NOTĂ DE FUNDAMENTARE


Secțiunea 1

Titlul actului normativ

Ordonanță de urgență pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare, precum și pentru modificarea unor acte normativeSecțiunea a 2-a

Motivul emiterii actului normativ


 1. Descrierea situației actuale:

Salarizarea personalului plătit din fonduri publice este reglementată în prezent, în principiu, de Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare. În practică, deși există cadrul legislativ, acesta nu poate fi respectat din cauza constrângerilor financiare. Astfel, chiar de la intrarea în vigoare a Legii-cadru nr. 284/2010, salariile personalului bugetar nu au putut fi stabilite conform prevederilor acesteia, fiind menținute salariile existente în plată anterior.

În funcție de conjunctura macro-economică și de contextul politic de moment, salariile au fost majorate, ”înghețate” sau reduse, în ansamblu sau numai pentru anumite categorii de personal sau sectoare, ceea ce a făcut ca în sistemul public de salarizare să apară o serie de disfuncționalități, cum ar fi:

 • niveluri diferite de salarizare pentru persoane exercitând aceeași funcție și aceleași atribuții, în cadrul aceleiași instituții ori în instituții de acelaşi fel din cadrul unui sector;

 • salarii egale pentru persoane exercitând aceeași funcție și aceleași atribuții, dar cu vechime în muncă diferită;

 • salarii mai mici pentru persoane angajate pe funcţii necesitând studii superioare, decât ale unor persoane angajate pe funcţii necesitând studii medii.

Consecința directă a acestor situații este aceea că autoritățile și instituțiile publice centrale și locale sunt chemate în judecată într-un număr semnificativ de procese aflate pe rolul instanțelor de judecată din întreaga țară, având ca obiect eliminarea discrepanțelor rezultate din neaplicarea în integralitate a prevederilor Legii-cadru nr. 284/2010 şi sunt deja pronunţate hotărâri judecătoreşti definitive în favoarea salariaţilor.

În afară de disfuncţionalităţile comune identificate în cadrul mai multor familii ocupaţionale, în sectorul de sănătate s-au produs dezechilibre structurale din perspectiva resurselor umane, migrația forței de muncă în străinătate atingând niveluri alarmante. În condițiile în care salariile medicilor sunt foarte mici, iar ale asistentului medical debutant sunt la limita salariului minim, deficitul de personal medical a devenit cronic, cca. 40.000 de posturi fiind în prezent neocupate iar atractivitatea intrării în sistemul medical este foarte redusă.

Dezechilibrele structurale provocate de subfinanţarea constantă a sistemului public de sănătate afectează major calitatea serviciilor pe care le oferă.

Sănătatea, fiind un pilon fundamental pentru dezvoltarea și sustenabilitatea societății, este un sector prioritar pentru România. Măsurile de reformă ce urmează a fi implementate în sistem nu pot produce efecte în absența participării și implicării directe a personalului.

De asemenea, un alt sector prioritar pentru România este învăţământul care contribuie la asigurarea desfăşurării în bune condiţii a procesului instructiv-educativ.

Acest sector se confruntă cu o lipsă acută de personal de specialitate, deoarece salariile sunt neatractive pentru menţinerea personalului cu înaltă calificare.

De asemenea, salariile prevăzute pentru funcţiile de debutant sunt neatractive pentru atragerea tinerilor absolvenţi în sistemul de învăţământ.

Având în vedere aspectele sus-menționate, precum și multitudinea de solicitări din partea reprezentanților instituțiilor și autorităților publice, a organizaţiilor sindicale, precum și din partea societăţii civile, se impune adoptarea de urgență a prezentului proiect de act normativ pentru a elimina, începând cu 1 august 2016, disfuncționalităţile salariale menționate.

Din cauza lipsei de date privind salariile în plată ale personalului bugetar, nu au putut fi identificate toate disfuncționalitățile salariale existente și nu a putut fi evaluat impactul financiar al posibilelor măsuri pentru toate familiile ocupaționale.

11. Proiectul de act normativ transpune legislația comunitară sau creează cadrul pentru aplicarea directă a acesteia.

Nu este cazul.

2. Schimbări preconizate

Modificările aduse prin prezenta ordonanță de urgență vizează:

 1. Reducerea disfuncționalităților de încadrare în sistemul public, prin:

 1. eliminarea diferențelor de salarizare pentru funcții egale și muncă egală în cadrul aceleiași unități, prin aducerea salariilor la nivelul maxim aflat în plată la nivelul instituţiei publice, autorităţii publice, unităţii pentru toate familiile ocupaționale, în limita alocărilor bugetare;

 2. eliminarea diferențelor de salarizare pentru muncă egală în unități similare, prin acordarea a 70% din nivelul de salarizare al Secretariatului General al Guvernului, pentru personalul din aparatul propriu al ministerelor;

 3. asimilarea funcțiilor și salariilor menționate la lit.b) și lit.c), cu funcțiile şi nivelul de salarizare din cadrul Secretariatului General al Guvernului, precum şi stabilirea nivelului concret al drepturilor salariale prin ordin comun al Secretariatului General al Guvernului şi al ordonatorilor principali de credite;


 1. păstrarea nivelului salariilor aferente lunii iulie 2016 în situația în care salariile de bază calculate la nivelul a 70% din nivelul de salarizare de la Secretariatul General al Guvernului sunt mai mici;

 2. eliminarea diferențelor de salarizare provenite din neacordarea soldei de merit, ca urmare a aplicării Legii-cadru nr. 330/2009 şi a O.U.G. nr. 1/2010, pentru familia ocupațională Apărare, ordine publică și siguranță națională. Astfel, pentru personalul militar, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciarelor din aceeaşi instituţie publică, respectiv unitate, soldele de funcţie/salariile de funcţie în care nu au fost cuprinse sumele compensatorii corespunzătoare soldei de merit/ salariului de merit la nivelul anului 2009, vor fi stabilite la nivelul în plată al soldelor de funcţie/salariilor de funcţie care cuprind aceste sume compensatorii.

Aceste drepturi salariale se vor acorda în două etape: 50% din acestea începând cu luna august 2016 şi 50% începând cu luna august 2017.

Corecțiile aduse soldelor de funcţie/salariilor de funcţie prin aplicarea prevederilor ordonanței de urgență nu constituie majorări ale soldelor de funcţie/salariilor de funcţie, în sensul prevederilor art. 60 alin. (1) din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, cu modificările şi completările ulterioare, pe perioada aplicării prevederilor ordonanței de urgență;

 1. reglementarea situaţiei pentru personalul care deţine titlul ştiinţific de doctor şi nu beneficiază de suma compensatorie inclusă în anul 2010 în salariul de bază, prin acordarea unei sume compensatorii aferentă titlului ştiinţific de doctor stabilită la nivelul similar în plată pentru aceeaşi funcţie, grad didactic, tranșă de vechime în învățământ și gradație corespunzătoare vechimii în muncă pentru personalul didactic din învățământ, respectiv grad/treaptă profesională şi gradaţie corespunzătoare vechimii în muncă la celelalte categorii de personal din instituţia, autoritatea publică, unitatea/unitatea similară.

 1. Restructurarea completă a sistemului de salarizare în cadrul familiei ocupaționale Sănătate, începând cu luna august 2016, prin:

 1. stabilirea unei grile de salarizare cu valori nominale ale salariilor, în vederea eliminării inechităților existente;

 2. stabilirea unei creșteri suplimentare de aproximativ 10% față de restul funcțiilor a salariilor debutanţilor, în vederea creșterii atractivității carierei în sistemul public de sănătate;

 3. stabilirea tranșelor de vechime în muncă în concordanță cu prevederile Legii-cadru nr.284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice;

 4. păstrarea nivelului salariilor aferente lunii iulie 2016, în situația în care salariile de bază stabilite potrivit grilei de salarizare sunt mai mici decât acestea.

 5. pentru personalul nou-încadrat, pentru personalul numit/încadrat în aceeaşi instituţie publică pe funcţii de acelaşi fel salarizat potrivit alin. (4) al art. 3^2 din ordonanţa de urgenţă, inclusiv pentru personalul promovat în funcţii sau în grade/trepte profesionale, salarizarea se face la nivelul de salarizare pentru funcţii similare, stabilit potrivit alin. (3) al art. 3^2, în măsura în care personalul îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii.

 6. stabilirea cuantumul salariului lunar brut/soldei brute lunare luat/luate în calcul la stabilirea bursei de rezidenţiat la nivelul de 4.749 lei.

g) reglementarea situaţiei gărzilor efectuate de personalul sanitar cu pregătire superioară în afara normei legale de muncă şi a programului normal de lucru de la funcţia de bază, prin desfăşurarea acestora în baza unui contract de muncă cu timp parţial pentru activitatea prestată în linia de gardă; personalul va beneficia numai de drepturile aferente activităţii prestate în linia de gardă.

 1. Restructurarea completă a sistemului de salarizare pentru personalul didactic şi didactic auxiliar din învăţământ, începând cu luna august 2016, prin:

 1. stabilirea unei grile de salarizare cu valori nominale ale salariilor, în vederea eliminării inechităților existente;

 2. stabilirea unei creșteri suplimentare de aproximativ 10% față de restul funcțiilor a salariilor debutanţilor, în vederea creșterii atractivității carierei în sistemul de învăţământ;

 3. păstrarea nivelului salariilor aferente lunii iulie 2016 în situația în care salariile de bază stabilite potrivit grilei de salarizare mai sunt mici sau egale decât acestea;

 4. în situaţia în care salariul brut determinat potrivit art. 3^3 din proiectul de ordonanţă de urgenţă este mai mare decât cel aferent lunii iulie 2016, se va acorda 50% din creşterea rezultată începând cu luna august 2016 şi 100% începând cu luna decembrie 2017;

 5. reglementarea situaţiei pentru personalul nou-încadrat, pentru personalul numit/încadrat în aceeaşi instituţie publică pe funcţii de acelaşi fel;

f) reglementarea situaţiei pentru personalul promovat într-o instituţie, unitate de învăţământ unde nu există funcţie similară în plată;

g) reglementarea acordării indemnizaţiei pentru învăţământul special, a gradaţiei de merit, a indemnizaţiei de diriginte, a cuantumului compensaţiilor tranzitorii pentru personalul didactic de predare, de conducere, îndrumare şi control, dacă acesta îndeplineşte condiţiile de acordare prevăzute de lege;

h) reglementarea acordării celorlalte elemente ale sistemului de salarizare, altele decât cele de la litera (g), stabilite în conformitate cu prevederile Legii nr. 63/2011, prin menţinerea acestora la acelaşi nivel cu cel ce se acordă pentru luna iulie 2016;

i) abrogarea, la data de 1 august 2016 a Legii nr. 63/2011 privind încadrarea și salarizarea în anul 2011 a personalului didactic și didactic auxiliar din învățământ, cu modificările și completările ulterioare;

j) în aplicarea prevederilor privind personalul didactic și didactic auxiliar din învățământ, Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice va elabora, în termen de 60 de zile de la publicarea ordonanței de urgență, norme metodologice care vor fi aprobate prin hotărâre a Guvernului.

 1. Introducerea unui sistem de premiere bazat pe condiții de reformă și criterii de performanță pentru personalul din sistemul de sănătate începând cu luna ianuarie 2017, şi pentru personalul didactic și didactic auxiliar din învăţământ, începând cu luna ianuarie 2018. Astfel:

 • ordonatorii de credite pot acorda premii anuale, semestriale și trimestriale, în limita a 2% din cheltuielile cu salariile aferente personalului prevăzut în statul de funcții, cu încadrare în fondurile aprobate prin buget, în condițiile îndeplinirii condițiilor de reformă şi a criteriilor de performanță;

 • condițiile de reformă și criteriile de performanţă se vor elabora de către Ministerul Sănătății şi Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice și vor fi aprobate prin hotărâre a Guvernului;

 • premiile anuale, semestriale și trimestriale, în limita a 2% din cheltuielile cu salariile vor putea fi acordate numai după aprobarea condițiilor de reformă și a criteriilor de performanță prin hotărâre a Guvernului;

 • premiile individuale se stabilesc de către ordonatorii de credite în limita sumelor alocate cu această destinaţie de către ordonatorul de credite, pe baza îndeplinirii condițiilor de reformă și a criteriilor de performanță;

- sumele neutilizate în cursul unui trimestru pot fi acordate în perioadele următoare, în cadrul aceluiași an bugetar.

 1. Modificarea prevederilor art.34 din Legea nr.53/2003 Codul muncii republicată, în sensul înființării registrului general de evidență a salariaților și a funcționarilor publici, necesar în vederea elaborării proiectului de lege privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice pe baza analizei impactului financiar al măsurilor preconizate.

Metodologia de întocmire a registrului general de evidenţă a salariaţilor/funcționarilor publici/funcționarilor publici cu statut special, înregistrările care se efectuează, precum și orice alte elemente în legătură cu întocmirea acestora se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.


3. Alte informații

Nu este cazul

Secțiunea a 3-a

Impactul socio-economic al proiectului de act normativ

1. Impact macro-economic

Corecțiile salariilor pentru cca. 650.000 angajați din sistemul public, reprezentând peste 50% din totalul personalului plătit din fonduri publice, vor avea efecte pozitive imediate prin creșterea consumului individual și a volumului contribuțiilor la bugetul de stat și al asigurărilor sociale.

Elementele de risc ce ar putea rezulta prin efectul de transmisie din consum spre importuri, cu posibila afectare a balanței comerciale, sunt limitate prin încadrarea în plafonul prognozat de creștere salarială în sectorul public de 2,6 mld. lei pentru anul 2017.

În același timp, adoptarea modificărilor diminuează impactul financiar potențial asupra bugetului general consolidat ca urmare a executării de sentințe judecătorești ce se pot pronunța în favoarea salariaților care ar intenta procese individuale sau colective pe tema discriminării salariale la locul de muncă. Acest impact negativ potențial este estimat la 3,5 miliarde lei compensări și plăți retroactive pentru trei ani, calculate conform legii.


11 Impactul asupra mediului concurențial și domeniul ajutoarelor de stat

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.

2. Impact asupra mediului de afaceri

În afara sectorului de sănătate și învățământ, actul normativ nu prevede creșteri salariale de natură structurală, ci doar corecții de încadrare și eliminare a disfuncționalităților din sistemul de salarizare public. Prin urmare, nu este afectată concurența salarială cu sistemul privat.

În cazul sectoarelor de sănătate și învățământ, în afara corecțiilor, creșterile salariale vizează funcțiile de debutanți, care nu au implicații semnificative asupra sistemului privat de sănătate și de învățământ.


21. Impactul asupra sarcinilor administrative:

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect

22. Impactul asupra întreprinderilor mici şi mijlocii:

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.

3. Impact social

Modificările propuse produc efecte pozitive prin eliminarea disfuncționalităților existente la nivel de unitate pentru un număr total de cca. 650.000 salariați din cadrul tuturor familiilor ocupaționale.

Pentru întreg personalul din familia ocupațională Sănătate, respectiv 163.000 de salaariați, prevederile actului normativ elimină toate disfuncționalitățile din sistem, și totodată asigură concordanța grilei de salarizare din Anexa nr. 1 la prezenta ordonanță de urgență cu principiile din Legea-cadru nr.284/2010.

Pentru personalul din familia ocupațională Învățământ, respectiv cca. 280.000 salariați, prevederile actului normativ elimină toate disfuncționalitățile din sistem, și totodată asigură concordanța grilei de salarizare din Anexa nr. 2 la prezenta ordonanță de urgență cu principiile din Legea-cadru nr.284/2010.

Efectele sociale constau în:

 1. eliminarea tensiunilor de la locul de muncă, determinate de situațiile în care munca egală nu este remunerată la niveluri egale;

 2. restabilirea unui cadru de normalitate și respect al muncii în sistemul public;

 3. reducerea potențialului de demotivare a angajaților;

 4. recunoaşterea importanţei sistemului public de sănătate şi redarea demnității muncii în acest sistem;

evitarea pierderii de timp de lucru de către salariaţi cu ocazia prezentării la termenele din procese.

4. Impact asupra mediului

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.

5. Alte informații

Nu e cazul.

Secțiunea a 4-a
Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atât pe termen scurt, pentru anul curent, cât și pe termen lung (pe 5 ani)


- în mil. lei (RON) -

Indicatori

Anul curent

(4 luni)

Următorii patru ani

Media pe patru ani

1

2

3

4

5

6

7

1. Modificări ale veniturilor bugetare, în plus/minus, din care:

a) buget de stat, din acesta:

 1. impozit pe profit

 2. impozit pe venit

 3. TVA

b) bugete locale

 1. impozit pe profit

c) bugetul asigurărilor sociale de stat:

 1. contribuții de asigurări

349

1.046

1.383
2. Modificări ale cheltuielilor bugetare, în plus, din care:

a) buget de stat, din acesta:

 1. cheltuieli de personal

 2. bunuri și servicii

 3. asistență socială

b) bugete locale:

 1. cheltuieli de personal

 2. bunuri și servicii

 3. asistență socială

c) bugetul asigurărilor sociale de stat:

 1. cheltuieli de personal

 2. bunuri și servicii

873


2.614


3.458
3. Impact financiar, plus/minus, din care:

a) buget de stat

b) bugete locale

-524

-1.569
-2.075
4. Propuneri pentru acoperirea creșterii cheltuielilor bugetare5. Propuneri pentru a compensa reducerea veniturilor bugetare6. Calcule detaliate privind fundamentarea modificărilor veniturilor și/sau cheltuielilor bugetare


Alte informații


Secțiunea a 5-a

Efectele proiectului de act normativ asupra legislației în vigoare


1. Măsuri normative necesare pentru aplicarea prevederilor proiectului de act normativ:

a) acte normative în vigoare ce vor fi modificate sau abrogate, ca urmare a intrării în vigoare a proiectului de act normativ;

- Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare;

- Hotărârea Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016 – 2017.

b) acte normative ce urmează a fi elaborate în vederea implementării noilor dispoziții.

Hotărâri ale Guvernului pe tema stabilirii condițiilor de reformă și criteriilor de performanță pentru salarizarea în familiile ocupaționale Sănătate și Educație.

Ordin comun al SGG cu ordonatorii principali de credite din administrația centrală vizați de asimilarea funcțiilor și salariilor la nivelul de 70% din grila SGG.

11.Compatibilitatea proiectului de act normativ cu legislația în domeniul achizițiilor publice.

a) impact legislativ - prevederi de modificare şi completare a cadrului normativ în domeniul achizițiilor publice, prevederi derogatorii;

Nu este cazul.

b) norme cu impact la nivel operaţional/tehnic - sisteme electronice utilizate în desfăşurarea procedurilor de achiziţie publică, unităţi centralizate de achiziții publice, structură organizatorică internă a autorităţilor contractante.

Nu este cazul.

2. Conformitatea proiectului de act normativ cu legislația comunitară în materie cazul proiectelor ce transpun prevederi comunitare

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.


3. Măsuri normative necesare aplicării directe a actelor normative comunitare

Nu este cazul.

4. Hotărâri ale Curții de Justiție a Uniunii Europene

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.


5. Alte acte normative și sau documente internaționale din care decurg angajamente

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.


6. Alte informații

Nu este cazul.

Secțiunea a 6-a

Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ


1. Informații privind procesul de consultare cu organizațiile neguvernamentale, institute de cercetare și alte organisme implicate

În vederea elaborării proiectului de act normativ, au avut loc consultări cu reprezentanții confederațiilor sindicale reprezentative la nivel național și ai instituțiilor din administrația publică centrală, după cum urmează:

 • Două reuniuni ale Comitetului Național Tripartit pentru Dialog Social;

 • Două întâlniri tehnice cu confederațiile sindicale reprezentative la nivel național;

 • Două întâlniri cu reprezentanți ai familiei ocupaționale sănătate;

 • Două întâlniri cu reprezentanți ai familiei ocupaționale învățământ;

 • Două întâlniri cu reprezentanți ai familiei ocupaționale apărare, ordine publică și siguranță națională;

 • O întâlnire cu reprezentanți ai familiei ocupaționale administrație publică centrală;

 • O întâlnire cu reprezentanți ai familiei ocupaționale administrație publică locală;

 • O întâlnire cu reprezentanți ai familiei ocupaționale asistență socială.

Toate informațiile aflate la dispoziția MMFPSPV au fost transmise sindicatelor participante la întâlniri, în format editabil, prin email și prin intermediul unui spațiu comun virtual (FTP).

Totodată, proiectul de ordonanță a fost supus consultării publice, pe site-ul MMFPSPV și pe platforma Ministerului pentru Consultare Publică și Dialog Civic.


2. Fundamentarea alegerii organizațiilor cu care a avut loc consultarea precum și a modului în care activitatea acestor organizații este legată de obiectul proiectului de act normativ

Organizațiile implicate în procesul de consultare au fost selectate conform Legii nr.62/2011 Legea Dialogului Social.

3. Consultările organizate cu autoritățile administrației publice locale, în situația în care proiectul de act normativ are ca obiect activități ale acestor autorități, în condițiile Hotărârii Guvernului nr.521/2005 privind procedura de consultare a structurilor asociative ale autorităților administrației publice locale la elaborarea proiectelor de acte normative.

Nu este cazul.


4. Consultările desfășurate în cadrul consiliilor interministeriale în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 750/2005 privind constituirea consiliilor interministeriale permanente

În procesul de elaborare a ordonanței au fost consultate toate ministerele de linie. De asemenea, a fost organizată o întâlnire cu reprezentanți ai familiei ocupaționale administrația publică centrală.


5. Informații privind avizarea de către:

a) Consiliul Legislativ

b) Consiliul Suprem de Apărare a Țării

c) Consiliul Economic și Social

d) Consiliul Concurenței

e) Curtea de Conturi

Proiectul va fi avizat de Consiliul Legislativ și de Consiliul Economic și Social.


6. Alte informații

Nu este cazul.


Secțiunea a 7-a

Activități de informare publică privind elaborarea

și implementarea proiectului de act normativ

1. Informarea societății civile cu privire la necesitatea elaborării proiectului de act normativ

Proiectul de act normativ a fost elaborat cu aplicarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată.

2. Informarea societății civile cu privire la eventualul impact asupra mediului în urma implementării proiectului de act normativ, precum și efectele asupra sănătății și securității cetățenilor sau diversității biologice

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.

3. Alte informații


Secțiunea a 8-a

Măsuri de implementare

1. Măsurile de punere în aplicare a proiectului de act normativ de către autoritățile administrației publice centrale și/ sau locale – înființarea unor noi organisme sau extinderea competențelor instituțiilor existente.

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.

2. Alte informații

Nu este cazul.Față de cele prezentate, a fost elaborat proiectul de Ordonanță de urgență a Guvernului pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare, precum și pentru modificarea unor acte normative, pe care îl supunem spre aprobare Guvernului.Ministrul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice


Dragoș Nicolae PÎSLARUAVIZĂM FAVORABIL:
Viceprim-ministru, Ministrul Dezvoltării Viceprim- ministru, Ministrul Economiei,

Regionale și Administrației Publice Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri


Vasile DÎNCU Costin Grigore BORC


Ministrul Finanțelor Publice Ministrul Sănătăţii


Anca Dana DRAGU Vlad VASILE VOICULESCU


Ministrul Apărării Naţionale Ministrul Educaţiei Naţionale şi

Cercetării Ştiinţifice


Mihnea Ioan MOTOC Adrian CURAJMinistrul Mediului, Apelor și Pădurilor Ministrul Afacerilor Interne


Cristiana PAȘCA PALMER Petre TOBĂMinisterul Tineretului și Sportului Ministerul Culturii


Elisabeta LIPĂ Corina ȘUTEU
Ministrul Justiției


Raluca Alexandra PRUNĂ