ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ

pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, precum și pentru modificarea unor acte normativeAvând în vedere că, în prezent, salarizarea personalului bugetar este reglementată prin Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare,

luând în considerare că, de la data aprobării Legii-cadru nr. 284/2010 și până în prezent, nu a fost aplicată valoarea de referinţă şi coeficienţii de ierarhizare corespunzători claselor de salarizare prevăzuţi în anexele legii - cadru,

ținând cont de succesivele amânări ale aplicării în totalitate a Legii-cadru nr. 284/2010, cauzate de constrângeri financiare, ceea ce face ca în prezent salarizarea personalului bugetar plătit din fonduri publice să se facă potrivit cadrului normativ în vigoare la nivelul anului 2009,

în considerarea faptului că, de la data intrării în vigoare a Legii-cadru nr. 284/2010, prin hotărâre a Guvernului, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată a fost majorat de la 600 la 1.250 lei (acest din urmă cuantum fiind aplicabil din luna mai a anului 2016), ceea ce a determinat o serie de inechități în materie de salarizare în raport de nivelul studiilor şi al activităţii profesionale prestate,

ținând cont de faptul că, în prezent, pe de o parte există niveluri diferite de salarizare pentru aceeaşi funcţie în cadrul aceleiaşi instituţii, iar pe de altă parte, creșterea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată a condus la stabilirea aceluiași nivel de salarizare pentru personal cu atribuții și nivel al studiilor diferite, în cadrul aceleiași instituții,

ținând cont că autoritățile/instituțiile publice centrale și locale se confruntă cu o serie de procese aflate pe rolul instanțelor de judecată din întreaga țară având ca obiect eliminarea unor discrepanțe rezultate din neaplicarea în integralitate a prevederilor Legii - cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, că instanţele pronunţă hotărâri judecătoreşti în favoarea salariaţilor, impactul financiar al punerii în executare a sentințelor judecătorești asupra bugetului general consolidat ar putea fi semnificativ, fiind estimat la 3,5 miliarde lei, reprezentând compensări și plăți retroactive pentru 3 ani calculate conform legii, adăugându-se la hotărârile judecătoreşti executorii pronunţate în anii anteriori,

luând în considerare că este necesară adoptarea în regim de urgență a unui act normativ care să elimine unele discrepanțe rezultate din neaplicarea în integralitate a prevederilor Legii- cadru nr. 284/2010, să determine creşterea nivelului salarial pentru personalul din sănătate și personalul din educație, și să asigure predictibilitatea nivelului cheltuielilor bugetare,

având în vedere faptul că, în afară de disfuncţionalităţile comune identificate în cadrul mai multor familii ocupaţionale, în sectorul de sănătate s-au produs dezechilibre structurale din perspectiva resurselor umane, migrația forței de muncă în străinătate atingând niveluri alarmante, în condițiile în care salariile medicilor sunt foarte mici, iar ale asistentului medical debutant sunt la limita salariului minim, deficitul de personal medical a devenit cronic, cca. 40.000 de posturi fiind în prezent neocupate iar atractivitatea intrării în sistemul medical este foarte redusă, având în vedere că disfuncționalitățile salariale din sectorul învățământ afectează un număr de cca. 61.000 de persoane,

având în vedere faptul că personalul din învăţământ prin activitatea depusă contribuie la asigurarea desfăşurării în bune condiţii a procesului instructiv-educativ,

având în vedere scăderea potenţialului de reprezentare a României pe plan internaţional prin discriminarea existentă între modalitatea de apreciere a performanţelor sportivilor şi a colectivelor tehnice, înregistrate la nivel naţional şi internaţional, luând în considerare că este necesară adoptarea în regim de urgență a unui act normativ care să determine creşterea nivelului salarial pentru personalul din învăţământ să elimine unele discrepanțe rezultate din neaplicarea în integralitate a prevederilor Legii- cadru nr. 284/2010 și să asigure predictibilitatea nivelului cheltuielilor bugetare,

având în vedere că din cauza lipsei de date privind salariile în plată ale personalului bugetar, nu au putut fi identificate toate disfuncționalitățile salariale existente și nu a putut fi evaluat impactul financiar al posibilelor măsuri pentru toate familiile ocupaționale,

luând în considerare necesitatea elaborării unei noi legi a salarizării personalului plătit din fonduri publice în cursul anului 2016, pe baza unor date concrete care să permită evaluarea impactului financiar al măsurilor preconizate,

având în vedere că, potrivit art. 17 alin. (1) din Legea responsabilităţii fiscal-bugetare nr. 69/2010, republicată, nu se pot promova acte normative cu mai puţin de 180 de zile înainte de expirarea mandatului Guvernului, în conformitate cu art. 110 alin. (1) din Constituţia României, republicată, care să conducă la creşterea cheltuielilor de personal, adoptarea prezentului set de măsuri legislative în regim de urgență apare ca fiind singurul instrument legislativ care ar putea fi folosit în vederea evitării rapide a consecințelor negative mai sus arătate,

în considerarea faptului că elementele mai sus menționate vizează interesul general public şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,


Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

ART. I

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 923 din 11 decembrie 2015, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. După articolul 3 se introduc cinci noi articole, articolul 3^1 - 3^5 cu următorul cuprins:


" Art. 3^1

(1) Prin excepţie de la prevederile art. 1 alin (1), începând cu luna august 2016, personalul plătit din fonduri publice care beneficiază de un cuantum al salariilor de bază/indemnizaţiilor de încadrare mai mic decât cel stabilit la nivel maxim pentru fiecare funcţie, grad/treaptă, gradaţie, vechime în funcție sau în specialitate, după caz, va fi salarizat la nivelul maxim al salariului de bază/ indemnizaţiei de încadrare din cadrul instituţiei sau autorităţii publice respective, dacă îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii

(2) Pentru personalul didactic și didactic auxiliar din învățământ, nivelul salariului de bază similar în plată sau al salariului de bază maxim se stabilește pe funcțiile didactice, gradele didactice, tranșele de vechime în învățământ și gradațiile corespunzătoare vechimii în muncă, respectiv pe gradul/treapta profesională şi gradația corespunzătoare vechimii în muncă pentru personalul didactic auxiliar din instituția respectivă, cu toate elementele care fac parte din salariul de bază, altele decât compensațiile tranzitorii.

(3) În aplicarea alin. (1) şi (2), la stabilirea salariului de bază/indemnizaţiei de încadrare la nivel maxim din cadrul instituţiei sau autorităţii publice, respective se ia în calcul suma compensatorie aferentă titlului ştiinţific de doctor inclusă în acesta, doar dacă persoana deține titlul științific de doctor.

(4) În aplicarea alin. (1) şi (2) la stabilirea salariului de bază/indemnizaţiei de încadrare la nivel maxim aferent funcţiei, grad/treaptă, gradaţie, vechime în funcție/specialitate din cadrul instituţiei, autorităţii publice respective se iau în calcul majorările salariilor de bază ale personalului care beneficiază de prevederile Legii nr. 490/2004, precum și drepturile băneşti incluse în salariul de bază potrivit prevederilor art. 14 din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice, numai pentru personalul care intră sub incidenţa celor două acte normative.

(5) Prin excepţie de la prevederile art. 1 alin. (1), începând cu luna august 2016, pentru personalul militar, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciarelor din aceeaşi instituţie sau autoritate publică, în soldele de funcţie/salariile de funcţie în care nu sunt cuprinse sumele compensatorii corespunzătoare soldei de merit/ salariului de merit în plată la nivelul anului 2009 se include 50% din cuantumul sumei compensatorii corespunzătoare soldei de merit/ salariului de merit în plată la nivelul anului 2009.,

(6) Începând cu luna august 2017, pentru personalul prevăzut la alin. (5), în soldele de funcţie/salariile de funcţie se include diferenţa de 50% din cuantumul sumei compensatorii corespunzătoare soldei de merit/ salariului de merit în plată la nivelul anului 2009.

(7) Începând cu luna august 2016, pentru personalul militar, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciarelor, indemnizaţiile, compensaţiile, primele, ajutoarele, plăţile compensatorii, despăgubirile, compensaţiile lunare pentru chirie şi alte drepturi acordate potrivit actelor normative în vigoare, care nu fac parte din solda lunară brută/salariul lunar brut, rămân la nivelul lunii iulie 2016, dacă îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii.

(8) Începând cu luna august 2016, personalul care deţine titlul ştiinţific de doctor, îşi desfăşoară activitatea în domeniul în care a obţinut acest titlu şi nu beneficiază de suma compensatorie inclusă în anul 2010 în salariul de bază, solda/salariul de funcție, indemnizația lunară de încadrare, beneficiază de suma compensatorie aferentă titlului ştiinţific de doctor stabilită la nivelul similar în plată pentru aceeaşi funcţie, grad didactic, tranșă de vechime în învățământ și gradație corespunzătoare vechimii în muncă pentru personalul didactic din învățământ, respectiv grad/treaptă profesională şi gradaţie corespunzătoare vechimii în muncă sau, după caz, vechime în funcție în cazul celorlalte categorii de personal, din instituţia sau autoritatea publică respectivă sau, după caz, într-o instituţie sau autoritate publică similară.

(9) Drepturile prevăzute la alin. (5), (6) şi (8) nu constituie majorări ale soldelor de funcţie/salariilor de funcţie în sensul prevederilor art. 60 alin. (1) din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, cu modificările şi completările ulterioare, pe perioada aplicării prevederilor prezentei ordonanțe de urgență.Art. 3^2

(1) Prin excepţie de la prevederile art. 1 alin. (1), începând cu luna august 2016 salariile de bază ale personalului prevăzut la Capitolul I, pct. 1 şi pct. 2 din Anexa nr. III – Familia ocupaţională de funcţii bugetare “Sănătate” din Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, se stabilesc potrivit Anexei nr. 1 la prezenta ordonanţă de urgenţă.

(2) Începând cu luna august 2016, reîncadrarea personalului prevăzut la alin. (1) se face pe funcţiile, gradele/treptele profesionale și gradațiile corespunzătoare vechimii în muncă, potrivit Anexei nr. 1 la prezenta ordonanţă de urgenţă.

(3) În situația în care salariile de bază determinate potrivit alin. (1) sunt mai mici decât cele aferente lunii iulie 2016, se păstrează cele aferente lunii iulie 2016.

(4) Pentru personalul nou-încadrat, pentru personalul numit/încadrat în aceeaşi instituţie publică pe funcţii de acelaşi fel, salarizat potrivit alin. (3), inclusiv pentru personalul promovat în funcţii sau în grade/trepte profesionale, salarizarea se face la nivelul de salarizare pentru funcţii similare, stabilit potrivit alin. (3), în măsura în care personalul îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii.

(5) Începând cu luna august 2016, cuantumul salariului lunar brut/soldei brute lunare luat/luate în calcul la stabilirea bursei de rezidenţiat potrivit art. 18 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 103/2013, aprobată cu completări prin Legea nr. 28/2014, cu modificările şi completările ulterioare, este de 4.749 lei.

(6) Gărzile efectuate de personalul sanitar cu pregătire superioară în afara normei legale de muncă şi a programului normal de lucru de la funcţia de bază se desfăşoară în baza unui contract de muncă cu timp parţial pentru activitatea prestată în linia de gardă şi personalul va beneficia numai de drepturile aferente activităţii prestate în linia de gardă.


Art. 3^3

(1) Prin excepţie de la prevederile art. 2 alin. (2), începând cu luna august 2016, salariile personalului prevăzut în Anexa nr. 2 la prezenta ordonanţă de urgenţă se stabilesc potrivit prezentului articol.

(2) Salariile de bază prevăzute în Anexa nr. 2 la prezenta ordonanță de urgență includ salariul de încadrare aferent tranșei de vechime în învățământ și gradațiile corespunzătoare vechimii în muncă pentru funcțiile de execuție, respectiv salariul de încadrare aferent tranșei de vechime în învățămât, indemnizația de conducere și gradațiile corespunzătoare vechimii în muncă pentru funcțiile de conducere.

(3) Reîncadrarea personalului prevăzut la alin. (1) se face pe funcțiile, gradele didactice, tranșele de vechime în învățământ și gradațiile corespunzătoare vechimii în muncă pentru personalul didactic, respectiv pe funcţiile, gradele/treptele profesionale și gradațiile corespunzătoare vechimii în muncă pentru personalul didactic auxiliar, potrivit Anexei nr. 2 la prezenta ordonanţă de urgenţă.

(4) Pentru personalul didactic de predare, de conducere, îndrumare și control, la salariul de bază stabilit potrivit Anexei nr. 2 la prezenta ordonanță de urgență, se acordă următoarele sporuri și indemnizații, dacă sunt îndeplinite condițiile de acordare prevăzute de lege, astfel:

a) indemnizație pentru învățământul special, care se determină prin aplicarea procentului de 15% la salariul de bază;

b) gradație de merit, care se determină prin aplicarea procentului de 25% la salariul de bază;

c) indemnizație pentru activitatea de dirigenție, respectiv indemnizație pentru învățători, educatoare, profesori pentru învățământul primar sau preșcolar care se determină prin aplicarea procentului de 10% asupra valorii rezultată din însumarea salariului de bază cu indemnizația pentru învățământul special prevăzută la lit. a) şi cu gradația de merit prevăzută la lit. b);

d) la cuantumul salariului calculat conform lit. a)-c) se adaugă sumele compensatorii cu caracter tranzitoriu în același cuantum cu cel stabilit pentru luna iulie 2016;

(5) Pentru personalul didactic auxiliar la salariul de bază stabilit potrivit Anexei nr. 2 la prezenta ordonanță de urgență, se acordă următoarele sporuri și indemnizații, dacă sunt îndeplinite condițiile de acordare prevăzute de lege, astfel:

a) indemnizație pentru învățământul special, care se determină prin aplicarea procentului de 15% la salariul de bază;

b) gradație de merit, care se determină prin aplicarea procentului de 25% la salariul de bază;

c) sporul de stabilitate care se determină prin aplicarea procentului de 15% asupra valorii rezultată din însumarea salariului de bază cu indemnizația pentru învățământul special prevăzută la lit. a) şi cu gradația de merit prevăzută la lit. b), pentru personalul care are o vechime neîntreruptă de 10 ani în învățământ;

d) la cuantumul salariului calculat conform lit. a)-c) se adaugă cuantumurile compensațiilor tranzitorii aferente lunii iulie 2016.

(6) În situația în care salariile determinate potrivit alin. (1) și alin. (4) sau, după caz, alin.(5) sunt mai mici sau egale cu salariile de bază aferente lunii iulie 2016, se păstrează salariile de bază aferente lunii iulie 2016.

(7) Cuantumul brut al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare, altele decât cele prevăzute la alin. (4) și alin. (5), aferente personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ, stabilit în conformitate cu prevederile Legii nr. 63/2011 privind încadrarea și salarizarea în anul 2011 a personalului didactic și didactic auxiliar din învățământ, cu modificările și completările ulterioare, se menţine la acelaşi nivel pentru aceeaşi funcţie, grad didactic, tranșă de vechime în învățământ și gradație corespunzătoare vechimii în muncă pentru personalul didactic din învățământ, respectiv grad/treaptă şi gradație corespunzătoare vechimii în muncă pentru personalul didactic auxiliar, cu cel ce se acordă pentru anul şcolar 2015-2016.

(8)  Pentru personalul nou-încadrat, pentru personalul numit/încadrat în aceeaşi instituţie/unitate de învățământ pe funcţii de acelaşi fel, inclusiv pentru personalul promovat în funcţii sau în grade/trepte profesionale, salarizarea se face la nivelul de salarizare pentru funcţii similare, în măsura în care personalul îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii.

(9) Pentru personalul nou-încadrat, pentru personalul numit/încadrat într-o instituţie/unitate de învățământ unde nu există funcție similară în plată, salariile de bază se stabilesc prin raportare la salariile de bază calculate conform prevederilor art. 4 alin. (5) din O.U.G. nr. 57/2015 cu salariile de bază calculate potrivit Anexei nr. 2 la prezenta ordonanţă de urgenţă la care se adaugă, dacă sunt îndeplinite condițiile de acordare, cuantumurile prevăzute la literele a), b) și c) ale alineatului (4) sau alin.(5).

(10) Pentru personalul promovat într-o instituţie/unitate de învățământ unde nu există funcție similară în plată, salariile de bază se stabilesc prin raportare la salariile de bază calculate conform prevederilor art. 4 alin. (5) din O.U.G. nr. 57/2015 cu salariile de bază calculate potrivit Anexei nr. 2 la prezenta ordonanţă de urgenţă la care se adaugă, dacă sunt îndeplinite condițiile de acordare, cuantumurile prevăzute la alin. (4) sau alin.(5).

(11) Pentru personalul nou-încadrat, pentru personalul numit/încadrat în aceeaşi instituţie/unitate de învățământ, inclusiv pentru personalul promovat în funcţii sau în grade/trepte profesionale, unde nu există funcție similară în plată, cuantumul brut al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare, altele decât cele prevăzute la alin. (4) și alin.(5) aferente personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ se stabilește la nivelul cuantumului în plată pentru funcţii similare, în măsura în care personalul îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii.

(12) Personalul didactic de predare, de conducere, precum şi cel de îndrumare şi control poate fi salarizat şi în regim de cumul sau plata cu ora. Modul de calcul precum şi tarifele orare se vor stabili prin norme metodologice la prezenta ordonanţă de urgență aprobate prin hotărâre a Guvernului.

.

Art. 3^4

(1) În situația în care totalul drepturilor salariale determinate potrivit art. 3^3 alin. (2), (4) și (5), după caz, sunt mai mici sau egale cu salariile de bază aferente lunii iulie 2016, se păstrează salariile de bază aferente lunii iulie 2016.

(2) În situaţia în care totalul drepturilor salariale determinate potrivit art. 3^3 alin. (2), (4) și (5), după caz, este mai mare decât salariul de bază aferent lunii iulie 2016, se acordă, în măsura în care personalul îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii:

a) începând cu data de 1 august 2016, o majorare a salariului de bază aferent lunii iulie 2016, astfel încât să se asigure o creștere cu 50% din diferenţa rezultată între salariul determinat potrivit art. 3^3 și salariul aferent lunii iulie 2016.

b) începând cu data de 1 decembrie 2017, salariile de bază prevăzute în Anexa nr. 2.

Art. 3^5

În aplicarea alin. (2), alin. (3) şi alin (8) ale art. 3^1, art. 3^3 şi art. 3^4, pentru personalul didactic și didactic auxiliar din învățământ, Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice va elabora, în termen de 60 de zile de la publicarea prezentei ordonanțe de urgență, norme metodologice care vor fi aprobate prin hotărâre a Guvernului.

Art. 3^6

(1) Prin excepţie de la prevederile art. 1 alin. (1), începând cu luna august 2016, salariile de bază se stabilesc, prin asimilare, la nivelul de 70% din nivelul salariilor de bază aferente funcţiilor din cadrul Secretariatului General al Guvernului pentru personalul încadrat pe funcții publice și contractuale din aparatul propriu al ministerelor,cu excepția personalului încadrat pe funcții publice și contractuale care beneficiază de un salariu de bază superior stabilit prin dispoziții legale.

(2) Asimilarea funcţiilor şi salariilor personalului prevăzut la alin. (1), cu funcţiile şi nivelul de salarizare din cadrul Secretariatului General al Guvernului, precum şi stabilirea noului nivel al drepturilor salariale se fac prin ordine comune ale Secretariatului General al Guvernului şi ale ordonatorilor principali de credite.

(3) În situația în care salariile de bază determinate în conformitate cu prevederile art. 1, alin. 1 sau, după caz, art. 3^1 sunt egale sau mai mari decât cele determinate potrivit alin. (1) și (2) se mențin cele stabilite în conformitate cu prevederile art. 1, alin. 1 sau, după caz, art. 3^1 .“2. Alineatul (4) al articolului 4 se abrogă.


3. La articolul 10, se modifică și se completează alin. (2), după cum urmează:


“(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), în anul 2016, se pot acorda premii pentru sportivii şi colectivele tehnice care au obţinut performanţe deosebite la acţiunile sportive internaţionale și naționale oficiale, pentru elevii, studenţii, cercetătorii şi profesorii care au obţinut distincţii la olimpiadele internaţionale şi concursurile internaţionale pe obiecte de învăţământ şi pentru profesorii care i-au pregătit pe aceştia, cu încadrarea în alocarea bugetară.”


4. La articolul 10, după alin. (2) se introduc patru noi alineate, alin. (2^1)‑ alin. (2^4), cu următorul cuprins:


(2^1) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), începând cu 1 ianuarie 2017, pentru personalul prevăzut la art. 3^2 din prezenta ordonanţă de urgenţă, ordonatorii de credite pot acorda premii anuale, semestriale şi trimestriale, în limita a 2% din cheltuielile cu salariile aferente acestui personal cu încadrare în fondurile aprobate prin buget. Sumele neutilizate în cursul unui trimestru pot fi acordate în perioadele următoare, în cadrul aceluiaşi an bugetar.

(2^2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), începând cu 1 ianuarie 2018, pentru personalul prevăzut la art. 3^3 din prezenta ordonanţă de urgenţă, ordonatorii de credite pot acorda premii anuale, semestriale şi trimestriale, în limita a 2% din cheltuielile cu salariile aferente acestui personal cu încadrare în fondurile aprobate prin buget. Sumele neutilizate în cursul unui trimestru pot fi acordate în perioadele următoare, în cadrul aceluiaşi an bugetar.

(2^3) Premiile individuale se stabilesc de către ordonatorii de credite în limita sumelor aprobate cu această destinaţie prin buget, pe baza îndeplinirii condițiilor de reformă și a criteriilor de preformanță.

(2^4) Condițiile de reformă și criteriile de performanță se stabilesc de către Ministerul Sănătății și Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice și se aprobă prin hotărâre a Guvernului.


ART. II


(1) Începând cu luna august 2016, salarizarea pentru funcţiile din cadrul Administrației Prezidențiale se stabilește la nivelul de salarizare maxim aflat în plată aferent funcțiilor din cadrul serviciilor Parlamentului sau, după caz, al aparatului de lucru al Guvernului.


(2) Asimilarea funcţiilor şi salariilor personalului încadrat în instituţiile prevăzute la alin (1), precum şi stabilirea noului nivel al drepturilor salariale, se fac prin ordin comun al ordonatorilor principali de credite.


(3) În situaţia în care salariile de bază determinate potrivit alin (1) sunt mai mici decât cele aferente lunii iulie 2016, se păstrează cele aferente lunii iulie 2016.ART. III

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 11/2016 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administraţiei publice centrale, se modifică şi se completează după cum urmează:

Art.4 se completează cu un alineat nou (3):

”(3) Asimilarea funcțiilor și salariilor personalului prevăzut la art. 4, alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 11/2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 285 din 14 aprilie 2016, cu funcțiile și nivelul de salarizare din cadrul Secretariatului General al Guvernului, precum și stabilirea noului nivel al drepturilor salariale se face prin ordin comun al Secretaiatului General al Guvernului și al Ministerului Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri.”
Art. IV

Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 72 din 5 februarie 2003 şi republicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 345 din 18.05.2011, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:


Art. 34 se modifică și va avea următorul cuprins:


“(1) Fiecare angajator are obligaţia de a înfiinţa un registru general de evidenţă a salariaţilor/funcționarilor publici/funcționarilor publici cu statut special.

(2) Registrul general de evidenţă a salariaţilor/funcționarilor publici/funcționarilor publici cu statut special se va înregistra în prealabil la autoritatea publică competentă, potrivit legii, în a cărei rază teritorială se află domiciliul, respectiv sediul angajatorului, data de la care devine document oficial.

(3) Registrul general de evidență a salariaților/funcționarilor publici/funcționarilor publici cu statut special se completează și se transmite inspectoratului teritorial de muncă în ordinea angajării și cuprinde:

a) elementele de identificare ale tuturor salariaților/funcționarilor publici/ funcționarilor publici cu statut special;

b) data angajării/numirii;

c) funcția/ocupația conform specificației Clasificării ocupațiilor din România sau altor acte normative;

d) tipul contractului individual de muncă/actul de numire;

e) salariul, sporurile și cuantumul acestora, perioada și cauzele de suspendare a contractului individual de muncă/raportului de serviciu;

f) perioada detașării și data încetării contractului individual de muncă/încetării raportului de serviciu.

(4) Registrul general de evidenţă a salariaţilor/funcționarilor publici/ funcționarilor publici cu statut special este păstrat la domiciliul, respectiv sediul angajatorului, urmând să fie pus la dispoziție inspectorului de muncă sau oricărei alte autorități care îl solicită, în condițiile legii.

(5) La solicitarea salariatului/funcționarului public/funcționarului public cu statut special sau a unui fost salariat/funcționar public/funcționar public cu statu special, angajatorul este obligat să elibereze un document care să ateste activitatea desfășurată de acesta, durata activității, salariul, vechimea în muncă, în meserie și în specialitate.

(6) În cazul încetării activității angajatorului, registrul general de evidenţă a salariaţilor/funcționarilor publici/funcționarilor publici cu statut special se depune la autoritatea publică competentă, potrivit legii, în a cărei rază teritorială se află sediul sau domiciliul angajatorului, după caz.

(7) Metodologia de întocmire a registrului general de evidenţă a salariaţilor/funcționarilor publici/funcționarilor publici cu statut special, înregistrările care se efectuează, precum și orice alte elemente în legatură cu întocmirea acestora se stabilesc prin hotărâre a Guvernului”.


ART. V


La data de 1 august 2016 Legea nr. 63/2011 privind încadrarea și salarizarea în anul 2011 a personalului didactic și didactic auxiliar din învățământ, cu modificările și completările ulterioare, se abrogă.

PRIM-MINISTRU


DACIAN-JULIEN CIOLOŞ

11