STATUTUL S.I.P.A. "MUNTENIA"Forma finala


Forma finala


ANEXA 1


ANEXA 2GRILA DE SALARIZARE PROPUSA PENTRU EDUCATIE

Nota de prelungire a calendarului de selecție a cadrelor didactice în grupurile de lucru pentru elaborarea programelor școlare din învățământul gimnazial.
MENCS, in metodologia pentru acordarea gradatiilor de merit, va propune ca minimum 20% din punctajul din fisa de evaluare sa fie acordat pentru participarea la elaborarea programelor.

Varianta proiectului Legii Cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, variantă susținută de către CSDR


Referitor la conventia cu LUKOIL Romania:
1. Lukoil va acorda Federatiei Sindicatelor libere din Invatamant un discount comercial in valoare de 15 bani/litru,
in afara de punctele acumulate pe card, pe baza carora se poate  poate lua combustibil;
2. Promotiile desfasurate in cadrul statiilor de distributie carburanti se vor comunica la FSLI si vor fi trimise sindicatelor afiliate;
3. Nu a fost acceptata de Moscova individualizarea cardurilor cu “FSLI” in plus fata de serie.

Lista statiilor in franciza unde nu se poate utiliza cardul de fidelitate cu adresa si telefon

Lista statiilor Lukoil Romania unde se poate utiliza cardul de fidelitate si toate serviciile oferite de fiecare sdc in parte

Cererea tip anexa 2: ”Cerere card partener in caz de pierdere/furt/deteriorare"

Cererea tip anexa 3: ”Cerere de anulare card partener”, in caz ca se doreste anularea cardului de fidelitate
Adresele comune FSLI-FSE Spiru Haret inregistrate la Guvern si MDRAP, prin care s-a solicitat 
sprijin pentru rezolvarea problemelor legate de decontarea navetei si pentru plata dobanzii:


Nota de fundamentare - OUG PRIVIND SALARIZAREA PERSONALULUI PLATIT DIN FONDURI PUBLICE

OUG PRIVIND LEGEA SALARIZARII PERSONALULUI PLATIT DIN FONDURI PUBLICEDecizia Inaltei Curti de Casatie si Justitie nr. 2 din 17 februarie 2014


Adresa FSLI catre domnul ministru Adrian CurajAdresa FSLI catre doamna secretar de stat Monica AnisiePrima de instalare.jpg


legea pensionării act 2015 cu anexe.doc
Informare de la Confederatia Sindicala Internationala

Curtea Suprema a Canadei a confirmat dreptul la greva (vedeti attach)

CSI-Curtea Suprema a Canadei


Modificari Codul Muncii.pdf


Decizie CCR nr. 669/12.11.2014 - admitere neconstitutionalitate art.18 alin.(2) teza intai din Legea 1/2011.


Legea nr. 12/20.01.2015 pentru modificarea și completarea Legii nr. 53/2003 — Codul muncii


OMEN 5115.2014 aprobare ROFUIP


OMEN_nr._5.115-2015_ROFUIP.pdf


Ministerul Educaţiei Naţionale - MEN
Ordinul nr. 4619/2014 pentru aprobarea Metodologiei-cadru de
organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ
preuniversitar

În vigoare de la 23.09.2014


În conformitate cu prevederile art. 94 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011,
cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 185/2013
privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, cu modificările şi
completările ulterioare, ministrul educaţiei naţionale emite prezentul ordin.
Art. 1.
Se aprobă Metodologia-cadru de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie
din unităţile de învăţământ preuniversitar, prevăzută în anexa care face parte integrantă
din prezentul ordin.
Art. 2.
La data intrării în vigoare a prezentei metodologii se abrogă prevederile art. 30-34 din
Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar,
aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 4.925/2005, publicat în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 874 din 29 septembrie 2005, cu modificările
şi completările ulterioare.
Art. 3.
Direcţia generală management, resurse umane şi reţea şcolară naţională din Ministerul
Educaţiei Naţionale, inspectoratele şcolare şi unităţile de învăţământ preuniversitar duc
la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 4.
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul educaţiei naţionale,

Remus Pricopie

ANEXĂ
METODOLOGIE-CADRU
de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar
Capitolul I
Dispoziţii generale
Articolul 1
Unităţile de învăţământ preuniversitar cu personalitate juridică, denumite în continuare unităţi de învăţământ,
sunt conduse de consiliile de administraţie, de directori şi, după caz, de directori adjuncţi. În exercitarea
atribuţiilor ce le revin, consiliile de administraţie şi directorii conlucrează cu consiliul profesoral, cu
consiliul reprezentativ al părinţilor şi cu autorităţile administraţiei publice locale.
Articolul 2
Consiliul de administraţie al unităţilor de învăţământ preuniversitar, denumit în continuare, în cuprinsul
prezentei metodologii, consiliu de administraţie, este organul de conducere al unităţii de învăţământ.
Articolul 3
Inspectoratul şcolar, în raport cu reţeaua şcolară, mărimea şi specificul fiecărei unităţi de învăţământ,
stabileşte prin hotărâre a consiliului de administraţie, cu respectarea prevederilor prezentei metodologii,
numărul de membri ai consiliilor de administraţie pentru fiecare unitate de învăţământ preuniversitar de stat
şi îl comunică unităţilor de învăţământ până la începutul fiecărui an şcolar.
Capitolul II
Constituirea consiliului de administraţie
Articolul 4
(1) Consiliul de administraţie se constituie din 7, 9 sau 13 membri, după cum urmează:
a)în cazul unităţilor de învăţământ de nivel gimnazial cu un singur rând de clase, consiliul
de administraţie este format din 7 membri, cu următoarea componenţă: 3 cadre didactice,
inclusiv directorul unităţii de învăţământ, 2 reprezentanţi ai părinţilor, primarul sau
un reprezentant al primarului, un reprezentant al consiliului local. Directorul unităţii
de învăţământ este membru de drept al consiliului de administraţie din cota aferentă
cadrelor didactice din unitatea de învăţământ respectivă. Prevederile prezentului articol
se aplică în mod corespunzător şi pentru învăţământul preşcolar şi primar;
b)în cazul în care consiliul de administraţie este format din 9 membri, dintre aceştia 4
sunt cadre didactice; primarul sau un reprezentant al primarului; 2 reprezentanţi ai consiliului
local şi 2 reprezentanţi ai părinţilor. Directorul unităţii de învăţământ este membru de drept
al consiliului de administraţie din cota aferentă cadrelor didactice din unitatea de învăţământ
respectivă;
c)în cazul în care consiliul de administraţie este format din 13 membri, dintre aceştia 6 sunt
cadre didactice; primarul sau un reprezentant al primarului; 3 reprezentanţi ai consiliului
local şi 3 reprezentanţi ai părinţilor. Directorul unităţii de învăţământ este membru de drept
al consiliului de administraţie din cota aferentă cadrelor didactice din unitatea de învăţământ respectivă.
(2) În unităţile de învăţământ special de stat, consiliul de administraţie este organul de conducere şi
este constituit din 7, 9 sau 13 membri, astfel:
a)în cazul unităţilor de învăţământ special de nivel gimnazial cu un singur rând de clase, consiliul de
administraţie este format din 7 membri, cu următoarea componenţă: 3 cadre didactice, inclusiv directorul
unităţii de învăţământ; 2 reprezentanţi ai părinţilor; preşedintele consiliului judeţean/Consiliului
General al Municipiului Bucureşti sau un reprezentant al acestuia; un reprezentant al consiliului
judeţean/Consiliului General al Municipiului Bucureşti. Directorul unităţii de învăţământ este membru
de drept al consiliului de administraţie din cota aferentă cadrelor didactice din unitatea de
învăţământ respectivă. Prevederile prezentului articol se aplică în mod corespunzător şi pentru
învăţământul preşcolar şi primar;
b)în cazul în care consiliul de administraţie este format din 9 membri, dintre aceştia 4 sunt
cadre didactice; preşedintele consiliului judeţean/Consiliului General al Municipiului Bucureşti
sau un reprezentant al acestuia; 2 reprezentanţi ai consiliului judeţean/Consiliului General al
Municipiului Bucureşti şi 2 reprezentanţi ai părinţilor. Directorul unităţii de învăţământ este
membru de drept al consiliului de administraţie din cota aferentă cadrelor didactice din unitatea
de învăţământ respectivă;
c)în cazul în care consiliul de administraţie este format din 13 membri, dintre aceştia 6 sunt
cadre didactice; preşedintele consiliului judeţean/Consiliului General al Municipiului Bucureşti
sau un reprezentant al acestuia; 3 reprezentanţi ai consiliului judeţean/Consiliului General al
Municipiului Bucureşti şi 3 reprezentanţi ai părinţilor. Directorul unităţii de învăţământ este
membru de drept al consiliului de administraţie din cota aferentă cadrelor didactice din unitatea
de învăţământ respectivă.
(3) În cazul unităţilor de învăţământ particular şi confesional, în componenţa consiliului de
administraţie sunt incluşi reprezentanţi ai fondatorilor. Conducerea consiliului de administraţie
este asigurată de persoana desemnată de fondatori. În unităţile de învăţământ pentru învăţământul
general obligatoriu, consiliul de administraţie cuprinde şi un reprezentant al consiliului local.
Articolul 5
(1) La începutul fiecărui an şcolar, dar nu mai târziu de data începerii cursurilor, consiliul de
administraţie în exerciţiu hotărăşte declanşarea procedurii de constituire a noului consiliu de administraţie.
(2) În vederea constituirii noului consiliu de administraţie, în acord cu prevederile art. 4, directorul
unităţii de învăţământ derulează următoarea procedură:
a)solicită, în scris, consiliului local, primarului, respectiv, în cazul învăţământului special, consiliului
judeţean/Consiliului General al Municipiului Bucureşti, preşedintelui consiliului judeţean/Consiliului General
al Municipiului Bucureşti şi consiliului reprezentativ al părinţilor desemnarea reprezentanţilor, în scris, în
termen de 10 zile lucrătoare de la data solicitării. În cazul unităţilor de învăţământ în care există clase cu
învăţământ în limba maternă, directorul va solicita consiliului reprezentativ al părinţilor să desemneze şi un
reprezentant al părinţilor elevilor care învaţă la clasele cu învăţământ în limba maternă. În mod similar se
procedează şi în unităţile de învăţământ cu predare în limbile minorităţilor naţionale în cadrul cărora funcţionează
şi clase cu predare în limba română;
b)convoacă consiliul profesoral al unităţii de învăţământ preuniversitar, în vederea alegerii cadrelor didactice
care vor face parte din consiliul de administraţie;
c)emite decizia de constituire a consiliului de administraţie pentru anul şcolar în curs, o comunică membrilor şi
observatorilor şi o afişează, la loc vizibil, la sediul unităţii de învăţământ, precum şi în toate structurile
acesteia.
(3) La data emiterii de către director a deciziei de constituire a noului consiliu de administraţie se dizolvă de
drept consiliul de administraţie care a funcţionat anterior.
Articolul 6
Componenţa consiliului de administraţie se modifică în situaţiile prevăzute de lege şi de prezenta metodologie,
cu respectarea procedurii prevăzute la art. 5.
Articolul 7
(1) Membrii consiliului de administraţie sunt aleşi sau, după caz, desemnaţi după cum urmează:
a)reprezentanţii personalului didactic de predare şi de instruire practică sunt aleşi, prin vot secret, de către
consiliul profesoral, în ordinea descrescătoare a numărului de voturi obţinute de candidaţi, din rândul cadrelor
didactice angajate în unitatea de învăţământ cu contract individual de muncă; hotărârea consiliului profesoral se
adoptă cu majoritatea voturilor membrilor acestuia. Minorităţile naţionale au dreptul la reprezentare proporţională
cu numărul de clase în consiliul de administraţie, cu respectarea criteriilor de competenţă profesională, potrivit
legii. În mod similar se procedează şi în unităţile de învăţământ cu predare în limbile minorităţilor naţionale în
cadrul cărora funcţionează şi clase cu predare în limba română;
b)reprezentanţii consiliului local, consiliului judeţean/ Consiliului General al Municipiului Bucureşti sunt desemnaţi
de acesta;
c)primarul/primarul de sector sau un reprezentant al acestuia; preşedintele consiliului judeţean/Consiliului General
al Municipiului Bucureşti sau un reprezentant al acestuia, pentru unităţile de învăţământ special de stat;
d)reprezentanţii părinţilor sunt desemnaţi de către consiliul reprezentativ al părinţilor, dintre membrii acestuia
care, la data desemnării, au copii în unitatea de învăţământ. Se recomandă ca reprezentanţii părinţilor în consiliul
administraţie să nu fie cadre didactice în unitatea de învăţământ respectivă şi să nu ocupe o funcţie de conducere,
îndrumare şi control în inspectoratul şcolar.
(2) Aceeaşi procedură se aplică şi în cazul unităţilor de învăţământ special de stat.
(3) Membrii consiliului de administraţie au aceleaşi drepturi şi obligaţii în exercitarea mandatului.
(4) Calitatea de membru al consiliului de administraţie este incompatibilă cu:
a)calitatea de membri în acelaşi consiliu de administraţie a soţului, soţiei, fiului, fiicei, rudelor şi afinilor
până la gradul IV inclusiv;
b)primirea unei sancţiuni disciplinare în ultimii 3 ani;
c)condamnarea penală.
Articolul 8
(1) Pierderea calităţii de membru în consiliul de administraţie operează de drept în următoarele situaţii:
a)înregistrarea a 3 absenţe nemotivate în decursul unui an şcolar la şedinţele consiliului de administraţie;
b)înlocuirea, în scris, de către autoritatea care a desemnat persoana respectivă;
c)ca urmare a renunţării în scris;
d)ca urmare a condamnării pentru săvârşirea unei infracţiuni, dispuse prin hotărâre judecătorească definitivă;
e)ca urmare a încetării/suspendării contractului individual de muncă, în cazul cadrelor didactice.
(2) Revocarea membrilor consiliului de administraţie se face cu votul a 2/3 din membrii consiliului de administraţie
în următoarele situaţii:
a)săvârşirea de fapte care dăunează interesului învăţământului şi prestigiului unităţii de învăţământ;
b)neîndeplinirea atribuţiilor stabilite.
(3) Directorul unităţii de învăţământ emite decizia prin care se constată pierderea, de drept sau prin revocare,
a calităţii de membru în consiliul de administraţie. Decizia se comunică persoanei şi, după caz,
autorităţii/structurii care a desemnat-o.
Articolul 9
Conducerea unităţii de învăţământ, împreună cu autorităţile administraţiei publice locale, asigură resursele
necesare pentru participarea cadrelor didactice membre ale consiliului de administraţie la programe/cursuri
de formare specifice managementului unităţilor de învăţământ şi managementului calităţii în educaţie.
Capitolul III
Funcţionarea consiliului de administraţie
Articolul 10
(1) Pentru unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, preşedintele consiliului de administraţie este
directorul unităţii de învăţământ. Pentru unităţile de învăţământ preuniversitar particular şi confesional
conducerea consiliului de administraţie este asigurată de persoana desemnată de fondatori.
(2) Prezenţa membrilor la şedinţele consiliului de administraţie este obligatorie.
(3) Consiliul de administraţie este legal întrunit în şedinţă în prezenţa a cel puţin jumătate plus unu din
totalul membrilor acestuia.
(4) Hotărârile consiliului de administraţie se adoptă cu votul a cel puţin 2/3 dintre membrii prezenţi, cu
excepţiile prevăzute de legislaţia în vigoare.
(5) Hotărârile privind angajarea, motivarea, evaluarea, recompensarea, răspunderea disciplinară şi disponibilizarea
personalului se iau la nivelul unităţii de învăţământ de către consiliul de administraţie, cu votul a 2/3 din
totalul membrilor consiliului de administraţie.
(6) În situaţii excepţionale, în care hotărârile consiliului de administraţie nu pot fi luate conform alin. (5),
la următoarea şedinţă cvorumul de şedinţă necesar adoptării este de jumătate plus unu din membrii consiliului de
administraţie, iar hotărârile consiliului de administraţie se adoptă cu 2/3 din voturile celor prezenţi.
(7) Hotărârile privind bugetul şi patrimoniul unităţii de învăţământ se iau cu majoritatea din totalul membrilor
consiliului de administraţie.
(8) Hotărârile consiliului de administraţie care vizează personalul din unitate, cum ar fi procedurile pentru
ocuparea posturilor, restrângerea de activitate, acordarea calificativelor, aplicarea de sancţiuni şi altele
asemenea, se iau prin vot secret.
(9) Directorul unităţii de învăţământ emite deciziile conform hotărârilor consiliului de administraţie. Lipsa
cvorumului de şedinţă şi/sau cvorumului de vot conduce la nulitatea hotărârilor luate în şedinţa respectivă.
(10) Membrii consiliului de administraţie care se află în conflict de interese nu participă la vot.
(11) La şedinţele consiliului de administraţie participă de drept reprezentanţii organizaţiilor sindicale
reprezentative la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar din unitatea de învăţământ, cu
statut de observatori. Preşedintele consiliului de administraţie are obligaţia de a convoca reprezentanţii
organizaţiilor sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar din
unitatea de învăţământ la toate şedinţele consiliului de administraţie.
(12) La şedinţele consiliului de administraţie în care se dezbat problematici privind elevii, preşedintele
consiliului de administraţie are obligaţia de a convoca reprezentantul elevilor, desemnat de consiliul elevilor.
Acesta are statut de observator.
(13) La şedinţele consiliului de administraţie este invitat obligatoriu şi reprezentantul elevilor care învaţă
la clasele cu învăţământ în limba maternă, dacă ordinea de zi prevede o problematică a acestui învăţământ.
În mod similar se procedează şi în unităţile de învăţământ cu predare în limbile minorităţilor naţionale în
cadrul cărora funcţionează şi clase cu predare în limba română.
(14) La şedinţele consiliului de administraţie pot fi invitate şi alte persoane, în funcţie de problematica
înscrisă pe ordinea de zi. De asemenea, dacă unitatea de învăţământ are structuri arondate, participă ca
invitaţi şi coordonatorii acestora.
(15) Discuţiile, punctele de vedere ale participanţilor se consemnează în procesul-verbal de şedinţă şi sunt
asumate de aceştia prin semnătură.
(16) La sfârşitul fiecărei şedinţe a consiliului de administraţie, membrii consiliului de administraţie
participanţi, observatorii şi invitaţii au obligaţia să semneze procesul-verbal încheiat cu această ocazie.
Articolul 11
(1) Consiliul de administraţie se întruneşte lunar în şedinţe ordinare, precum şi ori de câte ori este necesar
în şedinţe extraordinare, la solicitarea preşedintelui consiliului de administraţie sau a două treimi din numărul
membrilor consiliului de administraţie ori a două treimi din numărul membrilor consiliului profesoral. Consiliul
de administraţie este convocat şi la solicitarea a două treimi din numărul membrilor consiliului elevilor sau două
treimi din numărul membrilor consiliului reprezentativ al părinţilor.
(2) Membrii consiliului de administraţie, observatorii şi invitaţii sunt convocaţi cu cel puţin 72 de ore înainte
de începerea şedinţei ordinare, comunicându-li-se ordinea de zi şi documentele ce urmează a fi discutate. În cazul
şedinţelor extraordinare convocarea se face cu cel puţin 24 de ore înainte. Procedura de convocare se consideră
îndeplinită dacă s-a realizat prin unul din următoarele mijloace: poştă, fax, e-mail sau sub semnătură.
(3) Dacă, după 3 convocări consecutive, consiliul de administraţie nu se întruneşte în şedinţă cu respectarea
prevederilor art. 10 alin. (3)-(7), sunt reluate demersurile pentru reconstituirea componenţei consiliului de
administraţie sau, după caz, de constituire a unui nou consiliu de administraţie.
(4) Directorul unităţii de învăţământ emite o nouă decizie privind componenţa consiliului de administraţie.
(5) În cazul în care, în timpul mandatului, cel puţin unul dintre membrii consiliului de administraţie îşi pierde
această calitate, se aplică în mod corespunzător prevederile art. 5.
Articolul 12
(1) Preşedintele consiliului de administraţie are următoarele atribuţii:
a)conduce şedinţele consiliului de administraţie;
b)semnează hotărârile adoptate şi documentele aprobate de către consiliul de administraţie;
c)întreprinde demersurile necesare pentru înlocuirea membrilor consiliului de administraţie;
d)desemnează ca secretar al consiliului de administraţie o persoană din rândul personalului didactic din unitatea de
învăţământ care nu este membru în consiliul de administraţie, cu acordul persoanei desemnate;
e)colaborează cu secretarul consiliului de administraţie în privinţa redactării documentelor necesare desfăşurării
şedinţelor, convocării membrilor/observatorilor/invitaţilor şi comunicării hotărârilor adoptate, în condiţiile
legii;
f)verifică la sfârşitul fiecărei şedinţe dacă toate persoanele participante (membri, observatori, invitaţi) au
semnat procesul-verbal de şedinţă.
(2) Responsabilităţile secretarului consiliului de administraţie sunt preluate, în absenţa acestuia, de către
o altă persoană desemnată de preşedintele consiliului de administraţie.
(3) Secretarul consiliului de administraţie nu are drept de vot şi are următoarele atribuţii:
a)asigură convocarea, în scris, a membrilor consiliului de administraţie, a observatorilor şi a invitaţilor;
b)scrie lizibil şi inteligibil procesul-verbal al şedinţei, în care consemnează inclusiv punctele de vedere ale
observatorilor şi invitaţilor, în registrul unic de procese-verbale al consiliului de administraţie;
c)afişează hotărârile adoptate de către consiliul de administraţie la sediul unităţii de învăţământ, la loc
vizibil;
d)transmite reprezentanţilor organizaţiilor sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învăţământ
preuniversitar, care au membri în unitatea de învăţământ, în copie, procesul-verbal al şedinţei, anexele acestuia,
după caz, şi hotărârile adoptate de consiliul de administraţie;
e)răspunde de arhivarea documentelor rezultate din activitatea consiliului de administraţie.
Articolul 13
(1) Documentele consiliului de administraţie sunt:
a)graficul şi ordinea de zi a şedinţelor ordinare ale consiliului de administraţie;
b)convocatoarele consiliului de administraţie;
c)registrul de procese-verbale al consiliului de administraţie;
d)dosarul care conţine anexele proceselor-verbale (rapoarte, programe, informări, tabele, liste, solicitări, memorii,
sesizări etc.);
e)registrul de evidenţă a hotărârilor consiliului de administraţie;
f)dosarul hotărârilor adoptate, semnate de preşedinte, înregistrate în registrul de evidenţă a hotărârilor consiliului
de administraţie.
(2) Registrul de procese-verbale al consiliului de administraţie şi registrul de evidenţă a hotărârilor consiliului
de administraţie se înregistrează în unitatea de învăţământ pentru a deveni documente oficiale, se leagă şi se
numerotează de către secretarul consiliului de administraţie. Pe ultima pagină a registrului, preşedintele
ştampilează şi semnează pentru autentificarea numărului paginilor şi a registrului.
(3) Registrele şi dosarul se păstrează în biroul directorului, într-un fişet securizat, ale cărui chei se găsesc
la preşedintele consiliului de administraţie şi la secretarul consiliului de administraţie.
Articolul 14
(1) Hotărârile consiliului de administraţie se redactează de către secretarul acestuia, pe baza procesului-verbal
al şedinţei, în suficiente exemplare, după caz, şi se semnează de către preşedinte.
(2) Hotărârile consiliului de administraţie se afişează la avizier şi pe pagina web a unităţii de învăţământ.
(3) Hotărârile consiliului de administraţie sunt obligatorii pentru toate persoanele fizice sau juridice implicate
în mod direct ori indirect în activitatea unităţii de învăţământ.
(4) Hotărârile consiliului de administraţie pot fi contestate la instanţa de contencios administrativ, cu respectarea
procedurii prealabile reglementate prin
Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
Capitolul IV
Atribuţiile consiliului de administraţie
Articolul 15
(1) Consiliul de administraţie are următoarele atribuţii:
a)aprobă tematica şi graficul şedinţelor;
b)aprobă ordinea de zi a şedinţelor;
c)stabileşte responsabilităţile membrilor consiliului de administraţie şi proceduri de lucru;
d)aprobă regulamentul intern şi regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţii de învăţământ
cu respectarea prevederilor legale;
e)îşi asumă, alături de director, răspunderea publică pentru performanţele unităţii de învăţământ;
f)particularizează, la nivelul unităţii de învăţământ, fişa-cadru a postului de director adjunct,
elaborată de inspectoratul şcolar;
g)particularizează, la nivelul unităţii de învăţământ, contractul educaţional tip, aprobat prin ordin
al ministrului educaţiei naţionale, în care sunt înscrise drepturile şi obligaţiile reciproce ale unităţii
de învăţământ şi ale părinţilor, în momentul înscrierii antepreşcolarilor, preşcolarilor sau a elevilor;
h)validează statul de personal pentru toate categoriile de personal din unitate, care urmează a fi transmis spre
aprobare inspectoratului şcolar la începutul fiecărui an şcolar şi ori de câte ori apar modificări;
i)pune în aplicare hotărârile luate în şedinţa reunită a consiliilor de administraţie ale unităţilor de învăţământ
partenere în consorţiul şcolar din care unitatea de învăţământ face parte;
j)validează raportul general privind starea şi calitatea învăţământului din unitatea de învăţământ preuniversitar
şi promovează măsuri ameliorative;
k)aprobă comisia de elaborare a proiectului de dezvoltare instituţională, precum şi comisiile de revizuire a
acestuia; aprobă proiectul de dezvoltare instituţională şi modificările ulterioare ale acestuia, precum şi planul
managerial al directorului;
l)adoptă proiectul de buget al unităţii de învăţământ, ţinând cont de toate cheltuielile necesare pentru buna
funcţionare a unităţii de învăţământ, astfel cum sunt acestea prevăzute în legislaţia în vigoare şi contractele
colective de muncă aplicabile; proiectul de buget astfel adoptat se înregistrează la ordonatorul superior de credite;
m)întreprinde demersuri ca unitatea de învăţământ să se încadreze în limitele bugetului alocat;
n)avizează execuţia bugetară la nivelul unităţii de învăţământ şi răspunde, împreună cu directorul, de încadrarea
în bugetul aprobat, conform legii;
o)aprobă modalităţile de realizare a resurselor extrabugetare ale unităţii de învăţământ şi stabileşte utilizarea
acestora în concordanţă cu planurile operaţionale din proiectul de dezvoltare instituţională şi planul managerial
pentru anul în curs; resursele extrabugetare realizate de unitatea de învăţământ din activităţi specifice (închirieri
de spaţii, activităţi de microproducţie etc.), din donaţii, sponsorizări sau din alte surse legal constituite rămân
în totalitate la dispoziţia acesteia;
p)aprobă utilizarea excedentelor anuale rezultate din execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli ale activităţilor
finanţate integral din venituri proprii, reportate în anul calendaristic următor, cu aceeaşi destinaţie sau pentru
finanţarea altor cheltuieli ale unităţii de învăţământ;
q)avizează planurile de investiţii;
r)stabileşte taxele de şcolarizare pentru învăţământul particular preuniversitar şi pentru cel postliceal de stat,
nefinanţat de la buget, conform normelor legale în vigoare;
s)aprobă acordarea burselor şcolare, conform legislaţiei în vigoare;
t)aprobă acordarea premiilor pentru personalul unităţii de învăţământ, în conformitate cu prevederile legale în
vigoare;
u)în unităţile de învăţământ particular, avizează drepturile salariale şi extrasalariale ale directorilor şi
directorilor adjuncţi, precum şi salarizarea personalului din unitate, în conformitate cu prevederile legii şi
ale contractului individual de muncă;
v)aprobă acoperirea integrală sau parţială a cheltuielilor de deplasare şi de participare la manifestări ştiinţifice
în ţară sau străinătate pentru personalul didactic, în limita fondurilor sau din fonduri extrabugetare;
w)aprobă, lunar, decontarea cheltuielilor aferente navetei cadrelor didactice din unitatea de învăţământ, în baza
solicitărilor depuse de acestea;
x)aprobă proceduri elaborate la nivelul unităţii de învăţământ;
y)propune, spre aprobare, inspectoratului şcolar înfiinţarea centrului de documentare şi informare, a bibliotecii
şcolare în unitatea de învăţământ;
z)aprobă extinderea activităţii cu elevii, după orele de curs, prin programul „Şcoala după şcoală“, în funcţie de
resursele existente şi posibilităţile unităţii de învăţământ;
aa) aprobă curriculumul la decizia şcolii cu respectarea prevederilor legale;
bb) pentru unităţile de învăţământ profesional şi tehnic, avizează programele şcolare pentru curriculumul în dezvoltare
locală (CDL) şi încheierea contractelor-cadru privind derularea instruirii practice cu operatorii economici;
cc) aprobă orarul cursurilor din unitatea de învăţământ;
dd) aprobă măsuri de optimizare a procesului didactic propuse de consiliul profesoral;
ee) stabileşte componenţa şi atribuţiile comisiilor pe domenii de activitate din unitatea de învăţământ;
ff) aprobă programul de pregătire şi evaluare pentru formaţiunile de studiu cu frecvenţă redusă;
gg) aprobă tipurile de activităţi educative extraşcolare care se organizează în unitatea de învăţământ, durata
acestora, modul de organizare şi responsabilităţile stabilite de consiliul profesoral;
hh) aprobă graficul de desfăşurare a instruirii practice;
ii) aprobă proiectul de încadrare, întocmit de director, cu personal didactic de predare, precum şi schema de
personal didactic auxiliar şi nedidactic;
jj) aprobă repartizarea personalului didactic de predare pentru învăţământul preşcolar şi primar/diriginţilor
la grupe/clase;
kk) desemnează coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare;
ll) organizează concursul pentru ocuparea posturilor didactice auxiliare şi nedidactice, aprobă comisiile în
vederea organizării şi desfăşurării concursului, validează rezultatele concursurilor şi aprobă angajarea pe post,
în condiţiile legii;
mm) avizează comisiile în vederea organizării şi desfăşurării concursului pentru ocuparea posturilor didactice
auxiliare şi nedidactice la nivelul consorţiului şcolar;
nn) realizează anual evaluarea activităţii personalului conform prevederilor legale;
oo) avizează, la solicitarea directorului unităţii de învăţământ, pe baza recomandării medicului de medicina muncii,
realizarea unui examen medical de specialitate, în cazurile de inaptitudine profesională de natură psihocomportamentală,
pentru salariaţii unităţii de învăţământ;
pp) avizează, la solicitarea a jumătate plus unu din membrii consiliului de administraţie, pe baza recomandării
medicului de medicina muncii, realizarea unui examen medical de specialitate, în cazurile de inaptitudine profesională
de natură psihocomportamentală, pentru director sau director adjunct;
qq) îndeplineşte atribuţiile de încadrare şi mobilitate a personalului didactic de predare prevăzute de Metodologia-cadru
de mişcare a personalului didactic în învăţământul preuniversitar;
rr) aprobă modificarea, suspendarea şi încetarea contractului individual de muncă al personalului din unitate;
ss) propune eliberarea din funcţie a directorului unităţii de învăţământ cu votul a 2/3 dintre membrii consiliului
de administraţie al unităţii de învăţământ sau la propunerea consiliului profesoral, cu votul a 2/3 dintre membrii
acestuia, şi comunică propunerea inspectoratului şcolar;
tt) propune eliberarea din funcţie a directorului unităţii de învăţământ particular şi confesional, cu votul a 2/3
din membri, şi comunică propunerea persoanei juridice fondatoare pentru emiterea deciziei de eliberare din funcţie;
uu) aprobă fişa individuală a postului pentru fiecare salariat, care constituie anexă la contractul individual de
muncă, şi o revizuieşte, după caz;
vv) aprobă perioadele de efectuare a concediului de odihnă ale tuturor salariaţilor unităţii de învăţământ preuniversitar,
pe baza cererilor individuale scrise ale acestora, în funcţie de interesul învăţământului şi al celui în cauză, ţinând
cont de calendarul activităţilor unităţii de învăţământ şi al examenelor naţionale;
ww) aprobă concediile salariaţilor din unitatea de învăţământ, conform reglementărilor legale în vigoare, contractelor
colective de muncă aplicabile şi regulamentului intern;
xx) îndeplineşte atribuţiile prevăzute de legislaţia în vigoare privind răspunderea disciplinară a elevilor, personalului
didactic de predare, didactic auxiliar şi nedidactic din unitatea de învăţământ;
yy) aprobă, în condiţiile legii, pensionarea personalului din unitatea de învăţământ;
zz) aprobă, în limita bugetului alocat, participarea la programe de dezvoltare profesională a angajaţilor unităţii de
învăţământ;
aaa) administrează baza materială a unităţii de învăţământ.
(2) Consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ îndeplineşte toate atribuţiile stabilite prin lege, metodologii,
acte administrative cu caracter normativ şi contracte colective de muncă aplicabile.
Articolul 16
Prevederile prezentei metodologii sunt general obligatorii şi pot fi completate cu alte prevederi adaptate specificului
unităţii de învăţământ. Aceste prevederi vor fi aprobate de consiliul de administraţie şi incluse în regulamentul
intern al unităţii de învăţământ.
Articolul 17
La data intrării în vigoare a prezentei metodologii, orice prevedere contrară se abrogă.

30 iunie 2014

Download Decizia Curtii Constitutionale Nr.266/2014 privind neconstitutionalitatea procedurii de informare asupra beneficiilor medierii.

09 februarie 2014

HG 51 din 2014

Va transmitem atasata Hotărârea de Guvern nr. 51/2014 privind acordarea
prestaţiilor sub forma biletelor de tratament balnear, pentru anul 2014,
prin sistemul organizat şi administrat de Casa Naţională de Pensii Publice

Hotarare nr. 51 din 2014 bilete tratament.html

Legea 1/2011 actualizata

legea-educatie-2014.doc

O.U.G. 103/2013 prin care se amana hotararile judacatoresti pronuntate pana in 2019

OUG 103.doc

Propuneri CSDR privind modif.Legea 62/2011

Doamnelor si Domnilor,
Va inaintam, spre stiinta, ultimele propuneri ale confederatiei privind proiectul de modificare al Legii nr. 62/2011 - Legea Dialogului social (republicata).
Cu stima,
Iacob Baciu

Propuneri CSDR de modif, Legea 62-2011.doc

19 ianuarie 2013

Metodologia obtinerii gradatiei de merit in invatamantul preuniversitar in anul 2013

20 decembrie 2012

OUG 84.2012.doc

Va transmitem in atasament Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 84/2012 privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar in anul 2013, prorogarea unor termene din acte normative, precum si unele masuri fiscal-bugetare.

08 noiembrie 2012

CCMUNSAIP

Va transmitem atasat Contractul colectiv de munca unic la nivel de sector de activitate invatamant preuniversitar, impreuna cu adresa prin care a fost transmis spre inregistrare, care contine numarul sub care a fost inregistrat.

inregistrare CCMUNSAIP..pdf

CCMUNSAIP.doc

26 octombrie 2012

Tabele necesare promovarii in Instanta a actiunilor pentru recuperarea drepturilor salariale neacordate pentru membrii de sindicat

Model 2012 Adev. colectiva dr.salariale 330 285 corob. cu 221.doc

Model 2012 Tabel imputernicire dr.salariale 330 285 corob. cu 221.doc

MODEL adev. colectiva 100 E dif 2009 si 2010.doc

model Adeverinta angajator premiu anual 2010.doc

model Imputernicire membrii de sindicat premiu anual..doc

MODEL tabel 100 E dif 2009 si 2010.doc

24 mai 2011

Acte normative

OUG 19.2012 recuperare reduceri salariale.pdf

OMECTS 3656.2012 programe sc cls.pregatitoare.pdf

OMECTS 3841.2012 organizare master didactic.pdf

OMECTS 3866.2012 regulament Colegiu Disciplina.pdf

OMECTS 3794.2012 structura an scolar 2012_2013.pdf

24 noiembrie 2011

Hotarare reprezentativitate SIPA ' Muntenia'

METODOLOGII DE APLICARE A LEGII EDUCATIEI NATIONALE

Anexa OMECTS 5560.2011 mobilitate personal didactic 2012_2013 Bis.pdf

Anexa OMECTS 5561.2011 formare continua personal didactic.pdf

Anexa OMECTS 6143.2011 evaluarea anuala a pers. did si did.aux.pdf

22 noiembrie 2011

Ordin MECTS si Deczia ICCJ 20/2011

OMECTS 6141.2011 ROF UFIP.pdf

DICCJ 20.2011.pdf

13 noiembrie 2011

L 196.2011.pdf

OMECTS 5563.2011 constituire retea pt. practica masterat didactic.pdf

OMECTS 5564.2011 acreditare furnizori formare continua.pdf

OMECTS 5567.2011 ROF unitati activitati extrascolare si ROF unitati program sport.suplimentar.pdf

OMECTS 5573.2011 ROF inv.special si integrat.pdf

HG 1105.2011 modificare HG 500.2011 Revisal.pdf

OMECTS 5575.2011 scolarizare la domiciliu.pdf

03 noiembrie 2011

OMECTS 5577.2011 centrele de excelenta.pdf

Raspuns MECTS incadrare profesor prescolar.primar sept 2011.pdf

02 noiembrie 2011

Ordinul comun privind validarea fluxurilor financiare pentru cheltuielile de personal

Ordine si metodologii MECTS

OMECTS 5576.2011 criterii burse elevi.pdf

OMECTS 5720.2011 modificare ordin ajutor calculator.pdf

28 octombrie 2011

Metodologii MECTS

OMECTS 5556.2011 ROF biblioteci scolare si centre de documentare si informare.pdf

OMECTS 5557.2011 concurs inspector gnr. inspector gnr.adj si director CCD.pdf

OMECTS 5560.2011 mobilitate personal didactic in anul scolar 2012.2013.pdf

26 octombrie 2011

OMECTS 5547.2011 Regulament inspectie unitati scolare.pdf

24 octombrie 2011

Ordine si metodologii MECTS

OMECTS 5349.2011 Scoala dupa scoala si OMECTS 5530 ROF inspectorate.pdf

OMECTS 5485.2011 constituire corp profesori mentori.pdf

OMECTS 5486.2011 Gradatia de merit.pdf

OMECTS 5549.2011 concurs selectie corp national experti management educational.pdf

14 octombrie 2011

Acte normative

OMECTS 5550.2011 Consiliul national de etica inv preuniv.pdf

HG 998.2011 si OMECTS 5559.2011 modif orga si functi MECTS si norme concediu odihna.pdf

OMECTS 5248.2011 A doua sansa.pdf

10 octombrie 2011

Legea 166/2011 de modificare si completare a Legii educatiei nationale nr. 1/2011

03 octombrie 2011

Instructiuni MECTS nr. 5 2011


Codul Muncii republicat


Legea dialogului social si Legea salarizarii in invatamant

L. 62.2011 legea dialogului social.pdf

L. 63.2011 salarizare invatamant.pdf


Legea de salarizare in 2011 a personalului didactic si didactic auxiliar si Legea Dialogului social, variantele asumate de Guvern

Legea de salarizare in 2011 a salariilor profesorilor.pdf

legea dialogului social varianta asumata cu amendamente (1).pdfInstructiunea 1 privind mentinerea in activitate ca titular-1.pdf

Instructiunea 3 aplicare art. 253 Legea educatiei.pdf

Ordin_Centralizator_2011.pdf


Ordin 3753/2011 privind unele masuri tranzitorii in sistemul national de invatamant

Proiecte legislative( Codul Muncii, Legea Dialogului Social)


NORMELE metodologice de aplicare a legii de salarizare 2011

Legea Educatiei Nationale

Legea salarizarii unitare 2011

Contractul Colectiv de Munca Unic la Nivel National pe anii 2011-2014

HOTARARE GUVERN 1193/2010

Vigoare

Emitent: Guvern
Domenii: Salarizare

M.O. 824/2010

Hotarare pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata

M.Of.Nr. 824 din 9 decembrie 2010

 

 

HOTARARE NR. 1193
pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata

 

 

   In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 159 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificarile si completarile ulterioare,

 

   Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

 

   Art.1. - Incepand cu data de 1 ianuarie 2011, salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata se stabileste la 670 lei lunar, pentru un program complet de lucru de 170 de ore in medie pe luna in anul 2011 reprezentand 3,94 lei/ora.
   Art.2. - Pentru personalul din sectorul bugetar, nivelul salariului de baza, potrivit incadrarii, nu poate fi inferior nivelului salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata prevazut la art. 1.
   Art.3. - (1) Stabilirea, pentru personalul incadrat prin incheierea unui contract individual de munca, de salarii de baza sub nivelul celui prevazut la art. 1 si 2 constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 1.000 lei la 2.000 lei.
   (2) Constatarea contraventiei si aplicarea sanctiunii prevazute la alin. (1) se fac de catre personalul Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale prin inspectoratele teritoriale de munca judetene si al municipiului Bucuresti, imputernicit, dupa caz, prin ordin al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale.
   (3) Prevederile alin. (1) si (2) se completeaza cu dispozitiile Ordonantei Guvernului
nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.
   Art.4. - La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, Hotararea Guvernului
nr. 1.051/2008 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 649 din 12 septembrie 2008, se abroga.

 

PRIM-MINISTRU
EMIL BOC


Contrasemneaza:
Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale,
Ioan Nelu Botis
Ministrul finantelor publice,
Gheorghe Ialomitianu

   Bucuresti, 24 noiembrie 2010.
   Nr. 1.193.


 

 

 

PROCES VERBAL

încheiat astăzi, 15.12.2010, cu ocazia finalizării negocierii Contractului Colectiv de Muncă Unic la Nivel Naţional pe anii 2011-2014

 

 

Confederaţiile patronale şi sindicale reprezentative la nivel naţional, prezentate în lista anexată, în vederea finalizării negocierilor pentru Contractul Colectiv de Muncă Unic la Nivel Naţional pe anii 2011-2014, au formulat următoarele propuneri.

Referitor la art.40 din CCMUN 2007-2010.

Confederaţiile patronale UGIR-1903, CONPIROM şi CEPISC  propun următoarea redactare:

Art.40. (1) Strict pentru anul 2011, se stabilesc următorii coeficienţi minimi de ierarhizare, pentru următoarele categorii de salariaţi:

a) muncitori:

1. necalificaţi – 1;

2. calificaţi – 1,o5

b) personal administrativ încadrat în funcţii pentru care condiţia de pregătire este:

1. liceală – 1,07;

2. postliceală – 1,07;

c) personal de specialitate încadrat pe funcţii pentru care condiţia de pregătire este:

1. şcoala de maiştri – 1,3;

2. studii superioare de scurtă durată – 1,25.

d) personalul încadrat în funcţii pentru care condiţia de păregătire este cea de studii superioare – 1,72.

(2) Coeficienţii de ierarhizare de la alin.( 1) se aplică la salariul minim negociat pe unitate.

 (3) Salarizarea personalului încadrat conform alin. (1), se va stabili ţinând cont şi de standardele ocupaţionale corespunzătoare ocupaţiei respective.

(4) Salariul de bază minim brut pe oră, negociat, va fi de 4,118lei/oră, respectiv 700lei/lună pentru un program complet de lucru de 170 de ore.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art.40 din CCMUN 2011-2014 va face obiectul negocierii anuale, conform legii.

Confederaţiile patronale CNPR, CoNPR, CNIPMMR, ARACO, UGIR, UNPSPR şi PNR propun:

1.     Salariul de bază minim brut negociat pe oră, va fi 4,117lei, pentru un program în medie de 170 ore pe lună. Acesta reprezentând 700 lei/lună pentru un program complet de lucru.

2.     Începând cu data de 01.01.2011, pentru negocierea salariilor la nivel de unitate, sunt opţionali şi orientativi coeficienţii de ierarhizare negocieţi la nivelul prezentului CCMUN.

 

Partea sindicală propune următoarea redactare:

Art.40. (1) Strict pentru anul 2011, se stabilesc următorii coeficienţi minimi de ierarhizare, pentru următoarele categorii de salariaţi:

a) muncitori:

1. necalificaţi – 1;

2. calificaţi – 1,12.

b) personal administrativ încadrat în funcţii pentru care condiţia de pregătire este:

1. liceală – 1,1;

2. postliceală – 1,15;

c) personal de specialitate încadrat pe funcţii pentru care condiţia de pregătire este:

1. şcoala de maiştri – 1,35;

2. studii superioare de scurtă durată – 1,3.

d) personalul încadrat în funcţii pentru care condiţia de păregătire este cea de studii superioare – 1,75.

(2) Coeficienţii de ierarhizare de la alin.( 1) se aplică la salariul minim negociat pe unitate.

 (3) Salarizarea personalului încadrat conform alin. (1), se va stabili ţinând cont şi de standardele ocupaţionale corespunzătoare ocupaţiei respective.

(4) Salariul de bază minim brut pe oră, negociat, va fi de 4,118lei/oră, respectiv 700lei/lună pentru un program complet de lucru de 170 de ore.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Analizând propunerile formulate, părţile convin:

I.Modificarea art.40 după cum urmează:

Art.40. (1) Salariul de bază minim brut pe oră, negociat, va fi de 4,118lei/oră, respectiv 700lei pentru un program complet de lucru de 170 de ore pe lună.

(2)Strict pentru anul 2011, se stabilesc următorii coeficienţi minimi de ierarhizare, pentru următoarele categorii de salariaţi:

a) muncitori:

1. necalificaţi – 1;

2. calificaţi – 1,1.

b) personal administrativ încadrat în funcţii pentru care condiţia de pregătire este:

1. liceală – 1,1;

2. postliceală – 1,15;

c) personal de specialitate încadrat pe funcţii pentru care condiţia de pregătire este:

1. şcoala de maiştri – 1,3;

2. studii superioare de scurtă durată – 1,3.

d) personalul încadrat în funcţii pentru care condiţia de păregătire este cea de studii superioare – 1,72.

(3) Coeficienţii de ierarhizare de la alin.( 1) se aplică la salariul minim negociat pe unitate.

 (4) Salarizarea personalului încadrat conform alin. (1), se va stabili ţinând cont şi de standardele ocupaţionale corespunzătoare ocupaţiei respective.

II. Art.40 din CCMUN 2011-2014 va face obiectul negocierii anuale, conform legii.

 

III. Revizuirea Anexei nr. 4 cuprinzând lista ramurilor pentru care se încheie contracte colective de muncă, în concordanţă cu situaţia actuală a economiei româneşti, până la data de 01 martie 2011.

IV. Comisia de Aplicare şi Monitorizare a CCMUN va analiza modificarea şi amendarea CCMUN 2011-2014, în conformitate  cu legislaţiaîn vigoare şi  propunerile formulate de către părţi.

 

 

 

 

 

 

 

 

Comisia de negociere va încheia un act adiţional la CCMUN, în baza negocierii propunerilor formulate de Comisia de Aplicare şi Monitorizarea CCMUN. Actul adiţional   va fi depus spre înregistrare până cel târziu la data de 01 mai 2011.

V. Părţile au hotărât ca depunerea spre înregistrare a CCMUN 2011-2014 să se facă cel târziu până în data de 24 decembrie 2010.

 

1. Partea patronală

1. UGIR-1903

2. CONPIROM

3. CPISC

4. UNPR

5. CoNPR

6. UGIR

7. PNR

8. ARACO

9. CNIPMMR

10. CONCORDIA

11. UNPCPR

12.CNPR

13. UNPR

2. Partea sindicală

1. Blocul Naţional Sindical

2. CNS Cartel Alfa

3. CNSLR-Frăţia

4. CSDR

5. CSN Meridian

Notă: Acronimele participanţilor la negociere au fost înscrise conform documentelor depuse.

Legea Educatiei Nationale
Asteptam propuneri până luni,15.11.2010!
Multumim

Preuniversitar.doc

Statutul_pers._didac._art._215-266.doc

In atentia directorilor de unitati de invatamant - IMPORTANT! Modificare/completare ROFUIP prin OMECTS nr. 4714/2010

ISJ ARGES plati septembrie

Proiecte privind Legea cadru si legea de implementare pt anul 2011 si anexele la legea cadru

Ordinul 4034/2010 privind structura anului scolar 2010—2011Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 401 din 16 iunie 2010

MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETARII, TINERETULUI SI SPORTULUIArt. 1
(1) Anul scolar 2010—2011 are 36 de saptamani de cursuri, insumand 177 de zile lucratoare.
(2) Prin derogare de la prevederile alin. (1), se stabileste:
a) Pentru clasa a IX-a de liceu — filiera tehnologica, invatamant de zi, durata cursurilor este de 39 de saptamani, din care 36 de saptamani de cursuri si 3 saptamani de stagii de pregatire practica, in conformitate cu prevederile planurilor cadru.
b) Pentru clasa a XI-a — Anul de completare si pentru invatamantul special — clasele a IX-a—a XI-a, ciclul inferior al liceului, filiera tehnologica, durata cursurilor este de 37 de saptamani, insumand 183 de zile.
c) Pentru clasa a XI-a de Liceu — filiera tehnologica, ruta directa de calificare, si pentru clasa a XII-a de liceu — filiera tehnologica, ruta progresiva de calificare, durata cursurilor este, in functie de prevederile planurilor-cadru, de 37 de saptamani, insumand 182 de zile lucratoare, respectiv de 38 de saptamani, insumand 187 de zile lucratoare.
d) Pentru Invatamantul postliceal (scoala postliceala si scoala de maistri), durata cursurilor este cea stabilita prin planurile de invatamant in vigoare.

Art. 2
Anul scolar 2010—2011 incepe pe data de 1 septembrie 2010, se incheie pe data de 31 august 2011 si se structureaza pe doua semestre, dupa cum urmeaza:

Semestrul I
Cursuri — luni, 13 septembrie 2010 — marti, 21 decembrie 2010
In perioada 1—7 noiembrie 2010, clasele din invatamantul primar si grupele din invatamantul prescolar sunt in vacanta.


Vacanta — miercuri, 22 decembrie 2010 — marti, 4 ianuarie 2011

Cursuri — miercuri, 5 ianuarie 2011 — vineri, 28 ianuarie 2011

Vacanta intersemestriala — sambata, 29 ianuarie 2011 — duminica, 6 februarie 2011


Semestrul al II-lea
Cursuri — luni, 7 februarie 2011 — vineri, 15 aprilie 2011

Vacanta — sambata, 16 aprilie 2011 — luni, 25 aprilie 2011

Cursuri — marti, 26 aprilie 2011 — vineri, 17 iunie 2011


Vacanta de vara — sambata, 18 iunie 2011— duminica, 11 septembrie 2011

Art. 3
In zilele libere prevazute de lege nu se organizeaza cursuri.

Art. 4
(1) Tezele de pe semestrul I al anului scolar 2010— 2011 se sustin, de regula, pana la data de 17 decembrie 2010.
(2) Tezele de pe semestrul al II-lea al anului scolar 2010—2011 se sustin, de regula, pana la data de 20 mai 2011.

Art. 5
(1) In situatii deosebite, bine fundamentate, in functie de conditiile climaterice locale speciale si de specificul scolii, inspectoratele scolare pot aproba, la cererea conducerii unitatilor de invatamant, modificari ale structurii anului scolar stabilite prin prezentul ordin.
(2) Aprobarea modificarii structurii anului scOlar, mentionata la alin. (1), se acorda in conditiile asigurarii numarului de zile de cursuri stabilit la art. 1, precum si ale posibilitatii ca toti elevii sa participe, fara restrictii, la examenele de bacalaureat si de absolvire.

Art. 6
Calendarul examenelor/evaluarilor nationale, al examenelor de absolvire, respectiv de certificare a competentelor profesionale, precum si calendarul admiterii in clasa a IX-a se aproba prin ordine distincte ale ministrului educatiei, cercetarii, Tineretului si sportului.

Art. 7
Secretariatul de Stat pentru Invatamantul Preuniversitar, Secretariatul de Stat pentru Invatamantul in Limbile Minoritatilor, Directia generala educatie si invatare pe tot parcursul vietii, Directia generala invatamant in limbile minoritatilor, relatia cu Parlamentul si sindicatele, Directia generala management, resurse umane si retea scolara, inspectoratele scolare judetene si al municipiului Bucuresti, conducerile unitatilor de invatamant vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 8
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.


Echivalarea perioadelor de studii preuniversitare absolvite în străinătate

Proiect metodologie gradatie de merit

Incadrare profesori ciclul primar

Legea Educatiei Nationale-Proiect

REGULAMENTUL de organizare si functionare a unitatilor de invatamant O.M.4925/2005

Contestarea reîncadrarilor eronate

Indemnizaţia de 10% pentru cadrele didactice care îndeplinesc funcţia de diriginte

Reîncadrarea personalului conform Legii 330

Lege-Cadru nr. 330 din 2009
privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice
Parlamentul României adoptă prezenta lege.
PARTEA I
CAPITOLUL I
Dispoziţii generale
Art. 1. - (1) Prezenta lege are ca obiect de reglementare
stabilirea unui sistem unitar de salarizare pentru personalul din
sectorul bugetar plătit din bugetul general consolidat al statului.
(2) Începând cu data intrării în vigoare, în tot sau în parte, a
prezentei legi, drepturile salariale ale personalului prevăzut la
alin. (1) sunt şi rămân în mod exclusiv cele prevăzute în
prezenta lege.
(3) Partea a II-a a prezentei legi reglementează sistemul
unitar de salarizare pentru o perioada tranzitorie, până când
sistemul va fi simplificat şi îmbunătăţit în conformitate cu partea
a III-a a prezentei legi.
Art. 2. - (1) Dispoziţiile prezentei legi se aplică:
a) personalului din autorităţi şi instituţii publice, respectiv
Parlamentul,
Administraţia
Prezidenţială,
autoritatea
judecătorească, Guvernul, ministerele, celelalte organe de
specialitate ale administraţiei publice centrale, alte autorităţi
publice, autorităţi administrative autonome, precum şi instituţiile
din subordinea acestora, finanţate integral din bugetul de stat,
bugetele locale, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele
fondurilor speciale;
b) personalului din autorităţi şi instituţii publice finanţate din
venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat,
bugetele locale, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele
fondurilor speciale;
c) personalului din autorităţile şi instituţiile publice finanţate
integral din venituri proprii.
(2) Dispoziţiile prezentei legi nu se aplică Băncii Naţionale a
României, Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare, Comisiei de
Supraveghere a Asigurărilor şi Comisiei de Supraveghere a
Sistemului de Pensii Private.
(3) Intră în categoria personalului din sectorul bugetar
personalul încadrat pe baza contractului individual de muncă,
personalul care ocupă funcţii de demnitate publică şi asimilat
acestuia, precum şi personalul care beneficiază de statute
speciale, inclusiv funcţionarii publici.
Art. 3. - Sistemul de salarizare reglementat prin prezenta
lege are la bază următoarele principii:
a) caracterul unitar, în sensul că reglementează salarizarea
tuturor categoriilor de personal din sectorul bugetar, prin luarea
în considerare a drepturilor de natură salarială stabilite prin acte
normative speciale în sistemul de salarizare reglementat de
prezenta lege;
b) supremaţia legii, în sensul că drepturile de natură salarială
se stabilesc numai prin norme juridice de forţa legii;
c) luarea în considerare a sporurilor, a adaosurilor salariale,
a majorărilor, a indemnizaţiilor cu caracter general sau special,
precum şi a altor drepturi de natură salarială, recunoscute sau
stabilite, până la data intrării în vigoare a prezentei legi, prin
hotărâri judecătoreşti, prin acte de negociere colectivă, precum
şi prin alte modalităţi, acestea regăsindu-se la un nivel acceptat,
potrivit principiilor prezentei legi, în salariul brut sau, după caz,
în salariul de bază, în solda funcţiei de bază sau în indemnizaţia
lunară de încadrare;
d) echitate şi coerenţă, prin crearea de oportunităţi egale şi
remuneraţie egală pentru muncă de valoare egală pe baza
principiilor şi normelor unitare privind stabilirea şi acordarea
salariului şi a celorlalte drepturi de natură salarială ale
personalului din sectorul bugetar;
e) sustenabilitate financiară, prin stabilirea de majorări
salariale în baza legilor speciale anuale, astfel încât ponderea în
produsul intern brut a cheltuielilor de personal aferente
personalului din sectorul bugetar să se reducă progresiv la un
nivel sustenabil.
Art. 4. - Raportul între salariul de bază minim şi cel maxim
în sectorul bugetar este de 1 la 12.
Art. 5. - Prin legile speciale prevăzute la art. 7 alin. (1) se
stabilesc majorări salariale anuale, astfel încât ponderea în
produsul intern brut prognozat a cheltuielilor de personal
aferente personalului din sectorul bugetar să se reducă
progresiv, de la 9,40% în anul 2009 la 8,70% în anul 2010, la
8,16% în anul 2011, la 7,88% în anul 2012, la 7,58% în anul
2013, la 7,34% în anul 2014 şi la 7,00% în anul 2015 şi în anii
următori.
PARTEA a II-a
CAPITOLUL II
Reglementări comune
Art. 6. - Reglementările din cuprinsul prezentei legi au ca
scop şi finalitate următoarele:
a) armonizarea sistemului de salarizare a personalului din
sectorul bugetar în raport cu importanţa, răspunderea,
complexitatea activităţii şi nivelul studiilor necesare pentru
desfăşurarea activităţii;
b) stabilirea salariului de bază, a soldelor funcţiilor de bază
şi a indemnizaţiilor lunare de încadrare, ca principal element al
câştigului salarial, prin includerea în acestea, după caz, a unor
sporuri, majorări sau indemnizaţii cu caracter general;
c) realizarea ierarhiei salariilor funcţiilor de bază, a soldelor
şi a indemnizaţiilor lunare de încadrare, atât între domeniile de
activitate, cât şi în cadrul aceluiaşi domeniu, în funcţie de
complexitatea şi importanţa activităţii desfăşurate, având la bază
următoarele criterii:
- nivelul studiilor şi al competenţelor;
- importanţa socială a muncii;
- complexitatea şi diversitatea activităţilor;
- responsabilitatea şi impactul deciziilor;
- expunerea la factori de risc;
- incompatibilităţile şi conflictele de interese;
- dificultatea activităţilor specifice;
- condiţiile de acceptare pe post;
d) transparenţa mecanismului de stabilire a salariului de
bază, a soldelor funcţiilor de bază şi a indemnizaţiilor lunare de
încadrare, precum şi a celorlalte drepturi salariale;
e) compatibilizarea procesului de descentralizare cu
principiile prevăzute de prezenta lege;
f) diferenţierea salariilor de bază, a soldelor funcţiilor de bază
şi a indemnizaţiilor lunare de încadrare în funcţie şi de nivelul la
care se prestează activitatea: central, teritorial şi local.
Art. 7. - (1) Aplicarea prevederilor prezentei legi se
realizează etapizat în perioada 2010-2015, prin modificarea
succesivă, după caz, a salariilor de bază, a soldelor funcţiilor de
bază pentru personalul militar şi a indemnizaţiilor lunare de
încadrare, prevăzute în anexele la prezenta lege, stabilite anual
prin legi speciale.
(2) Realizarea trecerii de la actualul sistem de salarizare la
noul sistem de salarizare se efectuează în mod etapizat, astfel
încât în perioada de implementare a prezentei legi nicio
persoană să nu înregistreze o diminuare a salariului brut de care
beneficiază potrivit actualelor reglementări.
Art. 8. - În anul 2010, majorarea salariilor, a soldelor
funcţiilor de bază şi a indemnizaţiilor se va face numai pentru
acelea care au un nivel mai mic de 705 lei/lună şi fără a depăşi
această valoare.
Art. 9. - (1) În limita fondurilor bugetare alocate prin bugetul
de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele locale şi
bugetele fondurilor speciale, ordonatorii principali de credite
repartizează pentru personalul bugetar din aparatul propriu şi
din unităţile subordonate sumele destinate cheltuielilor salariale.
(2) Gestiunea sistemului de salarizare a personalului bugetar
se asigură de fiecare ordonator principal de credite cu
încadrarea în resursele financiare alocate anual prin legile
privind bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat,
bugetele locale şi bugetele fondurilor speciale sau prin
reglementări specifice domeniului.
Art. 10. - Monitorizarea şi controlul aplicării prevederilor
legale privind salarizarea personalului bugetar se realizează de
către Guvern, prin Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei
Sociale şi Ministerul Finanţelor Publice, potrivit atribuţiilor din
domeniul de activitate al acestor instituţii.
CAPITOLUL III
Elementele sistemului de salarizare
Art. 11. - (1) Sistemul de salarizare reglementează
remunerarea personalului din sectorul bugetar în raport cu
munca depusă, cu cantitatea şi calitatea acesteia, cu importanţa
socială a muncii, cu condiţiile concrete în care aceasta se
desfăşoară, cu rezultatele obţinute, precum şi cu principiile
prevăzute la art. 6.
(2) Sistemul de salarizare cuprinde salariile de bază, soldele
funcţiilor de bază şi indemnizaţiile lunare de încadrare, sporurile,
premiile, stimulentele şi alte drepturi, corespunzătoare fiecărei
categorii de personal din sectorul bugetar.
Art. 12. - (1) Coeficienţii de ierarhizare pe baza cărora se
stabilesc salariile de bază, soldele funcţiilor de bază şi
indemnizaţiile lunare de încadrare, sporurile şi alte drepturi
specifice fiecărui domeniu de activitate sunt prevăzuţi în anexele
nr. I, nr. I/1, nr. I/2, nr. I/3, nr. I/4, nr. II, nr. II/1.1, nr. II/1.2,
nr. II/1.3, nr. II/1.4, nr. II/2, nr. II/3, nr. II/4.1, nr. II/4.2, nr. II/4.3,
nr. II/4.4, nr. II/4.5, nr. II/4.6, nr. II/4.7, nr. II/5, nr. II/6, nr. II/7,
nr. II/8, nr. II/9, nr. II/10, nr. II/11, nr. II/12, nr. II/13, nr. II/14, nr. III,
nr. III/1, nr. III/2, nr. III/3, nr. III/4, nr. IV, nr. IV/1A, nr. IV/1B,
nr. IV/1C, nr. IV/2, nr. IV/3A, nr. IV/3B, nr. IV/4, nr. IV/5, nr. IV/6,
nr. V, nr. V/1, nr. V/2, nr. V/3, nr. V/3A, nr. V/4, nr. VI, nr. VI/1-7,
nr. VII, nr. VII/1, nr. VIII, nr. VIII/1, nr. IX, nr. IX/1, nr. IX/2, nr. IX/3,
nr. IX/4, nr. X, nr. X/1, nr. XI, nr. XI/1, nr. XII, nr. XII/1, nr. XII/2,
nr. XII/3 şi nr. XIII.
(2) Valoarea coeficientului de ierarhizare 1,00 pentru anul
2010 este de 705 lei, iar creşterea coeficientului de ierarhizare
1,00 după anul 2010 va fi condiţionată de reducerea numărului
de angajaţi, necesară realizării ţintelor anuale privind ponderea
cheltuielilor de personal în produsul intern brut prevăzute la
art. 5, în vederea atingerii unui nivel al coeficientului de
ierarhizare 1,00 de 1.100 lei în 2015.
(3) În anul 2010, salariile, soldele şi indemnizaţiile lunare de
încadrare se stabilesc potrivit art. 30 alin. (5), fără a fi utilizaţi
coeficienţii de ierarhizare prevăzuţi în anexele la prezenta lege.
SECŢIUNEA 1
Salariile de bază, soldele funcţiilor de bază şi indemnizaţiile
lunare de încadrare
Art. 13. - (1) Salariile de bază se diferenţiază pe funcţii în
raport
cu
nivelul
pregătirii
profesionale,
experienţa
şi
răspunderea în muncă, precum şi cu nivelul de complexitate a
activităţii specifice fiecărui post.
(2) În cadrul fiecărei funcţii, salariile de bază se diferenţiază
pe grade în cazul studiilor superioare, studiilor superioare de
scurtă durată şi pe trepte profesionale în cazul studiilor medii,
astfel încât să se asigure posibilitatea diferenţierii salariilor de
bază individuale în raport cu nivelul pregătirii profesionale a
fiecărei persoane şi cu experienţa acesteia în muncă. De regulă,
se utilizează 2-3 grade şi, respectiv, 2-3 trepte profesionale.
(3) În cadrul fiecărui grad sau al fiecărei trepte profesionale,
diferenţierea salariilor de bază se face pe un număr de
5 gradaţii, corespunzătoare celor 5 tranşe de vechime în muncă,
prevăzute la art. 16, cu excepţia funcţiilor publice, unde se
utilizează 3 grade profesionale şi 3 trepte de salarizare.
(4) Salariile de bază, soldele funcţiilor de bază şi
indemnizaţiile lunare de încadrare se determină prin înmulţirea
coeficienţilor de ierarhizare prevăzuţi pentru fiecare funcţie cu
valoarea coeficientului 1,00, rotunjindu-se din leu în leu, în
favoarea salariatului.
Art. 14. - Diferenţierea salariilor de bază, a soldelor funcţiilor
de bază şi a indemnizaţiilor lunare de încadrare se realizează
prin utilizarea unor coeficienţi de ierarhizare cuprinşi în intervalul
1,00, pentru funcţia cu cea mai mică responsabilitate, şi 12,00,
pentru funcţia cu cea mai mare responsabilitate în stat.
Art. 15. - (1) Pentru personalul care ocupă o funcţie de
conducere, diferenţierea salariilor de bază se face potrivit
art. 13, utilizându-se două niveluri de salarizare corespunzătoare
celor două grade, respectiv trepte de salarizare în cazul
funcţionarilor publici, care conţin indemnizaţia de conducere,
sporul de vechime, precum şi sporurile cuprinse în coeficienţii de
ierarhizare, prevăzuţi în anexele la prezenta lege.
(2) Nivelul de salarizare corespunzător gradului, respectiv
celor două trepte de salarizare în cazul funcţionarilor publici se
stabileşte
de
ordonatorul
principal
de
credite,
potrivit
prevederilor prezentei legi.
Art. 16. - (1) Tranşele de vechime în muncă, în funcţie de
care se acordă cele 5 gradaţii, sunt următoarele:
- de la 3 la 5 ani;
- de la 5 la 10 ani;
- de la 10 la 15 ani;
- de la 15 la 20 ani;
- peste 20 ani.
(2) Gradaţia corespunzătoare tranşei de vechime în muncă
se plăteşte cu începere de la data de întâi a lunii următoare celei
în care s-a împlinit vechimea în muncă prevăzută la tranşa
respectivă.
(3) Pentru acordarea gradaţiei corespunzătoare tranşei de
vechime în muncă, angajatorul va lua în considerare integral şi
perioadele lucrate anterior în alte domenii de activitate decât
cele bugetare.
Art. 17. - (1) Personalului care s-a aflat în concediu plătit
pentru creşterea şi îngrijirea copilului în vârstă de până la 2 ani,
respectiv 7 ani, în cazul copilului cu handicap, precum şi
personalului ale cărui raporturi de muncă sau raporturi de
serviciu au fost suspendate din alte cauze, potrivit legii, i se
acordă, la reluarea activităţii, salariul de bază aferent gradului
sau treptei profesionale în care a fost încadrat anterior
suspendării.
(2) Pentru personalul prevăzut la alin. (1), gradaţia
corespunzătoare tranşei de vechime în muncă se stabileşte
conform legilor specifice.
SECŢIUNEA a 2-a
Sporuri
Art. 18. - Personalul care, potrivit programului normal de
lucru, îşi desfăşoară activitatea în timpul nopţii, între orele 22,00
şi 6,00, beneficiază pentru orele lucrate în acest interval de un
spor pentru munca prestată în timpul nopţii de 25% din salariul
de bază, dacă timpul astfel lucrat reprezintă cel puţin 3 ore de
noapte din timpul normal de lucru.
Art. 19. - (1) Orele prestate peste durata normală a timpului
de lucru de către personalul încadrat în funcţii de execuţie sau
de conducere se compensează cu timp liber corespunzător.
(2) În cazul în care munca prestată peste durata normală a
timpului de lucru nu a putut fi compensată cu timp liber
corespunzător, conform alin. (1), aceasta se plăteşte în luna
următoare, cu un spor de 75% aplicat la salariul de bază.
(3) Munca prestată peste durata normală a timpului de lucru
şi sporul prevăzute la alin. (2) se pot plăti numai dacă efectuarea
orelor suplimentare a fost dispusă de şeful ierarhic, fără a se
depăşi 360 de ore anual. În cazul prestării de ore suplimentare
peste un număr de 180 de ore anual este necesar acordul
sindicatelor reprezentative sau, după caz, al reprezentanţilor
salariaţilor, potrivit legii.
(4) La locurile de muncă la care durata normală a timpului
de lucru a fost redusă, potrivit legii, sub 8 ore pe zi, depăşirea
programului de lucru astfel aprobat se poate face numai
temporar,
fiind
obligatorie
compensarea
cu
timp
liber
corespunzător.
(5) Prevederile alin. (1) nu se aplică persoanelor salarizate
prin plata cu ora sau prin cumulul de funcţii în aceeaşi unitate,
la funcţia cumulată.
Art. 20. - Munca prestată în zilele de repaus săptămânal, de
sărbători legale şi în celelalte zile în care, în conformitate cu
reglementările în vigoare, nu se lucrează, în cadrul schimbului
normal de lucru, se plăteşte cu un spor de 100% din salariul de
bază al funcţiei îndeplinite. Munca astfel prestată şi plătită nu se
compensează şi cu timp liber corespunzător.
Art. 21. - Pentru activitatea desfăşurată de nevăzătorii cu
handicap accentuat, în cadrul programului normal de lucru, se
acordă un spor de 15% din salariul de bază.
Art. 22. - Sporurile, majorările, precum şi indemnizaţiile de
conducere care, potrivit prezentei legi, sunt incluse în salariul
de bază, în solda funcţiei de bază sau în indemnizaţia lunară de
încadrare, după caz, sunt prevăzute în notele din cuprinsul
anexelor la prezenta lege.
Art. 23. - (1) Suma sporurilor acordate cumulat pe total
buget pentru fiecare ordonator principal de credite nu poate
depăşi 30% din suma salariilor de bază, a soldelor funcţiilor de
bază sau a indemnizaţiilor lunare de încadrare, după caz.
(2) Suma sporurilor şi indemnizaţiilor individuale nu va depăşi
30% din salariul de bază, solda funcţiei de bază sau
indemnizaţia lunară de încadrare.
(3) Guvernul poate aproba depăşiri ale limitei prevăzute la
alin. (2) pentru anumite categorii de personal şi pentru condiţii
temporare de muncă care fac necesară acordarea unei plăţi
suplimentare, cu respectarea limitei prevăzute la alin. (1).
SECŢIUNEA a 3-a
Premii
Art. 24. - (1) Ordonatorii de credite pot acorda premii lunare
în limita a 2% din cheltuielile cu salariile aferente personalului
prevăzut în statul de funcţii, cu încadrare în fondurile aprobate
prin buget. Premiile se pot acorda în cursul anului salariaţilor
care au realizat sau au participat direct la obţinerea unor
rezultate
deosebite
în
activitatea
instituţiei.
Sumele
neconsumate pot fi utilizate în lunile următoare, în cadrul
aceluiaşi an bugetar.
(2) Premiile individuale se stabilesc de către ordonatorii de
credite în limita sumelor alocate cu această destinaţie de către
ordonatorul principal de credite, cu consultarea organizaţiilor
sindicale reprezentative la nivel de unitate sau, după caz, cu
consultarea reprezentanţilor salariaţilor, acolo unde nu sunt
astfel de organizaţii sindicale.
Art. 25. - (1) Pentru activitatea desfăşurată, personalul
beneficiază de un premiu anual egal cu media salariilor de bază
sau a indemnizaţiilor de încadrare, după caz, realizate în anul
pentru care se face premierea.
(2) Pentru personalul care nu a lucrat tot timpul anului,
premiul anual se acordă proporţional cu perioada în care a
lucrat, luându-se în calcul media salariilor de bază brute lunare
realizate în perioada în care a desfăşurat activitate.
(3) Premiile anuale pot fi reduse sau nu se acordă în cazul
persoanelor care în cursul anului au desfăşurat activităţi
profesionale nesatisfăcătoare ori au săvârşit abateri pentru care
au fost sancţionate disciplinar. Aceste drepturi nu se acordă în
cazul persoanelor care au fost suspendate sau înlăturate din
funcţie pentru fapte imputabile lor.
(4) Plata premiului anual se va face pentru întregul personal
salarizat potrivit prezentei legi, începând cu luna ianuarie a
anului următor perioadei pentru care se acordă premiul.
SECŢIUNEA a 4-a
Alte drepturi
Art. 26. - (1) În cazuri excepţionale, posturile vacante şi
temporar vacante pot fi ocupate şi prin cumul de funcţii, de
personal angajat prin concurs sau examen, cu respectarea
prevederilor legale privind cumulul de funcţii şi a celor referitoare
la ocuparea posturilor vacante.
(2) Posturile vacante şi temporar vacante din unităţile
sanitare publice, din unităţile de asistenţă socială şi medico-
socială, de cultură şi învăţământ, care nu au putut fi ocupate
prin concurs, pot fi ocupate prin cumul şi de către persoane din
aceeaşi unitate.
Art. 27. - Angajarea personalului prin cumul de funcţii în
cazul în care o parte din programul funcţiei cumulate se
suprapune celui corespunzător funcţiei în care este încadrat se
face cu acordul conducerii unităţii la care persoana în cauză are
funcţia de bază.
Art. 28. - (1) Exercitarea cu caracter temporar a unei funcţii
de conducere se realizează prin numirea temporară a unei
persoane angajate care îndeplineşte condiţiile specifice pentru
ocuparea funcţiei de conducere şi care nu a fost sancţionată
disciplinar.
(2) În perioada prevăzută la alin. (1), persoana beneficiază
de salariul de bază aferent funcţiei de conducere respective.
CAPITOLUL IV
Modul de stabilire a salariilor în primul an de aplicare
a legii
Art. 29. - (1) Aplicarea prevederilor prezentei legi în ceea ce
priveşte nivelul de salarizare pentru funcţiile prevăzute în
anexele prezentei legi se realizează etapizat, prin modificarea
succesivă a salariilor de bază în plată, a soldelor funcţiilor de
bază sau a indemnizaţiilor lunare de încadrare.
(2) Salariile de bază, soldele funcţiilor de bază sau
indemnizaţiile lunare de încadrare rezultate prin majorări potrivit
prevederilor alin. (1) nu vor depăşi valoarea corespunzătoare
coeficientului de ierarhizare stabilit conform încadrărilor în grilele
de salarizare, multiplicat cu valoarea coeficientului 1,00.
Art. 30. - (1) Începând cu 1 ianuarie 2010, sporurile,
acordate prin legi sau hotărâri ale Guvernului, şi, după caz,
indemnizaţiile de conducere, care potrivit legii făceau parte din
salariul de bază, din soldele funcţiilor de bază, respectiv din
indemnizaţiile lunare de încadrare, prevăzute în notele din
anexele la prezenta lege, se introduc în salariul de bază, în
soldele funcţiilor de bază, respectiv în indemnizaţiile lunare de
încadrare corespunzătoare funcţiilor din luna decembrie 2009,
atât pentru personalul de execuţie, cât şi pentru funcţiile de
conducere.
(2) Sporurile specifice pe categorii de personal şi domenii de
activitate sunt cele prevăzute în cap. III şi în anexele la prezenta
lege.
(3) Reîncadrarea personalului se face corespunzător
tranşelor de vechime în muncă şi pe funcţiile corespunzătoare
categoriei, gradului şi treptei profesionale avute în luna
decembrie 2009.
(4) La funcţiile de execuţie unde s-a redus numărul de grade
sau trepte profesionale, reîncadrarea personalului ale cărui
grade sau trepte profesionale au fost eliminate se face la gradul
sau treapta profesională imediat următoare celei eliminate.
(5) În anul 2010, personalul aflat în funcţie la 31 decembrie
2009 îşi va păstra salariul avut, fără a fi afectat de măsurile de
reducere a cheltuielilor de personal din luna decembrie 2009,
astfel:
a) noul salariu de bază, solda funcţiei de bază sau, după caz,
indemnizaţia lunară de încadrare va fi cel/cea corespunzătoare
funcţiilor din luna decembrie 2009, la care se adaugă sporurile
care se introduc în acesta/aceasta potrivit anexelor la prezenta
lege;
b) sporurile prevăzute în anexele la prezenta lege rămase în
afara salariului de bază, soldei funcţiei de bază sau, după caz,
indemnizaţiei lunare de încadrare se vor acorda într-un cuantum
care să conducă la o valoare egală cu suma calculată pentru
luna decembrie 2009.
(6) Pentru persoanele ale căror sporuri cu caracter
permanent acordate în luna decembrie 2009 nu se mai
regăsesc în anexele la prezenta lege şi nu au fost incluse în
salariile de bază, în soldele funcţiilor de bază sau, după caz, în
indemnizaţiile lunare de încadrare, sumele corespunzătoare
acestor sporuri vor fi avute în vedere în legile anuale de
salarizare, până la acoperirea integrală a acestora.
(7) Prevederile art. 19 alin. (2), art. 20 şi 24 nu se aplică în
anul 2010.
Art. 31. - Pentru personalul nou-încadrat pe funcţii în
perioada de aplicare etapizată, salarizarea se face la nivelul de
salarizare în plată pentru funcţiile similare.
Art. 32. - Pentru personalul promovat în funcţii în perioada
de aplicare etapizată, salarizarea se face la nivelul de salarizare
în plată pentru funcţiile similare.
Art. 33. - Personalul bugetar trimis în străinătate pentru
îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar beneficiază de
drepturile prevăzute de reglementările specifice în domeniu.
Art. 34. - (1) Soluţionarea contestaţiilor în legătură cu
stabilirea salariilor de bază individuale, a sporurilor, a premiilor
şi a altor drepturi care se acordă potrivit prevederilor prezentei
legi este de competenţa ordonatorilor de credite.
(2) Contestaţia poate fi depusă în termen de 5 zile de la data
luării la cunoştinţă a actului administrativ de stabilire a drepturilor
salariale, la sediul ordonatorului de credite.
(3) Ordonatorii de credite vor soluţiona contestaţiile în termen
de 10 zile.
(4) Împotriva măsurilor dispuse potrivit prevederilor alin. (1)
persoana nemulţumită se poate adresa instanţei de contencios
administrativ sau, după caz, instanţei judecătoreşti competente
potrivit legii, în termen de 30 de zile de la data comunicării
soluţionării contestaţiei.
Art. 35. - Sumele necesare pentru plata salariilor de bază,
a sporurilor, a premiilor, a sumelor pentru promovarea
personalului în funcţii, grade şi trepte profesionale, pentru
avansarea în gradaţii, precum şi pentru acordarea celorlalte
drepturi salariale trebuie să se încadreze în cheltuielile de
personal aprobate în bugetele de venituri şi cheltuieli.
Art. 36. - (1) Persoanele care ocupă funcţii de conducere în
instituţiile şi autorităţile publice care sunt supuse restructurării
vor fi trecute pe un post vacant în cadrul structurii organizatorice
aprobate potrivit legii, cu respectarea condiţiilor de vechime
prevăzute de lege.
(2) În cazul în care postul vacant este inferior postului aferent
funcţiei de execuţie a persoanei care a ocupat funcţia de
conducere, postul vacant va fi transformat la acel nivel.
(3) În situaţia în care în cadrul structurii organizatorice,
aprobată potrivit legii, nu există un post vacant, se transformă
postul propriu al persoanei într-o funcţie de execuţie,
corespunzătoare studiilor şi condiţiilor de vechime ale acesteia.
Art. 37. - (1) Condiţia prevăzută la art. 57 alin. (7) din Legea
nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare, nu este obligatorie
pentru recrutarea funcţionarilor publici de conducere, în cazul
exercitării cu caracter temporar a unei funcţii publice de
conducere, precum şi pentru funcţionarii publici care ocupă o
funcţie publică de conducere, pe o perioadă de 5 ani de la data
intrării în vigoare a prezentei legi.
(2) Funcţionarii publici prevăzuţi la alin. (1) sunt obligaţi să
îndeplinească condiţia prevăzută la art. 57 alin. (7) din Legea
nr. 188/1999, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, în termenul prevăzut, sub sancţiunea eliberării din
funcţia publică.
Art. 38. - În baza art. 18 alin. (1) şi (3) din Legea
nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu
modificările şi completările ulterioare, salarizarea absolvenţilor
ciclului I şi II (Bologna) se face la nivelul absolvenţilor cu studii
superioare de lungă durată (S).
Art. 39. - Salariile de bază ale personalului contractual
încadrat în funcţii specifice, care nu sunt prevăzute în prezenta
lege, se stabilesc de ordonatorii principali de credite, prin
asimilare cu salariile de bază prevăzute în anexele la prezenta
lege, cu avizul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale
şi al Ministerului Finanţelor Publice.
Art. 40. - Încălcarea dispoziţiilor prezentei legi privind
stabilirea salariului de bază individual, a indemnizaţiilor şi, după
caz, a soldelor funcţiilor de bază la încadrarea, promovarea şi
avansarea personalului, a celorlalte drepturi, precum şi
acordarea de drepturi fără respectarea prevederilor acesteia
atrag, după caz, răspunderea disciplinară, materială sau penală
a persoanelor vinovate, potrivit legii.
PARTEA a III-a
CAPITOLUL V
Aplicarea etapizată a legii
Art. 41. - (1) Începând cu 1 ianuarie 2011 şi până la
31 decembrie 2012 sistemul public de salarizare şi ierarhizare
va fi reformat şi simplificat printr-un proiect de lege, care să
prevadă inclusiv: reducerea numărului de funcţii din sectorul
bugetar, trecerea treptată la salarii nominale, îmbunătăţirea
ierarhiilor în cadrul domeniilor bugetare şi a sistemului de grade,
gradaţii şi trepte salariale.
(2) Principiile proiectului de lege prevăzut la alin. (1) vor fi:
a) stabilirea unui sistem reformat şi simplificat de ierarhizare
în sectorul bugetar, care să cuprindă grupuri ocupaţionale şi
grade şi care să se bazeze pe o metodologie modernă de
evaluare pe bază de ocupaţie şi responsabilităţi, astfel încât să
promoveze remuneraţie egală pentru muncă egală.
În cadrul unui grup ocupaţional, toate poziţiile vor fi clasificate
pe grade, doar pe baza responsabilităţilor efective ale fiecărei
poziţii;
b) stabilirea unei grile unice pentru toate instituţiile publice
care fac obiectul acestei legi, care să definească nivelul
salariului de bază pentru toate poziţiile din toate grupurile
ocupaţionale.
Fiecare grup ocupaţional şi grad va fi conceput pentru a
recompensa mai mult funcţiile cu o mai mare responsabilitate şi
pentru a oferi motivaţii pentru ca personalul cu calificarea şi
experienţa corespunzătoare să-şi asume responsabilităţi mai
mari;
c) competitivitatea în raport cu piaţa muncii, în cadrul
constrângerilor bugetare, pentru a atrage şi a menţine personal
calificat;
d) controlul unitar; miniştrii sau conducătorii instituţiilor
publice care fac obiectul acestei legi nu pot acorda drepturi
salariale suplimentare faţă de cele prevăzute de prezenta lege;
e) eliminarea cumulului de funcţii.
Art. 42. - (1) În vederea aplicării prevederilor art. 41, în
termen de 30 de zile de la publicarea prezentei legi în Monitorul
Oficial al României, Partea I, se înfiinţează o comisie bipartită,
denumită în continuare Comisia. Comisia va fi formată din
specialişti ai Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale,
ai Ministerului Finanţelor Publice, ai Ministerului Administraţiei
şi Internelor, ai Ministerului Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti, ai
Ministerului Afacerilor Externe, ai Ministerului Apărării Naţionale,
ai Ministerului Sănătăţii şi ai Ministerului Educaţiei, Cercetării şi
Inovării şi câte un reprezentant desemnat de către confederaţiile
sindicale reprezentative la nivel naţional. Atribuţiile Comisiei vor
fi aprobate până la 30 octombrie 2009. Comisia poate solicita
asistenţă tehnică, în măsura în care consideră necesar.
(2) Componenţa nominală a Comisiei şi atribuţiile acesteia
se aprobă prin ordin al ministrului muncii, familiei şi protecţiei
sociale.
(3) Nu mai târziu de 30 iunie 2010, Comisia va publica un
raport, care va descrie în detaliu structura grupurilor
ocupaţionale şi a gradelor, grila unică, dispoziţiile revizuite
pentru sporuri şi alte stimulente financiare, cerinţele unui sistem
centralizat şi automatizat de administrare a salariilor, precum şi
orice alte aspecte conexe.
(4) Până la 30 septembrie 2010, după luarea în considerare
a raportului Comisiei, Guvernul va prezenta Parlamentului spre
aprobare un proiect de lege simplificat al salarizării în sectorul
public pentru anul 2011.
Art. 43. - Pe baza datelor furnizate de Institutul Naţional de
Statistică, de alte instituţii şi autorităţi, precum şi pe baza
studiilor independente, Comisia va realiza o analiză comparativă
a evoluţiei drepturilor salariale din sectorul public şi sectorul
privat, în vederea asigurării competitivităţii drepturilor salariale
din sectorul bugetar cu cele de pe piaţa forţei de muncă.
Art. 44. - Comisia formulează propuneri cu privire la
reformarea sistemului public de salarizare şi ierarhizare în
conformitate cu prevederile art. 41.
Art. 45. - (1) Prin legile anuale de implementare, pe baza
raportului publicat de Comisie, sistemul public de salarizare şi
ierarhizare va fi reformat în conformitate cu prevederile art. 41,
corelat cu schimbările structurale din administraţia publică şi din
alte domenii din sectorul bugetar.
(2) În sistemul de salarizare prevăzut la alin. (1), salariul de
bază pentru fiecare funcţie, stabilit în valori nominale pe bază de
responsabilităţi, va reprezenta principalul element al veniturilor
salariale, iar sporurile şi indemnizaţiile vor fi stabilite numai în
cazul în care condiţiile temporare de muncă fac necesară
acordarea unei plăţi suplimentare, cu respectarea prevederilor
art. 23.
CAPITOLUL VI
Dispoziţii finale
Art. 46. - Anexele nr. I-XIII fac parte integrantă din
prezenta lege.
Art. 47. - Prezenta lege intră în vigoare la 1 ianuarie 2010,
cu excepţia dispoziţiilor art. 49-52 şi ale art. 4 alin. (1) din
anexa nr. VI, care intră în vigoare la 3 zile de la data publicării
prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Art. 48. - (1) La data intrării în vigoare a prezentei legi se
abrogă:
1. Legea nr. 40/1991 cu privire la salarizarea Preşedintelui şi
Guvernului României, precum şi a personalului Preşedinţiei,
Guvernului şi al celorlalte organe ale puterii executive,
republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 162 din
14 iulie 1993, cu modificările ulterioare, cu excepţia art. 22, 23,
35 şi 36.
2. Hotărârea Guvernului nr. 281/1993 cu privire la salarizarea
personalului din unităţile bugetare, publicată în Monitorul Oficial
al României, Partea I, nr. 135 din 25 iunie 1993, cu modificările
şi completările ulterioare, cu excepţia art. 21, 22, 23 şi 30.
3. Legea nr. 53/1991 privind indemnizaţiile şi celelalte
drepturi ale senatorilor şi deputaţilor, precum şi salarizarea
personalului din aparatul Parlamentului României, republicată
în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 23 din 31 ianuarie
1996, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia
art. 18 şi a anexei nr. 5.
4. Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor
de bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane
care ocupă funcţii de demnitate publică, publicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 266 din 16 iulie 1998, cu
modificările şi completările ulterioare.
5. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2000 privind
sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul
contractual din sectorul bugetar, publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 138 din 31 martie 2000, aprobată prin
Legea nr. 383/2001, cu modificările şi completările ulterioare.
6. Legea nr. 56/1996 privind salarizarea şi alte drepturi ale
judecătorilor Curţii Supreme de Justiţie, ale magistraţilor-
asistenţi şi ale celorlalte categorii de personal, publicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 139 din 4 iulie 1996,
cu modificările şi completările ulterioare.
7. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 27/2006 privind
salarizarea şi alte drepturi ale judecătorilor, procurorilor şi altor
categorii de personal din sistemul justiţiei, publicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 314 din 7 aprilie 2006, aprobată cu
modificări şi completări prin Legea nr. 45/2007, cu modificările şi
completările ulterioare, cu excepţia art. 10 alin. (8), art. 11 alin. (4),
art. 12-14, art. 15 alin. (1), art. 17, art. 22-29, art. 30-31, art. 311
alin. (2), art. 32-34 şi art. 37-41.
8. Legea nr. 138/1999 privind salarizarea şi alte drepturi ale
personalului militar din instituţiile publice de apărare naţională,
ordine publică şi siguranţă naţională, precum şi acordarea unor
drepturi salariale personalului civil din aceste instituţii, publicată
în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 347 din 22 iulie
1999, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia
prevederilor art. 1, 23, 42, 43, 62, art. 65, 66, 67, 68, 69, 70, 72,
precum şi pct. 1, 7 şi 11-16 din nota la anexa nr. 1, anexa nr. 5,
pct. 4 din anexa nr. 7, precum şi pct. 2, 4 şi 6 din anexa nr. 9.
9. Ordonanţa Guvernului nr. 38/2003 privind salarizarea şi
alte drepturi ale poliţiştilor, publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 65 din 2 februarie 2003, aprobată cu
modificări şi completări prin Legea nr. 353/2003, cu modificările
şi completările ulterioare, cu excepţia art. 1, 25, 29 alin. (2) şi
(3), art. 37, 38, 52, 55-58, pct. 1 al notei la anexa nr. 1, pct. 3
al anexei nr. 4, pct. 2 şi 3 ale anexei nr. 5.
10. Legea nr. 495/2004 privind salarizarea şi alte drepturi
băneşti ale personalului din administraţia centrală a Ministerului
Afacerilor Externe şi de la misiunile diplomatice, oficiile
consulare şi institutele culturale româneşti din străinătate,
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.136 din
1 decembrie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, cu
excepţia art. 6, 15, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 28, 29, 30, 311, 312,
36, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 58, 59, 60, 61,
62, 63, 64, 65, 66 şi anexei nr. 51.
11. Legea nr. 435/2006 privind salarizarea şi alte drepturi ale
personalului care îşi desfăşoară activitatea în sistemul sanitar-
veterinar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 980 din 7 decembrie 2006, cu modificările ulterioare, cu
excepţia art. 23, 26, 27, 28, 29, 35 şi 36.
12. Ordonanţa Guvernului nr. 10/2008 privind nivelul salariilor
de bază şi al altor drepturi ale personalului bugetar salarizat
potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2000 privind
sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul
contractual din sectorul bugetar şi personalului salarizat potrivit
anexelor nr. II şi III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de
stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar şi a
indemnizaţiilor pentru persoane care ocupă funcţii de demnitate
publică, precum şi unele măsuri de reglementare a drepturilor
salariale şi a altor drepturi ale personalului contractual salarizat
prin legi speciale, publicată în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 79 din 1 februarie 2008, aprobată cu modificări prin
Legea nr. 177/2008, cu modificările şi completările ulterioare, cu
excepţia art. 23, 25 şi 302.
13. Ordonanţa Guvernului nr. 6/2007 privind unele măsuri de
reglementare a drepturilor salariale şi a altor drepturi ale
funcţionarilor publici până la intrarea în vigoare a legii privind
sistemul unitar de salarizare şi alte drepturi ale funcţionarilor
publici, precum şi creşterile salariale care se acordă
funcţionarilor publici în anul 2007, publicată în Monitorul Oficial
al României, Partea I, nr. 66 din 29 ianuarie 2007, aprobată cu
modificări prin Legea nr. 232/2007, cu modificările ulterioare, cu
excepţia art. 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30 şi 33.
14. Legea nr. 142/1999 privind sprijinul statului pentru
salarizarea clerului, republicată în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 375 din 3 iunie 2009.
15. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 160/2000 privind
salarizarea controlorilor financiari din cadrul Curţii de Conturi,
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 510 din
18 octombrie 2000, aprobată prin Legea nr. 711/2001, cu
modificările şi completările ulterioare.
16. Ordonanţa Guvernului nr. 15/2008 privind creşterile
salariale ce se vor acorda în anul 2008 şi în anul 2009
personalului din învăţământ, publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 82 din 1 februarie 2008, aprobată cu
modificări prin Legea nr. 221/2008, cu modificările şi
completările ulterioare.
17. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 115/2004 privind
salarizarea şi alte drepturi ale personalului contractual din
unităţile sanitare publice din sectorul sanitar, publicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.138 din 2 decembrie
2004, aprobată cu modificări şi completări prin Legea
nr. 125/2005, cu modificările şi completările ulterioare, cu
excepţia art. 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 36,37 şi art. 411.
18. Ordonanţa Guvernului nr. 16/2007 privind creşterile
salariale ce se vor acorda în anul 2007 personalului salarizat
potrivit Legii nr. 495/2004 privind salarizarea şi alte drepturi
băneşti ale personalului din administraţia centrală a Ministerului
Afacerilor Externe şi de la misiunile diplomatice, oficiile
consulare şi institutele culturale româneşti din străinătate,
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 81 din
1 februarie 2007, aprobată prin Legea nr. 218/2007.
19. Ordonanţa Guvernului nr. 13/2008 privind creşterile
salariale aplicabile judecătorilor, procurorilor şi altor categorii de
personal din sistemul justiţiei pentru anul 2008, publicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 81 din 1 februarie
2008, aprobată prin Legea nr. 209/2008, cu modificările
ulterioare.
20. Ordonanţa Guvernului nr. 8/2007 privind salarizarea
personalului auxiliar din cadrul instanţelor judecătoreşti şi al
parchetelor de pe lângă acestea, precum şi din cadrul altor
unităţi din sistemul justiţiei, publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 72 din 31 ianuarie 2007, aprobată cu
modificări prin Legea nr. 247/2007, cu modificările şi
completările ulterioare, cu excepţia art. 3 alin. (3), art. 7, 20, 23,
24, 26, 27 şi 29-31. Dispoziţiile art. 23 alin. (1) se aplică în mod
corespunzător şi personalului de probaţiune.
21. Legea nr. 327/2006 privind salarizarea şi alte drepturi ale
personalului din serviciile de probaţiune, publicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 624 din 19 iulie 2006, cu
excepţia art. 4 alin. (6), art. 12 şi 14-24.
22. Ordonanţa Guvernului nr. 16/2008 privind nivelul salariilor
de bază şi al altor drepturi ale personalului care îşi desfăşoară
activitatea în sistemul sanitar-veterinar, publicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 84 din 1 februarie 2008,
aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 272/2008, cu
modificările ulterioare.
23. Art. 51 alin. (3)-(6) din Legea bibliotecilor nr. 334/2002,
republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 132 din
11 februarie 2005, cu modificările şi completările ulterioare.
24. Art. 25 alin. (2)-(6) din Legea muzeelor şi a colecţiilor
publice nr. 311/2003, republicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 927 din 15 noiembrie 2006.
25. Ordonanţa Guvernului nr. 14/2008 privind creşterile
salariale care se vor acorda în anul 2008 controlorilor financiari
din cadrul Curţii de Conturi, salarizaţi potrivit Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr. 160/2000 privind salarizarea
controlorilor financiari din cadrul Curţii de Conturi, publicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 81 din 1 februarie
2008, aprobată prin Legea nr. 237/2008, cu modificările
ulterioare.
26. Ordonanţa Guvernului nr. 8/2008 pentru modificarea şi
completarea Legii nr. 138/1999 privind salarizarea şi alte
drepturi ale personalului militar din instituţiile publice de apărare
naţională, ordine publică şi siguranţă naţională, precum şi
acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste
instituţii şi pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 38/2003
privind salarizarea şi alte drepturi ale poliţiştilor şi a Ordonanţei
Guvernului nr. 64/2006 privind salarizarea şi alte drepturi ale
funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei
penitenciare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 78 din 31 ianuarie 2008, cu modificările ulterioare, cu
excepţia art. I.
27. Ordonanţa Guvernului nr. 64/2006 privind salarizarea şi
alte drepturi ale funcţionarilor publici cu statut special din sistemul
administraţiei penitenciare, publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 747 din 1 septembrie 2006, aprobată cu
modificări prin Legea nr. 462/2006, cu modificările ulterioare, cu
excepţia art. 1, 25, art. 29 alin. (2) şi (3), art. 38, 39, 52, 56,
59, 62, pct. 3 din anexa nr. 4, precum şi pct. 3 din anexa nr. 5.
28. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2000 privind
salarizarea personalului Consiliului Naţional pentru Studierea
Arhivelor Securităţii, precum şi indemnizaţiile şi celelalte drepturi
ale membrilor Colegiului Consiliului, publicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 227 din 23 mai 2000, aprobată
prin Legea nr. 395/2001, cu modificările ulterioare.
29. Art. 12 alin. (2), art. 151 şi anexa din Ordonanţa
Guvernului nr. 21/2007 privind instituţiile şi companiile de
spectacole sau concerte, precum şi desfăşurarea activităţii de
impresariat artistic, publicată în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 82 din 2 februarie 2007, aprobată cu modificări şi
completări prin Legea nr. 353/2007.
30. Ordonanţa Guvernului nr. 14/1998 privind utilizarea
veniturilor realizate de instituţiile publice finanţate integral din
venituri extrabugetare, publicată în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 40 din 30 ianuarie 1998, aprobată cu modificări prin
Legea nr. 27/1999, cu modificările şi completările ulterioare.
31. Art. 13 din Legea gazelor nr. 351/2004, publicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 679 din 28 iulie 2004,
cu modificările şi completările ulterioare.
32. Art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului
nr. 121/2003
pentru
modificarea
şi
completarea
Legii
concurenţei nr. 21/1996, publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 875 din 10 decembrie 2003, aprobată cu
modificări şi completări prin Legea nr. 184/2004, cu modificările
ulterioare.
33. Art. 20 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi
sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor
măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism,
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 904 din
12 decembrie 2002, cu modificările şi completările ulterioare.
34. Hotărârea Guvernului nr. 749/1998 privind aprobarea
Metodologiei pentru stabilirea normelor de evaluare a
performanţelor profesionale individuale şi de aplicare a criteriilor
de stabilire a salariilor de bază între limite, publicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 407 din 27 octombrie 1998, cu
modificările ulterioare.
35. Hotărârea Guvernului nr. 775/1998 privind aprobarea
Metodologiei de aplicare a criteriilor de stabilire a salariilor de
bază între limite şi a normelor de evaluare a performanţelor
profesionale individuale pentru personalul angajat în structurile
administraţiei publice locale şi în serviciile publice din
subordinea acestora, publicată în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 420 din 6 noiembrie 1998, cu modificările ulterioare.
36. Hotărârea Guvernului nr. 150/1999 privind aprobarea
Metodologiei pentru stabilirea normelor de evaluare a
performanţelor profesionale individuale şi de aplicare a criteriilor
de stabilire a salariilor de bază între limite pentru personalul de
specialitate medico-sanitar şi personalul auxiliar sanitar, încadrat
în unităţi sanitare şi de asistenţă socială, publicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 103 din 11 martie 1999, cu
modificările şi completările ulterioare.
37. Hotărârea Guvernului nr. 238/2000 privind aprobarea
Normelor metodologice pentru evaluarea performanţelor
profesionale
individuale
ale
personalului
didactic
din
învăţământul superior, publicată în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 141 din 3 aprilie 2000.
38. Hotărârea Guvernului nr. 125/1999 privind aprobarea
Metodologiei pentru stabilirea normelor de evaluare a
performanţelor profesionale individuale şi de aplicare a criteriilor
de stabilire a salariilor de bază între limite pentru instituţiile
publice de cultură, publicată în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 100 din 10 martie 1999.
39. Art. 70 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi
funcţionarea Curţii Constituţionale, republicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 643 din 16 iulie 2004.
40. Art. 49 alin. (2) şi (3), art. 50 alin. (2), (3), (4), (6), (7), (8),
(11), (12) şi (13), art. 51 alin. (1), (2), (4), (5) şi (7), art. 89, 90
alin. (2), (3), (4), (6), (7), (9), (10), (11) şi (12), art. 91 alin. (1),
art. 94 alin. (4), art. 106 alin. (2) din Legea nr. 128/1997 privind
Statutul personalului didactic, publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 158 din 16 iulie 1997, cu modificările şi
completările ulterioare.
41. Art. 6 din Hotărârea Guvernului nr. 567/1991 privind
organizarea şi funcţionarea Aeroclubului României, republicată
în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 291 din
15 decembrie 1995, cu modificările ulterioare.
42. Art. 28 alin. (2) şi art. 33 alin. (3) din Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul
instituţiilor publice de cultură, publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 817 din 5 decembrie 2008, aprobată cu
modificări şi completări prin Legea nr. 269/2009.
43. Orice alte dispoziţii contrare prezentei legi.
(2) Prevederile din actele normative referitoare la detaşare,
delegare şi mutare, acordarea concediilor, a primei de vacanţă,
la cheltuieli de transport, cheltuieli cu cazarea şi locuinţa rămân
în vigoare.
Art. 49. - La 3 zile de la data publicării prezentei legi în
Monitorul Oficial al României, Partea I, se abrogă:
1. Art. 19 şi 21 din Ordonanţa Guvernului nr. 6/2007 privind
unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale şi a altor
drepturi ale funcţionarilor publici până la intrarea în vigoare a
legii privind sistemul unitar de salarizare şi alte drepturi ale
funcţionarilor publici, precum şi creşterile salariale care se
acordă funcţionarilor publici în anul 2007, publicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 66 din 29 ianuarie 2007,
aprobată cu modificări prin Legea nr. 232/2007, cu modificările
ulterioare.
2. Art. 11 şi 12 din Ordonanţa Guvernului nr. 10/2008 privind
nivelul salariilor de bază şi al altor drepturi ale personalului
bugetar salarizat potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază
pentru
personalul
contractual
din
sectorul
bugetar
şi
personalului salarizat potrivit anexelor nr. II şi III la Legea
nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în
sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupă
funcţii de demnitate publică, precum şi unele măsuri de
reglementare a drepturilor salariale şi a altor drepturi ale
personalului contractual salarizat prin legi speciale, publicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 79 din 1 februarie 2008,
aprobată cu modificări prin Legea nr. 177/2008, cu modificările şi
completările ulterioare.
3. Art. 19 şi 20 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului
nr. 27/2006 privind salarizarea şi alte drepturi ale judecătorilor,
procurorilor şi altor categorii din sistemul justiţiei, publicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 314 din 7 aprilie 2006,
aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 45/2007, cu
modificările şi completările ulterioare.
4. Art. 19 din Legea nr. 495/2004 privind salarizarea şi alte
drepturi băneşti ale personalului din administraţia centrală a
Ministerului Afacerilor Externe şi de la misiunile diplomatice,
oficiile consulare şi institutele culturale româneşti din străinătate,
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.136 din
1 decembrie 2004, cu modificările şi completările ulterioare.
5. Art. 21 şi 412 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului
nr. 115/2004 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului
contractual din unităţile sanitare publice din sectorul sanitar,
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.138 din
2 decembrie 2004, aprobată cu modificări şi completări prin
Legea nr. 125/2005, cu modificările şi completările ulterioare.
6. Art. 24 din Ordonanţa Guvernului nr. 38/2003 privind
salarizarea şi alte drepturi ale poliţiştilor, publicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 65 din 2 februarie 2003,
aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 353/2003, cu
modificările şi completările ulterioare.
7. Art. 28 din Legea nr. 138/1999 privind salarizarea şi alte
drepturi ale personalului militar din instituţiile publice de apărare
naţională, ordine publică şi siguranţă naţională, precum şi
acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste
instituţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 347 din 22 iulie 1999, cu modificările şi completările ulterioare.
8. Art. 24 din Ordonanţa Guvernului nr. 64/2006 privind
salarizarea şi alte drepturi ale funcţionarilor publici cu statut
special din sistemul administraţiei penitenciare, publicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 747 din 1 septembrie
2006, aprobată cu modificări prin Legea nr. 462/2006, cu
modificările ulterioare.
9. Art. 17 şi 18 din Ordonanţa Guvernului nr. 8/2007 privind
salarizarea
personalului
auxiliar
din
cadrul
instanţelor
judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea, precum şi
din cadrul altor unităţi din sistemul justiţiei, publicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 72 din 31 ianuarie 2007,
aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2007, cu modificările
şi completările ulterioare.
10. Art. 21 din Legea nr. 435/2006 privind salarizarea şi alte
drepturi ale personalului care îşi desfăşoară activitatea în sistemul
sanitar-veterinar, publicată în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 980 din 7 decembrie 2006, cu modificările ulterioare.
11. Art. 16 din Legea nr. 50/1995 cu privire la salarizarea
membrilor şi personalului Curţii de Conturi, publicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 107 din 31 mai 1995,
cu modificările ulterioare.
12. Art. 98 alin. (2) liniuţa a 2-a din Legea audiovizualului
nr. 504/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 534 din 22 iulie 2002, cu modificările şi completările ulterioare.
13. Art. 15 din Legea nr. 53/1991 privind indemnizaţiile şi
celelalte drepturi ale senatorilor şi deputaţilor, precum şi
salarizarea personalului din aparatul Parlamentului României,
republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 23 din
31 ianuarie 1996, cu modificările şi completările ulterioare.
14. Art. 31 alin. (1) lit. c) şi d) din Legea nr. 188/1999 privind
Statutul funcţionarilor publici, republicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 365 din 29 mai 2007, cu modificările şi
completările ulterioare.
Art. 50. - La 3 zile de la data publicării prezentei legi în
Monitorul Oficial al României, Partea I, încetează următoarele
drepturi salariale suplimentare stabilite prin acte juridice în
favoarea personalului autorităţilor şi instituţiilor publice:
a) suplimentul postului şi suplimentul corespunzător treptei de
salarizare;
b) sporul de mobilitate.
Art. 51. - La 3 zile de la data publicării prezentei legi în
Monitorul Oficial al României, Partea I, litera c) a alineatului (2)
al articolului 94 din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri
pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor
publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi
sancţionarea corupţiei, publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 279 din 21 aprilie 2003, cu modificările şi
completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
,,c) în cadrul regiilor autonome, societăţilor comerciale ori în
alte unităţi cu scop lucrativ din sectorul public;".
Art. 52. - La 3 zile de la data publicării prezentei legi în
Monitorul Oficial al României, Partea I, alineatul (1) al
articolului 96 din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru
asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a
funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi
sancţionarea corupţiei, publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 279 din 21 aprilie 2003, cu modificările şi
completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
,,Art. 96. - (1) Funcţionarii publici pot exercita funcţii sau
activităţi în domeniul didactic, al cercetării ştiinţifice, al creaţiei
literar-artistice şi în alte domenii de activitate din sectorul privat,
care nu sunt în legătură directă sau indirectă cu atribuţiile
exercitate ca funcţionar public potrivit fişei postului."
Bucureşti, 5 noiembrie 2009.
Nr. 330.
ANEXA Nr. I
REGLEMENTĂRI
specifice personalului încadrat pe bază de contract individual de muncă -
personal contractual din administraţia publică
SECŢIUNEA 1
Salarii de bază
Art. 1. - Salariile de bază şi indemnizaţiile pentru personalul
contractual încadrat în serviciile Parlamentului, Administraţiei
Prezidenţiale, Guvernului, în ministere şi în alte organe de
specialitate din subordinea Guvernului ori a ministerelor, în
Agenţia Naţională de Integritate, Înalta Curte de Casaţie şi
Justiţie, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie,
Curtea
Constituţională,
Consiliul
Legislativ,
Consiliul
Concurenţei, Avocatul Poporului, Curtea de Conturi, Consiliul
Naţional al Audiovizualului, Consiliul Naţional pentru Studierea
Arhivelor Securităţii, Agenţia Naţională de Presă AGERPRES
sunt prevăzute în anexa nr. I/1.
Art. 2. - Salariile de bază şi indemnizaţiile pentru personalul
contractual din serviciile deconcentrate ale ministerelor şi ale
altor organe centrale de specialitate - prefecturi, consilii
judeţene, municipii sunt prevăzute în anexa nr. I/2.
Art. 3. - Salariile de bază şi indemnizaţiile pentru personalul
contractual din aparatul propriu al consiliilor, primăriilor şi din
serviciile publice din subordinea acestora sunt prevăzute în
anexa nr. I/3.
Art. 4. - Salariile de bază pentru personalul contractual
încadrat pe funcţii de specialitate specifice din aparatul de lucru
al cabinetului senatorial şi al demnitarului sunt prevăzute în
anexa nr. I/4.
SECŢIUNEA a 2-a
Sporuri
Art. 5. - (1) Sporul pentru condiţii periculoase sau
vătămătoare, de până la 15% din salariul de bază, corespunzător
timpului lucrat la locurile de muncă respective, poate fi acordat
personalului salarizat potrivit anexelor nr. I/1-I/4.
(2) Locurile de muncă, mărimea concretă a sporului pentru
condiţii periculoase sau vătămătoare, categoriile de personal,
precum şi condiţiile de acordare a acestora se stabilesc având
la bază buletinele de determinare sau, după caz, expertizare,
emise de către autorităţile abilitate în acest sens, prin
regulament aprobat de către ordonatorul principal de credite cu
consultarea sindicatelor sau, după caz, a reprezentanţilor
salariaţilor, avizat de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei
Sociale şi Ministerul Finanţelor Publice.
Art. 6. - Sporurile la salariul de bază, care sunt specifice
unor domenii bugetare şi care se acordă personalului
contractual din respectivele domenii, sunt prevăzute, după caz,
în anexele care cuprind salariile de bază pentru personalul din
unităţile bugetare din aceste domenii.
Această lege a fost adoptată în temeiul prevederilor art. 114 alin. (3) din Constituţia României, republicată, în urma angajării
răspunderii Guvernului în faţa Camerei Deputaţilor şi a Senatului, în şedinţa comună din data de 15 septembrie 2009.
PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
ROBERTA ALMA ANASTASE
p. PREŞEDINTELE SENATULUI,
ALEXANDRU PEREŞ
SECŢIUNEA a 3-a
Angajarea, promovarea şi avansarea în funcţii, grade sau trepte
profesionale şi gradaţii a personalului contractual
Art. 7. - (1) Ocuparea unui post vacant sau temporar
vacant, existent în statul de funcţii, în cazul personalului
contractual, se face prin concurs sau examen, pe baza criteriilor
de selecţie stabilite prin regulament de către ordonatorul
principal de credite, în raport cu cerinţele postului.
(2) Evaluarea performanţelor profesionale individuale în
cadrul examenului sau concursului de ocupare a unui post
vacant se va face de către o comisie desemnată prin dispoziţie
a ordonatorului de credite bugetare, conform prevederilor legale.
Art. 8. - (1) Promovarea persoanelor încadrate cu contract
individual de muncă în funcţii, grade sau trepte profesionale se
face de regulă pe un post vacant existent în statul de funcţii.
(2) În situaţia în care nu există un post vacant, promovarea
persoanelor încadrate cu contract individual de muncă în funcţii,
grade sau trepte profesionale se va face prin transformarea
postului din statul de funcţii în care acestea sunt încadrate
într-unul de nivel imediat superior.
(3) Promovarea în grade sau trepte profesionale imediat
superioare se poate face din 3 în 3 ani, în funcţie de
performanţele
profesionale
individuale,
apreciate
cu
calificativele ,,foarte bun", cel puţin de două ori în ultimii 3 ani, de
către comisia desemnată prin dispoziţie a ordonatorului de
credite bugetare, din care fac parte sindicatele sau, după caz,
reprezentanţii salariaţilor.
(4) Avansarea în gradaţia imediat superioară se face la
îndeplinirea condiţiei de vechime prevăzute de tranşele de
vechime în muncă.
(5) Activitatea profesională se apreciază anual, ca urmare a
evaluării performanţelor profesionale individuale, de către
conducătorul instituţiei publice, la propunerea şefului ierarhic,
prin acordare de calificative: ,,foarte bun", ,,bun", ,,satisfăcător" şi
,,nesatisfăcător".
(6)
Stabilirea
concretă
a
criteriilor
de
evaluare
a
performanţelor profesionale individuale, în cazul avansării sau
ocupării unui post vacant, se face prin hotărâri ale Guvernului,
iniţiate de fiecare ordonator principal de credite.
(7) Persoanele încadrate în funcţii contractuale de debutant,
cu salariul de debutant, vor fi salarizate astfel până la expirarea
perioadei de cel puţin 6 luni, dar nu mai mare de un an, şi vor fi
avansate, pe bază de examen, în funcţia, gradul sau treapta
profesională imediat superioară.
(8) Absolvenţii învăţământului superior de lungă şi scurtă
durată, care la data trecerii pe funcţia corespunzătoare studiilor
absolvite erau încadraţi pe funcţii cu un nivel de studii inferior,
specifice domeniului în care au absolvit studiile universitare, se
încadrează la gradul profesional imediat superior gradului de
debutant, păstrându-şi gradaţia avută la data promovării, numai
în măsura în care atribuţiile din fişa postului au fost modificate
în mod corespunzător.
ANEXA Nr. I/1
ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ CENTRALĂ DE SPECIALITATE
Aparatul de lucru al: Parlamentului României, Administraţiei Prezidenţiale, Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie,
Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Curţii Constituţionale, Consiliului Legislativ, Consiliului
Concurenţei, Curţii de Conturi, Guvernului şi ministerelor, Avocatului Poporului, Autorităţii Naţionale de Supraveghere a
Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, Consiliului Naţional al Audiovizualului, Agenţiei Naţionale de Presă AGERPRES,
altor organe centrale de specialitate
I. Salarii de bază pentru funcţii de specialitate
A. Funcţii de conducere
Nr.
crt.
Funcţia
Nivelul studiilor
Coeficienţi de ierarhizare
Grad I
Grad II
1.
Secretar general
S
6,05
6,45
2.
Secretar general adjunct
S
5,95
6,25
3.
Şef departament
S
5,95
6,25
4.
Director general
S
5,75
6,15
5.
Director general adjunct
S
5,60
6,00
6.
Director
S
5,60
6,00
7.
Director adjunct
S
5,45
5,85
8.
Şef serviciu
S
5,35
5,50
9.
Şef birou
S
5,25
5,40
NOTĂ:
1. Se utilizează în ministere şi în alte organe centrale de specialitate.
2. Nivelul de salarizare prevăzut pentru funcţia de director, respectiv director adjunct se utilizează şi pentru salarizarea
directorului coordonator al serviciului public deconcentrat şi, respectiv, a directorului adjunct coordonator al serviciului public
deconcentrat.
B. Funcţii de execuţie
Nr.
crt.
Funcţia
Nivelul studiilor
Coeficienţi de ierarhizare
Baza
Gradaţia corespunzătoare tranşelor de vechime
1
2
3
4
5
1.
Consilier, expert, inspector de specialitate,
revizor contabil, auditor; gradul I A
S
3,05
3,25
3,40
3,55
3,75
3,95
2.
Consilier, expert, inspector de specialitate,
revizor contabil, auditor; gradul I
S
2,25
2,35
2,50
2,60
2,70
2,85
3.
Consilier, expert, inspector de specialitate,
referent de specialitate, revizor contabil,
auditor; gradul II
S
1,90
2,00
2,10
2,20
2,30
2,45
4.
Referent,
inspector,
revizor
contabil;
debutant
S
1,75
-
-
-
-
-
5.
Tehnician-economist, secretar superior,
referent,
interpret
relaţii,
interpret
profesional, subinginer; gradul IA
SSD
2,15
2,25
2,35
2,50
2,65
2,75
6.
Tehnician-economist, secretar superior,
referent,
interpret
relaţii,
interpret
profesional, subinginer; gradul I
SSD
1,85
1,90
2,00
2,10
2,20
2,35
7.
Tehnician-economist, secretar superior,
referent,
interpret
relaţii,
interpret
profesional, subinginer; gradul II
SSD
1,60
1,65
1,75
1,80
1,90
1,95
8.
Tehnician-economist, secretar superior,
referent,
interpret
relaţii,
interpret
profesional, subinginer; debutant
SSD
1,30
-
-
-
-
-
13. Referent IA
M
1,65
1,70
1,80
1,90
2,00
2,05
14. Referent I
M
1,55
1,65
1,70
1,80
1,90
2,00
15. Referent II
M
1,50
1,55
1,65
1,70
1,80
1,90
16. Referent debutant
M
1,20
-
-
-
-
-
9. Consilier juridic gradul I A
S
3,05
3,25
3,40
3,55
3,75
3,95
10. Consilier juridic gradul I
S
2,25
2,35
2,50
2,60
2,70
2,85
11. Consilier juridic gradul II
S
1,90
2,00
2,10
2,20
2,30
2,45
12. Consilier juridic debutant
S
1,75
-
-
-
-
-
a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
b) Funcţii de execuţie pe grade profesionale din serviciile de contencios
c) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
NOTĂ:
Salariile de bază stabilite pentru funcţiile prevăzute la pct. I se utilizează şi pentru salarizarea funcţiilor de altă specialitate
decât cele specifice din cadrul altor instituţii centrale.
Nr.
crt.
Funcţia
Nivelul studiilor
Coeficienţi de ierarhizare
Grad I
Grad II
1. Director general cu rang de ministru consilier
S
7,70
7,95
2.
Director general adjunct, director de cabinet cu
rang de consilier economic
S
7,70
7,90
3. Director cu rang de secretar economic I
S
7,40
7,65
4. Director adjunct cu rang de secretar economic I
S
7,30
7,50
5. Şef serviciu cu rang de secretar economic II
S
7,20
7,40
6. Şef birou cu rang de secretar economic II
S
6,90
7,15
II. Funcţii specifice unor ministere
1. Ministerul Întreprinderilor Mici şi Mijlocii, Comerţului şi Mediului de Afaceri
Salarii de bază pentru personalul care îndeplineşte funcţii specifice comerţului exterior şi cooperării economice
A. Funcţii de conducere
NOTĂ:
În coeficienţii de ierarhizare sunt cuprinse salariul de merit, sporul de confidenţialitate, sporul de stabilitate şi sporul pentru
limbi străine.
B. Funcţii de execuţie
Nr.
crt.
Funcţia
Nivelul studiilor
Coeficienţi de ierarhizare
Baza
Gradaţia corespunzătoare tranşelor de vechime
1
2
3
4
5
a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
1. Ministru consilier *)
S
6,05
6,40
6,70
7,00
7,30
7,60
2. Consilier economic
S
4,80
5,05
5,30
5,55
5,80
6,00
3. Secretar economic I
S
4,60
4,85
5,10
5,30
5,55
5,75
4. Secretar economic II
S
3,85
4,05
4,25
4,45
4,60
4,80
5. Secretar economic III
S
3,60
3,80
4,00
4,15
4,30
4,50
6. Ataşat economic
S
3,40
3,60
3,75
3,90
4,10
4,25
*) La limita maximă cuprinde şi indemnizaţia de conducere.
b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
2. Ministerul Tineretului şi Sportului
7. Referent transmitere I
M
2,40
2,50
2,60
2,70
2,85
2,95
8. Referent transmitere II
M
2,35
2,45
2,55
2,65
2,80
2,90
9. Referent transmitere III
M
2,25
2,35
2,45
2,60
2,70
2,85
10. Referent debutant
M
1,20
-
-
-
-
-
1. Instructor sportiv, referent sportiv; gradul I
SSD
2,15
2,25
2,40
2,50
2,65
2,75
2. Instructor sportiv, referent sportiv; gradul II
SSD
1,85
1,90
2,00
2,10
2,20
2,35
3. Instructor sportiv, referent sportiv; gradul III
SSD
1,60
1,65
1,75
1,80
1,90
1,95
4. Instructor sportiv, referent sportiv; debutant
SSD
1,30
-
-
-
-
-
Nr.
crt.
Funcţia
Nivelul studiilor
Coeficienţi de ierarhizare
Baza
Gradaţia corespunzătoare tranşelor de vechime
1
2
3
4
5
Funcţii de execuţie pe grade profesionale
3. Ministerul Administraţiei şi Internelor
Funcţii specifice Arhivelor Naţionale
Nr.
crt.
Funcţia
Nivelul studiilor
Coeficienţi de ierarhizare
Baza
Gradaţia corespunzătoare tranşelor de vechime
1
2
3
4
5
a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
1. Arhivist gradul IA
S
3,10
3,25
3,40
3,60
3,75
3,95
2. Arhivist gradul I
S
2,25
2,40
2,50
2,60
2,70
2,85
3. Arhivist gradul II
S
1,90
2,00
2,10
2,20
2,30
2,45
4. Arhivist debutant
S
1,75
-
-
-
-
-
5. Arhivist gradul IA
SSD
2,15
2,25
2,40
2,50
2,65
2,75
6. Arhivist gradul I
SSD
1,85
1,90
2,00
2,10
2,20
2,35
7. Arhivist gradul II
SSD
1,60
1,65
1,75
1,80
1,90
1,95
8. Arhivist debutant
SSD
1,30
-
-
-
-
-
b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
9. Arhivar IA
M
1,65
1,70
1,80
1,90
2,00
2,05
10. Arhivar I
M
1,55
1,65
1,70
1,80
1,90
2,00
11. Arhivar II
M
1,50
1,55
1,65
1,70
1,80
1,90
12. Arhivar debutant
M
1,20
-
-
-
-
-
4. Ministerul Sănătăţii
Nr.
crt.
Funcţia
Nivelul studiilor
Coeficienţi de ierarhizare
Baza
Gradaţia corespunzătoare tranşelor de vechime
1
2
3
4
5
a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
1. Asistent-şef
S
3,10
3,25
3,40
3,60
3,75
3,95
2. Asistent-şef
SSD
2,15
2,25
2,35
2,50
2,65
2,75
3. Asistent-şef
PL
1,90
2,00
2,10
2,15
2,30
2,40
4. Asistent-şef
M
1,65
1,70
1,80
1,90
2,00
2,05
b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
5. Consilieri pentru afaceri europene din autorităţi şi instituţii publice
Nr.
crt.
Funcţia
Nivelul studiilor
Coeficienţi de ierarhizare
Baza
Gradaţia corespunzătoare tranşelor de vechime
1
2
3
4
5
1.
Consilier pentru afaceri europene
S
3,10
3,25
3,40
3,60
3,75
3,95
NOTĂ:
1. În coeficientul prevăzut în coloana ,,Bază" sunt cuprinse salariul de merit, indemnizaţia de conducere, sporul de
confidenţialitate, sporul de stabilitate, sporul de dispozitiv, sporul de importanţă naţională, sporul de vechime în muncă.
2. Suma sporurilor acordate cumulat pe total ordonator principal de credite nu poate depăşi 30% din suma salariilor de
bază.
ANEXA Nr. I/2
SERVICIILE DECONCENTRATE ALE MINISTERELOR ŞI ALE ALTOR ORGANE CENTRALE DE SPECIALITATE -
PREFECTURI, CONSILII JUDEŢENE, MUNICIPII
I. Salarii de bază pentru funcţii de specialitate
A. Funcţii de conducere
Nr.
crt.
Funcţia
Nivelul studiilor
Coeficienţi de ierarhizare
Grad I
Grad II
1.
Director general
S
5,25
5,55
2.
Director general adjunct
S
5,10
5,50
3.
Director
S
5,10
5,50
4.
Director adjunct
S
4,95
5,35
5.
Şef serviciu
S
4,85
5,05
6.
Şef birou
S
4,80
4,90
B. Funcţii de execuţie
Nr.
crt.
Funcţia
Nivelul studiilor
Coeficienţi de ierarhizare
Baza
Gradaţia corespunzătoare tranşelor de vechime
1
2
3
4
5
a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
1.
Consilier, expert, inspector de specialitate,
revizor contabil, auditor; gradul I A
S
2,80
2,95
3,10
3,25
3,40
3,55
2.
Consilier, expert, inspector de specialitate,
revizor contabil, auditor; gradul I
S
2,05
2,15
2,25
2,35
2,50
2,60
3.
Consilier, expert, inspector de specialitate,
referent de specialitate, revizor contabil,
auditor; gradul II
S
1,80
1,90
2,00
2,10
2,20
2,30
4.
Referent,
inspector,
revizor
contabil;
debutant
S
1,75
-
-
-
-
-
5.
Tehnician-economist, secretar superior,
referent,
interpret
relaţii,
interpret
profesional, subinginer; gradul IA
SSD
1,95
2,05
2,15
2,25
2,40
2,50
6.
Tehnician-economist, secretar superior,
referent,
interpret
relaţii,
interpret
profesional, subinginer; gradul I
SSD
1,65
1,75
1,80
1,90
2,05
2,10
7.
Tehnician-economist, secretar superior,
referent,
interpret
relaţii,
interpret
profesional, subinginer; gradul II
SSD
1,45
1,50
1,60
1,65
1,75
1,80
8.
Tehnician-economist, secretar superior,
referent,
interpret
relaţii,
interpret
profesional, subinginer; debutant
SSD
1,30
-
-
-
-
-
b) Funcţii de execuţie pe grade profesionale din serviciile de contencios
9. Consilier juridic gradul IA
S
2,80
2,95
3,10
3,25
3,40
3,55
10. Consilier juridic gradul I
S
2,05
2,15
2,25
2,35
2,50
2,60
11. Consilier juridic gradul II
S
1,80
1,90
2,00
2,10
2,20
2,30
12. Consilier juridic debutant
S
1,75
-
-
-
-
-
c) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
1.
Consilier, inspector de specialitate, revizor
contabil, arhitect, auditor; gradul IA
S
2,60
2,75
2,95
3,05
3,25
3,35
2.
Consilier, inspector de specialitate, revizor
contabil, arhitect, auditor; gradul I
S
1,95
2,05
2,10
2,20
2,35
2,45
13. Referent IA
M
1,50
1,55
1,65
1,70
1,80
1,90
14. Referent I
M
1,40
1,50
1,55
1,65
1,70
1,80
15. Referent II
M
1,35
1,40
1,50
1,55
1,65
1,70
16. Referent debutant
M
1,20
-
-
-
-
-
NOTĂ:
Salariile de bază stabilite pentru funcţiile prevăzute la pct. I se utilizează şi pentru salarizarea personalului din aparatul
propriu al prefecturilor, al consiliilor judeţene şi al Consiliului General al Municipiului Bucureşti, cu excepţia secretarilor, precum şi
a funcţiilor de la cabinetul primarului municipiului reşedinţă de judeţ şi de la cabinetul primarilor sectoarelor municipiului Bucureşti,
utilizându-se salariul de bază al gradului/treptei IA al funcţiei corespunzătoare nivelului studiilor.
II. Funcţii specifice din aparatul propriu şi din unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice
Nr.
crt.
Funcţia
Nivelul studiilor
Coeficienţi de ierarhizare
Baza
Gradaţia corespunzătoare tranşelor de vechime
1
2
3
4
5
1. Casier trezorier I
M
1,55
1,65
1,70
1,80
1,95
2,05
2.
Casier trezorier II; agent fiscal, operator
rol, numărător bani; I
M;G
1,25
1,30
1,35
1,40
1,45
1,50
3.
Casier trezorier, agent fiscal, operator rol,
numărător bani; debutant
M;G
1,20
-
-
-
-
-
NOTĂ:
1. În coeficientul prevăzut în coloana ,,Bază" sunt cuprinse salariul de merit, sporul de confidenţialitate, sporul de stabilitate,
sporul de dispozitiv, cuantumul lunar al primelor de stabilitate, sporul de vechime în muncă.
2. Suma sporurilor acordate cumulat pe total ordonator principal de credite nu poate depăşi 30% din suma salariilor de bază.
ANEXA Nr. I/3
ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ LOCALĂ
Consilii, primării şi servicii publice din subordinea acestora
I. Salarii de bază pentru funcţii de specialitate
A. Funcţii de conducere
Nr.
crt.
Funcţia
Nivelul studiilor
Coeficienţi de ierarhizare
Grad I
Grad II
1. Director general
S
4,75
5,10
2. Director general adjunct
S
4,60
5,00
3. Director
S
4,60
5,00
4. Director adjunct
S
4,50
4,85
5. Şef serviciu
S
4,40
4,60
6. Şef birou
S
4,30
4,50
B. Funcţii de execuţie
Nr.
crt.
Funcţia
Nivelul studiilor
Coeficienţi de ierarhizare
Baza
Gradaţia corespunzătoare tranşelor de vechime
1
2
3
4
5
a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
b) Funcţii de execuţie pe grade profesionale din serviciile de contencios
3.
Referent de specialitate, inspector de
specialitate, revizor contabil, arhitect;
gradul II
S
1,80
1,90
2,00
2,10
2,20
2,30
4.
Referent de specialitate, inspector de
specialitate, revizor contabil, arhitect;
debutant
S
1,75
-
-
-
-
-
5.
Conductor arhitect, referent, inspector,
subinginer; gradul IA
SSD
1,85
1,90
2,05
2,15
2,25
2,35
6.
Conductor arhitect, referent, inspector,
subinginer; gradul I
SSD
1,60
1,65
1,75
1,80
1,90
2,00
7.
Conductor arhitect, referent, inspector,
subinginer; gradul II
SSD
1,35
1,40
1,50
1,60
1,65
1,70
8.
Conductor arhitect, referent, inspector,
subinginer; debutant
SSD
1,30
-
-
-
-
-
9. Consilier juridic gradul IA
S
2,60
2,75
2,95
3,05
3,25
3,35
10. Consilier juridic gradul I
S
1,95
2,05
2,10
2,20
2,35
2,45
11. Consilier juridic gradul II
S
1,80
1,90
2,00
2,10
2,20
2,30
12. Consilier juridic debutant
S
1,75
-
-
-
-
-
c) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
13. Referent, inspector; IA
M
1,40
1,45
1,50
1,60
1,70
1,80
14. Referent, inspector; I
M
1,30
1,40
1,45
1,50
1,60
1,70
15. Referent, inspector; II
M
1,25
1,30
1,40
1,45
1,50
1,60
16. Referent, inspector; debutant
M
1,20
-
-
-
-
-
17. Agent agricol I
M
1,45
1,50
1,65
1,70
1,80
1,90
18. Agent agricol II
M;G
1,30
1,35
1,40
1,45
1,50
1,60
19. Agent agricol debutant
M;G
1,20
-
-
-
-
-
NOTĂ:
1. Salariile de bază stabilite pentru funcţiile prevăzute în prezenta anexă se utilizează şi pentru salarizarea funcţiilor de la
cabinetul primarului comunei, oraşului şi municipiului, utilizându-se salariul de bază al gradului/treptei IA al funcţiei corespunzătoare
nivelului studiilor.
2. În coeficientul prevăzut în coloana ,,Bază" sunt cuprinse salariul de merit, sporul de confidenţialitate, sporul de stabilitate,
sporul de dispozitiv.
II. Salarii de bază pentru funcţii din aparatul consiliilor
Nr.
crt.
Funcţia
- secretar -
Nivelul studiilor
Coeficienţi de ierarhizare
Grad I
Grad II
1. Consiliul General al Municipiului Bucureşti
6,35
6,50
2. Consilii judeţene
6,20
6,30
3.
Municipii reşedinţă de judeţ
Cu peste 150.000 locuitori
Se aplică şi la sectoarele municipiului Bucureşti.
5,80
5,90
Cu până la 150.000 locuitori
5,50
5,65
4.
Municipii
Categoria I
5,15
5,30
Categoria II
5,10
5,20
NOTĂ:
1. Stabilirea categoriilor judeţelor, municipiilor şi oraşelor se face prin hotărâre a Guvernului.
2. În cazul secretarului unităţilor administrativ-teritoriale care, în mod excepţional, potrivit legii, are studii medii, salariul de
bază prevăzut de prezentul act normativ se diminuează cu 10%.
3. În coeficienţii de ierarhizare sunt cuprinse salariul de merit, sporul de confidenţialitate, sporul de stabilitate, sporul de
dispozitiv, sporul de vechime în muncă.
4. Poliţiştii comunitari beneficiază şi de prevederile pct. 1 din anexa nr. IV/2.
5. Salariul de bază individual al administratorului public se stabileşte de către primar, preşedintele consiliului judeţean sau
primarul general al municipiului Bucureşti, în condiţiile legii, în funcţie de tipul unităţii administrativ-teritoriale şi de atribuţiile stabilite în
fişa postului, între limite, astfel: limita minimă este nivelul salariului de bază al secretarului unităţii administrativ-teritoriale, iar limita
maximă este indemnizaţia primarului, a preşedintelui consiliului judeţean sau a primarului general al municipiului Bucureşti, după caz.
6. Suma sporurilor acordate cumulat pe total ordonator principal de credite nu poate depăşi 30% din suma salariilor de bază.
ANEXA Nr. I/4
CABINETUL DEMNITARULUI
Salarii de bază1)
Nr.
crt.
Funcţia
Nivelul studiilor
Coeficienţi de ierarhizare
Grad I
Grad II
5.
Oraşe
Categoria I
4,95
5,10
Categoria II
4,90
5,00
Categoria III
4,80
4,95
6.
Comune
Cu peste 7.000 locuitori
4,75
4,90
Categoria I (între 3.000 şi 7.000 locuitori)
4,65
4,80
Categoria II (până la 3.000 locuitori)
4,60
4,75
Nr.
crt.
Funcţia
Nivelul studiilor
Coeficienţi de ierarhizare
Baza
Gradaţia corespunzătoare tranşelor de vechime
1
2
3
4
5
Funcţii de execuţie de specialitate specifice
1. Şef birou senatorial, şef cabinet
S
2,45
2,55
2,70
2,80
3,00
3,10
2.
Şef birou senatorial, stenodactilograf, şef
cabinet, referent
SSD
2,30
2,40
2,50
2,65
2,80
2,95
3.
Şef birou senatorial, stenodactilograf, şef
cabinet, referent
PL
1,75
1,85
1,90
2,00
2,10
2,20
4.
Şef birou senatorial, stenodactilograf, şef
cabinet, referent
M
1,70
1,75
1,85
1,95
2,05
2,15
5. Director de cabinet
S
3,40
3,60
3,70
3,90
4,10
4,30
6. Consilier
S
3,40
3,60
3,70
3,90
4,10
4,30
7. Expert
S
3,25
3,40
3,55
3,70
3,90
4,10
8. Consultant
S
2,55
2,70
2,80
3,00
3,10
3,25
9.
Secretar cabinet, secretar dactilograf,
curier personal (şofer)
M
1,45
1,50
1,60
1,70
1,75
1,85
1) Se utilizează şi pentru cancelaria prefectului, cabinetul preşedintelui consiliului judeţean şi cabinetul primarului general al municipiului Bucureşti.
NOTĂ:
1. În coeficientul prevăzut în coloana ,,Bază" sunt cuprinse salariul de merit, sporul de confidenţialitate, sporul de stabilitate,
sporul de dispozitiv, sporul de vechime în muncă.
2. Suma sporurilor acordate cumulat pe total ordonator principal de credite nu poate depăşi 30% din suma salariilor de bază.
ANEXA Nr. II
REGLEMENTĂRI
specifice personalului contractual din unităţile bugetare subordonate autorităţilor administraţiei publice
SECŢIUNEA 1
Salarii de bază
Art. 1. - Salariile de bază pentru personalul contractual din
unităţile bugetare subordonate autorităţilor administraţiei publice
sunt prevăzute astfel:
a) în anexa nr. II/1, pentru unităţile de învăţământ;
b) în anexa nr. II/2, pentru unităţi sanitare, de asistenţă
socială şi de asistenţă medico-socială;
c) în anexa nr. II/3, pentru unităţile de cercetare;
d) în anexa nr. II/4, pentru unităţile de cultură;
e) în anexa nr. II/5, pentru unităţile de cult;
f) în anexa nr. II/6, pentru unităţile sportive;
g) în anexa nr. II/7, pentru unităţile de navigaţie;
h) în anexa nr. II/8, pentru laboratoarele centrale şi alte unităţi
bugetare din agricultură;
i) în anexa nr. II/9, pentru oficiile de cadastru, geodezie şi
cartografie;
j) în anexa nr. II/10, pentru unităţile de protecţie a mediului;
k) în anexa nr. II/11, pentru unităţile de aviaţie sportivă;
l) în anexa nr. II/12, pentru unităţile sanitar-veterinare;
m) în anexa nr. II/13, pentru alte unităţi bugetare de
subordonare
centrală
şi
locală,
precum
şi
pentru
compartimentele de contabilitate, financiar, aprovizionare,
investiţii din unităţile cuprinse în anexele nr. II/1-II/12;
n) în anexa nr. II/14, pentru activitatea de secretariat-
administrativ, gospodărire, întreţinere-reparaţii şi deservire din
unităţile din sectorul bugetar.
SECŢIUNEA a 2-a
Sporuri şi alte drepturi
Art. 2. - Sporurile la salariile de bază şi alte drepturi care
sunt specifice unor domenii bugetare sunt prevăzute, după caz,
în anexele care cuprind salariile de bază pentru personalul din
unităţile bugetare respective.
Art. 3. - (1) În raport cu condiţiile în care se desfăşoară
activitatea pot fi acordate personalului salarizat potrivit anexelor
nr. II/1.1-II/14, cu respectarea prevederilor legale, următoarele
categorii de sporuri:
a) pentru condiţii periculoase sau vătămătoare, un spor de
până la 15% din salariul de bază, corespunzător timpului lucrat
la locurile de muncă respective;
b) pentru condiţii grele de muncă, un spor de până la 15% din
salariul de bază, corespunzător timpului lucrat la locurile de
muncă respective;
c) personalul care lucrează, potrivit contractului individual de
muncă, în zone izolate sau unde atragerea personalului se face
cu greutate beneficiază de un spor de până la 20% din salariul
de bază.
(2) Locurile de muncă, categoriile de personal, mărimea
concretă a sporurilor prevăzute la alin. (1) lit. a)-c), precum şi
condiţiile de acordare a acestora se stabilesc prin regulament
de către ordonatorul principal de credite, cu consultarea
sindicatelor sau, după caz, a reprezentanţilor salariaţilor, care
se aprobă prin hotărâre a Guvernului.
Art. 4. - În unităţile sanitare, de asistenţă socială şi de
asistenţă medico-socială, unde activitatea se desfăşoară fără
întrerupere, în 3 ture, personalul care lucrează lunar în toate
cele trei ture, precum şi personalul care lucrează în două ture în
sistem de 12 cu 24 poate primi, în locul sporului pentru munca
prestată în timpul nopţii, prevăzut la art. 18 din lege, un spor de
15% din salariul de bază pentru orele lucrate în cele 3, respectiv
două ture.
Art. 5. - (1) Munca prestată de personalul din unităţile
sanitare, de asistenţă socială şi de asistenţă medico-socială,
respectiv de personalul din sistemul sanitar-veterinar şi de
personalul din vămi care îşi desfăşoară activitatea în posturile de
inspecţie la frontieră, în vederea asigurării continuităţii activităţii
în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale şi în celelalte
zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se
lucrează, în cadrul schimbului normal de lucru, se plăteşte cu
un spor de 100% din salariul de bază al funcţiei îndeplinite.
(2) Munca astfel prestată şi plătită nu se compensează şi cu
timp liber corespunzător.
Art. 6. - (1) Personalul sanitar cu pregătire superioară care
efectuează gărzi pentru asigurarea continuităţii asistenţei
medicale în afara normei legale de muncă şi a programului
normal de lucru de la funcţia de bază se salarizează cu tariful
orar aferent salariului de bază.
(2) Gărzile efectuate de personalul sanitar cu pregătire
superioară pentru asigurarea continuităţii asistenţei medicale în
afara normei legale de muncă şi a programului de lucru de la
funcţia de bază, în zilele lucrătoare, se salarizează cu un spor
de până la 75% din tariful orar aferent salariului de bază, dar
care nu poate fi mai mic de 25%.
(3) Gărzile efectuate de personalul sanitar cu pregătire
superioară pentru asigurarea continuităţii asistenţei medicale în
afara normei legale de muncă şi a programului de lucru de la
funcţia de bază, în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale
şi în celelalte zile în care, potrivit dispoziţiilor legale, nu se lucrează,
se salarizează cu un spor de până la 100% din tariful orar aferent
salariului de bază, dar care nu poate fi mai mic de 50%.
(4) Procentul concret al sporului prevăzut la alin. (2) şi (3) se
aprobă trimestrial de comitetul director.
(5) Medicii care nu au contract individual de muncă cu
unitatea sanitară care organizează serviciul de gardă şi care la
nivelul acestei unităţi desfăşoară activitate numai în linia de
gardă vor încheia cu această unitate sanitară publică un contract
individual de muncă cu timp parţial pentru activitatea prestată
în linia de gardă şi vor beneficia numai de drepturile aferente
activităţii prestate în linia de gardă, stabilite conform prevederilor
acestui articol. Salariul de bază se stabileşte pentru funcţia şi
gradul profesional în care aceştia sunt confirmaţi prin ordin al
ministrului sănătăţii, corespunzător vechimii în muncă, şi se
utilizează pentru stabilirea tarifului orar.
(6) Medicii care sunt nominalizaţi să asigure asistenţa
medicală de urgenţă, prin chemări de la domiciliu, vor fi salarizaţi
pentru perioada în care asigură garda la domiciliu cu un venit
determinat în funcţie de 40% din tariful orar aferent salariului de
bază şi numărul de ore cât asigură garda la domiciliu.
Art. 7. - Personalul sanitar cu pregătire superioară cu
funcţie de conducere care efectuează gărzi pentru asigurarea
continuităţii asistenţei medicale în afara normei legale de muncă
şi a programului normal de lucru de la funcţia de bază va
beneficia de drepturile aferente activităţii prestate în linia de
gardă, stabilite conform prevederilor art. 6; pentru determinarea
tarifului orar se utilizează salariul de bază al funcţiei de execuţie
stabilit pentru funcţia şi gradul profesional în care aceştia sunt
confirmaţi prin ordin al ministrului sănătăţii, corespunzător
vechimii în muncă.
Art. 8. - În situaţia în care medicul de gardă la domiciliu este
solicitat pentru a acorda asistenţă medicală de urgenţă la nivelul
unităţii sanitare publice şi nu poate fi contactat sau nu răspunde
solicitării, acesta va fi sancţionat prin diminuarea salariului de
bază individual cu un procent între 5-10% pe o perioadă de
3 luni, în condiţiile legii.
Art. 9. - (1) Personalul didactic medico-farmaceutic
desfăşoară activitate integrată în unităţile sanitare în care
funcţionează catedra sau disciplina didactică.
(2) Personalul didactic de la catedrele sau disciplinele care
funcţionează în alte unităţi decât cele sanitare este integrat în
unităţile sanitare stabilite de Ministerul Sănătăţii.
(3) Cadrele didactice prevăzute la alin. (1) şi (2), cu excepţia
rezidenţilor, desfăşoară activitate integrată prin cumul de funcţii,
în baza unui contract individual de muncă cu jumătate de normă,
în limita posturilor normate şi vacante.
(4) La încetarea raporturilor de muncă cu unităţile de
învăţământ, cadrele didactice care au fost integrate o perioadă
mai mare de 5 ani îşi pot continua activitatea, cu normă întreagă,
în unităţile sanitare în care au fost integrate, în baza contractului
individual de muncă pe perioadă nedeterminată.
Art. 10. - De prevederile art. 50 alin. (1) şi ale art. 90 alin. (1)
din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu
modificările şi completările ulterioare, beneficiază numai
profesorul universitar şi profesorul I grad didactic I din
învăţământul preuniversitar.
Art. 11. - Suma sporurilor acordate cumulat pe total
ordonator principal de credite nu poate depăşi 30% din suma
salariilor de bază.
SECŢIUNEA a 3-a
Angajarea, promovarea şi avansarea personalului contractual
din unităţile bugetare în funcţii, grade şi gradaţii
Art. 12. - Angajarea, promovarea şi avansarea personalului
contractual pe funcţii, grade sau trepte profesionale şi gradaţii se
fac potrivit prevederilor din statute sau alte reglementări proprii
sau, în cazul în care nu există o reglementare proprie, se aplică
prevederile art. 7 şi 8 din anexa nr. I.
ANEXA Nr. II/1.1
SALARII ÎNVĂŢĂMÂNT UNIVERSITAR
Nr.
crt.
Funcţia*)
Vechimea
în învăţământ
Coeficienţi de ierarhizare
Baza
Gradaţia corespunzătoare tranşelor de vechime
1
2
3
4
5
1. Profesor universitar
peste 40 ani
-
-
-
-
-
7,60
35-40 ani
-
-
-
-
-
7,50
30-35 ani
-
-
-
-
-
7,45
25-30 ani
-
-
-
-
-
7,20
20-25 ani
-
-
-
-
-
7,00
15-20 ani
-
-
-
-
6,30
6,60
10-15 ani
-
-
-
5,85
6,10
6,40
2. Conferenţiar universitar
peste 40 ani
-
-
-
-
-
5,00
35-40 ani
-
-
-
-
-
5,00
30-35 ani
-
-
-
-
-
5,00
25-30 ani
-
-
-
-
-
4,70
20-25 ani
-
-
-
-
-
4,60
15-20 ani
-
-
-
-
4,15
4,35
10-15 ani
-
-
-
3,90
4,10
4,25
6-10 ani
-
-
3,70
3,85
4,00
4,15
3. Şef lucrări (lector universitar)
35-40 ani
-
-
-
-
-
3,65
30-35 ani
-
-
-
-
-
3,65
25-30 ani
-
-
-
-
-
3,65
20-25 ani
-
-
-
-
-
3,60
15-20 ani
-
-
-
-
3,45
3,55
10-15 ani
-
-
-
3,20
3,35
3,45
6-10 ani
-
-
3,00
3,15
3,30
3,40
2-6 ani
2,60
2,75
2,90
3,05
3,20
3,30
4. Asistent universitar
35-40 ani
-
-
-
-
-
3,25
30-35 ani
-
-
-
-
-
3,25
25-30 ani
-
-
-
-
-
3,25
Nr.
crt.
Funcţia*)
Vechimea
în învăţământ
Coeficienţi de ierarhizare
Baza
Gradaţia corespunzătoare tranşelor de vechime
1
2
3
4
5
20-25 ani
-
-
-
-
-
3,20
15-20 ani
-
-
-
-
3,05
3,15
10-15 ani
-
-
-
2,85
3,00
3,10
6-10 ani
-
-
2,65
2,80
2,95
3,05
2-6 ani
2,40
2,50
2,60
2,75
2,90
3,00
până
la 2 ani
2,35
2,45
2,55
2,70
2,80
2,95
5. Preparator universitar
6-10 ani**)
-
-
2,30
2,40
2,50
2,65
2-6 ani**)
2,05
2,15
2,25
2,35
2,45
2,55
până
la 2 ani
2,00
2,10
2,20
2,30
2,40
2,50
*) Funcţiile se ocupă potrivit prevederilor Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare.
**) Pentru preparatorii din domeniul medical.
ANEXA Nr. II/1.2
SALARII ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR
Nr.
crt.
Funcţia didactică şi gradul didactic*)
Vechimea
în învăţământ
Coeficienţi de ierarhizare
Baza
Gradaţia corespunzătoare tranşelor de vechime
1
2
3
4
5
1.
Profesor I (studii superioare de lungă
durată, ciclul II Bologna) grad didactic I
peste 40 ani
-
-
-
-
-
4,25
35-40 ani
-
-
-
-
-
4,15
30-35 ani
-
-
-
-
-
4,10
25-30 ani
-
-
-
-
-
4,05
22-25 ani
-
-
-
-
-
4,00
18-22 ani
-
-
-
-
3,45
3,70
14-18 ani
-
-
-
3,15
3,30
3,40
10-14 ani
-
-
-
3,10
3,25
3,30
6-10 ani
-
-
2,90
3,00
3,15
3,25
2-6 ani
2,30
2,50
2,75
2,90
3,10
3,15
2.
Profesor I (studii superioare de lungă
durată, ciclul II Bologna) grad didactic II
peste 40 ani
-
-
-
-
-
3,45
35-40 ani
-
-
-
-
-
3,45
30-35 ani
-
-
-
-
-
3,45
25-30 ani
-
-
-
-
-
3,45
22-25 ani
-
-
-
-
-
3,40
18-22 ani
-
-
-
-
3,10
3,30
14-18 ani
-
-
-
2,85
3,00
3,10
10-14 ani
-
-
-
2,80
2,90
3,00
6-10 ani
-
-
2,60
2,70
2,85
2,90
2-6 ani
2,25
2,35
2,45
2,55
2,65
2,80
3.
Profesor I (studii superioare de lungă
durată, ciclul II Bologna) grad didactic
definitiv
peste 40 ani
-
-
-
-
-
3,20
35-40 ani
-
-
-
-
-
3,20
30-35 ani
-
-
-
-
-
3,20
25-30 ani
-
-
-
-
-
3,20
Nr.
crt.
Funcţia didactică şi gradul didactic*)
Vechimea
în învăţământ
Coeficienţi de ierarhizare
Baza
Gradaţia corespunzătoare tranşelor de vechime
1
2
3
4
5
22-25 ani
-
-
-
-
-
3,10
18-22 ani
-
-
-
-
2,80
2,90
14-18 ani
-
-
-
2,65
2,75
2,85
10-14 ani
-
-
-
2,60
2,70
2,80
6-10 ani
-
-
2,45
2,55
2,65
2,75
2-6 ani
2,20
2,25
2,35
2,45
2,55
2,65
4.
Profesor I (studii superioare de lungă
durată, ciclul II Bologna) debutant
până
la 2 ani
2,10
2,20
2,30
2,40
2,50
2,60
5.
Profesor II (studii superioare de scurtă
durată, ciclul I Bologna) grad didactic I
peste 40 ani
-
-
-
-
-
3,40
35-40 ani
-
-
-
-
-
3,40
30-35 ani
-
-
-
-
-
3,40
25-30 ani
-
-
-
-
-
3,40
22-25 ani
-
-
-
-
-
3,25
18-22 ani
-
-
-
-
2,90
3,15
14-18 ani
-
-
-
2,75
2,85
3,00
10-14 ani
-
-
-
2,70
2,80
2,90
6-10 ani
-
-
2,50
2,60
2,70
2,80
6.
Profesor II (studii superioare de scurtă
durată, ciclul I Bologna) grad didactic II
peste 40 ani
-
-
-
-
-
3,15
35-40 ani
-
-
-
-
-
3,15
30-35 ani
-
-
-
-
-
3,15
25-30 ani
-
-
-
-
-
3,15
22-25 ani
-
-
-
-
-
3,00
18-22 ani
-
-
-
-
2,55
2,80
14-18 ani
-
-
-
2,35
2,50
2,70
10-14 ani
-
-
-
2,30
2,40
2,60
6-10 ani
-
-
2,10
2,25
2,35
2,50
2-6 ani
1,80
1,90
2,00
2,10
2,20
2,40
7.
Profesor II (studii superioare de scurtă
durată, ciclul I Bologna) grad didactic
definitiv
peste 40 ani
-
-
-
-
-
2,55
35-40 ani
-
-
-
-
-
2,55
30-35 ani
-
-
-
-
-
2,55
25-30 ani
-
-
-
-
-
2,55
22-25 ani
-
-
-
-
-
2,45
18-22 ani
-
-
-
-
2,30
2,40
14-18 ani
-
-
-
2,20
2,25
2,35
10-14 ani
-
-
-
2,15
2,20
2,30
6-10 ani
-
-
2,05
2,10
2,15
2,25
2-6 ani
1,75
1,85
1,95
2,05
2,10
2,20
8.
Profesor II (studii superioare de scurtă
durată, ciclul I Bologna) debutant
până
la 2 ani
1,65
1,75
1,85
1,95
2,05
2,15
9. Institutor grad didactic I
peste 40 ani
-
-
-
-
-
2,95
35-40 ani
-
-
-
-
-
2,90
30-35 ani
-
-
-
-
-
2,85
25-30 ani
-
-
-
-
-
2,80
Nr.
crt.
Funcţia didactică şi gradul didactic*)
Vechimea
în învăţământ
Coeficienţi de ierarhizare
Baza
Gradaţia corespunzătoare tranşelor de vechime
1
2
3
4
5
22-25 ani
-
-
-
-
-
2,75
18-22 ani
-
-
-
-
2,50
2,70
14-18 ani
-
-
-
2,35
2,45
2,60
10-14 ani
-
-
-
2,30
2,40
2,50
6-10 ani
-
-
2,15
2,25
2,35
2,45
10. Institutor grad didactic II
peste 40 ani
-
-
-
-
-
2,65
35-40 ani
-
-
-
-
-
2,65
30-35 ani
-
-
-
-
-
2,65
25-30 ani
-
-
-
-
-
2,65
22-25 ani
-
-
-
-
-
2,50
18-22 ani
-
-
-
-
2,20
2,40
14-18 ani
-
-
-
2,10
2,15
2,30
10-14 ani
-
-
-
2,05
2,10
2,25
6-10 ani
-
-
1,85
1,95
2,05
2,20
2-6 ani
1,60
1,70
1,80
1,90
2,00
2,15
11. Institutor grad didactic definitiv
peste 40 ani
-
-
-
-
-
2,40
35-40 ani
-
-
-
-
-
2,40
30-35 ani
-
-
-
-
-
2,40
25-30 ani
-
-
-
-
-
2,40
22-25 ani
-
-
-
-
-
2,35
18-22 ani
-
-
-
-
2,20
2,30
14-18 ani
-
-
-
2,05
2,15
2,15
10-14 ani
-
-
-
2,00
2,10
2,10
6-10 ani
-
-
1,85
1,95
2,05
2,05
2-6 ani
1,55
1,65
1,75
1,85
1,95
2,00
12. Institutor debutant
până
la 2 ani
1,40
1,50
1,60
1,70
1,80
1,90
13.
Învăţător, educatoare, maistru-instructor;
(cu studii de nivel liceal) grad didactic I
peste 40 ani
-
-
-
-
-
2,80
35-40 ani
-
-
-
-
-
2,75
30-35 ani
-
-
-
-
-
2,70
25-30 ani
-
-
-
-
-
2,65
22-25 ani
-
-
-
-
-
2,60
18-22 ani
-
-
-
-
2,45
2,55
14-18 ani
-
-
-
2,30
2,40
2,50
10-14 ani
-
-
-
2,25
2,35
2,45
6-10 ani
-
-
2,00
2,10
2,20
2,35
14.
Învăţător, educatoare, maistru-instructor;
(cu studii de nivel liceal) grad didactic II
peste 40 ani
-
-
-
-
-
2,30
35-40 ani
-
-
-
-
-
2,30
30-35 ani
-
-
-
-
-
2,30
25-30 ani
-
-
-
-
-
2,30
22-25 ani
-
-
-
-
-
2,25
18-22 ani
-
-
-
-
2,10
2,20
Nr.
crt.
Funcţia didactică şi gradul didactic*)
Vechimea
în învăţământ
Coeficienţi de ierarhizare
Baza
Gradaţia corespunzătoare tranşelor de vechime
1
2
3
4
5
14-18 ani
-
-
-
1,95
2,05
2,15
10-14 ani
-
-
-
1,90
2,00
2,10
6-10 ani
-
-
1,75
1,85
1,95
2,05
2-6 ani
1,55
1,65
1,70
1,80
1,90
2,00
15.
Învăţător, educatoare, maistru-instructor;
(cu studii de nivel liceal) grad didactic
definitiv
peste 40 ani
-
-
-
-
-
2,20
35-40 ani
-
-
-
-
-
2,20
30-35 ani
-
-
-
-
-
2,20
25-30 ani
-
-
-
-
-
2,20
22-25 ani
-
-
-
-
-
2,15
18-22 ani
-
-
-
-
2,00
2,10
14-18 ani
-
-
-
1,85
1,95
2,05
10-14 ani
-
-
-
1,80
1,90
2,00
6-10 ani
-
-
1,65
1,75
1,85
1,95
2-6 ani
1,40
1,50
1,60
1,70
1,80
1,90
16.
Învăţător, educatoare, maistru-instructor;
(cu studii de nivel liceal) debutant
0-2 ani
1,35
1,45
1,55
1,65
1,75
1,85
17.
Profesor, învăţător, educatoare, educator,
maistru-instructor; (cu studii de nivel
liceal, fără pregătire de specialitate)
peste 40 ani
-
-
-
-
-
2,15
35-40 ani
-
-
-
-
-
2,05
30-35 ani
-
-
-
-
-
2,00
25-30 ani
-
-
-
-
-
1,95
22-25 ani
-
-
-
-
-
1,90
18-22 ani
-
-
-
-
1,75
1,85
14-18 ani
-
-
-
1,60
1,70
1,75
10-14 ani
-
-
-
1,55
1,65
1,70
6-10 ani
-
-
1,45
1,50
1,60
1,65
2-6 ani
1,25
1,30
1,40
1,45
1,55
1,60
până
la 2 ani
1,20
1,25
1,30
1,35
1,45
1,50
18. Antrenor categoria I
peste 40 ani
-
-
-
-
-
3,20
35-40 ani
-
-
-
-
-
3,20
30-35 ani
-
-
-
-
-
3,20
25-30 ani
-
-
-
-
-
3,20
22-25 ani
-
-
-
-
-
3,00
18-22 ani
-
-
-
-
2,75
2,90
14-18 ani
-
-
-
2,55
2,70
2,85
10-14 ani
-
-
-
2,35
2,50
2,65
6-10 ani
-
-
2,20
2,30
2,40
2,50
2-6 ani
1,90
2,00
2,15
2,25
2,35
2,45
până
la 2 ani
1,85
1,95
2,10
2,20
2,30
2,40
19. Antrenor categoria II
peste 40 ani
-
-
-
-
-
2,75
35-40 ani
-
-
-
-
-
2,75
Nr.
crt.
Funcţia didactică şi gradul didactic*)
Vechimea
în învăţământ
Coeficienţi de ierarhizare
Baza
Gradaţia corespunzătoare tranşelor de vechime
1
2
3
4
5
30-35 ani
-
-
-
-
-
2,75
25-30 ani
-
-
-
-
-
2,75
22-25 ani
-
-
-
-
-
2,60
18-22 ani
-
-
-
-
2,45
2,55
14-18 ani
-
-
-
2,30
2,40
2,50
10-14 ani
-
-
-
2,25
2,35
2,45
6-10 ani
-
-
2,10
2,20
2,30
2,40
2-6 ani
1,85
1,95
2,05
2,15
2,25
2,35
până
la 2 ani
1,80
1,90
2,00
2,10
2,20
2,30
20. Antrenor categoria III
peste 40 ani
-
-
-
-
-
2,45
35-40 ani
-
-
-
-
-
2,45
30-35 ani
-
-
-
-
-
2,45
25-30 ani
-
-
-
-
-
2,45
22-25 ani
-
-
-
-
-
2,40
18-22 ani
-
-
-
-
2,30
2,35
14-18 ani
-
-
-
2,15
2,25
2,30
10-14 ani
-
-
-
2,10
2,20
2,25
6-10 ani
-
-
1,95
2,05
2,15
2,20
2-6 ani
1,70
1,80
1,90
2,00
2,10
2,15
până
la 2 ani
1,60
1,70
1,80
1,90
2,00
2,10
21. Antrenor categoria IV
peste 40 ani
-
-
-
-
-
2,30
35-40 ani
-
-
-
-
-
2,30
30-35 ani
-
-
-
-
-
2,30
25-30 ani
-
-
-
-
-
2,30
22-25 ani
-
-
-
-
-
2,25
18-22 ani
-
-
-
-
2,10
2,20
14-18 ani
-
-
-
2,00
2,05
2,15
10-14 ani
-
-
-
1,90
2,00
2,10
6-10 ani
-
-
1,75
1,85
1,95
2,05
2-6 ani
1,50
1,60
1,70
1,80
1,90
2,00
până
la 2 ani
1,45
1,55
1,65
1,75
1,85
1,95
22. Antrenor categoria V
peste 40 ani
-
-
-
-
-
2,20
35-40 ani
-
-
-
-
-
2,20
30-35 ani
-
-
-
-
-
2,20
25-30 ani
-
-
-
-
-
2,20
22-25 ani
-
-
-
-
-
2,15
18-22 ani
-
-
-
-
2,00
2,10
14-18 ani
-
-
-
1,85
1,95
2,05
10-14 ani
-
-
-
1,80
1,90
2,00
Nr.
crt.
Funcţia didactică şi gradul didactic*)
Vechimea
în învăţământ
Coeficienţi de ierarhizare
Baza
Gradaţia corespunzătoare tranşelor de vechime
1
2
3
4
5
6-10 ani
-
-
1,65
1,75
1,85
1,95
2-6 ani
1,40
1,50
1,60
1,70
1,80
1,90
până
la 2 ani
1,35
1,45
1,55
1,65
1,75
1,85
23. Antrenor debutant
până
la 2 ani
1,25
1,35
1,45
1,55
1,65
1,75
*) Funcţiile se ocupă potrivit prevederilor Legii nr. 128/1997, cu modificările şi completările ulterioare.
ANEXA Nr. II/1.3
SALARII DE BAZĂ PENTRU FUNCŢIILE DE CONDUCERE
1. Funcţiile de conducere din învăţământul superior
Nr.
crt.
Funcţia
Nivelul studiilor
Coeficienţi de ierarhizare
Grad I
Grad II
1. Rector*)
S
8,25
8,50
2. Prorector*)
S
8,00
8,30
3. Director general administrativ al universităţii
S
7,95
8,25
4. Decan*)
S
7,85
8,15
5. Secretar ştiinţific al senatului universitar*)
S
8,00
8,30
6. Prodecan*)
S
7,70
8,00
7. Administrator-şef al facultăţii
S
4,70
5,00
8. Secretar ştiinţific al consiliului facultăţii*)
S
7,60
7,80
9. Director de departament
S
7,70
8,00
10. Şef de catedră*)
S
7,55
7,85
11.
Director, contabil-şef (administrator financiar/
patrimoniu)
S
7,35
7,70
12. Secretar-şef universitate
S
5,25
5,55
13. Şef serviciu
S
4,50
4,80
14. Şef birou
S
3,75
4,00
15. Secretar-şef facultate
S
4,50
4,80
*) Coeficienţii de ierarhizare cuprind şi salariul de bază aferent unei norme didactice.
2. Funcţiile de conducere din învăţământul preuniversitar
Nr.
crt.
Funcţia
Nivelul studiilor
Coeficienţi de ierarhizare
Grad I
Grad II
1. Inspector şcolar general
S
6,25
6,50
2. Inspector şcolar general adjunct
S
5,80
6,00
3. Inspector şcolar de specialitate, inspector şcolar
S
5,00
5,30
4. Director casa corpului didactic
S
5,30
5,80
5. Director unitate de învăţământ
S
5,10
5,60
6. Director adjunct unitate de învăţământ
S
4,90
5,30
7. Contabil-şef (administrator financiar)
S
4,25
4,35
8. Secretar-şef unitate de învăţământ
S
3,60
4,00
9. Contabil-şef (administrator financiar)
M
2,90
3,00
10. Secretar-şef unitate de învăţământ
M
2,70
2,90
ANEXA Nr. II/1.4
SALARII FUNCŢII DIDACTICE AUXILIARE
Nr.
crt.
Funcţia
Nivelul studiilor
Coeficienţi de ierarhizare
Baza
Gradaţia corespunzătoare tranşelor de vechime
1
2
3
4
5
1. Cercetător ştiinţific principal I
S
-
-
-
4,80
5,05
5,25
2. Cercetător ştiinţific principal II
S
-
-
3,65
3,85
4,00
4,20
3. Cercetător ştiinţific principal III
S
-
3,15
3,30
3,45
3,60
3,80
4. Cercetător ştiinţific
S
2,40
2,50
2,65
2,80
2,90
3,05
5. Asistent de cercetare ştiinţifică
S
2,30
2,40
2,50
2,65
2,80
2,90
6. Asistent de cercetare ştiinţifică stagiar
S
1,75
-
-
-
-
-
7. Medic primar
S
-
-
-
3,70
3,90
4,05
8. Medic specialist
S
-
-
3,20
3,40
3,50
3,70
9. Medic
S
2,75
2,90
3,00
3,15
3,30
3,50
10. Medic stagiar
S
1,75
-
-
-
-
-
11. Medic veterinar I
S
-
-
3,05
3,20
3,30
3,50
12. Medic veterinar II
S
-
2,50
2,60
2,70
2,80
3,00
13. Medic veterinar III
S
2,05
2,10
2,20
2,35
2,45
2,55
14. Medic veterinar debutant
S
1,75
-
-
-
-
-
15.
Biolog, biochimist, chimist, fizician,
farmacist; principal
S
-
-
3,30
3,45
3,60
3,80
16.
Biolog, biochimist, chimist, fizician,
farmacist; specialist
S
-
2,75
2,85
3,00
3,20
3,30
17.
Biolog, biochimist, chimist, fizician,
farmacist
S
2,20
2,30
2,40
2,50
2,65
2,80
18.
Biolog, biochimist, chimist, fizician,
farmacist; debutant
S
1,75
-
-
-
-
-
19. Psiholog, sociolog; principal
S
-
-
2,80
2,95
3,10
3,25
20. Psiholog, sociolog
S
2,30
2,40
2,50
2,65
2,80
2,90
21. Psiholog, sociolog; debutant
S
1,75
-
-
-
-
-
22. Administrator financiar grad I*)
S
-
2,70
2,80
2,95
3,10
3,25
23. Administrator financiar grad II*)
S
-
2,50
2,70
2,80
2,95
3,05
24. Administrator financiar grad III*)
S
2,10
2,20
2,30
2,40
2,50
2,70
25. Administrator financiar debutant*)
S
1,75
-
-
-
-
-
26. Analist, programator, inginer sistem; IA
S
-
-
2,80
2,95
3,10
3,25
27. Analist, programator, inginer sistem; I
S
-
2,50
2,70
2,80
2,95
3,05
28. Analist, programator, inginer sistem; II
S
-
2,20
2,30
2,40
2,50
2,70
29. Analist, programator, inginer sistem; III
S
1,80
1,90
1,95
2,05
2,15
2,25
30.
Analist, programator, inginer sistem;
debutant
S
1,75
-
-
-
-
-
31. Informatician gradul I A
S
-
-
2,80
2,95
3,10
3,25
32. Informatician gradul I
S
-
2,50
2,70
2,80
2,95
3,05
33. Informatician gradul II
S
-
2,20
2,30
2,40
2,50
2,70
34. Informatician gradul III
S
1,80
1,90
1,95
2,10
2,15
2,25
35. Informatician debutant
S
1,75
-
-
-
-
-
36. Secretar I**)
S
-
-
2,80
2,95
3,10
3,25
37. Secretar II**)
S
-
2,50
2,70
2,80
2,95
3,05
38. Secretar III**)
S
-
2,20
2,30
2,40
2,50
2,70
Funcţii de execuţie pe grade profesionale
Nr.
crt.
Funcţia
Nivelul studiilor
Coeficienţi de ierarhizare
Baza
Gradaţia corespunzătoare tranşelor de vechime
1
2
3
4
5
39. Secretar debutant**)
S
1,75
-
-
-
-
-
40.
Maestru (balet-dans, corepetitor), dirijor
cor; I
S
-
2,45
2,55
2,70
2,80
3,00
41.
Maestru (balet-dans, corepetitor), dirijor
cor; II
S
-
2,25
2,40
2,50
2,65
2,75
42.
Maestru (balet-dans, corepetitor), dirijor
cor; III
S
-
1,90
2,05
2,10
2,20
2,35
43. Comandant
S
-
2,50
2,70
2,80
2,95
3,05
44. Şef mecanic
S
-
2,10
2,15
2,25
2,40
2,50
45.
Căpitan secund, şef electrician, şef
mecanic secund
S
-
1,90
2,05
2,10
2,20
2,35
46.
Ofiţer punte, ofiţer mecanic, ofiţer
electrician
S
1,80
1,85
2,00
2,05
2,15
2,30
47. Ofiţer aspirant
S
1,75
-
-
-
-
-
48. Inginer agronom, zootehnist, pedolog; I
S
-
2,15
2,25
2,40
2,50
2,65
49. Inginer agronom, zootehnist, pedolog; II
S
-
1,90
1,95
2,10
2,20
2,30
50. Inginer agronom, zootehnist, pedolog; III
S
1,80
1,85
1,90
2,05
2,10
2,25
51.
Inginer agronom, zootehnist, pedolog;
debutant
S
1,75
-
-
-
-
-
52.
Secretar tehnic de redacţie, traducător,
tehnoredactor, corector, desenator
artistic; I
S
-
2,30
2,40
2,50
2,70
2,80
53.
Secretar tehnic de redacţie, traducător,
tehnoredactor, corector, desenator
artistic; II
S
-
2,05
2,10
2,25
2,35
2,45
54.
Secretar tehnic de redacţie, traducător,
tehnoredactor, corector, desenator
artistic; III
S
1,90
1,95
2,05
2,15
2,25
2,40
55.
Secretar tehnic de redacţie, traducător,
tehnoredactor, corector, desenator
artistic; debutant
S
1,75
-
-
-
-
-
56.
Maestru de studii (balet, canto, secretar
literar muzical), operator imagine sunet; I,
regizor artistic, pictor, scenograf,
coregraf, consultant artistic; I
S
-
-
2,70
2,80
2,90
3,10
57.
Maestru de studii (balet, canto, secretar
literar muzical), operator imagine, sunet;
II, regizor artistic, pictor, scenograf,
coregraf, consultant artistic; II
S
-
2,40
2,50
2,65
2,80
2,90
58.
Maestru de studii (balet, canto, secretar
literar muzical), operator imagine, sunet;
III, regizor artistic, pictor, scenograf,
coregraf, consultant artistic; III
S
2,10
2,20
2,30
2,40
2,50
2,65
59.
Maestru de studii (balet, canto, secretar
literar muzical), operator imagine, sunet;
IV, regizor artistic, pictor, scenograf,
coregraf, consultant artistic; IV
S
1,80
1,90
1,95
2,05
2,10
2,25
60.
Maestru de studii (balet, canto, secretar
literar muzical), operator imagine, sunet;
debutant
S
1,75
-
-
-
-
-
61.
Artist plastic, machior, peruchier, monteur
imagine, editor imagine; I
S
-
2,30
2,40
2,50
2,70
2,80
62.
Artist plastic, machior, peruchier, monteur
imagine, editor imagine; II
S
-
1,95
2,10
2,20
2,30
2,40
Nr.
crt.
Funcţia
Nivelul studiilor
Coeficienţi de ierarhizare
Baza
Gradaţia corespunzătoare tranşelor de vechime
1
2
3
4
5
63.
Artist plastic, machior, peruchier, monteur
imagine, editor imagine; III
S
1,80
1,90
1,95
2,05
2,10
2,25
64.
Artist plastic, machior, peruchier, monteur
imagine, editor imagine; debutant
S
1,75
-
-
-
-
-
65. Asistent social gradul I
S
-
1,85
1,90
2,05
2,10
2,20
66. Asistent social gradul II
S
-
1,80
1,85
1,90
1,95
2,05
67. Asistent social debutant
S
1,75
-
-
-
-
-
68. Pedagog şcolar, laborant; IA
S
-
2,10
2,20
2,30
2,45
2,55
69. Pedagog şcolar, laborant; I
S
-
1,90
2,00
2,10
2,20
2,30
70. Pedagog şcolar, laborant; II
S
1,80
1,85
1,90
1,95
2,05
2,15
71. Pedagog şcolar, laborant; debutant
S
1,75
-
-
-
-
-
72.
Bibliotecar, documentarist, redactor
gradul I A ***)
S
-
-
3,45
3,60
3,80
4,00
73.
Bibliotecar, documentarist, redactor
gradul I
S
-
2,35
2,45
2,55
2,70
2,80
74.
Bibliotecar, documentarist, redactor
gradul II
S
-
2,25
2,35
2,45
2,55
2,70
75.
Bibliotecar, documentarist, redactor
gradul III
S
1,80
1,90
2,00
2,10
2,20
2,30
76.
Bibliotecar, documentarist, redactor
debutant
S
1,75
-
-
-
-
-
77.
Conservator, restaurator, muzeograf,
bibliograf IA
S
-
-
2,65
2,80
2,90
3,05
78.
Conservator, restaurator, muzeograf,
bibliograf I
S
-
2,15
2,25
2,40
2,50
2,65
79.
Conservator, restaurator, muzeograf,
bibliograf II
S
1,90
1,95
2,10
2,15
2,25
2,40
80.
Conservator, restaurator, muzeograf,
bibliograf debutant
S
1,75
-
-
-
-
-
81. Instructor-animator, corepetitor; gradul I
S
-
1,85
1,90
1,95
2,05
2,10
82. Instructor-animator, corepetitor; gradul II
S
-
1,80
1,85
1,90
1,95
2,00
83. Instructor-animator, corepetitor; debutant
S
1,75
-
-
-
-
-
84. Inginer gradul IA
S
-
-
2,30
2,40
2,55
2,70
85.
Inginer gradul I, administrator patrimoniu
grad I *****)
S
-
2,10
2,20
2,30
2,40
2,50
86.
Inginer gradul II, administrator patrimoniu
grad II*****)
S
-
1,90
2,00
2,10
2,20
2,30
87.
Inginer gradul III, administrator patrimoniu
grad III*****)
S
1,80
1,85
1,90
2,00
2,10
2,20
88.
Inginer debutant, administrator patrimoniu
debutant *****)
S
1,75
-
-
-
-
-
89.
Asistent medical principal învăţământ
special
SSD
-
-
1,90
2,05
2,10
2,25
90. Asistent medical învăţământ special
SSD
1,60
1,65
1,75
1,85
1,90
2,00
91.
Asistent medical debutant învăţământ
special
SSD
1,30
-
-
-
-
-
92. Dentist principal
SSD
-
-
1,95
2,10
2,15
2,25
Nr.
crt.
Funcţia
Nivelul studiilor
Coeficienţi de ierarhizare
Baza
Gradaţia corespunzătoare tranşelor de vechime
1
2
3
4
5
93. Dentist
SSD
1,65
1,75
1,80
1,90
1,95
2,00
94. Dentist debutant
SSD
1,30
-
-
-
-
-
95. Administrator financiar grad I *)
SSD
-
2,20
2,30
2,40
2,50
2,65
96. Administrator financiar grad II *)
SSD
-
1,95
2,05
2,10
2,25
2,35
97. Administrator financiar grad III *)
SSD
1,60
1,70
1,80
1,90
1,95
2,10
98. Administrator financiar debutant *)
SSD
1,30
-
-
-
-
-
99. Informatician gradul I
SSD
-
2,20
2,30
2,40
2,50
2,65
100. Informatician gradul II
SSD
-
1,95
2,05
2,10
2,25
2,35
101. Informatician gradul III
SSD
1,60
1,70
1,80
1,90
1,95
2,10
102. Informatician debutant
SSD
1,30
-
-
-
-
-
103. Secretar I **)
SSD
-
2,20
2,30
2,40
2,50
2,65
104. Secretar II**)
SSD
-
1,95
2,05
2,10
2,25
2,35
105. Secretar III**)
SSD
1,60
1,70
1,80
1,90
1,95
2,10
106. Secretar debutant**)
SSD
1,30
-
-
-
-
-
107. Asistent social gradul I
SSD
-
1,65
1,70
1,80
1,90
1,95
108. Asistent social gradul II
SSD
1,50
1,55
1,65
1,70
1,80
1,90
109. Asistent social debutant
SSD
1,30
-
-
-
-
-
110. Pedagog şcolar, laborant; I
SSD
-
1,90
1,95
2,10
2,15
2,25
111. Pedagog şcolar, laborant; II
SSD
-
1,75
1,80
1,90
1,95
2,10
112. Pedagog şcolar, laborant; III
SSD
1,50
1,55
1,60
1,70
1,75
1,85
113. Pedagog şcolar, laborant; debutant
SSD
1,30
-
-
-
-
-
114.
Bibliotecar, documentarist, redactor
gradul I
SSD
-
2,05
2,10
2,25
2,30
2,45
115.
Bibliotecar, documentarist, redactor
gradul II
SSD
-
1,80
1,90
2,00
2,10
2,20
116.
Bibliotecar, documentarist, redactor
gradul III
SSD
1,50
1,60
1,65
1,75
1,85
1,90
117.
Bibliotecar, documentarist, redactor
debutant
SSD
1,30
-
-
-
-
-
118.
Conservator, restaurator, muzeograf,
bibliograf I
SSD
-
1,90
2,00
2,10
2,20
2,30
119.
Conservator, restaurator, muzeograf,
bibliograf II
SSD
-
1,75
1,85
1,90
2,05
2,10
120.
Conservator, restaurator, muzeograf,
bibliograf III
SSD
1,50
1,55
1,65
1,70
1,80
1,90
121.
Conservator, restaurator, muzeograf,
bibliograf debutant
SSD
1,30
-
-
-
-
-
122. Instructor-animator, corepetitor; gradul I
SSD
-
1,65
1,70
1,80
1,90
1,95
123. Instructor-animator, corepetitor; gradul II
SSD
-
1,60
1,65
1,75
1,80
1,90
124. Instructor-animator, corepetitor; gradul III
SSD
1,50
1,55
1,60
1,70
1,75
1,85
125. Instructor-animator, corepetitor; debutant
SSD
1,30
-
-
-
-
-
Nr.
crt.
Funcţia
Nivelul studiilor
Coeficienţi de ierarhizare
Baza
Gradaţia corespunzătoare tranşelor de vechime
1
2
3
4
5
126.
Subinginer gradul I, administrator
patrimoniu grad I*****)
SSD
-
1,90
2,00
2,10
2,20
2,30
127.
Subinginer gradul II, administrator
patrimoniu grad II*****)
SSD
-
1,75
1,85
1,90
2,05
2,10
128.
Subinginer gradul III, administrator
patrimoniu grad III*****)
SSD
1,50
1,55
1,65
1,70
1,80
1,90
129.
Subinginer debutant, administrator
patrimoniu debutant*****)
SSD
1,30
-
-
-
-
-
130. Asistent cercetare I
M
-
1,90
2,00
2,10
2,20
2,25
131. Asistent cercetare II
M
-
1,70
1,75
1,85
1,95
2,05
132. Asistent cercetare III
M
1,40
1,50
1,55
1,65
1,70
1,75
133. Asistent cercetare stagiar
M
1,20
-
-
-
-
-
134. Asistent medical I învăţământ special
PL;M
-
1,90
2,00
2,05
2,20
2,30
135. Asistent medical II învăţământ special
PL;M
1,60
1,70
1,75
1,80
1,90
2,00
136.
Asistent medical debutant învăţământ
special
PL;M
1,20
-
-
-
-
-
137. Tehnician dentar principal
M
-
-
1,80
1,90
2,00
2,05
138. Tehnician dentar
M
1,50
1,55
1,65
1,70
1,75
1,85
139. Tehnician dentar debutant
M
1,20
-
-
-
-
-
140. Administrator financiar treapta I*)
M
-
1,90
2,00
2,05
2,15
2,25
141. Administrator financiar treapta II*)
M
-
1,75
1,90
2,00
2,05
2,15
142. Administrator financiar treapta III*)
M
1,50
1,55
1,65
1,70
1,75
1,85
143. Administrator financiar debutant*)
M
1,20
-
-
-
-
-
144. Analist (programator) ajutor; IA
M
-
-
2,00
2,05
2,15
2,25
145.
Analist (programator) ajutor, operator,
controlor date; I
M
-
1,80
1,95
2,00
2,10
2,20
146.
Analist (programator) ajutor, operator,
controlor date; II
M
-
1,75
1,90
1,95
2,05
2,15
147.
Analist (programator) ajutor, operator,
controlor date; III
M
1,65
1,70
1,80
1,90
2,00
2,05
148.
Analist (programator) ajutor, operator,
controlor date debutant
M
1,20
-
-
-
-
-
149. Informatician I A
PL;M
-
-
2,00
2,05
2,15
2,25
150. Informatician I
PL;M
-
-
1,90
2,00
2,05
2,20
151. Informatician II
PL;M
-
1,75
1,85
1,95
2,00
2,15
152. Informatician III
PL;M
1,65
1,70
1,80
1,90
1,95
2,05
153. Informatician debutant
PL;M
1,20
-
-
-
-
-
154. Secretar I A**)
M
-
-
2,00
2,05
2,15
2,25
155. Secretar I**)
M
-
1,80
1,90
2,00
2,05
2,20
156. Secretar II**)
M
-
1,75
1,85
1,95
2,00
2,15
157. Secretar III**)
M
1,65
1,70
1,80
1,90
1,95
2,05
Nr.
crt.
Funcţia
Nivelul studiilor
Coeficienţi de ierarhizare
Baza
Gradaţia corespunzătoare tranşelor de vechime
1
2
3
4
5
158. Secretar debutant**)
M
1,20
-
-
-
-
-
159. Pedagog şcolar IA
M
-
-
1,80
1,95
2,00
2,15
160. Pedagog şcolar I
M
-
1,65
1,70
1,80
1,90
2,00
161. Pedagog şcolar II
M
-
1,55
1,65
1,70
1,80
1,90
162. Pedagog şcolar III
M
1,45
1,50
1,55
1,65
1,70
1,80
163. Pedagog şcolar debutant
M
1,20
-
-
-
-
-
164. Căpitan
M
-
1,80
1,90
2,00
2,10
2,20
165. Şef mecanic, şef echipaj, şef staţie RTG
M
-
1,75
1,85
1,95
2,05
2,15
166.
Ofiţer punte, ofiţer mecanic, ofiţer
electrician, ofiţer RTG I, II
M
1,65
1,70
1,75
1,85
1,95
2,05
167.
Conducător şalupă, şef timonier, ajutor
ofiţer mecanic
M
1,45
1,50
1,55
1,65
1,70
1,80
168.
Ofiţer punte, ofiţer mecanic, ofiţer, dragor;
aspirant
M
1,20
-
-
-
-
-
169.
Secretar de redacţie, tehnoredactor; IA,
regizor scenă (culise) I
M
-
-
2,00
2,05
2,15
2,25
170.
Secretar de redacţie, tehnoredactor; I,
regizor scenă (culise) II
M
-
1,70
1,75
1,80
1,90
2,00
171.
Secretar de redacţie, tehnoredactor; II,
regizor scenă (culise) III
M
1,50
1,55
1,65
1,70
1,80
1,90
172.
Secretar de redacţie, tehnoredactor,
regizor scenă (culise); debutant
M
1,20
-
-
-
-
-
173. Asistent social I
PL;M
-
1,85
1,95
2,00
2,15
2,20
174. Asistent social II
PL;M
-
1,65
1,70
1,80
1,90
2,00
175. Asistent social III
PL;M
1,50
1,55
1,65
1,70
1,80
1,90
176. Asistent social debutant
PL;M
1,20
-
-
-
-
-
177. Bibliotecar, documentarist, redactor; I A
PL;M
-
-
2,00
2,05
2,15
2,25
178. Bibliotecar, documentarist, redactor; I
PL;M
-
1,70
1,75
1,80
1,90
2,00
179. Bibliotecar, documentarist, redactor; II
PL;M
1,45
1,50
1,55
1,65
1,70
1,80
180.
Bibliotecar, documentarist, redactor;
debutant
PL;M
1,20
-
-
-
-
-
181. Conservator, restaurator, custode sală; I
M
-
1,85
1,95
2,00
2,15
2,20
182. Conservator, restaurator, custode sală; II
M
-
1,70
1,75
1,80
1,90
2,00
183. Conservator, restaurator, custode sală; III
M
1,45
1,50
1,55
1,65
1,70
1,80
184.
Conservator, restaurator, custode sală;
debutant
M
1,20
-
-
-
-
-
185.
Instructor-animator, instructor educaţie
extraşcolară; I A
M
-
-
1,75
1,80
1,90
2,00
186.
Instructor-animator, instructor educaţie
extraşcolară; I
M
-
1,50
1,60
1,70
1,75
1,80
187.
Instructor-animator, instructor educaţie
extraşcolară; II
M
1,40
1,45
1,50
1,55
1,65
1,70
188.
Instructor-animator, instructor educaţie
extraşcolară; debutant
M
1,20
-
-
-
-
-
189. Corepetitor I
M
-
1,60
1,70
1,75
1,80
1,90
190. Corepetitor II
M
-
1,50
1,60
1,70
1,75
1,80
Nr.
crt.
Funcţia
Nivelul studiilor
Coeficienţi de ierarhizare
Baza
Gradaţia corespunzătoare tranşelor de vechime
1
2
3
4
5
191. Corepetitor III
M
1,40
1,45
1,50
1,55
1,65
1,70
192. Corepetitor debutant
M
1,20
-
-
-
-
-
193. Tehnician I A****)
M
-
-
2,00
2,05
2,15
2,25
194.
Şef atelier-şcoală, tehnician I****),
administrator patrimoniu treapta I*****)
M
-
1,80
1,90
2,00
2,05
2,15
195.
Şef atelier-şcoală, tehnician II****),
administrator patrimoniu treapta II*****)
M
-
1,70
1,75
1,85
1,95
2,05
196.
Şef atelier-şcoală, tehnician III****),
administrator patrimoniu treapta III*****)
M
1,50
1,55
1,65
1,70
1,80
1,90
197.
Tehnician debutant****), administrator
patrimoniu debutant*****)
M
1,20
-
-
-
-
-
198. Laborant I
PL;M
-
1,75
1,80
1,90
2,00
2,10
199. Laborant II
PL;M
1,50
1,55
1,65
1,70
1,75
1,85
200. Laborant debutant
PL;M
1,20
-
-
-
-
-
201. Instructor I, model I
M
-
1,50
1,55
1,65
1,70
1,75
202. Instructor II, model II
M
1,40
1,45
1,50
1,55
1,65
1,70
203. Instructor, model; debutant
M
1,20
-
-
-
-
-
204. Mediator şcolar I
M;G
-
1,50
1,55
1,65
1,70
1,75
205. Mediator şcolar II
M;G
1,40
1,45
1,50
1,55
1,65
1,70
206. Mediator şcolar debutant
M;G
1,20
-
-
-
-
-
207. Mânuitor carte I
M;G
-
1,50
1,55
1,65
1,70
1,75
208. Mânuitor carte II
M;G
1,30
1,40
1,50
1,55
1,60
1,70
209. Infirmieră I învăţământ special
G
-
1,45
1,50
1,55
1,65
1,70
210. Infirmieră II învăţământ special
G
1,30
1,35
1,40
1,45
1,60
1,65
211. Supraveghetor noapte I
G
-
1,45
1,50
1,55
1,65
1,70
212. Supraveghetor noapte II
G
1,30
1,35
1,40
1,45
1,60
1,65
213.
Maestru (balet-dans, corepetitor),
maestru de studii balet; I
-
1,75
1,85
2,00
2,05
2,15
214.
Maestru (balet-dans, corepetitor),
maestru de studii balet; II
-
1,55
1,65
1,70
1,75
1,85
215.
Maestru (balet-dans, corepetitor),
maestru de studii balet; III
1,40
1,45
1,50
1,55
1,65
1,70
216.
Maestru (balet-dans, corepetitor),
maestru de studii balet; debutant
1,20
-
-
-
-
-
217.
Artist plastic, machior, peruchier, monteur
imagine, editor imagine; I
-
1,85
1,95
2,05
2,15
2,20
218.
Artist plastic, machior, peruchier, monteur
imagine, editor imagine; II
-
1,70
1,75
1,80
1,90
2,00
219.
Artist plastic, machior, peruchier, monteur
imagine, editor imagine; III
1,40
1,50
1,55
1,60
1,70
1,75
220.
Artist plastic, machior, peruchier, monteur
imagine, editor imagine; debutant
1,20
-
-
-
-
-
*) Se utilizează şi pentru funcţiile: economist, referent şi contabil, prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 1.251/2005 privind unele măsuri de îmbunătăţire
a activităţii de învăţare, instruire, compensare, recuperare şi protecţie specială a copiilor/elevilor/tinerilor cu cerinţe educative speciale din cadrul sistemului de
învăţământ special şi special integrat.
**) Se utilizează şi pentru funcţia de secretar, prevăzută în Hotărârea Guvernului nr. 1.251/2005.
***) Se poate utiliza numai la bibliotecile universitare.
****) Se poate utiliza în cadrul laboratoarelor şi al atelierelor-şcoală.
*****) Se utilizează şi pentru funcţiile: inginer, tehnician, merceolog, administrator şi funcţionar, prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 1.251/2005.
În coeficientul prevăzut în coloana ,,Bază" sunt cuprinse: sporul neuropsihic, sporul de stabilitate, sporul de vechime în
muncă, salariul de merit, creşterea cu 5% a salariilor de bază, în conformitate cu prevederile art. 3 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului
nr. 15/2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 221/2008, cu modificările şi completările ulterioare.
Suma sporurilor acordate cumulat pe total ordonator principal de credite nu poate depăşi 30% din suma salariilor de bază.
NOTĂ:
Pentru funcţiile didactice auxiliare la care gradul/treapta profesională nu mai apare în această anexă, salariul de bază se
va stabili la gradaţia corespunzătoare vechimii în muncă de la gradul/treapta profesională imediat superioară funcţiei pe care era
încadrată persoana.
Alte cerinţe pentru ocuparea funcţiilor didactice auxiliare din învăţământul preuniversitar sunt cele prevăzute la art. 8 din
Legea nr. 128/1997, cu modificările şi completările ulterioare.
Sporuri şi alte drepturi ale personalului didactic din învăţământ
1. În învăţământ, în afara criteriilor generale de salarizare, se vor avea în vedere şi criteriile specifice prevăzute la art. 49
alin. (1), respectiv art. 87 şi 88 din Legea nr. 128/1997, cu modificările şi completările ulterioare.
2. În cadrul tranşelor de vechime recunoscută în învăţământ de până la 20 de ani, diferenţierea salariilor de bază se face
pe gradaţiile corespunzătoare tranşelor de vechime în muncă.
3. Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării împreună cu instituţiile de învăţământ şi sindicatele vor stabili coeficienţii de
ierarhizare pentru funcţiile de conducere, pe grade, prin ordin al ministrului, în funcţie de următoarele criterii: număr de personal,
elevi/studenţi, categorii de unităţi etc.
4. Personalul didactic calificat de predare care îşi desfăşoară activitatea în localităţi izolate primeşte o indemnizaţie de până
la 20% din salariul de bază, în raport cu zona geografică respectivă. Diferenţierea pe zone şi localităţi se aprobă prin hotărâre a
Guvernului.
5. Personalul didactic de predare din învăţământul special beneficiază de o indemnizaţie de până la 15% din salariul de
bază.
6. Personalul didactic din învăţământ beneficiază de gradaţie de merit, acordată prin concurs. Această gradaţie se acordă
pentru 16% din posturile didactice existente la nivelul inspectoratului şcolar, respectiv al instituţiei de nivel superior, şi reprezintă
25% din salariul de bază. Gradaţia de merit se atribuie pe o perioadă de 5 ani.
7. (1) Sporul de stabilitate prevăzut la art. 50 alin. (11) din Legea nr. 128/1997, cu modificările şi completările ulterioare,
pentru personalul didactic de predare şi didactic auxiliar, este cuprins în coeficienţii de multiplicare prevăzuţi la toate gradaţiile din
cadrul tranşelor de vechime recunoscută în învăţământ, respectiv la toate gradaţiile corespunzătoare gradelor/treptelor profesionale.
(2) Pentru personalul didactic şi didactic auxiliar care nu îndeplineşte condiţia prevăzută la art. 50 alin. (11) din Legea
nr. 128/1997, cu modificările şi completările ulterioare, pentru acordarea sporului de stabilitate până la împlinirea vechimii
neîntrerupte în învăţământ de peste 10 ani, salariile de bază se vor stabili pe baza coeficienţilor de multiplicare micşoraţi prin
împărţire la 1,15.
Dacă prin împărţirea la 1,15 personalului trecut în alte gradaţii, tranşe de vechime recunoscută în învăţământ sau la un
nou grad/treaptă profesională nu i se poate asigura salariul de bază avut, acesta va fi menţinut cu acelaşi salariu de bază până
când i se poate asigura o creştere a acestuia, în condiţiile legii.
(3) Sporul pentru suprasolicitare neuropsihică, stabilit în conformitate cu prevederile art. 50 alin. (13) din Legea
nr. 128/1997, cu modificările şi completările ulterioare, este cuprins în coeficienţii de ierarhizare, pentru personalul didactic auxiliar,
la gradele/treptele profesionale, precum şi pentru personalul didactic de predare până la tranşa de vechime recunoscută în
învăţământ, de 25 de ani în învăţământul preuniversitar, respectiv de 30 de ani în învăţământul universitar.
(4) Sporurile prevăzute la alin. (1) şi (3) se acordă şi personalului din Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării şi din
organele de specialitate ale acestuia, altul decât cel didactic.
(5) Pentru perioada cât acest personal beneficiază de majorarea salariului de bază în conformitate cu Legea nr. 490/2004
privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare, cu modificările şi completările ulterioare,
prevederile alin. (4) nu se aplică.
(6) Prevederile art. 50 alin. (1) şi ale art. 90 alin. (1) din Legea nr. 128/1997, cu modificările şi completările ulterioare, se
aplică numai pentru profesorii universitari şi pentru profesorii I, cu gradul didactic I, institutorii şi învăţătorii cu gradul didactic I din
învăţământul preuniversitar.
8. Salariul de merit este cuprins în coeficienţii de multiplicare, pentru personalul didactic şi didactic auxiliar, la toate
gradaţiile prevăzute la tranşele de vechime recunoscută în învăţământ şi la gradele/treptele profesionale.
9. Personalul didactic desemnat să conducă şi să realizeze practica pedagogică pentru pregătirea viitoarelor educatoare
şi a viitorilor învăţători, institutori şi profesori beneficiază de un spor de 10-25% din salariul de bază, în raport cu timpul efectiv
lucrat şi calculat în raport cu numărul elevilor sau al studenţilor practicanţi, potrivit regulamentului de practică pedagogică aprobat
de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării.
10. Personalul didactic care asigură predarea simultană la 2-4 clase de elevi în învăţământul primar primeşte un spor la
salariul de bază pentru activităţi care solicită o încordare psihică foarte ridicată, potrivit art. 8 lit. b) din Hotărârea Guvernului
nr. 281/1993 cu privire la salarizarea personalului din unităţile bugetare.
Mărimea concretă a sporului se stabileşte după cum urmează:
- pentru 2 clase de elevi - 5%;
- pentru 3 clase de elevi - 7%;
- pentru 4 clase de elevi - 10%.
11. Personalul didactic de predare care îndeplineşte funcţia de diriginte, învăţătorii, institutorii şi educatoarele primesc o
indemnizaţie de 0,25 din valoarea coeficientului 1,00, cu excepţia situaţiilor prevăzute la art. 45 alin. (2) şi (3) din Legea
nr. 128/1997, cu modificările şi completările ulterioare.
12. Senatele universitare pot stabili salarii diferenţiate, cu o creştere de până la 30% din salariul de bază prevăzut pentru
funcţia respectivă, în funcţie de specificul activităţii desfăşurate şi de calitatea acesteia. Sumele pentru aceste salarii se vor plăti
din venituri proprii.
13. Personalul didactic de predare din învăţământul superior poate primi un spor pentru conducătorii de doctorat de 1%
pentru fiecare student, dar nu mai mult de 5% din salariul de bază.
14. Personalul didactic beneficiază de dreptul la concediul de odihnă, potrivit art. 103 din Legea nr. 128/1997, cu
modificările şi completările ulterioare.
15. Personalul didactic beneficiază, în caz de deces, de un ajutor acordat celor îndreptăţiţi în cuantum de 5 salarii ale
persoanei decedate, din bugetul asigurărilor sociale de stat.
16. Personalul didactic de predare poate fi salarizat şi prin plata cu ora sau prin cumul, conform prevederilor art. 49 alin. (1)
din Legea nr. 128/1997, cu modificările şi completările ulterioare. Calculul pentru plata cu ora sau prin cumul se face la norma
didactică prevăzută la art. 43 din Legea nr. 128/1997, cu modificările şi completările ulterioare.
17. În raport cu condiţiile în care se desfăşoară activitatea, pot fi acordate personalului salarizat, cu respectarea
prevederilor legale, următoarele categorii de sporuri:
a) pentru condiţii periculoase sau vătămătoare, un spor de până la 15% din salariul de bază, corespunzător timpului lucrat
la locurile de muncă respective;
b) pentru condiţii grele de muncă, un spor de până la 15% din salariul de bază, corespunzător timpului lucrat la locurile
de muncă respective.
Locurile de muncă, categoriile de personal, mărimea concretă a sporurilor, precum şi condiţiile de acordare a acestora se
stabilesc prin regulament de către ordonatorul principal de credite, cu consultarea sindicatelor şi cu avizul comun al Ministerului
Finanţelor Publice şi al Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale.
18. Suma sporurilor acordate cumulat pe total ordonator principal de credite nu poate depăşi 30% din suma salariilor de bază.
ANEXA Nr. II/2
UNITĂŢI SANITARE DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI DE ASISTENŢĂ MEDICO-SOCIALĂ
I. Salarii de bază pentru funcţii de conducere
Nr.
crt.
Funcţia
Nivelul studiilor
Coeficienţi de ierarhizare
Grad I
Grad II
1. Manager
S
6,50
6,80
2. Director medical
S
6,15
6,45
3. Director de cercetare-dezvoltare
S
6,10
6,40
4. Director financiar-contabil
S
5,55
5,85
5. Director de îngrijiri
S,SSD,PL
4,70
5,00
6. Alţi directori
S
5,70
6,00
1. Manager
S
6,00
6,30
2. Director medical
S
5,85
6,20
3. Director de cercetare-dezvoltare
S
5,85
6,20
4. Director financiar-contabil
S
4,70
5,00
5. Director de îngrijiri
S,SSD,PL
4,40
4,70
6. Alţi directori
S
5,65
5,95
1. Manager general
S
6,50
6,80
2. Director medical
S
5,85
6,20
3. Director economic
S
5,15
5,45
4. Director tehnic
S
4,90
5,20
5. Asistent-şef
S,SSD,PL
4,40
4,70
Spitale sub 400 de paturi
Servicii de ambulanţă
Spitale peste 400 de paturi
Institutul Naţional de Hematologie Transfuzională ,,Prof. Dr. C. T. Nicolau"
1. Director
S
5,85
6,20
2. Director adjunct ştiinţific
S
5,70
6,00
3. Director adjunct financiar-contabilitate
S
4,40
4,70
4. Director resurse umane
S
4,30
4,60
1. Director general*)
S
6,50
6,80
2.
Director general adjunct, director, director
executiv*)
S
6,15
6,45
3. Director adjunct*)
S
6,10
6,40
4. Director adjunct financiar-contabil*)
S
5,00
5,30
5. Contabil-şef*)
S
4,40
4,70
1. Director
S
5,85
6,20
2. Director adjunct
S
4,40
4,70
3. Contabil-şef
S
3,85
4,15
1. Director
S
5,70
6,00
2. Contabil-şef
S
3,95
4,25
1. Director
S
5,65
5,95
2. Contabil-şef
S
3,80
4,10
1. Director
S
5,60
5,90
2. Contabil-şef
S
3,70
4,00
Centrul de Transfuzie Sanguină al Municipiului Bucureşti
Centre de transfuzie sanguină regionale
Centre de transfuzie sanguină judeţene
Centrul Naţional pentru Organizarea şi Asigurarea Sistemului Informaţional şi Informatic în Domeniul Sănătăţii
Bucureşti
Alte funcţii de conducere
6.
Medic şef ambulator de specialitate şi altele
similare
S
5,85
6,20
7. Şef serviciu**)
S
4,20
4,50
8. Şef birou, şef atelier, şef laborator, şef oficiu**)
S
4,10
4,40
9.
Medic (farmacist, biolog, biochimist, chimist,
psiholog) şef secţie, şef laborator şi altele
similare
S
5,85
6,20
10.
Medic şef serviciu medicină legală, anatomie
patologică
S
6,50
6,80
11. Asistent medical şef pe unitate
S,SSD,PL
4,20
4,50
12. Şef formaţie muncitori
2,00
2,30
*) Se utilizează în unităţile sanitare fără paturi.
**) În cazul în care nu se îndeplineşte condiţia de studii superioare, salariul de bază prevăzut de prezentul act normativ se diminuează cu 10%.
Indemnizaţii maxime lunare pentru îndeplinirea unor sarcini, activităţi şi responsabilităţi suplimentare funcţiei de
bază, care fac parte din salariul de bază
Indemnizaţii de cel mult 25% în cursul unei luni, din salariul de bază al funcţiei de execuţie îndeplinite, pentru activităţi prestate
în afara obligaţiilor funcţiei de bază şi care nu fac parte din salariul de bază, pentru membrii comisiilor de avizare medico-legală,
ai comisiilor de expertiză şi recuperare a capacităţii de muncă şi ai comisiilor medicale
II. Salarii de bază pentru personalul de specialitate medico-sanitar şi auxiliar sanitar din următoarele unităţi sanitare:
- spitale clinice judeţene de urgenţă, spitale judeţene de urgenţă, spitale regionale;
- spitale clinice de specialitate de urgenţă;
- spitale clinice, spitale de urgenţă;
- spitale de specialitate;
- Spitalul Universitar de Urgenţă ,,Elias"*);
- institute şi centre medicale;
- institute şi centre de sănătate publică;
- institute de medicină legală;
- servicii de ambulanţă;
- centre de transfuzie sanguină judeţene şi al municipiului Bucureşti;
- Centrul Medical de Diagnostic, Tratament Ambulatoriu şi Medicină Preventivă din subordinea Academiei Române*);
- Institutul Naţional de Expertiză Medicală şi Recuperare a Capacităţii de Muncă.
*) Conţine şi sporul de dispozitiv pentru toate categoriile de personal.
Nr.
crt.
Funcţia
Procent din salariul de bază
1.
Director program de rezidenţiat medicină de urgenţă
25
2.
Responsabil de formare în rezidenţiat medicină de urgenţă
20
3.
Farmacist şef serviciu
15
4.
Asistent medical (tehnician sanitar, soră medicală, oficiant medical, moaşă, laborant şi altele
similare) şef
20
5.
Chimist, biolog, biochimist, asistent medical, cu gestiune
10
6.
Spălătoreasă cu gestiune
7
7.
Şef de echipă
7
8.
Medic inspector, farmacist inspector, psiholog inspector - Direcţia de sănătate publică
25
A. Salarii de bază pentru personalul de specialitate medico-sanitar
Nr.
crt.
Funcţia
Nivelul studiilor
Coeficienţi de ierarhizare
Baza
Gradaţia corespunzătoare tranşelor de vechime
1
2
3
4
5
1. Medic primar
S
4,20
4,40
4,60
4,85
5,10
5,25
2. Medic specialist
S
3,30
3,50
3,70
3,85
4,00
4,15
3. Medic rezident anul VI-VII
S
3,20
-
-
-
-
-
4. Medic rezident anul IV-V
S
3,05
-
-
-
-
-
5. Medic rezident anul III
S
2,80
-
-
-
-
-
6. Medic rezident anul II
S
2,70
-
-
-
-
-
7. Medic rezident anul I
S
2,45
-
-
-
-
-
8. Medic
S
2,50
2,65
2,75
2,85
3,00
3,15
9. Medic stagiar
S
1,90
-
-
-
-
-
10. Farmacist primar*1)
S
2,95
3,05
3,20
3,40
3,55
3,65
11. Farmacist specialist
S
2,75
2,85
3,00
3,15
3,30
3,40
12. Farmacist
S
2,50
2,65
2,75
2,85
3,00
3,15
13. Farmacist rezident anul III
S
2,70
-
-
-
-
-
14. Farmacist rezident anul II
S
2,45
-
-
-
-
-
15. Farmacist rezident anul I
S
2,30
-
-
-
-
-
16. Farmacist stagiar
S
1,75
-
-
-
-
-
17.
Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical;
principal
S
2,75
2,85
3,00
3,15
3,30
3,40
18.
Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical;
specialist
S
2,70
2,80
2,95
3,05
3,20
3,30
19. Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical
S
2,50
2,65
2,75
2,85
3,00
3,15
20.
Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical;
debutant
S
1,75
-
-
-
-
-
21. Asistent medical, moaşă; principal*2)
S
2,70
2,80
2,95
3,05
3,20
3,30
22. Asistent medical, moaşă*2)
S
2,50
2,65
2,75
2,85
3,00
3,15
23. Asistent medical, moaşă; debutant*2)
S
1,75
-
-
-
-
-
24. Dentist principal
SSD
2,45
2,55
2,65
2,80
2,90
3,05
25. Dentist
SSD
2,35
2,45
2,60
2,75
2,80
2,95
26. Dentist debutant
SSD
1,30
-
-
-
-
-
27. Asistent medical principal*3)
SSD
2,50
2,65
2,75
2,85
3,00
3,15
28. Asistent medical*3)
SSD
2,40
2,50
2,65
2,80
2,90
3,00
29. Asistent medical debutant*3)
SSD
1,30
-
-
-
-
-
30. Asistent medical principal*4)
PL
2,45
2,55
2,65
2,80
2,90
3,05
31. Asistent medical*4)
PL
2,35
2,45
2,60
2,75
2,80
2,95
32. Asistent medical debutant*4)
PL
1,25
-
-
-
-
-
33. Asistent medical principal*4)
M
2,40
2,50
2,60
2,70
2,90
3,00
34. Asistent medical*4)
M
2,30
2,40
2,50
2,60
2,75
2,85
35. Asistent medical debutant*4)
M
1,20
-
-
-
-
-
36. Tehnician dentar principal*5)
M
2,40
2,50
2,60
2,70
2,90
3,00
37. Tehnician dentar*5)
M
2,30
2,40
2,50
2,60
2,70
2,85
38. Tehnician dentar debutant*5)
M
1,20
-
-
-
-
-
39. Soră medicală principală*6)
M
2,25
2,40
2,50
2,60
2,70
2,80
40. Soră medicală*6)
M
1,75
1,85
1,95
2,00
2,15
2,20
Nr.
crt.
Funcţia
Nivelul studiilor
Coeficienţi de ierarhizare
Baza
Gradaţia corespunzătoare tranşelor de vechime
1
2
3
4
5
41. Soră medicală debutant*6)
M
1,20
-
-
-
-
-
42.
Statistician medical, registrator medical;
principal
M
2,25
2,40
2,50
2,60
2,70
2,80
43. Statistician medical, registrator medical
M
1,75
1,85
1,95
2,00
2,15
2,20
44.
Statistician medical, registrator medical;
debutant
M
1,20
-
-
-
-
-
Nr.
crt.
Funcţia
Nivelul studiilor
Coeficienţi de ierarhizare
Baza
Gradaţia corespunzătoare tranşelor de vechime
1
2
3
4
5
59. Infirmieră, agent DDD
G
1,30
1,40
1,45
1,50
1,55
1,65
60. Infirmieră, agent DDD; debutant
G
1,10
-
-
-
-
-
61.
Brancardier, băieş, nămolar,
spălătoreasă, îngrijitoare
G
1,25
1,30
1,40
1,45
1,50
1,60
Nr.
crt.
Funcţia
Nivelul studiilor
Coeficienţi de ierarhizare
Baza
Gradaţia corespunzătoare tranşelor de vechime
1
2
3
4
5
45.
Biolog, biochimist, chimist, fizician;
principal, expert în fizică medicală
S
2,75
2,85
3,00
3,15
3,30
3,45
46.
Biolog, biochimist, chimist, fizician;
specialist, fizician medical
S
2,70
2,80
2,95
3,05
3,20
3,30
47. Biolog, biochimist, chimist, fizician
S
2,50
2,65
2,75
2,85
3,00
3,15
48.
Biolog, biochimist, chimist, fizician,
fizician medical; debutant
S
1,75
-
-
-
-
-
49.
Logoped, sociolog, profesor CFM,
kinetoterapeut, asistent social; principal
S
2,55
2,70
2,80
3,00
3,10
3,20
50.
Logoped, sociolog, profesor CFM,
kinetoterapeut, asistent social
S
2,20
2,35
2,45
2,55
2,70
2,80
51.
Logoped, sociolog, profesor CFM,
kinetoterapeut, asistent social; debutant
S
1,75
-
-
-
-
-
52. Profesor CFM, biolog, chimist; principal*7)
SSD
2,40
2,50
2,65
2,75
2,90
3,00
53. Profesor CFM, biolog, chimist*7)
SSD
2,10
2,20
2,35
2,45
2,55
2,70
54.
Profesor CFM, biolog, chimist;
debutant*7)
SSD
1,30
-
-
-
-
-
55. Psiholog principal
S
3,40
3,60
3,75
3,90
4,15
4,30
56. Psiholog specialist
S
3,00
3,15
3,30
3,50
3,70
3,75
57. Psiholog practicant
S
2,50
2,65
2,75
2,85
3,00
3,15
58. Psiholog stagiar
S
1,90
-
-
-
-
-
B. Salarii de bază pentru personalul de specialitate din compartimentele paraclinice medico-sanitare
C. Salarii de bază pentru personalul auxiliar sanitar
*1) Se poate utiliza numai în unităţi sanitare umane.
*2) Se aplică şi funcţiilor de tehnician de radiologie şi imagistică licenţiat, asistent medical de laborator clinic licenţiat, licenţiat în balneofiziokinetoterapie
şi recuperare, tehnician dentar licenţiat, asistent medical dentar licenţiat, tehnician de farmacie licenţiat, tehnician de audiologie şi protezare auditivă licenţiat,
asistent medical de profilaxie dentară licenţiat.
*3) Se aplică şi funcţiilor de asistent medical specialist, tehnician superior de imagistică, radiologie, radioterapie şi radiodiagnostic, cosmetician medical
specialist, asistent medical specializat, tehnician de laborator clinic, tehnician de farmacie, asistent de fiziokinetoterapie, asistent medical de urgenţe
medico-chirurgicale, asistent medico-social, tehnician dentar specializat, asistent de profilaxie stomatologică, asistent igienist pentru cabinet stomatologic, asistent
pentru stomatologie, asistent medical generalist, tehnician de radiologie şi imagistică, tehnician de audiologie şi protezare auditivă, tehnician de protezare oculară,
asistent medical de geriatrie, gerontologie şi asistenţă socială pentru vârstnici, asistent medical de igienă şi sănătate publică, fiziokinetoterapeut, cosmetician
medical, nutriţionist şi dietetician, tehnician dentar specialist, asistent dentar, care au studii de acest nivel.
*4) Se aplică şi funcţiilor de asistent farmacie, asistent social şi educator-puericultor, tehnician dentar şi tehnician sanitar din profilurile: utilaje medicale,
optician, protezare ortopedică şi protezare auditivă care au studii de acest nivel.
*5) Se aplică şi funcţiilor de tehnician sanitar din profilurile: utilaje medicale, optician, protezare ortopedică şi protezare auditivă.
*6) Se aplică şi funcţiilor de oficiant medical, laborant cu liceul sanitar, operator registrator de urgenţă, moaşă, maseur, gipsar, autopsier, instructor CFM,
instructor de educaţie, instructor de ergoterapie, asistent social, educator-puericultor.
*7) Se aplică şi funcţiilor de educator-puericultor, asistent social şi cosmetician, ocupate de persoane care au absolvit cu diplomă învăţământul superior
de scurtă durată, cu durata studiilor de 2-3 ani învăţământ de zi sau de 3 -4 ani învăţământ seral sau fără frecvenţă.
*8) Se ocupă prin concurs de către personalul care îndeplineşte condiţiile de încadrare pentru funcţia de şofer autosanitară I/conducător şalupă, posedă
diplomă de absolvire a cursului organizat potrivit Ordinului ministrului sănătăţii nr. 388/1992 privind înfiinţarea Şcolii de Ambulanţieri, în cadrul Staţiei de Salvare
a Municipiului Bucureşti.
*9) Se aplică nivelurile I şi II pentru salarizarea şoferilor autosanitarelor din serviciile de ambulanţă judeţene şi al municipiului Bucureşti, iar nivelurile de
salarizare II şi III, şoferilor autosanitarelor din alte unităţi sanitare.
NOTĂ:
1. Se aplică şi personalului contractual din direcţiile de sănătate publică.
2. Se poate aplica şi personalului de cercetare cu studii superioare din unităţile clinice, din institutele şi centrele medicale,
care este confirmat în gradele profesionale prevăzute la lit. A nr. crt. 1-7, nr. crt. 10-11, nr. crt. 13-15 şi lit. B nr. crt. 45, 46, 49,
55.
III. Salarii de bază pentru personalul de specialitate medico-sanitar şi auxiliar sanitar din unităţile sanitare cu
personalitate juridică, de asistenţă socială şi de asistenţă medico-socială, necuprinse la pct. II
A. Salarii de bază pentru personalul de specialitate medico-sanitar
Nr.
crt.
Funcţia
Nivelul studiilor
Coeficienţi de ierarhizare
Baza
Gradaţia corespunzătoare tranşelor de vechime
1
2
3
4
5
62. Ambulanţier*8)
1,60
1,70
1,75
1,85
1,95
2,00
63. Şofer autosanitară I*9)
1,45
1,50
1,55
1,60
1,70
1,75
64. Şofer autosanitară II*9)
1,30
1,40
1,45
1,50
1,55
1,65
65. Şofer autosanitară III*9)
1,25
1,30
1,40
1,45
1,50
1,55
Nr.
crt.
Funcţia
Nivelul studiilor
Coeficienţi de ierarhizare
Baza
Gradaţia corespunzătoare tranşelor de vechime
1
2
3
4
5
1. Medic primar
S
3,35
3,50
3,70
3,85
4,05
4,25
2. Medic specialist
S
2,90
3,10
3,25
3,35
3,50
3,70
3. Medic
S
2,50
2,65
2,75
2,90
3,00
3,10
4. Medic stagiar
S
1,90
-
-
-
-
-
5. Farmacist primar*1)
S
2,80
2,95
3,05
3,20
3,40
3,50
6. Farmacist specialist
S
2,70
2,80
2,95
3,05
3,20
3,30
7. Farmacist
S
2,50
2,65
2,75
2,90
3,00
3,10
8. Farmacist stagiar
S
1,75
-
-
-
-
-
9.
Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical;
principal
S
2,70
2,80
2,95
3,05
3,20
3,30
10.
Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical;
specialist
S
2,65
2,75
2,90
3,00
3,15
3,25
11. Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical
S
2,45
2,55
2,70
2,80
3,00
3,05
12.
Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical;
debutant
S
1,75
-
-
-
-
-
Nr.
crt.
Funcţia
Nivelul studiilor
Coeficienţi de ierarhizare
Baza
Gradaţia corespunzătoare tranşelor de vechime
1
2
3
4
5
13.
Asistent medical, moaşă, asistent social;
principal*2)
S
2,50
2,65
2,75
2,90
3,00
3,10
14.
Asistent medical, moaşă, asistent
social*2)
S
2,40
2,50
2,60
2,70
2,85
3,00
15.
Asistent medical, moaşă, asistent social;
debutant*2)
S
1,75
-
-
-
-
-
16. Dentist principal
SSD
2,30
2,40
2,50
2,60
2,75
2,90
17. Dentist
SSD
2,20
2,35
2,45
2,55
2,65
2,80
18. Dentist debutant
SSD
1,30
-
-
-
-
-
19.
Asistent medical, asistent social;
principal*3)
SSD
2,40
2,50
2,60
2,70
2,85
3,00
20. Asistent medical, asistent social*3)
SSD
2,30
2,40
2,50
2,60
2,70
2,85
21.
Asistent medical, asistent social;
debutant*3)
SSD
1,30
-
-
-
-
-
22.
Asistent medical, asistent social;
principal*4)
PL
2,30
2,40
2,50
2,60
2,75
2,90
23. Asistent medical, asistent social*4)
PL
2,20
2,35
2,45
2,55
2,65
2,80
24.
Asistent medical, asistent social;
debutant*4)
PL
1,25
-
-
-
-
-
25.
Asistent medical, asistent social;
principal*4)
M
2,25
2,35
2,45
2,55
2,65
2,85
26. Asistent medical, asistent social*4)
M
2,15
2,20
2,35
2,45
2,55
2,65
27.
Asistent medical, asistent social;
debutant*4)
M
1,20
-
-
-
-
-
28. Tehnician dentar principal*5)
M
2,25
2,35
2,45
2,55
2,65
2,85
29. Tehnician dentar*5)
M
2,15
2,20
2,35
2,45
2,55
2,65
30. Tehnician dentar debutant*5)
M
1,20
-
-
-
-
-
31. Soră medicală principală*6)
M
2,20
2,35
2,45
2,55
2,65
2,80
32. Soră medicală*6)
M
1,70
1,75
1,85
1,95
2,05
2,15
33. Soră medicală debutant*6)
M
1,20
-
-
-
-
-
34.
Statistician medical, registrator medical;
principal
M
2,20
2,35
2,45
2,55
2,65
2,80
35. Statistician medical, registrator medical
M
1,70
1,75
1,85
1,95
2,05
2,15
36.
Statistician medical, registrator medical;
debutant
M
1,20
-
-
-
-
-
B. Salarii de bază pentru personalul de specialitate din compartimentele paraclinice medico-sanitare
Nr.
crt.
Funcţia
Nivelul studiilor
Coeficienţi de ierarhizare
Baza
Gradaţia corespunzătoare tranşelor de vechime
1
2
3
4
5
37.
Biolog, biochimist, chimist, fizician;
principal, expert în fizică medicală
S
2,70
2,80
2,95
3,05
3,20
3,35
38.
Biolog, biochimist, chimist, fizician;
specialist, fizician medical
S
2,65
2,75
2,90
3,00
3,15
3,25
39. Biolog, biochimist, chimist, fizician
S
2,45
2,55
2,70
2,80
3,00
3,05
40.
Biolog, biochimist, chimist, fizician,
fizician medical; debutant
S
1,75
-
-
-
-
-
41.
Logoped, sociolog, profesor CFM,
kinetoterapeut, asistent social; principal
S
2,55
2,70
2,80
2,95
3,05
3,20
42.
Logoped, sociolog, profesor CFM,
kinetoterapeut, asistent social
S
2,30
2,40
2,50
2,60
2,70
2,85
43.
Logoped, sociolog, profesor CFM,
kinetoterapeut, asistent social; debutant
S
1,75
-
-
-
-
-
44. Profesor CFM, biolog, chimist; principal *7)
SSD
2,30
2,40
2,50
2,60
2,70
2,85
45. Profesor CFM, biolog, chimist *7)
SSD
2,05
2,10
2,20
2,35
2,45
2,55
46. Profesor CFM, biolog, chimist; debutant *7)
SSD
1,30
-
-
-
-
-
47. Psiholog principal
S
3,20
3,40
3,55
3,70
3,90
4,00
48. Psiholog specialist
S
2,70
2,80
3,00
3,10
3,25
3,40
49. Psiholog practicant
S
2,50
2,65
2,75
2,90
3,00
3,10
50. Psiholog stagiar
S
1,90
-
-
-
-
-
Nr.
crt.
Funcţia
Nivelul studiilor
Coeficienţi de ierarhizare
Baza
Gradaţia corespunzătoare tranşelor de vechime
1
2
3
4
5
51. Infirmieră, agent DDD
G
1,30
1,35
1,40
1,50
1,55
1,65
52. Infirmieră, agent DDD; debutant
G
1,10
-
-
-
-
-
53.
Brancardier, băieş, nămolar,
spălătoreasă, îngrijitoare
G
1,25
1,30
1,35
1,40
1,50
1,55
54. Şofer autosanitară II
1,30
1,35
1,40
1,50
1,55
1,65
55. Şofer autosanitară III
1,25
1,30
1,35
1,40
1,50
1,55
C. Salarii de bază pentru personalul auxiliar sanitar
*1) Se poate utiliza numai în unităţi sanitare umane.
*2) Se aplică şi funcţiilor de tehnician de radiologie şi imagistică licenţiat, asistent medical de laborator clinic licenţiat, licenţiat în balneofiziokinetoterapie
şi recuperare, tehnician dentar licenţiat, asistent medical dentar licenţiat, tehnician de farmacie licenţiat, tehnician de audiologie şi protezare auditivă licenţiat,
asistent medical de profilaxie dentară licenţiat.
*3) Se aplică şi funcţiilor de asistent medical specialist, tehnician superior de imagistică, radiologie, radioterapie şi radiodiagnostic, cosmetician medical
specialist, asistent medical specializat, tehnician de laborator clinic, tehnician de farmacie, asistent de fiziokinetoterapie, asistent medical de urgenţe medico-
chirurgicale, asistent medico-social, tehnician dentar specializat, asistent de profilaxie stomatologică, asistent igienist pentru cabinet stomatologic, asistent pentru
stomatologie, asistent medical generalist, tehnician de radiologie şi imagistică, tehnician de audiologie şi protezare auditivă, tehnician de protezare oculară, asistent
medical de geriatrie, gerontologie şi asistenţă socială pentru vârstnici, asistent medical de igienă şi sănătate publică, fiziokinetoterapeut, cosmetician medical,
nutriţionist şi dietetician, tehnician dentar specialist, asistent dentar, care au studii de acest nivel.
*4) Se aplică şi funcţiilor de asistent farmacie, asistent social şi educator-puericultor, tehnician dentar şi tehnician sanitar din profilurile: utilaje medicale,
optician, protezare ortopedică şi protezare auditivă care au studii de acest nivel.
*5) Se aplică şi funcţiilor de tehnician sanitar din profilurile: utilaje medicale, optician, protezare ortopedică şi protezare auditivă.
*6) Se aplică şi funcţiilor de oficiant medical, laborant cu liceul sanitar, operator registrator de urgenţă, moaşă, maseur, gipsar, autopsier, instructor CFM,
instructor de educaţie, instructor de ergoterapie, asistent social, educator-puericultor.
*7) Se aplică şi funcţiilor de educator-puericultor şi cosmetician, ocupate de persoane care au absolvit cu diplomă învăţământul superior de scurtă durată,
cu durata studiilor de 2-3 ani învăţământ de zi sau de 3-4 ani învăţământ seral sau fără frecvenţă.
IV. Salarii de bază pentru personalul de specialitate medico-sanitar şi auxiliar sanitar din anatomia patologică şi
medicină legală
A. Salarii de bază pentru personalul de specialitate medico-sanitar
Nr.
crt.
Funcţia
Nivelul studiilor
Coeficienţi de ierarhizare
Baza
Gradaţia corespunzătoare tranşelor de vechime
1
2
3
4
5
1. Medic primar
S
4,50
4,75
5,00
5,25
5,50
5,60
2. Medic specialist
S
3,50
3,70
3,90
4,10
4,25
4,40
3. Medic rezident anul IV-V
S
3,45
-
-
-
-
-
4. Medic rezident anul III
S
3,30
-
-
-
-
-
5. Medic rezident anul II
S
3,10
-
-
-
-
-
6. Medic rezident anul I
S
3,00
-
-
-
-
-
7. Medic
S
2,70
2,80
2,95
3,05
3,20
3,30
8. Medic stagiar
S
1,80
-
-
-
-
-
9. Farmacist primar *1)
S
3,25
3,40
3,55
3,70
3,90
4,00
10. Farmacist specialist
S
2,85
3,00
3,15
3,30
3,50
3,60
11. Farmacist
S
2,70
2,80
2,95
3,05
3,20
3,30
12. Farmacist stagiar
S
1,80
-
-
-
-
-
13. Asistent medical, moaşă; principal *2)
S
3,00
3,15
3,30
3,50
3,70
3,75
14. Asistent medical, moaşă *2)
S
2,75
2,90
3,05
3,20
3,30
3,45
15. Asistent medical, moaşă; debutant *2)
S
1,80
-
-
-
-
-
16. Asistent medical principal *3)
SSD
2,85
3,00
3,15
3,30
3,50
3,60
17. Asistent medical *3)
SSD
2,70
2,80
2,95
3,10
3,20
3,35
18. Asistent medical debutant *3)
SSD
1,75
-
-
-
-
-
19. Asistent medical principal
PL
2,80
2,90
3,00
3,15
3,30
3,50
20. Asistent medical
PL
2,60
2,75
2,90
3,05
3,15
3,25
21. Asistent medical debutant
PL
1,70
-
-
-
-
-
22. Asistent medical principal
M
2,70
2,85
2,95
3,10
3,25
3,45
23. Asistent medical
M
2,55
2,65
2,80
2,90
3,10
3,20
24. Asistent medical debutant
M
1,70
-
-
-
-
-
25. Soră medicală principală *4)
M
2,55
2,65
2,80
2,90
3,10
3,20
26. Soră medicală *4)
M
2,35
2,45
2,55
2,65
2,80
2,90
27. Soră medicală debutant *4)
M
1,65
-
-
-
-
-
B. Salarii de bază pentru personalul de specialitate din compartimentele paraclinice medico-sanitare
Nr.
crt.
Funcţia
Nivelul studiilor
Coeficienţi de ierarhizare
Baza
Gradaţia corespunzătoare tranşelor de vechime
1
2
3
4
5
28.
Biolog, biochimist, chimist, fizician;
principal, expert în fizică medicală
S
3,10
3,25
3,40
3,55
3,70
3,85
29.
Biolog, biochimist, chimist, fizician;
specialist, fizician medical
S
2,80
3,00
3,10
3,25
3,40
3,55
30. Biolog, biochimist, chimist, fizician
S
2,70
2,80
2,95
3,05
3,20
3,30
31.
Biolog, biochimist, chimist, fizician,
fizician medical; debutant
S
1,75
-
-
-
-
-
Nr.
crt.
Funcţia
Nivelul studiilor
Coeficienţi de ierarhizare
Baza
Gradaţia corespunzătoare tranşelor de vechime
1
2
3
4
5
32. Brancardier, îngrijitoare
G
1,75
1,85
1,95
2,00
2,15
2,20
C. Salarii de bază pentru personalul auxiliar sanitar
*1) Se poate utiliza numai în unităţi sanitare umane.
*2) Se aplică şi funcţiei de asistent medical de laborator clinic licenţiat.
*3) Se aplică şi funcţiilor de asistent medical specialist, asistent medical specializat, tehnician de laborator clinic, asistent medical generalist, care au studii
de acest nivel.
*4) Se aplică şi funcţiilor de oficiant medical, laborant cu liceul sanitar, autopsier.
V. Salarii de bază pentru personalul de specialitate medico-sanitar şi auxiliar sanitar din sistemul de urgenţă
medicală, servicii de ambulanţă, compartimente de primire urgenţă - UPU-SMURD, UPU şi CPU din unităţile sanitare
nominalizate la pct. II
A. Salarii de bază pentru personalul de specialitate medico-sanitar
Nr.
crt.
Funcţia
Nivelul studiilor
Coeficienţi de ierarhizare
Baza
Gradaţia corespunzătoare tranşelor de vechime
1
2
3
4
5
1. Medic primar
S
4,40
4,60
4,85
5,10
5,35
5,60
2. Medic specialist
S
3,45
3,60
3,80
4,00
4,20
4,40
3. Medic rezident anul IV-V
S
3,45
-
-
-
-
-
4. Medic rezident anul III
S
3,30
-
-
-
-
-
5. Medic rezident anul II
S
3,10
-
-
-
-
-
6. Medic rezident anul I
S
3,00
-
-
-
-
-
7. Medic
S
2,70
2,85
3,00
3,15
3,30
3,45
8. Medic stagiar
S
1,90
-
-
-
-
-
9. Farmacist primar
S
3,25
3,40
3,55
3,70
3,90
4,00
10. Farmacist specialist
S
2,85
3,00
3,15
3,30
3,50
3,60
11. Farmacist
S
2,70
2,80
2,95
3,05
3,20
3,30
12. Asistent medical, moaşă; principal
S
3,00
3,15
3,30
3,50
3,70
3,75
13. Asistent medical, moaşă
S
2,75
2,90
3,05
3,20
3,30
3,45
Nr.
crt.
Funcţia
Nivelul studiilor
Coeficienţi de ierarhizare
Baza
Gradaţia corespunzătoare tranşelor de vechime
1
2
3
4
5
30. Infirmieră
G
1,35
1,45
1,55
1,65
1,75
1,80
31. Infirmieră debutant
G
1,25
-
-
-
-
-
32. Brancardier
G
1,30
1,40
1,45
1,50
1,55
1,65
33. Ambulanţier *)
M
1,70
2,10
2,30
2,50
2,70
2,95
34. Şofer autosanitară I
M
1,65
1,75
1,90
2,05
2,20
2,35
35. Şofer autosanitară II
M
1,50
1,65
1,80
1,95
2,10
2,25
Nr.
crt.
Funcţia
Nivelul studiilor
Coeficienţi de ierarhizare
Baza
Gradaţia corespunzătoare tranşelor de vechime
1
2
3
4
5
14. Asistent medical, moaşă; debutant
S
1,80
-
-
-
-
-
15. Asistent medical principal
SSD
2,85
3,00
3,15
3,30
3,50
3,60
16. Asistent medical
SSD
2,70
2,80
2,95
3,10
3,20
3,35
17. Asistent medical debutant
SSD
1,75
-
-
-
-
-
18. Asistent medical principal
PL
2,80
2,90
3,00
3,15
3,30
3,50
19. Asistent medical
PL
2,60
2,75
2,90
3,05
3,15
3,25
20. Asistent medical debutant
PL
1,70
-
-
-
-
-
21. Asistent medical principal
M
2,70
2,85
2,95
3,10
3,25
3,45
22. Asistent medical
M
2,55
2,65
2,80
2,90
3,10
3,20
23. Asistent medical debutant
M
1,70
-
-
-
-
-
24. Soră medicală principală
M
2,30
2,45
2,60
2,75
2,95
3,05
25. Soră medicală
M
2,00
2,15
2,30
2,45
2,60
2,75
26. Soră medicală debutant
M
1,70
-
-
-
-
-
27.
Statistician medical, registrator medical,
operator registrator de urgenţă; principal
M
2,25
2,40
2,55
2,70
2,85
3,00
28.
Statistician medical, registrator medical,
operator registrator de urgenţă
M
1,75
1,85
1,95
2,00
2,15
2,70
29.
Statistician medical, registrator medical,
operator registrator de urgenţă; debutant
M
1,50
-
-
-
-
-
B. Salarii de bază pentru personalul auxiliar sanitar
*) Se ocupă prin concurs de către personalul care îndeplineşte condiţiile de încadrare pentru funcţia de şofer autosanitară I, conducător de şalupă
medicală, motorist şi marinar, cu o vechime de minimum 5 ani, şi posedă diploma de absolvire a cursului de ambulanţier potrivit Ordinului ministrului sănătăţii
nr. 388/1992 privind înfiinţarea Şcolii de Ambulanţieri în cadrul Staţiei de Salvare a municipiului Bucureşti, actual Serviciul de ambulanţă al municipiului Bucureşti,
şi în alte servicii judeţene de ambulanţă acreditate de Ministerul Sănătăţii prin ordin al ministrului.
NOTĂ:
În coeficientul prevăzut în coloana ,,Bază" sunt cuprinse: sporul de vechime în muncă, salariul de merit, sporul de prevenţie
şi cuantumul lunar aferent primelor de stabilitate, pentru toate categoriile de personal din sistemul sanitar care au beneficiat în anul
2009 de acestea.
Sporuri şi alte drepturi specifice
Sporurile pentru condiţii de muncă deosebite
1. În raport cu condiţiile în care se desfăşoară activitatea pot fi acordate, cu respectarea prevederilor legale, următoarele
categorii de sporuri:
a) pentru activităţile care se desfăşoară în unităţile de urgenţă neurovasculare, în secţii şi compartimente de neurologie
şi neurochirurgie şi care solicită o încordare psihică foarte ridicată, precum şi pentru personalul din unităţi, secţii şi compartimente
de boli infecţioase, neonatologie, săli de naştere şi din laboratoarele de analize medicale, care îşi desfăşoară activitatea în condiţii
periculoase, un spor de până la 25% din salariul de bază;
b) pentru condiţii deosebit de periculoase: leprozerii, anatomie patologică, TBC, SIDA, dializă, recuperare neuromotorie,
neuropsihomotorie, neuromuscular şi neurologică, psihiatrie, medicină legală, asistenţă medicală de urgenţă şi transport sanitar,
acordată prin serviciile de ambulanţă şi structurile de primire a urgenţelor UPU-SMURD, UPU şi CPU, secţii şi compartimente de
ATI şi de terapie intensivă, secţii şi compartimente de îngrijiri paleative, personalul încadrat în blocul operator, în punctele de
transfuzii din spital, în laboratoarele de cardiologie intervenţională, în laboratoarele de endoscopie intervenţională, precum şi
medicii de specialitate chirurgicală, epidemii deosebit de grave şi altele asemenea, stabilite de Ministerul Sănătăţii, cuantumul
sporului este de 50-100% din salariul de bază. Nivelul sporului se stabileşte de conducerea fiecărei unităţi sanitare cu personalitate
juridică de comun acord cu sindicatele reprezentative semnatare ale contractului colectiv de muncă la nivel de ramură sanitară şi
cu încadrarea în cheltuielile de personal aprobate în bugetul de venituri şi cheltuieli;
c) pentru condiţii periculoase sau vătămătoare, un spor de până la 15% din salariul de bază, corespunzător timpului lucrat
la locurile de muncă respective;
d) pentru condiţii grele de muncă, un spor de până la 15% din salariul de bază, corespunzător timpului lucrat la locurile
de muncă respective;
e) pentru personalul care îşi desfăşoară activitatea cu surse de radiaţii sau generator de radiaţii, un spor pentru condiţii
periculoase de până la 30% din salariul de bază, diferenţiat pe categorii de risc radiologic, astfel: 10% la categoria I, 15% la
categoria a II-a, 20% la categoria a III-a şi 30% la categoria a IV-a;
f) pentru unităţile sanitare cu specific deosebit, stabilite de Ministerul Sănătăţii, un spor de până la 15% din salariul de bază;
g) pentru personalul care lucrează în unităţi sanitare aflate în localităţi izolate situate la altitudine, care au căi de acces
dificile sau unde atragerea personalului se face cu greutate, un spor de până la 20% din salariul de bază;
h) pentru activităţi care se desfăşoară în condiţii deosebite (stres, risc etc.), un spor de până la 15% din salariul de bază,
corespunzător timpului lucrat la locurile de muncă respective.
2. Localităţile prevăzute la pct. 1 lit. g) se stabilesc prin ordin al ministrului sănătăţii.
3. Locurile de muncă, categoriile de personal, mărimea concretă a sporurilor, precum şi condiţiile de acordare a acestora
se stabilesc prin regulament aprobat prin ordin al ministrului sănătăţii, cu consultarea sindicatelor semnatare ale contractului
colectiv de muncă la nivel de ramură sanitară, cu avizul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi al Ministerului Finanţelor
Publice.
4. Sporurile prevăzute la pct. 1 lit. c) şi lit. h) nu pot fi acordate cumulat aceleiaşi persoane.
5. Suma sporurilor acordate cumulat pe total ordonator principal de credite nu poate depăşi 30% din suma salariilor de
bază.
Reglementări specifice domeniului sănătate
1. Regulamentul privind timpul de muncă, organizarea şi efectuarea gărzilor în unităţile publice din sistemul sanitar se
aprobă prin ordin al ministrului sănătăţii, cu consultarea organizaţiilor sindicale semnatare ale contractului colectiv de muncă la nivel
de ramură sanitară.
2. Salariile de bază pentru personalul care îşi desfăşoară activitatea în structuri sanitare care furnizează servicii medicale
ambulatorii de specialitate se stabilesc pe funcţii, grade şi trepte profesionale, corespunzător vechimii în muncă.
3. (1) Salariile individuale ale personalului contractual din cabinetele medicale individuale, organizate conform prevederilor
Ordonanţei Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, din asistenţa medicală primară şi ambulatorie de specialitate, se stabilesc prin negociere şi nu pot fi mai
mici decât salariile de bază pe funcţii, grade şi trepte profesionale, stabilite corespunzător vechimii în muncă prevăzute la pct. II.
(2) Reprezentantul legal al cabinetelor medicale din asistenţa medicală primară şi ambulatorie de specialitate care au pe
lista proprie un număr mai mic de 1.000 de asiguraţi sau în cazul în care nivelul veniturilor realizate nu permite încadrarea
personalului contractual cu normă întreagă poate dispune încadrarea cu fracţiuni de normă.
4. (1) În unităţile sanitare publice din sistemul sanitar promovarea în funcţii, grade şi trepte profesionale se face potrivit
metodologiei legale în vigoare, prin transformarea postului avut într-un post corespunzător promovării.
(2) Criteriile privind angajarea şi promovarea în funcţii, grade şi trepte profesionale se stabilesc prin ordin al ministrului
sănătăţii, cu consultarea organizaţiilor sindicale semnatare ale contractului colectiv de muncă la nivel de ramură sanitară.
5. Criteriile pentru clasificarea pe categorii a unităţilor şi subunităţilor sanitare, stabilirea nivelului de salarizare pe grade,
pentru personalul cu funcţii de conducere, precum şi a indemnizaţiei pentru îndeplinirea unor sarcini, activităţi şi responsabilităţi
suplimentare funcţiei de bază se stabilesc prin ordin al ministrului sănătăţii.
ANEXA Nr. II/3
CERCETARE
Unităţi de cercetare ştiinţifică, dezvoltare tehnologică şi proiectare
I. Salarii de bază
A. Funcţii de conducere în unităţi de cercetare subordonate Academiei Române
Nr.
crt.
Funcţia
Nivelul studiilor
Coeficienţi de ierarhizare
Grad I
Grad II
1.
Director general institut naţional de cercetare
(ordonanţator secundar de credite)
S
7,50
8,00
2.
Director general adjunct institut naţional de
cercetare (ordonanţator secundar de credite)
S
7,45
7,80
3.
Director institut de cercetare (ordonanţator
terţiar de credite)
S
7,30
7,65
4.
Director adjunct institut de cercetare
(ordonanţator terţiar de credite)
S
7,30
7,65
5.
Director centru de cercetare (ordonanţator
terţiar de credite)
S
7,20
7,50
6.
Secretar ştiinţific institut de cercetare
(ordonanţator terţiar de credite)
S
7,20
7,50
7.
Director adjunct centru de cercetare
(ordonanţator terţiar de credite)
S
7,10
7,40
8.
Secretar ştiinţific centru de cercetare
(ordonanţator terţiar de credite)
S
7,00
7,40
NOTĂ:
1. Pentru conducătorii de doctorat coeficientul este egal cu cel pentru director adjunct institut de cercetare sau director
centru de cercetare.
2. În coeficienţii de ierarhizare sunt cuprinse salariul de merit, sporul de confidenţialitate, sporul de stabilitate, sporul de
vechime în muncă, indemnizaţia de conducere.
B. Funcţii de execuţie în instituţii de cercetare subordonate Academiei Române
Nr.
crt.
Funcţia
Nivelul studiilor
Coeficienţi de ierarhizare
Baza
Gradaţia corespunzătoare tranşelor de vechime
1
2
3
4
5
1. Cercetător ştiinţific I
S
-
-
-
6,55
6,90
7,20
2. Cercetător ştiinţific II
S
-
-
-
4,00
4,20
4,45
3. Cercetător ştiinţific III
S
-
-
-
3,40
3,60
3,75
4. Cercetător ştiinţific
S
2,60
2,70
2,85
3,00
3,15
3,30
5. Asistent de cercetare ştiinţifică
S
2,25
2,40
2,50
2,60
2,70
2,85
6. Asistent de cercetare ştiinţifică stagiar
S
1,90
-
-
-
-
-
7. Asistent I
M
1,65
1,70
1,80
1,90
2,00
2,05
8. Asistent II
M
1,25
1,35
1,45
1,50
1,60
1,70
9. Asistent stagiar
M
1,20
-
-
-
-
-
NOTĂ:
1. Pentru conducătorii de doctorat coeficientul este egal cu cel pentru director adjunct institut de cercetare sau director
centru de cercetare.
2. În coeficientul prevăzut în coloana ,,Bază" sunt cuprinse salariul de merit, sporul de confidenţialitate, sporul de stabilitate,
sporul de importanţă naţională, sporul de vechime în muncă.
II. Salarii de bază
Funcţii de specialitate din activitatea de cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică, alta decât cea a Academiei
Române
Nr.
crt.
Funcţia
Nivelul studiilor
Coeficienţi de ierarhizare
Baza
Gradaţia corespunzătoare tranşelor de vechime
1
2
3
4
5
1. Cercetător ştiinţific I
S
-
-
-
4,20
4,45
4,65
2. Cercetător ştiinţific II
S
-
-
-
3,30
3,45
3,65
3. Cercetător ştiinţific III
S
-
-
-
2,80
3,00
3,15
4. Cercetător ştiinţific
S
2,20
2,30
2,40
2,50
2,65
2,80
5. Asistent de cercetare ştiinţifică
S
1,80
1,85
1,90
2,05
2,10
2,20
6. Asistent de cercetare ştiinţifică stagiar
S
1,75
-
-
-
-
-
7. Asistent I
M
1,50
1,55
1,60
1,70
1,75
1,85
8. Asistent II
M
1,25
1,30
1,40
1,50
1,55
1,65
9. Asistent stagiar
M
1,20
-
-
-
-
-
NOTĂ:
1. În coeficientul prevăzut în coloana ,,Bază" sunt cuprinse salariul de merit, sporul de confidenţialitate, sporul de stabilitate,
sporul de importanţă naţională şi salarii mai mari cu 20% pentru importanţă naţională, sporul de prevenţie, cuantumul lunar aferent
primelor de stabilitate, sporul de vechime în muncă.
2. Funcţiile de conducere care se utilizează sunt cele din anexa în care se regăseşte activitatea respectivă.
3. Suma sporurilor acordate cumulat pe total ordonator principal de credite nu poate depăşi 30% din suma salariilor de
bază.
ANEXA Nr. II/4.1
UNITĂŢI DE CULTURĂ
I. Salarii de bază din unităţi de cultură naţionale sau de importanţă naţională, stabilite potrivit legii, precum şi din
cadrul Bibliotecii Academiei Române, Corului Naţional de Cameră ,,Madrigal" şi din instituţiile de spectacole şi concerte
din subordinea Consiliului General al Municipiului Bucureşti
A. Funcţii de conducere
Nr.
crt.
Funcţia
Nivelul studiilor
Coeficienţi de ierarhizare
Grad I
Grad II
1. Director general/director - manager
S
6,95
7,30
2. Director general adjunct
S
6,90
7,25
3. Director
S
6,90
7,25
4. Director adjunct, contabil-şef, inginer-şef
S
6,85
7,20
5. Şef secţie
S
6,80
7,15
6. Şef serviciu, şef serviciu contencios
S
6,80
7,15
7. Şef birou, şef laborator, şef oficiu
S
6,50
7,00
8. Şef atelier
4,50
4,90
9. Şef formaţie muncitori
3,50
4,00
B. Funcţii de execuţie
Nr.
crt.
Funcţia
Nivelul studiilor
Coeficienţi de ierarhizare
Baza
Gradaţia corespunzătoare tranşelor de vechime
1
2
3
4
5
1.
Artişti lirici operă, artişti lirici, corişti operă,
corişti, balerini, artişti instrumentişti,
dansatori, actori, maeştri artişti circ, artişti
circ; care desfăşoară activitate solistică
sau rol principal; regizor artistic, dirijor,
solist (vocal, balet, concertist,
instrumentist), şef partidă, concert-
maestru
S
4,80
5,00
5,30
5,55
5,80
6,10
2.
Actor (teatru, mânuitor păpuşi-
marionete), pictor, scenograf, maestru
(balet-dans, cor, corepetitor, artist circ),
consultant artistic, coregraf, artist circ,
artist instrumentist - gradul IA
S
4,25
4,45
4,65
4,90
5,15
5,40
- gradul I
S
3,30
3,45
3,65
3,85
4,00
4,20
- gradul II
S
2,75
2,90
3,05
3,20
3,35
3,55
- debutant
S
1,75
-
-
-
-
-
3.
Dirijor cor, artist liric (operă, operetă,
teatru muzical), artist liric, corepetitor,
acompaniator, balerin, regizor scenă
(culise), sufleor (operă, operetă, teatru),
maestru de studii (balet, canto, muzicale),
bibliotecar, bibliograf, redactor,
tehnoredactor, muzeograf, restaurator,
conservator, arheolog, istoric, arhivist,
arhitect, economist, inginer, consilier
juridic, analist, programator, inginer de
sistem - gradul IA
S
3,90
4,10
4,30
4,50
4,75
4,95
- gradul I
S
3,10
3,30
3,45
3,60
3,80
4,00
- gradul II
S
2,55
2,70
2,80
2,95
3,10
3,25
- debutant
S
1,75
-
-
-
-
-
4.
Şef orchestră, secretar (literar, muzical,
artistic, platou, PR), impresar artistic,
sculptor păpuşi, artist plastic, grafician,
regizor artistic; gradul I, biolog, fizician,
chimist, sociolog, psiholog; principal
S
3,70
3,90
4,10
4,30
4,50
4,75
- gradul II
S
3,10
3,25
3,40
3,60
3,75
3,95
- gradul III
S
2,50
2,65
2,80
2,90
3,05
3,20
- debutant
S
1,75
-
-
-
-
-
5.
Biolog, fizician, chimist, sociolog,
psiholog; specialist
S
3,10
3,25
3,40
3,60
3,75
3,95
6. Biolog, fizician, chimist, sociolog, psiholog
S
2,50
2,65
2,80
2,90
3,05
3,20
7.
Biolog, fizician, chimist, sociolog,
psiholog; debutant
S
1,75
-
-
-
-
-
8.
Dansator, machior, peruchier, montor
imagine, editor imagine/sunet, operator
lumini, imagine/sunet, producător-
delegat, secretar platou, asistent
regie/scenografie, recuziter - gradul I
S
3,60
3,75
3,95
4,15
4,30
4,55
- gradul II
S
3,10
3,25
3,40
3,55
3,70
3,90
- gradul III
S
2,50
2,60
2,75
2,85
3,00
3,15
- debutant
S
1,75
-
-
-
-
-
Nr.
crt.
Funcţia
Nivelul studiilor
Coeficienţi de ierarhizare
Baza
Gradaţia corespunzătoare tranşelor de vechime
1
2
3
4
5
9.
Bibliotecar, bibliograf, bibliotecar-arhivist,
muzeograf, restaurator, conservator,
referent, subinginer, conductor arhitect,
arhivist, tehnician economist,
informatician, conductor tehnic
- gradul I
SSD
2,80
2,95
3,10
3,30
3,40
3,60
- gradul II
SSD
2,30
2,35
2,50
2,60
2,75
2,85
- gradul III
SSD
1,80
1,85
1,95
2,00
2,15
2,25
- debutant
SSD
1,35
-
-
-
-
-
10.
Bibliotecar - treapta I
PL
2,15
2,25
2,40
2,50
2,60
2,70
- treapta II
PL
1,75
1,80
1,90
2,00
2,10
2,20
- treapta III
PL
1,35
1,40
1,50
1,55
1,65
1,70
- debutant
PL
1,25
-
-
-
-
-
11.
Dirijor, dirijor cor, maestru (balet-dans,
cor, corepetitor, artist circ), concert-
maestru, impresar artistic, solist (vocal,
balet, concertist, instrumentist), actor,
artist circ, instrumentist, corist operă,
actor mânuitor păpuşi, actor, corist,
sufleor (teatru, operă, operetă), balerin,
dansator, corepetitor, sculptor păpuşi,
sufleor, artist plastic, bibliotecar, redactor,
tehnoredactor, restaurator, conservator,
trezorier, gestionar custode sală,
grafician, referent literar/muzical/artistic,
coregraf
- treapta I
M
2,10
2,20
2,30
2,40
2,50
2,65
- treapta II
M
1,70
1,75
1,80
1,90
2,05
2,15
- treapta III
M
1,30
1,35
1,40
1,50
1,55
1,65
- debutant
M
1,20
-
-
-
-
-
12.
Maestru lumini-sunet, şef orchestră
maestru (acordor pian-clavecin, lutier),
specialist (orgă, instrumente de suflat)
- treapta I
M
2,10
2,20
2,30
2,40
2,50
2,65
- treapta II
M
1,70
1,75
1,80
1,90
2,05
2,15
- treapta III
M
1,30
1,35
1,40
1,50
1,55
1,65
- debutant
M
1,20
-
-
-
-
-
13.
Machior, peruchier, montor imagine,
operator imagine/lumini/sunet, editor
imagine/sunet, regizor scenă (culise),
secretar platou
- treapta I
M
2,00
2,10
2,20
2,30
2,45
2,55
- treapta II
M
1,65
1,70
1,75
1,80
1,90
2,05
- treapta III
M
1,25
1,30
1,35
1,45
1,50
1,60
- debutant
M
1,20
-
-
-
-
-
Nr.
crt.
Funcţia
Nivelul studiilor
Coeficienţi de ierarhizare
Baza
Gradaţia corespunzătoare tranşelor de vechime
1
2
3
4
5
14.
Regizor scenă (culise), secretar platou,
tehnician, merceolog, referent, contabil,
analist ajutor, programator ajutor,
stenodactilograf, secretar dactilograf,
operator date, controlor date, funcţionar
arhivar, administrator, casier, magaziner,
şef depozit
- treapta I
M
2,10
2,20
2,30
2,40
2,50
2,65
- treapta II
M
1,70
1,75
1,80
1,90
2,05
2,15
- treapta III
M
1,30
1,35
1,40
1,50
1,55
1,65
- debutant
M
1,20
-
-
-
-
-
15.
Supraveghetor sală, controlor bilete,
garderobier, plasator
M;G
1,35
1,40
1,50
1,55
1,65
1,70
16.
Pompier, manipulant decor, guard,
maistru
- treapta I
M;G
1,50
1,65
1,70
1,80
1,90
1,95
- treapta II
M;G
1,30
1,35
1,40
1,50
1,55
1,65
17.
Muncitori calificaţi (broder; butafor,
cizmar-confecţioner încălţăminte,
confecţioner montator produse din lemn;
costumier; croitor-confecţioner
îmbrăcăminte, electrician iluminare
scenă, imprimeur textile, machior,
mânuitor-montator decor, maistru
acordor/pian/clavecin, maistru lutier,
maistru sunet/lumini, montor
imagine/sunet, lăcătuş montator;
peruchier, pictor executant, recuziter,
regizor culise, electroacustician, specialist
orgă/instrumente de suflat, tapiţer,
secretar platou, bibliotecar muzical/teatru,
arhivar)
- treapta I
M;G
2,00
2,10
2,20
2,30
2,45
2,55
- treapta II
M;G
1,65
1,70
1,75
1,80
1,90
2,05
- treapta III
M;G
1,35
1,40
1,50
1,55
1,65
1,70
18.
Mânuitor carte, supraveghetor muzeu,
garderobier
M;G
1,35
1,40
1,50
1,55
1,65
1,70
NOTĂ:
1. În coeficientul prevăzut în coloana ,,Bază" sunt cuprinse: salarii mai mari cu 20% pentru importanţă naţională, sporul de
25% pentru importanţă naţională, sporul de stabilitate, sporul de suprasolicitare neuropsihică, sporul de fidelitate, sporul pentru
condiţii periculoase sau vătămătoare, salariul de merit, sporul de vechime în muncă, pentru toate categoriile de personal bugetar
care au beneficiat în anul 2009 de acestea.
2. Suma sporurilor acordate cumulat pe total ordonator principal de credite nu poate depăşi 30% din suma salariilor de
bază.
B. Funcţii de execuţie
ANEXA Nr. II/4.2
II. Salarii de bază din sistemul bibliotecilor publice şi din alte instituţii publice de cultură din România necuprinse
la pct. I din anexa nr. II/4.1
A. Funcţii de conducere
Nr.
crt.
Funcţia
Nivelul studiilor
Coeficienţi de ierarhizare
Grad I
Grad II
1. Director general/director - manager
S
5,40
5,70
2. Director
S
5,35
5,60
3. Director adjunct, contabil-şef
S
5,30
5,55
4. Şef serviciu, şef serviciu contencios
S
5,25
5,50
5. Şef birou, şef laborator, şef oficiu
S
5,15
5,40
6. Şef atelier
3,10
3,25
7. Şef formaţie muncitori
2,95
3,05
Nr.
crt.
Funcţia
Nivelul studiilor
Coeficienţi de ierarhizare
Baza
Gradaţia corespunzătoare tranşelor de vechime
1
2
3
4
5
1.
Bibliotecar, bibliograf, redactor,
tehnoredactor, economist, inginer,
consilier juridic, analist, programator,
inginer de sistem
- gradul IA
S
3,10
3,30
3,45
3,60
3,80
4,00
- gradul I
S
2,80
2,95
3,05
3,20
3,40
3,55
- gradul II
S
2,60
2,70
2,85
3,00
3,15
3,30
- debutant
S
1,75
-
-
-
-
-
2.
Bibliotecar, bibliograf, bibliotecar-arhivist,
referent, subinginer, conductor arhitect,
arhivist, tehnician economist,
informatician, conductor tehnic
- gradul I
SSD
2,60
2,70
2,85
3,00
3,15
3,30
- gradul II
SSD
2,40
2,50
2,60
2,75
2,85
3,00
- gradul III
SSD
2,00
2,10
2,20
2,35
2,45
2,55
- debutant
SSD
1,30
-
-
-
-
-
Nr.
crt.
Funcţia
Nivelul studiilor
Coeficienţi de ierarhizare
Baza
Gradaţia corespunzătoare tranşelor de vechime
1
2
3
4
5
3.
Bibliotecar
- treapta I
PL
2,05
2,20
2,30
2,40
2,50
2,60
- treapta II
PL
1,80
1,90
2,00
2,05
2,20
2,30
- treapta III
PL
1,50
1,55
1,65
1,70
1,80
1,90
- debutant
PL
1,25
-
-
-
-
-
4.
Bibliotecar, redactor, tehnoredactor,
tehnician, merceolog, referent, contabil,
analist ajutor, programator ajutor,
stenodactilograf, secretar dactilograf,
operator date, controlor date, funcţionar,
arhivar, administrator, casier, magaziner,
şef depozit
- treapta IA
M
2,00
2,10
2,20
2,30
2,45
2,55
- treapta I
M
1,65
1,70
1,75
1,80
1,90
2,05
- treapta II
M
1,25
1,30
1,35
1,45
1,50
1,60
- debutant
M
1,20
-
-
-
-
-
5.
Restaurator
- gradul IA
S
3,10
3,30
3,45
3,60
3,80
4,00
- gradul I
S
2,80
2,95
3,05
3,20
3,40
3,55
- gradul II
S
2,60
2,70
2,85
3,00
3,15
3,30
- debutant
S
1,75
-
-
-
-
-
6.
Restaurator
- treapta I
M
2,00
2,10
2,20
2,30
2,45
2,55
- treapta II
M
1,65
1,70
1,75
1,80
1,90
2,05
- treapta III
M
1,25
1,30
1,35
1,45
1,50
1,60
- debutant
M
1,20
-
-
-
-
-
7.
Conservator
- gradul IA
S
3,10
3,30
3,45
3,60
3,80
4,00
- gradul I
S
2,80
2,95
3,05
3,20
3,40
3,55
- gradul II
S
2,60
2,70
2,85
3,00
3,15
3,30
- debutant
S
1,75
-
-
-
-
-
8.
Conservator
- treapta I
M
2,00
2,10
2,20
2,30
2,45
2,55
- treapta II
M
1,65
1,70
1,75
1,80
1,90
2,05
- treapta III
M
1,25
1,30
1,35
1,45
1,50
1,60
- debutant
M
1,20
-
-
-
-
-
9.
Pompier, manipulant decor, guard,
maistru
- treapta I
M;G
1,40
1,50
1,55
1,60
1,70
1,80
- treapta II
M;G
1,20
1,25
1,30
1,40
1,45
1,50
10.
Mânuitor carte, supraveghetor sală,
garderobier
M;G
1,15
1,20
1,25
1,30
1,40
1,45
NOTĂ:
1. În coeficientul prevăzut în coloana ,,Bază" sunt cuprinse: sporul de stabilitate, sporul de suprasolicitare neuropsihică,
sporul de fidelitate, sporul pentru condiţii periculoase sau vătămătoare, salariul de merit, sporul de prevenţie, cuantumul lunar
aferent primelor de stabilitate, sporul de vechime în muncă.
2. Suma sporurilor acordate cumulat pe total ordonator principal de credite nu poate depăşi 30% din suma salariilor de bază.
ANEXA Nr. II/4.3
III. Salarii de bază din sistemul muzeelor publice şi din alte instituţii publice de cultură din România necuprinse
la pct. I din anexa nr. II/4.1
A. Funcţii de conducere
Nr.
crt.
Funcţia
Nivelul studiilor
Coeficienţi de ierarhizare
Grad I
Grad II
1. Director general/director - manager
S
5,20
5,70
2. Director
S
5,10
5,60
3. Director adjunct, contabil-şef
S
5,05
5,55
4. Şef serviciu, şef serviciu contencios
S
5,00
5,45
5. Şef birou, şef laborator, şef oficiu
S
4,90
5,40
6. Şef atelier
2,95
3,25
7. Şef formaţie muncitori
2,80
3,05
B. Funcţii de execuţie
Nr.
crt.
Funcţia
Nivelul studiilor
Coeficienţi de ierarhizare
Baza
Gradaţia corespunzătoare tranşelor de vechime
1
2
3
4
5
1.
Muzeograf, restaurator, conservator,
arheolog, istoric, arhivist, arhitect,
economist, inginer, consilier juridic,
analist, programator, inginer de sistem
- gradul IA
S
3,10
3,30
3,45
3,60
3,80
4,00
- gradul I
S
2,70
2,80
3,00
3,10
3,30
3,40
- gradul II
S
2,30
2,40
2,55
2,70
2,80
2,95
- debutant
S
1,75
-
-
-
-
-
2.
Biolog, fizician, chimist, sociolog,
psiholog; principal
S
2,95
3,10
3,25
3,40
3,60
3,75
3.
Biolog, fizician, chimist, sociolog,
psiholog; specialist
S
2,70
2,85
3,00
3,15
3,30
3,45
4. Biolog, fizician, chimist, sociolog, psiholog
S
2,25
2,40
2,50
2,60
2,70
2,85
5.
Biolog, fizician, chimist, sociolog,
psiholog; debutant
S
1,75
-
-
-
-
-
6.
Muzeograf restaurator, conservator,
referent, subinginer, conductor arhitect,
arhivist, tehnician economist,
informatician, conductor tehnic
- gradul I
SSD
2,60
2,70
2,85
3,00
3,15
3,30
- gradul II
SSD
2,40
2,50
2,60
2,75
2,85
3,00
- gradul III
SSD
2,00
2,10
2,20
2,35
2,45
2,55
- debutant
SSD
1,30
-
-
-
-
-
NOTĂ:
1. În coeficientul prevăzut în coloana ,,Bază" sunt cuprinse: salarii mai mari cu 20% pentru importanţă naţională, sporul de
toxicitate, sporul de confidenţialitate, sporul de stabilitate, salariul de merit, sporul de vechime în muncă.
2. Suma sporurilor acordate cumulat pe total ordonator principal de credite nu poate depăşi 30% din suma salariilor de
bază.
ANEXA Nr. II/4.4
IV. Salarii de bază din instituţiile de spectacole şi concerte şi din alte instituţii publice de cultură necuprinse la pct. I
din anexa nr. II/4.1
A. Funcţii de conducere
Nr.
crt.
Funcţia
Nivelul studiilor
Coeficienţi de ierarhizare
Grad I
Grad II
1. Director general/director-manager
S
5,90
6,20
2. Director general adjunct
S
5,85
6,15
3. Director
S
5,80
6,10
4. Director adjunct, contabil-şef, inginer-şef
S
5,60
5,90
5. Şef secţie
S
5,40
5,80
6. Şef serviciu, şef serviciu contencios
S
5,40
5,80
7. Şef birou, şef laborator, şef oficiu
S
5,10
5,40
8. Şef atelier
3,40
3,60
9. Şef formaţie muncitori
3,30
3,50
Nr.
crt.
Funcţia
Nivelul studiilor
Coeficienţi de ierarhizare
Baza
Gradaţia corespunzătoare tranşelor de vechime
1
2
3
4
5
7.
Redactor, tehnoredactor, tehnician,
merceolog, referent, contabil, analist
ajutor, programator ajutor,
stenodactilograf, secretar dactilograf,
operator date, controlor date, funcţionar,
arhivar, administrator, casier, magaziner,
şef depozit
- treapta IA
M
2,00
2,10
2,20
2,30
2,45
2,55
- treapta I
M
1,65
1,70
1,75
1,80
1,90
2,05
- treapta II
M
1,25
1,30
1,35
1,45
1,50
1,60
- debutant
M
1,20
-
-
-
-
-
8.
Restaurator, conservator trezorier,
gestionar custode sală
- treapta I
M
2,00
2,10
2,20
2,30
2,45
2,55
- treapta II
M
1,65
1,70
1,75
1,80
1,90
2,05
- treapta III
M
1,25
1,30
1,35
1,45
1,50
1,60
- debutant
M
1,20
-
-
-
-
-
9.
Pompier, guard, maistru
- treapta I
M;G
1,40
1,50
1,55
1,60
1,70
1,80
- treapta II
M;G
1,20
1,25
1,30
1,40
1,45
1,50
10. Garderobier
M;G
1,15
1,20
1,25
1,30
1,40
1,45
11. Supraveghetor muzeu
M;G
1,25
1,30
1,35
1,45
1,50
1,60
B. Funcţii de execuţie
Nr.
crt.
Funcţia
Nivelul studiilor
Coeficienţi de ierarhizare
Baza
Gradaţia corespunzătoare tranşelor de vechime
1
2
3
4
5
1.
Artişti lirici operă, artişti lirici, corişti operă,
corişti, balerini, artişti instrumentişti,
dansatori, actori; care desfăşoară
activitate solistică sau rol principal;
regizor artistic, dirijor, solist (vocal, balet,
concertist, instrumentist), şef partidă,
concert-maestru
S
3,45
3,65
3,85
4,00
4,20
4,45
2.
Actor (teatru, mânuitor păpuşi -
marionete), pictor, scenograf, maestru
(balet, dans, cor, corepetitor, artist circ),
consultant artistic, coregraf, artist circ,
artist instrumentist
- gradul IA
S
3,40
3,60
3,75
3,90
4,15
4,30
- gradul I
S
3,10
3,30
3,45
3,60
3,80
4,00
- gradul II
S
2,60
2,70
2,85
3,00
3,15
3,30
- debutant
S
1,75
-
-
-
-
-
3.
Dirijor cor, artist liric (operă, operetă,
teatru muzical), artist liric, corepetitor,
acompaniator, balerin, regizor scenă
(culise), sufleor (operă, operetă, teatru),
maestru de studii (balet, canto, muzicale),
economist, inginer, consilier juridic,
analist, programator, inginer de sistem
- gradul IA
S
3,30
3,45
3,65
3,85
4,00
4,20
- gradul I
S
2,95
3,10
3,25
3,40
3,60
3,75
- gradul II
S
2,70
2,80
3,00
3,10
3,30
3,40
- debutant
S
1,75
-
-
-
-
-
4.
Şef orchestră, secretar (literar, muzical,
artistic, platou, PR), impresar artistic,
sculptor păpuşi, artist plastic, grafician,
regizor artistic
- gradul I
S
3,10
3,30
3,45
3,60
3,80
4,00
- gradul II
S
2,40
2,55
2,70
2,80
2,95
3,10
- gradul III
S
2,10
2,20
2,35
2,40
2,55
2,70
- debutant
S
1,75
-
-
-
-
-
5.
Dansator, machior, peruchier, montor
imagine, editor (imagine, sunet), operator
lumini (imagine, sunet), producător-
delegat, secretar platou, asistent
regie/scenografie, recuziter
- gradul I
S
2,95
3,10
3,25
3,40
3,60
3,80
- gradul II
S
2,60
2,70
2,85
3,00
3,15
3,30
- gradul III
S
2,25
2,40
2,50
2,60
2,70
2,85
- debutant
S
1,75
-
-
-
-
-
6.
Referent, subinginer, conductor arhitect,
arhivist, tehnician economist,
informatician, conductor tehnic
- gradul I
SSD
2,60
2,70
2,85
3,00
3,15
3,30
- gradul II
SSD
2,40
2,50
2,60
2,75
2,85
3,00
- gradul III
SSD
2,00
2,10
2,20
2,35
2,45
2,55
- debutant
SSD
1,30
-
-
-
-
-
Nr.
crt.
Funcţia
Nivelul studiilor
Coeficienţi de ierarhizare
Baza
Gradaţia corespunzătoare tranşelor de vechime
1
2
3
4
5
7.
Dirijor, dirijor cor, maestru (balet-dans, cor,
corepetitor, artist circ), concert-maestru,
impresar artistic, solist (vocal, balet,
concertist, instrumentist), actor, artist circ,
instrumentist, corist operă, actor mânuitor
păpuşi, actor, corist, sufleor (teatru, operă,
operetă), balerin, dansator, corepetitor,
sculptor păpuşi, sufleor, artist plastic,
grafician, referent literar/muzical/artistic,
coregraf
- I
M
2,05
2,20
2,30
2,40
2,50
2,60
- II
M
1,80
1,90
2,00
2,05
2,20
2,30
- III
M
1,50
1,55
1,65
1,70
1,80
1,90
- debutant
M
1,25
-
-
-
-
-
8.
Maestru lumini-sunet, şef orchestră
maestru (acordor pian-clavecin, lutier),
specialist (orgă, instrumente de suflat)
- I
M
2,05
2,20
2,30
2,40
2,50
2,60
- II
M
1,80
1,90
2,00
2,05
2,20
2,30
- III
M
1,50
1,55
1,65
1,70
1,80
1,90
- debutant
M
1,25
-
-
-
-
-
9.
Machior, peruchier, montor imagine,
operator imagine/lumini/sunet, editor
imagine/sunet, regizor scenă (culise),
secretar platou
- I
M
2,00
2,10
2,20
2,30
2,45
2,55
- II
M
1,65
1,70
1,75
1,80
1,90
2,05
- III
M
1,25
1,30
1,35
1,45
1,50
1,60
- debutant
M
1,20
-
-
-
-
-
10.
Regizor scenă (culise), secretar platou,
tehnician, merceolog, referent, contabil,
analist ajutor, programator ajutor,
stenodactilograf, secretar dactilograf,
operator date, controlor date, funcţionar
arhivar, administrator, casier, magaziner,
şef depozit
- treapta I
M
2,05
2,20
2,30
2,40
2,50
2,60
- treapta II
M
1,80
1,90
2,00
2,05
2,20
2,30
- treapta III
M
1,50
1,55
1,65
1,70
1,80
1,90
- debutant
M
1,25
-
-
-
-
-
11.
Supraveghetor sală, controlor bilete,
garderobier, plasator
M;G
1,25
1,30
1,35
1,45
1,50
1,60
12.
Pompier, manipulant decor, guard,
maistru
- treapta I
M;G
1,25
1,30
1,35
1,45
1,50
1,60
- treapta II
M;G
1,20
1,25
1,30
1,40
1,45
1,50
NOTĂ:
1. În coeficientul prevăzut în coloana ,,Bază" sunt cuprinse salariul de merit, sporul de vechime în muncă.
2. Suma sporurilor acordate cumulat pe total ordonator principal de credite nu poate depăşi 30% din suma salariilor de
bază.
ANEXA Nr. II/4.5
V. Salarii de bază din case de cultură, cămine culturale şi alte instituţii publice de cultură din România
A. Funcţii de conducere
Nr.
crt.
Funcţia
Nivelul studiilor
Coeficienţi de ierarhizare
Baza
Gradaţia corespunzătoare tranşelor de vechime
1
2
3
4
5
13.
Muncitori calificaţi (brodeor; butafor,
cizmar-confecţioner încălţăminte,
confecţioner montator produse din lemn,
costumier, croitor-confecţioner
îmbrăcăminte, electrician iluminare
scenă, imprimeur textile, machior,
mânuitor-montator decor, maistru
acordor/pian/clavecin, maistru lutier,
maistru sunet/lumini; maistru
sunet/lumini, montor imagine/sunet,
lăcătuş montator, peruchier; pictor
executant, recuziter, regizor culise,
electroacustician, specialist
orgă/instrumente de suflat, tapiţer,
secretar platou, bibliotecar muzical/teatru,
arhivar)
- I
2,00
2,10
2,20
2,30
2,45
2,55
- II
1,65
1,70
1,75
1,80
1,90
2,05
- III
1,25
1,30
1,35
1,45
1,50
1,60
Nr.
crt.
Funcţia
Nivelul studiilor
Coeficienţi de ierarhizare
Grad I
Grad II
1. Director, manager
S
4,00
4,50
2. Director adjunct, contabil-şef
S
3,90
4,10
3. Şef serviciu, şef serviciu contencios
S
3,80
4,00
4. Şef birou, şef laborator, şef oficiu
S
3,60
3,80
5. Şef atelier
2,45
2,70
6. Şef formaţie muncitori
2,20
2,40
B. Funcţii de execuţie
Nr.
crt.
Funcţia
Nivelul studiilor
Coeficienţi de ierarhizare
Baza
Gradaţia corespunzătoare tranşelor de vechime
1
2
3
4
5
1. Referent gradul IA
S
2,70
2,85
3,00
3,15
3,30
3,45
2. Referent gradul I
S
2,15
2,25
2,40
2,50
2,65
2,75
3. Referent debutant
S
1,75
-
-
-
-
-
4. Referent gradul I
SSD
1,95
2,05
2,15
2,25
2,40
2,50
5. Referent gradul II
SSD
1,65
1,75
1,80
1,90
2,05
2,10
NOTĂ:
1. În coeficientul prevăzut în coloana ,,Bază" sunt cuprinse salariul de merit, sporul de vechime în muncă.
2. Suma sporurilor acordate cumulat pe total ordonator principal de credite nu poate depăşi 30% din suma salariilor de
bază.
ANEXA Nr. II/4.6
VI. Salarii de bază din presă, edituri, informare documentară şi ale altor instituţii publice de cultură din România
A. Funcţii de conducere
Nr.
crt.
Funcţia
Nivelul studiilor
Coeficienţi de ierarhizare
Grad I
Grad II
1. Redactor-şef
4,65
5,00
2. Redactor-şef adjunct
4,60
4,90
Nr.
crt.
Funcţia
Nivelul studiilor
Coeficienţi de ierarhizare
Baza
Gradaţia corespunzătoare tranşelor de vechime
1
2
3
4
5
6. Referent debutant
SSD
1,30
-
-
-
-
-
7. Referent treapta I
PL
1,55
1,65
1,75
1,80
1,95
2,05
8. Referent treapta II
PL
1,50
1,60
1,70
1,75
1,85
1,95
9. Referent debutant
PL
1,25
-
-
-
-
-
10. Referent treapta IA
M
1,35
1,40
1,50
1,55
1,65
1,70
11. Referent treapta I
M
1,25
1,30
1,35
1,40
1,50
1,55
12. Referent debutant
M
1,20
-
-
-
-
-
B. Funcţii de execuţie
Nr.
crt.
Funcţia
Nivelul studiilor
Coeficienţi de ierarhizare
Baza
Gradaţia corespunzătoare tranşelor de vechime
1
2
3
4
5
1.
Redactor de rubrică, redactor, lector,
publicist comentator, tehnoredactor,
corespondent în străinătate
- gradul IA
S
2,95
3,10
3,25
3,40
3,60
3,75
- gradul I
S
2,40
2,50
2,60
2,75
2,85
3,00
- gradul II
S
1,90
2,00
2,10
2,20
2,30
2,40
- debutant
S
1,75
-
-
-
-
-
2.
Şef agenţie publicitate, administrator
(publicaţii, editură), reporter (fotoreporter,
corespondent local), secretar (tehnic) de
redacţie, documentarist, traducător,
caricaturist, desenator artistic, corector
- gradul I
S
2,70
2,80
3,00
3,10
3,30
3,40
- gradul II
S
2,25
2,40
2,50
2,60
2,70
2,85
- gradul III
S
1,85
1,90
2,05
2,10
2,20
2,35
- debutant
S
1,75
-
-
-
-
-
Nr.
crt.
Funcţia
Nivelul studiilor
Coeficienţi de ierarhizare
Baza
Gradaţia corespunzătoare tranşelor de vechime
1
2
3
4
5
3.
Redactor, secretar de redacţie
- gradul I
SSD
2,15
2,25
2,40
2,50
2,60
2,70
- gradul II
SSD
1,75
1,80
1,90
2,00
2,10
2,20
- gradul III
SSD
1,35
1,40
1,50
1,55
1,65
1,70
- debutant
SSD
1,30
-
-
-
-
-
4.
Redactor, secretar (tehnic) de redacţie,
documentarist, traducător, caricaturist,
desenator artistic, corector, tehnoredactor
- treapta IA
M
2,05
2,20
2,30
2,40
2,50
2,60
- treapta I
M
1,80
1,90
2,00
2,05
2,20
2,30
- treapta II
M
1,50
1,55
1,65
1,70
1,80
1,90
- debutant
M
1,25
-
-
-
-
-
5.
Laborant foto, retuşor foto, fotograf
- treapta IA
M;G
2,00
2,10
2,20
2,30
2,45
2,55
- treapta I
M;G
1,65
1,70
1,75
1,80
1,90
2,05
- treapta II
M;G
1,25
1,30
1,35
1,45
1,50
1,60
- debutant
M;G
1,20
-
-
-
-
-
NOTĂ:
1. În coeficientul prevăzut în coloana ,,Bază" sunt cuprinse salariul de merit, sporul de vechime în muncă.
2. Suma sporurilor acordate cumulat pe total ordonator principal de credite nu poate depăşi 30% din suma salariilor de
bază.
ANEXA Nr. II/4.7
VII. Sporuri şi alte drepturi specifice
A. În raport cu condiţiile în care se desfăşoară activitatea, pot fi acordate personalului salarizat, cu respectarea prevederilor
legale, următoarele categorii de sporuri:
a) pentru condiţii periculoase sau vătămătoare, un spor de până la 15% din salariul de bază, corespunzător timpului lucrat
la locurile de muncă respective;
b) pentru condiţii grele de muncă, un spor de până la 15% din salariul de bază, corespunzător timpului lucrat la locurile
de muncă respective.
Locurile de muncă, categoriile de personal, mărimea concretă a sporurilor, precum şi condiţiile de acordare se stabilesc
prin regulament de către ordonatorul principal de credite, cu consultarea sindicatelor şi cu avizul comun al Ministerului Finanţelor
Publice şi al Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale.
B. Alte drepturi
Persoanele încadrate în unităţile de cultură care au rezultate valoroase în activitate pot ocupa în mod cu totul excepţional,
în baza criteriilor elaborate de Ministerul Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional şi cu aprobarea nominală a ministrului culturii,
cultelor şi patrimoniului naţional, funcţii de specialitate fără a avea studiile necesare postului.
ANEXA Nr. II/5
CULTE
Salarii de bază pentru personalul clerical*)
Funcţii de execuţie
Nr.
crt.
Funcţia
Nivelul studiilor
Coeficienţi de ierarhizare
Baza
Gradaţia corespunzătoare tranşelor de vechime
1
2
3
4
5
1.
Preot
- gradul I
S
2,10
2,20
2,30
2,40
2,50
2,65
- gradul II
S
1,90
2,00
2,10
2,20
2,35
2,45
- definitiv
S
1,80
1,85
1,90
2,00
2,10
2,20
- debutant
S
1,75
-
-
-
-
-
2.
Preot
- gradul I
M
1,45
1,50
1,60
1,70
1,75
1,85
- definitiv
M
1,30
1,35
1,45
1,50
1,60
1,70
- debutant
M
1,20
-
-
-
-
-
*) Se utilizează pentru salarizarea personalului încadrat în unităţile bugetare. Condiţiile de ocupare a gradelor profesionale se stabilesc prin hotărâre a
Guvernului. Ministerul Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional este autorizat să certifice asimilarea funcţiilor de la alte culte cu cea de preot.
NOTĂ:
1. În coeficientul prevăzut în coloana ,,Bază" sunt cuprinse salariul de merit, după caz, şi sporurile specifice domeniului în
care îşi desfăşoară activitatea, care au fost incluse în salariul de bază.
2. Suma sporurilor acordate cumulat pe total ordonator principal de credite nu poate depăşi 30% din suma salariilor de
bază.
ANEXA Nr. II/6
SPORT
Unităţi sportive
I. Salariul de bază pentru funcţiile de specialitate din federaţii sportive
Nr.
crt.
Funcţia
Nivelul
studiilor*)
Coeficienţi de ierarhizare
Baza
Gradaţia corespunzătoare tranşelor de vechime
1
2
3
4
5
a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
1.
Secretar federaţie, antrenor federal,
antrenor lot naţional**), expert sportiv;
gradul IA
2,85
3,00
3,15
3,30
3,45
3,65
2.
Secretar federaţie, antrenor federal,
antrenor lot naţional**), expert sportiv;
gradul I
2,70
2,85
3,00
3,15
3,30
3,45
3.
Secretar federaţie, antrenor federal,
antrenor lot naţional**), expert sportiv;
gradul II
2,40
2,50
2,60
2,70
2,85
3,00
4.
Secretar federaţie, antrenor federal,
antrenor lot naţional**); gradul III,
instructor sportiv gradul I
1,95
2,05
2,15
2,25
2,40
2,50
5.
Secretar federaţie, antrenor federal;
gradul IV, instructor sportiv gradul II
1,90
1,95
2,10
2,20
2,30
2,40
6. Instructor sportiv debutant
1,30
-
-
-
-
-
b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
*) Nivelul studiilor şi condiţiile de ocupare a funcţiilor se stabilesc prin ordin al ministrului tineretului şi sportului.
**) Se poate utiliza şi la cluburile sportive, cu aprobarea ministrului tineretului şi sportului.
II. Salariul de bază pentru funcţiile de specialitate din alte unităţi sportive
*) Nivelul studiilor şi condiţiile de ocupare a funcţiilor se stabilesc prin ordin al ministrului tineretului şi sportului.
**) Categoria de clasificare de antrenor corespunde gradului profesional.
NOTĂ:
1. În coeficientul prevăzut în coloana ,,Bază" sunt cuprinse salariul de merit, după caz, sporurile specifice domeniului în
care îşi desfăşoară activitatea, care au fost incluse în salariul de bază, sporul de vechime în muncă.
2. Suma sporurilor acordate cumulat pe total ordonator principal de credite nu poate depăşi 30% din suma salariilor de
bază.
ANEXA Nr. II/7
UNITĂŢI DE NAVIGAŢIE
I. Salarii de bază pentru funcţii de specialitate
A. Funcţii de conducere
7. Instructor sportiv I, referent I
1,90
1,95
2,10
2,20
2,30
2,40
8. Instructor sportiv II, referent II
1,65
1,75
1,80
1,90
2,00
2,10
9. Instructor sportiv III, referent III
1,50
1,60
1,65
1,75
1,80
1,90
10. Instructor sportiv debutant
1,30
-
-
-
-
-
1. Expert sportiv gradul I A
2,85
3,00
3,15
3,30
3,45
3,65
2.
Antrenor categoria I, expert sportiv
gradul I
2,70
2,85
3,00
3,15
3,30
3,45
3.
Antrenor categoria II, expert sportiv
gradul II
2,40
2,50
2,60
2,70
2,85
3,00
4.
Antrenor categoria III, referent sportiv
gradul III
2,05
2,15
2,25
2,40
2,50
2,65
5.
Antrenor categoria IV, referent sportiv
gradul IV
1,95
2,05
2,15
2,25
2,40
2,50
6. Antrenor categoria V
1,90
1,95
2,10
2,20
2,30
2,40
7.
Antrenor debutant, referent sportiv
debutant
1,30
-
-
-
-
-
Nr.
crt.
Funcţia
Nivelul studiilor
Coeficienţi de ierarhizare
Grad I
1.
Şef grup scafandri
M;G
3,15
Nr.
crt.
Funcţia
Nivelul
studiilor*)
Coeficienţi de ierarhizare
Baza
Gradaţia corespunzătoare tranşelor de vechime
1
2
3
4
5
Funcţii de execuţie pe categorii de clasificare**)
B. Funcţii de execuţie
11. Ofiţer punte
SSD
2,20
2,30
2,40
2,50
2,60
2,70
12. Ofiţer mecanic, ofiţer electrician
SSD
2,30
2,40
2,55
2,65
2,80
2,95
13. Ofiţer mecanic, ofiţer electrician; aspirant
SSD
1,50
-
-
-
-
-
14. Ofiţer punte aspirant
SSD
1,50
-
-
-
-
-
15. Căpitan dragor, căpitan
M
2,25
2,40
2,50
2,60
2,75
2,90
16. Şef mecanic
M
2,60
2,70
2,85
3,00
3,15
3,30
17. Dragor şef
M
2,15
2,25
2,40
2,50
2,65
2,80
18. Ofiţer punte
M
2,05
2,15
2,30
2,40
2,50
2,65
19. Ofiţer mecanic, ofiţer electrician
M
2,35
2,50
2,60
2,75
2,90
3,00
20. Dragor
M
1,90
2,00
2,05
2,15
2,25
2,40
21. Ofiţer punte, dragor; aspirant
M
1,45
-
-
-
-
-
22. Ofiţer mecanic, ofiţer electrician; aspirant
M
1,45
-
-
-
-
-
3. Comandant
S
3,25
3,40
3,55
3,75
3,95
4,10
4. Şef mecanic
S
3,05
3,20
3,40
3,55
3,70
3,90
5. Căpitan secund
S
2,65
2,75
2,90
3,05
3,20
3,35
6. Şef mecanic secund, şef electrician
S
2,60
2,70
2,85
3,00
3,15
3,30
7. Ofiţer punte III
S
2,10
2,20
2,30
2,40
2,55
2,70
8. Ofiţer mecanic, ofiţer electrician; III
S
2,45
2,55
2,70
2,80
3,00
3,10
9. Ofiţer punte aspirant
S
1,75
-
-
-
-
-
10. Ofiţer mecanic, electrician; aspirant
S
1,75
-
-
-
-
-
a) Funcţii de execuţie pe nave maritime
Nr.
crt.
Funcţia
Nivelul studiilor
Coeficienţi de ierarhizare
Baza
Gradaţia corespunzătoare tranşelor de vechime
1
2
3
4
5
1. Comandant instructor
S
3,55
3,70
3,90
4,10
4,30
4,50
2. Şef mecanic instructor
S
2,90
3,05
3,20
3,35
3,55
3,70
b) Funcţii de execuţie pe nave portuare, tehnice, fluviale
c) Funcţii de execuţie comune pe nave
23. Şef staţie RTG
M
2,15
2,25
2,40
2,50
2,65
2,80
24. Ofiţer RTG I
M
2,00
2,05
2,15
2,30
2,40
2,50
25. Ofiţer RTG II
M
1,80
1,90
2,00
2,10
2,20
2,30
26. Şef echipaj
M;G
2,10
2,20
2,30
2,40
2,55
2,70
27. Conducător şalupă
M; G
2,00
2,05
2,15
2,30
2,40
2,50
28. Electrician, motorist, ajustor, timonier
M; G
2,15
2,25
2,40
2,50
2,65
2,80
29. Marinar, motopompist, bucătar
M;G
1,90
2,00
2,05
2,15
2,25
2,40
b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
Nr.
crt.
Funcţia
Nivelul studiilor
Coeficienţi de ierarhizare
Baza
Gradaţia corespunzătoare tranşelor de vechime
1
2
3
4
5
30. Electrician, motorist, ajustor; debutant
M;G
1,45
-
-
-
-
-
31. Motopompist, marinar, bucătar; debutant
M;G
1,45
-
-
-
-
-
32. Scafandru autonom
M;G
2,35
2,50
2,60
2,75
2,90
3,00
33. Scafandru greu
M;G
2,15
2,25
2,40
2,50
2,65
2,80
34. Scafandru debutant
M;G
1,45
-
-
-
-
-
NOTĂ:
1. În coeficientul prevăzut în coloana ,,Bază" sunt cuprinse salariul de merit, sporul pentru condiţii grele, sporul pentru
condiţii vătămătoare, sporul de vechime în muncă.
2. Suma sporurilor acordate cumulat pe total ordonator principal de credite nu poate depăşi 30% din suma salariilor de
bază.
II. Alte drepturi
Pentru activitatea de imersiune se acordă o indemnizaţie de 50 lei/ora de scufundare.
ANEXA Nr. II/8
AGRICULTURĂ
Laboratorul central de carantină fitosanitară; Laboratorul central pentru controlul reziduurilor de pesticide în
plante şi produse vegetale; Laboratorul central pentru controlul calităţii seminţelor şi materialului săditor;
laboratoarele pentru controlul calităţii şi igienei vinului
I. Salarii de bază pentru funcţii de specialitate
Funcţii de execuţie
Nr.
crt.
Funcţia
Nivelul studiilor
Coeficienţi de ierarhizare
Baza
Gradaţia corespunzătoare tranşelor de vechime
1
2
3
4
5
a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
1. Inginer*), chimist/biolog; expert
S
3,05
3,20
3,40
3,60
3,75
3,95
2. Inginer*), chimist/biolog; gradul I
S
2,70
2,80
3,00
3,10
3,25
3,40
3. Inginer*), chimist/biolog; gradul II
S
2,30
2,40
2,50
2,70
2,80
3,00
4. Inginer*), chimist/biolog; debutant
S
1,75
-
-
-
-
-
5.
Subinginer, asistent veterinar,
tehnician**), conductor tehnic;
gradul I
SSD
2,30
2,40
2,50
2,70
2,80
2,95
6.
Subinginer, asistent veterinar,
tehnician**), conductor tehnic;
gradul II
SSD
2,00
2,10
2,20
2,30
2,40
2,50
7.
Subinginer, asistent veterinar,
tehnician**), conductor tehnic;
gradul III
SSD
1,55
1,65
1,70
1,80
1,90
2,00
8.
Subinginer, asistent veterinar,
tehnician**), conductor tehnic; debutant
SSD
1,30
-
-
-
-
-
9. Tehnician**), IA
M
2,15
2,20
2,35
2,45
2,60
2,70
10. Tehnician**), I
M
1,60
1,70
1,75
1,85
2,00
2,05
Nr.
crt.
Funcţia
Nivelul studiilor
Coeficienţi de ierarhizare
Baza
Gradaţia corespunzătoare tranşelor de vechime
1
2
3
4
5
1. Inginer cadastru gradul IA
S
3,05
3,20
3,40
3,60
3,75
3,95
2. Inginer cadastru gradul I
S
2,70
2,80
3,00
3,10
3,25
3,40
3. Inginer cadastru gradul II
S
2,30
2,40
2,50
2,70
2,80
3,00
4. Inginer cadastru debutant
S
1,75
-
-
-
-
-
5. Subinginer cadastru gradul I
SSD
2,30
2,40
2,50
2,70
2,80
2,95
6. Subinginer cadastru gradul II
SSD
2,00
2,10
2,20
2,30
2,40
2,50
7. Subinginer cadastru gradul III
SSD
1,55
1,65
1,70
1,80
1,90
2,00
8. Subinginer cadastru debutant
SSD
1,30
-
-
-
-
-
9. Tehnician cadastru IA
M
2,15
2,20
2,35
2,45
2,60
2,70
10. Tehnician cadastru I
M
1,60
1,70
1,75
1,85
2,00
2,05
11. Tehnician cadastru II
M
1,30
1,40
1,50
1,55
1,65
1,70
12. Tehnician cadastru debutant
M
1,20
-
-
-
-
-
13. Operator cadastru I
M;G
1,30
1,40
1,50
1,55
1,65
1,70
14. Operator cadastru II
M;G
1,25
1,30
1,40
1,50
1,55
1,65
15. Operator cadastru debutant
M;G
1,20
-
-
-
-
-
11. Tehnician**), II
M
1,30
1,40
1,50
1,55
1,65
1,70
12. Tehnician**), debutant
M
1,20
-
-
-
-
-
*) Specialitatea funcţiei de inginer este cea care se regăseşte în activitatea de bază a unităţii (industrie alimentară, agronomie, horticultură, zootehnie
şi altele).
Cu acelaşi nivel sunt salarizate şi funcţiile de biolog, chimist, dacă persoanele încadrate pe aceste funcţii desfăşoară activitate în specialitatea funcţiei.
**) Specialitatea funcţiei de tehnician este cea care se regăseşte în activitatea de bază a unităţii (industrie alimentară, agronomie, horticultură, zootehnie
şi altele).
Cu acelaşi nivel sunt salarizate şi funcţiile de tehnician în biologie sau chimie, dacă persoanele încadrate pe aceste funcţii desfăşoară activitate în
specialitatea funcţiei.
NOTĂ:
În coeficientul prevăzut în coloana ,,Bază" sunt cuprinse salariul de merit, sporul pentru condiţii deosebite, sporul de
vechime în muncă.
II. Sporuri
1. Persoanele salarizate conform prezentei anexe beneficiază şi de următoarele categorii de sporuri:
- sporul pentru activitate desfăşurată în zone izolate, în cuantum de până la 20%;
- sporul pentru condiţii periculoase sau vătămătoare, în cuantum de până la 15%.
2. Suma sporurilor acordate cumulat pe total ordonator principal de credite nu poate depăşi 30% din suma salariilor de bază.
ANEXA Nr. II/9
OFICII DE CADASTRU ŞI ORGANIZARE A TERITORIULUI
I. Salarii de bază pentru funcţii de specialitate
Funcţii de execuţie
a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
NOTĂ:
În coeficientul prevăzut în coloana ,,Bază" sunt cuprinse salariul de merit, sporul pentru condiţii deosebite, sporul de
vechime în muncă.
II. Sporuri
1. Persoanele salarizate conform prezentei anexe beneficiază şi de următoarele categorii de sporuri:
- sporul pentru activitate desfăşurată în zone izolate, în cuantum de până la 20%;
- sporul pentru condiţii periculoase sau vătămătoare, în cuantum de până la 15%.
2. Suma sporurilor acordate cumulat pe total ordonator principal de credite nu poate depăşi 30% din suma salariilor de bază.
ANEXA Nr. II/10
PROTECŢIA MEDIULUI
Agenţii de protecţie a mediului, Administraţia Rezervaţiei Biosferei ,,Delta Dunării"
Salarii de bază pentru funcţii de specialitate
Nr.
crt.
Funcţia
Nivelul studiilor
Coeficienţi de ierarhizare
Baza
Gradaţia corespunzătoare tranşelor de vechime
1
2
3
4
5
1.
Inspector de specialitate expert, inginer
expert*)
S
3,05
3,20
3,40
3,60
3,75
3,95
2. Inspector de specialitate, inginer*); gradul I
S
2,70
2,80
3,00
3,10
3,25
3,40
3. Inspector de specialitate, inginer*); gradul II
S
2,30
2,40
2,50
2,70
2,80
3,00
4. Inspector de specialitate, inginer*); gradul III
S
1,80
1,85
1,90
2,00
2,10
2,20
5. Inspector, inginer*); debutant
S
1,75
-
-
-
-
-
6. Subinginer I
SSD
2,30
2,40
2,50
2,70
2,80
2,95
7. Subinginer II
SSD
2,00
2,10
2,20
2,30
2,40
2,50
8. Subinginer III
SSD
1,55
1,65
1,70
1,80
1,90
2,00
9. Subinginer debutant
SSD
1,30
-
-
-
-
-
b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
10. Tehnician, observator condiţii mediu; I A**)
M
2,15
2,20
2,35
2,45
2,60
2,70
11. Tehnician, observator condiţii mediu; I**)
M
1,60
1,70
1,75
1,85
2,00
2,05
12. Tehnician, observator condiţii mediu; II**)
M
1,30
1,40
1,50
1,55
1,65
1,70
13.
Tehnician, observator condiţii mediu;
debutant**)
M
1,20
-
-
-
-
-
*) Specialitatea funcţiei de inginer este cea care se regăseşte în activitatea de bază a unităţii.
Cu acelaşi nivel pot fi salarizate, în activitatea de bază, şi funcţiile de biolog, chimist, fizician şi altele, dacă persoanele încadrate pe aceste funcţii
desfăşoară activitate în specialitatea funcţiei.
**) Specialitatea funcţiilor de tehnician şi de observator condiţii mediu este cea care se regăseşte în activitatea de bază a unităţii.
NOTĂ:
1. În coeficientul prevăzut în coloana ,,Bază" sunt cuprinse salariul de merit, sporul pentru condiţii deosebite şi o parte din
sporurile de condiţii periculoase sau vătămătoare general acordate, sporul de vechime în muncă.
2. Suma sporurilor acordate cumulat pe total ordonator principal de credite nu poate depăşi 30% din suma salariilor de
bază.
ANEXA Nr. II/11
AVIAŢIA SPORTIVĂ
Aeroclubul României
I. Salarii de bază pentru funcţii de specialitate
A. Funcţii de conducere
Nr.
crt.
Funcţia
Nivelul studiilor*)
Coeficienţi de ierarhizare
Grad I
1. Director general Aeroclubul României
S
6,80
2. Director general adjunct Aeroclubul României
S
6,70
65
1. Comandant detaşament de zbor
6,65
2. Comandant aeroclub teritorial
6,65
3. Comandant adjunct aeroclub teritorial
5,75
4. Şef zbor aeroclub teritorial
5,30
1. Director zbor
6,20
2. Director tehnic
6,20
3. Şef serviciu informare zbor-navigaţie
5,75
1. Şef grupă lucrări - reparaţii (LR)
5,75
2. Şef sector tehnic
5,30
b) Funcţiile de conducere specifice activităţii tehnic-aeronautice
c) Funcţiile de conducere specifice activităţii operativ-aeronautice
*) Nivelul studiilor şi condiţiile de ocupare a funcţiilor se stabilesc prin ordin al ministrului transporturilor şi infrastructurii.
B. Funcţii de execuţie
1. Personal navigant şi tehnic navigant profesionist
Nr.
crt.
Funcţia
Nivelul
studiilor*)
Coeficienţi de ierarhizare
Baza
Gradaţia corespunzătoare tranşelor de vechime
1
2
3
4
5
1.
Pilot recepţie şi control, paraşutist recepţie
şi control, inginer recepţie şi control
3,50
3,70
3,85
4,05
4,25
4,50
2. Pilot instructor, paraşutist instructor
3,05
3,20
3,35
3,55
3,70
3,90
3.
Pilot comandant, mecanic navigant
instructor
2,60
2,75
2,90
3,05
3,20
3,35
4. Copilot, mecanic navigant
2,50
2,60
2,75
2,90
3,00
3,20
5. Pilot în pregătire, paraşutist în pregătire
1,75
-
-
-
-
-
Nr.
crt.
Funcţia
Nivelul studiilor
Coeficienţi de ierarhizare
Baza
Gradaţia corespunzătoare tranşelor de vechime
1
2
3
4
5
6. Inginer de aviaţie
S + Licenţă
clasa I
3,50
3,70
3,85
4,05
4,25
4,50
clasa a II-a
3,05
3,20
3,35
3,55
3,70
3,90
clasa a III-a
2,60
2,75
2,90
3,05
3,20
3,35
clasa a IV-a
2,50
2,60
2,75
2,90
3,00
3,20
debutant
1,75
-
-
-
-
-
*) Nivelul studiilor şi condiţiile de ocupare a funcţiilor se stabilesc prin ordin al ministrului transporturilor şi infrastructurii.
În cazul pierderii licenţei de zbor pentru calificarea deţinută, din cauze medicale, personalul navigant şi tehnic navigant profesionist îşi menţine încadrarea
în clasa deţinută, ca instructor de sol.
2. Personal tehnic aeronautic
66
crt.
Funcţia
Nivelul studiilor
Coeficienţi de ierarhizare
Baza
Gradaţia corespunzătoare tranşelor de vechime
1
2
3
4
5
7. Tehnician de aviaţie
M+Licenţă
clasa I
2,50
2,60
2,75
2,90
3,05
3,15
clasa a II-a
2,15
2,25
2,35
2,50
2,60
2,70
clasa a III-a
1,90
2,00
2,10
2,20
2,30
2,45
clasa a IV-a
1,80
1,90
2,00
2,05
2,15
2,25
debutant
1,45
-
-
-
-
-
8. Mecanic de aviaţie
M + Licenţă
sau Şcoală
Profesională
+ Licenţă
clasa I
2,50
2,60
2,75
2,90
3,05
3,15
clasa a II-a
2,15
2,25
2,35
2,50
2,60
2,70
clasa a III-a
1,90
2,00
2,10
2,20
2,30
2,45
clasa a IV-a
1,80
1,90
2,00
2,05
2,15
2,25
debutant
1,45
-
-
-
-
-
9.
Mecanic pentru întreţinerea aparatelor de
lansare la zbor (turn de paraşutism,
automosor, plior paraşute, deltaplanism)
Şcoală
Profesională
+ Licenţă
clasa I
2,30
2,45
2,60
2,70
2,85
3,00
clasa a II-a
2,05
2,15
2,30
2,40
2,50
2,65
clasa a III-a
1,90
2,00
2,10
2,20
2,30
2,45
clasa a IV-a
1,80
1,90
2,00
2,05
2,15
2,25
debutant
1,45
-
-
-
-
-
10. Maistru de aviaţie
Şcoală
maiştri +
Licenţă
clasa I
2,50
2,65
2,80
2,90
3,05
3,25
clasa a II-a
2,30
2,45
2,60
2,70
2,85
3,00
clasa a III-a
1,45
1,55
1,60
1,70
1,80
1,85
3. Personal operativ aeronautic
Nr.
crt.
Funcţia
Nivelul studiilor
Coeficienţi de ierarhizare
Baza
Gradaţia corespunzătoare tranşelor de vechime
1
2
3
4
5
11. Meteorolog aeronautic specialist
S
gradul I
3,05
3,20
3,40
3,55
3,70
3,90
gradul II
2,65
2,80
2,95
3,05
3,25
3,40
gradul III
2,30
2,40
2,55
2,65
2,80
2,95
gradul IV
2,15
2,25
2,35
2,50
2,60
2,75
debutant
1,75
-
-
-
-
-
12. Meteorolog aeronautic
M + Curs de
calificare
treapta I
2,50
2,60
2,75
2,90
3,05
3,15
treapta II
2,15
2,25
2,35
2,45
2,60
2,70
debutant
1,45
-
-
-
-
-
67
crt.
Funcţia
Nivelul studiilor
Coeficienţi de ierarhizare
Baza
Gradaţia corespunzătoare tranşelor de vechime
1
2
3
4
5
13. Dispecer operaţiuni zbor
M + Curs de
calificare +
Licenţă
treapta I
2,50
2,60
2,75
2,90
3,05
3,15
treapta II
2,15
2,25
2,35
2,50
2,60
2,70
treapta III
1,90
2,00
2,10
2,20
2,30
2,45
debutant
1,45
-
-
-
-
-
1. Indemnizaţia de zbor la bază pentru zboruri de acrobaţie şi înaltă acrobaţie aeriană va fi echivalată, astfel:
- 1 oră zbor acrobaţie = 2 ore zbor normal;
- 1 oră zbor înaltă acrobaţie = 4 ore zbor normal.
Zborul în formaţie este echivalent cu zborul de înaltă acrobaţie.
2. Indemnizaţia de zbor la bază, acordată personalului navigant şi tehnic navigant profesionist, face parte din salariul de
bază şi constituie baza de calcul pentru toate drepturile care se acordă în raport cu acesta.
3. Criteriile pentru acordarea indemnizaţiei de zbor şi de exploatare pe funcţii şi misiuni, în limitele maxime prevăzute,
precum şi majorarea cu până la 60% a indemnizaţiei pentru zborurile ce se execută în condiţii deosebite se stabilesc prin decizia
directorului general al Aeroclubului României. Valoarea indemnizaţiei de zbor şi de exploatare pe funcţii şi misiuni va fi stabilită prin
criterii, astfel încât să nu depăşească alocaţia bugetară pe anul în curs.
4. Suma sporurilor acordate cumulat pe total ordonator principal de credite nu poate depăşi 30% din suma salariilor de
bază.
ANEXA Nr. II/12
ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR
Funcţii specifice din aparatul propriu al administraţiei publice centrale, instituţii subordonate
şi alte instituţii din acest sistem
I. Salarii de bază pentru funcţii de specialitate
A. Funcţii de conducere
Indemnizaţii de zbor pentru personalul navigant şi tehnic navigant profesionist, precum şi indemnizaţia de exploatare pentru
personalul tehnic aeronautic din Aeroclubul României
Nr. crt.
Activitatea pentru care se acordă
Indemnizaţia - limită maximă
1. Misiuni prevăzute în Codul aerian
73 lei/oră/zbor - începând cu 01.01.2010
2. Misiuni prevăzute în Codul aerian
57 lei/start sau tur de pistă - începând cu 01.01.2010
3. Salturi cu paraşuta
141 lei/salt - începând cu 01.01.2010
4. Lansarea la zbor a aeronavelor şi aterizări
9,5 lei/lansare sau aterizare - începând cu 01.01.2010
Nr.
crt.
Funcţia
Nivelul studiilor
Coeficienţi de ierarhizare
Grad
I
II
1.
Director
S
6,05
6,50
2.
Director adjunct
S
5,85
6,35
68
În coeficientul prevăzut în coloana ,,Bază" sunt cuprinse sporul pentru tehnicitate, complexitate şi responsabilitate, salariul
de merit, sporul pentru inspecţie şi control, sporul pentru încordare psihică, sporul de vechime în muncă.
II. Sporuri şi alte drepturi
Criteriile de încadrare şi de avansare în clase, grade şi trepte a personalului navigant şi tehnic navigant profesionist,
tehnic-aeronautic şi operativ-aeronautic se stabilesc prin ordin al ministrului transporturilor şi infrastructurii.
Nr.
crt.
Funcţia
Nivelul
studiilor
Coeficienţi de ierarhizare
Baza
Gradaţia corespunzătoare tranşelor de vechime
1
2
3
4
5
Funcţii de execuţie pe grade şi trepte profesionale
1.
Medic veterinar gradul I/Medic primar
veterinar
S
3,40
3,60
3,75
3,90
4,00
4,10
2. Medic veterinar gradul II
S
2,50
2,65
2,75
2,85
3,05
3,20
3. Medic veterinar gradul III
S
1,95
2,05
2,10
2,25
2,35
2,45
4. Medic veterinar debutant
S
1,90
-
-
-
-
-
5.
Inginer*), medic, chimist/biolog; gradul
IA/Expert
S
3,40
3,55
3,70
3,90
4,10
4,30
6. Inginer*), medic, chimist/biolog; gradul I
S
2,50
2,60
2,70
2,85
3,00
3,15
7. Inginer*), medic, chimist/biolog; gradul II
S
1,90
2,05
2,10
2,20
2,35
2,45
8. Inginer*), medic,chimist/biolog; debutant
S
1,75
-
-
-
-
-
9.
Subinginer, asistent veterinar, tehnician**),
conductor tehnic, referent de specialitate; IA
SSD
2,30
2,40
2,50
2,70
2,80
2,95
10.
Subinginer, asistent veterinar, tehnician**),
conductor tehnic, referent de specialitate; I
SSD
1,75
1,80
1,90
2,00
2,10
2,20
11.
Subinginer, asistent veterinar, tehnician**),
conductor tehnic, referent de specialitate; II
SSD
1,35
1,45
1,50
1,60
1,65
1,75
12.
Subinginer, asistent veterinar, tehnician**),
conductor tehnic, referent de specialitate;
debutant
SSD
1,30
-
-
-
-
-
13. Asistent veterinar, tehnician**), referent IA
M
1,75
1,80
1,90
2,00
2,10
2,20
14. Asistent veterinar II, tehnician**), referent I
M
1,30
1,40
1,50
1,55
1,65
1,70
15.
Asistent veterinar, tehnician**), referent
debutant
M
1,20
-
-
-
-
-
16.
Şoferi ambulanţe veterinare, autolaboratoare,
maşini de dezinfecţie, maşini de intervenţie şi
alte maşini
1,50
1,55
1,65
1,70
1,75
1,85
17.
Agent veterinar, îngrijitor animale de
experienţa I
M;G
1,30
1,40
1,50
1,55
1,65
1,70
18. Agent veterinar debutant
M;G
1,20
-
-
-
-
-
19. Îngrijitor animale de experienţa II
M;G
1,15
1,20
1,25
1,30
1,40
1,50
*) Specialitatea funcţiei de inginer este cea care se regăseşte în activitatea de bază a unităţii (medicină veterinară, industrie alimentară, agronomie,
horticultură, zootehnie şi altele).
Cu acelaşi nivel sunt salarizate şi funcţiile de medic, biolog, chimist, dacă persoanele încadrate pe aceste funcţii desfăşoară activitate în specialitatea
funcţiei.
**) Specialitatea funcţiei de tehnician este cea care se regăseşte în activitatea de bază a unităţii (medicină veterinară, industrie alimentară, agronomie,
horticultură, zootehnie şi altele).
Cu acelaşi nivel sunt salarizate şi funcţiile de tehnician, asistent, conductor tehnic în medicină, biologie sau chimie, dacă persoanele încadrate pe aceste
funcţii desfăşoară activitate în specialitatea funcţiei.
NOTĂ:
În coeficientul prevăzut în coloana ,,Bază" sunt cuprinse salariul de merit, sporul de stres, sporul pentru condiţii deosebite,
sporul de vechime în muncă.
II. Sporuri şi alte drepturi
A. Sporuri
Persoanele salarizate conform prezentei anexe beneficiază şi de următoarele categorii de sporuri:
1. Spor pentru condiţii vătămătoare/periculoase - de până la 50%
2. Sporul pentru condiţii deosebit de periculoase - de până la 75%
3. Sporul pentru condiţii deosebite de muncă, izolare - de până la 20%
4. Sporul de inspector al Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor - 10%
69
Nr.
crt.
Funcţia
Nivelul studiilor
Coeficienţi de ierarhizare
Grad
I
II
1. Director
S
4,60
5,00
2. Director adjunct
S
4,50
4,85
3. Şef serviciu
S
4,40
4,60
4. Şef birou, şef atelier, şef oficiu
S
4,30
4,50
B. Funcţii de execuţie
Nr.
crt.
Funcţia
Nivelul studiilor
Coeficienţi de ierarhizare
Baza
Gradaţia corespunzătoare tranşelor de vechime
1
2
3
4
5
a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
1.
Consilier, expert, inspector de specialitate,
auditor; gradul I, inginer, economist;
specialist I A
S
2,60
2,75
2,95
3,05
3,25
3,35
2.
Referent de specialitate, inspector de
specialitate, auditor; gradul II, economist,
referent, inginer; gradul I
S
1,95
2,05
2,10
2,20
2,35
2,45
3.
Referent de specialitate, inspector de
specialitate; gradul III, economist, referent,
inginer; gradul II
S
1,80
1,85
1,90
1,95
2,00
2,10
4.
Referent, inspector, inginer, economist;
debutant
S
1,75
-
-
-
-
-
5.
Referent, subinginer, conductor arhitect,
arhivist, tehnician-economist; I
SSD
1,85
1,90
2,05
2,15
2,25
2,35
6.
Referent, subinginer, conductor arhitect,
arhivist, tehnician-economist; II
SSD
1,60
1,65
1,75
1,80
1,90
2,00
70
se stabilesc prin regulament aprobat prin ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa
Alimentelor, cu consultarea sindicatelor semnatare ale contractului colectiv de muncă la nivel de ramură sanitar-veterinară, cu
avizul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi al Ministerului Finanţelor Publice.
6. Pentru efectuarea prestaţiilor în cadrul campaniilor de prevenire şi combatere a unor epizootii sau a unor zoonoze
deosebit de grave şi altele asemenea, stabilite prin ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa
Alimentelor, instituţiile publice din sistemul sanitar-veterinar pot angaja personal sanitar-veterinar cu pregătire superioară, care se
salarizează cu tarif orar.
7. Suma sporurilor acordate cumulat pe total ordonator principal de credite nu poate depăşi 30% din suma salariilor de bază.
B. Alte drepturi
Persoanele salarizate conform prezentei anexe beneficiază şi de următoarele drepturi:
1. Indemnizaţie de instalare echivalentă cu două salarii de bază corespunzător funcţiei şi gradului profesional în care
urmează a fi încadrat, pentru acele localităţi unde atragerea personalului de specialitate sanitar-veterinar se face cu mare greutate.
2. Indemnizaţie de instalare echivalentă cu un salariu de bază corespunzător funcţiei şi gradului profesional în care
urmează a fi încadrat, la încadrarea într-o instituţie publică din reţeaua sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor din altă
localitate.
3. Personalul care îşi desfăşoară activitatea în instituţii sanitar-veterinare publice, personalul didactic de la catedrele sau
disciplinele care funcţionează în alte instituţii decât cele sanitar-veterinare poate fi integrat în instituţii sanitar-veterinare publice,
nominalizate prin ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor.
Aceste categorii de personal beneficiază de prevederile art. 9 din anexa nr. II.
ANEXA Nr. II/13
Alte unităţi bugetare de subordonare centrală şi locală, precum şi din compartimentele de contabilitate, financiar,
aprovizionare, investiţii, din activităţile cuprinse în anexele nr. II/1.1 - II/12
I. Salarii de bază pentru funcţii de specialitate
A. Funcţii de conducere
Nr.
crt.
Funcţia
Nivelul studiilor
Coeficienţi de ierarhizare
Baza
Gradaţia corespunzătoare tranşelor de vechime
1
2
3
4
5
7.
Referent, subinginer, conductor arhitect,
arhivist, tehnician-economist; III
SSD
1,35
1,40
1,50
1,60
1,65
1,70
8.
Referent, subinginer, conductor arhitect,
arhivist, tehnician-economist; debutant
SSD
1,30
-
-
-
-
-
b) Funcţii de execuţie pe grade profesionale din serviciile de contencios
9. Consilier juridic gradul IA
S
2,60
2,75
2,95
3,05
3,25
3,35
10. Consilier juridic gradul I
S
1,95
2,05
2,10
2,20
2,35
2,45
11. Consilier juridic gradul II
S
1,80
1,85
1,90
1,95
2,00
2,10
12. Consilier juridic debutant
S
1,75
-
-
-
-
-
c) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
13. Tehnician, merceolog, contabil, referent; IA
M
1,40
1,45
1,55
1,60
1,70
1,80
14. Tehnician, merceolog, contabil, referent; I
M
1,30
1,40
1,50
1,55
1,60
1,70
15. Tehnician, merceolog, contabil, referent; II
M
1,25
1,30
1,40
1,50
1,55
1,60
16.
Tehnician, merceolog, contabil, referent;
debutant
M
1,20
-
-
-
-
-
II. Unităţi de perfecţionare a personalului cu pregătire superioară
Salarii de bază pentru funcţii de specialitate
Nr.
crt.
Funcţia
Nivelul studiilor
Coeficienţi de ierarhizare
Baza
Gradaţia corespunzătoare tranşelor de vechime
1
2
3
4
5
Funcţii de execuţie pe grade profesionale
1. Expert-consultant IA
S
2,50
2,70
2,80
2,95
3,10
3,25
2. Expert-consultant I
S
1,90
1,95
2,05
2,15
2,25
2,40
3. Expert-consultant II
S
1,80
1,85
1,90
1,95
2,00
2,10
Nr.
crt.
Funcţia
Nivelul studiilor
Coeficienţi de ierarhizare
Baza
Gradaţia corespunzătoare tranşelor de vechime
1
2
3
4
5
a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
1. Expert gradul I
S
1,90
1,95
2,05
2,15
2,25
2,40
2. Expert gradul II
S
1,80
1,85
1,90
1,95
2,00
2,10
3. Expert debutant
S
1,75
-
-
-
-
-
b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
4. Instructor I
M
1,35
1,40
1,50
1,55
1,65
1,70
5. Instructor II
M
1,30
1,35
1,45
1,50
1,55
1,65
6. Instructor III
M
1,25
1,30
1,35
1,45
1,50
1,55
7. Instructor debutant
M
1,20
-
-
-
-
-
III. Unităţi de perfecţionare a personalului cu pregătire medie şi centre de calificare şi recalificare
Salarii de bază pentru funcţii de specialitate
NOTĂ:
Salariile de bază prevăzute în prezenta anexă se aplică şi funcţiilor de specialitate din şcoala populară de artă.
71
crt.
Funcţia
Nivelul studiilor
Coeficienţi de ierarhizare
Baza
Gradaţia corespunzătoare tranşelor de vechime
1
2
3
4
5
a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
1. Proiectant gradul I
S
2,50
2,70
2,80
2,95
3,10
3,25
2. Proiectant gradul II
S
1,90
1,95
2,05
2,15
2,25
2,40
3. Proiectant gradul III
S
1,80
1,85
1,90
1,95
2,00
2,10
4. Proiectant debutant
S
1,75
-
-
-
-
-
5. Subinginer cartograf I
SSD
1,80
1,85
1,95
2,10
2,20
2,25
6. Subinginer cartograf II
SSD
1,50
1,60
1,65
1,75
1,85
1,90
7. Subinginer cartograf II
SSD
1,35
1,40
1,45
1,50
1,55
1,65
8. Subinginer cartograf debutant
SSD
1,30
-
-
-
-
-
b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
9. Tehnician proiectant I
M
1,35
1,40
1,50
1,55
1,65
1,70
10. Tehnician proiectant II*)
M
1,30
1,35
1,45
1,50
1,55
1,65
11. Tehnician proiectant III*)
M
1,25
1,30
1,35
1,45
1,50
1,55
12. Tehnician proiectant debutant*)
M
1,20
-
-
-
-
-
Nr.
crt.
Funcţia
Nivelul studiilor
Coeficienţi de ierarhizare
Baza
Gradaţia corespunzătoare tranşelor de vechime
1
2
3
4
5
a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
1. Analist, programator, inginer de sistem; IA
S
2,60
2,75
2,95
3,05
3,25
3,35
2. Analist, programator, inginer de sistem; I
S
1,95
2,05
2,10
2,20
2,35
2,45
3. Analist, programator, inginer de sistem; II
S
1,80
1,85
1,90
1,95
2,00
2,10
4.
Analist, programator, inginer de sistem;
debutant
S
1,75
-
-
-
-
-
5. Informatician, conductor tehnic; I
SSD
1,85
1,90
2,05
2,15
2,25
2,35
6. Informatician, conductor tehnic; II
SSD
1,60
1,65
1,75
1,80
1,90
2,00
7.
Informatician, conductor tehnic; III
SSD
1,35
1,40
1,50
1,60
1,65
1,70
8. Informatician, conductor tehnic; debutant
SSD
1,30
-
-
-
-
-
b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
9. Analist (programator) ajutor IA
M
1,40
1,45
1,50
1,60
1,70
1,80
10. Analist (programator) ajutor I
M
1,35
1,40
1,45
1,50
1,60
1,70
11. Analist (programator) ajutor II
M
1,30
1,35
1,40
1,45
1,50
1,60
12. Analist (programator) debutant
M
1,25
-
-
-
-
-
*) Salariul de bază prevăzut pentru această funcţie se utilizează şi la funcţia de desenator tehnic cartograf.
V. Unităţi de informatică
Salarii de bază pentru funcţii de specialitate
72
Salarii de bază pentru funcţii de specialitate
Nr.
crt.
Funcţia
Nivelul studiilor
Coeficienţi de ierarhizare
Baza
Gradaţia corespunzătoare tranşelor de vechime
1
2
3
4
5
13. Operator, controlor date; I
M
1,40
1,45
1,50
1,60
1,70
1,80
14. Operator, controlor date; II
M
1,35
1,40
1,45
1,50
1,60
1,70
15. Operator, controlor date; III
M
1,30
1,35
1,40
1,45
1,50
1,60
16. Operator, controlor date; debutant
M
1,25
-
-
-
-
-
Nr.
crt.
Funcţia
Nivelul studiilor
Coeficienţi de ierarhizare
Baza
Gradaţia corespunzătoare tranşelor de vechime
1
2
3
4
5
1. Salvator montan gradul I
2,75
2,90
3,10
3,20
3,40
3,50
2. Salvator montan gradul II
2,05
2,15
2,20
2,35
2,45
2,60
3. Salvator montan gradul III
1,70
1,80
1,90
2,00
2,10
2,20
Nr.
crt.
Funcţia
Nivelul studiilor
Coeficienţi de ierarhizare
Baza
Gradaţia corespunzătoare tranşelor de vechime
1
2
3
4
5
1.
Stenodactilograf, secretar-dactilograf,
dactilograf; IA*)
M
1,30
1,35
1,45
1,55
1,60
1,70
2.
Stenodactilograf, secretar-dactilograf,
dactilograf; I
M
1,25
1,30
1,40
1,50
1,55
1,65
3.
Stenodactilograf, secretar-dactilograf,
dactilograf; debutant
M
1,20
-
-
-
-
-
NOTĂ:
1. În coeficientul prevăzut în coloana ,,Bază" sunt cuprinse salariul de merit, sporul de dispozitiv, sporul de prevenţie,
sporul de importanţă, salariile mai mari pentru importanţă naţională, cuantumul lunar aferent primelor de stabilitate, sporul de
vechime în muncă.
2. Suma sporurilor acordate cumulat pe total ordonator principal de credite nu poate depăşi 30% din suma salariilor de
bază.
ANEXA Nr. II/14
ALTE FUNCŢII COMUNE DIN SECTORUL BUGETAR
Salarii de bază pentru personalul plătit din fonduri publice, care desfăşoară activitate de secretariat-administrativ,
gospodărire, întreţinere-reparaţii şi de deservire
A. Funcţii de conducere
Nr.
crt.
Funcţia
Nivelul studiilor
Coeficienţi de ierarhizare
Grad I
Grad II
1. Şef formaţie muncitori*)
2,10
2,20
*) Coeficienţii de ierarhizare conţin indemnizaţia de conducere, sporul de vechime în muncă, salariul de merit, sporul de dispozitiv, sporul de prevenţie,
sporul de importanţă, salariile mai mari pentru importanţa naţională.
B. Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
73
Servicii publice de salvamont din subordinea consiliilor judeţene şi locale
Salarii de bază pentru funcţii specifice din serviciile publice de salvamont
Nr.
crt.
Funcţia
Nivelul studiilor
Coeficienţi de ierarhizare
Baza
Gradaţia corespunzătoare tranşelor de vechime
1
2
3
4
5
4. Secretar, secretar-dactilograf**)
M;G
1,25
1,30
1,40
1,50
1,55
1,65
5. Secretar, secretar-dactilograf; debutant**)
M;G
1,20
-
-
-
-
-
6. Administrator I
M
1,30
1,35
1,45
1,50
1,60
1,70
7. Administrator II
M
1,25
1,30
1,35
1,45
1,55
1,65
8. Şef depozit I
M
1,30
1,35
1,45
1,50
1,60
1,70
9. Şef depozit II
M
1,20
1,25
1,30
1,40
1,50
1,55
10. Casier, magaziner; funcţionar arhivar
M
1,25
1,30
1,40
1,50
1,55
1,65
11.
Casier, magaziner; funcţionar, arhivar;
debutant
M;G
1,20
-
-
-
-
-
12. Şef formaţie pază/pompieri
1,30
1,35
1,45
1,50
1,60
1,70
13.
Portar, paznic, pompier, îngrijitor, guard,
bufetier, manipulant bunuri, curier
1,20
1,25
1,30
1,40
1,50
1,55
14. Maistru I
1,30
1,35
1,45
1,55
1,65
1,70
15. Maistru II
1,25
1,30
1,40
1,50
1,60
1,65
16. Şofer I
1,30
1,35
1,45
1,50
1,60
1,70
17. Şofer II
1,20
1,25
1,30
1,40
1,50
1,55
18. Muncitor calificat I
1,30
1,35
1,45
1,55
1,60
1,70
19. Muncitor calificat II
1,25
1,30
1,40
1,50
1,55
1,65
20. Muncitor calificat III
1,20
1,25
1,30
1,40
1,50
1,55
21. Muncitor calificat IV
1,15
1,20
1,25
1,30
1,40
1,50
22. Muncitor necalificat I
1,10
1,15
1,20
1,25
1,30
1,40
23. Muncitor necalificat II - fără sporuri
1,00
-
-
-
-
-
*) Se utilizează în ministere şi în celelalte instituţii centrale ale administraţiei publice.
**) Se utilizează în activitatea de secretariat-administrativ din unităţile bugetare.
NOTĂ:
1. În unităţile bugetare din subordinea ministerelor şi a celorlalte instituţii ale administraţiei publice, încadrarea şoferilor se
face ţinându-se seama de importanţa activităţii şi de autovehiculul pe care îl deservesc.
2. În coeficientul prevăzut în coloana ,,Bază" sunt cuprinse salariul de merit, sporul de dispozitiv, sporul de prevenţie,
sporul de importanţă, salariile mai mari pentru importanţă naţională, cuantumul lunar aferent primelor de stabilitate, sporul de
vechime în muncă.
3. Suma sporurilor acordate cumulat pe total ordonator principal de credite nu poate depăşi 30% din suma salariilor de bază.
ANEXA Nr. III
REGLEMENTĂRI
specifice funcţionarilor publici
SECŢIUNEA 1
Domeniul de aplicare şi principii specifice privind
salarizarea funcţionarilor publici
Art. 1. - (1) Prezenta anexă se aplică funcţionarilor publici
numiţi în funcţii publice generale şi în funcţii publice specifice.
(2) Echivalarea salariului stabilit pentru funcţiile publice
specifice, altele decât cele prevăzute în anexa la prezenta lege,
se face prin act administrativ al ordonatorilor principali de credite
cu avizul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, în raport cu
clasificarea funcţiilor publice şi natura competenţelor.
Art. 2. - Salarizarea funcţionarilor publici are la bază
următoarele principii:
a) principiile generale prevăzute la art. 3 din lege;
b) principiul protecţiei juridice în exercitarea prerogativelor
de putere publică;
c) principiul competenţei exclusive a statului în domeniul
funcţiei publice;
d)
principiul
compensării
restricţiilor,
interdicţiilor
şi
incompatibilităţilor impuse prin acte normative.
SECŢIUNEA a 2-a
Salariul funcţionarilor publici
Art. 3. - (1) Salariul se calculează şi se acordă pentru
activitatea desfăşurată în exercitarea funcţiei publice deţinute, în
timpul normal de muncă, proporţional cu durata efectiv lucrată,
pe perioada unei luni calendaristice.
(2) Salariul funcţionarului public se stabileşte, în limitele şi în
condiţiile prevăzute de prezenta lege, prin act administrativ al
persoanei care are competenţa de numire în funcţia publică.
74
public pentru activitatea desfăşurată lunar, pe durata normală a
timpului de lucru stabilită de lege, potrivit atribuţiilor din fişa
postului.
(2) Coeficienţii de ierarhizare corespunzători nivelurilor
salariilor de bază de care pot beneficia funcţionarii publici,
conform clasificării funcţiilor publice, sunt cei stabiliţi în anexele
nr. III/1-III/4.
(3) Gradaţia corespunzătoare tranşelor de vechime se
acordă în condiţiile prevăzute la art. 16 din prezenta lege.
Art. 5. - Coeficientul de încadrare în funcţia publică se
stabileşte în funcţie de nivelul prevăzut de lege pentru nivelul
studiilor necesare ocupării funcţiei publice.
Art. 6. - Salariul de bază corespunzător activităţii
desfăşurate în exercitarea prerogativelor de putere publică este
stabilit în funcţie de:
a) complexitatea, importanţa, atribuţiile şi gradul de
responsabilitate ale postului;
b) competenţele necesare pentru ocuparea postului;
c) clasificarea funcţiei publice, respectiv: funcţii publice de
stat, funcţii publice teritoriale, funcţii publice locale;
d) categoria funcţiei publice;
e) condiţiile specifice prevăzute pentru ocuparea funcţiei
publice.
Art. 7. - (1) Treptele de salarizare se stabilesc astfel:
a) 3 trepte de salarizare pentru funcţionarii publici de
execuţie definitivi, pentru fiecare grad profesional deţinut, cu
excepţia gradului profesional ,,debutant";
b) două trepte de salarizare pentru funcţionarii publici de
conducere.
(2) Avansarea în treapta de salarizare se face în funcţie de
performanţa profesională individuală şi de vechimea în treapta
de salarizare din care avansează funcţionarul public.
(3) Avansarea în treapta de salarizare 2 sau 1 prevăzută
pentru gradul profesional corespunzător funcţionarului public de
execuţie se face dacă acesta are 2 ani de vechime în treapta
de salarizare din care avansează şi cel puţin calificativul ,,bine"
la evaluarea anuală a performanţelor profesionale individuale
din ultimii 2 ani.
(4) Avansarea în treapta de salarizare nu este condiţionată
de existenţa unui post vacant.
(5) Salariile de bază corespunzătoare treptelor de salarizare
sunt stabilite în anexele nr. III/1-III/4.
SECŢIUNEA a 3-a
Sporuri
Art. 8. - Funcţionarii publici beneficiază de sporurile
generale prevăzute la art. 18, 19, 20 şi 21 din prezenta lege.
Art. 9. - (1) Funcţionarii publici beneficiază de un spor
pentru condiţii periculoase sau vătămătoare de până la 15% din
salariul de bază.
(2) Locurile de muncă, categoriile de personal, mărimea
concretă a sporului pentru condiţii deosebite de muncă, precum
şi condiţiile de acordare a acestora se stabilesc având la bază
buletinele de determinare sau, după caz, de expertizare, emise
de către autorităţile abilitate în acest sens, prin regulament de
către ordonatorul principal de credite, cu consultarea sindicatelor
sau, după caz, a reprezentanţilor funcţionarilor publici, avizat de
Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi Ministerul
Finanţelor Publice.
Art. 10. - (1) Sporurile specifice pentru personalul din cadrul
direcţiilor de sănătate publică ce se acordă în raport cu condiţiile
în care se desfăşoară activitatea sunt:
a) pentru personalul din laboratoarele de analize medicale
care îşi desfăşoară activitatea în condiţii periculoase, un spor
de până la 25% din salariul de bază;
b) pentru condiţii deosebit de periculoase: SIDA, epidemii
deosebit de grave şi altele asemenea, stabilite de Ministerul
Sănătăţii, cuantumul sporului este de 50-100% din salariul de
bază;
c) pentru personalul care îşi desfăşoară activitatea cu surse
de radiaţii sau generator de radiaţii, un spor pentru condiţii
periculoase de până la 30% din salariul de bază, diferenţiat pe
categorii de risc radiologic, astfel: 10% la categoria I, 15% la
categoria a II-a, 20% la categoria a III-a şi 30% la categoria a IV-a.
(2) Locurile de muncă, categoriile de personal, mărimea
concretă a sporurilor, precum şi condiţiile de acordare a acestora
se stabilesc prin regulament aprobat prin ordin al ministrului
sănătăţii, cu consultarea sindicatelor semnatare ale contractului
colectiv de muncă la nivel de ramură sanitară, avizat de
Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi Ministerul
Finanţelor Publice.
(3) Valoarea cumulată a sporurilor acordate nu poate depăşi
30% pe ordonator principal de credite din suma salariilor de
bază.
Art. 11. - (1) La propunerea preşedintelui consiliului
judeţean sau, după caz, a primarului, pentru funcţiile publice
locale pot fi stabilite suplimente salariale, egale cu:
a) până la diferenţa dintre salariul de bază prevăzut pentru
funcţiile publice teritoriale şi salariul de bază prevăzut pentru
funcţiile publice locale, în cazul funcţionarilor publici care îşi
desfăşoară activitatea în cadrul aparatului de specialitate al
primarilor municipiilor, oraşelor şi comunelor, precum şi
instituţiilor şi serviciilor publice înfiinţate şi organizate prin
hotărâri ale autorităţilor administraţiei publice locale respective;
b) până la diferenţa dintre salariul de bază prevăzut pentru
funcţiile publice de stat şi salariul de bază prevăzut pentru
funcţiile publice locale, în cazul funcţionarilor publici care îşi
desfăşoară activitatea în cadrul aparatelor de specialitate ale
consiliilor judeţene, primarului general al municipiului Bucureşti
şi ale primarilor sectoarelor municipiului Bucureşti, ale primarilor
municipiilor reşedinţă de judeţ, precum şi în cadrul instituţiilor şi
serviciilor publice înfiinţate şi organizate prin hotărâri ale
autorităţilor administraţiei publice locale respective.
(2) Suplimentele salariale prevăzute la alin. (1) nu sunt
considerate drepturi câştigate şi se acordă în limita fondurilor
disponibile în bugetul local.
(3) Acordarea suplimentelor salariale stabilite potrivit alin. (1)
se aprobă prin hotărâre a consiliului judeţean ori, după caz,
hotărâre a consiliului local.
(4) Suplimentele salariale stabilite potrivit alin. (1) pot fi
acordate numai dacă veniturile proprii ale bugetului local
respectiv, exclusiv cotele defalcate pentru echilibrarea bugetelor
locale, în trimestrul/anul anterior de calcul sunt mai mari sau
egale cu cheltuielile de personal alocate pentru autorităţile
executive şi deliberative şi pentru aparatul de specialitate al
primarului, respectiv al consiliului judeţean.
SECŢIUNEA a 4-a
Stabilirea salariului în situaţii speciale
Art. 12. - Funcţionarii publici care, în condiţiile legii, exercită
temporar o funcţie publică de conducere sau o funcţie publică
corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici au dreptul
la salariul de bază corespunzător funcţiei publice pe care o
exercită cu caracter temporar.
Art. 13. - Funcţionarii publici care ocupă în condiţiile legii
funcţii publice de conducere de secretar al comunei şi nu au
absolvit studii superioare juridice sau administrative beneficiază
de salariul de bază prevăzut de prezenta lege diminuat cu 15%.
Art. 14. - Funcţionarii publici care ocupă o altă funcţie
publică prin mutare în cadrul altui compartiment sau prin transfer
beneficiază de salariul de bază corespunzător funcţiei publice
pe care o ocupă prin modificarea raporturilor de serviciu, cu
păstrarea treptei de salarizare deţinute.
ANEXA Nr. III/1
ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ - FUNCŢIA PUBLICĂ
I.A. Salarii de bază pentru funcţii publice de stat stabilite şi avizate potrivit legii din cadrul aparatului Administraţiei
Prezidenţiale, al Parlamentului, al Guvernului, al ministerelor, al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, al Consiliului Concurenţei,
al Curţii de Conturi, al Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii, al Consiliului Naţional al Audiovizualului,
al Consiliului Legislativ, al celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, al Casei Naţionale de Pensii
şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale, al Inspecţiei Muncii, al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, al Agenţiei Naţionale
pentru Ocuparea Forţei de Muncă, al Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, precum şi
pentru funcţiile publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici din cadrul instituţiei prefectului
A. Funcţii corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici
Nr.
crt.
Funcţia
Nivelul studiilor
Coeficienţi de ierarhizare
Grad I
Grad II
1. Prefect1)
S
7,10
7,40
2. Secretar general
S
6,90
7,20
3. Subprefect
S
6,85
7,10
4. Secretar general adjunct
S
6,80
7,05
5. Inspector guvernamental2)
S
6,65
6,70
76
conducere care solicită mutarea într-o funcţie publică de
conducere sau, după caz, de execuţie vacantă, pentru care
îndeplinesc condiţiile specifice, au dreptul la salariul de bază
pentru funcţia publică în care vor fi numiţi, prevăzut pentru
treapta 1 de salarizare.
(2) Funcţionarii publici de conducere care ocupă, ca urmare
a reorganizării, funcţii publice de conducere de nivel inferior sau,
după caz, de execuţie au dreptul la salariul de bază pentru
funcţia publică în care vor fi numiţi, prevăzut pentru treapta 1 de
salarizare.
Art. 16. - (1) Funcţionarii publici care absolvesc studii
universitare de licenţă în domeniul de activitate al autorităţii sau
instituţiei publice, încadraţi pe funcţii publice cu nivel de studii
inferior, se numesc, în condiţiile legii, într-o funcţie publică de
execuţie cu gradul profesional de asistent sau, după caz,
principal, din clasa corespunzătoare studiilor absolvite, astfel
încât să i se asigure o creştere de maximum 5%, dar nu mai
puţin decât salariul de bază avut anterior.
(2) În situaţia în care salariul de bază stabilit în condiţiile
alin. (1) este mai mic decât cel avut anterior promovării,
funcţionarul public îşi menţine salariul de bază avut anterior
promovării în clasă.
Art. 17. - (1) Funcţionarii publici redistribuiţi au dreptul la
salariul de bază pentru funcţia publică în care vor fi redistribuiţi,
prevăzut pentru treapta de salarizare deţinută anterior încetării
raporturilor de serviciu.
(2) Prevederile alin. (1) se aplică în mod corespunzător şi
funcţionarilor
publici
reintegraţi,
dacă
prin
hotărârea
judecătorească definitivă şi irevocabilă nu se prevede altfel.
Art. 18. - Funcţionarii publici ale căror raporturi de serviciu
sunt suspendate, în condiţiile legii, în cazul cercetării disciplinare
sau penale, au dreptul, pe perioada suspendării, la o
indemnizaţie echivalentă cu indemnizaţia de încadrare în funcţia
publică stabilită în condiţiile prezentei legi, pentru funcţiile publice
în care au fost numiţi. În situaţia în care măsura se dispune
pentru o perioadă mai mare de două luni aceştia au dreptul la
salariul acordat anterior suspendării raporturilor de serviciu. În
situaţia în care a fost declarat nevinovat, funcţionarul public are
dreptul, pentru perioada în care a fost suspendat, la diferenţa
dintre salariul la care avea dreptul şi indemnizaţia acordată.
Art. 19. - (1) Salariul nu se acordă pentru perioada în care
funcţionarul public a absentat nemotivat de la serviciu sau
raportul de serviciu al acestuia a fost suspendat în condiţiile legii,
cu excepţia situaţiilor prevăzute expres de lege.
(2) În cazurile prevăzute la alin. (1) salariul va fi diminuat
proporţional cu numărul de ore sau, după caz, de zile de
absenţă nemotivată ori de suspendare a raportului de serviciu.
SECŢIUNEA a 5-a
Alte drepturi
Art. 20. - Funcţionarii publici beneficiază de drepturile de
natură salarială prevăzute la art. 24 şi 25 din prezenta lege.
Art. 21. - (1) Înalţii funcţionari publici beneficiază, în cazul
eliberării din funcţia publică din motive neimputabile, de
compensaţii egale cu 3 indemnizaţii de încadrare în funcţia
publică, calculate la nivelul indemnizaţiei de încadrare în funcţia
publică acordată funcţionarului public în luna anterioară
dispunerii măsurii eliberării din funcţia publică.
(2) Compensaţiile prevăzute la alin. (1) se acordă din bugetul
autorităţii sau instituţiei publice în care şi-a desfăşurat activitatea
înaltul funcţionar public, în termen de 15 zile de la data eliberării
din funcţia publică.
(3) În cazul în care, în perioada de preaviz a fost identificată
o funcţie publică pe care înaltul funcţionar public a acceptat să
o ocupe în condiţiile legii sau acesta a cerut transferul ori
mutarea pe o funcţie publică de conducere sau de execuţie,
anterior eliberării din funcţia publică deţinută, prevederile
alin. (1) nu se aplică.
Art. 22. - (1) Funcţionarii publici au următoarele drepturi
prevăzute de alte acte normative, al căror cuantum se suportă
de la bugetul de stat, bugetul local sau, după caz, de la bugetul
asigurărilor sociale de stat:
a) indemnizaţiile stabilite pentru activităţi suplimentare la care
este desemnat să participe în cadrul unor comisii organizate în
condiţiile legii;
b) alte drepturi care nu sunt de natură salarială, stabilite în
condiţiile legii.
(2) Drepturile prevăzute la alin. (1) se acordă în condiţiile şi
în limitele prevăzute în actele normative prin care sunt
reglementate.
Art. 23. - Suma sporurilor acordate cumulat pe total
ordonator principal de credite nu poate depăşi 30% din suma
salariilor de bază.
Nr.
crt.
Funcţia
Nivelul studiilor
Coeficienţi de ierarhizare
Grad I
6. Director general, treapta 1 de salarizare3)
S
6,60
7. Director general, treapta 2 de salarizare3)
S
6,50
8. Director general adjunct, treapta 1 de salarizare4)
S
6,35
9. Director general adjunct, treapta 2 de salarizare4)
S
6,25
10. Director, treapta 1 de salarizare5)
S
6,15
11. Director, treapta 2 de salarizare5)
S
6,00
12. Director adjunct, treapta 1 de salarizare6)
S
5,85
13. Director adjunct, treapta 2 de salarizare6)
S
5,80
14. Şef serviciu, treapta 1 de salarizare
S
5,70
15. Şef serviciu, treapta 2 de salarizare
S
5,60
16. Şef birou, treapta 1 de salarizare
S
5,50
17. Şef birou, treapta 2 de salarizare
S
5,40
1) Se aplică şi pentru şef departament.
2) Se aplică şi pentru comisar general.
3) Se aplică şi pentru inspector şef de stat, inspector general de stat.
4) Se aplică şi pentru inspector de stat şef adjunct, inspector general de stat adjunct, comisar general adjunct.
5) Se aplică şi pentru inspector şef, comisar şef divizie, şef sector la Consiliul Legislativ.
6) Se aplică şi pentru inspector şef adjunct, şef sector.
C. Funcţii publice generale de execuţie
Nr.
crt.
Funcţia
Nivelul studiilor
Coeficienţi de ierarhizare
Baza
Gradaţia corespunzătoare tranşelor de vechime
1
2
3
4
5
18.
Auditor, grad profesional superior, treapta 1
de salarizare
S
3,45
3,60
3,80
4,00
4,20
4,40
19.
Auditor, grad profesional superior, treapta 2
de salarizare
S
3,35
3,50
3,70
3,90
4,10
4,30
20.
Auditor, grad profesional superior, treapta 3
de salarizare
S
3,30
3,45
3,60
3,80
4,00
4,20
21.
Consilier, consilier juridic, expert, inspector;
grad profesional superior, treapta 1 de
salarizare
S
3,40
3,55
3,70
3,90
4,10
4,30
22.
Consilier, consilier juridic, expert, inspector;
grad profesional superior, treapta 2 de
salarizare
S
3,30
3,45
3,60
3,80
4,00
4,20
23.
Consilier, consilier juridic, expert, inspector;
grad profesional superior, treapta 3 de
salarizare
S
3,10
3,25
3,40
3,55
3,70
4,00
24.
Auditor,
grad
profesional
principal,
treapta 1 de salarizare
S
2,65
2,75
2,90
3,05
3,20
3,35
25.
Auditor,
grad
profesional
principal,
treapta 2 de salarizare
S
2,50
2,60
2,70
2,85
3,00
3,15
26.
Auditor,
grad
profesional
principal,
treapta 3 de salarizare
S
2,40
2,50
2,60
2,70
2,85
3,00
27.
Consilier, consilier juridic, expert, inspector;
grad profesional principal, treapta 1 de
salarizare
S
2,60
2,70
2,85
3,00
3,15
3,30
77
Nr.
crt.
Funcţia
Nivelul studiilor
Coeficienţi de ierarhizare
Baza
Gradaţia corespunzătoare tranşelor de vechime
1
2
3
4
5
28.
Consilier, consilier juridic, expert, inspector;
grad profesional principal, treapta 2 de
salarizare
S
2,50
2,60
2,70
2,85
3,00
3,15
29.
Consilier, consilier juridic, expert, inspector;
grad profesional principal, treapta 3 de
salarizare
S
2,40
2,50
2,65
2,80
2,95
3,10
30.
Auditor, grad profesional asistent, treapta 1
de salarizare
S
2,05
2,15
2,25
2,35
2,50
2,60
31.
Auditor, grad profesional asistent, treapta 2
de salarizare
S
1,95
2,05
2,15
2,25
2,35
2,45
32.
Auditor, grad profesional asistent, treapta 3
de salarizare
S
1,90
2,00
2,10
2,20
2,30
2,40
33.
Consilier, consilier juridic, expert, inspector,
grad profesional asistent, treapta 1 de
salarizare
S
2,00
2,10
2,20
2,30
2,40
2,50
34.
Consilier, consilier juridic, expert, inspector,
grad profesional asistent, treapta 2 de
salarizare
S
1,90
2,00
2,10
2,20
2,30
2,40
35.
Consilier, consilier juridic, expert, inspector;
grad profesional asistent, treapta 3 de
salarizare
S
1,80
1,90
2,00
2,10
2,20
2,30
36.
Consilier, consilier juridic, expert, inspector;
grad profesional debutant
S
1,75
-
-
-
-
-
37.
Referent de specialitate, grad profesional
superior, treapta 1 de salarizare
SSD
2,30
2,40
2,50
2,60
2,70
2,85
38.
Referent de specialitate, grad profesional
superior, treapta 2 de salarizare
SSD
2,20
2,30
2,40
2,50
2,60
2,75
39.
Referent de specialitate, grad profesional
superior, treapta 3 de salarizare
SSD
2,10
2,20
2,30
2,40
2,50
2,60
40.
Referent de specialitate, grad profesional
principal, treapta 1 de salarizare
SSD
1,90
2,00
2,10
2,20
2,30
2,40
41.
Referent de specialitate, grad profesional
principal, treapta 2 de salarizare
SSD
1,80
1,90
2,00
2,10
2,20
2,30
42.
Referent de specialitate, grad profesional
principal, treapta 3 de salarizare
SSD
1,70
1,80
1,90
2,00
2,10
2,20
43.
Referent de specialitate, grad profesional
asistent, treapta 1 de salarizare
SSD
1,65
1,75
1,85
1,95
2,05
2,15
44.
Referent de specialitate, grad profesional
asistent, treapta 2 de salarizare
SSD
1,60
1,70
1,80
1,90
2,00
2,10
45.
Referent de specialitate, grad profesional
asistent, treapta 3 de salarizare
SSD
1,55
1,60
1,70
1,80
1,90
2,00
46.
Referent de specialitate, grad profesional
debutant
SSD
1,30
-
-
-
-
-
47.
Referent, grad profesional superior, treapta 1
de salarizare
M
1,85
1,95
2,05
2,15
2,25
2,35
48.
Referent, grad profesional superior, treapta 2
de salarizare
M
1,80
1,90
2,00
2,10
2,20
2,30
49.
Referent, grad profesional superior, treapta 3
de salarizare
M
1,75
1,85
1,95
2,05
2,15
2,25
78
crt.
Funcţia
Nivelul studiilor
Coeficienţi de ierarhizare
Baza
Gradaţia corespunzătoare tranşelor de vechime
1
2
3
4
5
50.
Referent,
grad
profesional
principal,
treapta 1 de salarizare
M
1,70
1,80
1,90
2,00
2,10
2,20
51.
Referent,
grad
profesional
principal,
treapta 2 de salarizare
M
1,65
1,70
1,80
1,90
2,00
2,10
52.
Referent,
grad
profesional
principal,
treapta 3 de salarizare
M
1,60
1,65
1,75
1,85
1,95
2,05
53.
Referent, grad profesional asistent, treapta 1
de salarizare
M
1,55
1,60
1,70
1,80
1,90
2,00
54.
Referent, grad profesional asistent, treapta 2
de salarizare
M
1,50
1,55
1,65
1,70
1,80
1,90
55.
Referent, grad profesional asistent, treapta 3
de salarizare
M
1,40
1,45
1,50
1,60
1,70
1,75
56. Referent, grad profesional debutant
M
1,20
-
-
-
-
-
Nr.
crt.
Funcţia
Nivelul studiilor
Coeficienţi de ierarhizare
Baza
Gradaţia corespunzătoare tranşelor de vechime
1
2
3
4
5
57.
Controlor delegat al Ministerului Finanţelor
Publice,
grad
profesional
superior,
treapta 1 de salarizare
S
3,45
3,60
3,80
4,00
4,20
4,40
58.
Controlor delegat al Ministerului Finanţelor
Publice, grad profesional superior, treapta 2
de salarizare
S
3,35
3,50
3,70
3,90
4,10
4,30
59.
Controlor delegat al Ministerului Finanţelor
Publice, grad profesional superior, treapta 3
de salarizare
S
3,30
3,45
3,60
3,80
4,00
4,20
60.
Inspector vamal, inspector de muncă, grad
profesional superior, treapta 1 de salarizare
S
3,40
3,55
3,70
3,90
4,10
4,30
61.
Inspector vamal, inspector de muncă, grad
profesional superior, treapta 2 de salarizare
S
3,30
3,45
3,60
3,80
4,00
4,20
62.
Inspector vamal, inspector de muncă, grad
profesional superior, treapta 3 de salarizare
S
3,10
3,25
3,40
3,55
3,70
4,00
63.
Inspector vamal, inspector de muncă, grad
profesional principal, treapta 1 de salarizare
S
2,60
2,70
2,85
3,00
3,15
3,30
64.
Inspector vamal, inspector de muncă, grad
profesional principal, treapta 2 de salarizare
S
2,50
2,60
2,70
2,85
3,00
3,15
65.
Inspector vamal, inspector de muncă, grad
profesional principal, treapta 3 de salarizare
S
2,40
2,50
2,65
2,80
2,95
3,10
66.
Inspector vamal, inspector de muncă, grad
profesional asistent, treapta 1 de salarizare
S
2,00
2,10
2,20
2,30
2,40
2,50
67.
Inspector vamal, inspector de muncă, grad
profesional asistent, treapta 2 de salarizare
S
1,90
2,00
2,10
2,20
2,30
2,40
68.
Inspector vamal, inspector de muncă, grad
profesional asistent, treapta 3 de salarizare
S
1,80
1,90
2,00
2,10
2,20
2,30
69.
Inspector vamal, inspector de muncă, grad
profesional debutant
S
1,75
-
-
-
-
-
D. Funcţii publice specifice de execuţie
79
crt.
Funcţia
Nivelul studiilor
Coeficienţi de ierarhizare
Baza
Gradaţia corespunzătoare tranşelor de vechime
1
2
3
4
5
70.
Comisar, grad profesional superior, treapta 1
de salarizare
S
3,40
3,55
3,70
3,90
4,10
4,30
71.
Comisar, grad profesional superior, treapta 2
de salarizare
S
3,30
3,45
3,60
3,80
4,00
4,20
72.
Comisar,
grad
profesional
superior,
treapta 3 de salarizare
S
3,10
3,25
3,40
3,55
3,70
4,00
73.
Comisar, grad profesional principal, treapta 1
de salarizare
S
2,60
2,70
2,85
3,00
3,15
3,30
74. Comisar, grad profesional debutant
S
1,75
-
-
-
-
-
75.
Comisar,
grad
profesional
superior,
treapta 1 de salarizare
SSD
2,30
2,40
2,50
2,60
2,70
2,85
76.
Comisar, grad profesional superior, treapta
2 de salarizare
SSD
2,20
2,30
2,40
2,50
2,60
2,75
77.
Comisar,
grad
profesional
superior,
treapta 3 de salarizare
SSD
2,10
2,20
2,30
2,40
2,50
2,60
78.
Comisar,
grad
profesional
principal,
treapta 1 de salarizare
SSD
1,90
2,00
2,10
2,20
2,30
2,40
79. Comisar, grad profesional debutant
SSD
1,30
-
-
-
-
-
80.
Comisar, grad profesional superior, treapta 1
de salarizare
M
1,85
1,95
2,05
2,15
2,25
2,35
81.
Comisar, grad profesional superior, treapta 2
de salarizare
M
1,80
1,90
2,00
2,10
2,20
2,30
82.
Comisar, grad profesional superior, treapta 3
de salarizare
M
1,75
1,85
1,95
2,05
2,15
2,25
83.
Comisar,
grad
profesional
principal,
treapta 1 de salarizare
M
1,70
1,80
1,90
2,00
2,10
2,20
84.
Comisar,
grad
profesional
principal,
treapta 2 de salarizare
M
1,65
1,70
1,80
1,90
2,00
2,10
85.
Comisar,
grad
profesional
principal,
treapta 3 de salarizare
M
1,60
1,65
1,75
1,85
1,95
2,05
86.
Comisar,
grad
profesional
asistent,
treapta 1 de salarizare
M
1,55
1,60
1,70
1,80
1,90
2,00
87.
Comisar,
grad
profesional
asistent,
treapta 2 de salarizare
M
1,50
1,55
1,65
1,70
1,80
1,90
88.
Comisar,
grad
profesional
asistent,
treapta 3 de salarizare
M
1,40
1,45
1,50
1,60
1,70
1,75
89. Comisar, grad profesional debutant
M
1,20
-
-
-
-
-
NOTĂ:
1. În coeficientul prevăzut în coloana ,,Bază" sunt cuprinse salariul de merit, indemnizaţia de conducere, sporul de
confidenţialitate, sporul de stabilitate, sporul de dispozitiv, sporul de importanţă naţională, iar în coeficientul prevăzut pentru gradul I,
respectiv treapta de salarizare a funcţiilor de conducere este cuprins şi sporul de vechime în muncă.
2. Suma sporurilor acordate cumulat pe total ordonator principal de credite nu poate depăşi 30% din suma salariilor de
bază.
80
crt.
Funcţia
Nivelul studiilor
Coeficienţi de ierarhizare
Grad I
1. Secretar al judeţului, respectiv al municipiului Bucureşti, treapta 1 de salarizare
S
6,55
2. Secretar al judeţului, respectiv al municipiului Bucureşti, treapta 2 de salarizare
S
6,40
3.
Secretar al municipiului reşedinţă de judeţ cu peste 150.000 locuitori,
inclusiv sectoarele municipiului Bucureşti, treapta 1 de salarizare
S
6,35
4.
Secretar al municipiului reşedinţă de judeţ cu până la 150.000 locuitori,
treapta 1 de salarizare
S
6,25
5.
Secretar al municipiului reşedinţă de judeţ cu peste 150.000 locuitori,
inclusiv sectoarele municipiului Bucureşti, treapta 2 de salarizare
S
6,25
6.
Secretar al municipiului reşedinţă de judeţ cu până la 150.000 locuitori,
treapta 2 de salarizare
S
6,15
7. Director general, treapta 1 de salarizare
S
5,90
8. Director general, treapta 2 de salarizare
S
5,80
9. Arhitect-şef, treapta 1 de salarizare
S
5,75
10. Arhitect-şef, treapta 2 de salarizare
S
5,70
11. Director general adjunct, treapta 1 de salarizare
S
5,65
12. Director general adjunct, treapta 2 de salarizare
S
5,60
13. Director, treapta 1 de salarizare1)
S
5,50
14. Director, treapta 2 de salarizare1)
S
5,40
15. Director adjunct, treapta 1 de salarizare2)
S
5,30
16. Director adjunct, treapta 2 de salarizare2)
S
5,20
17. Şef serviciu, treapta 1 de salarizare
S
5,15
18. Şef serviciu, treapta 2 de salarizare
S
5,05
19. Şef birou, treapta 1 de salarizare
S
4,95
20. Şef birou, treapta 2 de salarizare
S
4,85
1) Se aplică şi pentru inspector-şef, comisar şef secţie.
2) Se aplică şi pentru inspector-şef adjunct, comisar şef adjunct, comisar şef secţie divizie.
B. Funcţii publice generale de execuţie
Nr.
crt.
Funcţia
Nivelul studiilor
Coeficienţi de ierarhizare
Baza
Gradaţia corespunzătoare tranşelor de vechime
1
2
3
4
5
21.
Auditor, grad profesional superior, treapta 1
de salarizare
S
3,20
3,35
3,50
3,70
3,85
4,05
22.
Auditor, grad profesional superior, treapta 2
de salarizare
S
3,05
3,20
3,35
3,50
3,65
3,85
23.
Auditor, grad profesional superior, treapta 3
de salarizare
S
2,95
3,10
3,25
3,40
3,55
3,70
81
I.B. Salarii de bază pentru funcţii publice teritoriale stabilite şi avizate potrivit legii din cadrul instituţiei prefectului,
serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe ale administraţiei publice centrale din unităţile
administrativ-teritoriale, precum şi pentru funcţiile publice locale stabilite şi avizate potrivit legii din cadrul aparatului de
specialitate al consiliilor judeţene, al primarului general al municipiului Bucureşti, al primarilor sectoarelor municipiului
Bucureşti, al primarilor municipiilor reşedinţă de judeţ, precum şi al instituţiilor înfiinţate în subordinea, coordonarea sau
sub autoritatea consiliilor judeţene ori a Consiliului General al Municipiului Bucureşti sau a consiliilor locale ale
sectoarelor municipiului Bucureşti, respectiv municipiilor reşedinţă de judeţ
A. Funcţii publice de conducere
Nr.
crt.
Funcţia
Nivelul studiilor
Coeficienţi de ierarhizare
Baza
Gradaţia corespunzătoare tranşelor de vechime
1
2
3
4
5
24.
Consilier, consilier juridic, expert, inspector;
grad profesional superior, treapta 1 de
salarizare
S
3,15
3,30
3,45
3,60
3,80
4,00
25.
Consilier, consilier juridic, expert, inspector;
grad profesional superior, treapta 2 de
salarizare
S
2,90
3,05
3,20
3,35
3,50
3,65
26.
Consilier, consilier juridic, expert, inspector;
grad profesional superior, treapta 3 de
salarizare
S
2,80
2,95
3,10
3,25
3,40
3,55
27.
Auditor, grad profesional principal, treapta
1 de salarizare
S
2,35
2,45
2,55
2,70
2,85
3,00
28.
Auditor, grad profesional principal, treapta
2 de salarizare
S
2,25
2,35
2,45
2,55
2,70
2,85
29.
Auditor, grad profesional principal, treapta
3 de salarizare
S
2,15
2,25
2,35
2,45
2,55
2,70
30.
Consilier, consilier juridic, expert, inspector;
grad profesional principal, treapta 1 de
salarizare
S
2,30
2,40
2,50
2,60
2,75
2,90
31.
Consilier, consilier juridic, expert, inspector;
grad profesional principal, treapta 2 de
salarizare
S
2,20
2,30
2,40
2,50
2,60
2,75
32.
Consilier, consilier juridic, expert, inspector;
grad profesional principal, treapta 3 de
salarizare
S
2,10
2,20
2,30
2,40
2,50
2,65
33.
Auditor, grad profesional asistent, treapta 1
de salarizare
S
2,00
2,05
2,10
2,15
2,20
2,30
34.
Auditor, grad profesional asistent, treapta 2
de salarizare
S
1,95
2,00
2,05
2,10
2,15
2,25
35.
Auditor, grad profesional asistent, treapta
3 de salarizare
S
1,90
1,95
2,00
2,05
2,10
2,20
36.
Consilier, consilier juridic, expert, inspector;
grad profesional asistent, treapta 1 de
salarizare
S
1,95
2,00
2,05
2,10
2,20
2,30
37.
Consilier, consilier juridic, expert, inspector;
grad profesional asistent, treapta 2 de
salarizare
S
1,90
1,95
2,00
2,05
2,10
2,20
38.
Consilier, consilier juridic, expert, inspector;
grad profesional asistent, treapta 3 de
salarizare
S
1,85
1,90
1,95
2,00
2,05
2,10
39.
Consilier, consilier juridic, expert, inspector;
grad profesional debutant
S
1,75
-
-
-
-
-
40.
Referent de specialitate, grad profesional
superior, treapta 1 de salarizare
SSD
2,05
2,15
2,25
2,35
2,45
2,60
41.
Referent de specialitate, grad profesional
superior, treapta 2 de salarizare
SSD
2,00
2,10
2,20
2,30
2,40
2,50
42.
Referent de specialitate, grad profesional
superior, treapta 3 de salarizare
SSD
1,90
2,00
2,10
2,20
2,30
2,40
43.
Referent de specialitate, grad profesional
principal, treapta 1 de salarizare
SSD
1,70
1,80
1,90
2,00
2,10
2,20
44.
Referent de specialitate, grad profesional
principal, treapta 2 de salarizare
SSD
1,60
1,70
1,80
1,90
2,00
2,10
82
crt.
Funcţia
Nivelul studiilor
Coeficienţi de ierarhizare
Baza
Gradaţia corespunzătoare tranşelor de vechime
1
2
3
4
5
45.
Referent de specialitate, grad profesional
principal, treapta 3 de salarizare
SSD
1,50
1,60
1,70
1,80
1,90
2,00
46.
Referent de specialitate, grad profesional
asistent, treapta 1 de salarizare
SSD
1,45
1,50
1,60
1,70
1,80
1,90
47.
Referent de specialitate, grad profesional
asistent, treapta 2 de salarizare
SSD
1,40
1,45
1,50
1,60
1,70
1,80
48.
Referent de specialitate, grad profesional
asistent, treapta 3 de salarizare
SSD
1,35
1,40
1,45
1,50
1,60
1,70
49.
Referent de specialitate, grad profesional
debutant
SSD
1,30
-
-
-
-
-
50.
Referent,
grad
profesional
superior,
treapta 1 de salarizare
M
1,70
1,80
1,90
2,00
2,10
2,20
51.
Referent,
grad
profesional
superior,
treapta 2 de salarizare
M
1,65
1,75
1,85
1,95
2,05
2,15
52.
Referent,
grad
profesional
superior,
treapta 3 de salarizare
M
1,60
1,70
1,80
1,90
2,00
2,10
53.
Referent,
grad
profesional
principal,
treapta 1 de salarizare
M
1,55
1,65
1,75
1,85
1,95
2,05
54.
Referent,
grad
profesional
principal,
treapta 2 de salarizare
M
1,50
1,60
1,70
1,80
1,90
2,00
55.
Referent,
grad
profesional
principal,
treapta 3 de salarizare
M
1,45
1,50
1,60
1,70
1,80
1,90
56.
Referent,
grad
profesional
asistent,
treapta 1 de salarizare
M
1,40
1,45
1,50
1,60
1,70
1,80
57.
Referent,
grad
profesional
asistent,
treapta 2 de salarizare
M
1,35
1,40
1,45
1,50
1,60
1,70
58.
Referent,
grad
profesional
asistent,
treapta 3 de salarizare
M
1,30
1,35
1,40
1,45
1,50
1,60
59. Referent, grad profesional debutant
M
1,20
-
-
-
-
-
C. Funcţii publice specifice de execuţie
Nr.
crt.
Funcţia
Nivelul studiilor
Coeficienţi de ierarhizare
Baza
Gradaţia corespunzătoare tranşelor de vechime
1
2
3
4
5
60.
Inspector vamal, inspector de muncă, grad
profesional
superior,
treapta
1
de
salarizare
S
3,15
3,30
3,45
3,60
3,80
4,00
61.
Inspector vamal, inspector de muncă, grad
profesional
superior,
treapta
2
de
salarizare
S
2,90
3,05
3,20
3,35
3,50
3,65
62.
Inspector vamal, inspector de muncă, grad
profesional
superior,
treapta
3
de
salarizare
S
2,80
2,95
3,10
3,25
3,40
3,55
63.
Inspector vamal, inspector de muncă, grad
profesional
principal,
treapta
1
de
salarizare
S
2,30
2,40
2,50
2,60
2,75
2,90
64.
Inspector vamal, inspector de muncă, grad
profesional
principal,
treapta
2
de
salarizare
S
2,20
2,30
2,40
2,50
2,60
2,75
83
crt.
Funcţia
Nivelul studiilor
Coeficienţi de ierarhizare
Baza
Gradaţia corespunzătoare tranşelor de vechime
1
2
3
4
5
65.
Inspector vamal, inspector de muncă, grad
profesional
principal,
treapta
3
de
salarizare
S
2,10
2,20
2,30
2,40
2,50
2,65
66.
Inspector vamal, inspector de muncă, grad
profesional asistent, treapta 1 de salarizare
S
1,95
2,00
2,05
2,10
2,20
2,30
67.
Inspector vamal, inspector de muncă, grad
profesional asistent, treapta 2 de salarizare
S
1,90
1,95
2,00
2,05
2,10
2,20
68.
Inspector vamal, inspector de muncă, grad
profesional asistent, treapta 3 de salarizare
S
1,85
1,90
1,95
2,00
2,05
2,10
69.
Inspector vamal, inspector de muncă, grad
profesional debutant
S
1,75
-
-
-
-
-
70.
Comisar, grad profesional superior, treapta
1 de salarizare
S
3,15
3,30
3,45
3,60
3,80
4,00
71.
Comisar, grad profesional superior, treapta
2 de salarizare
S
2,90
3,05
3,20
3,35
3,50
3,65
72.
Comisar, grad profesional superior, treapta
3 de salarizare
S
2,80
2,95
3,10
3,25
3,40
3,55
73.
Comisar, grad profesional principal, treapta
1 de salarizare
S
2,30
2,40
2,50
2,60
2,75
2,90
74. Comisar, grad profesional debutant
S
1,75
-
-
-
-
-
75.
Comisar, grad profesional superior, treapta
1 de salarizare
SSD
2,05
2,15
2,25
2,35
2,45
2,60
76.
Comisar, grad profesional superior, treapta
2 de salarizare
SSD
2,00
2,10
2,20
2,30
2,40
2,50
77.
Comisar, grad profesional superior, treapta
3 de salarizare
SSD
1,90
2,00
2,10
2,20
2,30
2,40
78.
Comisar, grad profesional principal, treapta
1 de salarizare
SSD
1,70
1,80
1,90
2,00
2,10
2,20
79. Comisar, grad profesional debutant
SSD
1,30
-
-
-
-
-
80.
Comisar, grad profesional superior, treapta
1 de salarizare
M
1,70
1,80
1,90
2,00
2,10
2,20
81.
Comisar, grad profesional superior, treapta
2 de salarizare
M
1,65
1,75
1,85
1,95
2,05
2,15
82.
Comisar, grad profesional superior, treapta
3 de salarizare
M
1,60
1,70
1,80
1,90
2,00
2,10
83.
Comisar, grad profesional principal, treapta
1 de salarizare
M
1,55
1,65
1,75
1,85
1,95
2,05
84.
Comisar, grad profesional principal, treapta
2 de salarizare
M
1,50
1,60
1,70
1,80
1,90
2,00
85.
Comisar, grad profesional principal, treapta
3 de salarizare
M
1,45
1,50
1,60
1,70
1,80
1,90
86.
Comisar, grad profesional asistent, treapta
1 de salarizare
M
1,40
1,45
1,50
1,60
1,70
1,80
87.
Comisar, grad profesional asistent, treapta
2 de salarizare
M
1,35
1,40
1,45
1,50
1,60
1,70
84
crt.
Funcţia
Nivelul studiilor
Coeficienţi de ierarhizare
Baza
Gradaţia corespunzătoare tranşelor de vechime
1
2
3
4
5
88.
Comisar, grad profesional asistent, treapta
3 de salarizare
M
1,30
1,35
1,40
1,45
1,50
1,60
89. Comisar, grad profesional debutant
M
1,20
-
-
-
-
-
Nr.
crt.
Funcţia
Nivelul studiilor
Coeficienţi de ierarhizare
Grad I
1. Secretar al unităţii administrativ-teritoriale, treapta 1 de salarizare
- municipiu categoria I
S
5,90
- municipiu categoria II
S
5,75
- oraş categoria I
S
5,30
- oraş categoria II
S
5,20
- oraş categoria III
S
5,15
- comună (cu peste 7.000 locuitori)
S
5,10
- comună (între 3.000-7.000 locuitori)
S
5,05
- comună (până la 3.000 locuitori)
S
4,95
2. Secretar al unităţii administrativ-teritoriale, treapta 2 de salarizare
- municipiu categoria I
S
5,75
- municipiu categoria II
S
5,65
- oraş categoria I
S
5,15
- oraş categoria II
S
5,10
- oraş categoria III
S
5,05
- comună (cu peste 7.000 locuitori)
S
4,95
- comună (între 3.000-7.000 locuitori)
S
4,90
- comună (până la 3.000 locuitori)
S
4,80
3. Director general, treapta 1 de salarizare*)
S
5,40
4. Director general, treapta 2 de salarizare*)
S
5,30
5. Arhitect-şef, treapta 1 de salarizare**)
S
5,30
6. Arhitect-şef, treapta 2 de salarizare**)
S
5,25
7. Director general adjunct, treapta 1 de salarizare
S
5,20
8. Director general adjunct, treapta 2 de salarizare
S
5,10
9. Director, treapta 1 de salarizare
S
5,05
85
1. În coeficientul prevăzut în coloana ,,Bază" sunt cuprinse salariul de merit, sporul de stabilitate, sporul de dispozitiv, iar
în coeficientul prevăzut pentru gradul I, respectiv treapta de salarizare a funcţiilor de conducere este cuprins şi sporul de vechime
în muncă.
2. În compartimentul Inspecţie şi Pază Ecologică al Administraţiei Rezervaţiei Biosferei ,,Delta Dunării" vor fi utilizate funcţia
de inspector ecolog în locul funcţiei de consilier, pentru cei cu studii superioare, respectiv funcţia de agent ecolog în locul funcţiei
de referent, pentru cei cu studii medii, fiind salarizaţi în mod corespunzător la nivelul funcţiei înlocuite.
3. Suma sporurilor acordate cumulat pe total ordonator principal de credite nu poate depăşi 30% din suma salariilor de bază.
ANEXA Nr. III/3
IC. Salarii de bază pentru funcţii publice locale, stabilite şi avizate potrivit legii în cadrul aparatului de specialitate
al primarilor municipiilor, oraşelor şi comunelor şi al instituţiilor înfiinţate în subordinea, coordonarea sau sub autoritatea
consiliilor locale
A. Funcţii publice de conducere
Nr.
crt.
Funcţia
Nivelul studiilor
Coeficienţi de ierarhizare
Grad I
10. Director, treapta 2 de salarizare
S
4,95
11. Director adjunct, treapta 1 de salarizare
S
4,85
12. Director adjunct, treapta 2 de salarizare
S
4,80
13. Şef serviciu, treapta 1 de salarizare1)
S
4,75
14. Şef serviciu, treapta 2 de salarizare1)
S
4,65
15. Şef birou, treapta 1 de salarizare2)
S
4,55
16. Şef birou, treapta 2 de salarizare2)
S
4,45
*) Se utilizează, în condiţiile legii, în cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice din administraţia publică locală cu un număr de minimum 150 de posturi.
**) Se utilizează la nivelul municipiilor.
1) Se aplică şi pentru şef administraţie financiară - nivel oraş, arhitect-şef la nivel oraş.
2) Se aplică şi pentru şef administraţie financiară - nivel comună.
B. Funcţii publice de execuţie
Nr.
crt.
Funcţia
Nivelul studiilor
Coeficienţi de ierarhizare
Baza
Gradaţia corespunzătoare tranşelor de vechime
1
2
3
4
5
17.
Auditor, grad profesional superior, treapta 1
de salarizare
S
2,90
3,05
3,20
3,35
3,50
3,65
18.
Auditor, grad profesional superior, treapta 2
de salarizare
S
2,80
2,95
3,10
3,25
3,40
3,55
19.
Auditor, grad profesional superior, treapta 3
de salarizare
S
2,75
2,90
3,05
3,20
3,35
3,50
20.
Consilier, consilier juridic, expert, inspector,
grad profesional superior, treapta 1 de
salarizare
S
2,85
3,00
3,15
3,30
3,45
3,60
21.
Consilier, consilier juridic, expert, inspector,
grad profesional superior, treapta 2 de
salarizare
S
2,75
2,90
3,05
3,20
3,35
3,50
22.
Consilier, consilier juridic, expert, inspector,
grad profesional superior, treapta 3 de
salarizare
S
2,60
2,70
2,85
3,00
3,15
3,30
23.
Auditor, grad profesional principal, treapta
1 de salarizare
S
2,20
2,30
2,40
2,50
2,60
2,75
24.
Auditor, grad profesional principal, treapta
2 de salarizare
S
2,10
2,20
2,30
2,40
2,50
2,65
25.
Auditor, grad profesional principal, treapta
3 de salarizare
S
2,00
2,10
2,20
2,30
2,40
2,50
26.
Consilier, consilier juridic, expert, inspector,
grad profesional principal, treapta 1 de
salarizare
S
2,20
2,30
2,40
2,50
2,60
2,75
27.
Consilier, consilier juridic, expert, inspector,
grad profesional principal, treapta 2 de
salarizare
S
2,05
2,15
2,25
2,35
2,45
2,60
28.
Consilier, consilier juridic, expert, inspector,
grad profesional principal, treapta 3 de
salarizare
S
1,95
2,05
2,15
2,25
2,35
2,45
86
crt.
Funcţia
Nivelul studiilor
Coeficienţi de ierarhizare
Baza
Gradaţia corespunzătoare tranşelor de vechime
1
2
3
4
5
29.
Auditor, grad profesional asistent, treapta
1 de salarizare
S
1,95
2,00
2,05
2,10
2,15
2,20
30.
Auditor, grad profesional asistent, treapta
2 de salarizare
S
1,90
1,95
2,00
2,05
2,10
2,15
31.
Auditor, grad profesional asistent, treapta
3 de salarizare
S
1,85
1,90
1,95
2,00
2,05
2,10
32.
Consilier, consilier juridic, expert, inspector,
grad profesional asistent, treapta 1 de
salarizare
S
1,90
1,95
2,00
2,05
2,10
2,20
33.
Consilier, consilier juridic, expert, inspector,
grad profesional asistent, treapta 2 de
salarizare
S
1,85
1,90
1,95
2,00
2,05
2,10
34.
Consilier, consilier juridic, expert, inspector,
grad profesional asistent, treapta 3 de
salarizare
S
1,80
1,85
1,90
1,95
2,00
2,05
35.
Consilier, consilier juridic, expert, inspector,
grad profesional debutant
S
1,75
-
-
-
-
-
36.
Referent de specialitate, grad profesional
superior, treapta 1 de salarizare
SSD
1,90
2,00
2,10
2,20
2,30
2,40
37.
Referent de specialitate, grad profesional
superior, treapta 2 de salarizare
SSD
1,85
1,90
2,00
2,10
2,20
2,30
38.
Referent de specialitate, grad profesional
superior, treapta 3 de salarizare
SSD
1,75
1,80
1,90
2,00
2,10
2,20
39.
Referent de specialitate, grad profesional
principal, treapta 1 de salarizare
SSD
1,60
1,70
1,80
1,90
2,00
2,10
40.
Referent de specialitate, grad profesional
principal, treapta 2 de salarizare
SSD
1,55
1,65
1,75
1,85
1,90
2,00
41.
Referent de specialitate, grad profesional
principal, treapta 3 de salarizare
SSD
1,50
1,60
1,70
1,75
1,85
1,90
42.
Referent de specialitate, grad profesional
asistent, treapta 1 de salarizare
SSD
1,45
1,50
1,60
1,70
1,75
1,85
43.
Referent de specialitate, grad profesional
asistent, treapta 2 de salarizare
SSD
1,40
1,45
1,50
1,60
1,70
1,75
44.
Referent de specialitate, grad profesional
asistent, treapta 3 de salarizare
SSD
1,35
1,40
1,45
1,50
1,60
1,70
45.
Referent de specialitate, grad profesional
debutant
SSD
1,30
-
-
-
-
-
46.
Referent, grad profesional superior, treapta
1 de salarizare
M
1,65
1,75
1,85
1,95
2,05
2,15
47.
Referent, grad profesional superior, treapta
2 de salarizare
M
1,60
1,70
1,80
1,90
2,00
2,10
48.
Referent, grad profesional superior, treapta
3 de salarizare
M
1,55
1,65
1,75
1,85
1,90
2,00
49.
Referent,
grad
profesional
principal,
treapta 1 de salarizare
M
1,50
1,60
1,70
1,80
1,85
1,90
50.
Referent,
grad
profesional
principal,
treapta 2 de salarizare
M
1,45
1,50
1,60
1,70
1,80
1,85
87
crt.
Funcţia
Nivelul studiilor
Coeficienţi de ierarhizare
Baza
Gradaţia corespunzătoare tranşelor de vechime
1
2
3
4
5
51.
Referent,
grad
profesional
principal,
treapta 3 de salarizare
M
1,40
1,45
1,55
1,65
1,75
1,80
52.
Referent, grad profesional asistent, treapta
1 de salarizare
M
1,35
1,40
1,50
1,60
1,70
1,75
53.
Referent, grad profesional asistent, treapta
2 de salarizare
M
1,30
1,35
1,40
1,50
1,60
1,65
54.
Referent, grad profesional asistent, treapta
3 de salarizare
M
1,25
1,30
1,35
1,40
1,50
1,60
55. Referent, grad profesional debutant
M
1,20
-
-
-
-
-
Nr.
crt.
Funcţia
Nivelul studiilor
Coeficienţi de ierarhizare
Baza
Gradaţia corespunzătoare tranşelor de vechime
1
2
3
4
5
1. Manager public, grad profesional superior
S
5,50
5,75
6,05
6,35
6,70
7,00
2. Manager public, grad profesional principal
S
5,25
5,50
5,80
6,10
6,40
6,70
3. Manager public, grad profesional asistent
S
5,00
5,30
5,55
5,80
6,10
6,40
NOTĂ:
1. În coeficientul prevăzut în coloana ,,Bază" sunt cuprinse salariul de merit, sporul de stabilitate, sporul de dispozitiv, iar
în coeficientul prevăzut pentru gradul I, respectiv treapta de salarizare a funcţiilor de conducere este cuprins şi sporul de vechime
în muncă.
2. Poliţiştii comunitari beneficiază şi de prevederile pct. 1 din anexa nr. IV/2.
3. Suma sporurilor acordate cumulat pe total ordonator principal de credite nu poate depăşi 30% din suma salariilor de
bază.
ANEXA Nr. III/4
ID. Salarii de bază pentru funcţii publice specifice de manager public
NOTĂ:
1. În coeficientul prevăzut în coloana ,,Bază" sunt cuprinse salariul de merit, sporul de stabilitate, sporul de dispozitiv,
sporul de vechime în muncă.
2. Suma sporurilor acordate cumulat pe total ordonator principal de credite nu poate depăşi 30% din suma salariilor de
bază.
ANEXA Nr. IV
REGLEMENTĂRI
specifice personalului încadrat în instituţiile publice de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională
Art. 1. - (1) Salarizarea personalului încadrat în instituţiile
publice de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională se face
ţinându-se seama de responsabilităţile, atribuţiile, rolul,
complexitatea şi importanţa socială a funcţiei exercitate, de
gradul de efort şi risc, de pregătirea şi competenţa profesională,
precum şi de interdicţiile şi restrângerea unor drepturi prevăzute
pentru personalul din aceste instituţii de legislaţia în vigoare.
(2) Veniturile de natură salarială acordate personalului
instituţiilor publice prevăzute la alin. (1) sunt compuse din solde,
salarii, indemnizaţii, sporuri, prime, premii şi alte drepturi
băneşti.
Art. 2. - (1) Personalul încadrat în instituţiile publice de
apărare, ordine publică şi siguranţă naţională este format din
personal militar, poliţişti, funcţionari publici cu statut special din
sistemul administraţiei penitenciare şi personal civil.
(2) Prin personal militar, în sensul prezentei legi, se înţelege:
ofiţerii, maiştrii militari, subofiţerii cadre militare în activitate,
soldaţii şi gradaţii voluntari în activitate, elevii şi studenţii militari
ai instituţiilor de învăţământ, precum şi militarii în termen.
(3) Prin poliţişti, în sensul prezentei legi, se înţelege:
funcţionarii publici cu statut special din unităţile Ministerului
Administraţiei şi Internelor, aflaţi sub incidenţa Legii nr. 360/2002
privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările
ulterioare.
(4) Prin funcţionari publici cu statut special din sistemul
administraţiei penitenciare, în sensul prezentei legi, se înţelege:
funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei
penitenciare şi din Ministerul Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti,
aflaţi sub incidenţa Legii nr. 293/2004 privind Statutul
funcţionarilor publici cu statut special din Administraţia Naţională
a Penitenciarelor, republicată.
88
persoanele care ocupă funcţii de demnitate publică, funcţionarii
publici şi personalul contractual.
SECŢIUNEA 1
Soldele personalului militar în activitate şi salariile lunare
ale poliţiştilor şi funcţionarilor publici cu statut special
din sistemul administraţiei penitenciare
Art. 3. - (1) Pentru activitatea depusă, cadrele militare în
activitate, soldaţii şi gradaţii voluntari în activitate au dreptul la
soldă.
(2) Solda se compune din solda lunară şi din alte drepturi
salariale.
(3) Solda lunară este formată din solda funcţiei de bază,
solda de grad, gradaţii şi, după caz, indemnizaţia de comandă.
Art. 4. - (1) Pentru activitatea depusă, poliţiştii şi funcţionarii
publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare
au dreptul la salariu lunar.
(2) Salariul lunar se compune din salariul de bază de
încadrare şi din alte drepturi salariale.
(3) Salariul de bază de încadrare este compus din salariul
funcţiei de bază, salariul gradului profesional deţinut, gradaţii şi,
după caz, indemnizaţia de conducere.
Art. 5. - (1) Soldele funcţiilor de bază, respectiv salariile
funcţiilor de bază sunt diferenţiate prin coeficienţi de ierarhizare,
în raport cu nivelul studiilor, pregătirea profesională, atribuţiile
ce revin fiecărei funcţii, solicitările la efort, complexitatea şi
gradul de răspundere cerut de îndeplinirea acesteia, precum şi
cu eşalonul la care se desfăşoară activitatea.
(2) Pentru cadrele militare în activitate, soldaţii şi gradaţii
voluntari în activitate, precum şi pentru poliţiştii şi funcţionarii
publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare,
coeficienţii de ierarhizare ai soldelor funcţiilor de bază
corespunzători gradelor militare şi nivelului studiilor, respectiv
coeficienţii de ierarhizare ai salariilor funcţiei de bază
corespunzători gradelor profesionale şi nivelului studiilor sunt
prevăzuţi în anexa nr. IV/1A.
(3) Coeficienţii de ierarhizare ai soldelor funcţiilor de bază şi
nivelul studiilor pentru funcţiile cadrelor militare în activitate,
soldaţilor şi gradaţilor voluntari în activitate pe grade militare,
respectiv poliţiştilor şi funcţionarilor publici cu statut special din
sistemul administraţiei penitenciare, pe grade profesionale, se
stabilesc prin hotărâre a Guvernului, în limitele prevăzute în
anexa nr. IV/1A, în raport cu eşalonul la care se desfăşoară
activitatea.
(4) Solda funcţiei de bază se acordă de la data prevăzută în
ordinul de numire. Pentru persoanele chemate sau rechemate
în activitate, solda funcţiei de bază se acordă de la data
prezentării la serviciu.
(5) Salariul funcţiei de bază se acordă de la data prevăzută
în ordinul/dispoziţia/decizia de numire. Pentru persoanele nou-
încadrate sau reintegrate în rândul poliţiştilor şi funcţionarilor
publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare,
salariul funcţiei de bază se acordă de la data prezentării la
serviciu.
Art. 6. - Solda funcţiei de bază, respectiv salariul funcţiei de
bază se stabilesc prin înmulţirea coeficienţilor de ierarhizare
prevăzuţi de prezenta lege pentru fiecare funcţie cu valoarea
coeficientului 1,00, rotunjindu-se din leu în leu în favoarea
personalului.
Art. 7. - (1) Pentru gradele pe care le au, cadrele militare în
activitate, soldaţii şi gradaţii voluntari în activitate, poliţiştii şi
funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei
penitenciare beneficiază de soldă de grad, respectiv de salariul
gradului profesional deţinut, ale căror cuantumuri sunt prevăzute
în anexa nr. IV/1B.
(2) Solda de grad se plăteşte de la data acordării gradului,
respectiv a înaintării în grad. Pentru persoanele chemate sau
rechemate în activitate, solda de grad se plăteşte de la data
prezentării la serviciu.
(3) Salariul gradului profesional deţinut se plăteşte de la data
obţinerii gradului profesional, respectiv a avansării în gradul
profesional. Pentru persoanele nou-încadrate sau reintegrate în
rândul poliţiştilor şi funcţionarilor publici cu statut special din
sistemul administraţiei penitenciare, salariul gradului profesional
deţinut se plăteşte de la data prezentării la serviciu.
Art. 8. - (1) Cadrele militare în activitate, poliţiştii şi
funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei
penitenciare care, potrivit prevederilor legale, îndeplinesc funcţii
de comandă/conducere beneficiază lunar de o indemnizaţie de
comandă/conducere de 10-50% din solda funcţiei de bază,
respectiv din salariul funcţiei de bază.
(2) Funcţiile pentru care se acordă indemnizaţia de
comandă/conducere sunt prevăzute în statele de organizare, cu
avizul structurii financiar-contabile centrale. Mărimea concretă a
procentului, precum şi normele de acordare/suspendare se
stabilesc prin ordin al ordonatorului principal de credite.
(3) Indemnizaţia de comandă/conducere se acordă de la
data numirii în funcţiile cu drept la indemnizaţie de comandă,
respectiv de conducere şi încetează la data schimbării din
funcţie.
Art. 9. - (1) Cadrele militare în activitate, poliţiştii şi
funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei
penitenciare, care îndeplinesc, prin împuternicire, atribuţiile
funcţiilor prevăzute cu indemnizaţii de comandă, respectiv
indemnizaţii
de
conducere,
beneficiază,
pe
perioada
împuternicirii, de solda funcţiei de bază, respectiv de salariul
funcţiei de bază corespunzătoare funcţiilor în care sunt
împuternicite şi de indemnizaţia de comandă, respectiv de
indemnizaţia
de
conducere
corespunzătoare
funcţiilor
respective.
(2) Cadrele militare în activitate din Ministerul Apărării
Naţionale, Serviciul Român de Informaţii şi Serviciul de
Telecomunicaţii Speciale, împuternicite să asigure îndeplinirea
atribuţiilor funcţiilor de execuţie vacante sau ai căror titulari
lipsesc temporar, beneficiază, pe perioada împuternicirii, de
solda funcţiei de bază corespunzătoare funcţiilor în care sunt
împuternicite.
(3) Cadrele militare în activitate, poliţiştii şi funcţionarii publici
cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare
împuternicite/împuterniciţi îşi menţin soldele/salariile funcţiilor
de bază şi, după caz, indemnizaţiile de comandă/conducere
avute anterior, dacă acestea sunt mai mari decât cele acordate
în baza prevederilor alin. (1) şi (2).
(4) Normele metodologice privind împuternicirea pentru
îndeplinirea atribuţiilor funcţiilor prevăzute la alin. (1) şi (2) se
stabilesc prin ordin al ordonatorului principal de credite.
Art. 10. - (1) Cadrele militare în activitate, numite în funcţii
inferioare gradelor pe care le au ca urmare a situaţiilor prevăzute
la art. 81 lit. a) şi b) din Legea nr. 80/1995 privind statutul
cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare,
primesc soldele funcţiilor de bază minime pentru gradele pe care
le au.
(2) Prevederile alin. (1) nu se aplică cadrelor militare în
activitate sancţionate cu retrogradarea din funcţie.
Art. 11. - (1) În raport cu timpul servit în calitate de cadru
militar în activitate, soldat şi gradat voluntar în activitate, poliţist
şi funcţionar public cu statut special din sistemul administraţiei
penitenciare, cadrele militare în activitate, soldaţii şi gradaţii
voluntari în activitate, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut
special din sistemul administraţiei penitenciare au dreptul la 1-7
gradaţii, care se acordă din 3 în 3 ani.
(4) Cadrele militare trecute în rezervă care sunt rechemate în
activitate beneficiază de numărul de gradaţii avut înainte de
trecerea în rezervă, dacă acesta este mai mare decât cel
cuvenit, prin aplicarea prevederilor alin. (3), luându-se în calcul
pentru acordarea gradaţiei următoare şi vechimea scursă de la
acordarea ultimei gradaţii până la trecerea în rezervă.
Prevederile se aplică şi persoanelor care au avut calitatea de
soldaţi şi gradaţi voluntari şi redobândesc această calitate
potrivit reglementărilor legale în vigoare.
(5) Prevederile alin. (3) şi (4) se aplică şi absolvenţilor
instituţiilor militare de învăţământ pentru vechimea în serviciu
avută/stagiul de cotizare realizat până la data intrării în aceste
instituţii şi, după caz, soldaţilor şi gradaţilor voluntari trecuţi în
corpul cadrelor militare în activitate pentru vechimea în serviciu
avută/stagiul de cotizare realizat până la data schimbării poziţiei
de activitate.
(6) Prevederile alin. (3)-(5) se aplică în mod corespunzător
şi poliţiştilor şi funcţionarilor publici cu statut special din sistemul
administraţiei penitenciare.
Art. 12. - (1) Studenţii şi elevii militari din instituţiile de
învăţământ, persoanele care urmează cursurile de formare a
cadrelor militare şi militarii în termen beneficiază de drepturile
băneşti prevăzute în anexa nr. IV/1C.
(2) Studenţii şi elevii instituţiilor de învăţământ pentru
formarea poliţiştilor, respectiv cursanţii instituţiilor de învăţământ
pentru formarea funcţionarilor publici cu statut special din
sistemul administraţiei penitenciare beneficiază de drepturile
băneşti prevăzute în anexa nr. IV/1C.
Art. 13. - (1) Cadrele militare în activitate, soldaţii şi gradaţii
voluntari în activitate, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut
special din sistemul administraţiei penitenciare, precum şi
personalul civil care lucrează în condiţii de pericol în unităţile de
fabricare, experimentare, analiză sau depozitare a muniţiilor,
pulberilor, explozivilor şi substanţelor toxice speciale sau care
execută operaţiuni de depozitare, dezamorsare, manipulare,
examinare ori neutralizare a acestora beneficiază de un spor
pentru condiţii periculoase de muncă, diferenţiat în funcţie de
gradul de pericol, de timpul efectiv lucrat în aceste locuri,
calculat la solda funcţiei de bază/salariul funcţiei de bază,
respectiv la salariul de bază, astfel:
- 3-5 ani
gradaţia I;
- 5-10 ani
gradaţia a II-a;
- 10-15 ani
gradaţia a III-a;
- 15-20 de ani
gradaţia a IV-a;
- 20-25 de ani
gradaţia a V-a;
- peste 25 de ani
gradaţia a VI-a.
Art. 14. - Dispoziţiile legale prin care sunt stabilite sporuri
pentru condiţii periculoase sau vătămătoare, pentru activităţi
care solicită o încordare psihică foarte ridicată sau care se
desfăşoară în condiţii deosebite de muncă, pentru condiţii grele
de muncă, pentru activitatea desfăşurată în schimb de noapte,
precum şi alte reglementări aplicabile în sectorul bugetar se
aplică şi personalului militar în activitate, poliţiştilor şi
funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei
penitenciare care se află în situaţii similare, cu avizul Ministerului
Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale. Normele de aplicare se
stabilesc prin ordin al ordonatorului principal de credite.
Art. 15. - Alte drepturi salariale specifice activităţii
desfăşurate de personalul militar în activitate, poliţiştii şi
funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei
penitenciare, precum şi de personalul civil din instituţiile publice
de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională sunt prevăzute
în anexa nr. IV/2.
Art. 16. - (1) Pentru munca cu grad ridicat de risc sau, după
caz, în condiţii de pericol deosebit, desfăşurată în exercitarea
atribuţiilor
funcţionale,
stabilite
potrivit
domeniilor
de
responsabilitate ale unităţii, cadrele militare în activitate, soldaţii
şi gradaţii voluntari în activitate, poliţiştii şi funcţionarii publici cu
statut special din sistemul administraţiei penitenciare, precum şi
personalul civil care execută, conduc, coordonează sau
contribuie la realizarea misiunilor de operaţii speciale, misiunilor
operative de protecţie a demnitarilor, a acţiunilor de gardare,
protecţie şi control antiterorist, supraveghere operativă, a
procedurilor speciale şi activităţilor de pază, supraveghere,
escortare, reeducare, integrare şi asistenţă medicală şi
psihologică
pentru
persoanele
arestate
preventiv
sau
condamnate cu pedepse privative de libertate ori care au
solicitat sau au dobândit o formă de protecţie în România,
culegere, prelucrare, verificare şi valorificare a informaţiilor,
investigaţii, acţiuni şi intervenţie beneficiază de un spor de până
la 30% calculat la solda funcţiei de bază/salariul funcţiei de
bază, respectiv la salariul de bază.
(2) Cadrele militare în activitate, poliţiştii, funcţionarii publici
cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare şi
personalul civil care desfăşoară activităţi privind prevenirea şi
combaterea corupţiei în rândul personalului propriu beneficiază
de un spor lunar de 30% din solda funcţiei de bază/salariul
funcţiei de bază, respectiv salariul de bază.
(3) Prevederile alin. (2) nu se aplică cadrelor militare în
activitate şi personalului civil care beneficiază de sporul prevăzut
la alin. (1).
(4) Unităţile, categoriile de personal, condiţiile, criteriile şi
procentul de acordare a sporului se stabilesc prin ordin al
ordonatorului principal de credite.
Art. 17. - (1) Personalul militar în activitate, poliţiştii şi
funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei
penitenciare, precum şi personalul civil care execută, în domenii
specifice, lucrări de excepţie şi misiuni speciale, apreciate ca
atare de către conducătorii acestora, beneficiază de o primă
lunară de excepţie sau de misiune specială de până la 50% din
solda funcţiei de bază/salariul funcţiei de bază, respectiv salariul
de bază.
(2) Prima prevăzută la alin. (1) poate fi acordată pentru cel
mult 5% din numărul total de posturi prevăzute în statele de
organizare.
(3) Condiţiile de acordare a primei prevăzute la alin. (1) se
stabilesc prin norme metodologice aprobate prin ordin al
ordonatorului principal de credite.
(4) Numărul beneficiarilor primei prevăzute la alin. (1) se
stabileşte de ordonatorul principal de credite, anual, în limita
fondurilor aprobate prin buget.
Art. 18. - (1) Personalul militar în activitate, poliţiştii şi
funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei
- locuri de muncă sau operaţiuni deosebit
de periculoase
37-50%;
- locuri de muncă sau operaţiuni foarte
periculoase
16-30%;
- locuri de muncă sau operaţiuni periculoase până la 16%.
(2) Locurile de muncă sau operaţiunile periculoase,
diferenţiate în funcţie de gradul de pericol pe care îl reprezintă,
procentul corespunzător fiecărui loc de muncă sau operaţiune,
precum şi alte reglementări se stabilesc prin ordin al
ordonatorului principal de credite.
90
respectiv din salariul funcţiei de bază.
(3) Persoanele chemate sau rechemate în activitate, precum
şi rezerviştii concentraţi beneficiază de gradaţii în raport cu
vechimea în serviciu avută/stagiul de cotizare realizat, legal
stabilit, după cum urmează:
91
serviciului în delegare sau detaşaţi la aplicaţii, trageri, instrucţie
în tabără sau în alte misiuni în alte localităţi decât cele în care
se află sediul unităţii din care fac parte, au dreptul la
indemnizaţia de delegare sau de detaşare, precum şi la
decontarea cheltuielilor de cazare, potrivit reglementărilor în
vigoare aplicabile personalului din sectorul bugetar.
(2) Drepturile prevăzute la alin. (1) se acordă şi elevilor şi
studenţilor
instituţiilor
de
învăţământ
pentru
formarea
personalului militar, persoanelor care urmează cursurile de
formare a cadrelor militare şi funcţionarilor publici cu statut
special din sistemul administraţiei penitenciare, precum şi
elevilor şi studenţilor din instituţiile de învăţământ pentru
formarea poliţiştilor, care se deplasează în interes de serviciu şi
cărora nu li se pot asigura masa şi cazarea gratuit în unităţi din
localitatea unde se execută misiunea.
(3) Reglementările privind drepturile de transport ale
personalului militar în activitate, ale poliţiştilor, ale funcţionarilor
publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare,
ale elevilor şi studenţilor din instituţiile de învăţământ pentru
formarea poliţiştilor şi cursanţilor din instituţiile de învăţământ
pentru formarea funcţionarilor publici cu statut special din
sistemul administraţiei penitenciare, precum şi ale personalului
civil se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.
Art. 19. - (1) Pentru condiţiile de muncă speciale în care îşi
desfăşoară activitatea, gradul ridicat de dificultate, complexitate
deosebită şi riscurile suplimentare pe care le presupune
îndeplinirea activităţilor aeronautice, personalul aeronautic
beneficiază şi de drepturile băneşti prevăzute în anexa nr. IV/3A.
(2) Personalul navigant de marină din subunităţile şi unităţile
de nave, submarine, ambarcat, precum şi scafandrii beneficiază
şi de drepturile băneşti prevăzute în anexa nr. IV/3B.
Art. 20. - (1) Personalul care lucrează cu cifru de stat
beneficiază de o indemnizaţie de 15-20% din solda funcţiei de
bază/salariul funcţiei de bază, respectiv din salariul de bază.
(2) Funcţiile cu drept la indemnizaţie şi mărimea concretă a
procentului se stabilesc, cu avizul structurii financiar-contabile
centrale, prin statele de organizare.
Art. 21. - (1) Pentru activitatea desfăşurată, cadrele militare
în activitate, soldaţii şi gradaţii voluntari în activitate, poliţiştii,
funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei
penitenciare, precum şi personalul civil beneficiază de un premiu
anual stabilit în raport cu solda lunară/salariul de bază de
încadrare, respectiv salariul de bază din ultima lună a anului
pentru care se face premierea.
(2) Pentru cei care nu au lucrat tot timpul anului, premiul se
acordă proporţional cu perioada în care au lucrat, luându-se în
calcul solda lunară/salariul de bază de încadrare, respectiv
salariul de bază din ultima lună de activitate.
(3) Premiul anual se poate reduce până la anulare în cazul
celor care nu au desfăşurat în cursul anului o activitate
profesională corespunzătoare sau au săvârşit abateri grave
sancţionate disciplinar.
SECŢIUNEA a 2-a
Drepturile salariale cuvenite pe timpul studiilor şi în alte situaţii
Art. 22. - (1) Cadrele militare în activitate, poliţiştii şi
funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei
penitenciare, pe timpul cât urmează cursuri de zi în cadrul
instituţiilor de învăţământ superior, cu acordul şi în interesul
autorităţilor sau instituţiilor publice de apărare, ordine publică şi
siguranţă naţională, beneficiază de solda lunară avută/salariul
de bază de încadrare avut la data începerii cursurilor, cu
excepţia indemnizaţiei de comandă/conducere, precum şi de
celelalte drepturi aplicabile personalului din instituţia de
învăţământ, în condiţiile stabilite prin ordin al ordonatorului
principal de credite.
(2) Personalul militar în activitate, poliţiştii şi funcţionarii
publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare
care urmează cursuri de carieră şi nivel, precum şi alte activităţi
de perfecţionare sau formare continuă beneficiază de solda
lunară avută, respectiv salariul de bază de încadrare avut la data
începerii cursurilor şi de celelalte drepturi salariale avute, în
condiţiile stabilite prin ordin al ordonatorului principal de credite.
(3) Drepturile prevăzute la alin. (1) şi (2) se menţin şi pe
perioada stagiului la unităţi.
(4) Elevii şi studenţii instituţiilor de învăţământ superior pentru
formarea personalului militar după obţinerea gradului de ofiţer
beneficiază de solda gradului acordat.
(5) Personalul contractual care participă la cursuri sau stagii
de formare profesională cu scoatere integrală din activitate, cu
acordul şi în interesul autorităţilor sau instituţiilor publice de
apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, beneficiază, în
această perioadă, de o indemnizaţie egală cu salariul de bază,
indemnizaţiile şi sporurile acordate în luna anterioară trimiterii
la aceste forme de pregătire profesională, cu excepţia celor care
se acordă în raport cu timpul efectiv lucrat.
(6) Pentru ofiţerii care în timp ce urmează cursurile instituţiilor
de învăţământ superior militare sau civile, precum şi doctoratul
sunt înaintaţi în grad sau pentru maiştrii militari şi subofiţerii aflaţi
în această situaţie când li se acordă grade de ofiţeri, solda
funcţiei de bază a acestora nu poate fi mai mică decât solda
funcţiei de bază minimă prevăzută pentru gradul respectiv.
(7) Pentru poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din
sistemul administraţiei penitenciare care, în timp ce urmează
cursurile instituţiilor de învăţământ superior, precum şi
doctoratul, sunt avansaţi în grad profesional sau pentru poliţiştii
şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei
penitenciare cărora li se acordă grade profesionale superioare,
salariul funcţiei de bază al acestora nu poate fi mai mic decât
salariul funcţiei de bază minim prevăzut pentru gradul
profesional respectiv.
Art. 23. - Reglementările privind salarizarea personalului
militar în activitate, a poliţiştilor şi funcţionarilor publici cu statut
special din sistemul administraţiei penitenciare care îndeplinesc
funcţii în afara instituţiilor publice din sistemul de apărare, ordine
publică şi siguranţă naţională, precum şi în societăţi comerciale,
în regii autonome, în companii naţionale aflate în subordinea
sau în coordonarea acestora şi în organizaţii internaţionale care
asigură asistenţă de specialitate pe teritoriul României, cele cu
privire la salarizarea personalului din compartimentele speciale,
precum şi cele referitoare la salarizarea cadrelor militare şi a
personalului civil de specialitate din structurile militare ale
autorităţii judecătoreşti sunt prevăzute în anexa nr. IV/4.
Art. 24. - (1) Reglementările privind salarizarea şi alte
drepturi băneşti ale personalului militar în activitate, ale
poliţiştilor şi funcţionarilor publici cu statut special din sistemul
administraţiei penitenciare şi personalului civil care participă la
misiuni de apărare colectivă, în sprijinul păcii, de asistenţă
umanitară, tip coaliţie, exerciţii comune, individuale şi
ceremoniale, de cooperare de profil cu alte state, precum şi pe
timpul altor activităţi în afara teritoriului statului român sunt
prevăzute în anexa nr. IV/5.
(2) Prevederile legale în vigoare privind salarizarea în valută
în străinătate şi în lei în ţară prevăzute la lit. G pct. 1 din anexa
nr. V/3 se aplică şi personalului militar, poliţiştilor, funcţionarilor
publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare,
precum şi personalului civil trimis în străinătate în misiune
permanentă.
(3) Prevederile legale în vigoare privind salarizarea în valută
în străinătate şi în lei în ţară se aplică şi personalului militar,
poliţiştilor şi funcţionarilor publici cu statut special din sistemul
administraţiei penitenciare trimişi în străinătate în misiune
temporară.
92
publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare
care sunt puşi la dispoziţie în situaţii temeinic justificate, potrivit
legii, beneficiază de solda lunară avută/salariul de bază de
încadrare
avut,
cu
excepţia
indemnizaţiei
de
comandă/conducere, precum şi de celelalte drepturi salariale
avute, în condiţiile stabilite prin norme metodologice aprobate
prin ordin al ordonatorului principal de credite.
Art. 26. - (1) Cadrele militare trecute în rezervă sau direct
în retragere primesc solda lunară, precum şi celelalte drepturi
salariale stabilite în conformitate cu normele metodologice
aprobate prin ordin al ordonatorului principal de credite, până la
sfârşitul lunii în care a avut loc schimbarea poziţiei de activitate.
(2) Termenul legal de predare a funcţiei începe de la data
schimbării poziţiei de activitate. Dacă termenul legal de predare
a funcţiei depăşeşte luna respectivă, plata drepturilor băneşti
prevăzute la alin. (1) se face, în continuare, până la terminarea
predării, fără a depăşi acest termen. Termenul legal de predare
a funcţiei nu poate depăşi 30 de zile calendaristice pentru
cadrele militare, respectiv 22 de zile lucrătoare pentru poliţişti şi
funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei
penitenciare.
(3) În situaţiile prevăzute la alin. (1) şi (2), pentru cadrele
militare înaintate în grad în activitate şi trecute în rezervă cu
aceeaşi dată, solda lunară se stabileşte, proporţional, în raport
cu noul grad.
(4) Cadrele militare prevăzute la alin. (1) trecute în rezervă
sau direct în retragere, din iniţiativa lor ori pentru motive
imputabile acestora, primesc solda lunară, precum şi alte
drepturi
salariale
stabilite
în
conformitate
cu
normele
metodologice aprobate prin ordin al ordonatorului principal de
credite până la data schimbării poziţiei de activitate. Situaţiile
prevăzute la prezentul alineat sunt reglementate, în limitele legii,
prin norme metodologice aprobate prin ordin al ordonatorului
principal de credite.
(5) Prevederile alin. (1)-(4) se aplică, în mod corespunzător,
poliţiştilor şi funcţionarilor publici cu statut special din sistemul
administraţiei penitenciare, cărora le încetează raporturile de
serviciu.
Art. 27. - (1) Cadrele militare în activitate, soldaţii şi gradaţii
voluntari în activitate, puşi la dispoziţie, potrivit legii, ca efect al
trimiterii în judecata unei instanţe penale, în stare de libertate,
precum şi cei eliberaţi pe cauţiune beneficiază de solda funcţiei
de bază minime corespunzătoare gradului deţinut, de solda de
grad, de gradaţiile cuvenite, precum şi de alte drepturi salariale
stabilite în conformitate cu normele metodologice aprobate de
ordonatorul principal de credite, până la definitivarea situaţiei.
(2) Personalului militar în activitate, poliţiştilor şi funcţionarilor
publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare,
arestaţi, le încetează plata drepturilor salariale începând cu data
suspendării din funcţie.
(3) Poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul
administraţiei penitenciare puşi la dispoziţie, potrivit legii, ca
urmare a punerii în mişcare a acţiunii penale sau care sunt
judecaţi în stare de libertate ori liberaţi provizoriu pe cauţiune
beneficiază de salariul funcţiei de bază minim corespunzător
gradului profesional deţinut, de salariul gradului profesional şi
de gradaţiile cuvenite, până la definitivarea situaţiei.
(4) În cazul în care s-a dispus scoaterea de sub urmărire
penală ori achitarea, precum şi în cazul încetării urmăririi penale
ori a procesului penal, persoanele cărora li s-au aplicat
prevederile alin. (1)-(3) vor fi repuse în toate drepturile băneşti
avute la data punerii la dispoziţie, respectiv a suspendării din
funcţie, inclusiv compensarea drepturilor salariale de care au
fost private pe perioada punerii la dispoziţie, respectiv a
suspendării din funcţie, actualizate potrivit majorărilor sau
indexărilor salariale.
Art. 28. - În caz de deces, drepturile băneşti cuvenite
personalului militar, poliţiştilor, funcţionarilor publici cu statut
special din sistemul administraţiei penitenciare şi personalului
civil se plătesc, pentru întreaga lună în care a avut loc decesul,
după caz, soţului supravieţuitor, copiilor sau părinţilor, iar în lipsa
acestora, celorlalţi moştenitori legali.
Art. 29. - Drepturile neachitate personalului militar,
poliţiştilor, funcţionarilor publici cu statut special din sistemul
administraţiei penitenciare şi personalului civil, nereclamate în
termen de 3 ani de la data când trebuiau plătite, se prescriu.
SECŢIUNEA a 3-a
Drepturile băneşti cuvenite pe timpul concentrării
Art. 30. - Personalul militar, poliţiştii şi funcţionarii publici cu
statut special din sistemul administraţiei penitenciare, rezervişti,
pe timpul concentrării, beneficiază de solda funcţiei de bază,
respectiv salariul funcţiei de bază pentru funcţia pe care o
îndeplinesc, de solda gradului pe care îl au, respectiv salariul
gradului profesional deţinut, de gradaţiile legal stabilite, precum
şi de alte drepturi, prevăzute de reglementările în vigoare pentru
personalul militar, poliţişti şi funcţionarii publici cu statut special
din sistemul administraţiei penitenciare, de la unităţile unde sunt
concentraţi.
SECŢIUNEA a 4-a
Alte dispoziţii
Art. 31. - (1) Funcţiile personalului din instituţiile publice de
apărare, ordine publică şi siguranţă naţională sunt prevăzute în
statele de organizare elaborate de aceste instituţii, pe baza
structurilor organizatorice aprobate, şi cuprind, după caz,
prevederile referitoare la gradul militar/profesional, treapta
profesională, nivelul studiilor şi coeficienţii de ierarhizare ai
soldelor funcţiilor de bază, respectiv ai salariilor funcţiilor de
bază.
(2) Funcţiile cu drept la indemnizaţie de comandă/conducere
se aprobă prin ordin al ordonatorului principal de credite, cu
avizul structurii financiar-contabile centrale.
Art. 32. - Funcţiile specifice pentru personalul civil din
structurile instituţiilor publice de apărare, ordine publică şi
siguranţă naţională sunt prevăzute în anexa nr. IV/6.
Art. 33. - Pe timp de mobilizare sau război se aplică
prevederile prezentei legi, precum şi unele reglementări
specifice stabilite prin hotărâre a Guvernului.
Art. 34. - Prevederile anexei nr. X la Decretul nr. 163/1975
se aplică în continuare, până la data intrării în vigoare a actului
normativ care reglementează modul de stabilire a drepturilor pe
timp de mobilizare sau război.
Art. 35. - (1) Prevederile referitoare la calcularea, reţinerea
şi virarea contribuţiilor pentru asigurările sociale de stat nu se
aplică cadrelor militare în activitate, poliţiştilor şi funcţionarilor
publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare.
(2) Prevederile referitoare la calcularea, reţinerea şi virarea
contribuţiilor stabilite potrivit legislaţiei în vigoare privind
asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale nu
se
aplică
personalului
militar
în
activitate,
poliţiştilor,
funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei
penitenciare şi personalului civil.
(3) Prevederile referitoare la sistemul asigurărilor pentru
şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă nu se aplică
cadrelor militare în activitate, poliţiştilor şi funcţionarilor publici cu
statut special din sistemul administraţiei penitenciare.
Art. 36. - (1) Drepturile prevăzute de prezenta lege se
acordă în condiţiile exercitării, potrivit reglementărilor în vigoare,
a controlului financiar preventiv propriu.
ANEXA Nr. IV/1A
Soldele funcţiilor de bază şi salariile funcţiilor de bază pentru cadrele militare în activitate, soldaţii şi gradaţii voluntari
în activitate, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, din cadrul
instituţiilor publice de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională
Nr.
crt.
Funcţia
Nivelul
studiilor
Coeficienţi de ierarhizare
minim
maxim
1.
Şeful Statului Major General, secretar de stat - şef al Departamentului ordine şi
siguranţă publică, prim-adjunctul directorului Serviciului Român de Informaţii,
prim-adjunctul directorului Serviciului de Informaţii Externe, directorul Serviciului
de Telecomunicaţii Speciale şi directorul Serviciului de Protecţie şi Pază
S
-
10,60
2.
Adjuncţii directorului Serviciului Român de Informaţii, adjuncţii directorului
Serviciului
de
Informaţii
Externe,
adjuncţii
directorului
Serviciului
de
Telecomunicaţii Speciale şi adjuncţii directorului Serviciului de Protecţie şi Pază
S
-
10,20
3.
Funcţii corespunzătoare gradului de general, amiral, chestor general de poliţie,
director general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor
S
8,95
9,15
4.
Funcţii corespunzătoare gradului de general-locotenent, viceamiral, chestor-şef
de poliţie, director general adjunct al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor
S
8,80
8,90
5.
Funcţii corespunzătoare gradului de general-maior, contraamiral, chestor principal
de poliţie
S
8,50
8,60
6.
Funcţii corespunzătoare gradului de general de brigadă, general de flotilă aeriană,
contraamiral de flotilă, chestor de poliţie/penitenciare
S
7,40
8,15
7.
Funcţii corespunzătoare gradului de colonel, comandor, comisar-şef de
poliţie/penitenciare
S
5,30
7,00
93
de persoanele din cadrul structurilor de specialitate, desemnate
potrivit reglementărilor în vigoare.
(3) Acordarea drepturilor băneşti reglementate prin prezenta
lege se va face în limita fondurilor bugetare aprobate anual
instituţiilor publice de apărare, ordine publică şi siguranţă
naţională.
Art. 37. - (1) Ofiţerii, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut
special din sistemul administraţiei penitenciare care ocupă
funcţii de demnitate publică beneficiază pe lângă drepturile
salariale cuvenite acestei funcţii şi de solda de grad, respectiv
de salariul gradului profesional deţinut, ca drept al titularului
acestuia, de gradaţiile calculate la acesta.
(2) Persoanele prevăzute la alin. (1) pot opta pentru
drepturile salariale cuvenite pentru calitatea de cadru militar în
activitate, poliţist sau funcţionar public cu statut special din
sistemul administraţiei penitenciare.
(3) Pentru ofiţerii, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut
special din sistemul administraţiei penitenciare care ocupă
funcţii asimilate celor de secretar de stat sau, după caz,
subsecretar de stat, solda funcţiei de bază, respectiv salariul
funcţiei de bază se stabilesc pe baza coeficienţilor de ierarhizare
prevăzuţi în anexa nr. IX/2.
Art. 38. - (1) Soldele personalului militar în activitate se
stabilesc
în
raport
cu
numărul
zilelor
calendaristice
corespunzătoare fiecărei luni a anului.
(2) Soldele personalului militar în activitate se plătesc o dată
pe lună, în perioada stabilită potrivit reglementărilor în vigoare,
pentru luna precedentă.
(3) Soldele personalului militar în activitate, respectiv salariile
lunare ale poliţiştilor şi funcţionarilor publici cu statut special din
sistemul administraţiei penitenciare sunt confidenţiale, instituţiile
din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională
având obligaţia de a lua măsurile necesare pentru asigurarea
confidenţialităţii.
(4) Soldele personalului militar în activitate, respectiv salariile
lunare ale poliţiştilor şi funcţionarilor publici cu statut special din
sistemul administraţiei penitenciare nu pot fi urmărite decât în
cazurile şi în limitele prevăzute de reglementările în vigoare.
Art. 39. - Instituţiile publice de apărare, ordine publică şi
siguranţă naţională, în aplicarea prezentei legi, emit norme
metodologice în termen de 90 de zile de la publicarea prezentei
legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Art. 40. - (1) Pentru cadrele militare în activitate, soldaţii şi
gradaţii voluntari în activitate, drepturile acordate până la data
intrării în vigoare a prezentei legi, în raport cu solda de funcţie,
se stabilesc pe baza soldei funcţiei de bază.
(2) Pentru poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din
sistemul administraţiei penitenciare, drepturile acordate până la
data intrării în vigoare a prezentei legi în raport cu salariul
funcţiei îndeplinite, respectiv salariul de bază, se stabilesc pe
baza salariului funcţiei de bază, respectiv a salariului de bază de
încadrare.
(3) Drepturile băneşti stabilite a fi acordate prin alte acte
normative, în raport cu solda de bază, se vor calcula faţă de
solda lunară.
Art. 41. - (1) Gestiunea sistemului de salarizare a
personalului din instituţiile publice de apărare, ordine publică şi
siguranţă naţională se asigură de fiecare ordonator principal de
credite, prin structura financiar-contabilă centrală.
(2) Acordarea drepturilor băneşti reglementate prin prezenta
lege se face în limita fondurilor bugetare aprobate anual
instituţiilor publice de apărare, ordine publică şi siguranţă
naţională.
Nr.
crt.
Funcţia
Nivelul
studiilor
Coeficienţi de ierarhizare
minim
maxim
8.
Funcţii corespunzătoare gradului de locotenent-colonel, căpitan-comandor,
comisar de poliţie/penitenciare
S
4,25
4,70
9.
Funcţii corespunzătoare gradului de maior, locotenent-comandor, subcomisar de
poliţie/penitenciare
S
3,85
4,20
10.
Funcţii corespunzătoare gradului de căpitan, inspector principal de poliţie/
penitenciare
S
3,05
3,70
11. Funcţii corespunzătoare gradului de locotenent, inspector de poliţie/penitenciare
S
2,60
2,95
12.
Funcţii corespunzătoare gradului de sublocotenent, aspirant, subinspector de
poliţie/penitenciare
S
2,50
2,55
13. Funcţii corespunzătoare gradului de subinspector de poliţie/penitenciare debutant
S
-
2,30
14.
Funcţii corespunzătoare gradului de maistru militar principal/plutonier adjutant
principal/şef
S
2,45
2,55
M
2,35
2,45
15. Funcţii corespunzătoare gradului de maistru militar clasa I/plutonier adjutant
S
2,40
2,50
M
2,05
2,10
16. Funcţii corespunzătoare gradului de maistru militar clasa a II-a/plutonier major
S
2,10
2,20
M
1,90
1,95
17. Funcţii corespunzătoare gradului de maistru militar clasa a III-a/plutonier
S
1,85
2,05
M
1,80
1,85
18. Funcţii corespunzătoare gradului de maistru militar clasa a IV-a/sergent major
M
1,75
1,80
19.
Funcţii corespunzătoare gradelor de agent - agent şef principal de poliţie/
penitenciare (şef formaţiune*))
M
2,40
2,50
20.
Funcţii corespunzătoare gradelor de agent - agent şef principal de poliţie/
penitenciare
M
1,75
2,35
21.
Funcţii corespunzătoare gradelor de agent de poliţie/penitenciare debutant
(sergent major)
M
-
1,70
22. Funcţii corespunzătoare gradului de maistru militar clasa a V-a/sergent
M
-
1,75
23.
Soldaţi şi gradaţi voluntari
- caporal
- fruntaş
- soldat
-
1,65
-
1,60
-
1,50
*) Prin formaţiune se înţelege: echipaj, post de poliţie, patrulă, arest, schimb, tură, atelier etc.
NOTĂ:
1. În coeficienţii de ierarhizare minimi şi maximi sunt cuprinse solda/salariul de merit, indemnizaţia de dispozitiv/sporul
pentru misiune permanentă, sporul pentru păstrarea confidenţialităţii în legătură cu informaţiile clasificate şi sporul de fidelitate.
2. Ofiţerii, maiştrii militari şi subofiţerii, numiţi în funcţii prevăzute cu grade superioare gradului militar pe care îl au,
beneficiază de coeficienţii de ierarhizare corespunzători acestor funcţii. Pentru poliţişti şi funcţionarii publici cu statut special din
sistemul administraţiei penitenciare, prevederile se aplică în mod corespunzător.
3. Cadrelor militare în activitate, poliţiştilor şi funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare,
care prin reorganizarea structurilor instituţiilor de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională au fost numite în funcţii inferioare
sau li s-a acordat un grad inferior funcţiei, beneficiază pe durata stabilită prin ordin al ordonatorului principal de credite de solda
funcţiei de bază/salariul funcţiei de bază corespunzătoare funcţiilor din care au provenit.
4. Maiştrii militari cărora, în cadrul procesului de reorganizare a structurilor instituţiilor de apărare, ordine publică şi siguranţă
naţională, li se desfiinţează funcţiile în care au fost încadraţi pot fi numiţi pe funcţii de subofiţeri, cu menţinerea coeficienţilor de
ierarhizare ai funcţiilor din care au provenit, atât timp cât vor fi încadraţi pe aceste funcţii.
5. Cadrele militare în activitate care la data intrării în vigoare a prezentei legi sunt încadrate în funcţii şi nu îndeplinesc
condiţiile de studii vor putea beneficia în continuare de coeficienţii de ierarhizare ai funcţiilor respective, atât timp cât sunt menţinute
în aceste funcţii, dacă îşi îndeplinesc în mod corespunzător atribuţiile ce le revin.
6. Cadrele militare în activitate din Ministerul Apărării Naţionale care menţin coeficienţii de ierarhizare ai soldelor de funcţie,
până la data intrării în vigoare a prezentei legi, beneficiază în continuare de acest drept, prin acordarea coeficienţilor de ierarhizare
94
Gradul
Suma/Lei
I. OFIŢERI
1.
General, amiral, chestor general de poliţie
531
2.
General-locotenent, viceamiral, chestor-şef de poliţie
513
3.
General-maior, contraamiral, chestor principal de poliţie
504
4.
General de brigadă, general de flotilă aeriană, contraamiral de flotilă, chestor de poliţie/penitenciare
495
5.
Colonel, comandor, comisar-şef de poliţie/penitenciare
468
6.
Locotenent-colonel, căpitan-comandor, comisar de poliţie/penitenciare
441
7.
Maior, locotenet-comandor, subcomisar de poliţie/penitenciare
432
8.
Căpitan, inspector principal de poliţie/penitenciare
414
9.
Locotenent, inspector de poliţie/penitenciare
405
10.
Sublocotenent, aspirant, subinspector de poliţie/penitenciare
387
II. MAIŞTRI MILITARI
1.
Maistru militar principal
369
2.
Maistru militar clasa I
360
3.
Maistru militar clasa a II-a
342
4.
Maistru militar clasa a III-a
333
5.
Maistru militar clasa a IV-a
324
6.
Maistru militar clasa a V-a
315
III. SUBOFIŢERI ŞI AGENŢI DE POLIŢIE/PENITENCIARE
1.
Plutonier adjutant principal, agent-şef principal de poliţie/penitenciare
369
2.
Plutonier adjutant, agent-şef de poliţie/penitenciare
360
3.
Plutonier major, agent-şef adjunct de poliţie/penitenciare
342
4.
Plutonier, agent principal de poliţie/penitenciare
333
5.
Sergent major, agent de poliţie/penitenciare
324
6.
Sergent
315
IV. SOLDAŢI ŞI GRADAŢI VOLUNTARI
1.
Caporal
297
2.
Fruntaş
288
3.
Soldat
270
NOTĂ:
Soldele/Salariile de grad se actualizează în funcţie de evoluţia coeficientului de ierarhizare 1,00, prin ordin al ordonatorului
principal de credite.
95
de ierarhizare se menţine. Procedura de menţinere în continuare a coeficienţilor de ierarhizare a soldelor funcţie de bază se
stabileşte prin ordin al ordonatorului principal de credite.
7. Cadrelor militare numite după data intrării în vigoare a prezentei legi în funcţii prevăzute cu coeficienţi de ierarhizare ai
soldei funcţiei de bază inferiori ca urmare a reorganizării structurilor Ministerului Apărării Naţionale li se menţin coeficienţii de
ierarhizare corespunzători funcţiilor superioare din care au provenit, până la numirea într-o funcţie cel puţin egală cu cea al cărei
coeficient de ierarhizare se menţine.
8. În Ministerul Apărării Naţionale, cadrele militare în activitate pot fi numite în funcţii prevăzute de statele de organizare
cu grade mai mari decât cele pe care acestea le au prin diminuarea temporară a gradelor funcţiilor respective, corespunzător
gradelor deţinute de cei în cauză. În această situaţie, cadrele militare în activitate beneficiază de solda funcţiei de bază, prevăzută
de statul de organizare al structurii militare, înainte de diminuarea temporară a gradului funcţiei respective determinată de numirea
acestora în funcţie.
ANEXA Nr. IV/1B
Soldele/Salariile de grad pentru cadrele militare în activitate, soldaţii şi gradaţii voluntari în activitate, poliţiştii
şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, din cadrul instituţiilor publice
de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională
Nr.
crt.
Instituţii de învăţământ
Coeficientul de ierarhizare
Anul I
Anul II
Anul III
Anul IV
1.
Şcoli militare de maiştri militari şi subofiţeri
0,20
0,24
-
-
2.
Academii şi instituţii de învăţământ superior
0,24
0,28
0,42
0,50
3.
Şcoli militare de ofiţeri de rezervă
0,24
(2) Prevederile alin. (1) se aplică în mod corespunzător şi
elevilor şi studenţilor din instituţiile de învăţământ pentru
formarea poliţiştilor, respectiv cursanţilor din instituţiile de
învăţământ pentru formarea funcţionarilor publici cu statut
special din sistemul administraţiei penitenciare.
2. Studenţii şi elevii militari ai instituţiilor de învăţământ pentru
formarea cadrelor militare şi poliţiştilor, respectiv cursanţii din
instituţiile de învăţământ pentru formarea funcţionarilor publici
cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare care
sunt numiţi în funcţiile prevăzute mai jos primesc, începând cu
data de întâi a lunii următoare numirii în funcţie, pe lângă
indemnizaţia lunară şi o indemnizaţie suplimentară diferenţiată
pe coeficienţi de ierarhizare, astfel:
- student sau elev comandant/şef de grupă
0,20
- student sau elev locţiitor comandant de
pluton/şef de clasă
0,22
-
student
sau
elev
plutonier
de
companie/monitor de detaşament (similare)
0,24
-
student
sau
elev
plutonier
major
de
batalion/monitor de an (similare)
0,26
- student sau elev plutonier adjutant/monitor de
instituţie de învăţământ
0,40
3. Persoanele declarate ,,ADMIS" la cursul de formare a
cadrelor militare în activitate au dreptul la o indemnizaţie lunară,
stabilită în raport cu următorii coeficienţi de ierarhizare, astfel:
Tipul cursului
Coeficientul
de ierarhizare
Curs de formare a maiştrilor militari/subofiţerilor
în activitate
0,20
Curs de formare a ofiţerilor în activitate
0,24
4. Militarii în termen şi militarii cu termen redus au dreptul la
o indemnizaţie lunară pentru suportarea unor cheltuieli
personale, astfel:
5. Indemnizaţiile se stabilesc prin înmulţirea coeficienţilor de
ierarhizare
prevăzuţi
în
prezenta
anexă
cu
valoarea
coeficientului de ierarhizare 1,00.
Gradul prevăzut în statul de organizare pentru funcţia
ce o îndeplinesc
Coeficientul
de ierarhizare
Soldat
0,20
Fruntaş
0,24
Caporal
0,28
ANEXA Nr. IV/2
Drepturi specifice activităţii desfăşurate în instituţiile publice de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională
1. (1) Pentru compensarea activităţii suplimentare specifice,
desfăşurate în instituţiile publice de apărare, ordine publică şi
siguranţă naţională, cadrele militare în activitate, soldaţii şi
gradaţii voluntari în activitate, poliţiştii şi funcţionarii publici cu
statut special din sistemul administraţiei penitenciare şi
personalul civil beneficiază de o indemnizaţie de până la 7% din
solda funcţiei de bază/salariul funcţiei de bază/salariul de bază.
(2) Categoriile de personal şi mărimea concretă a
indemnizaţiei se stabilesc prin ordin al ordonatorului principal de
credite.
2. (1) La trecerea în rezervă sau direct în retragere, respectiv
la încetarea raporturilor de serviciu, cu drept la pensie, cadrele
militare, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din
sistemul administraţiei penitenciare, pentru activitatea depusă,
în funcţie de vechimea efectivă ca militar, poliţist, funcţionar
public cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare
şi personal civil în instituţiile publice de apărare, ordine publică
şi siguranţă naţională, beneficiază de un ajutor stabilit în raport
cu solda lunară netă, respectiv salariul de bază de încadrare net
avut în luna schimbării poziţiei de activitate, astfel:
Vechime efectivă:
- până la 5 ani
- un ajutor egal cu 3 solde/salarii;
- între 5-10 ani
- un ajutor egal cu 6 solde/salarii;
- între 10-15 ani
- un ajutor egal cu 8 solde/salarii;
- între 15-20 ani
- un ajutor egal cu 10 solde/salarii;
- între 20-25 ani
- un ajutor egal cu 12 solde/salarii;
- între 25-30 ani
- un ajutor egal cu 15 solde/salarii;
- peste 30 ani
- un ajutor egal cu 20 solde/salarii.
(2) Cadrele militare, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut
special din sistemul administraţiei penitenciare, trecuţi în rezervă
96
Drepturile băneşti ale studenţilor şi elevilor din instituţiile de învăţământ pentru formarea personalului militar
şi poliţiştilor, precum şi ale cursanţilor instituţiilor de învăţământ pentru formarea funcţionarilor publici cu statut
special din sistemul administraţiei penitenciare
1. (1) Studenţii şi elevii militari din instituţiile de învăţământ pentru formarea personalului militar au dreptul la o indemnizaţie
lunară, stabilită în raport cu următorii coeficienţi de ierarhizare, astfel:
97
au încetat, cu drept la pensie de serviciu, înainte de împlinirea
limitei de vârstă de pensionare prevăzută de lege, mai
beneficiază, pentru fiecare an întreg rămas până la limita de
vârstă, de un ajutor egal cu două solde lunare nete, respectiv cu
două salarii de bază de încadrare nete.
(3) Prevederile alin. (2) nu se aplică cadrelor militare,
poliţiştilor şi funcţionarilor publici cu statut special din sistemul
administraţiei
penitenciare
care
beneficiază
de
plăţi
compensatorii.
(4) Baza de calcul a soldei lunare nete, respectiv a salariului
de bază de încadrare net o constituie solda lunară brută,
respectiv salariul de bază de încadrare brut, din ultima lună de
activitate din care se scade o sumă calculată prin aplicarea
asupra acesteia a impozitului prevăzut de lege, în vigoare la
data stabilirii dreptului.
(5) În caz de deces al beneficiarului înainte de data plăţii
ajutorului, acesta se acordă soţiei sau soţului supravieţuitor ori
copiilor, iar în lipsa acestora, părinţilor.
3. (1) Cadrele militare trecute în rezervă, poliţiştii şi
funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei
penitenciare, ale căror raporturi de serviciu au încetat, care nu
îndeplinesc condiţiile de pensie, fiind clasaţi ,,Apt limitat" sau ca
urmare a reorganizării unor unităţi, a reducerii unor funcţii din
statele de organizare şi pentru care nu sunt posibilităţi pentru a
fi încadraţi în alte funcţii corespunzătoare în aceeaşi unitate sau
în alte unităţi ori a împlinirii limitei de vârstă în grad, primesc un
ajutor egal cu zece solde lunare nete, respectiv zece salarii de
bază de încadrare nete avute în luna schimbării poziţiei de
activitate.
(2) În cazul în care persoanele aflate în situaţiile prevăzute la
alin. (1) sunt apte de muncă, dar nu se pot încadra din lipsă de
locuri de muncă corespunzătoare pregătirii lor, acestea mai
beneficiază de plata unui ajutor, stabilit în raport cu vechimea
efectivă în calitate de personal militar, poliţist, funcţionar public
cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare şi
personal civil în instituţiile publice de apărare, ordine publică şi
siguranţă naţională, după cum urmează:
- 50% din solda lunară netă, respectiv salariul de bază de
încadrare net avut în luna schimbării poziţiei de activitate, pentru
cei care au o vechime efectivă de până la 5 ani inclusiv, dar nu
mai puţin de 1 an;
- 55% din solda lunară netă, respectiv salariul de bază de
încadrare net avut în luna schimbării poziţiei de activitate, pentru
cei care au o vechime efectivă cuprinsă între 5 şi 15 ani inclusiv;
- 60% din solda lunară netă, respectiv salariul de bază de
încadrare net avut în luna schimbării poziţiei de activitate, pentru
cei care au o vechime efectivă de peste 15 ani.
(3) Ajutorul prevăzut la alin. (2) se acordă cu data de întâi a
lunii următoare celei în care a avut loc trecerea în rezervă,
respectiv încetarea raporturilor de serviciu, până la încadrarea
în muncă, fără a se depăşi durata maximă prevăzută de lege
pentru acordarea indemnizaţiei de şomaj.
(4) Perioada pentru care se acordă ajutorul prevăzut la
alin. (2) constituie vechime în muncă şi stagiu de cotizare pentru
care unităţile au obligaţia să calculeze şi să vireze contribuţiile
sociale.
(5) Contribuţiile sociale prevăzute de lege pentru angajat şi
angajator se suportă din fondurile aprobate prin buget cu
această destinaţie.
(6) Prevederile alin. (1) nu se aplică cadrelor militare care
beneficiază de plăţi compensatorii.
(7) Baza de calcul a soldei lunare nete, respectiv a salariului
de bază de încadrare net, o constituie solda lunară brută,
respectiv salariul de bază de încadrare brut, din ultima lună de
activitate din care se scade o sumă calculată prin aplicarea
asupra acesteia a impozitului prevăzut de lege, în vigoare la
data stabilirii dreptului.
(8) Drepturile băneşti prevăzute la alin. (2) se plătesc pe
baza unei declaraţii de angajament lunare, pe propria
răspundere, din care să rezulte că beneficiarii ajutorului nu sunt
încadraţi în muncă sau nu desfăşoară nicio activitate care să le
asigure un venit lunar.
4. (1) Persoanele care redobândesc calitatea de cadru militar
în activitate, poliţist sau funcţionar public cu statut special din
sistemul
administraţiei
penitenciare,
după
90
de
zile
calendaristice de la data trecerii în rezervă/încetării raporturilor
de serviciu, atunci când sunt trecuţi din nou în rezervă sau în
retragere, respectiv le încetează din nou raporturile de serviciu,
beneficiază de ajutorul acordat pentru activitatea depusă, în
funcţie de vechimea efectivă ca militar, poliţist, funcţionar public
cu statut special şi personal civil, în instituţiile publice de
apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, din care se
deduce
ajutorul
acordat
la
trecerea
în
rezervă
anterioară/încetarea raporturilor de serviciu anterioare, exprimat
în număr de solde lunare nete, respectiv salarii de bază de
încadrare nete.
(2) În caz de rechemare în activitate, respectiv de
redobândire a calităţii de poliţist sau funcţionar public cu statut
special în sistemul administraţiei penitenciare, în termen de
până la 90 de zile calendaristice de la data trecerii în
rezervă/încetării raporturilor de serviciu, ajutorul exprimat în
număr de solde lunare nete/salarii de bază de încadrare nete
se restituie, iar la o nouă trecere în rezervă sau retragere/
încetare a raporturilor de serviciu se ia în considerare şi timpul
servit înaintea primei treceri în rezervă sau retragere, respectiv
încetării raporturilor de serviciu.
(3) Prevederile alin. (1) şi (2) se aplică în mod corespunzător
şi persoanelor provenite, după caz, din rândul cadrelor militare,
poliţiştilor, respectiv funcţionarilor publici cu statut special din
sistemul administraţiei penitenciare care au trecut în rezervă,
respectiv au încetat raporturile de serviciu, şi care, la trecerea în
rezervă, respectiv la încetarea raporturilor de serviciu, au
beneficiat de ajutoare stabilite conform legii.
5. (1) Drepturile băneşti prevăzute la pct. 3 şi 4 nu se acordă
cadrelor militare trecute în rezervă în baza art. 85 lit. f)-l),
art. 87 şi 88 din Legea nr. 80/1995, cu modificările şi completările
ulterioare.
(2) Drepturile băneşti prevăzute la pct. 3 şi 4 nu se acordă
poliţiştilor cărora le-au încetat raporturile de serviciu în baza art. 69
alin. (1) lit. d), e), f), g), h), i), k) sau l) din Legea nr. 360/2002,
cu modificările şi completările ulterioare.
(3) Drepturile băneşti prevăzute la pct. 3 şi 4 nu se acordă
poliţiştilor nici în cazul în care, în timpul suspendării din funcţie,
acestora le-au încetat raporturile de serviciu în baza art. 69
alin. (1) lit. b) din Legea nr. 360/2002, cu modificările şi completările
ulterioare.
(4) În situaţiile prevăzute la alin. (3) se aplică în mod
corespunzător dispoziţiile art. 65 alin. (6) din Legea nr. 360/2002,
cu modificările şi completările ulterioare.
(5) Drepturile băneşti prevăzute la pct. 3 şi 4 nu se acordă
funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei
penitenciare cărora le-au încetat raporturile de serviciu în baza
art. 61 lit. a) sau c) din Legea nr. 293/2004, republicată.
(6) Drepturile băneşti prevăzute la pct. 3 şi 4 nu se acordă
funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei
penitenciare nici în cazul în care, în timpul suspendării din
funcţie, acestora le-au încetat raporturile de serviciu în baza
art. 58 alin. (3) şi art. 64 din Legea nr. 293/2004, republicată.
6. În caz de deces al cadrelor militare în activitate, poliţiştilor
şi funcţionarilor publici cu statut special din sistemul
administraţiei
penitenciare,
după
caz,
soţia
sau
soţul
supravieţuitor ori copiii, iar în lipsa acestora, părinţii, beneficiază
98
îndeplinirea condiţiilor de pensionare a celor decedaţi.
7. Pentru activitatea desfăşurată în unităţi situate în localităţi
sau în zone izolate ori în unităţi situate în localităţi sau zone
unde atragerea personalului se face cu greutate, cadrele militare
în activitate, soldaţii şi gradaţii voluntari în activitate, poliţiştii şi
funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei
penitenciare, precum şi personalul civil, beneficiază de un spor
de până la 20% din solda funcţiei de bază/salariul funcţiei de
bază, respectiv din salariul de bază. Criteriile de stabilire a
localităţilor şi a zonelor izolate, categoriile de personal şi
mărimea concretă a sporului se stabilesc prin ordin al
ordonatorului principal de credite. Localităţile sau zonele unde
atragerea personalului se face cu greutate se stabilesc în
conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare, prin
ordin al ordonatorului principal de credite.
8. (1) Cadrele militare în activitate, soldaţii şi gradaţii voluntari
în activitate, poliţiştii, funcţionarii publici cu statut special din
sistemul administraţiei penitenciare, mutate sau transferate, în
interes de serviciu, într-o altă localitate decât cea de domiciliu,
individual sau împreună cu unitatea sau subunitatea, au dreptul la:
a) o indemnizaţie de mutare egală cu solda lunară, respectiv
salariul de bază de încadrare cuvenit pentru noile funcţii în care
au fost încadrate;
b) o indemnizaţie pentru fiecare membru de familie aflat în
întreţinere, egală cu 1/4 din solda lunară, respectiv salariul de
bază de încadrare, în luna schimbării domiciliului membrilor de
familie;
c) rambursarea costului transportului pentru cadrele militare
în activitate, soldaţii şi gradaţii voluntari, în activitate, membrii
de familie şi gospodăria lor;
d) o permisie, respectiv învoire plătită de 5 zile lucrătoare, în
vederea mutării efective, acordată la cerere.
(2) Indemnizaţia de mutare prevăzută la alin. (1) lit. a) se
acordă cadrelor militare în activitate, soldaţilor şi gradaţilor
voluntari în activitate, poliţiştilor şi funcţionarilor publici cu statut
special din sistemul administraţiei penitenciare la prezentarea
în unitatea sau subunitatea situată în localitatea în care îşi
desfăşoară efectiv activitatea.
(3) Indemnizaţia de mutare prevăzută la alin. (1) lit. b) se
acordă membrilor de familie numai după schimbarea domiciliului
în localitatea în care au fost mutate cadrele militare în activitate,
soldaţii şi gradaţii voluntari în activitate, poliţiştii şi funcţionarii
publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare.
(4) Rambursarea costului transportului pentru cadrele
militare în activitate, soldaţii şi gradaţii voluntari în activitate,
precum şi membrii de familie se efectuează în condiţiile stabilite
prin ordin al ordonatorului principal de credite.
(5) Rambursarea costului transportului gospodăriei prevăzut
la alin. (1) lit. c) se acordă numai după schimbarea domiciliului
în localitatea în care au fost mutate cadrele militare în activitate,
soldaţii şi gradaţii voluntari în activitate.
(6) Drepturile prevăzute la alin. (1) se acordă şi persoanelor
chemate sau rechemate în rândul cadrelor militare în activitate
ori cărora li se acordă gradul la absolvirea cursului de formare
a cadrelor militare în activitate, persoanelor nou-încadrate sau
reintegrate în rândul poliţiştilor sau, după caz, funcţionarilor
publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare,
dacă sunt încadrate în unităţi ori subunităţi situate în alte
localităţi decât cele în care îşi au domiciliul. Indemnizaţia se
calculează în raport cu solda lunară, respectiv salariul de bază
de încadrare, stabilită pentru funcţiile în care acestea sunt
numite.
(7) Cadrele militare în activitate care urmează cursurile unei
instituţii de învăţământ beneficiază, după absolvire, de
indemnizaţia de mutare şi de decontarea costului transportului,
prevăzute la alin. (1), dacă sunt mutate în alte localităţi decât
cele din care au plecat la studii sau în care îşi au domiciliul.
(8) La absolvirea instituţiilor de învăţământ, elevii şi studenţii
militari cărora li se acordă grade de ofiţeri, maiştri militari sau
subofiţeri ori cei care au obţinut asemenea grade pe timpul
şcolarizării au dreptul, la prezentarea la unităţi, la o indemnizaţie
de instalare egală cu solda lunară stabilită pentru funcţiile în care
au fost numiţi şi la decontarea cheltuielilor de transport pentru ei,
membrii de familie şi gospodăria lor.
(9) Prevederile alin. (8) se aplică în mod corespunzător şi
poliţiştilor şi funcţionarilor publici cu statut special din sistemul
administraţiei penitenciare.
(10) Soldaţii şi gradaţii voluntari în activitate care au obţinut
grade de subofiţeri ca urmare a absolvirii unor cursuri
beneficiază de indemnizaţie de instalare numai în situaţia în
care nu au beneficiat de indemnizaţie în condiţiile alin. (12).
(11) În localităţile izolate sau în zonele unde atragerea
personalului se face cu greutate, stabilite prin ordin al
ordonatorului principal de credite, indemnizaţia prevăzută la
alin. (8) poate fi la nivelul a două solde lunare, respectiv a două
salarii de bază de încadrare.
(12) Soldaţii şi gradaţii voluntari în activitate, la semnarea
primului contract, beneficiază de o indemnizaţie de instalare
egală cu solda lunară cuvenită.
(13) Cadrele militare în activitate, soldaţii şi gradaţii voluntari,
în activitate, care au beneficiat de indemnizaţia de instalare şi
care, ulterior, şi-au prezentat demisia înainte de împlinirea unui
termen de 3 ani de la absolvirea instituţiilor de învăţământ vor
restitui indemnizaţia primită, proporţional cu perioada rămasă
până la expirarea termenului de 3 ani. Această prevedere se
aplică în mod corespunzător şi personalului care a urmat cursul
de formare a cadrelor militare în activitate.
(14) Cadrelor militare trecute în rezervă sau direct în
retragere, în baza art. 85 alin. 1 lit. a)-f) din Legea nr. 80/1995,
cu modificările şi completările ulterioare, care îşi schimbă
domiciliul în termen de 12 luni de la data schimbării poziţiei de
activitate, li se rambursează cheltuielile de transport pentru ele,
membrii lor de familie şi gospodărie, până la localitatea unde îşi
stabilesc domiciliul.
(15) Poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din
sistemul administraţiei penitenciare care au beneficiat de
indemnizaţia de instalare şi care ulterior şi-au prezentat demisia
înainte de împlinirea unui termen de 3 ani de la absolvirea
instituţiilor de învăţământ vor restitui indemnizaţia primită,
proporţional cu perioada rămasă până la expirarea termenului
de 3 ani.
(16) În cazul decesului personalului militar, familia acestuia
are dreptul la rambursarea costului transportului prevăzut la
alin. (1) lit. c), dacă în termen de 12 luni de la data decesului îşi
stabileşte domiciliul în altă localitate.
(17) Cadrele militare în activitate, soldaţii şi gradaţii voluntari
în activitate, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din
sistemul administraţiei penitenciare beneficiază, în condiţiile
prevăzute de legislaţia în vigoare, şi de alte sporuri, indemnizaţii,
premii, prime, stabilite prin hotărâre a Guvernului.
9. Cadrele militare în activitate, soldaţii şi gradaţii voluntari
în activitate, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din
sistemul administraţiei penitenciare, precum şi personalul civil
care au în primire cai sau câini de serviciu au dreptul, pe
perioada respectivă, la un spor de 5% din solda funcţiei de
bază/salariul funcţiei de bază.
10. Pentru cadrele militare în activitate, poliţiştii şi funcţionarii
publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare
care sunt încadraţi în structurile centrale ale instituţiilor din
sistemul naţional de apărare, ordine publică şi siguranţă
naţională, coeficienţii de ierarhizare ai soldelor funcţiilor de bază,
respectiv ai salariilor funcţiilor de bază în care sunt încadraţi, se
ANEXA Nr. IV/3A
Primele şi sporurile acordate personalului aeronautic
I. Personalul aeronavigant definit la art. 8, 17 şi 31 din
Statutul personalului aeronautic din aviaţia militară a României,
denumit în continuare statut, aprobat prin Legea nr. 35/1990,
încadrat, potrivit statului de organizare, în funcţii specifice
categoriei de personal aeronautic din care face parte şi care
desfăşoară efectiv activităţi aeronautice, beneficiază, în
condiţiile prevăzute de acesta, de următoarele prime:
A. Prima de clasificare
1. Prima de clasificare se acordă lunar personalului navigant
de aviaţie şi paraşutiştilor militari, în limitele a 8-30% din solda
funcţiei de bază, diferenţiată în raport cu titlul de clasificare
deţinut, categoria de personal navigant, aeronave şi activităţi.
2. Pentru militarii în termen prima de clasificare se calculează
la solda funcţiei de bază minimă cuvenită unui soldat voluntar în
activitate, cu o gradaţie.
B. Prima orară de zbor
1. Prima orară de zbor se acordă tuturor categoriilor şi
specialităţilor de personal navigant de aviaţie, definite la art. 9 şi
17 din statut, astfel:
a) prima orară de zbor se acordă pilotului comandant de
bord, diferenţiat în funcţie de categoria de aeronave şi de
condiţiile de zbor, în procente cuprinse între 2-10% din solda
funcţiei de bază a comandantului de escadrilă/similar;
b) pentru zborurile executate în echipaj, membrii acestora au
dreptul la prima orară de zbor, calculată în limitele a 50-85%
din prima orară de zbor a pilotului comandant de bord, în raport
cu categoria de personal navigant şi cu activităţile pe care le
desfăşoară la bordul aeronavei.
2. Personalului navigant i se acordă sporuri, în limitele a 50-
200% din prima orară de zbor, stabilită la pct. 1 lit. a) şi b), în
funcţie de tipul şi dificultatea misiunii de zbor, de condiţiile în
care se execută zborul şi de categoria de aeronave respectivă.
3. Prima orară de zbor şi sporurile prevăzute la pct. 1 lit. a)
şi b) şi pct. 2 se acordă în acelaşi cuantum ambilor piloţi de pe
aeronave de instrucţie şi de luptă, în cazul zborurilor de
încercare, recepţie şi verificare a aeronavelor, pentru cercetarea
meteorologică, demonstrative sau în cadrul aplicaţiilor şi
antrenamentelor.
4. Pentru misiunile executate cu aeronave peste hotare sau
în cadrul companiilor civile de transport aerian, primele orare de
zbor şi sporurile se acordă, pentru întregul traiect de zbor, în
cuantumurile prevăzute de reglementările în vigoare pentru
aviaţia civilă.
99
ordonatorului principal de credite.
11. Preoţii militari sunt asimilaţi ofiţerilor, pe perioada în care
îşi desfăşoară activitatea în structurile instituţiilor din sistemul
de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, şi beneficiază
de solda lunară/salariul de bază de încadrare, de primele,
sporurile, indemnizaţiile şi de alte drepturi salariale prevăzute în
prezenta lege, în conformitate cu normele metodologice de
aplicare aprobate prin ordin al ordonatorului principal de credite.
12. Funcţionarii publici cu statut special din sistemul
administraţiei penitenciare care asigură paza, escortarea şi
supravegherea deţinuţilor, reţinuţilor, arestaţilor preventiv şi a
minorilor condamnaţi în penitenciare sau internaţi în centre de
reeducare minori, spitale-penitenciare, în secţii (ateliere) de
producţie, puncte de lucru ori în perioada în care se află în
mijloace de transport au dreptul, pe timpul efectiv prestat în
astfel de condiţii, la o indemnizaţie pentru pază şi supraveghere
de 5% din salariul funcţiei de bază. De indemnizaţie beneficiază
şi membrii grupelor de intervenţie, precum şi cei care sunt
desemnaţi să-şi desfăşoare activitatea în cadrul grupelor de
intervenţie la unităţile unde funcţiile prevăzute în statele de
organizare nu sunt încadrate.
13. (1) Lunar se constituie un fond de premiere în limita a
2% din cheltuielile cu salariile aferente personalului instituţiilor
din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională,
cu încadrarea în fondurile aprobate anual în buget cu această
destinaţie.
(2) Din fondul prevăzut la alin. (1), ordonatorii principali de
credite pot acorda premii pentru îndeplinirea exemplară a
atribuţiilor de serviciu. Sumele neconsumate pot fi utilizate în
lunile următoare, în cadrul aceluiaşi an bugetar.
(3) Metodologia de constituire a fondului şi criteriile de
premiere şi acordare se stabilesc prin ordin al ordonatorului
principal de credite.
14. Guvernul României este abilitat să stabilească şi alte
drepturi specifice instituţiilor publice de apărare, ordine publică
şi siguranţă naţională.
15. (1) Pentru asigurarea condiţiilor de îndeplinire a
misiunilor specifice instituţiilor din sistemul de apărare, ordine
publică şi siguranţă naţională, în raport cu standardele de
performanţă profesională, cadrelor militare în activitate,
soldaţilor şi gradaţilor voluntari în activitate, poliţiştilor şi
funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei
penitenciare, precum şi personalului civil, li se acordă, în urma
susţinerii examenelor specifice, titlul de specialist de clasă.
(2) Titlul de specialist de clasă este ierarhizat, în ordinea
crescătoare a calificării pe trei niveluri: clasa a 3-a, clasa a 2-a,
clasa 1. Acesta se obţine/menţine potrivit condiţiilor, criteriilor şi
standardelor de performanţă stabilite pentru clasa respectivă,
prin ordin al ordonatorului principal de credite.
(3) Cadrele militare în activitate, soldaţii şi gradaţii voluntari
în activitate, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din
sistemul administraţiei penitenciare, precum şi personalul civil,
pentru titlurile de specialist de clasă deţinute în specialitate,
beneficiază de indemnizaţie de 6-10% din solda funcţiei de
bază/salariul funcţiei de bază/salariul de bază.
(4) Specialităţile, condiţiile de acordare şi de retragere a
titlului de specialist de clasă, retrogradarea dintr-o clasă
superioară într-una inferioară, criteriile şi standardele de
performanţă se stabilesc prin ordin al ordonatorului principal de
credite.
16. Cadrele militare în activitate, soldaţii şi gradaţii voluntari
în activitate, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din
sistemul administraţiei penitenciare şi personalul contractual
care desfăşoară activităţi de conducători de autovehicule,
inclusiv cei care conduc motociclete cu ataş, care, prin natura
muncii, lucrează peste programul normal de lucru, inclusiv în
zilele de repaus săptămânal sau în zilele în care, în conformitate
cu reglementările în vigoare, nu se lucrează, şi cărora nu li se
poate acorda timp liber corespunzător, au dreptul la o
indemnizaţie de 5-25% din solda funcţiei de bază, salariul
funcţiei de bază, respectiv din salariul de bază, în conformitate
cu normele metodologice aprobate prin ordin al ordonatorului
principal de credite.
100
misiunii de zbor rezultată din registrele de cronometraj. În
cazurile în care calificativele obţinute în urma executării
zborurilor nu sunt pozitive, durata acestora nu se ia în calcul la
plata primelor orare de zbor.
C. Prima de paraşutare
1. Prima de paraşutare se acordă lunar tuturor categoriilor şi
specialităţilor de personal aeronavigant, definite la art. 9, 10 şi
17 din statut, în procente cuprinse între 2-8% din solda funcţiei
de bază a comandantului de batalion paraşutişti/similar, pentru
fiecare paraşutare executată, diferenţiat în raport cu condiţiile
de lansare şi aterizare, cu condiţiile de zbor şi meteorologice şi
cu dificultatea lansării.
2. Pentru paraşutările executate sub formă de exerciţii
combinate, cu acţionarea comenzii manuale, cu deschiderea
paraşutei de rezervă, cu lansarea cu container de luptă sau
materiale şi de la înălţimi şi viteze periculoase de lansare,
personalului aeronavigant definit la art. 9, 10 şi 17 din statut i se
acordă sporuri în procente cuprinse între 1-5% din solda
funcţiei de bază a comandantului de batalion paraşutişti/similar.
3. Pentru catapultarea din aeronavă, piloţilor li se acordă
prime echivalente cu:
a) o soldă lunară brută, în cazul catapultării ca urmare a unui
caz de forţă majoră prevăzut în instrucţiunile de pilotaj;
b) două solde lunare brute, în cazul catapultării de încercare -
testare sau recepţie a sistemelor de salvare.
D. Prima specială pentru încercarea, recepţia şi verificarea în
zbor a tehnicii aeronautice
1. Prima specială pentru încercarea, recepţia şi verificarea
în zbor a tehnicii aeronautice se acordă tuturor categoriilor şi
specialităţilor de personal aeronavigant, definite la art. 8 şi 17 din
statut, astfel:
1.1. Pentru zborurile de încercare, recepţie şi verificare a
aeronavelor prototip şi a celor nou-construite, personalului
navigant de aviaţie i se acordă prime speciale, calculate în
procente faţă de solda funcţiei de bază a comandantului
escadrilei de aviaţie/similar, la categoria respectivă de aeronave,
după cum urmează:
a) pentru primul zbor al unei aeronave prototip, în limitele a
200-500%, în funcţie de categoria de aeronave;
b) pentru primul zbor al unei aeronave nou-construite, în
limitele a 30-70%, în funcţie de categoria de aeronave;
c) pentru fiecare zbor de încercare a unei aeronave
nou-construite, prevăzut în programele de încercare pentru
omologare sau de casă (cu excepţia primului zbor), în limitele a
5-20%, în funcţie de categoria de aeronave;
d) pentru fiecare zbor de încercare a produselor noi de
aviaţie (motoare, sisteme de salvare, rachete, muniţii, bombe,
instalaţii de armament şi anvelope), în limitele a 4-15 %.
1.2. Pentru paraşutările executate în scopul încercării,
recepţiei şi verificării paraşutelor prototip sau nou-construite,
paraşutiştilor li se acordă prime speciale, calculate în procente
faţă de solda funcţiei de bază a comandantului de batalion
paraşutişti/similar, după cum urmează:
a) pentru fiecare paraşutare de omologare a produselor
prototip şi serie zero, în limitele a 10-20%, în funcţie de
categoria şi tipul de paraşută;
b) pentru fiecare paraşutare de recepţie şi verificare a
produselor noi, în limitele a 5-10%, în funcţie de categoria şi
tipul de paraşută.
1.3. Pentru zborurile de încercare a unei aeronave după
reparaţia capitală sau medie, pentru recepţia unei aeronave noi
sau reparate, precum şi pentru verificare după executarea unor
lucrări de importanţă majoră (lucrări regulamentare, schimbări
de agregate de motoare) se acordă prime speciale, calculate în
limitele a 4-18% din solda funcţiei de bază a comandantului
escadrilei de aviaţie/similar, la categoria respectivă de aeronave.
1.4. Pentru paraşutările executate în scopul recepţiei
paraşutelor după reparaţia capitală sau medie, precum şi pentru
verificările prin paraşutare a produselor la care s-au executat
lucrări de importanţă majoră, paraşutiştilor li se acordă prime
speciale în procente faţă de solda funcţiei de bază a
comandantului de batalion paraşutişti/similar, în limitele a 4-
8%.
2. Primele speciale stabilite la pct. 1.1 şi 1.3 se acordă
membrilor echipajului în cuantum de 75% din prima pilotului
comandant de bord, iar pentru încercarea sau recepţia
aeronavelor de instrucţie şi de luptă, integral ambilor piloţi.
II. Personalul aeronautic nenavigant, definit la art. 12, 17 şi
31 din statut, încadrat, potrivit statului de organizare, în funcţii
specifice categoriei de personal aeronautic din care face parte
şi care desfăşoară efectiv activităţi aeronautice, beneficiază în
condiţiile prevăzute de acesta de următoarele prime:
A. Prima de clasificare
Prima de clasificare se acordă lunar personalului aeronautic
nenavigant, cu excepţia inginerilor şi subinginerilor, în limitele a
5-19% din solda funcţiei de bază, diferenţiat în raport cu titlul
de clasificare deţinut, categoria de personal nenavigant şi
categoria de tehnică aeronautică.
B. Prima de specializare
Prima de specializare se acordă lunar ofiţerilor ingineri şi
subingineri de aviaţie, de transmisiuni aeronautice şi protecţia
navigaţiei aeriene, în limitele a 8-22% din solda funcţiei de
bază, diferenţiat în raport cu titlul de specializare deţinut,
categoria de personal nenavigant şi categoria de tehnică
aeronautică.
C. Prime pentru asigurarea activităţilor aeronautice
Primele pentru asigurarea activităţilor aeronautice se acordă
tuturor categoriilor şi specialităţilor de personal aeronautic
nenavigant, definite la art. 12 şi 17 din statut, precum şi
inginerilor, subinginerilor şi tehnicienilor de bord, astfel:
1. Prima de aterizare se acordă personalului tehnic-
ingineresc de aviaţie, definit la art. 13 şi 17 din statut, din unităţi
(similare) care execută activităţi de pregătire pentru zbor a
aeronavelor, exploatează la sol şi în zbor aeronave, exploatează
şi întreţin mijloace tehnice de aerodrom, echipamente de
altitudine şi de prevenire a evenimentelor de zbor prin mijloace
tehnice de control obiectiv.
Prima de aterizare se acordă lunar, diferenţiat pe categorii
de funcţii ale personalului şi tipuri de aeronave, în limitele a
0,04-3% din solda funcţiei de bază corespunzătoare
inginerului-şef al escadrilei/similar, pentru fiecare aterizare
urmată de refacerea capacităţii de zbor.
2. Pentru aterizările executate în cadrul starturilor de noapte,
prima de aterizare prevăzută la pct. 1 se majorează cu 50%.
3. Pentru personalul tehnic-ingineresc de aviaţie care
operează tehnica de avioane fără pilot, prima de aterizare
(lansare) reprezintă un cuantum în limitele a 5-40% din solda
funcţiei de bază, pentru fiecare lansare, diferenţiat pe categorii
şi tipuri de avioane fără pilot.
4. Personalul aeronautic care execută activităţi de exploatare
a simulatoarelor de zbor beneficiază de o primă pentru asigurare
tehnică, în cuantum de 0,10-0,50% din solda funcţiei de bază,
pentru fiecare oră de funcţionare a simulatorului în procesul de
instruire a personalului navigant, diferenţiat pe categorii şi tipuri
de simulatoare.
5. Soldaţii şi gradaţii voluntari în activitate, precum şi militarii
în termen, calificaţi, care desfăşoară activităţi de asigurare
tehnică de aviaţie, beneficiază lunar de o primă de aterizare în
limitele a 0,5-2,5% din solda funcţiei de bază corespunzătoare
gradului de caporal, pentru fiecare aterizare, urmată de
refacerea capacităţii de zbor, diferenţiat pe categorii de
aeronave şi activităţi.
ANEXA Nr. IV/3B
Drepturile băneşti specifice personalului ambarcat, ale celui care execută salturi din elicoptere în apă
şi ale scafandrilor din marina militară
I. Drepturile băneşti specifice personalului ambarcat pe
nave de suprafaţă
1. Cadrele militare în activitate, soldaţii şi gradaţii voluntari
în activitate, precum şi personalul civil din subunităţile şi unităţile
marinei militare, ambarcat pe nave de suprafaţă, au dreptul la o
indemnizaţie de ambarcare, astfel:
a) pe timpul cât navele se află în baza lor permanentă:
- personalul militar şi personalul civil - 15% din solda
funcţiei de bază, respectiv din salariul de bază;
- elevii şi studenţii instituţiilor de învăţământ pentru
formarea personalului militar - 10% din solda funcţiei de bază
minimă cuvenită unui soldat voluntar în activitate;
b) pe timpul cât navele se deplasează din baza lor
permanentă pentru instrucţii, aplicaţii sau alte misiuni, pe lângă
drepturile prevăzute la lit. a) mai beneficiază de:
- personalul militar şi personalul civil - 15% din solda
funcţiei de bază, respectiv din salariul de bază;
- elevii şi studenţii instituţiilor de învăţământ pentru
formarea personalului militar - 10% din solda funcţiei de bază
minimă cuvenită unui soldat voluntar în activitate.
Prin personal ambarcat se înţelege personalul încadrat potrivit
statelor de organizare ale navelor respective, precum şi cel
ambarcat pentru diverse misiuni, inspecţii, controale, verificări,
reparaţii ordonate sau planificate de organele competente în
documentele care atestă prezenţa la bordul navelor.
101
personalului tehnic-ingineresc de aviaţie, definit la art. 13 şi 17
din statut, care execută lucrări regulamentare, periodice şi de
întreţinere, reparaţii curente şi modernizări ale tehnicii de aviaţie,
precum şi activităţi de conducere a proceselor de exploatare,
reparare-fabricare, asimilare şi experimentare a tehnicii de
aviaţie şi de asigurare cu tehnică de aviaţie. Face excepţie
personalul tehnic-ingineresc de aviaţie din unităţile de reparare-
fabricare a tehnicii aeronautice şi din comisiile de reprezentanţi
militari de pe lângă acestea.
Prima pentru asigurarea tehnică a zborului se acordă lunar,
în funcţie de numărul orelor de zbor realizate, la eşalonul
respectiv, diferenţiat pe categorii de personal şi categorii de
aeronave, în limitele a 0,003-0,1% din solda funcţiei de bază,
pentru ora de zbor.
7. Pentru personalul de comandă din unităţile care operează
tehnica de avioane fără pilot se acordă, la sfârşitul fiecărui an,
o primă pentru asigurarea zborului, egală cu valoarea soldei
funcţiei de bază, în vigoare în luna decembrie, proporţional cu
îndeplinirea planului anual de lansări a avioanelor.
8. Prima de reparaţii se acordă personalului tehnic-
ingineresc de aviaţie, de transmisiuni aeronautice şi protecţia
navigaţiei aeriene din unităţile de reparare-fabricare a tehnicii
aeronautice şi comisiile de reprezentanţi militari de pe lângă
acestea, care execută sau conduc activităţi de reparaţii,
modernizări, proiectare, fabricare, asimilare şi experimentare a
tehnicii aeronautice militare, precum şi recepţia acesteia din
fabricaţie şi reparaţie.
Prima de reparaţii se acordă lunar, în funcţie de tehnica
reparată, fabricată şi recepţionată, diferenţiat pe categorii de
personal şi în raport de complexitatea lucrărilor, în procent de
0,2-15% din solda funcţiei de bază, pentru fiecare produs
recepţionat de beneficiar.
9. Prima de start se acordă meteorologilor, personalului
tehnic de transmisiuni aeronautice şi protecţia navigaţiei aeriene
şi personalului tehnic auto care execută, organizează sau
conduc activităţi specifice asigurării starturilor de zbor cu
aeronave militare.
Prima de start se acordă lunar, în funcţie de numărul de
starturi de zbor executate/misiuni independente, în limitele a
1-2% din solda funcţiei de bază, pentru fiecare start, diferenţiat
pe categorii de personal şi aeronave.
Prin start executat se înţelege startul îndeplinit în proporţie de
cel puţin 50% din durata planificată, la care specialistul respectiv
a desfăşurat activităţi specifice de asigurare a zborului.
Prin misiune independentă se înţelege zborul executat la
ordin de o aeronavă izolată sau, după caz, formaţie de
aeronave, la care specialistul respectiv a desfăşurat activităţi
specifice de asigurare a zborului.
10. Prima de dirijare se acordă lunar navigatorilor de sol
pentru conducerea, dirijarea şi coordonarea activităţii de zbor a
aeronavelor militare, în funcţie de numărul de aeronave
conduse, dirijate sau coordonate, în limitele a 0,02-2% din
solda funcţiei de bază, diferenţiat pe categorii de personal,
tehnică aeronautică şi activităţi.
III. În conformitate cu art. 57 din statut, de prevederile
prezentei anexe beneficiază personalul aeronautic din Ministerul
Apărării Naţionale încadrat, potrivit statutului de organizare, în
funcţii specifice categoriei de personal aeronautic din care face
parte şi care desfăşoară efectiv activităţi aeronautice, precum
şi militarii din unităţile de toate armele şi cei detaşaţi în afara
Ministerului
Apărării
Naţionale,
care
execută
activităţi
aeronautice militare.
Condiţiile de acordare a primelor şi sporurilor de care
beneficiază personalul aeronautic, precum şi diferenţierea
cuantumurilor în cadrul limitelor prevăzute în prezenta anexă,
pe categorii de personal, tehnică aeronautică şi activităţi, se
stabilesc prin norme aprobate de ministrul apărării naţionale.
IV. În cazul imposibilităţii desfăşurării activităţilor aeronautice
specifice categoriei de personal aeronautic din care face parte,
ca urmare a unui eveniment de aviaţie, a unei boli profesionale
sau a unor defecţiuni cauzate de activităţile aeronautice
desfăşurate, personalul aeronautic beneficiază de:
a) toate drepturile prevăzute pentru categoria de personal
aeronautic din care face parte, pe timpul recuperării capacităţii
de muncă, până la stabilirea situaţiei medico-militare, fără a se
depăşi însă durata de 2 ani;
b) o compensaţie la solda lunară, astfel încât noile drepturi
salariale să nu se micşoreze, în cazul în care desfăşoară alte
activităţi militare decât cele specifice categoriei de personal
aeronautic din care face parte, până la limita de vârstă
prevăzută la art. 45 din statut.
Compensaţia reprezintă diferenţa dintre solda lunară şi prima
de clasificare, cumulate, avute ca personal aeronautic, şi solda
lunară cuvenită pentru funcţia în care este încadrat cel în cauză.
Prevederile de la lit. b) se aplică pentru personalul aeronautic
care are o vechime efectivă în serviciu de cel puţin 80% din
vechimea minimă prevăzută de legislaţia în vigoare pentru
pensionare.
V.
Dispoziţiile
prezentei
anexe
se
aplică
în
mod
corespunzător întregului personal aeronautic militar şi poliţiştilor
care îşi desfăşoară activitatea în condiţii similare.
Lansare
Recuperare
Vedetă
Elicopter
Submarin
Viteză
Staţionare
Evoluţie
Sas
Tub lansare torpilă
12 Nd
24 Nd
%
%
%
%
%
%
Cu micul echipament
2
3
3
4
-
-
Cu echipament complet
3
4
4
5
5,5
6
NOTĂ:
Pentru misiunile de luptă reale, indemnizaţiile de salt sau de recuperare se majorează cu 100%.
4. Membrii echipajelor submersibilelor de cercetare şi
intervenţie, precum şi personalul de altă specialitate, care, prin
natura funcţiei, execută imersiuni în incintă nepresurizată, au
dreptul la o indemnizaţie orară de 2,5-5% din solda funcţiei de
bază a comandantului de divizion scafandri.
5. Membrii echipei de suprafaţă care asigură scufundările din
punct de vedere organizatoric, tehnic şi medical, stabiliţi în
conformitate cu normele de organizare şi conducere a
activităţilor de scufundare din unitatea de scafandri, au dreptul
la o indemnizaţie orară sau zilnică de 10-25% din indemnizaţia
de scufundare orară sau zilnică de care beneficiază scafandrii
brevetaţi.
6. Indemnizaţia orară sau zilnică de scufundare se acordă şi
personalului de altă specialitate care, prin natura atribuţiilor de
serviciu, execută scufundări reale sau în simulatoare.
7. Condiţiile de acordare a primei de clasificare şi a
indemnizaţiei
de
scufundare,
precum
şi
diferenţierea
cuantumurilor în cadrul limitelor prevăzute în prezenta anexă,
pe categorii de personal şi activităţi, se stabilesc prin norme
aprobate prin ordin al ordonatorului principal de credite.
8. Pe timpul desfăşurării activităţilor de control la bordul
navelor româneşti şi străine în cadrul misiunilor de luptă,
reglementate prin ordin al ministrului apărării naţionale,
personalul echipelor specializate beneficiază de un spor de 30%
din solda funcţiei de bază.
IV. Drepturile personalului ambarcat pe submarine
1. Personalul militar şi personalul civil beneficiază de o
indemnizaţie de ambarcare de 30% din solda funcţiei de bază,
respectiv salariu de bază, iar elevii şi studenţii instituţiilor de
învăţământ
pentru
formarea
personalului
militar
de
o
indemnizaţie de ambarcare de 10% din solda funcţiei de bază
minimă cuvenită unui soldat voluntar în activitate.
2. Pe timpul navigaţiei în imersiune, personalul militar şi
personalul civil beneficiază de o indemnizaţie orară de imersiune
de 2% din solda funcţiei de bază a comandantului submarinului,
iar elevii şi studenţii instituţiilor de învăţământ pentru formarea
personalului militar de o indemnizaţie de imersiune de 10% din
solda funcţiei de bază minimă cuvenită unui soldat voluntar în
activitate.
Pentru navigaţia submarinului la adâncimi cuprinse între
100-200 m, indemnizaţia orară de imersiune se dublează, iar
pentru navigaţia la adâncimi de peste 200 m, aceasta se
triplează.
Pentru fiecare intrare sau ieşire în/din imersiune se adaugă
30% din valoarea indemnizaţiei orare de imersiune.
3. Personalul ambarcat pe submarine care participă la proba
de imersiune la mare adâncime beneficiază de o primă egală
cu două solde ale funcţiei de bază a comandantului de
submarin.
4. Pentru ieşirea din submarinul avariat, membrii echipajului
primesc o primă echivalentă cu patru solde ale funcţiei de bază
a comandantului de submarin.
5.
Dispoziţiile
prezentei
anexe
se
aplică
în
mod
corespunzător şi poliţiştilor şi funcţionarilor publici cu statut
special din sistemul administraţiei penitenciare care îşi
desfăşoară activitatea în situaţii similare, în condiţiile stabilite
prin ordin al ordonatorului principal de credite.
102
Membrii
echipajelor
de
pe
nave
care
conduc,
coordonează, evaluează sau execută efectiv manevrele de
plecare şi de acostare, precum şi alte manevre şi activităţi
periculoase beneficiază de o primă egală cu 50% din solda
funcţiei de bază zilnică, respectiv salariul de bază zilnic,
indiferent de numărul de manevre din zona respectivă.
II. Drepturile băneşti specifice personalului care execută
salturi din elicoptere în apă
Personalul care execută salturi din elicoptere în apă are
dreptul, pentru fiecare salt, la o indemnizaţie, astfel:
- personalul militar şi personalul civil - 1% din solda
funcţiei de bază a comandantului unităţii de scafandri;
- elevii şi studenţii instituţiilor de învăţământ pentru
formarea personalului militar - 1% din solda funcţiei de bază
minimă cuvenită unui soldat voluntar în activitate.
III. Drepturile scafandrilor
1. Scafandrii militari şi civili brevetaţi beneficiază de o primă
de clasificare în limitele a 5-30% din solda funcţiei de bază,
respectiv din salariul de bază, diferenţiat în raport cu titlul de
clasificare deţinut.
2. - (1) Scafandrii brevetaţi şi scafandrii cursanţi au dreptul
pentru orice scufundare reală sau în simulatoare, care cuprinde
timpul compresiei, lucrul efectiv şi decompresia, la o
indemnizaţie orară sau zilnică, în procente, din solda funcţiei de
bază a comandantului de divizion scafandri, astfel:
a) pentru scufundarea autonomă cu circuit deschis,
scufundarea cu alimentare de la suprafaţă sau scufundarea cu
turela deschisă, o indemnizaţie orară de 1-5%;
b) pentru scufundarea autonomă cu circuit semiînchis, o
indemnizaţie orară de 1,5-6%;
c) pentru scufundarea autonomă cu circuit închis, o
indemnizaţie orară de 2-3%;
d) pentru scufundarea unitară cu turela închisă, scufundarea
unitară cu minisubmarin sau scufundarea unitară în simulatoare,
o indemnizaţie orară de 3-7%;
e) pentru scufundarea în saturaţie, o indemnizaţie zilnică de
12-50%.
(2) Pentru scufundările reale, executate de scafandrii de
mare adâncime, în scop de antrenament, indemnizaţia se
diminuează cu 20%.
(3) Pentru scufundările reale care se execută în apă, cu
temperatura mai mică de 10°C, precum şi pentru cele de testare
de noi procedee, echipamente sau aparatură de scufundare,
indemnizaţia de scufundare se majorează cu 25%.
(4) Pentru scufundări reale în cadrul misiunilor de tip EOD,
indemnizaţia se majorează cu 100%.
3. Scafandrii lansaţi sau recuperaţi din/de vedete rapide,
submarin sau elicopter beneficiază de o indemnizaţie de salt
sau de recuperare, în procente, din solda funcţiei de bază a
comandantului de divizion scafandri, astfel:
I. Salarizarea cadrelor militare în activitate, a
soldaţilor şi a gradaţilor voluntari în activitate, a poliţiştilor
şi a funcţionarilor publici cu statut special din sistemul
administraţiei penitenciare care îndeplinesc funcţii în alte
ministere, organe centrale şi unităţi bugetare, în organizaţii
internaţionale care asigură asistenţă de specialitate pe
teritoriul României şi a personalului din compartimentele
speciale
1. (1) Cadrele militare în activitate, soldaţii şi gradaţii voluntari
în activitate, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special
din sistemul administraţiei penitenciare, detaşaţi în baza
reglementărilor în vigoare să îndeplinească funcţii în alte
ministere, organe centrale şi unităţi bugetare, în organizaţii
internaţionale care asigură asistenţă de specialitate pe teritoriul
României, în societăţi comerciale, regii autonome şi companii
naţionale, precum şi personalul din compartimentele speciale
beneficiază de următoarele drepturi salariale:
a) salariul de bază al funcţiei îndeplinite, indemnizaţii, premii,
sporuri şi alte drepturi care se acordă personalului civil din
unităţile unde îşi desfăşoară activitatea, potrivit reglementărilor
care se aplică în unităţile respective;
b) solda de grad, respectiv salariul gradului profesional,
potrivit reglementărilor în vigoare.
(2) Drepturile prevăzute la alin. (1) se plătesc de ministerele,
organele centrale şi unităţile bugetare, respectiv de organizaţiile
internaţionale care asigură asistenţă de specialitate pe teritoriul
României unde personalul îşi desfăşoară activitatea.
2. În situaţia în care drepturile salariale prevăzute la pct. 1
sunt mai mici decât cele ce li s-ar cuveni ca militari, poliţişti sau
funcţionari publici cu statut special din sistemul administraţiei
penitenciare încadraţi în instituţiile publice de apărare, ordine
publică şi siguranţă naţională, pe funcţii similare celor pe care le
îndeplinesc la instituţiile civile unde lucrează, cei în cauză pot
opta pentru soldele, respectiv salariile lunare corespunzătoare
funcţiilor asimilate, potrivit pct. 5 din prezenta anexă. În acest
caz, drepturile salariale cuvenite conform prevederilor pct. 1 se
acordă de către instituţiile civile, iar diferenţa până la nivelul
soldelor, respectiv salariilor lunare cuvenite în calitate de
personal militar, poliţişti sau funcţionari publici cu statut special
din sistemul administraţiei penitenciare de către instituţiile
publice de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională.
3. Ajutoarele şi plăţile compensatorii acordate în condiţiile
legii, la trecerea în rezervă sau în retragere, respectiv la
încetarea raporturilor de serviciu, pensia, precum şi alte drepturi
băneşti se stabilesc în raport cu solda lunară, respectiv salariul
de bază de încadrare, cuvenit în calitate de cadru militar, poliţist
sau funcţionar public cu statut special din sistemul administraţiei
penitenciare, corespunzătoare funcţiilor asimilate, potrivit pct. 5
din prezenta anexă.
4. Drepturile băneşti prevăzute la pct. 3 din prezenta anexă
se plătesc din fondurile instituţiilor publice de apărare, ordine
publică şi siguranţă naţională.
5. Pentru personalul militar, poliţiştii şi funcţionarii publici cu
statut special din sistemul administraţiei penitenciare, detaşaţi în
baza reglementărilor în vigoare să îndeplinească funcţii în alte
ministere, organe centrale şi unităţi bugetare, în organizaţii
internaţionale care asigură asistenţă de specialitate pe teritoriul
României, în societăţi comerciale, regii autonome şi companii
naţionale, precum şi personalul din compartimentele speciale,
asimilarea funcţiilor îndeplinite, precum şi coeficienţii de
ierarhizare ai soldelor funcţiilor de bază, respectiv ai salariilor
funcţiilor de bază se stabilesc cu avizul Ministerului Muncii,
Familiei şi Protecţiei Sociale.
6. Coeficienţii de ierarhizare ai soldei funcţiei de bază,
respectiv salariul funcţiei de bază pentru personalul militar,
poliţişti şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul
administraţiei penitenciare cărora le încetează detaşarea şi care
sunt puşi la dispoziţie pentru încadrare ori trecere în
rezervă/retragere/încetare a raporturilor de serviciu sunt cei
corespunzători gradului militar stabilit conform pct. 5 din
prezenta anexă.
7. Personalul prevăzut la pct. 1 din prezenta anexă
beneficiază de premiile care se acordă personalului militar în
activitate, poliţiştilor şi funcţionarilor publici cu statut special din
sistemul administraţiei penitenciare, calculate, în condiţiile
reglementate pentru aceştia care se achită din fondurile
instituţiilor din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă
naţională.
8. Personalul instituţiilor publice de apărare, ordine publică şi
siguranţă
naţională
care
îşi
desfăşoară
activitatea
la
compartimentele speciale din ministere şi alte organe centrale
beneficiază de un spor de 10% din salariul de bază.
II. Salarizarea personalului militar, a poliţiştilor şi a
funcţionarilor publici cu statut special din sistemul
administraţiei penitenciare, din societăţile comerciale,
regiile
autonome
şi
companiile
naţionale
aflate
în
subordinea sau în coordonarea acestora
1. Personalul militar, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut
special din sistemul administraţiei penitenciare, din societăţile
comerciale, regiile autonome şi companiile naţionale aflate în
subordinea sau în coordonarea instituţiilor publice de apărare,
ordine publică şi siguranţă n