਀㰀栀攀愀搀㸀 ਀㰀戀漀搀礀㸀

31 decembrie 2010

਀㰀栀㈀㸀䈀椀爀漀甀氀 伀瀀攀爀愀琀椀瘀 愀氀 匀⸀䤀⸀倀⸀䄀 ꠀ䴀甀渀琀攀渀椀愀ꠀ甀爀攀愀稀愀 琀甀琀甀爀漀爀 洀攀洀戀爀椀氀漀爀 搀攀 猀椀渀搀椀挀愀琀 挀甀 漀挀愀稀椀愀  一漀甀氀甀椀 䄀渀 Ⰰ 洀甀氀琀愀 猀愀渀愀琀愀琀攀 Ⰰ 瀀甀琀攀爀攀 搀攀 洀甀渀挀愀 猀椀 氀椀渀椀猀琀攀 ℀㰀戀爀㸀 La Multi Ani 2011 !
਀倀爀攀猀攀搀椀渀琀攀 匀⸀䤀⸀倀⸀䄀⸀ꠀ䴀甀渀琀攀渀椀愀ꠀ㰀戀爀㸀 Prof. Voica D. Adrian਀

25 decembrie 2010

਀㰀栀㈀㸀㰀愀 栀爀攀昀㴀∀䤀䴀倀伀䐀伀䈀䔀匀吀䔀开䈀刀䄀䐀唀䰀⸀瀀瀀猀∀㸀䌀刀䄀䌀䤀唀一 䘀䔀刀䤀䌀䤀吀℀㰀⼀愀㸀㰀⼀栀㈀㸀

BIROUL OPERATIV AL S.I.P.A. ¨MUNTENIA¨VA UREAZA SA AVETI PARTE DE UN CRACIUN FERICIT ALATURI DE CEI DRAGI!

਀倀爀攀猀攀搀椀渀琀攀 匀⸀䤀⸀倀⸀䄀⸀ ꠀ䴀唀一吀䔀一䤀䄀ꠀ㰀戀爀㸀 Prof. Adrian Voica

23 decembrie 2010

਀㰀栀㈀㸀㰀愀 栀爀攀昀㴀∀䴀攀猀愀樀开搀攀开䌀爀愀挀椀甀渀开㈀ ㄀ ⸀瀀搀昀∀㸀䴀䔀匀䄀䨀 䐀䔀 䌀刀䄀䌀䤀唀一℀ 搀椀渀 瀀愀爀琀攀愀 䘀匀䰀䤀㰀⼀愀㸀㰀⼀栀㈀㸀

Urari de sarbatori din partea Confederatiei Sindicale CGIL ITALIA

਀㰀挀攀渀琀攀爀㸀 ਀㰀栀㌀㸀 To਀㰀戀爀㸀 those਀㰀戀爀㸀 young people਀㰀戀爀㸀 who tried and਀㰀戀爀㸀 eventually gave up.਀㰀戀爀㸀 To those who still do not਀㰀戀爀㸀 give up, fight and are no longer਀㰀戀爀㸀 willing to do anything: they are entitled਀㰀戀爀㸀 to a present and a better future. To those਀㰀戀爀㸀 who climbed to the top of monuments and ਀㰀戀爀㸀 buildings claiming a right and demanding justice. ਀㰀戀爀㸀 To those who died from work-related reasons. To those ਀㰀戀爀㸀 who imprisoned themselves, demonstrated and never gave up. ਀㰀戀爀㸀 And to the world of work. A world that unites and makes full citizens. ਀㰀戀爀㸀 The most precious gift for our country and its 150-year history.਀㰀⼀栀㌀㸀 ਀㰀栀㈀㸀㰀椀㸀匀攀愀猀漀渀ᤀ猠  䜀爀攀攀琀椀渀最猀  愀渀搀   䠀愀瀀瀀礀  一攀眀  夀攀愀爀
਀䴀攀椀氀氀攀甀爀猀 嘀漀攀甀砀  攀琀  䠀攀爀攀甀猀攀 一漀甀瘀攀氀 氀攀  䄀渀渀攀
਀䘀攀氀椀挀攀猀 䘀椀攀猀琀愀猀   礀  䘀攀氀椀稀 䄀漀 一甀攀瘀漀 ਀㰀椀洀最 猀爀挀㴀∀猀攀挀甀爀攀搀漀眀渀氀漀愀搀㌀⸀樀瀀最∀㸀

Leopoldo Tartaglia਀㰀戀爀㸀 CGIL International Department਀㰀⼀栀㌀㸀㰀⼀挀攀渀琀攀爀㸀 ਀ ਀ ਀

21 decembrie 2010

਀㰀栀㈀㸀㰀愀 栀爀攀昀㴀∀䌀漀洀甀渀椀挀愀琀开搀攀开瀀爀攀猀愀开䘀匀䰀䤀开㈀㄀⸀㄀㈀⸀㈀ ㄀ ⸀搀漀挀∀㸀䌀漀洀甀渀椀挀愀琀 搀攀 瀀爀攀猀愀 䘀匀䰀䤀 ㈀㄀⸀㄀㈀⸀㈀ ㄀ 㰀⼀愀㸀㰀⼀栀㈀㸀

20 decembrie 2010

਀㰀琀愀戀氀攀 戀漀爀搀攀爀㴀∀ ∀ 挀攀氀氀瀀愀搀搀椀渀最㴀∀ ∀ 挀攀氀氀猀瀀愀挀椀渀最㴀∀ ∀㸀㰀琀戀漀搀礀㸀㰀琀爀㸀㰀琀搀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀㨀 椀渀栀攀爀椀琀㬀∀ 瘀愀氀椀最渀㴀∀琀漀瀀∀㸀 ਀㰀瀀 挀氀愀猀猀㴀∀礀椀瘀㐀㌀㈀㠀㤀㠀㘀㄀㐀䴀猀漀一漀爀洀愀氀∀ 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀 樀甀猀琀椀昀礀㬀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 䄀爀椀愀氀㬀 挀漀氀漀爀㨀 爀攀搀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀䤀吀∀㸀㰀愀 爀攀氀㴀∀渀漀昀漀氀氀漀眀∀ 琀愀爀最攀琀㴀∀开戀氀愀渀欀∀ 栀爀攀昀㴀∀栀琀琀瀀㨀⼀⼀眀眀眀⸀愀搀攀瘀愀爀甀氀⸀爀漀⼀愀挀琀甀愀氀椀琀愀琀攀⼀猀漀挀椀愀氀⼀䴀攀搀椀琀愀琀椀椀开最爀愀琀甀椀琀攀开瀀攀渀琀爀甀开挀漀瀀椀椀椀开猀愀爀愀挀椀开 开㌀㤀㈀㤀㘀㄀ ㌀㤀⸀栀琀洀氀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀挀漀氀漀爀㨀 爀攀搀㬀∀㸀栀琀琀瀀㨀⼀⼀眀眀眀⸀愀搀攀瘀愀爀甀氀⸀爀漀⼀愀挀琀甀愀氀椀琀愀琀攀⼀猀漀挀椀愀氀⼀䴀攀搀椀琀愀琀椀椀开最爀愀琀甀椀琀攀开瀀攀渀琀爀甀开挀漀瀀椀椀椀开猀愀爀愀挀椀开 开㌀㤀㈀㤀㘀㄀ ㌀㤀⸀栀琀洀氀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀愀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀 ਀㰀瀀 挀氀愀猀猀㴀∀礀椀瘀㐀㌀㈀㠀㤀㠀㘀㄀㐀䴀猀漀一漀爀洀愀氀∀ 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀 樀甀猀琀椀昀礀㬀∀㸀㰀戀 猀琀礀氀攀㴀∀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 䄀爀椀愀氀㬀 挀漀氀漀爀㨀 爀攀搀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀䤀吀∀㸀☀渀戀猀瀀㬀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀戀㸀㰀⼀瀀㸀 ਀㰀瀀 挀氀愀猀猀㴀∀礀椀瘀㐀㌀㈀㠀㤀㠀㘀㄀㐀栀攀愀搀攀爀∀ 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀 樀甀猀琀椀昀礀㬀 氀椀渀攀ⴀ栀攀椀最栀琀㨀 渀漀爀洀愀氀㬀 戀愀挀欀最爀漀甀渀搀㨀 渀漀渀攀 爀攀瀀攀愀琀 猀挀爀漀氀氀  ─  ─ 眀栀椀琀攀㬀∀㸀㰀戀 猀琀礀氀攀㴀∀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀 ㄀㐀瀀琀㬀 昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 䄀爀椀愀氀㬀 挀漀氀漀爀㨀 戀氀愀挀欀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀䤀吀∀㸀䴀攀搀椀琀愀挀椁椀 最爀愀琀甀椀琀攀 瀀攀渀琀爀甀 copiii săraci

„Vrem să-i ajutăm pe਀挀漀瀀椀椀椀 挀愀爀攀 瘀漀爀 猀̀ 渀瘀攀挀攁Ⰰ 搀愀爀 愀椀 挀̀爁漀爀 瀀̀爁椀渀挀椁 渀甀ⴀ开椁 瀀攀爀洀椀琀 猀̀ 瀀氀̀琁攀愀猀挀̀ pentru pregătire suplimentară. Să ştiţi că Biserica a mai făcut acest lucru,਀渀愀椀渀琀攀 搀攀 洀愀爀攀氀攀 爀̀稁戀漀椀Ⰰ 椀愀爀 渀漀椀 搀漀爀椀洀 猀̀ 爀攀渀渀漀搀̀洁 昀椀爀甀氀 愀挀攀猀琀愀⸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀 ਀㰀瀀 挀氀愀猀猀㴀∀礀椀瘀㐀㌀㈀㠀㤀㠀㘀㄀㐀䴀猀漀一漀爀洀愀氀∀ 猀琀礀氀攀㴀∀洀愀爀最椀渀ⴀ戀漀琀琀漀洀㨀 ㄀㔀瀀琀㬀 琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀 樀甀猀琀椀昀礀㬀 戀愀挀欀最爀漀甀渀搀㨀 渀漀渀攀 爀攀瀀攀愀琀 猀挀爀漀氀氀  ─  ─ 眀栀椀琀攀㬀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 䄀爀椀愀氀㬀 挀漀氀漀爀㨀 戀氀愀挀欀㬀∀㸀倀攀 de altă parte, vrem să îi punem pe oameni în legătură unii cu alţii, să creăm਀猀攀渀琀椀洀攀渀琀甀氀 搀攀 挀漀洀甀渀椀琀愀琀攀∀⸀ 䄀开愁 洀漀琀椀瘀攀愀稀̀ 瀀爀攀漀琀甀氀 䔀洀椀氀椀愀渀 䈀̀戁̀爁甀开椁Ⰰ 搀攀 氀愀 䈀椀猀攀爀椀挀愀 Ḁ匠昀渀琀甀氀 䤀漀愀渀 Iacob Hozevitul", iniţiativa avută împreună cu parohul Ilie Filip.

La finalul unei slujbe duminicale, cei doi਀瀀爀攀漀挀椁 椀ⴀ愀甀 椀渀瘀椀琀愀琀 瀀攀 瀀爀漀昀攀猀漀爀椀椀 挀愀爀攀 瘀椀渀 氀愀 䈀椀猀攀爀椀挀̀ 猀̀ⴁ椀 愀樀甀琀攀 pe-aceşti copii, care provin din familii cu probleme. Iar invitaţia nu a rămas਀昀̀爁̀ 爀̀猁瀀甀渀猀㨀 ㌀ 瀀爀漀昀攀猀漀爀椀 昀愀挀 愀挀甀洀 洀攀搀椀琀愀挀椁椀 挀甀 ㈀  搀攀 挀漀瀀椀椀Ⰰ 氀愀 爀漀洀渀̀Ⰱ franceză, engleză, fizică şi matematică. Lista se tot prelungeşte, pe măsură ce਀琀爀攀挀攀 琀椀洀瀀甀氀⸀ 䌀漀瀀椀椀椀 愀甀 渀挀攀瀀甀琀 洀愀椀 渀漀甀 开椁 氀攀挀挀椁椀 搀攀 洀甀稀椀挀̀Ⰱ 搀攀 搀攀稀瘀漀氀琀愀爀攀 personală, iar în pregătire se află un cerc de teatru.

Profesoara Oana Bobeanu este cea care-i਀瀀爀攀最̀琁攀开琁攀 搀攀 瀀攀猀琀攀 漀 氀甀渀̀Ⰱ 氀愀 昀椀稀椀挀̀ 开椁 氀愀 洀愀琀攀洀愀琀椀挀̀Ⰱ 瀀攀 攀氀攀瘀椀椀 挀愀爀攀 瘀椀渀 氀愀 meditaţiile din Biserică: „Mă bucur că am răspuns la chemarea preotului, de a-i਀愀樀甀琀愀 瀀攀 愀挀攀开琁椀 挀漀瀀椀椀 渀攀瘀漀椀愀开椁⸀ 倀漀琀 猀̀ 瘀̀ 猀瀀甀渀 挀̀ 搀攀 挀渀搀 椀 瀀爀攀最̀琁攀猀挀 渀甀 愀甀 lipsit niciodată de la lecţii", spune profesoara, mulţumită că elevii ei਀搀椀渀 䈀椀猀攀爀椀挀̀ 愀甀 氀甀愀琀 渀漀琀攀 戀甀渀攀 瀀渀̀ 愀挀甀洀 氀愀 挀漀渀挀甀爀猀甀爀椀氀攀 开持漀氀愀爀攀⸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀 ਀㰀瀀 挀氀愀猀猀㴀∀礀椀瘀㐀㌀㈀㠀㤀㠀㘀㄀㐀䴀猀漀一漀爀洀愀氀∀ 猀琀礀氀攀㴀∀洀愀爀最椀渀ⴀ戀漀琀琀漀洀㨀 ㄀㔀瀀琀㬀 琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀 樀甀猀琀椀昀礀㬀 戀愀挀欀最爀漀甀渀搀㨀 渀漀渀攀 爀攀瀀攀愀琀 猀挀爀漀氀氀  ─  ─ 眀栀椀琀攀㬀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 䄀爀椀愀氀㬀 挀漀氀漀爀㨀 戀氀愀挀欀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀䤀吀∀㸀䰀攀挀挀椁椀氀攀 愀甀 氀漀挀 挀栀椀愀爀 渀 䈀椀猀攀爀椀挀愀 愀昀氀愀琀̀ 渀甀 departe de Pasajul Muncii, în sectorul 3 al Capitalei, în „cafasul"਀⠀戀愀氀挀漀渀甀氀 渀 挀愀爀攀 挀渀琀̀ 䌀漀爀甀氀⤀ 爀椀搀椀挀愀琀 氀愀 椀渀琀爀愀爀攀⸀ 䴀甀氀挀椁 搀椀渀琀爀攀 挀漀瀀椀椀椀 挀愀爀攀 瘀椀渀 să înveţe aici provin din familii care se confruntă cu mari greutăţi financiare.਀䌀攀攀愀 挀攀 渀甀 渀猀攀愀洀渀̀ 挀̀ 猀甀渀琀 氀椀瀀猀椀挀椁 搀攀 愀洀戀椀挀椁攀Ⰰ 猀愀甀 挀̀ 猀ⴀ愀爀 洀甀氀挀甁洀椀 挀甀 渀漀琀攀 proaste.

Copii mici cu visuri mari

Alexandra (12 ani), de pildă, este la al਀琀爀攀椀氀攀愀 愀渀 搀攀 漀氀椀洀瀀椀愀搀攀㨀 氀愀 Română, Matematică, iar de anul acesta şi la Fizică, materie pe care਀猀瀀甀渀攀 挀̀ 漀 椀甀戀攀开琁攀⸀ 䌀攀氀 洀愀椀 搀攀瀀愀爀琀攀 愀 愀樀甀渀猀 瀀渀̀ 愀挀甀洀 氀愀 Ḁ映愀稀愀 瀀攀 municipiu" şi speră să ajungă şi la faza pe ţară. Sora ei, Veronica, s-a਀搀攀挀椀猀 渀猀̀Ⰱ 渀挀̀ 搀攀 瀀攀 愀挀甀洀 挀攀 瘀爀攀愀 猀̀ 昀愀挀̀ 愀琀甀渀挀椀 挀渀搀 瘀愀 昀椀 洀愀爀攀⸀ Ḁ䔠甀 愀洀 猀̀ fiu judecător, vreau să-i pedepsesc pe cei care fac fapte rele.

Ştiu că trebuie să-nvăţ pentru asta",਀猀瀀甀渀攀 昀攀琀椀挀愁⸀ 츀渀 最爀甀瀀甀氀 氀漀爀Ⰰ 愀瀀爀漀愀瀀攀 昀椀攀挀愀爀攀 挀漀瀀椀氀 洀攀爀最攀 氀愀 漀氀椀洀瀀椀愀搀攀㨀 氀愀 matematică, limba română sau la engleză.

Exemplul bisericii din cartierul Balta Albă਀攀猀琀攀 甀渀甀氀 爀攀瀀爀攀稀攀渀琀愀琀椀瘀 瀀攀渀琀爀甀 洀椀猀椀甀渀攀愀 瀀攀 挀愀爀攀 开椁ⴀ愀 愀猀甀洀愀琀ⴀ漀 椀渀猀琀椀琀甀挀椁愀 渀 ultimii ani, consideră preotul Emilian Băbăruşi.

„Probabil਀挀̀ 琀漀愀琀攀 瀀愀爀漀栀椀椀氀攀 搀椀渀 䈀甀挀甀爀攀开琁椀Ⰰ 挀攀氀 瀀甀挀椁渀Ⰰ 愀甀 愀挀琀椀瘀椀琀̀持椁 猀漀挀椀愀氀攀∀Ⰰ 猀瀀甀渀攀 el. Potrivit preotului, pe lângă meditaţii, unele biserici îi ajută cu haine şi਀愀氀椀洀攀渀琀攀 瀀攀 挀漀瀀椀椀椀 猀̀爁愀挀椀Ⰰ 渀 琀椀洀瀀 挀攀 愀氀琀攀氀攀 愀甀 漀爀最愀渀椀稀愀琀 挀愀渀琀椀渀攀 猀漀挀椀愀氀攀 猀愀甀 cabinete medicale. 

 

http://www.adevarul.ro/actualitate/politica/UPDATE-PSD-comisiilor-buget-finante-lucrarile_0_392360876.html

 

UPDATE Parlamentarii au adoptat raportul la Legea bugetului pe 2011

Comisiile de buget - finanţe ale Camerei਀䐀攀瀀甀琀愀挀椁氀漀爀 开椁 匀攀渀愀琀甀氀甀椀 愀甀 愀搀漀瀀琀愀琀 搀甀洀椀渀椀挀̀ 爀愀瀀漀爀琀甀氀 氀愀 瀀爀漀椀攀挀琀甀氀 䰀攀最椀椀 戀甀最攀琀甀氀甀椀 de stat pe anul 2011. Rapoartele vor intra luni dezbaterea plenului਀倀愀爀氀愀洀攀渀琀甀氀甀椀⸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀 ਀㰀瀀 挀氀愀猀猀㴀∀礀椀瘀㐀㌀㈀㠀㤀㠀㘀㄀㐀䴀猀漀一漀爀洀愀氀∀ 猀琀礀氀攀㴀∀洀愀爀最椀渀ⴀ戀漀琀琀漀洀㨀 ㄀㔀瀀琀㬀 琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀 樀甀猀琀椀昀礀㬀 戀愀挀欀最爀漀甀渀搀㨀 渀漀渀攀 爀攀瀀攀愀琀 猀挀爀漀氀氀  ─  ─ 眀栀椀琀攀㬀∀㸀㰀戀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 䄀爀椀愀氀㬀 挀漀氀漀爀㨀 戀氀愀挀欀㬀∀㸀伀刀䄀 ㄀㔀⸀ 㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀戀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 䄀爀椀愀氀㬀 挀漀氀漀爀㨀 戀氀愀挀欀㬀∀㸀☀渀戀猀瀀㬀䌀漀洀椀猀椀椀氀攀 de buget-finanţe din Senat şi Camera Deputaţilor au adoptat raportul la਀瀀爀漀椀攀挀琀甀氀 䰀攀最椀椀 戀甀最攀琀甀氀甀椀 搀攀 猀琀愀琀 瀀攀 愀渀甀氀 ㈀ ㄀㄀⸀ 刀愀瀀漀愀爀琀攀氀攀 渀琀漀挀洀椀琀攀 搀攀 挀漀洀椀猀椀椀氀攀 de buget-finanţe la cele două proiecte de lege urmează să intre în dezbaterea਀瀀氀攀渀甀氀甀椀 倀愀爀氀愀洀攀渀琀甀氀甀椀 氀甀渀椀Ⰰ 渀 挀漀渀昀漀爀洀椀琀愀琀攀 挀甀 搀攀挀椀稀椀愀 䈀椀爀漀甀爀椀氀漀爀 倀攀爀洀愀渀攀渀琀攀⸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀 ਀㰀瀀 挀氀愀猀猀㴀∀礀椀瘀㐀㌀㈀㠀㤀㠀㘀㄀㐀䴀猀漀一漀爀洀愀氀∀ 猀琀礀氀攀㴀∀洀愀爀最椀渀ⴀ戀漀琀琀漀洀㨀 ㄀㔀瀀琀㬀 琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀 樀甀猀琀椀昀礀㬀 戀愀挀欀最爀漀甀渀搀㨀 渀漀渀攀 爀攀瀀攀愀琀 猀挀爀漀氀氀  ─  ─ 眀栀椀琀攀㬀∀㸀㰀戀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 䄀爀椀愀氀㬀 挀漀氀漀爀㨀 戀氀愀挀欀㬀∀㸀唀倀䐀䄀吀䔀 ㄀㈀⸀㐀㄀ 䌀攀氀 洀愀椀 挀漀渀琀爀漀瘀攀爀猀愀琀 爀愀瀀漀爀琀Ⰰ 㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀戀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 䄀爀椀愀氀㬀 挀漀氀漀爀㨀 戀氀愀挀欀㬀∀㸀瀀爀漀椀攀挀琀甀氀 䰀攀最椀椀 愀猀椀最甀爀̀爁椀氀漀爀 猀漀挀椀愀氀攀 搀攀 stat pe anul 2011, a਀昀漀猀琀 愀搀漀瀀琀愀琀 挀甀 ㈀㔀 搀攀 瘀漀琀甀爀椀 ∀瀀攀渀琀爀甀∀ 开椁 ㈀㄀ ∀洀瀀漀琀爀椀瘀̀∁⸀ Astfel, bugetul asigurărilor sociale de stat va primi în anul 2011 subvenţii de਀㄀㌀Ⰰ㤀㐀 洀椀氀椀愀爀搀攀 氀攀椀 ⠀挀椀爀挀愀 ㌀Ⰰ㈀㔀 洀椀氀椀愀爀搀攀 攀甀爀漀⤀Ⰰ 渀 挀爀攀开琁攀爀攀 挀甀 ㈀㠀─ 昀愀挀́ 搀攀 ㈀ ㄀ ⸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀 ਀㰀瀀 挀氀愀猀猀㴀∀礀椀瘀㐀㌀㈀㠀㤀㠀㘀㄀㐀䴀猀漀一漀爀洀愀氀∀ 猀琀礀氀攀㴀∀洀愀爀最椀渀ⴀ戀漀琀琀漀洀㨀 ㄀㔀瀀琀㬀 琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀 樀甀猀琀椀昀礀㬀 戀愀挀欀最爀漀甀渀搀㨀 渀漀渀攀 爀攀瀀攀愀琀 猀挀爀漀氀氀  ─  ─ 眀栀椀琀攀㬀∀㸀㰀戀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 䄀爀椀愀氀㬀 挀漀氀漀爀㨀 戀氀愀挀欀㬀∀㸀唀倀䐀䄀吀䔀 ㄀㈀⸀㌀  㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀戀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 䄀爀椀愀氀㬀 挀漀氀漀爀㨀 戀氀愀挀欀㬀∀㸀䈀甀最攀琀甀氀㰀戀㸀 Ministrului Muncii a fost adoptat: 34,149 miliarde de lei, în creştere cu਀㄀㔀Ⰰ㜀㤀 氀愀 猀甀琀̀⸁㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀 ਀㰀瀀 挀氀愀猀猀㴀∀礀椀瘀㐀㌀㈀㠀㤀㠀㘀㄀㐀䴀猀漀一漀爀洀愀氀∀ 猀琀礀氀攀㴀∀洀愀爀最椀渀ⴀ戀漀琀琀漀洀㨀 ㄀㔀瀀琀㬀 琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀 樀甀猀琀椀昀礀㬀 戀愀挀欀最爀漀甀渀搀㨀 渀漀渀攀 爀攀瀀攀愀琀 猀挀爀漀氀氀  ─  ─ 眀栀椀琀攀㬀∀㸀㰀戀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 䄀爀椀愀氀㬀 挀漀氀漀爀㨀 戀氀愀挀欀㬀∀㸀唀倀䐀䄀吀䔀 ㄀㄀⸀㈀  㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀戀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 䄀爀椀愀氀㬀 挀漀氀漀爀㨀 戀氀愀挀欀㬀∀㸀䴀椀渀椀猀琀攀爀甀氀 Finanţelor va avea în 2011 un buget de 2,8 miliarde lei, în scădere cu 19,5%਀昀愀挀́ 搀攀 ㈀ ㄀ Ⰰ 挀渀搀 猀攀 猀椀琀甀攀愀稀̀ 氀愀 ㌀Ⰰ㔀 洀椀氀椀愀爀搀攀 氀攀椀⸀倀愀爀氀愀洀攀渀琀愀爀椀椀 愀甀 愀搀漀瀀琀愀琀 开椁 amendamentul care prevedea ca încadrarea în numărul maxim de posturi MFP să se਀昀愀挀̀ 瀀渀̀ 渀 氀甀渀愀 洀愀爀琀椀攀⸀ 䄀洀攀渀搀愀洀攀渀琀甀氀 愀 昀漀猀琀 昀漀爀洀甀氀愀琀 搀甀瀀̀ 挀攀 猀攀挀爀攀琀愀琀甀氀 搀攀 stat Gheorghe Gherghina a menţionat că, în anul 2011, numărul posturilor਀昀椀渀愀渀挀愁琀攀 瘀愀 昀椀 爀攀搀甀猀 挀甀 ㈀⸀  㰀⼀戀㸀 昀愀挀́ 搀攀 挀攀氀攀 昀椀渀愀渀挀愁琀攀 渀 愀渀甀氀 ㈀ ㄀ Ⰰ 搀攀 氀愀 33.000 la 31.000, şi că proiectul de buget trebuie să fie modificat pentru a਀挀椁渀攀 挀漀渀琀 搀攀 愀挀攀猀琀攀 洀̀猁甀爀椀 开椁 瀀攀渀琀爀甀 挀愀 ∀渀挀愀搀爀愀爀攀愀 渀 渀漀甀氀 渀甀洀̀爁 猀̀ 瀀漀愀琀̀ fi făcută până la sfârşitul lunii martie".

UPDATE 10.40਀䈀甀最攀琀甀氀 䴀椀渀椀猀琀攀爀甀氀甀椀 䌀甀氀琀甀爀椀椀 瀀攀渀琀爀甀 ㈀ ㄀㄀ 愀 昀漀猀琀 愀搀漀瀀琀愀琀Ⰰ 渀 昀漀爀洀愀 瀀爀漀瀀甀猀̀ 搀攀 Guvern. Suma alocată este de 712,64 milioane lei, în scădere cu 6,13% faţă de਀愀渀甀氀 瀀爀攀挀攀搀攀渀琀⸀ 㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 䄀爀椀愀氀㬀 挀漀氀漀爀㨀 戀氀愀挀欀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀䤀吀∀㸀䐀椀渀 愀挀攀愀猀琀̀ 猀甀洀̀Ⰱ 㤀㠀Ⰰ㔀㔀─ 瀀爀漀瘀椀渀攀 搀椀渀 戀甀最攀琀甀氀 搀攀 猀琀愀琀Ⰰ 椀愀爀 1,45% din venituri proprii.
਀㰀戀爀㸀 UPDATE 10.25 Secretariatul General al Guvernului (SGG) va avea în 2011਀甀渀 戀甀最攀琀 搀攀 㠀㠀㌀Ⰰ㤀㐀 洀椀氀椀漀愀渀攀 搀攀 氀攀椀Ⰰ 渀 猀挀̀搁攀爀攀 挀甀 ㈀Ⰰ㔀─ 昀愀挀́ 搀攀 愀渀甀氀 瀀爀攀挀攀搀攀渀琀㰀戀爀㸀
਀㰀戀㸀唀倀䐀䄀吀䔀 ㄀ ⸀㈀  㰀⼀戀㸀䈀甀最攀琀甀氀 伀昀椀挀椀甀氀甀椀 刀攀最椀猀琀爀甀氀甀椀 一愀挀椁漀渀愀氀 愀氀 䤀渀昀漀爀洀愀挀椁椀氀漀爀 Secrete de Stat (ORNISS) a fost adoptat. Bugetul instituţiei se ridică la 8,592਀洀椀氀椀漀愀渀攀 氀攀椀 瀀攀渀琀爀甀 ㈀ ㄀㄀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀 ਀㰀瀀 挀氀愀猀猀㴀∀礀椀瘀㐀㌀㈀㠀㤀㠀㘀㄀㐀䴀猀漀一漀爀洀愀氀∀ 猀琀礀氀攀㴀∀洀愀爀最椀渀ⴀ戀漀琀琀漀洀㨀 ㄀㔀瀀琀㬀 琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀 樀甀猀琀椀昀礀㬀 戀愀挀欀最爀漀甀渀搀㨀 渀漀渀攀 爀攀瀀攀愀琀 猀挀爀漀氀氀  ─  ─ 眀栀椀琀攀㬀∀㸀㰀戀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 䄀爀椀愀氀㬀 挀漀氀漀爀㨀 戀氀愀挀欀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀䤀吀∀㸀唀倀䐀䄀吀䔀 ㄀ 㨀  㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀戀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 䄀爀椀愀氀㬀 挀漀氀漀爀㨀 戀氀愀挀欀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀䤀吀∀㸀䌀漀洀椀猀椀椀氀攀 搀攀 戀甀最攀琀 ⴀ finanţe ale Camerei Deputaţilor şi Senatului au început şedinţa.

Şedinţa comună a Comisiilor de buget -਀昀椀渀愀渀挀攁 猀ⴀ愀 渀挀栀攀椀愀琀 猀洀戀̀琁̀ 搀甀瀀̀ 漀爀愀 ㈀ ⸀ Ⰰ 搀攀开椁 昀甀猀攀猀攀 瀀爀漀最爀愀洀愀琀̀ 瀀渀̀ noaptea târziu, astfel că pentru duminică au mai rămas de discutat bugetele਀䴀椀渀椀猀琀攀爀甀氀甀椀 䘀椀渀愀渀挀攁氀漀爀Ⰰ 䴀椀渀椀猀琀攀爀甀氀甀椀 䴀甀渀挀椀椀Ⰰ 䴀椀渀椀猀琀攀爀甀氀甀椀 䌀甀氀琀甀爀椀椀Ⰰ Secretariatului General al Guvernului, precum şi proiectul de buget al asigurărilor਀猀漀挀椀愀氀攀 搀攀 猀琀愀琀 瀀攀 愀渀甀氀 ㈀ ㄀㄀⸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀 ਀㰀瀀 挀氀愀猀猀㴀∀礀椀瘀㐀㌀㈀㠀㤀㠀㘀㄀㐀䴀猀漀一漀爀洀愀氀∀ 猀琀礀氀攀㴀∀洀愀爀最椀渀ⴀ戀漀琀琀漀洀㨀 ㄀㔀瀀琀㬀 琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀 樀甀猀琀椀昀礀㬀 戀愀挀欀最爀漀甀渀搀㨀 渀漀渀攀 爀攀瀀攀愀琀 猀挀爀漀氀氀  ─  ─ 眀栀椀琀攀㬀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 䄀爀椀愀氀㬀 挀漀氀漀爀㨀 戀氀愀挀欀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀䤀吀∀㸀䐀甀瀀̀ 挀攀 搀椀猀挀甀挀椁椀氀攀 愀甀 昀漀猀琀 猀甀猀瀀攀渀搀愀琀攀 洀愀椀 bine de trei ore pentru că reprezentanţii opoziţiei au fost nemulţumiţi de਀渀攀最漀挀椀攀爀椀氀攀 瀀甀爀琀愀琀攀 愀猀甀瀀爀愀 戀甀最攀琀甀氀甀椀 䴀椀渀椀猀琀攀爀甀氀甀椀 䄀搀洀椀渀椀猀琀爀愀挀椁攀椀 开椁 䤀渀琀攀爀渀攀氀漀爀Ⰰ iar parlamentarii PSD au părăsit sala de şedinţă de dimineaţă, nemulţumiţi de਀昀愀瀀琀甀氀 挀̀ 䴀椀渀椀猀琀攀爀甀氀 䘀椀渀愀渀挀攁氀漀爀 ∀愀 愀洀瀀甀琀愀琀∀ 戀甀最攀琀甀氀 匀攀渀愀琀甀氀甀椀Ⰰ 愀氀攀开椁椀 din Comisiile de buget - finanţe au adoptat sâmbătă bugetele a 15 ministere şi਀椀渀猀琀椀琀甀挀椁椀 瀀甀戀氀椀挀攀 挀攀渀琀爀愀氀攀 渀 挀甀愀渀琀甀洀甀氀 瀀爀漀瀀甀猀 搀攀 䜀甀瘀攀爀渀⸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀 ਀㰀瀀 挀氀愀猀猀㴀∀礀椀瘀㐀㌀㈀㠀㤀㠀㘀㄀㐀䴀猀漀一漀爀洀愀氀∀ 猀琀礀氀攀㴀∀洀愀爀最椀渀ⴀ戀漀琀琀漀洀㨀 ㄀㔀瀀琀㬀 琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀 樀甀猀琀椀昀礀㬀 戀愀挀欀最爀漀甀渀搀㨀 渀漀渀攀 爀攀瀀攀愀琀 猀挀爀漀氀氀  ─  ─ 眀栀椀琀攀㬀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 䄀爀椀愀氀㬀 挀漀氀漀爀㨀 戀氀愀挀欀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀䤀吀∀㸀䘀椀攀挀愀爀攀 搀椀渀琀爀攀 挀攀椀 瀀爀攀稀攀渀挀椁 氀愀 搀椀猀挀甀挀椁椀 愀甀 încercat să îşi apere punctul de vedere. Nemulţumit că amendamentul prin care਀猀漀氀椀挀椀琀愀猀攀 洀愀樀漀爀愀爀攀愀 戀甀最攀琀甀氀甀椀 䴀椀渀椀猀琀攀爀甀氀甀椀 匀̀渁̀琁̀持椁椀 挀甀 ㈀Ⰰ㌀㔀 洀椀氀椀愀爀搀攀 氀攀椀 愀 fost respins, deputatul PNL Eugen Nicolăescu le-a spus colegilor din sală că਀琀漀挀椁 漀 猀̀ 昀椀攀 爀̀猁瀀甀渀稀̀琁漀爀椀 瀀攀渀琀爀甀 昀愀瀀琀甀氀 挀̀ 匀̀渁̀琁愀琀攀愀 瘀愀 愀瘀攀愀 愀琀琀 搀攀 瀀甀挀椁渀椀 bani, avertizându-i că îi va bate "Dumnezeu, şi cel ortodox şi cel਀挀愀琀漀氀椀挀∀㰀⼀戀㸀⸀ 刀攀瀀氀椀挀愀 愀 瘀攀渀椀琀 搀椀渀 瀀愀爀琀攀愀 搀攀洀漀挀爀愀琀ⴀ氀椀戀攀爀愀氀甀氀甀椀 䜀攀氀甀 嘀椀开愁渀Ⰰ care a cerut să nu se mai "blesteme în sală".

Lista bugetelor pe 2011 adoptate਀猀洀戀̀琁̀㨁㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀甀㸀㰀⼀椀㸀㰀⼀戀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 䄀爀椀愀氀㬀 挀漀氀漀爀㨀 戀氀愀挀欀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀䤀吀∀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀 ਀㰀瀀 挀氀愀猀猀㴀∀礀椀瘀㐀㌀㈀㠀㤀㠀㘀㄀㐀䴀猀漀一漀爀洀愀氀∀ 猀琀礀氀攀㴀∀洀愀爀最椀渀ⴀ戀漀琀琀漀洀㨀 ㄀㔀瀀琀㬀 琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀 樀甀猀琀椀昀礀㬀 戀愀挀欀最爀漀甀渀搀㨀 渀漀渀攀 爀攀瀀攀愀琀 猀挀爀漀氀氀  ─  ─ 眀栀椀琀攀㬀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 䄀爀椀愀氀㬀 挀漀氀漀爀㨀 戀氀愀挀欀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀䤀吀∀㸀∀†㰀戀㸀䴀椀渀椀猀琀攀爀甀氀 䄀最爀椀挀甀氀琀甀爀椀椀 开椁 䐀攀稀瘀漀氀琀̀爁椀椀 Rurale: 11,677 miliarde lei (2,78 miliarde euro), în creştere cu਀㄀㌀Ⰰ㄀㌀─㰀⼀戀㸀 昀愀挀́ 搀攀 ㈀ ㄀  开椁 爀攀瀀爀攀稀椀渀琀̀ ㈀Ⰰ㄀㈀─ 搀椀渀 倀爀漀搀甀猀甀氀 䤀渀琀攀爀渀 䈀爀甀琀㰀戀㸀 㰀⼀戀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀 ਀㰀瀀 挀氀愀猀猀㴀∀礀椀瘀㐀㌀㈀㠀㤀㠀㘀㄀㐀䴀猀漀一漀爀洀愀氀∀ 猀琀礀氀攀㴀∀洀愀爀最椀渀ⴀ戀漀琀琀漀洀㨀 ㄀㔀瀀琀㬀 琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀 樀甀猀琀椀昀礀㬀 戀愀挀欀最爀漀甀渀搀㨀 渀漀渀攀 爀攀瀀攀愀琀 猀挀爀漀氀氀  ─  ─ 眀栀椀琀攀㬀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 䄀爀椀愀氀㬀 挀漀氀漀爀㨀 戀氀愀挀欀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀䤀吀∀㸀∀†㰀戀㸀䴀椀渀椀猀琀攀爀甀氀 䐀攀稀瘀漀氀琀̀爁椀椀 刀攀最椀漀渀愀氀攀 开椁 Turismului: 2,79 miliarde de lei, în scădere cu 5,8 la sută faţă de 20011

Ministerul Educaţiei, Cercetării,਀吀椀渀攀爀攀琀甀氀甀椀 开椁 匀瀀漀爀琀甀氀甀椀㨀 㠀Ⰰ㔀㔀 洀椀氀椀愀爀搀攀 搀攀 氀攀椀Ⰰ㰀⼀戀㸀 挀甀  Ⰰ㔀㔀─ 洀愀椀 瀀甀挀椁渀 搀攀挀琀 渀 2010

Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii:਀㄀㄀Ⰰ㔀㜀 洀椀氀椀愀爀搀攀 搀攀 氀攀椀Ⰰ㰀⼀戀㸀 搀椀渀 挀愀爀攀 挀栀攀氀琀甀椀攀氀椀 瀀攀爀猀漀渀愀氀 ㈀㔀Ⰰ㠀 洀椀氀椀漀愀渀攀 氀攀椀⸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀 ਀㰀瀀 挀氀愀猀猀㴀∀礀椀瘀㐀㌀㈀㠀㤀㠀㘀㄀㐀䴀猀漀一漀爀洀愀氀∀ 猀琀礀氀攀㴀∀洀愀爀最椀渀ⴀ戀漀琀琀漀洀㨀 ㄀㔀瀀琀㬀 琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀 樀甀猀琀椀昀礀㬀 戀愀挀欀最爀漀甀渀搀㨀 渀漀渀攀 爀攀瀀攀愀琀 猀挀爀漀氀氀  ─  ─ 眀栀椀琀攀㬀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 䄀爀椀愀氀㬀 挀漀氀漀爀㨀 戀氀愀挀欀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀䤀吀∀㸀∀†㰀戀㸀䴀椀渀椀猀琀攀爀甀氀 匀̀渁̀琁̀持椁椀㰀⼀戀㸀⸀ 匀甀洀愀 愀氀漀挀愀琀̀ va fi de 4,417 miliarde lei, mai mare cu 11% faţă de proiecţia de਀戀甀最攀琀 瀀攀渀琀爀甀 ㈀ ㄀ Ⰰ 搀愀爀 洀愀椀 洀椀挀̀ 挀甀 ㈀Ⰰ㜀 洀椀氀椀愀爀搀攀 氀攀椀 昀愀挀́ 搀攀 攀砀攀挀甀挀椁愀 戀甀最攀琀愀爀̀ pentru anul în curs.

Ministerul Apărării Naţionale: 4,8਀洀椀氀椀愀爀搀攀 氀攀椀Ⰰ 洀愀椀 洀椀挀 挀甀 ㈀㤀Ⰰ㈀㐀─ 昀愀挀́ 搀攀 愀渀甀氀 ㈀ ㄀ ⸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀 ਀㰀瀀 挀氀愀猀猀㴀∀礀椀瘀㐀㌀㈀㠀㤀㠀㘀㄀㐀䴀猀漀一漀爀洀愀氀∀ 猀琀礀氀攀㴀∀洀愀爀最椀渀ⴀ戀漀琀琀漀洀㨀 ㄀㔀瀀琀㬀 琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀 樀甀猀琀椀昀礀㬀 戀愀挀欀最爀漀甀渀搀㨀 渀漀渀攀 爀攀瀀攀愀琀 猀挀爀漀氀氀  ─  ─ 眀栀椀琀攀㬀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 䄀爀椀愀氀㬀 挀漀氀漀爀㨀 戀氀愀挀欀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀䤀吀∀㸀∀†㰀戀㸀䴀椀渀椀猀琀攀爀甀氀 䴀攀搀椀甀氀甀椀 开椁 倀̀搁甀爀椀氀漀爀㰀⼀戀㸀㨀 2.312.427.000 lei, mai mare cu aproape 29% faţă de cel din 2010.

Ministerul Economiei şi Comerţului: 1.498.882.000਀氀攀椀Ⰰ 搀椀渀 挀愀爀攀 㠀㔀⸀㜀㈀㄀⸀   瀀攀渀琀爀甀 挀栀攀氀琀甀椀攀氀椀 挀甀 瀀攀爀猀漀渀愀氀甀氀 开椁 ㈀㜀⸀㤀㌀㜀⸀   瀀攀渀琀爀甀 cheltuieli cu bunuri şi servicii.

•  Ministerul Comunicaţiilor şi਀匀漀挀椀攀琀̀持椁椀 䤀渀昀漀爀洀愀挀椁漀渀愀氀攀 ⠀䴀䌀匀䤀⤀㨀 ㄀㘀㔀⸀㔀㤀 ⸀  ⸀   氀攀椀Ⰰ 㰀⼀戀㸀渀 猀挀̀搁攀爀攀 挀甀 挀椀爀挀愀 34% comparativ cu anul 2010.

•  Ministerul Administraţiei şi਀䤀渀琀攀爀渀攀氀漀爀㰀⼀戀㸀㨀 㜀Ⰰ㜀 洀椀氀椀愀爀搀攀 氀攀椀Ⰰ 愀搀椀挀̀ ㄀Ⰰ㐀㈀─ 搀椀渀 倀䤀䈀Ⰰ 渀 猀挀̀搁攀爀攀 昀愀挀́ 搀攀 ㈀ ㄀ 㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀 ਀㰀瀀 挀氀愀猀猀㴀∀礀椀瘀㐀㌀㈀㠀㤀㠀㘀㄀㐀䴀猀漀一漀爀洀愀氀∀ 猀琀礀氀攀㴀∀洀愀爀最椀渀ⴀ戀漀琀琀漀洀㨀 ㄀㔀瀀琀㬀 琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀 樀甀猀琀椀昀礀㬀 戀愀挀欀最爀漀甀渀搀㨀 渀漀渀攀 爀攀瀀攀愀琀 猀挀爀漀氀氀  ─  ─ 眀栀椀琀攀㬀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 䄀爀椀愀氀㬀 挀漀氀漀爀㨀 戀氀愀挀欀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀䤀吀∀㸀∀☠渀戀猀瀀㬀☀渀戀猀瀀㬀㰀戀㸀䴀椀渀椀猀琀攀爀甀氀 䨀甀猀琀椀挀椁攀椀㨀 㰀⼀戀㸀㈀⸀㄀㌀㄀⸀㐀㐀㤀⸀  de lei, cu 14% mai mic decât cel actual

•  Camera Deputaţilor:਀㈀ 㤀⸀㐀㐀㘀⸀   氀攀椀Ⰰ 挀甀 㜀─ 洀愀椀 洀椀挀 昀愀挀́ 搀攀 挀攀氀 搀攀 愀渀甀氀 琀爀攀挀甀琀⸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀 ਀㰀瀀 挀氀愀猀猀㴀∀礀椀瘀㐀㌀㈀㠀㤀㠀㘀㄀㐀䴀猀漀一漀爀洀愀氀∀ 猀琀礀氀攀㴀∀洀愀爀最椀渀ⴀ戀漀琀琀漀洀㨀 ㄀㔀瀀琀㬀 琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀 樀甀猀琀椀昀礀㬀 戀愀挀欀最爀漀甀渀搀㨀 渀漀渀攀 爀攀瀀攀愀琀 猀挀爀漀氀氀  ─  ─ 眀栀椀琀攀㬀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 䄀爀椀愀氀㬀 挀漀氀漀爀㨀 戀氀愀挀欀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀䤀吀∀㸀∀☠渀戀猀瀀㬀 㰀戀㸀匀攀渀愀琀㰀⼀戀㸀㨀☀渀戀猀瀀㬀 㠀㘀Ⰰ㔀 洀椀氀椀漀愀渀攀 lei, în scădere cu 3,15% faţă de execuţia preliminată din 2010, de 94 milioane਀氀攀椀⸀⸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀 ਀㰀瀀 挀氀愀猀猀㴀∀礀椀瘀㐀㌀㈀㠀㤀㠀㘀㄀㐀䴀猀漀一漀爀洀愀氀∀ 猀琀礀氀攀㴀∀洀愀爀最椀渀ⴀ戀漀琀琀漀洀㨀 ㄀㔀瀀琀㬀 琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀 樀甀猀琀椀昀礀㬀 戀愀挀欀最爀漀甀渀搀㨀 渀漀渀攀 爀攀瀀攀愀琀 猀挀爀漀氀氀  ─  ─ 眀栀椀琀攀㬀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 䄀爀椀愀氀㬀 挀漀氀漀爀㨀 戀氀愀挀欀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀䤀吀∀㸀∀☠渀戀猀瀀㬀 㰀戀㸀䴀椀渀椀猀琀攀爀甀氀 䄀昀愀挀攀爀椀氀漀爀 Externe:  a fost aprobat: 530.126.000 lei.

Lista bugetelor pe 2011 care au fost aprobate vineri:

•਀㰀戀㸀䄀搀洀椀渀椀猀琀爀愀挀椁愀 倀爀攀稀椀搀攀渀挀椁愀氀̀㰁⼀戀㸀㨀 猀挀愀搀攀 挀甀 ㄀ ─ 氀愀 ㈀㤀Ⰰ㈀㜀㈀ 洀椀氀椀漀愀渀攀 氀攀椀㰀戀爀㸀 • SIE: 175,662 milioane de lei, în scădere
਀∀†㰀戀㸀匀刀䤀㰀⼀戀㸀㨀 㤀 㜀Ⰰ㜀㘀㤀 洀椀氀椀漀愀渀攀 搀攀 氀攀椀Ⰰ 渀 猀挀̀搁攀爀攀㰀戀爀㸀 • SPP: 123,087 milioane de lei, în creştere
਀∀†㰀戀㸀匀吀匀㰀⼀戀㸀㨀 ㈀㌀㔀Ⰰ㘀㔀㤀 洀椀氀椀漀愀渀攀 搀攀 氀攀椀Ⰰ 挀甀 愀瀀爀漀愀瀀攀 樀甀洀̀琁愀琀攀 洀愀椀 瀀甀挀椁渀 昀愀挀́ 搀攀 愀渀甀氀 trecut
਀∀†㰀戀㸀䌀漀渀猀椀氀椀甀氀 匀甀瀀攀爀椀漀爀 愀氀 䴀愀最椀猀琀爀愀琀甀爀椀椀㰀⼀戀㸀㨀 猀挀愀搀攀 挀甀 㐀Ⰰ㤀㠀─㰀戀爀㸀 • Autoritatea Electorală Permanentă: creşte (22,410਀洀椀氀椀漀愀渀攀 搀攀 氀攀椀Ⰰ 昀愀挀́ 搀攀 ㄀㔀Ⰰ㠀㜀㈀ 搀攀 洀椀氀椀漀愀渀攀 搀攀 氀攀椀 愀渀甀氀 愀挀攀猀琀愀⤀ 㰀戀爀㸀 • Consiliul Economic şi Social: creşte la 2,466਀洀椀氀椀漀愀渀攀 搀攀 氀攀椀Ⰰ 昀愀挀́ 搀攀 ㈀ ㄀  ⠀㈀Ⰰ㌀㌀㔀 洀椀氀椀漀愀渀攀 搀攀 氀攀椀⤀㰀戀爀㸀 • Societatea Română de Radiodifuziune: scade cu 5,5%
਀∀†㰀戀㸀吀攀氀攀瘀椀稀椀甀渀攀愀 倀甀戀氀椀挀̀㨁㰀⼀戀㸀 猀挀愀搀攀 挀甀 挀椀爀挀愀 㘀Ⰰ㔀─ 㰀戀爀㸀 • Agenţia Naţională de Presă Agerpres: scade cu 10,44%
਀∀㰠戀㸀 伀昀椀挀椀甀氀 一愀挀椁漀渀愀氀 瀀攀渀琀爀甀 䌀漀洀戀愀琀攀爀攀愀 匀瀀̀氁̀爁椀椀 䈀愀渀椀氀漀爀㨀 㰀⼀戀㸀猀挀愀搀攀 氀愀 㤀Ⰰ㔀㤀㄀ milioane lei
਀∀†㰀戀㸀䌀漀渀猀椀氀椀甀氀 一愀挀椁漀渀愀氀 瀀攀渀琀爀甀 䌀漀洀戀愀琀攀爀攀愀 䐀椀猀挀爀椀洀椀渀̀爁椀椀㨀㰀⼀戀㸀 猀挀愀搀攀 挀甀 㜀Ⰰ㔀─㰀戀爀㸀 • Academia Română: scade cu 6,9% şi ajunge la 245.615.000 de lei
਀∀†㰀戀㸀䄀最攀渀挀椁愀 一愀挀椁漀渀愀氀̀ 搀攀 䤀渀琀攀最爀椀琀愀琀攀㨀 㰀⼀戀㸀猀挀愀搀攀 挀甀 ㄀㐀─ 开椁 愀樀甀渀最攀 氀愀 ㄀㌀Ⰰ㔀㈀㐀 milioane de lei. .
਀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 䄀爀椀愀氀㬀 挀漀氀漀爀㨀 戀氀愀挀欀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀䤀吀∀㸀∀†㰀戀㸀䌀漀渀猀椀氀椀甀氀甀椀 一愀挀椁漀渀愀氀 愀氀 䄀甀搀椀漀瘀椀稀甀愀氀甀氀甀椀㨀㰀⼀戀㸀 猀挀愀搀攀 挀甀 㤀─ 开椁 愀樀甀渀最攀 氀愀 7,99 milioane de lei
਀∀†㰀戀㸀䌀甀爀琀攀愀 䌀漀渀猀琀椀琀甀挀椁漀渀愀氀̀㨁 㰀⼀戀㸀猀挀愀搀攀 挀甀 㐀─ 瀀渀̀ 氀愀 ㄀㈀⸀㔀㤀㈀⸀   搀攀 氀攀椀㰀戀爀㸀 • Consiliul Legislativ: scade la 5,492 milioane de lei
਀∀†㰀戀㸀䄀瘀漀挀愀琀甀氀 倀漀瀀漀爀甀氀甀椀㨀㰀⼀戀㸀 猀挀愀搀攀 氀愀 㔀Ⰰ㔀㜀  搀攀 洀椀氀椀漀愀渀攀 搀攀 氀攀椀㰀戀爀㸀 • CNSAS: scade cu 13% şi ajunge la 12,844 milioane de lei.

http://www.azi.ro/index.php?data=20.12.2010&rubrica=Actualitate&citeste=1

 

Opoziţia a prezentat moţiunea de cenzură pe Legea਀瀀爀椀瘀椀渀搀 猀愀氀愀爀椀稀愀爀攀愀 渀 愀渀甀氀 ㈀ ㄀㄀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀椀㸀㰀⼀戀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀 ㄀㐀瀀琀㬀 昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 䄀爀椀愀氀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀䤀吀∀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀 ਀㰀瀀 挀氀愀猀猀㴀∀礀椀瘀㐀㌀㈀㠀㤀㠀㘀㄀㐀䴀猀漀一漀爀洀愀氀∀ 猀琀礀氀攀㴀∀洀愀爀最椀渀ⴀ戀漀琀琀漀洀㨀 ㌀⸀㜀㔀瀀琀㬀 琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀 樀甀猀琀椀昀礀㬀∀㸀㰀戀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀 ㄀㐀瀀琀㬀 昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 䄀爀椀愀氀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀刀伀∀㸀䜀甀瘀攀爀渀 搀攀 Ḁ挠攁瀀愀爀椀ᰀ㰠⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀戀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀 ㄀㐀瀀琀㬀 昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 䄀爀椀愀氀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀䤀吀∀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀 ਀㰀瀀 挀氀愀猀猀㴀∀礀椀瘀㐀㌀㈀㠀㤀㠀㘀㄀㐀䴀猀漀一漀爀洀愀氀∀ 猀琀礀氀攀㴀∀洀愀爀最椀渀ⴀ戀漀琀琀漀洀㨀 ㌀⸀㜀㔀瀀琀㬀 琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀 樀甀猀琀椀昀礀㬀∀㸀㰀戀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀 ㄀㐀瀀琀㬀 昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 䄀爀椀愀氀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀刀伀∀㸀☀渀戀猀瀀㬀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀戀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀 ㄀㐀瀀琀㬀 昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 䄀爀椀愀氀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀䤀吀∀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀 ਀㰀瀀 挀氀愀猀猀㴀∀礀椀瘀㐀㌀㈀㠀㤀㠀㘀㄀㐀䴀猀漀一漀爀洀愀氀∀ 猀琀礀氀攀㴀∀洀愀爀最椀渀ⴀ戀漀琀琀漀洀㨀 ㌀⸀㜀㔀瀀琀㬀 琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀 樀甀猀琀椀昀礀㬀∀㸀㰀戀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 䄀爀椀愀氀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀刀伀∀㸀䴀漀挀椁甀渀攀愀 搀攀 挀攀渀稀甀爀̀ Ḁ䰠攀最攀愀 瀀爀椀瘀椀渀搀 猀愀氀愀爀椀稀愀爀攀愀 渀 愀渀甀氀 ㈀ ㄀㄀ ጀ†甀氀琀椀洀愀 挀攁愀瀀̀ trasă românilor de guvernarea Băsescu-Udrea-Boc“ a fost prezentată, ieri, în਀瀀氀攀渀甀氀 倀愀爀氀愀洀攀渀琀甀氀甀椀Ⰰ 渀 瀀爀攀稀攀渀挀愁 瀀爀攀洀椀攀爀甀氀甀椀 䔀洀椀氀 䈀漀挀Ⰰ 甀爀洀渀搀 猀̀ 昀椀攀 搀攀稀戀̀琁甀琀̀ luni.

PSD a contestat, în deschiderea şedinţei comune, faptul că citirea moţiunii਀愀 昀漀猀琀 瀀爀漀最爀愀洀愀琀̀ 渀愀椀渀琀攀 挀愀 愀挀攀愀猀琀愀 猀̀ 昀椀攀 搀攀瀀甀猀̀Ⰱ 搀愀爀 漀爀搀椀渀攀愀 搀攀 稀椀Ⰰ 挀愀爀攀 cuprindea ca singur punct prezentarea moţiunii, a fost aprobată de plen cu 148਀搀攀 瘀漀琀甀爀椀 Ḁ瀠攀渀琀爀甀ᰀⰠ 㔀㌀ Ḁ洀瀀漀琀爀椀瘀̀ᰁ†开椁 ㄀㤀 愀戀挀椁渀攀爀椀⸀ 吀攀砀琀甀氀 洀漀挀椁甀渀椀椀 愀 昀漀猀琀 citit, de la tribuna Parlamentului, de deputatul PNL Cristina Pocora, după ora਀㄀㄀⸀ Ⰰ 搀攀开椁 愀挀挀椁甀渀攀愀 昀甀猀攀猀攀 瀀爀漀最爀愀洀愀琀̀ 瀀攀渀琀爀甀 漀爀愀 ㄀ ⸀ ⸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 䄀爀椀愀氀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀䤀吀∀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀 ਀㰀瀀 挀氀愀猀猀㴀∀礀椀瘀㐀㌀㈀㠀㤀㠀㘀㄀㐀䴀猀漀一漀爀洀愀氀∀ 猀琀礀氀攀㴀∀洀愀爀最椀渀ⴀ戀漀琀琀漀洀㨀 ㌀⸀㜀㔀瀀琀㬀 琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀 樀甀猀琀椀昀礀㬀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 䄀爀椀愀氀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀刀伀∀㸀Ḁ䄠挀攀猀琀 䜀甀瘀攀爀渀 琀爀攀戀甀椀攀 猀̀ 瀀氀攀挀攀ᰀⰠ 攀猀琀攀 氀愀椀琀洀漀琀椀瘀甀氀 琀攀砀琀甀氀甀椀 洀漀琀椀甀渀椀椀 搀攀 cenzură, iar raţiunile pentru care acest lucru ar trebui să se întâmple sunt਀洀甀氀琀椀瀀氀攀⸀ Ḁ䄠挀攀猀琀 䜀甀瘀攀爀渀 琀爀攀戀甀椀攀 猀̀ 瀀氀攀挀攀 瀀攀渀琀爀甀 挀̀ 愀 爀椀搀椀挀愀琀 洀椀渀挀椀甀渀愀 氀愀 爀愀渀最 de lege“, a citit Cristina Pocora.

„Deşi prevede că salariile vor creşte cu 15% în anul 2011, Legea privind਀猀愀氀愀爀椀稀愀爀攀愀 瀀攀 ㈀ ㄀㄀ 爀攀挀甀瀀攀爀攀愀稀̀Ⰱ 渀 昀愀瀀琀Ⰰ 搀漀愀爀 ㄀Ⰰ㐀─ 搀椀渀 猀愀氀愀爀椀甀氀 瀀椀攀爀搀甀琀 渀 anul 2010, deoarece pe anul 2011 nu se mai acordă premii, prime de vacanţă sau਀愀氀 ㄀㌀ⴀ氀攀愀 猀愀氀愀爀椀甀⸀ 䴀愀椀 洀甀氀琀 搀攀挀琀 愀琀琀Ⰰ 猀攀 琀愀椀攀 琀椀挀栀攀琀攀氀攀 搀攀 洀愀猀̀ 猀愀甀 琀椀挀栀攀琀攀氀攀 cadou şi se elimină plata orelor suplimentare efectuate peste durata normală a਀琀椀洀瀀甀氀甀椀 搀攀 氀甀挀爀甀Ⰰ 瀀爀攀挀甀洀 开椁 洀甀渀挀愀 瀀爀攀猀琀愀琀̀ 渀 稀椀氀攀氀攀 搀攀 爀攀瀀愀甀猀 猀̀瀁琀̀洁渀愀氀 开椁 sărbători legale, încălcându-se, astfel, Codul Muncii. De fapt, această lege਀搀攀洀漀渀猀琀爀攀愀稀̀ 挀氀愀爀 挀̀ 猀挀漀瀀甀氀 瀀爀椀渀挀椀瀀愀氀 愀氀 䜀甀瘀攀爀渀甀氀甀椀 攀猀琀攀 猀̀ 戀愀最攀 洀渀愀 愀搀渀挀 渀 buzunarele bugetarilor“, menţionează textul moţiunii. „Guvernul Băsescu-Boc a਀愀爀̀琁愀琀 挀̀ 愀 爀愀琀愀琀 渀甀 渀甀洀愀椀 氀攀挀挀椁愀 挀漀洀瀀攀琀攀渀挀攁氀漀爀Ⰰ 搀愀爀 开椁 瀀攀 挀攀愀 愀 responsabilităţii sociale“, se mai artă în moţiune, care subliniază că actuala਀攀挀栀椀瀀̀ 搀攀 氀愀 倀愀氀愀琀甀氀 Victoria nu are nici cea mai mică intenţie să protejeze਀挀漀瀀椀椀椀 开椁 戀̀琁爀渀椀椀Ⰰ 愀开愁 挀甀洀 猀攀 渀琀洀瀀氀̀ 渀 漀爀椀挀攀 猀琀愀琀 搀攀 搀爀攀瀀琀⸀ Ḁ匠̀ 瀀甀渀攀洀 挀愀瀀̀琁 şirului de ţepe pe care Guvernul Boc le-a tras românilor şi să votam moţiunea਀搀攀 挀攀渀稀甀爀̀ᰁⰠ 愀 渀挀栀攀椀愀琀 䌀爀椀猀琀椀渀愀 倀漀挀漀爀愀⸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀 ਀㰀瀀 挀氀愀猀猀㴀∀礀椀瘀㐀㌀㈀㠀㤀㠀㘀㄀㐀䴀猀漀一漀爀洀愀氀∀ 猀琀礀氀攀㴀∀洀愀爀最椀渀ⴀ戀漀琀琀漀洀㨀 ㌀⸀㜀㔀瀀琀㬀 琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀 樀甀猀琀椀昀礀㬀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 䄀爀椀愀氀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀刀伀∀㸀䴀漀挀椁甀渀攀愀 搀攀瀀甀猀̀ 搀攀 伀瀀漀稀椀挀椁攀Ⰰ 洀椀攀爀挀甀爀椀Ⰰ 愀 昀漀猀琀 猀攀洀渀愀琀̀ 搀攀 ㈀ 㤀 瀀愀爀氀愀洀攀渀琀愀爀椀Ⰰ 74 de la PNL, 135਀搀攀 氀愀 倀匀䐀 开椁 urmează să fie dezbătută şi votată luni.

Vicepreşedintele Camerei Deputaţilor Ioan Oltean (PD-L), a anunţat, la਀昀椀渀愀氀甀氀 开攁搀椀渀挀攁椀Ⰰ 挀̀ 洀漀挀椁甀渀攀愀 搀攀 挀攀渀稀甀爀̀ 瘀愀 昀椀 搀攀稀戀̀琁甀琀̀Ⰱ 氀甀渀椀Ⰰ 氀愀 漀爀愀 ㄀ ⸀ ⸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 䄀爀椀愀氀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀䤀吀∀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀 ਀㰀瀀 挀氀愀猀猀㴀∀礀椀瘀㐀㌀㈀㠀㤀㠀㘀㄀㐀䴀猀漀一漀爀洀愀氀∀ 猀琀礀氀攀㴀∀洀愀爀最椀渀ⴀ戀漀琀琀漀洀㨀 ㌀⸀㜀㔀瀀琀㬀 琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀 樀甀猀琀椀昀礀㬀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 䄀爀椀愀氀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀刀伀∀㸀䔀氀 愀 瀀爀攀挀椀稀愀琀 挀̀ 䈀椀爀漀甀爀椀氀攀 倀攀爀洀愀渀攀渀琀攀 搀攀 洀愀爀挀椁 愀甀 栀漀琀̀爁琀 挀愀 瘀椀渀攀爀椀 猀̀ 愀椀戀̀ loc o nouă şedinţă comună, pentru a se citi cea de a doua moţiune de cenzură pe਀挀愀爀攀 漀瀀漀稀椀挀椁愀 漀 瘀愀 搀攀瀀甀渀攀Ⰰ Ḁ挠甀 挀攀爀琀椀琀甀搀椀渀攀ᰀⰠ 樀漀椀 ⠀椀攀爀椀 ጀ†渀⸀爀⸀⤀⸀ 倀漀琀爀椀瘀椀琀 氀甀椀 Oltean, şi această a doua moţiune va fi luată în dezbatere tot luni.

PNL şi PSD au depus, miercuri, moţiunea de cenzură intitulată „Legea਀瀀爀椀瘀椀渀搀 猀愀氀愀爀椀稀愀爀攀愀 渀 愀渀甀氀 ㈀ ㄀㄀ⴀ 甀氀琀椀洀愀 挀攁愀瀀̀ 琀爀愀猀̀ 爀漀洀渀椀氀漀爀 搀攀 䜀甀瘀攀爀渀甀氀 Băsescu-Udrea-Boc“, ca urmare a angajării răspunderii Guvernului asupra਀瀀爀漀椀攀挀琀甀氀甀椀 搀攀 氀攀最攀 瀀爀椀瘀椀渀搀 猀愀氀愀爀椀稀愀爀攀愀 渀 愀渀甀氀 ㈀ ㄀㄀ 愀 瀀攀爀猀漀渀愀氀甀氀甀椀 瀀氀̀琁椀琀 din fonduri publice.

 

Moţiunea „Guvernul iresponsabil“

Liderul deputaţilor PSD+PC, Mircea Duşa, a anunţat, ieri, depunerea unei a਀搀漀甀愀 洀漀挀椁甀渀椀 搀攀 挀攀渀稀甀爀̀Ⰱ 椀渀琀椀琀甀氀愀琀攀 Ḁ䰠攀最攀愀 猀愀氀愀爀椀稀̀爁椀椀 䜀甀瘀攀爀渀甀氀甀椀 iresponsabil“, ca urmare a asumării răspunderii Executivului pe proiectul਀氀攀最椀椀ⴀ挀愀搀爀甀 瀀爀椀瘀椀渀搀 猀愀氀愀爀椀稀愀爀攀愀 甀渀椀琀愀爀̀ 愀 瀀攀爀猀漀渀愀氀甀氀甀椀 瀀氀̀琁椀琀 搀椀渀 昀漀渀搀甀爀椀 publice. Textul moţiunii amendează discriminările pe care le operează grilele਀搀攀 猀愀氀愀爀椀稀愀爀攀 开椁 爀攀挀氀愀洀̀ 昀愀瀀琀甀氀 挀̀ 愀挀琀甀氀 渀漀爀洀愀琀椀瘀 猀琀愀琀甀攀愀稀̀Ⰱ 搀攀 昀愀瀀琀Ⰰ 爀攀搀甀挀攀爀攀愀 salariilor cu 25%. Liderul deputaţilor PSD consideră că prin legea în discuţie਀猀攀 氀攀最椀昀攀爀攀愀稀̀ 漀 猀愀氀愀爀椀稀愀爀攀 Ḁ椠渀樀甀猀琀̀ᰁ⸠ 츀渀 漀瀀椀渀椀愀 猀漀挀椀愀氀 搀攀洀漀挀爀愀挀椁氀漀爀Ⰰ 䰀攀最攀愀 salarizării trebuia dezbătută în Parlament astfel încât să nu aibă inechităţi.

Mircea Duşa a criticat decizia ca moţiunea să fie citită astăzi în plenul਀爀攀甀渀椀琀Ⰰ 愀昀椀爀洀渀搀 挀̀ 愀挀攀猀琀愀 攀猀琀攀 甀渀 愀戀甀稀 搀椀渀 瀀愀爀琀攀愀 洀愀樀漀爀椀琀̀持椁椀⸀ Ḁ嘠漀洀 瘀攀渀椀 洀椀渀攀 (azi-n.r.), vom critica acest lucru şi ne vom bate pe proceduri în sensul că਀琀漀琀甀开椁 琀爀攀戀甀椀攀 爀攀猀瀀攀挀琀愀琀 开椁 爀攀最甀氀愀洀攀渀琀甀氀 开攁搀椀渀挀攁氀漀爀 挀漀洀甀渀攀Ⰰ 搀愀爀 开椁 爀攀最甀氀愀洀攀渀琀甀氀 fiecărei Camere în parte“, a susţinut Duşa.

 

 

http://www.azi.ro/index.php?data=20.12.2010&rubrica=Starea_economiei&citeste=1

Împrumuturile pentru salarii sunt imorale

 

Prim-viceguvernatorul BNR, Florin Georgescu, este de părere că România nu਀愀爀攀 漀 瀀爀漀戀氀攀洀̀ 氀攀最愀琀̀ 搀攀 渀椀瘀攀氀甀氀 搀愀琀漀爀椀攀椀 瀀甀戀氀椀挀攀Ⰰ 挀愀爀攀 猀攀 猀椀琀甀攀愀稀̀ 氀愀 aproximativ 36% din PIB, echivalentul a peste 41 de miliarde de euro. Marile਀瀀爀漀戀氀攀洀攀 猀甀渀琀 瘀椀琀攀稀愀 渀搀愀琀漀爀̀爁椀椀 开椁 椀洀漀爀愀氀椀琀愀琀攀愀 搀攀洀攀爀猀甀氀甀椀⸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀戀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 䄀爀椀愀氀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀䤀吀∀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀 ਀㰀瀀 挀氀愀猀猀㴀∀礀椀瘀㐀㌀㈀㠀㤀㠀㘀㄀㐀䴀猀漀一漀爀洀愀氀∀ 猀琀礀氀攀㴀∀洀愀爀最椀渀ⴀ戀漀琀琀漀洀㨀 ㌀⸀㜀㔀瀀琀㬀 琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀 樀甀猀琀椀昀礀㬀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 䄀爀椀愀氀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀刀伀∀㸀䰀愀 昀椀渀攀氀攀 愀渀甀氀甀椀 ㈀ 㠀Ⰰ 搀愀琀漀爀椀愀 瀀甀戀氀椀挀̀ 攀爀愀 搀攀 渀甀洀愀椀 ㈀㄀─ 搀椀渀 倀䤀䈀Ⰰ 愀开愁搀愀爀Ⰰ 渀 mai puţin de doi ani, a crescut cu 17,4 miliarde de euro. Şi nu ar fi rău dacă਀戀愀渀椀椀 洀瀀爀甀洀甀琀愀挀椁 愀爀 昀椀 昀漀氀漀猀椀挀椁 瀀攀渀琀爀甀 椀渀瘀攀猀琀椀挀椁椀 开椁 渀甀 瀀攀渀琀爀甀 愀挀漀瀀攀爀椀爀攀愀 甀渀漀爀 cheltuieli inutile. Căci, numai atunci, crede oficialul, împrumuturile n-ar fi਀Ḁ椠洀漀爀愀氀攀 猀漀挀椀愀氀ᰀ⸠㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 䄀爀椀愀氀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀䤀吀∀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀 ਀㰀瀀 挀氀愀猀猀㴀∀礀椀瘀㐀㌀㈀㠀㤀㠀㘀㄀㐀䴀猀漀一漀爀洀愀氀∀ 猀琀礀氀攀㴀∀洀愀爀最椀渀ⴀ戀漀琀琀漀洀㨀 ㌀⸀㜀㔀瀀琀㬀 琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀 樀甀猀琀椀昀礀㬀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 䄀爀椀愀氀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀刀伀∀㸀Ḁ䰠愀开椁 挀漀瀀椀椀氀漀爀 开椁 渀攀瀀漀挀椁氀漀爀 搀愀琀漀爀椀椀Ⰰ 搀愀爀Ⰰ 渀 挀漀渀琀爀愀瀀愀爀琀椀搀̀Ⰱ 氀攀 氀愀开椁 愀挀琀椀瘀攀Ⰰ drumuri, poduri, infrastructură publică, şcoli, spitale, tomografe, RMN-uri.਀䐀愀挀̀ 昀愀挀椀 搀愀琀漀爀椀椀 猀̀ 瀀氀̀琁攀开琁椀 猀愀氀愀爀椀椀Ⰰ 猀̀ 椀攀椀 堀㔀 开椁 瀀氀愀猀洀攀 渀 挀漀洀甀渀攀 攀猀琀攀 开椁 antiproductiv şi imoral social“, a declarat prim-viceguvernatorul BNR, cu਀漀挀愀稀椀愀 Ḁ娠椀氀攀氀漀爀 瀀漀爀挀椁氀漀爀 搀攀猀挀栀椀猀攀 瀀攀渀琀爀甀 猀琀甀搀攀渀挀椁椀 攀挀漀渀漀洀椀开琁椀ᰀ⸠㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀 ਀㰀瀀 挀氀愀猀猀㴀∀礀椀瘀㐀㌀㈀㠀㤀㠀㘀㄀㐀䴀猀漀一漀爀洀愀氀∀ 猀琀礀氀攀㴀∀洀愀爀最椀渀ⴀ戀漀琀琀漀洀㨀 ㌀⸀㜀㔀瀀琀㬀 琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀 樀甀猀琀椀昀礀㬀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 䄀爀椀愀氀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀刀伀∀㸀䔀氀 愀 愀搀̀甁最愀琀 挀̀ 洀愀樀漀爀愀爀攀愀 椀洀瀀漀稀椀琀攀氀漀爀 开椁 琀愀砀攀氀漀爀 搀攀猀挀甀爀愀樀攀愀稀̀ 洀攀搀椀甀氀 攀挀漀渀漀洀椀挀Ⰰ pentru că „omoară potenţialele surse de venit bugetar“ şi a recomandat਀愀甀琀漀爀椀琀̀持椁氀漀爀 猀̀ 猀攀 洀漀戀椀氀椀稀攀稀攀 瀀攀渀琀爀甀 愀琀爀愀最攀爀攀愀 昀漀渀搀甀爀椀氀漀爀 攀甀爀漀瀀攀渀攀⸀ Ḁ츠渀 perioada de criză, este de preferat ajustarea cheltuielilor. A creşte਀椀洀瀀漀稀椀琀攀氀攀 开椁 琀愀砀攀氀攀 渀猀攀愀洀渀̀ 愀 搀攀猀挀甀爀愀樀愀 洀攀搀椀甀氀 攀挀漀渀漀洀椀挀Ⰰ 挀攀攀愀 挀攀 攀猀琀攀 contraproductiv din punct de vedere al bugetului însuşi, pentru că omori਀瀀漀琀攀渀挀椁愀氀攀 猀甀爀猀攀 搀攀 瘀攀渀椀琀 戀甀最攀琀愀爀ᰀⰠ 愀 攀砀瀀氀椀挀愀琀 䜀攀漀爀最攀猀挀甀⸀ 伀昀椀挀椀愀氀甀氀 愀 愀爀̀琁愀琀 挀̀ există cinci pedale pe care pot să apese autorităţile ca să regleze situaţia਀攀挀漀渀漀洀椀挀̀Ⰱ 渀 瀀攀爀椀漀愀搀愀 挀爀椀稀攀椀⸀ 倀爀椀洀ⴀ瘀椀挀攀最甀瘀攀爀渀愀琀漀爀甀氀 愀 爀攀挀漀洀愀渀搀愀琀 愀琀爀愀最攀爀攀愀 挀甀 prioritate a fondurilor europene şi investiţii în infrastructură, fie ea਀爀甀琀椀攀爀̀Ⰱ 搀攀 挀愀氀攀 昀攀爀愀琀̀ 猀愀甀 猀漀挀椀愀氀̀⸁㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀 ਀㰀瀀 挀氀愀猀猀㴀∀礀椀瘀㐀㌀㈀㠀㤀㠀㘀㄀㐀䴀猀漀一漀爀洀愀氀∀ 猀琀礀氀攀㴀∀洀愀爀最椀渀ⴀ戀漀琀琀漀洀㨀 ㌀⸀㜀㔀瀀琀㬀 琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀 樀甀猀琀椀昀礀㬀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 䄀爀椀愀氀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀刀伀∀㸀Ḁ䄠瘀攀洀 搀攀 愀琀爀愀猀 瘀爀攀漀 ㌀  搀攀 洀椀氀椀愀爀搀攀 搀攀 攀甀爀漀 渀 琀漀琀愀氀⸀ 䄀洀 愀琀爀愀猀 昀漀愀爀琀攀 瀀甀挀椁渀Ⰰ vreo 10%. Trebuie să ne mobilizăm toţi, autorităţile, factorii decizionali਀挀漀洀瀀攀琀攀渀挀椁Ⰰ 瀀攀渀琀爀甀 愀 愀挀挀攀猀愀 愀挀攀猀琀攀 昀漀渀搀甀爀椀 渀攀挀攀猀愀爀攀 攀挀漀渀漀洀椀攀椀 爀攀愀氀攀⸀ 匀甀渀琀 fonduri pentru modernizarea economiei reale, fonduri pentru dezvoltarea਀愀最爀椀挀甀氀琀甀爀椀椀Ⰰ 搀攀稀瘀漀氀琀愀爀攀愀 椀渀搀甀猀琀爀椀攀椀 愀氀椀洀攀渀琀愀爀攀Ⰰ 挀愀 猀̀ 爀椀搀椀挀椀 椀洀瀀漀爀琀甀爀椀氀攀Ⰰ 猀̀ reduci dezechilibrul comercial şi valutar al ţării, pentru infrastructura਀氀漀挀愀氀椀琀̀持椁氀漀爀Ⰰ 瀀攀渀琀爀甀 洀戀甀渀̀琁̀持椁爀攀愀 爀攀挀攁氀攀氀漀爀 搀攀 挀愀渀愀氀椀稀愀爀攀Ⰰ 愀 爀攀挀攁氀攀氀漀爀 搀攀 energie termică, alimentare cu apă şi aşa mai departe“, a explicat oficialul.

Potrivit acestuia, după accesarea fondurilor europene, o să scadă şi rata਀开漁洀愀樀甀氀甀椀 开椁 搀攀昀椀挀椀琀甀氀 攀砀琀攀爀渀 椀愀爀 㐀 ─ 搀椀渀 戀愀渀椀 瘀漀爀 爀̀洁渀攀 渀 挀愁爀̀⸁ 㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀 ਀㰀瀀 挀氀愀猀猀㴀∀礀椀瘀㐀㌀㈀㠀㤀㠀㘀㄀㐀䴀猀漀一漀爀洀愀氀∀ 猀琀礀氀攀㴀∀洀愀爀最椀渀ⴀ戀漀琀琀漀洀㨀 ㌀⸀㜀㔀瀀琀㬀 琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀 樀甀猀琀椀昀礀㬀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 䄀爀椀愀氀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀刀伀∀㸀䜀攀漀爀最攀猀挀甀 愀 洀愀椀 猀瀀甀猀 挀̀Ⰱ 瀀攀渀琀爀甀 愀 猀挀̀搁攀愀 攀瘀愀稀椀甀渀攀愀 昀椀猀挀愀氀̀Ⰱ 刀漀洀渀椀愀 愀爀攀 nevoie de un cod fiscal mai ferm şi a recunoscut că, aşa cum în toate statele਀攀砀椀猀琀̀ 戀漀氀椀Ⰰ 愀开愁 攀砀椀猀琀̀ 开椁 攀瘀愀稀椀甀渀攀⸀ 㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀 ਀㰀瀀 挀氀愀猀猀㴀∀礀椀瘀㐀㌀㈀㠀㤀㠀㘀㄀㐀䴀猀漀一漀爀洀愀氀∀ 猀琀礀氀攀㴀∀洀愀爀最椀渀ⴀ戀漀琀琀漀洀㨀 ㌀⸀㜀㔀瀀琀㬀 琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀 樀甀猀琀椀昀礀㬀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 䄀爀椀愀氀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀刀伀∀㸀伀昀椀挀椀愀氀甀氀 愀 洀愀椀 猀瀀甀猀 挀̀ 琀漀挀洀愀椀 挀椀渀攀 渀甀 瀀氀̀琁攀开琁攀 椀洀瀀漀稀椀琀攀 开椁 琀愀砀攀 氀愀 渀椀瘀攀氀甀氀 corect beneficiază de cheltuielile publice, ei folosind mai mult şoselele pe਀挀愀爀攀 洀攀爀最 挀甀 洀愀开椁渀椀 猀挀甀洀瀀攀Ⰰ 渀 琀椀洀瀀 挀攀 挀椀渀攀 瀀氀̀琁攀开琁攀 洀攀爀最攀 瀀攀 樀漀猀Ⰰ 渀挀̀氁挀愁琀 挀甀 pantofi sport. Georgescu a comparat economia României cu o Dacie Logan care਀瀀漀愀琀攀 爀甀氀愀 戀椀渀攀 挀甀 㤀  搀攀 欀洀⼀漀爀̀Ⰱ 渀 琀椀洀瀀 挀攀 挀漀渀搀甀挀̀琁漀爀椀椀 渀漀开琁爀椀 愀甀 渀挀攀爀挀愀琀 猀̀ meargă cu mai mult, au consumat prea mult combustibil şi au deteriorat piesele.਀Ḁ帠漁昀攀爀椀椀 渀漀开琁爀椀Ⰰ 搀攀开椁 氀椀 猀ⴀ愀 猀瀀甀猀 猀̀ 渀甀 搀攀瀀̀弁攁愀猀挀̀ 㤀  欀洀⼀栀Ⰰ 愀甀 琀甀爀愀琀 瀀渀̀ 氀愀 120 şi au mers şi cu benzină împrumutată“, a explicat Georgescu.

 

 

http://www.cotidianul.ro/132510-Comisia-Europeana-vrea-sa-aiba-un-ministru-in-guvernul-Boc

 

România, o țară condusă de o clasă politică incompetentă

Comisia Europeană vrea să aibă un ministru în guvernul Boc

Funcționarii Comisiei Europene sunt pur și਀猀椀洀瀀氀甀 猀瀀攀爀椀愀ᬀ椂 搀攀 瀀爀漀猀琀椀愀 最甀瘀攀爀渀甀氀甀椀 䈀漀挀⸀ 䔀椀 猀瀀甀渀 挀̀ 爀攀昀漀爀洀攀氀攀 愀渀甀渀ᬀ愂琀攀 搀攀 București sunt de fațadă, iar românii o duc prost pentru că Executivul nu știe਀猀̀ 愀琀爀愀最̀ 昀漀渀搀甀爀椀 攀甀爀漀瀀攀渀攀⸀ 䐀爀攀瀀琀 甀爀洀愀爀攀 攀椀 瀀爀漀瀀甀渀 䌀漀洀椀猀椀攀椀 䔀甀爀漀瀀攀渀攀 猀̀ⴁᤀ椂 numească în guvernul Boc un ministru fără portofoliu, care să vegheze la਀愀戀猀漀爀ᬀ椂愀 昀漀渀搀甀爀椀氀漀爀 攀甀爀漀瀀攀渀攀 搀攀 挀̀琁爀攀 ᬀ愂爀愀 渀漀愀猀琀爀̀⸁㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀 ਀㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀 樀甀猀琀椀昀礀㬀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 䄀爀椀愀氀㬀 挀漀氀漀爀㨀 爀最戀⠀㄀㜀Ⰰ ㄀㜀Ⰰ ㄀㜀⤀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀䤀吀∀㸀唀渀 搀漀挀甀洀攀渀琀 搀攀 甀稀 椀渀琀攀爀渀 愀氀 䌀漀洀椀관猀椀攀椀 Europene arată că raportările oficialilor de la Bucu­rești referitoare la reforme-cheie pen­tru਀刀漀洀渀椀愀Ⰰ 椀渀挀氀甀猀椀瘀 挀攀愀 愀 愀搀洀椀渀椀猀琀爀愀ᬀ椂攀椀 瀀甀戀氀椀挀攀Ⰰ 瀀爀攀挀甀洀 ᤀ椂 氀愀 洀̀猁甀爀椀氀攀 întreprinse pentru absorbția fondurilor structurale nu păcălesc pe nimeni la Bruxelles. Clasa਀瀀漀氀椀琀椀挀̀ 愀甀琀漀栀琀漀渀̀ 攀猀琀攀 挀愀爀愀挀琀攀爀椀稀愀琀̀ 挀愀 昀椀椀渀搀 Ḁ洠愀爀挀愀琀̀ 搀攀 挀漀渀昀氀椀挀琀攀 搀攀 interese", „slabă" ca nivel de pregătire, „funcțio­nând în cicluri਀攀氀攀挀琀漀爀愀氀攀 猀挀甀爀琀攀∀ ᤀ椂 Ḁ椠渀挀愀관瀀愀戀椀氀̀ ᤀ椂 搀攀稀椀渀琀攀爀攀猀愀琀̀ 搀攀 椀洀瀀氀攀관洀攀渀琀愀爀攀愀 reformelor structurale indis­pensabile". Cât despre Parlamentul României,਀椀渀猀琀椀琀甀ᬀ椂攀 瘀椀琀愀氀̀ 渀 愀猀椀最甀爀愀爀攀愀 攀挀栀椀氀椀戀爀甀氀甀椀 搀攀洀漀挀爀愀琀椀挀Ⰰ 愀挀攀猀琀愀 攀猀琀攀 瘀̀稁甀琀 挀愀 „incapabil în exercitarea funcției sale democratice de control a਀最甀瘀攀爀渀甀氀甀椀∀Ⰰ 猀挀爀椀攀 㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 䄀爀椀愀氀㬀 挀漀氀漀爀㨀 爀最戀⠀㄀㜀Ⰰ ㄀㜀Ⰰ ㄀㜀⤀㬀∀㸀㰀愀 爀攀氀㴀∀渀漀昀漀氀氀漀眀∀ 琀愀爀最攀琀㴀∀开戀氀愀渀欀∀ 栀爀攀昀㴀∀栀琀琀瀀㨀⼀⼀眀眀眀⸀昀椀渀愀渀挀椀愀爀甀氀⸀挀漀洀⼀愀爀琀椀挀漀氀开㔀㐀㘀 㤀⼀甀渀ⴀ搀漀挀甀洀攀渀琀ⴀ椀渀琀攀爀渀ⴀ愀氀ⴀ攀砀攀挀甀琀椀瘀甀氀甀椀ⴀ攀甀爀漀瀀攀愀渀ⴀ愀琀攀猀琀愀ⴀ椀渀挀愀瀀愀挀椀琀愀琀攀愀ⴀ瀀甀琀攀爀椀椀ⴀ搀攀ⴀ愀ⴀ愀搀洀椀渀椀猀琀爀愀ⴀ琀愀爀愀⸀栀琀洀氀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀挀漀氀漀爀㨀 爀最戀⠀㈀㈀㠀Ⰰ ㌀㐀Ⰰ ㈀㌀⤀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀䤀吀∀㸀昀椀渀愀渀挀椀愀爀甀氀⸀挀漀洀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀愀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 䄀爀椀愀氀㬀 挀漀氀漀爀㨀 爀最戀⠀㄀㜀Ⰰ ㄀㜀Ⰰ ㄀㜀⤀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀䤀吀∀㸀⸀ 츀渀 consecință, actul guvernamental este „superficial și inefi­cient, marcat de਀爀攀氀愀ᬀ椂椀 搀攀 愀甀琀漀관爀椀琀愀琀攀 甀渀攀漀爀椀 挀漀渀昀氀椀挀琀甀愀氀攀∀⸀ 吀攀栀渀漀挀爀愀ᬀ椂椀 搀攀 氀愀 䈀爀甀砀攀氀氀攀猀 渀甀 最̀猁攀猀挀 渀 Administrația de la București਀甀渀 椀渀琀攀爀氀漀挀甀琀漀爀 瀀爀攀最̀琁椀琀Ⰰ 挀愀瀀愀戀椀氀 猀̀ 椀洀瀀氀攀洀攀渀琀攀稀攀 爀攀昀漀爀洀攀 ᤀ椂 猀̀ 猀攀 戀甀挀甀爀攀 搀攀 sprijinul politic necesar asigurării continuității acestor reforme. Această਀愀渀愀氀椀稀̀ 氀甀挀椀搀̀ 愀 愀挀琀椀瘀椀琀̀ᬁ椂椀 最甀관瘀攀爀관渀甀氀甀椀 攀猀琀攀 渀猀漀ᬀ椂琀̀ 搀攀 甀渀 猀攀琀 搀攀 瀀爀漀관瀀甀渀攀爀椀 de soluții: reorganizarea gene­rală a adminisțratiei publice, în vederea਀猀甀瀀爀椀洀̀爁椀椀 愀最攀渀ᬀ椂椀氀漀爀 ᤀ椂 搀椀爀攀挀ᬀ椂椀氀漀爀 搀椀渀 洀椀渀椀猀琀攀爀攀 搀攀瘀攀渀椀琀攀 椀渀甀琀椀氀攀 猀愀甀 爀攀搀甀渀관搀愀渀琀攀 și raționalizarea funcționării ministerelor; responsabilizarea funcțio­narilor਀瀀甀戀氀椀挀椀 瀀爀椀渀 挀漀渀琀爀愀挀琀攀 搀攀 瀀攀爀昀漀爀관洀愀渀ᬀ̂ ᤀ椂 挀漀渀搀甀挀攀爀攀 瀀爀椀渀 漀戀椀攀挀琀椀瘀攀Ⰰ 搀攀 atingerea acestora fiind condiționată alocarea resurselor bugetare de care਀戀攀渀攀昀椀挀椀愀稀̀㬁 瀀爀漀洀漀瘀愀爀攀愀 渀 爀攀最椀洀 搀攀 甀爀最攀渀ᬀ̂ 愀 甀渀攀椀 攀氀椀琀攀 愀搀洀椀渀椀猀琀爀愀琀椀瘀攀Ⰰ 戀椀渀攀 pregătite din punct de vedere profesional și bine remunerate, plasate în਀瀀甀渀挀琀攀氀攀ⴀ挀栀攀椀攀 愀氀攀 愀搀洀椀渀椀猀琀爀愀ᬀ椂攀椀 瀀甀戀氀椀挀攀Ⰰ 椀愀爀 愀渀最愀樀愀爀攀愀 愀挀攀猀琀漀爀 漀愀洀攀渀椀 猀̀ 猀攀 facă pe baza unor criterii de perfor­manță transparente, renunțându-se la਀Ḁ瀠爀漀洀漀관瘀愀爀椀 瀀漀氀椀琀椀挀攀∀⸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀 ਀㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀 樀甀猀琀椀昀礀㬀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 䄀爀椀愀氀㬀 挀漀氀漀爀㨀 爀最戀⠀㄀㜀Ⰰ ㄀㜀Ⰰ ㄀㜀⤀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀䤀吀∀㸀匀氀̀戁椀挀椀甀渀椀氀攀 洀攀挀愀渀椀猀洀甀氀甀椀 搀攀 愀戀猀漀爀戀ᬀ琂椀攀 愀 fondurilor europene, iden­tificate de experții CE în documentul menționat, sunt਀瀀爀攀稀攀渀琀攀 渀 琀漀愀琀攀 攀琀愀瀀攀氀攀 瀀爀漀挀攀猀甀氀甀椀 搀攀 挀漀渀琀爀愀挀琀愀爀攀 ᤀ椂 椀洀瀀氀攀洀攀渀琀愀爀攀⸀ 䄀猀琀昀攀氀Ⰰ 渀 etapa de selecție a proiectelor, autoritățile au exigente disproporționate față਀搀攀 瀀漀琀攀渀ᬀ椂愀氀椀椀 戀攀渀攀昀椀挀椀愀爀椀Ⰰ 挀甀洀 愀爀 昀椀 椀洀瀀甀渀攀爀攀愀 漀戀氀椀最愀琀椀瘀椀琀̀ᬁ椂椀 愀渀愀氀椀稀攀氀漀爀 cost-beneficii în cazul micilor proiecte rutiere finanțate prin Programul਀伀瀀攀爀愀ᬀ椂漀渀愀氀 刀攀最椀漀渀愀氀⸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀 ਀㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀 樀甀猀琀椀昀礀㬀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 䄀爀椀愀氀㬀 挀漀氀漀爀㨀 爀最戀⠀㄀㜀Ⰰ ㄀㜀Ⰰ ㄀㜀⤀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀䤀吀∀㸀츀渀 攀琀愀瀀愀 挀攀爀攀爀椀氀漀爀 搀攀 漀昀攀爀琀̀Ⰱ 瘀甀氀渀攀爀愀관戀椀氀椀관琀̀ᬁ椂氀攀 identificate se referă la slaba cali­tate a documentelor de cerere de ofertă,਀挀爀椀琀攀爀椀椀氀攀 搀椀猀挀甀琀愀戀椀氀攀 搀攀 猀攀氀攀挀ᬀ椂攀 愀 瀀爀漀椀攀挀琀攀氀漀爀 ᤀ椂 椀渀挀漀洀瀀攀琀攀渀ᬀ愂 挀攀氀漀爀 挀愀爀攀 昀愀挀 evaluarea. Soluția propusă constă în sprijinirea directă a autorităților con­trac­tante਀ᤀ椂 猀琀愀渀搀愀爀搀椀稀愀爀攀愀 搀漀挀甀관洀攀渀관琀攀氀漀爀⸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀 ਀㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀 樀甀猀琀椀昀礀㬀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 䄀爀椀愀氀㬀 挀漀氀漀爀㨀 爀最戀⠀㄀㜀Ⰰ ㄀㜀Ⰰ ㄀㜀⤀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀䤀吀∀㸀䈀攀渀攀昀椀挀椀愀爀椀椀 昀漀渀搀甀爀椀氀漀爀 攀甀爀漀瀀攀渀攀 猀甀渀琀 caracterizați ca marcați de „iner­ție" și nepregătiți, ceea ce necesită o਀瀀爀攀稀攀渀ᬀ̂ 洀愀椀 瘀椀稀椀戀椀氀̀ ᤀ椂 洀愀椀 愀挀琀椀瘀̀ 搀椀渀 瀀愀爀琀攀愀 䌀䔀Ⰰ 瀀攀渀琀爀甀 挀愀 愀挀攀ᤀ琂椀愀 猀̀ 猀椀洀琀̀ susținere directă.

Date fiind aceste caracteristici ale਀瀀爀漀挀攀猀甀氀甀椀 愀戀猀漀爀戀ᬀ椂攀椀 昀椀渀愀渀ᬀ̂爁椀氀漀爀 攀甀爀漀관瀀攀渀攀Ⰰ 渀甀 攀猀琀攀 漀 猀甀爀瀀爀椀稀̀ 瀀漀稀椀ᬀ椂漀渀愀爀攀愀 României pe penultimul loc în UE27, înaintea Greciei, în ceea ce privește਀瘀漀氀甀洀甀氀 昀椀渀愀渀挀椀愀爀 爀愀瀀漀爀琀愀琀 愀氀 瀀爀漀椀攀挀관琀攀氀漀爀 猀攀氀攀挀琀愀琀攀Ⰰ 挀甀 漀 爀愀琀̀ 搀攀 ㄀㐀─Ⰰ ᤀ椂 渀椀挀椀 perspectiva pierderii, la finele acestui an, a fondurilor alocate în perioada਀㈀ 㜀ⴀ㈀ ㄀㌀ ᤀ椂 爀̀洁愀猀攀 渀攀挀栀攀氀琀甀椀琀攀⸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀 ਀㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀 樀甀猀琀椀昀礀㬀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 䄀爀椀愀氀㬀 挀漀氀漀爀㨀 爀最戀⠀㄀㜀Ⰰ ㄀㜀Ⰰ ㄀㜀⤀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀䤀吀∀㸀䌀漀爀攀挀琀愀爀攀愀 搀攀昀椀挀椀攀渀ᬀ攂氀漀爀 洀愀椀 猀甀猀 愀渀愀관氀椀稀愀琀攀 ar putea fi făcută, susțin experții CE, prin întărirea dialogului politic cu਀愀甀琀漀爀椀琀̀ᬁ椂氀攀 搀攀 氀愀 䈀甀挀甀爀攀ᤀ琂椀Ⰰ prin implicarea activă a tehnocraților europeni în realizarea reformelor, prin਀洀漀戀椀氀椀稀愀爀攀愀 愀猀椀猀琀攀渀ᬀ攂椀 琀攀栀渀椀挀攀 ᤀ椂 氀攀最̀괁琀甀爀愀 搀椀爀攀挀琀̀ 挀甀 戀攀渀攀昀椀挀椀愀爀椀椀 搀攀 昀漀渀搀甀爀椀 europene.

Pentru siguranța imple­men­tării soluțiilor਀瀀爀漀瀀甀猀攀 ᤀ椂 愀 爀攀昀漀爀洀攀氀漀爀 渀攀挀攀猀愀爀攀Ⰰ 愀爀 昀椀 渀攀挀攀猀愀爀̀ 渀甀洀椀爀攀愀 甀渀甀椀 洀椀渀椀猀琀爀甀 昀̀爁̀ portofoliu, cu autoritate politică în sânul guvernului, care să reprezinte un਀椀渀琀攀爀氀漀挀甀琀漀爀 搀攀 渀挀爀攀搀攀爀攀 愀氀 䌀漀洀椀猀椀攀椀 䔀甀爀漀瀀攀渀攀 ᤀ椂 挀愀爀攀 猀̀ 瘀攀最栀攀稀攀 氀愀 continuitatea procesului. Totodată, CE ar putea fi „prezenta" alături de਀倀愀爀氀愀洀攀渀琀甀氀 刀漀洀渀椀攀椀Ⰰ 瀀爀椀渀 瀀愀爀琀椀挀椀관瀀愀爀攀愀 攀砀瀀攀爀ᬀ椂氀漀爀 猀̀椁Ⰰ 氀愀 渀琀氀渀椀爀椀 爀攀最甀氀愀琀攀 cu liderii grupurilor parlamentare.

 

http://www.cronicaromana.ro/index.php?art=111771

 

Restrictiile਀戀甀最攀琀愀爀攀 瀀攀 ㈀ ㄀㄀ 漀挀漀氀攀猀挀 䄀搀洀椀渀椀猀琀爀愀琀椀愀 倀爀攀稀椀搀攀渀琀椀愀氀愀 㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀 ㄀㐀瀀琀㬀 昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 䄀爀椀愀氀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀䤀吀∀㸀㰀戀爀 猀琀礀氀攀㴀∀∀㸀
਀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀 ਀㰀瀀 挀氀愀猀猀㴀∀礀椀瘀㐀㌀㈀㠀㤀㠀㘀㄀㐀䴀猀漀一漀爀洀愀氀∀ 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀 樀甀猀琀椀昀礀㬀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 䄀爀椀愀氀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀䤀吀∀㸀匀攀渀愀琀漀爀甀氀 猀漀挀椀愀氀ⴀ搀攀洀漀挀爀愀琀 匀漀爀椀渀 䈀漀琀愀Ⰰ 瘀椀挀攀瀀爀攀猀攀搀椀渀琀攀 al Comisiei de buget-finante a Camerei superioare a Parlamentului, a reclamat਀猀愀洀戀愀琀愀 昀愀瀀琀甀氀 挀愀 倀甀琀攀爀攀愀 椀渀挀攀愀爀挀愀 猀愀 猀甀戀漀爀搀漀渀攀稀攀 䨀甀猀琀椀琀椀愀 挀甀 甀渀 戀甀最攀琀 subdimensionat, iar restrictiile pe care Guvernul sustine ca ar proveni din਀愀挀漀爀搀甀氀 挀甀 䘀䴀䤀 渀甀 猀攀 爀攀最愀猀攀猀挀 氀愀 䌀甀爀琀攀愀 䌀漀渀猀琀椀琀甀琀椀漀渀愀氀愀Ⰰ Institutul Cultural Roman sau Presedintie. El a afirmat ca, desi presedintele਀䤀渀愀氀琀攀椀 䌀甀爀琀椀 搀攀 䌀愀猀愀琀椀攀 猀椀 䨀甀猀琀椀琀椀攀 猀ⴀ愀 瀀氀愀渀猀 搀攀 氀椀瀀猀愀 昀漀渀搀甀爀椀氀漀爀Ⰰ 椀愀爀 reprezentantii Ministerului Justitiei au sustinut ca trebuie sa se descurce cu਀甀渀 戀甀最攀琀 猀甀戀搀椀洀攀渀猀椀漀渀愀琀Ⰰ 瀀攀渀琀爀甀 愀氀琀攀 洀椀渀椀猀琀攀爀攀 猀甀渀琀 ᰀ映漀渀搀甀爀椀 猀甀昀椀挀椀攀渀琀攀ᴀ⸠ “Faptul ca Guvernul spune sa avem un acord cu FMI care prevede anumite਀爀攀猀琀爀椀挀琀椀椀 攀猀琀攀 搀攀 椀渀琀攀氀攀猀Ⰰ 搀愀爀 愀挀攀猀琀攀 爀攀猀琀爀椀挀琀椀椀 渀甀 猀攀 爀攀最愀猀攀猀挀 氀愀 䌀甀爀琀攀愀 䌀漀渀猀琀椀琀甀琀椀漀渀愀氀愀Ⰰ la Institutul਀ 䌀甀氀琀甀爀愀氀 刀漀洀愀渀 猀愀甀 氀愀 倀爀攀猀攀搀椀渀琀椀攀Ⰰ 搀漀愀爀 椀渀 愀氀琀攀 搀椀爀攀挀琀椀椀 瀀攀 挀愀爀攀 Puterea vrea sa le subordoneze”, a subliniat Bota. Bugetul Administratiei਀倀爀攀稀椀搀攀渀琀椀愀氀攀 愀 昀漀猀琀 愀瀀爀漀戀愀琀 搀攀 䌀漀洀椀猀椀椀氀攀 爀攀甀渀椀琀攀 搀攀 戀甀最攀琀Ⰰ 椀渀 昀漀爀洀愀 瀀爀攀稀攀渀琀愀琀愀 de initiator. Doina Mihailescu, director economic al Administratiei਀倀爀攀稀椀搀攀渀琀椀愀氀攀Ⰰ 愀 搀攀挀氀愀爀愀琀 挀愀 戀甀最攀琀甀氀 瀀攀 ㈀ ㄀㄀ 攀猀琀攀 愀挀漀瀀攀爀椀琀漀爀 猀椀 猀攀 瘀愀 椀渀挀攀爀挀愀 realizarea de economii. Adminstratia Prezidentiala are un buget propus pentru਀愀渀甀氀 ㈀ ㄀㄀ 搀攀 ㈀㤀Ⰰ㈀㜀㈀ 搀攀 洀椀氀椀漀愀渀攀 搀攀 氀攀椀Ⰰ 椀渀 挀爀攀猀琀攀爀攀 昀愀琀愀 搀攀 ㈀ ㄀ Ⰰ 愀渀 椀渀 挀愀爀攀 executia preliminata este de 28,261 milioane de lei. Din aceasta suma, 25.502਀洀椀氀椀漀愀渀攀 搀攀 氀攀椀 猀甀渀琀 愀氀漀挀愀琀攀 氀愀 爀甀戀爀椀挀愀 䄀甀琀漀爀椀琀愀琀椀 瀀甀戀氀椀挀攀 猀椀 愀挀琀椀甀渀椀 攀砀琀攀爀渀攀⸀ Inca 1,7 milioane de lei vor fi alocate pentru “religie, recreere si cultura”.

 

 

 

http://www.cronicaromana.ro/index.php?art=111746

 

Vaslui:਀倀爀漀昀攀猀漀爀椀椀 搀愀甀 椀渀 樀甀搀攀挀愀琀愀 瀀爀椀洀愀爀椀椀氀攀 瀀攀渀琀爀甀 渀攀瀀氀愀琀愀 戀愀渀椀氀漀爀 瀀攀渀琀爀甀 渀愀瘀攀琀愀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀 ਀㰀瀀 挀氀愀猀猀㴀∀礀椀瘀㐀㌀㈀㠀㤀㠀㘀㄀㐀䴀猀漀一漀爀洀愀氀∀ 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀 樀甀猀琀椀昀礀㬀∀㸀㰀猀瀀愀渀 挀氀愀猀猀㴀∀礀椀瘀㐀㌀㈀㠀㤀㠀㘀㄀㐀琀椀琀氀甀㄀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀 ㄀㐀⸀㔀瀀琀㬀 昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 䄀爀椀愀氀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀䤀吀∀㸀☀渀戀猀瀀㬀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀 ਀㰀瀀 挀氀愀猀猀㴀∀礀椀瘀㐀㌀㈀㠀㤀㠀㘀㄀㐀䴀猀漀一漀爀洀愀氀∀ 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀 樀甀猀琀椀昀礀㬀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 䄀爀椀愀氀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀䘀刀∀㸀倀攀猀琀攀 漀 洀椀攀 搀攀 挀愀搀爀攀 搀椀搀愀挀琀椀挀攀 搀椀渀 樀甀搀攀琀甀氀 嘀愀猀氀甀椀 au dat in judecata mai multe administratii locale din cauza ca acestea nu le-au਀洀愀椀 搀攀挀漀渀琀愀琀 挀栀攀氀琀甀椀攀氀椀氀攀 瀀攀渀琀爀甀 琀爀愀渀猀瀀漀爀琀 椀渀 愀渀甀氀 ㈀ ㄀ ⸀ 㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 䄀爀椀愀氀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀䤀吀∀㸀倀漀琀爀椀瘀椀琀 氀椀搀攀爀椀氀漀爀 搀攀 猀椀渀搀椀挀愀琀 din invatamant, unii profesori parcurg zeci de kilometri zilnic si ajung sa਀瀀氀愀琀攀愀猀挀愀 椀渀琀爀攀 ㈀  猀椀 ㌀㔀  搀攀 氀攀椀 瀀攀 氀甀渀愀 瀀攀渀琀爀甀 渀愀瘀攀琀愀⸀ ᰀ䔠砀椀猀琀愀 瀀爀椀洀愀爀椀椀 椀渀 judetul Vaslui care in acest an nu au decontat in nicio luna transportul਀挀愀搀爀攀氀漀爀 搀椀搀愀挀琀椀挀攀⸀ 䐀愀挀愀 愀爀 昀椀 愀瘀甀琀 戀愀渀椀 愀爀 昀椀 搀攀挀漀渀琀愀琀 渀愀瘀攀琀愀 瀀爀漀昀攀猀漀爀椀氀漀爀Ⰰ insa bugetele locale nu au permis astfel de cheltuieli. Primarii ne-au cerut si਀渀漀甀愀 猀瀀爀椀樀椀渀甀氀⸀ 䄀洀 瀀爀椀洀椀琀 猀攀猀椀稀愀爀椀 猀椀 搀攀 氀愀 挀愀搀爀攀氀攀 搀椀搀愀挀琀椀挀攀 渀愀瘀攀琀椀猀琀攀Ⰰ 搀愀爀 nici noi nu dispunem de fonduri”, a declarat, sambata, pentru Agerpres, Vasile਀䴀椀栀愀氀愀挀栀椀Ⰰ 瀀爀攀猀攀搀椀渀琀攀氀攀 䌀漀渀猀椀氀椀甀氀甀椀 䨀甀搀攀琀攀愀渀 嘀愀猀氀甀椀⸀ 䐀椀渀 挀攀氀攀 㠀㘀 搀攀 挀漀渀猀椀氀椀椀 locale de pe raza judetului doar 20 la suta au putut plati, in anul 2010,਀琀爀愀渀猀瀀漀爀琀甀氀 搀愀猀挀愀氀椀氀漀爀⸀ ᰀ倠爀漀昀攀猀漀爀椀椀 瘀漀爀 昀椀 爀攀瀀爀攀稀攀渀琀愀琀椀 氀愀 瀀爀漀挀攀猀 搀攀 sindicatele din care fac parte. Plata transportului de catre primarii਀爀攀瀀爀攀稀椀渀琀愀 甀渀 搀爀攀瀀琀 愀氀 挀愀搀爀攀氀漀爀 搀椀搀愀挀琀椀挀攀Ⰰ 搀爀攀瀀琀 挀愀爀攀 琀爀攀戀甀椀攀 爀攀猀瀀攀挀琀愀琀⸀ 䄀甀 fost situatii cand am rezolvat problemele amiabil cu primarii. Au inteles਀瀀爀漀戀氀攀洀愀 猀椀 愀甀 最愀猀椀琀 昀漀渀搀甀爀椀 瀀攀渀琀爀甀 爀攀稀漀氀瘀愀爀攀愀 攀椀ᴀⰠ 愀 愀昀椀爀洀愀琀Ⰰ 氀愀 爀愀渀搀甀氀 猀愀甀Ⰰ liderul Sindicatului “Spiru Haret” Vaslui, Constantin Rupa.

 

 

http://www.cronicaromana.ro/index.php?art=111782

 

Fermierii vor਀爀攀氀甀愀 瀀爀漀琀攀猀琀攀氀攀 氀愀 椀渀挀攀瀀甀琀甀氀 愀渀甀氀甀椀 瘀椀椀琀漀爀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀 ਀㰀瀀 挀氀愀猀猀㴀∀礀椀瘀㐀㌀㈀㠀㤀㠀㘀㄀㐀䴀猀漀一漀爀洀愀氀∀ 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀 樀甀猀琀椀昀礀㬀∀㸀㰀猀瀀愀渀 挀氀愀猀猀㴀∀礀椀瘀㐀㌀㈀㠀㤀㠀㘀㄀㐀琀椀琀氀甀㄀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀 ㄀㐀⸀㔀瀀琀㬀 昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 䄀爀椀愀氀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀䤀吀∀㸀☀渀戀猀瀀㬀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀 ਀㰀瀀 挀氀愀猀猀㴀∀礀椀瘀㐀㌀㈀㠀㤀㠀㘀㄀㐀䴀猀漀一漀爀洀愀氀∀ 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀 樀甀猀琀椀昀礀㬀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 䄀爀椀愀氀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀䤀吀∀㸀䘀攀搀攀爀愀琀椀愀 䄀最爀漀猀琀愀爀 愀渀甀渀琀愀 爀攀氀甀愀爀攀愀 瀀爀漀琀攀猀琀攀氀漀爀 氀愀 inceputul anului viitor deoarece considera ca sumele aprobate de Guvern drept਀猀瀀爀椀樀椀渀 昀椀渀愀渀挀椀愀爀 瀀攀渀琀爀甀 瀀爀漀搀甀挀愀琀漀爀椀椀 愀最爀椀挀漀氀椀 猀甀渀琀 昀漀愀爀琀攀 洀椀挀椀 挀漀洀瀀愀爀愀琀椀瘀 挀甀 nevoile agricultorilor si mentiunea “in limita prevederilor bugetare aprobate਀䴀椀渀椀猀琀攀爀甀氀甀椀 䄀最爀椀挀甀氀琀甀爀椀椀 猀椀 䐀攀稀瘀漀氀琀愀爀椀椀 刀甀爀愀氀攀 ⠀䴀䄀䐀刀⤀ 瀀攀 愀渀椀椀 ㈀ ㄀  猀椀 ㈀ ㄀㄀ᴀ†椀渀猀攀愀洀渀愀 挀愀 probabilitatea ca banii sa nu fie dati este foarte mare. “Sumele aprobate sunt਀昀漀愀爀琀攀 洀椀挀椀Ⰰ 挀攀攀愀 挀攀 愀爀愀琀愀 挀愀 渀甀 猀攀 搀漀爀攀猀琀攀 漀 爀攀瘀椀最漀爀愀爀攀 愀 猀攀挀琀漀爀甀氀甀椀 愀最爀椀挀漀氀⸀ Se va intampla cum s-a intamplat de nenumarate ori pana acum, adica਀愀最爀椀挀甀氀琀漀爀椀椀 猀愀 昀椀攀 愀洀愀最椀琀椀 挀愀 瘀漀爀 瀀爀椀洀椀 愀樀甀琀漀愀爀攀 昀椀渀愀渀挀椀愀爀攀 猀椀 瀀攀 甀爀洀愀 猀愀 昀椀攀 nevoiti sa iasa in strada ca sa-si ceara drepturile. Ministerul Agriculturii਀椀渀挀攀愀爀挀愀 猀愀 猀攀 愀挀漀瀀攀爀攀 猀瀀甀渀愀渀搀 挀愀 戀愀渀椀椀 猀攀 瘀漀爀 搀愀 椀渀 氀椀洀椀琀愀 瀀爀攀瘀攀搀攀爀椀氀漀爀 bugetare, ca apoi sa poata sa spuna ca nu sunt suficienti bani in buget. In਀瀀氀甀猀Ⰰ 洀椀渀椀猀琀爀甀氀 䄀最爀椀挀甀氀琀甀爀椀椀Ⰰ 嘀愀氀攀爀椀甀 吀愀戀愀爀愀Ⰰ 渀甀 猀ⴀ愀 挀漀渀猀甀氀琀愀琀 挀甀 瀀愀爀琀攀渀攀爀椀椀 sociali inainte de a decide ce ajutoare se dau si cuantumul acestora. Il਀愀瘀攀爀琀椀稀愀洀 瀀攀 洀椀渀椀猀琀爀甀氀 吀愀戀愀爀愀 挀愀 瘀愀 愀瘀攀愀 甀渀 椀渀挀攀瀀甀琀 搀攀 愀渀 挀甀 瀀爀漀琀攀猀琀攀 搀攀 amploare. I-am dat o perioada de gratie care a expirat”, a declarat਀瀀爀攀猀攀搀椀渀琀攀氀攀 䄀最爀漀猀琀愀爀Ⰰ 一椀挀甀氀愀攀 匀琀攀昀愀渀Ⰰ 椀渀琀爀ⴀ甀渀 挀漀洀甀渀椀挀愀琀 爀攀洀椀猀 䄀最攀爀瀀爀攀猀⸀ Federatia Agrostar, cea mai mare organizatie sindicala din domeniul agricol, a਀昀漀猀琀 椀渀昀椀椀渀琀愀琀愀 椀渀 ㄀㤀㤀  猀椀 渀甀洀愀爀愀 洀愀椀 洀甀氀琀 搀攀 ㌀㠀⸀   搀攀 洀攀洀戀爀椀Ⰰ 愀瘀愀渀搀 椀渀 componenta sa peste 150 de sindicate din toate ramurile agriculturii (cultura਀挀愀洀瀀甀氀甀椀Ⰰ 瘀椀琀椀挀甀氀琀甀爀愀Ⰰ 栀漀爀琀椀挀甀氀琀甀爀愀Ⰰ 稀漀漀琀攀栀渀椀攀 攀琀挀⤀⸀㰀戀爀㸀 Saptamana trecuta, in cadrul dezbaterilor din comisiile de specialitate,਀洀椀渀椀猀琀爀甀氀 䄀最爀椀挀甀氀琀甀爀椀椀Ⰰ 嘀愀氀攀爀椀甀 吀愀戀愀爀愀Ⰰ 搀攀挀氀愀爀愀 挀愀 挀椀爀挀愀 ㌀Ⰰ 㠀 洀椀氀椀愀爀搀攀 搀攀 氀攀椀 vor fi alocate in 2011 pentru efectuarea platilor restante prin Schema de Plata਀唀渀椀挀愀 瀀攀 匀甀瀀爀愀昀愀琀愀 ⠀匀䄀倀匀⤀⸀ 䄀最攀渀琀椀愀 搀攀 倀氀愀琀椀 猀椀 䤀渀琀攀爀瘀攀渀琀椀攀 瀀攀渀琀爀甀 䄀最爀椀挀甀氀琀甀爀愀 (APIA) a platit, pana in data de 7 decembrie 2010, un avans de aproximativ਀㈀ 㔀Ⰰ㜀 洀椀氀椀漀愀渀攀 攀甀爀漀 瀀攀渀琀爀甀 㘀㌀─ 搀椀渀琀爀攀 昀攀爀洀椀攀爀椀椀 挀愀爀攀 愀甀 搀攀瀀甀猀 挀攀爀攀爀攀愀 搀攀 sprijin in cadrul SAPS 2010. Potrivit APIA, au fost autorizati la plata un਀渀甀洀愀爀 搀攀 㜀 ㈀⸀㠀㜀㔀 昀攀爀洀椀攀爀椀Ⰰ 搀椀渀 挀漀洀甀渀攀氀攀 椀渀 挀愀爀攀 猀ⴀ愀甀 昀椀渀愀氀椀稀愀琀 愀挀琀椀甀渀椀氀攀 搀攀 control specifice (administrativ, control pe teren, prin teledetectie),਀昀攀爀洀椀攀爀椀 挀攀 愀甀 椀渀搀攀瀀氀椀渀椀琀 挀甀洀甀氀愀琀椀瘀 挀漀渀搀椀琀椀椀氀攀 椀洀瀀甀猀攀 搀攀 爀攀最甀氀愀洀攀渀琀攀氀攀 攀甀爀漀瀀攀渀攀 si legislatia romaneasca. Suma autorizata la plata este de 887,603 milioane਀氀攀椀Ⰰ 爀攀猀瀀攀挀琀椀瘀 ㈀ 㜀Ⰰ㜀㠀㈀ 洀椀氀椀漀愀渀攀 攀甀爀漀⸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀 ਀㰀瀀 挀氀愀猀猀㴀∀礀椀瘀㐀㌀㈀㠀㤀㠀㘀㄀㐀䴀猀漀一漀爀洀愀氀∀ 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀 樀甀猀琀椀昀礀㬀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 䄀爀椀愀氀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀䤀吀∀㸀☀渀戀猀瀀㬀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀 ਀㰀瀀 挀氀愀猀猀㴀∀礀椀瘀㐀㌀㈀㠀㤀㠀㘀㄀㐀䴀猀漀一漀爀洀愀氀∀ 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀 樀甀猀琀椀昀礀㬀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 䄀爀椀愀氀㬀 挀漀氀漀爀㨀 爀攀搀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀䤀吀∀㸀㰀愀 爀攀氀㴀∀渀漀昀漀氀氀漀眀∀ 琀愀爀最攀琀㴀∀开戀氀愀渀欀∀ 栀爀攀昀㴀∀栀琀琀瀀㨀⼀⼀眀眀眀⸀挀爀漀渀椀挀愀爀漀洀愀渀愀⸀爀漀⼀椀渀搀攀砀⸀瀀栀瀀㼀愀爀琀㴀㄀㄀㄀㜀㠀㌀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀挀漀氀漀爀㨀 爀攀搀㬀∀㸀栀琀琀瀀㨀⼀⼀眀眀眀⸀挀爀漀渀椀挀愀爀漀洀愀渀愀⸀爀漀⼀椀渀搀攀砀⸀瀀栀瀀㼀愀爀琀㴀㄀㄀㄀㜀㠀㌀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀愀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀 ਀㰀瀀 挀氀愀猀猀㴀∀礀椀瘀㐀㌀㈀㠀㤀㠀㘀㄀㐀䴀猀漀一漀爀洀愀氀∀ 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀 樀甀猀琀椀昀礀㬀∀㸀㰀戀 猀琀礀氀攀㴀∀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 䄀爀椀愀氀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀䤀吀∀㸀☀渀戀猀瀀㬀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀戀㸀㰀⼀瀀㸀 ਀㰀瀀 挀氀愀猀猀㴀∀礀椀瘀㐀㌀㈀㠀㤀㠀㘀㄀㐀䴀猀漀一漀爀洀愀氀∀ 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀 樀甀猀琀椀昀礀㬀∀㸀㰀猀瀀愀渀 挀氀愀猀猀㴀∀礀椀瘀㐀㌀㈀㠀㤀㠀㘀㄀㐀琀椀琀氀甀㄀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀 ㄀㐀瀀琀㬀 昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 䄀爀椀愀氀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀䤀吀∀㸀䌀漀渀昀攀搀攀爀愀琀椀椀氀攀 patronale se cearta pe Contractul colectiv de munca


਀䄀氀椀愀渀琀愀 䌀漀渀昀攀搀攀爀愀琀椀椀氀漀爀 倀愀琀爀漀渀愀氀攀 搀椀渀 刀漀洀愀渀椀愀 ⠀䄀䌀倀刀⤀ 挀漀渀琀攀猀琀愀 䌀漀渀琀爀愀挀琀甀氀 colectiv de munca la nivel national incheiat vinerea trecuta intre patru਀挀漀渀昀攀搀攀爀愀琀椀椀 瀀愀琀爀漀渀愀氀攀 猀椀 猀椀渀搀椀挀愀琀攀Ⰰ 搀攀猀瀀爀攀 挀愀爀攀 猀瀀甀渀攀 挀愀 攀猀琀攀 ᰀ甠渀 愀挀琀 搀攀 impostura”. “ACPR atrage atentia Guvernului, celor 5 mari confederatii਀猀椀渀搀椀挀愀氀攀Ⰰ 搀愀爀 猀椀 挀攀氀漀爀 瀀愀琀爀甀 挀漀渀昀攀搀攀爀愀琀椀椀 猀攀洀渀愀琀愀爀攀 愀氀攀 昀愀氀猀甀氀甀椀 挀漀渀琀爀愀挀琀 colectiv de munca (CONPIROM, UGIR 1903, CPISC si UNPR), ca acest contract਀渀愀琀椀漀渀愀氀 挀漀氀攀挀琀椀瘀 搀攀 洀甀渀挀愀 攀猀琀攀 爀攀挀甀渀漀猀挀甀琀 渀甀洀愀椀 愀琀甀渀挀椀 挀愀渀搀 攀猀琀攀 猀攀洀渀愀琀 搀攀 toate cele 13 confederatii patronale reprezentative la nivel national”, se਀愀爀愀琀愀 椀渀琀爀ⴀ甀渀 挀漀洀甀渀椀挀愀琀 愀氀 漀爀最愀渀椀稀愀琀椀攀椀⸀ 䄀䌀倀刀 猀甀猀琀椀渀攀 挀愀 猀攀洀渀愀爀攀愀 挀漀渀琀爀愀挀琀甀氀甀椀 reprezinta “un act de impostura” si ca marti va decide caile de atac impotriva਀愀挀攀猀琀甀椀愀⸀ 䐀漀挀甀洀攀渀琀甀氀 椀渀挀栀攀椀愀琀 瀀爀攀瘀攀搀攀 甀渀 猀愀氀愀爀椀甀 洀椀渀椀洀 搀攀 㜀  搀攀 氀攀椀 猀椀 漀 crestere a veniturilor pentru muncitorii calificati si pentru maistri, cei cu਀猀琀甀搀椀椀 猀甀瀀攀爀椀漀愀爀攀 爀愀洀愀渀愀渀搀 氀愀 愀挀攀氀愀猀椀 渀椀瘀攀氀Ⰰ 搀攀 ㄀⸀㈀  搀攀 氀攀椀 洀椀渀椀洀甀洀⸀ 倀漀琀爀椀瘀椀琀 acordului, coeficientul pentru muncitorii calificati va fi de 1,1, astfel ca਀愀挀攀猀琀椀愀 愀爀 甀爀洀愀 猀愀 愀椀戀愀 甀渀 猀愀氀愀爀椀甀 搀攀 㜀㜀  搀攀 氀攀椀Ⰰ 昀愀琀愀 搀攀 㜀㈀  搀攀 氀攀椀Ⰰ 椀渀 prezent. Cea mai mare crestere va fi pentru maistri, care vor avea un਀挀漀攀昀椀挀椀攀渀琀 搀攀 ㄀Ⰰ㌀Ⰰ 挀攀攀愀 挀攀 椀渀猀攀愀洀渀愀 漀 挀爀攀猀琀攀爀攀 搀攀 氀愀 㜀㠀  氀愀 㤀㄀  氀攀椀⸀ 䌀攀椀 挀甀 studii superioare vor ramane la aceeasi valoare de 1.200 de lei salariul minim,਀猀挀愀稀愀渀搀甀ⴀ氀攀 挀漀攀昀椀挀椀攀渀琀甀氀 搀攀 氀愀 ㈀ 氀愀 ㄀Ⰰ㜀㈀⸀ 䰀愀 爀愀渀搀甀氀 氀漀爀Ⰰ 猀椀渀搀椀挀愀琀攀氀攀 㰀戀爀㸀 si-au exprimat nemultumirea fata de faptul ca Romania va avea si in 2011 doua਀猀愀氀愀爀椀椀 洀椀渀椀洀攀 瀀攀 攀挀漀渀漀洀椀攀Ⰰ 甀渀甀氀 瀀攀渀琀爀甀 愀渀最愀樀愀琀椀椀 搀椀渀 洀攀搀椀甀氀 瀀爀椀瘀愀琀 猀椀 挀攀氀愀氀愀氀琀 pentru sectorul public.

 

http://www.cronicaromana.ro/index.php?art=111785

Prea putine਀氀漀挀甀爀椀 搀攀 洀甀渀挀愀Ⰰ 瀀爀攀愀 洀甀氀琀椀 猀漀洀攀爀椀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀 ਀㰀瀀 挀氀愀猀猀㴀∀礀椀瘀㐀㌀㈀㠀㤀㠀㘀㄀㐀䴀猀漀一漀爀洀愀氀∀ 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀 樀甀猀琀椀昀礀㬀∀㸀㰀猀瀀愀渀 挀氀愀猀猀㴀∀礀椀瘀㐀㌀㈀㠀㤀㠀㘀㄀㐀琀椀琀氀甀㄀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀 ㄀㐀⸀㔀瀀琀㬀 昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 䄀爀椀愀氀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀䤀吀∀㸀☀渀戀猀瀀㬀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀 ਀㰀瀀 挀氀愀猀猀㴀∀礀椀瘀㐀㌀㈀㠀㤀㠀㘀㄀㐀䴀猀漀一漀爀洀愀氀∀ 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀 樀甀猀琀椀昀礀㬀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 䄀爀椀愀氀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀䤀吀∀㸀䤀渀 氀甀渀愀 渀漀椀攀洀戀爀椀攀Ⰰ 氀愀 渀椀瘀攀氀 渀愀琀椀漀渀愀氀Ⰰ 渀甀洀愀爀甀氀 琀漀琀愀氀 al somerilor inregistrati in evidentele agentiilor judetene pentru ocuparea਀昀漀爀琀攀椀 搀攀 洀甀渀挀愀 愀 昀漀猀琀 搀攀 㘀㌀㌀⸀㐀㜀㘀 搀攀 瀀攀爀猀漀愀渀攀⸀ 䤀渀 瀀愀爀愀氀攀氀Ⰰ 䄀最攀渀琀椀愀 一愀琀椀漀渀愀氀愀 pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM) are in evidente 6.429 locuri de munca਀瀀攀渀琀爀甀 猀愀瀀琀愀洀愀渀愀 ㄀㜀ⴀ㈀㌀ 搀攀挀攀洀戀爀椀攀 ㈀ ㄀ Ⰰ 椀渀 猀挀愀搀攀爀攀 挀甀 ㌀㔀㜀 搀攀 氀漀挀甀爀椀 昀愀琀愀 搀攀 saptamana trecuta cand erau disponibile 6.786 locuri de munca. Conform unui਀挀漀洀甀渀椀挀愀琀 愀氀 䄀一伀䘀䴀Ⰰ 椀渀 樀甀搀攀琀甀氀 䄀氀戀愀 猀甀渀琀 搀椀猀瀀漀渀椀戀椀氀攀 ㌀㜀 氀漀挀甀爀椀 搀攀 洀甀渀挀愀Ⰰ 椀渀 Arad - 154, Arges - 444, Bacau - 280, Bihor - 212, Bistrita-Nasaud - 98,਀䈀漀琀漀猀愀渀椀 ⴀ 㔀㤀Ⰰ 䈀爀愀猀漀瘀 ⴀ ㄀㈀㠀Ⰰ 䈀爀愀椀氀愀 ⴀ 㘀㤀Ⰰ 洀甀渀椀挀椀瀀椀甀氀 䈀甀挀甀爀攀猀琀椀 ⴀ 㘀㠀㜀Ⰰ 䈀甀稀愀甀 ⴀ 127, Caras-Severin - 120, Calarasi - 224, Cluj - 228 locuri de munca, situatia਀昀椀椀渀搀 椀搀攀渀琀椀挀愀 猀椀 氀愀 渀椀瘀攀氀甀氀 挀攀氀漀爀氀愀氀琀攀 樀甀搀攀琀攀⸀ 䰀愀 渀椀瘀攀氀 渀愀琀椀漀渀愀氀Ⰰ 瀀攀渀琀爀甀 persoanele cu studii superioare sunt oferite 505 locuri de munca, si anume਀椀渀最椀渀攀爀 洀攀挀愀渀椀挀 ⴀ ㈀㌀Ⰰ 椀渀最椀渀攀爀 攀氀攀挀琀爀漀洀攀挀愀渀椀挀 ⴀ ㄀㘀Ⰰ 椀渀最椀渀攀爀 渀愀瘀攀 ⴀ ㄀㌀Ⰰ 椀渀最椀渀攀爀 de sistem਀猀漀昀琀眀愀爀攀 㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀愀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 䄀爀椀愀氀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀䤀吀∀㸀ⴀ 㠀 攀琀挀⸀Ⰰ 挀漀渀猀椀氀椀攀爀 瘀愀渀稀愀爀椀 愀猀椀最甀爀愀爀椀ⴀ 㠀㐀Ⰰ 椀渀猀瀀攀挀琀漀爀 挀漀漀爀搀漀渀愀琀漀爀 愀猀椀最甀爀愀爀椀 - 42, medic rezident - 15, medic specialist - 10, inspector asigurari - 7,਀挀漀渀猀椀氀椀攀爀 樀甀爀椀搀椀挀 ⴀ 㜀⸀ 倀攀渀琀爀甀 猀琀甀搀椀椀 洀攀搀椀椀Ⰰ 瀀爀漀昀攀猀椀漀渀愀氀攀 猀椀 氀甀挀爀愀琀漀爀椀 necalificati sunt disponibile 5.924 locuri de munca, dintre care:਀挀漀渀昀攀挀琀椀漀渀攀爀ⴀ愀猀愀洀戀氀漀爀 愀爀琀椀挀漀氀攀 搀椀渀 琀攀砀琀椀氀攀 ⴀ ㄀⸀㄀㈀㜀㬀 洀甀渀挀椀琀漀爀 渀攀挀愀氀椀昀椀挀愀琀 椀渀 industria confectiilor - 605; operator confectioner in industria de਀椀洀戀爀愀挀愀洀椀渀琀攀ⴀ琀攀猀愀琀甀爀椀Ⰰ 琀爀椀挀漀琀愀樀攀Ⰰ 洀愀琀攀爀椀愀氀攀 猀椀渀琀攀琀椀挀攀 ⴀ 㐀㐀㐀㬀 洀甀渀挀椀琀漀爀 necalificat la ambalarea produselor solide si semisolide - 173; confectioner਀挀愀戀氀愀樀攀 愀甀琀漀ⴀ ㄀㘀 㬀 愀最攀渀琀 猀攀挀甀爀椀琀愀琀攀 ⴀ ㄀㔀㜀㬀 愀最攀渀琀 搀攀 愀猀椀最甀爀愀爀攀 ⴀ 㠀㌀㬀 猀漀昀攀爀 搀攀 autoturisme si camionete - 80; vanzator - 71; lucrator comercial - 62;਀洀愀渀椀瀀甀氀愀渀琀 洀愀爀昀甀爀椀 ⴀ 㔀㄀㬀 戀甀挀愀琀愀爀ⴀ 㐀㈀㬀 猀漀昀攀爀 愀甀琀漀挀愀洀椀漀渀⼀洀愀猀椀渀愀 搀攀 洀愀爀攀 琀漀渀愀樀 ⴀ 40; ospatar (chelner) - 33; asistent medical generalist - 30; agent servicii਀挀氀椀攀渀琀 ⴀ ㈀㜀㬀 椀渀最爀椀樀椀琀漀爀 挀氀愀搀椀爀椀 ⴀ ㈀㘀㬀 挀愀猀椀攀爀 ⴀ ㈀㈀㬀 猀漀昀攀爀 愀甀琀漀戀甀稀 ⴀ ㈀㈀ 攀琀挀⸀ 㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀 ਀㰀瀀 挀氀愀猀猀㴀∀礀椀瘀㐀㌀㈀㠀㤀㠀㘀㄀㐀䴀猀漀一漀爀洀愀氀∀ 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀 樀甀猀琀椀昀礀㬀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 䄀爀椀愀氀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀䤀吀∀㸀☀渀戀猀瀀㬀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀 ਀㰀瀀 挀氀愀猀猀㴀∀礀椀瘀㐀㌀㈀㠀㤀㠀㘀㄀㐀䴀猀漀一漀爀洀愀氀∀ 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀 樀甀猀琀椀昀礀㬀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 䄀爀椀愀氀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀䤀吀∀㸀☀渀戀猀瀀㬀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀 ਀㰀瀀 挀氀愀猀猀㴀∀礀椀瘀㐀㌀㈀㠀㤀㠀㘀㄀㐀䴀猀漀一漀爀洀愀氀∀ 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀 樀甀猀琀椀昀礀㬀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 䄀爀椀愀氀㬀 挀漀氀漀爀㨀 爀攀搀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀䤀吀∀㸀㰀愀 爀攀氀㴀∀渀漀昀漀氀氀漀眀∀ 琀愀爀最攀琀㴀∀开戀氀愀渀欀∀ 栀爀攀昀㴀∀栀琀琀瀀㨀⼀⼀眀眀眀⸀挀爀漀渀椀挀愀爀漀洀愀渀愀⸀爀漀⼀椀渀搀攀砀⸀瀀栀瀀㼀愀爀琀㴀㄀㄀㄀㜀㠀㘀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀挀漀氀漀爀㨀 爀攀搀㬀∀㸀栀琀琀瀀㨀⼀⼀眀眀眀⸀挀爀漀渀椀挀愀爀漀洀愀渀愀⸀爀漀⼀椀渀搀攀砀⸀瀀栀瀀㼀愀爀琀㴀㄀㄀㄀㜀㠀㘀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀愀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀 ਀㰀瀀 挀氀愀猀猀㴀∀礀椀瘀㐀㌀㈀㠀㤀㠀㘀㄀㐀䴀猀漀一漀爀洀愀氀∀ 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀 樀甀猀琀椀昀礀㬀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 䄀爀椀愀氀㬀 挀漀氀漀爀㨀 爀攀搀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀䤀吀∀㸀☀渀戀猀瀀㬀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀 ਀㰀瀀 挀氀愀猀猀㴀∀礀椀瘀㐀㌀㈀㠀㤀㠀㘀㄀㐀䴀猀漀一漀爀洀愀氀∀ 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀 樀甀猀琀椀昀礀㬀∀㸀㰀猀瀀愀渀 挀氀愀猀猀㴀∀礀椀瘀㐀㌀㈀㠀㤀㠀㘀㄀㐀琀椀琀氀甀㄀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀 ㄀㐀瀀琀㬀 昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 䄀爀椀愀氀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀䤀吀∀㸀㜀  搀攀 氀攀椀Ⰰ salariul minim in mediul privat

 

Salariul minim in mediul privat va fi de 700 de਀氀攀椀Ⰰ 愀甀 猀琀愀戀椀氀椀琀 猀椀渀搀椀挀愀琀攀氀攀 猀椀 瀀愀琀爀漀渀愀琀攀氀攀Ⰰ 挀愀爀攀 愀甀 猀攀洀渀愀琀 挀漀渀琀爀愀挀琀甀氀 挀漀氀攀挀琀椀瘀 de munca la nivel national. “Salariul unui muncitor calificat creste de la 720਀氀愀 㜀㜀  搀攀 氀攀椀⸀ 䄀洀 椀渀挀攀爀挀愀琀 猀愀 猀挀栀椀洀戀愀洀 瘀攀爀椀最愀 搀攀 洀愀椀猀琀爀椀 挀愀爀攀 瘀漀爀 愀瘀攀愀 漀 crestere semnificativa de salarii, de la 780 se va duce la 910 lei. Cei cu਀猀琀甀搀椀椀 猀甀瀀攀爀椀漀愀爀攀 瘀漀爀 爀愀洀愀渀攀 氀愀 愀挀攀氀愀猀椀 渀椀瘀攀氀 椀渀 瘀愀氀漀愀爀攀 愀戀猀漀氀甀琀愀Ⰰ 愀搀椀挀愀 ㄀⸀㈀  lei”, a declarat Cezar Coraci, presedintele UGIR 1903. Potrivit acestuia,਀攀砀椀猀琀愀 椀渀最爀椀樀漀爀愀爀椀 氀攀最愀琀攀 搀攀 挀攀攀愀 挀攀 猀攀 瘀愀 椀渀琀愀洀瀀氀愀 椀渀 愀渀甀洀椀琀攀 爀愀洀甀爀椀 愀氀攀 economiei precum textile, mobila si multe sectoare care cuprind IMM-uri, pentru਀挀愀爀攀 攀猀琀攀 甀渀 攀昀漀爀琀 搀攀漀猀攀戀椀琀 ᰀ猠愀 昀愀挀愀 挀攀攀愀 挀攀 猀攀洀渀愀洀 渀漀椀 愀椀挀椀ᴀ⸠ 䄀搀爀椀愀渀 䤀稀瘀漀爀愀渀甀Ⰰ reprezentantul Aliantei Confederatiilor Patronale din Romania, a mentionat ca਀椀渀昀氀甀攀渀琀愀 瀀攀 椀渀昀氀愀琀椀攀 攀猀琀攀 渀攀猀攀洀渀椀昀椀挀愀琀椀瘀愀⸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀 ਀㰀瀀 挀氀愀猀猀㴀∀礀椀瘀㐀㌀㈀㠀㤀㠀㘀㄀㐀䴀猀漀一漀爀洀愀氀∀ 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀 樀甀猀琀椀昀礀㬀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 䄀爀椀愀氀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀䤀吀∀㸀☀渀戀猀瀀㬀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀 ਀㰀瀀 挀氀愀猀猀㴀∀礀椀瘀㐀㌀㈀㠀㤀㠀㘀㄀㐀䴀猀漀一漀爀洀愀氀∀ 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀 樀甀猀琀椀昀礀㬀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 䄀爀椀愀氀㬀 挀漀氀漀爀㨀 爀攀搀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀䤀吀∀㸀㰀愀 爀攀氀㴀∀渀漀昀漀氀氀漀眀∀ 琀愀爀最攀琀㴀∀开戀氀愀渀欀∀ 栀爀攀昀㴀∀栀琀琀瀀㨀⼀⼀眀眀眀⸀挀甀爀攀渀琀甀氀⸀爀漀⼀㈀ ㄀ ⼀椀渀搀攀砀⸀瀀栀瀀⼀匀漀挀椀愀氀⼀ⴀ䄀ⴀ猀甀渀愀琀ⴀ挀氀漀瀀漀琀攀氀甀氀ⴀ瀀攀渀琀爀甀ⴀ瘀愀挀愀渀琀愀ⴀ搀攀ⴀ䌀爀愀挀椀甀渀⸀栀琀洀氀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀挀漀氀漀爀㨀 爀攀搀㬀∀㸀栀琀琀瀀㨀⼀⼀眀眀眀⸀挀甀爀攀渀琀甀氀⸀爀漀⼀㈀ ㄀ ⼀椀渀搀攀砀⸀瀀栀瀀⼀匀漀挀椀愀氀⼀ⴀ䄀ⴀ猀甀渀愀琀ⴀ挀氀漀瀀漀琀攀氀甀氀ⴀ瀀攀渀琀爀甀ⴀ瘀愀挀愀渀琀愀ⴀ搀攀ⴀ䌀爀愀挀椀甀渀⸀栀琀洀氀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀愀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀 ਀㰀瀀 挀氀愀猀猀㴀∀礀椀瘀㐀㌀㈀㠀㤀㠀㘀㄀㐀䴀猀漀一漀爀洀愀氀∀ 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀 樀甀猀琀椀昀礀㬀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀∀ 氀愀渀最㴀∀䤀吀∀㸀☀渀戀猀瀀㬀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀 ਀㰀瀀 挀氀愀猀猀㴀∀礀椀瘀㐀㌀㈀㠀㤀㠀㘀㄀㐀䴀猀漀一漀爀洀愀氀∀ 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀 樀甀猀琀椀昀礀㬀∀㸀㰀戀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀 ㄀㐀瀀琀㬀 昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 䄀爀椀愀氀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀䘀刀∀㸀䄀 猀甀渀愀琀 clopoţelul pentru vacanţa de Crăciun

 

Elevii vor intra în vacanţa de਀䌀爀̀持椀甀渀 搀攀 洀椀渀攀Ⰰ ㈀㄀ 搀攀挀攀洀戀爀椀攀⸀ 䔀猀琀攀 瀀攀渀琀爀甀 瀀爀椀洀愀 搀愀琀̀ 挀渀搀 攀氀攀瘀椀椀 渀甀 洀愀椀 椀渀琀爀̀ în vacanţă într-o zi de vineri. Aceştia vor părăsi pentru două săptămåni਀戀̀渁挀椀氀攀 挀氀愀猀攀椀Ⰰ 甀爀洀渀搀 猀̀ 爀攀瘀椀渀̀ 氀愀 开持漀愀氀̀ 愀戀椀愀 渀 㔀 椀愀渀甀愀爀椀攀Ⰰ 愀渀甀氀 瘀椀椀琀漀爀Ⰰ cånd clopoţelul va suna din nou pentru ei.
਀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 䄀爀椀愀氀㬀 挀漀氀漀爀㨀 爀最戀⠀㔀㄀Ⰰ 㔀㄀Ⰰ 㔀㄀⤀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀䤀吀∀㸀倀爀椀洀甀氀 猀攀洀攀猀琀爀甀 猀攀 瘀愀 渀挀栀攀椀愀 瘀椀渀攀爀椀Ⰰ ㈀㠀 椀愀渀甀愀爀椀攀Ⰰ 瘀愀挀愀渀挀愁 椀渀琀攀爀猀攀洀攀猀琀爀椀愀氀̀ fiind programată în perioada perioada 29 ianuarie - 6 februarie.

 

 

http://www.curentul.ro/2010/index.php/Economic-financiar/Ministrul-Muncii-Cel-putin-15-milioane-de-romani-lucreaza-la-negru.html

 

 

Ministrul਀䴀甀渀挀椀椀㨀 䌀攀氀 瀀甀挀椁渀 ㄀Ⰰ㔀 洀椀氀椀漀愀渀攀 搀攀 爀漀洀渀椀 氀甀挀爀攀愀稀̀ 氀愀 渀攀最爀甀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀戀㸀㰀⼀瀀㸀 ਀㰀瀀 挀氀愀猀猀㴀∀礀椀瘀㐀㌀㈀㠀㤀㠀㘀㄀㐀䴀猀漀一漀爀洀愀氀∀ 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀 樀甀猀琀椀昀礀㬀∀㸀㰀戀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 䄀爀椀愀氀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀䤀吀∀㸀☀渀戀猀瀀㬀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀戀㸀㰀⼀瀀㸀 ਀㰀瀀 挀氀愀猀猀㴀∀礀椀瘀㐀㌀㈀㠀㤀㠀㘀㄀㐀䴀猀漀一漀爀洀愀氀∀ 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀 樀甀猀琀椀昀礀㬀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 䄀爀椀愀氀㬀 挀漀氀漀爀㨀 爀最戀⠀㔀㄀Ⰰ 㔀㄀Ⰰ 㔀㄀⤀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀䘀刀∀㸀Ḁ䘠漀愀爀琀攀 洀甀氀琀攀 瀀攀爀猀漀愀渀攀 愀甀 愀樀甀渀猀 猀̀ fie asistate social în Romånia. Pentru a corecta acest lucru, introducem਀攀瘀愀氀甀̀爁椀 氀愀 渀椀瘀攀氀甀氀 昀愀洀椀氀椀攀椀⸀ 伀 琀攀猀琀愀爀攀 搀攀 洀椀樀氀漀愀挀攀 开椁 愀氀琀愀 搀攀 瘀攀渀椀琀甀爀椀Ⰰ 瀀攀渀琀爀甀 a avea o imagine clară dacă e nevoie sau nu de ajutor. Anul trecut, peste 3,2਀洀椀氀椀漀愀渀攀 搀攀 昀愀洀椀氀椀椀 愀甀 戀攀渀攀昀椀挀椀愀琀 搀攀 愀樀甀琀漀愀爀攀⸀ 倀爀椀洀攀氀攀 攀瘀愀氀甀̀爁椀 昀̀持甀琀攀 渀 noiembrie ne indică peste 1,4 milioane de familii care vor primi doar ajutoare਀搀攀 渀挀̀氁稀椀爀攀⸀ 䄀瘀攀洀 愀樀甀琀漀愀爀攀 渀 挀愀爀攀 昀爀愀甀搀愀 攀 挀甀瀀爀椀渀猀̀ 渀琀爀攀 ㄀ ─ 开椁 ㈀㔀─Ⰰ 渀 funcţie de tipul de ajutor sau indemnizaţie acordate. Ne dorim ca în 2011 să਀椀渀琀攀爀瘀攀渀椀洀 挀甀 愀樀甀琀漀愀爀攀 搀漀愀爀 愀挀漀氀漀 甀渀搀攀 昀愀洀椀氀椀愀 攀 渀琀爀ⴀ愀搀攀瘀̀爁 渀 渀攀瘀漀椀攀ᰀⰠ 愀 declarat ieri ministrul Muncii, Ioan Botiş, la şedinţa comisiilor de buget din਀倀愀爀氀愀洀攀渀琀⸀ 䈀甀最攀琀甀氀 䴀椀渀椀猀琀攀爀甀氀甀椀 䴀甀渀挀椀椀 愀 昀漀猀琀 愀搀漀瀀琀愀琀 ⠀昀̀爁̀ 愀洀攀渀搀愀洀攀渀琀攀氀攀 propuse) cu 25 de voturi „pentru“, 12 „împotrivă“ şi 3 abţineri.
਀Ḁ䔠砀椀猀琀̀ 搀漀甀̀ 洀攀琀漀搀攀 搀攀 愀 挀愀氀挀甀氀愀 开漁洀愀樀甀氀⸀ 刀愀琀愀 䈀䤀䴀 开椁 挀攀愀 愀渀甀渀挀愁琀̀ 搀攀 䤀一匀⸀ 䌀攀氀攀 două rate au evoluat foarte diferit în timp. Rata şomajului BIM era în trecut਀洀愀椀 洀愀爀攀 挀甀 ㈀ⴀ㌀ 瀀⸀瀀⸀ 䄀猀琀愀 渀猀攀愀洀渀̀ 挀̀ 攀砀椀猀琀̀ 渀 瀀椀愀挀́ 漀 瀀愀爀琀攀 搀椀渀 瀀漀瀀甀氀愀挀椁攀 care are venituri ce le asigură un anumit plafon.
Rata BIM e਀挀愀氀挀甀氀愀琀̀ 瀀爀椀渀 愀渀挀栀攀琀愀 猀漀挀椀愀氀̀ 搀攀 琀椀瀀 䄀䴀䤀䜀伀 挀愀爀攀 攀 昀愀挀甀琀̀ 椀渀搀攀瀀攀渀搀攀渀琀 搀攀 渀漀椀 şi, credem noi, reflectă foarte bine realitatea“, a mai spus ministrul Muncii,਀挀椀琀愀琀 搀攀 䠀漀琀渀攀眀猀⸀㰀戀爀㸀 Potrivit acestuia, din şomerii neindemnizaţi o parte rămân platiţi într-o formă਀猀愀甀 愀氀琀愀 搀攀 猀琀愀琀甀氀 爀漀洀渀Ⰰ 瀀爀椀渀 搀椀瘀攀爀猀攀氀攀 昀漀爀洀攀 搀攀 愀樀甀琀漀愀爀攀 猀漀挀椀愀氀攀⸀ Ḁ䔠砀椀猀琀̀ însă mulţi care pleacă, dar nu se regăsesc printre cei care obţin venitul minim਀最愀爀愀渀琀愀琀Ⰰ 搀攀挀椀 开椁ⴀ愀 最̀猁椀琀 挀攀瘀愀 氀愀 渀攀最爀甀⸀ 㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 䄀爀椀愀氀㬀 挀漀氀漀爀㨀 爀最戀⠀㔀㄀Ⰰ 㔀㄀Ⰰ 㔀㄀⤀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀䘀刀∀㸀䄀甀 甀渀 愀渀甀洀攀 琀椀瀀 搀攀 漀挀甀瀀愀爀攀Ⰰ 愀挀攀猀琀 lucru e clar. De asta am venit şi cu legea zilierilor. În Ungaria, 1,5਀洀椀氀椀漀愀渀攀 搀攀 漀愀洀攀渀椀 猀甀渀琀 渀爀攀最椀猀琀爀愀挀椁 挀愀 稀椀氀椀攀爀椀⸀ 一漀椀Ⰰ 氀愀 漀 瀀漀瀀甀氀愀挀椁攀 搀甀戀氀̀Ⰱ 渀甀 ştim câţi zilieri avem. Am încercat prin această lege să vedem ce se întåmplă਀渀 瀀椀愀挀́ 搀甀瀀̀ 挀攀 猀攀 琀攀爀洀椀渀̀ 开漁洀愀樀甀氀 开椁 渀甀 愀瀀愀爀椀 渀 愀氀琀攀 猀琀愀琀椀猀琀椀挀椀⸀ 䌀甀 siguranţă şi la noi există circa 1,5 milioane de persoane care lucrează în zona਀洀甀渀挀椀椀 渀攀搀攀挀氀愀爀愀琀攀ᰀⰠ 愀 洀愀椀 攀砀瀀氀椀挀愀琀 䈀漀琀椀开⸁㰀戀爀㸀 Bugetul Ministerului Muncii pentru anul viitor este de 34,14 miliarde lei, în਀挀爀攀开琁攀爀攀 挀甀 挀椀爀挀愀 ㄀㘀─ 昀愀挀́ 搀攀 ㈀ ㄀ ⸀㰀戀爀㸀 Cheltuielile curente se਀爀椀搀椀挀̀ 氀愀 ㌀㐀 洀椀氀椀愀爀搀攀 氀攀椀Ⰰ 椀愀爀 挀攀氀攀 搀攀 瀀攀爀猀漀渀愀氀 愀樀甀渀最 氀愀 ㈀ 㤀Ⰰ㔀 洀椀氀椀漀愀渀攀 搀攀 氀攀椀⸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀 ਀㰀瀀 挀氀愀猀猀㴀∀礀椀瘀㐀㌀㈀㠀㤀㠀㘀㄀㐀䴀猀漀一漀爀洀愀氀∀ 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀 樀甀猀琀椀昀礀㬀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 䄀爀椀愀氀㬀 挀漀氀漀爀㨀 爀最戀⠀㔀㄀Ⰰ 㔀㄀Ⰰ 㔀㄀⤀㬀∀㸀☀渀戀猀瀀㬀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀 ਀㰀瀀 挀氀愀猀猀㴀∀礀椀瘀㐀㌀㈀㠀㤀㠀㘀㄀㐀䴀猀漀一漀爀洀愀氀∀ 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀 樀甀猀琀椀昀礀㬀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 䄀爀椀愀氀㬀 挀漀氀漀爀㨀 爀最戀⠀㔀㄀Ⰰ 㔀㄀Ⰰ 㔀㄀⤀㬀∀㸀☀渀戀猀瀀㬀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀 ਀㰀瀀 挀氀愀猀猀㴀∀礀椀瘀㐀㌀㈀㠀㤀㠀㘀㄀㐀䴀猀漀一漀爀洀愀氀∀ 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀 樀甀猀琀椀昀礀㬀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 䄀爀椀愀氀㬀 挀漀氀漀爀㨀 爀攀搀㬀∀㸀㰀愀 爀攀氀㴀∀渀漀昀漀氀氀漀眀∀ 琀愀爀最攀琀㴀∀开戀氀愀渀欀∀ 栀爀攀昀㴀∀栀琀琀瀀㨀⼀⼀眀眀眀⸀挀甀爀攀渀琀甀氀⸀爀漀⼀㈀ ㄀ ⼀椀渀搀攀砀⸀瀀栀瀀⼀䔀挀漀渀漀洀椀挀ⴀ昀椀渀愀渀挀椀愀爀⼀䤀愀氀漀洀椀琀椀愀渀甀ⴀ䈀甀最攀琀甀氀ⴀ瀀攀ⴀ㈀ ㄀㄀ⴀ愀猀椀最甀爀愀ⴀ瀀氀愀琀愀ⴀ瀀攀渀猀椀椀氀漀爀ⴀ猀椀ⴀ挀爀攀猀琀攀爀攀愀ⴀ挀甀ⴀ㄀㔀ⴀ愀ⴀ猀愀氀愀爀椀椀氀漀爀⸀栀琀洀氀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀挀漀氀漀爀㨀 爀攀搀㬀∀㸀栀琀琀瀀㨀⼀⼀眀眀眀⸀挀甀爀攀渀琀甀氀⸀爀漀⼀㈀ ㄀ ⼀椀渀搀攀砀⸀瀀栀瀀⼀䔀挀漀渀漀洀椀挀ⴀ昀椀渀愀渀挀椀愀爀⼀䤀愀氀漀洀椀琀椀愀渀甀ⴀ䈀甀最攀琀甀氀ⴀ瀀攀ⴀ㈀ ㄀㄀ⴀ愀猀椀最甀爀愀ⴀ瀀氀愀琀愀ⴀ瀀攀渀猀椀椀氀漀爀ⴀ猀椀ⴀ挀爀攀猀琀攀爀攀愀ⴀ挀甀ⴀ㄀㔀ⴀ愀ⴀ猀愀氀愀爀椀椀氀漀爀⸀栀琀洀氀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀愀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀 ਀㰀瀀 挀氀愀猀猀㴀∀礀椀瘀㐀㌀㈀㠀㤀㠀㘀㄀㐀䴀猀漀一漀爀洀愀氀∀ 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀 樀甀猀琀椀昀礀㬀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 䄀爀椀愀氀㬀 挀漀氀漀爀㨀 爀攀搀㬀∀㸀☀渀戀猀瀀㬀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀 ਀㰀瀀 挀氀愀猀猀㴀∀礀椀瘀㐀㌀㈀㠀㤀㠀㘀㄀㐀䴀猀漀一漀爀洀愀氀∀ 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀 樀甀猀琀椀昀礀㬀∀㸀㰀戀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀 ㄀㐀瀀琀㬀 昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 䄀爀椀愀氀㬀∀㸀䤀愀氀漀洀椀挀椁愀渀甀㨀 䈀甀最攀琀甀氀 瀀攀 ㈀ ㄀㄀ 愀猀椀最甀爀̀ 瀀氀愀琀愀 瀀攀渀猀椀椀氀漀爀 开椁 creşterea cu 15% a salariilor

 

Ministrul਀搀攀 䘀椀渀愀渀挀攁 愀 搀攀挀氀愀爀愀琀Ⰰ 椀攀爀椀Ⰰ 搀甀瀀̀ 愀瘀椀稀愀爀攀愀 瀀爀漀椀攀挀琀攀氀漀爀 戀甀最攀琀攀氀漀爀 搀攀 猀琀愀琀 开椁 asigurărilor sociale de stat, că există fondurile necesare pentru plata la timp਀愀 瀀攀渀猀椀椀氀漀爀 渀 挀甀愀渀琀甀洀甀氀 愀挀琀甀愀氀 开椁 挀̀ 攀砀椀猀琀̀ 瀀爀攀洀椀猀攀氀攀 瀀攀渀琀爀甀 挀愀 戀甀最攀琀愀爀椀椀 să-şi recapete, în 2011, cele 15 procente din salarii.


਀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 䄀爀椀愀氀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀䤀吀∀㸀Ḁ嘠爀攀愀甀 猀̀ⴁ椀 asigur pe toţi pensionarii că vor primi pensiile nemodificate. Nu e vorba de o਀爀攀搀甀挀攀爀攀Ⰰ 渀漀椀 愀瘀攀洀 戀愀渀椀椀 愀猀椀最甀爀愀挀椁 猀̀ 瀀氀̀琁椀洀 瀀攀渀猀椀椀氀攀 氀愀 琀椀洀瀀 开椁 渀 挀甀愀渀琀甀洀甀氀 stabilit în momentul actual. Nu e vorba de nicio reducere a pensiilor. La਀戀甀最攀琀愀爀椀 猀甀渀琀 瀀爀攀洀椀猀攀 猀̀ 瀀甀琀攀洀 搀愀 挀攀椀 ㄀㔀─ 瀀攀渀琀爀甀 ㈀ ㄀㄀Ⰰ 攀 甀渀 氀甀挀爀甀 戀甀渀Ⰰ 戀甀最攀琀甀氀 asigură aceste sume“, a spus ministrul Gheorghe Ialomiţianu.
਀䴀椀渀椀猀琀爀甀氀 搀攀 䘀椀渀愀渀挀攁 愀 洀甀氀挀甁洀椀琀 瀀愀爀氀愀洀攀渀琀愀爀椀氀漀爀 搀椀渀 挀漀洀椀猀椀椀氀攀 搀攀 戀甀最攀琀ⴀ昀椀渀愀渀挀攁 pentru faptul că au respectat programul stabilit de către Birourile Permanente਀开椁 愀甀 愀瘀椀稀愀琀 渀 琀椀洀瀀 甀琀椀氀 瀀爀漀椀攀挀琀攀氀攀 搀攀 氀攀最攀 瀀爀椀瘀椀渀搀 戀甀最攀琀甀氀 搀攀 猀琀愀琀 开椁 戀甀最攀琀甀氀 asigurărilor sociale de stat pe 2011.


਀Ḁ䄠甀 搀愀琀 甀渀 爀愀瀀漀爀琀 昀愀瘀漀爀愀戀椀氀 开椁 愀猀琀愀 渀猀攀愀洀渀̀ 挀̀ 猀甀渀琀攀洀 瀀攀 搀爀甀洀甀氀 挀攀氀 戀甀渀 开椁 sunt convins că şi în plen vom avea un vot favorabil, iar Romånia va avea਀戀甀最攀琀Ⰰ 愀开琁攀瀀琀愀琀 愀琀琀 搀攀 愀甀琀漀爀椀琀̀持椁氀攀 挀攀渀琀爀愀氀攀Ⰰ 挀琀 开椁 氀漀挀愀氀攀 ⴀ 猀甀渀琀 昀漀愀爀琀攀 multe primării care doresc să-şi elaboreze bugetele în timp util - sunt şi਀瀀爀椀洀愀爀椀 搀攀 氀愀 倀匀䐀Ⰰ PNL care doresc acest lucru. Bugetul pe 2011 are o construcţie solidă, se਀戀愀稀攀愀稀̀ 瀀攀 挀爀攀开琁攀爀攀 攀挀漀渀漀洀椀挀̀Ⰱ 攀 漀爀椀攀渀琀愀琀 瀀攀 椀渀瘀攀猀琀椀挀椁椀 开椁 爀攀搀甀挀攀爀攀愀 cheltuielilor curente“, a spus Ialomiţianu.


਀䌀漀洀椀猀椀椀氀攀 搀攀 戀甀最攀琀ⴀ昀椀渀愀渀挀攁 搀椀渀 匀攀渀愀琀 开椁 䌀愀洀攀爀愀 䐀攀瀀甀琀愀挀椁氀漀爀 愀甀 愀搀漀瀀琀愀琀Ⰰ duminică, cu 25 voturi „pentru“ şi 21 voturi „împotrivă“, raportul la proiectul਀䰀攀最椀椀 戀甀最攀琀甀氀甀椀 搀攀 猀琀愀琀 瀀攀 愀渀甀氀 ㈀ ㄀㄀Ⰰ 愀搀洀椀挀渀搀 甀渀攀氀攀 愀洀攀渀搀愀洀攀渀琀攀⸀㰀戀爀㸀 Unul dintre ele prevede posibilitatea ca microîntreprinderile să opteze pentru਀甀渀 椀洀瀀漀稀椀琀 搀攀 ㌀─ 搀椀渀 挀椀昀爀愀 搀攀 愀昀愀挀攀爀椀⸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀 ਀㰀瀀 挀氀愀猀猀㴀∀礀椀瘀㐀㌀㈀㠀㤀㠀㘀㄀㐀䴀猀漀一漀爀洀愀氀∀ 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀 樀甀猀琀椀昀礀㬀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 䄀爀椀愀氀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀䤀吀∀㸀㰀戀爀㸀 Bugetele propuse de Executiv pentru ministere au fost păstrate de comisiile de਀戀甀最攀琀ⴀ昀椀渀愀渀挀攁Ⰰ 挀漀渀挀攀猀椀椀氀攀 愀挀挀攀瀀琀愀琀攀 搀攀 琀椀琀甀氀愀爀椀椀 洀椀渀椀猀琀攀爀攀氀漀爀 开椁 搀攀 䴀椀渀椀猀琀攀爀甀氀 Finanţelor fiind realocări între diverse capitole de cheltuieli, în interiorul਀猀甀洀攀椀 愀氀漀挀愀琀攀 椀渀椀挀椁愀氀Ⰰ 挀甀洀 愀 昀漀猀琀 挀愀稀甀氀 戀甀最攀琀攀氀漀爀 䴀椀渀椀猀琀攀爀甀氀甀椀 䄀最爀椀挀甀氀琀甀爀椀椀 开椁 Ministerului Sănătăţii.
਀㰀戀爀㸀 2000 de angajaţi de la MFP, disponibilizaţi


਀㰀戀爀㸀 Bugetul Ministerului Finanţelor a fost votat în cuantumul propus de Guvern, dar਀挀甀 甀渀 愀洀攀渀搀愀洀攀渀琀 瀀爀椀渀 挀愀爀攀 猀攀 瀀爀攀瘀攀搀攀 挀̀ 渀挀愀搀爀愀爀攀愀 渀 渀甀洀̀爁甀氀 洀愀砀椀洀 搀攀 瀀漀猀琀甀爀椀 în minister, prevăzut pentru 2011, se va face în trei luni de la adoptarea਀氀攀最椀椀 戀甀最攀琀甀氀甀椀⸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀 ਀㰀瀀 挀氀愀猀猀㴀∀礀椀瘀㐀㌀㈀㠀㤀㠀㘀㄀㐀䴀猀漀一漀爀洀愀氀∀ 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀 樀甀猀琀椀昀礀㬀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 䄀爀椀愀氀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀䤀吀∀㸀㰀戀爀㸀 Amendamentul a fost formulat după ce secretatul de stat Gheorghe Gherghina a਀洀攀渀挀椁漀渀愀琀 挀̀Ⰱ 渀 愀渀甀氀 ㈀ ㄀㄀Ⰰ 渀甀洀̀爁甀氀 瀀漀猀琀甀爀椀氀漀爀 昀椀渀愀渀挀愁琀攀 瘀愀 昀椀 爀攀搀甀猀 挀甀 ㈀⸀  faţă de cele finanţate în anul 2010, de la 33.000 la 31.000, şi că proiectul de਀戀甀最攀琀 琀爀攀戀甀椀攀 猀̀ 昀椀攀 洀漀搀椀昀椀挀愀琀 瀀攀渀琀爀甀 愀 挀椁渀攀 挀漀渀琀 搀攀 愀挀攀猀琀攀 洀̀猁甀爀椀 开椁 瀀攀渀琀爀甀 挀愀 „încadrarea în noul număr să poată fi făcută pånă la sfårşitul lunii martie“.
਀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 䄀爀椀愀氀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀䘀刀∀㸀吀漀愀琀攀 挀攀氀攀 22 de articole ale proiectului Legii bugetului de asigurări sociale de stat au਀昀漀猀琀 愀搀漀瀀琀愀琀攀 渀 昀漀爀洀愀 䜀甀瘀攀爀渀甀氀甀椀Ⰰ 渀攀昀椀椀渀搀 愀挀挀攀瀀琀愀琀 渀椀挀椀甀渀 愀洀攀渀搀愀洀攀渀琀⸀ Parlamentarii au votat şi anexele proiectului de buget pentru asigurările਀猀漀挀椀愀氀攀 搀攀 猀琀愀琀⸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀 ਀㰀瀀 挀氀愀猀猀㴀∀礀椀瘀㐀㌀㈀㠀㤀㠀㘀㄀㐀䴀猀漀一漀爀洀愀氀∀ 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀 樀甀猀琀椀昀礀㬀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 䄀爀椀愀氀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀䘀刀∀㸀㰀戀爀㸀 Rapoartele întocmite de comisiile de buget-finanţe la cele două proiecte de਀氀攀最攀 甀爀洀攀愀稀̀ 猀̀ 椀渀琀爀攀 渀 搀攀稀戀愀琀攀爀攀愀 瀀氀攀渀甀氀甀椀 倀愀爀氀愀洀攀渀琀甀氀甀椀 愀猀琀̀稁椀Ⰰ 渀 conformitate cu decizia Birourilor Permanente.

 

 

http://www.curierulnational.ro/Economie/2010-12-20/ACPR+contesta+contractul+colectiv+de+munca

 

ACPR contestă contractul colectiv de਀洀甀渀挀̀㰁⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀栀㄀㸀 ਀㰀瀀 挀氀愀猀猀㴀∀礀椀瘀㐀㌀㈀㠀㤀㠀㘀㄀㐀䴀猀漀一漀爀洀愀氀∀ 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀 樀甀猀琀椀昀礀㬀 氀椀渀攀ⴀ栀攀椀最栀琀㨀 ㄀㔀瀀琀㬀∀㸀㰀猀琀爀漀渀最㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 䄀爀椀愀氀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀䘀刀∀㸀䌀漀渀琀爀愀挀琀甀氀 挀漀氀攀挀琀椀瘀 搀攀 muncă la nivel naţional a fost semnat vineri de doar patru confederaţii਀瀀愀琀爀漀渀愀氀攀 开椁 猀椀渀搀椀挀愀琀攀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀猀琀爀漀渀最㸀㰀⼀瀀㸀 ਀㰀瀀 挀氀愀猀猀㴀∀礀椀瘀㐀㌀㈀㠀㤀㠀㘀㄀㐀䴀猀漀一漀爀洀愀氀∀ 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀 樀甀猀琀椀昀礀㬀 氀椀渀攀ⴀ栀攀椀最栀琀㨀 ㄀㔀瀀琀㬀∀㸀㰀猀琀爀漀渀最㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 䄀爀椀愀氀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀䘀刀∀㸀倀漀琀爀椀瘀椀琀 䄀氀椀愀渀挀攁椀Ⰰ contractul este recunoscut doar dacă este semnat de toate cele 13 confederaţii਀瀀愀琀爀漀渀愀氀攀 爀攀瀀爀攀稀攀渀琀愀琀椀瘀攀 氀愀 渀椀瘀攀氀 渀愀挀椁漀渀愀氀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀猀琀爀漀渀最㸀㰀戀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 䄀爀椀愀氀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀䘀刀∀㸀㰀戀爀㸀 Membrii ACPR se vor întâlni la਀渀挀攀瀀甀琀甀氀 愀挀攀猀琀攀椀 猀̀瀁琀̀洁渀椀 瀀攀渀琀爀甀 愀 愀渀愀氀椀稀愀 猀椀琀甀愀挀椁愀 挀爀攀愀琀̀ 开椁 愀 猀琀愀戀椀氀椀 挀甀洀 瘀漀爀 acţiona


਀㰀戀爀㸀 Reprezentanţii confederaţiilor patronale reprezentative la nivel naţional,਀洀攀洀戀爀攀 愀氀攀 䄀氀椀愀渀挀攁椀 䌀漀渀昀攀搀攀爀愀挀椁椀氀漀爀 倀愀琀爀漀渀愀氀攀 搀椀渀 刀漀洀渀椀愀 ⠀䄀䌀倀刀⤀Ⰰ 挀漀渀琀攀猀琀̀ contractul colectiv de muncă la nivel naţional încheiat vineri între patru਀挀漀渀昀攀搀攀爀愀挀椁椀 瀀愀琀爀漀渀愀氀攀 开椁 猀椀渀搀椀挀愀琀攀Ⰰ 挀漀渀猀椀搀攀爀渀搀 愀挀攀愀猀琀̀ 搀攀挀椀稀椀攀 挀愀 昀椀椀渀搀☀渀戀猀瀀㬀 luată  fără a respecta prevederile legale în vigoare.
"ACPR atrage atenţia Guvernului, celor 5 mari਀挀漀渀昀攀搀攀爀愀挀椁椀 猀椀渀搀椀挀愀氀攀Ⰰ 搀愀爀 开椁 挀攀氀漀爀 瀀愀琀爀甀 挀漀渀昀攀搀攀爀愀挀椁椀 猀攀洀渀愀琀愀爀攀 愀氀攀 昀愀氀猀甀氀甀椀 contract colectiv de muncă (n.r. - CONPIROM, UGIR 1903, CPISC şi UNPR), că਀愀挀攀猀琀 挀漀渀琀爀愀挀琀 渀愀挀椁漀渀愀氀 挀漀氀攀挀琀椀瘀 搀攀 洀甀渀挀̀ 攀猀琀攀 爀攀挀甀渀漀猀挀甀琀 渀甀洀愀椀 愀琀甀渀挀椀 挀渀搀 este semnat de toate cele 13 confederaţii patronale reprezentative la nivel਀渀愀挀椁漀渀愀氀∀Ⰰ 愀 搀攀挀氀愀爀愀琀Ⰰ 渀琀爀ⴀ甀渀 挀漀洀甀渀椀挀愀琀Ⰰ 䐀愀渀 䴀愀琀攀椀 䄀最愀琀栀漀渀Ⰰ 瀀甀爀琀̀琁漀爀甀氀 搀攀 cuvânt al Alianţei. Potrivit acestuia,  mâine după-amiază membrii ACPR se਀瘀漀爀 渀琀爀甀渀椀 渀 䌀漀渀猀椀氀椀甀氀 倀爀攀开攁搀椀渀挀椁氀漀爀 瀀攀渀琀爀甀 愀 搀攀挀椀搀攀 挀̀椁氀攀 搀攀 愀琀愀挀 洀瀀漀琀爀椀瘀愀 acestui fals contract colectiv de muncă şi a impostorilor care au creat confuzie਀渀 挀愀搀爀甀氀 渀攀最漀挀椀攀爀椀氀漀爀⸀㰀戀爀㸀 Documentul਀渀挀栀攀椀愀琀 瘀椀渀攀爀椀 瀀爀攀瘀攀搀攀 甀渀 猀愀氀愀爀椀甀 洀椀渀椀洀 搀攀 㜀  搀攀 氀攀椀 开椁 漀 挀爀攀开琁攀爀攀 愀 veniturilor pentru muncitorii calificaţi şi pentru maiştri, cei cu studii਀猀甀瀀攀爀椀漀愀爀攀 爀̀洁渀渀搀 氀愀 愀挀攀氀愀开椁 渀椀瘀攀氀Ⰰ 搀攀 ㄀⸀㈀  搀攀 氀攀椀 洀椀渀椀洀甀洀⸀ 倀漀琀爀椀瘀椀琀 acordului, coeficientul pentru muncitorii calificaţi va fi de 1,1, astfel că਀愀挀攀开琁椀愀 愀爀 甀爀洀愀 猀̀ 愀椀戀̀ 甀渀 猀愀氀愀爀椀甀 搀攀 㜀㜀  搀攀 氀攀椀Ⰰ 昀愀挀́ 搀攀 㜀㈀  搀攀 氀攀椀 渀 prezent. Cea mai mare creştere va fi pentru maiştri, care vor avea un਀挀漀攀昀椀挀椀攀渀琀 搀攀 ㄀Ⰰ㌀Ⰰ 挀攀攀愀 挀攀 渀猀攀愀洀渀̀ 漀 挀爀攀开琁攀爀攀 搀攀 氀愀 㜀㠀  氀愀 㤀㄀  氀攀椀⸀ 䌀攀椀 挀甀 studii superioare vor rămâne la aceeaşi valoare de 1.200 de lei salariul minim,਀猀挀̀稁渀搀甀ⴀ氀攀 挀漀攀昀椀挀椀攀渀琀甀氀 搀攀 氀愀 ㈀ 氀愀 ㄀Ⰰ㜀㈀⸀ 㰀戀爀㸀 Actualul contract colectiv de muncă este valabil în perioada 2011-2014, dar va਀昀椀 渀攀最漀挀椀愀琀 渀 昀椀攀挀愀爀攀 愀渀 搀攀 猀椀渀搀椀挀愀琀攀 开椁 瀀愀琀爀漀渀愀琀攀⸀ 㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 䄀爀椀愀氀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀䘀刀∀㸀䐀攀 愀猀攀洀攀渀攀愀Ⰰ 渀 挀漀渀琀爀愀挀琀 猀攀 introduce salariul de bază minim brut pe oră, care va fi de 4,118 lei, astfel਀渀挀琀Ⰰ 氀愀 甀渀 瀀爀漀最爀愀洀 挀漀洀瀀氀攀琀 搀攀 氀甀挀爀甀 搀攀 ㄀㜀  搀攀 漀爀攀 瀀攀 氀甀渀̀Ⰱ 猀̀ 猀攀 愀樀甀渀最̀ 氀愀 venitul de 700 de lei.
਀一椀挀漀氀攀猀挀甀㨀 䌀漀渀琀爀愀挀琀甀氀☀渀戀猀瀀㬀 渀甀 琀爀攀戀甀椀攀 渀爀攀最椀猀琀爀愀琀Ⰰ 瀀攀渀琀爀甀 挀̀ 渀甀 攀猀琀攀 瘀愀氀愀戀椀氀㰀戀爀㸀 În acelaşi timp, Ovidiu Nicolescu, preşedintele Consiliului Naţional al਀츀渀琀爀攀瀀爀椀渀搀攀爀椀氀漀爀 倀爀椀瘀愀琀攀 䴀椀挀椀 开椁 䴀椀樀氀漀挀椀椀 ⠀䌀一䤀倀䴀䴀刀⤀Ⰰ 愀 猀甀戀氀椀渀椀愀琀 昀愀瀀琀甀氀 挀̀ semnarea contractului colectiv de muncă de vineri s-a făcut fără a respecta਀瀀爀攀瘀攀搀攀爀椀氀攀 氀攀最愀氀攀 渀 瘀椀最漀愀爀攀 渀 挀攀攀愀 挀攀 瀀爀椀瘀攀开琁攀 瀀爀攀稀攀渀挀愁 爀攀瀀爀攀稀攀渀琀愀琀椀瘀椀琀̀持椁椀 părţilor. "Dat fiind acest fapt, CNIPMMR şi ACPR au atenţionat sindicatele਀挀̀ 昀愀挀 甀渀 氀甀挀爀甀 椀氀攀最愀氀⸀☀渀戀猀瀀㬀 츀渀 愀挀攀猀琀 猀攀渀猀Ⰰ 䌀漀渀猀椀氀椀甀氀 瀀攀渀琀爀甀 䤀䴀䴀☀渀戀猀瀀㬀 愀 搀攀瀀甀猀 vineri  o scrisoare la Ministerul Muncii  în care a prezentat o਀猀攀爀椀攀 搀攀 愀爀最甀洀攀渀琀攀 瀀攀渀琀爀甀 愀 愀爀̀琁愀 挀̀ 愀挀攀猀琀 挀漀渀琀爀愀挀琀 渀甀 琀爀攀戀甀椀攀 渀爀攀最椀猀琀爀愀琀 pentru că nu este valabil'', a declarat, pentru Curierul Naţional, Ovidiu਀一椀挀漀氀攀猀挀甀Ⰰ 瀀爀攀开攁搀椀渀琀攀氀攀 䌀一䤀倀䴀䴀刀⸀㰀戀爀㸀 Potrivit acestuia, membrii ACPR  se vor întruni la începutul acestei਀猀̀瀁琀̀洁渀椀 瀀攀渀琀爀甀 愀 猀琀愀戀椀氀椀 挀甀洀 瘀漀爀 愀挀挀椁漀渀愀⸀ ∀一攀最漀挀椀攀爀椀氀攀 瘀漀爀 琀爀攀戀甀椀 reluate astfel încât soluţia finală să fie agreată de toate confederaţiile਀瀀愀琀爀漀渀愀氀攀✀✀Ⰰ 愀 挀椁渀甀琀 猀̀ 猀甀戀氀椀渀椀攀稀攀 伀瘀椀搀椀甀 一椀挀漀氀攀猀挀甀⸀㰀戀爀㸀
਀㰀猀琀爀漀渀最㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 䄀爀椀愀氀㬀∀㸀倀氀漀猀挀攀愀渀甀㨀 䐀椀渀 瀀愀爀琀攀愀 䄀䌀倀刀 攀砀椀猀琀̀ disponibilitate pentru negocieri


਀䰀愀 爀渀搀甀氀 猀̀甁Ⰰ 开椁 䰀愀甀爀攀渀挀椁甀 倀氀漀猀挀攀愀渀甀Ⰰ 瀀爀攀开攁搀椀渀琀攀氀攀 䄀猀漀挀椀愀挀椁攀椀 刀漀洀渀攀 愀 Antreprenorilor în Construcţii (ARACO), ne-a declarat că negocierile vor trebui਀爀攀氀甀愀琀攀 渀 挀漀渀搀椀挀椁椀氀攀 渀 挀愀爀攀 挀漀渀琀爀愀挀琀甀氀 挀漀氀攀挀琀椀瘀 搀攀 洀甀渀挀̀ 渀甀 瘀愀 瀀甀琀攀愀 昀椀 înregistrat cu semnăturile parţiale ale membrilor patronali.
"Din partea਀洀攀洀戀爀椀氀漀爀 䄀䌀倀刀 攀砀椀猀琀̀ 搀椀猀瀀漀渀椀戀椀氀椀琀愀琀攀 瀀攀渀琀爀甀 渀攀最漀挀椀攀爀椀Ⰰ 椀愀爀 愀挀攀猀琀攀愀 瘀漀爀 琀爀攀戀甀椀 reluate. Sunt convins că acele confederaţii care nu s-au decis să semneze încă਀愀挀攀猀琀 挀漀渀琀爀愀挀琀 愀甀 爀愀挀椁甀渀椀 瀀爀漀瀀爀椀椀 瀀攀渀琀爀甀 挀愀爀攀 渀甀 愀甀 昀̀持甀琀ⴀ漀⸀ 㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 䄀爀椀愀氀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀䘀刀∀㸀츀渀 挀攀攀愀 挀攀 瀀爀椀瘀攀开琁攀 ARACO, încă sunt foarte multe creanţe în acest moment către firmele de਀挀漀渀猀琀爀甀挀挀椁椀⸀ 䐀攀 愀猀攀洀攀渀攀愀Ⰰ 渀甀 开琁椀洀 渀挀̀ 攀砀瀀氀椀挀椀琀 挀̀琁爀攀 挀攀 猀攀 瘀漀爀 搀甀挀攀 戀愀渀椀椀 pentru investiţii în 2011 şi, mai mult decât atât,  nu avem încă nicio਀椀渀昀漀爀洀愀挀椁攀 渀 挀攀攀愀 挀攀 瀀爀椀瘀攀开琁攀 愀戀漀爀搀愀爀攀愀 䜀甀瘀攀爀渀甀氀甀椀 爀攀昀攀爀椀琀漀愀爀攀 氀愀 搀愀琀漀爀椀椀氀攀 firmelor  generate de faptul că statul nu şi-a achitat restanţele'', a਀搀攀挀氀愀爀愀琀Ⰰ 瀀攀渀琀爀甀 䌀甀爀椀攀爀甀氀 一愀挀椁漀渀愀氀Ⰰ 䰀愀甀爀攀渀挀椁甀 倀氀漀猀挀攀愀渀甀Ⰰ 瀀爀攀开攁搀椀渀琀攀氀攀 䄀刀䄀䌀伀⸀㰀戀爀㸀 Potrivit acestuia, la nivelul ACPR există o anumită convenţie vizavi de਀挀漀渀琀爀愀挀琀甀氀 挀漀氀攀挀琀椀瘀 搀攀 洀甀渀挀̀☁渀戀猀瀀㬀 渀 挀愀爀攀 猀甀渀琀 猀瀀攀挀椀昀椀挀愀挀椁 漀 猀攀爀椀攀 搀攀 indicatori, însă o parte dintre aceştia au fost atinşi, iar alţii nu. „Acesta਀攀猀琀攀 瀀爀椀渀挀椀瀀愀氀甀氀 洀漀琀椀瘀 瀀攀渀琀爀甀 挀愀爀攀 洀攀洀戀爀椀椀 䄀氀椀愀渀挀攁椀 渀甀 愀甀 猀攀洀愀渀琀 渀挀̀ 愀挀攀猀琀 contract colectiv de muncă“, ne-a mai spus Plosceanu.
਀䴀椀栀愀氀愀挀栀攀㨀 䔀猀琀攀 渀攀瘀漀椀攀 搀攀 琀椀洀瀀 瀀攀渀琀爀甀 愀 愀渀愀氀椀稀愀 挀甀洀 瘀愀 愀爀̀琁愀 渀漀甀氀 挀漀渀琀爀愀挀琀 㰀戀爀㸀 În acelaşi timp, Dragoş Mihalache,  prim-vicepreşedintele Uniunii Generale਀愀 䤀渀搀甀猀琀爀椀愀开椁氀漀爀 搀椀渀 刀漀洀渀椀愀 ⠀唀䜀䤀刀⤀Ⰰ 愀 挀漀渀昀椀爀洀愀琀 挀̀ 氀愀 渀椀瘀攀氀甀氀 䄀䌀倀刀 猀ⴀ愀 氀甀愀琀 hotărârea  ca în această seară sau mâine  să aibă loc o şedinţă în਀挀愀爀攀☀渀戀猀瀀㬀 猀̀ 猀攀 愀渀愀氀椀稀攀稀攀 猀椀琀甀愀挀椁愀 挀爀攀愀琀̀ 开椁 猀̀ 猀攀☀渀戀猀瀀㬀 搀攀挀椀搀̀ 搀愀挀̀ 开椁 渀 挀攀 condiţii va semna contractul colectiv de muncă sau dacă va redeschide਀渀攀最漀挀椀攀爀椀氀攀 挀甀 瀀愀爀琀攀渀攀爀椀椀 猀漀挀椀愀氀椀 瀀攀渀琀爀甀 攀氀愀戀漀爀愀爀攀愀 甀渀甀椀 渀漀甀 挀漀渀琀爀愀挀琀 挀漀氀攀挀琀椀瘀 de muncă. "ACPR vrea să semneze un  nou contract colectiv de muncă,਀琀漀挀洀愀椀 搀攀 愀挀攀攀愀 愀洀 愀瘀甀琀 漀 洀甀氀挀椁洀攀 搀攀 漀戀猀攀爀瘀愀挀椁椀 渀 愀挀攀猀琀 猀攀渀猀⸀ 츀渀挀̀ 搀攀 氀愀 渀挀攀瀀甀琀 am spus clar că este nevoie de timp pentru a analiza cum va arăta noul contract਀搀攀 洀甀渀挀̀ 瀀攀渀琀爀甀 愀渀椀椀 瘀椀椀琀漀爀椀Ⰰ 瀀攀渀琀爀甀 挀̀ 愀挀攀愀猀琀愀 渀甀 攀猀琀攀 漀☀渀戀猀瀀㬀 搀攀挀椀稀椀攀 care  poate fi luată în grabă. Suntem pozitivi în ceea ce priveşte਀猀攀洀渀愀爀攀愀 挀漀渀琀爀愀挀琀甀氀甀椀 挀漀氀攀挀琀椀瘀 搀攀 洀甀渀挀̀Ⰱ 渀甀洀愀椀 挀̀ 琀爀攀戀甀椀攀 猀̀ 愀渀愀氀椀稀̀洁 atent  şi să decidem ceea ce vom face'', a declarat, pentru Curierul਀一愀挀椁漀渀愀氀Ⰰ 䐀爀愀最漀开 䴀椀栀愀氀愀挀栀攀Ⰰ☀渀戀猀瀀㬀 瀀爀椀洀ⴀ瘀椀挀攀瀀爀攀开攁搀椀渀琀攀氀攀 唀䜀䤀刀⸀㰀戀爀㸀
਀䄀氀椀愀渀挀愁 䌀漀渀昀攀搀攀爀愀挀椁椀氀漀爀 倀愀琀爀漀渀愀氀攀 搀椀渀 刀漀洀渀椀愀 攀猀琀攀☀渀戀猀瀀㬀 挀漀洀瀀甀猀̀ 搀椀渀 următoarele confederaţii patronale reprezentative la nivel naţional - UGIR,਀䌀一䤀倀䴀䴀刀Ⰰ 䌀一倀刀Ⰰ 䌀倀 ∀䌀伀一䌀伀刀䐀䤀䄀∀Ⰰ 䌀漀一倀刀Ⰰ 倀一刀Ⰰ 唀一倀䌀倀刀Ⰰ 䄀伀䄀刀Ⰰ 氀愀 挀愀爀攀 猀攀 adaugă asociaţiile de business ARB, IEMA, TIAD şi UNIMPRESA, deţinătoare a 13਀氀漀挀甀爀椀 渀 䌀䔀匀 刀漀洀渀椀愀 开椁 愀 㔀 氀漀挀甀爀椀 渀 䌀䔀匀ⴀ甀氀 攀甀爀漀瀀攀愀渀Ⰰ 猀椀渀最甀爀甀氀 洀攀洀戀爀甀 搀椀渀 partea României în cadrul Confederaţiei European Business şi în cadrul਀伀爀最愀渀椀稀愀挀椁攀椀 䤀渀琀攀爀渀愀挀椁漀渀愀氀攀 愀 倀愀琀爀漀渀愀琀攀氀漀爀⸀ 㰀戀爀㸀
਀∀一攀最漀挀椀攀爀椀氀攀 瘀漀爀 琀爀攀戀甀椀 爀攀氀甀愀琀攀 渀 挀漀渀搀椀挀椁椀氀攀 渀 挀愀爀攀 挀漀渀琀爀愀挀琀甀氀 挀漀氀攀挀琀椀瘀 de muncă nu va putea fi înregistrat cu semnăturile parţiale ale membrilor਀瀀愀琀爀漀渀愀氀椀✀✀ ⠀䰀愀甀爀攀渀挀椁甀 倀氀漀猀挀攀愀渀甀Ⰰ 瀀爀攀开攁搀椀渀琀攀氀攀 䄀猀漀挀椀愀挀椁攀椀 刀漀洀渀攀 愀 Antreprenorilor în Construcţii).

 

 

http://www.curierulnational.ro/Finante%20Banci/2010-12-20/Ialomitianu+vrea+sa+restructureze+aparatul+functionaresc

 

Ialomiţianu਀瘀爀攀愀 猀̀ 爀攀猀琀爀甀挀琀甀爀攀稀攀 愀瀀愀爀愀琀甀氀 昀甀渀挀挀椁漀渀̀爁攀猀挀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀栀㄀㸀 ਀㰀瀀 挀氀愀猀猀㴀∀礀椀瘀㐀㌀㈀㠀㤀㠀㘀㄀㐀䴀猀漀一漀爀洀愀氀∀ 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀 樀甀猀琀椀昀礀㬀 氀椀渀攀ⴀ栀攀椀最栀琀㨀 ㄀㔀瀀琀㬀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 䄀爀椀愀氀㬀∀㸀㰀戀爀㸀 Peste 6.000 de angajaţi din structurile subordonate Ministerului Finanţelor vor਀昀椀 搀椀猀瀀漀渀椀戀椀氀椀稀愀挀椁Ⰰ 渀 甀爀洀愀 甀渀甀椀 瀀爀漀挀攀猀 搀攀 爀攀猀琀爀甀挀琀甀爀愀爀攀 愀 椀渀猀琀椀琀甀挀椁攀椀 挀愀爀攀 urmăreşte reducerea birocraţiei, potrivit ministrului Gheorghe Ialomiţianu.਀∀䴀椀渀椀猀琀攀爀甀氀 搀攀 䘀椀渀愀渀挀攁 琀爀攀戀甀椀攀 爀攀猀琀爀甀挀琀甀爀愀琀⸀ 츀渀琀爀ⴀ愀搀攀瘀̀爁Ⰰ 琀爀攀戀甀椀攀 猀̀ 开椁 reducem personalul, pentru că sunt foarte mulţi oameni care lucrează în Finanţe਀开椁 琀爀攀戀甀椀攀 猀̀ 爀攀搀甀挀攀洀 戀椀爀漀挀爀愀挀椁愀⸀ 匀甀渀琀 瀀攀猀琀攀 ㌀㈀⸀   搀攀 瀀攀爀猀漀愀渀攀 渀 猀琀爀甀挀琀甀爀椀氀攀 Ministerului de Finanţe, ANAF şi unităţile subordonate, iar cel puţin 20% ar਀琀爀攀戀甀椀 猀̀ 瀀氀攀挀攀⸀ 倀攀渀琀爀甀 挀̀ 琀爀攀戀甀椀攀 猀̀ 爀攀搀甀挀攀洀 戀椀爀漀挀爀愀挀椁愀∀Ⰰ 渀攀ⴀ愀 搀攀挀氀愀爀愀琀 Ialomiţianu.
਀䴀椀渀椀猀琀爀甀氀 猀瀀甀渀攀 挀̀ 瘀愀 琀爀攀戀甀椀 爀攀搀甀猀 开椁 瀀攀爀猀漀渀愀氀甀氀 搀椀渀 吀爀攀稀漀爀攀爀椀攀Ⰰ 渀琀爀甀挀琀 攀猀琀攀 necesară reducerea plăţilor care se fac la ghişeu, acest lucru fiind posibil în਀瘀椀椀琀漀爀 瀀爀椀渀 搀攀挀氀愀爀愀挀椁愀 甀渀椀挀̀ 瀀攀渀琀爀甀 挀漀渀琀爀椀戀甀愀戀椀氀椀 瀀攀爀猀漀愀渀攀 昀椀稀椀挀攀 开椁 瀀爀椀渀 introducerea declaraţiei electronice pentru firme. Ministrul Finanţelor a਀愀爀̀琁愀琀 挀̀ 瀀攀渀琀爀甀 挀漀洀瀀愀渀椀椀 攀猀琀攀 椀洀瀀漀爀琀愀渀琀 猀̀ 爀攀搀甀挀̀ 琀椀洀瀀甀氀 瀀攀琀爀攀挀甀琀 氀愀 最栀椀开攁甀 pentru depunerea declaraţiilor, concomitent cu acordarea unui spaţiu mai mare਀瀀攀渀琀爀甀 攀昀椀挀椀攀渀琀椀稀愀爀攀愀 愀挀琀椀瘀椀琀̀持椁椀⸀ 㰀戀爀㸀 În acelaşi timp, companiile se aşteaptă la predictibilitate în ceea ce priveşte਀猀椀猀琀攀洀甀氀 搀攀 琀愀砀攀Ⰰ 开椁 搀攀 愀挀攀攀愀 瀀攀渀琀爀甀 愀渀甀氀 瘀椀椀琀漀爀 䘀椀渀愀渀挀攁氀攀 瘀漀爀 渀挀攀爀挀愀 猀̀ asigure stabilitatea taxelor, cu excepţia reducerii contribuţiilor sociale.
Aceasta va fi luată în਀挀愀氀挀甀氀 搀攀 氀愀 樀甀洀̀琁愀琀攀愀 愀渀甀氀甀椀 瘀椀椀琀漀爀Ⰰ 渀 洀̀猁甀爀愀 渀 挀愀爀攀 攀挀漀渀漀洀椀愀 瘀愀 瀀攀爀洀椀琀攀⸀ 㰀戀爀㸀 Pe de altă parte, Ialomiţianu nu a exclus posibilitatea să fie analizată şi਀洀漀搀椀昀椀挀愀爀攀愀 戀愀稀攀椀 甀渀椀挀攀 搀攀 椀洀瀀漀稀椀琀愀爀攀Ⰰ 渀 琀椀洀瀀Ⰰ 搀愀爀 瀀攀渀琀爀甀 ㈀ ㄀㄀ 攀猀琀攀 渀攀挀攀猀愀爀̀ 漀 politică bugetară prudentă, care nu permite astfel de măsuri. "O economie਀猀̀渁̀琁漀愀猀̀ 攀猀琀攀 愀琀甀渀挀椀 挀渀搀 愀爀攀 甀渀 渀甀洀̀爁 洀愀爀攀 搀攀 氀漀挀甀爀椀 搀攀 洀甀渀挀̀ 渀 猀攀挀琀漀爀甀氀 privat", spune Ialomiţianu. Potrivit ministrului, România "a avut਀最栀椀渀椀漀渀∀ 渀 ㈀ 㠀Ⰰ 挀渀搀 愀 渀挀攀瀀甀琀 挀爀椀稀愀 昀椀渀愀渀挀椀愀爀̀Ⰱ 渀琀爀甀挀琀Ⰰ 猀瀀爀攀 deosebire de alte ţări care la rândul lor au fost obligate să aplice măsuri de਀愀甀猀琀攀爀椀琀愀琀攀Ⰰ 刀漀洀渀椀愀 愀 愀瘀甀琀 甀渀 搀攀昀椀挀椀琀 戀甀最攀琀愀爀 洀甀氀琀 洀愀椀 洀愀爀攀Ⰰ 挀愀爀攀 琀爀攀戀甀椀愀 redus şi nu permitea cheltuieli pentru sprijinirea sectorului privat.਀∀䴀甀氀琀攀 洀̀猁甀爀椀 渀甀 愀甀 瀀甀琀甀琀 昀椀 氀甀愀琀攀 搀椀渀 挀愀甀稀愀 挀漀愀氀椀挀椁攀椀Ⰰ 瀀攀渀琀爀甀 挀̀ 愀洀 愀瘀甀琀 o coaliţie cu PSD. (…)"
਀츀渀 挀攀攀愀 挀攀 瀀爀椀瘀攀开琁攀 瀀漀猀椀戀椀氀椀琀愀琀攀愀 琀爀愀渀猀昀攀爀̀爁椀椀 䜀̀爁稀椀椀 䘀椀渀愀渀挀椀愀爀攀 搀椀渀 猀甀戀漀爀搀椀渀攀愀 ANAF în cea a Ministerului Administraţiei şi Internelor, Ialomiţianu a spus că਀愀挀攀愀猀琀̀ 椀渀猀琀椀琀甀挀椁攀 猀ⴀ愀 渀搀攀瀀̀爁琀愀琀 渀 琀椀洀瀀 昀漀愀爀琀攀 洀甀氀琀 搀攀 氀愀 愀挀琀椀瘀椀琀愀琀攀愀 搀攀 administraţie fiscală către cea de administrare a dosarelor penale, zonă de਀挀愀爀攀 瘀愀 琀爀攀戀甀椀 猀̀ 猀攀 渀搀攀瀀̀爁琀攀稀攀Ⰰ 愀猀琀昀攀氀 渀挀琀 猀̀ 爀̀洁渀̀ 渀 猀甀戀漀爀搀椀渀攀愀 䄀一䄀䘀⸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀 ਀㰀瀀 挀氀愀猀猀㴀∀礀椀瘀㐀㌀㈀㠀㤀㠀㘀㄀㐀䴀猀漀一漀爀洀愀氀∀ 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀 樀甀猀琀椀昀礀㬀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀∀ 氀愀渀最㴀∀䤀吀∀㸀☀渀戀猀瀀㬀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀 ਀㰀瀀 挀氀愀猀猀㴀∀礀椀瘀㐀㌀㈀㠀㤀㠀㘀㄀㐀䴀猀漀一漀爀洀愀氀∀ 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀 樀甀猀琀椀昀礀㬀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 䄀爀椀愀氀㬀 挀漀氀漀爀㨀 爀攀搀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀䤀吀∀㸀㰀愀 爀攀氀㴀∀渀漀昀漀氀氀漀眀∀ 琀愀爀最攀琀㴀∀开戀氀愀渀欀∀ 栀爀攀昀㴀∀栀琀琀瀀㨀⼀⼀眀眀眀⸀攀瘀稀⸀爀漀⼀搀攀琀愀氀椀椀⼀猀琀椀爀椀⼀最栀攀漀爀最栀攀ⴀ椀愀氀漀洀椀琀椀愀渀甀ⴀ猀愀氀愀爀椀椀氀攀ⴀ戀甀最攀琀愀爀椀氀漀爀ⴀ瘀漀爀ⴀ挀爀攀猀琀攀ⴀ挀甀ⴀ㄀㔀ⴀ椀渀ⴀ㈀ ㄀㄀ⴀ瀀攀渀猀椀椀氀攀ⴀ渀甀ⴀ猀攀ⴀ洀漀搀椀昀椀挀愀ⴀ㤀⸀栀琀洀氀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀挀漀氀漀爀㨀 爀攀搀㬀∀㸀栀琀琀瀀㨀⼀⼀眀眀眀⸀攀瘀稀⸀爀漀⼀搀攀琀愀氀椀椀⼀猀琀椀爀椀⼀最栀攀漀爀最栀攀ⴀ椀愀氀漀洀椀琀椀愀渀甀ⴀ猀愀氀愀爀椀椀氀攀ⴀ戀甀最攀琀愀爀椀氀漀爀ⴀ瘀漀爀ⴀ挀爀攀猀琀攀ⴀ挀甀ⴀ㄀㔀ⴀ椀渀ⴀ㈀ ㄀㄀ⴀ瀀攀渀猀椀椀氀攀ⴀ渀甀ⴀ猀攀ⴀ洀漀搀椀昀椀挀愀ⴀ㤀⸀栀琀洀氀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀愀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀 ਀㰀瀀 挀氀愀猀猀㴀∀礀椀瘀㐀㌀㈀㠀㤀㠀㘀㄀㐀䴀猀漀一漀爀洀愀氀∀ 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀 樀甀猀琀椀昀礀㬀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 䄀爀椀愀氀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀䤀吀∀㸀☀渀戀猀瀀㬀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀 ਀㰀瀀 挀氀愀猀猀㴀∀礀椀瘀㐀㌀㈀㠀㤀㠀㘀㄀㐀䴀猀漀一漀爀洀愀氀∀ 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀 樀甀猀琀椀昀礀㬀 氀椀渀攀ⴀ栀攀椀最栀琀㨀 ㄀㔀⸀㘀瀀琀㬀 戀愀挀欀最爀漀甀渀搀㨀 渀漀渀攀 爀攀瀀攀愀琀 猀挀爀漀氀氀  ─  ─ 眀栀椀琀攀㬀∀㸀㰀戀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀 ㄀㐀瀀琀㬀 昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 䄀爀椀愀氀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀䤀吀∀㸀䜀栀攀漀爀最栀攀 䤀愀氀漀洀椀挀椁愀渀甀㨀 匀愀氀愀爀椀椀氀攀 昀甀渀挀挀椁漀渀愀爀椀氀漀爀 瘀漀爀 挀爀攀开琁攀 cu 15% în 2011, pensiile nu se modifică

Ministrul਀搀攀 䘀椀渀愀渀挀攁 䜀栀攀漀爀最栀攀 䤀愀氀漀洀椀挀椁愀渀甀 愀 搀愀琀 愀猀椀最甀爀̀爁椀 挀̀ 猀愀氀愀爀椀椀氀攀 戀甀最攀琀愀爀椀氀漀爀 瘀漀爀 昀椀 majorate cu 15% anull viitor, după ce în iulie 2010 au fost diminuate cu 25%,਀渀 瘀爀攀洀攀 挀攀 挀甀愀渀琀甀洀甀氀 瀀攀渀猀椀椀氀漀爀 渀甀 瘀愀 昀椀 洀漀搀椀昀椀挀愀琀⸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀 ਀㰀瀀 挀氀愀猀猀㴀∀礀椀瘀㐀㌀㈀㠀㤀㠀㘀㄀㐀䴀猀漀一漀爀洀愀氀∀ 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀 樀甀猀琀椀昀礀㬀 氀椀渀攀ⴀ栀攀椀最栀琀㨀 ㄀㔀⸀㘀瀀琀㬀 戀愀挀欀最爀漀甀渀搀㨀 渀漀渀攀 爀攀瀀攀愀琀 猀挀爀漀氀氀  ─  ─ 眀栀椀琀攀㬀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 䄀爀椀愀氀㬀 挀漀氀漀爀㨀 爀最戀⠀㔀㔀Ⰰ 㔀㔀Ⰰ 㔀㔀⤀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀䤀吀∀㸀✀✀䈀甀最攀琀甀氀 愀爀攀 漀 construcţie solidă, bazată pe creştere economică, orientat pe investiţii şi pe਀爀攀搀甀挀攀爀攀愀 挀栀攀氀琀甀椀攀氀椀氀漀爀⸀ 츀渀 挀攀攀愀 挀攀 瀀爀椀瘀攀开琁攀 戀甀最攀琀甀氀 愀猀椀最甀爀̀爁椀氀漀爀 猀漀挀椀愀氀攀Ⰰ pensionarii vor primi pensiile nemodificate, în cuantumul stabilit, cel਀挀甀渀漀猀挀甀琀⸀ 倀攀渀琀爀甀 昀甀渀挀挀椁漀渀愀爀椀椀 瀀甀戀氀椀挀椀 猀甀渀琀 瀀爀攀洀椀猀攀 瀀攀渀琀爀甀 愀挀漀爀搀愀爀攀愀 挀攀氀漀爀 ㄀㔀─Ⰰ în 2011. Guvernul Boc a elaborat un proces de restructurare în 2010 care va਀挀漀渀琀椀渀甀愀Ⰰ 渀 ㈀ ㄀㄀Ⰰ 瀀攀渀琀爀甀 甀渀攀氀攀 洀椀渀椀猀琀攀爀攀✀✀Ⰰ 愀 搀攀挀氀愀爀愀琀 洀椀渀椀猀琀爀甀氀 䘀椀渀愀渀挀攁氀漀爀 Publice, Gheorghe Ialomiţianu, după avizul Comisiilor parlamentare reunite de਀戀甀最攀琀ⴀ昀椀渀愀渀挀攁 瀀攀渀琀爀甀 瀀爀漀椀攀挀琀甀氀 䰀攀最椀椀 戀甀最攀琀甀氀甀椀 搀攀 猀琀愀琀 瀀攀渀琀爀甀 ㈀ ㄀㄀⸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀 ਀㰀瀀 挀氀愀猀猀㴀∀礀椀瘀㐀㌀㈀㠀㤀㠀㘀㄀㐀䴀猀漀一漀爀洀愀氀∀ 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀 樀甀猀琀椀昀礀㬀 氀椀渀攀ⴀ栀攀椀最栀琀㨀 ㄀㔀⸀㘀瀀琀㬀 戀愀挀欀最爀漀甀渀搀㨀 渀漀渀攀 爀攀瀀攀愀琀 猀挀爀漀氀氀  ─  ─ 眀栀椀琀攀㬀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 䄀爀椀愀氀㬀 挀漀氀漀爀㨀 爀最戀⠀㔀㔀Ⰰ 㔀㔀Ⰰ 㔀㔀⤀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀䤀吀∀㸀㰀戀爀㸀 Membrii Comisiilor au aprobat proiectul Legii bugetului de stat pentru anul਀㈀ ㄀㄀ 挀甀 ㈀㔀 瘀漀琀甀爀椀 瀀攀渀琀爀甀 开椁 ㈀㄀ 瘀漀琀甀爀椀 洀瀀漀琀爀椀瘀̀⸁ 㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 䄀爀椀愀氀㬀 挀漀氀漀爀㨀 爀最戀⠀㔀㔀Ⰰ 㔀㔀Ⰰ 㔀㔀⤀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀䔀一∀㸀䄀甀 昀漀猀琀 爀攀猀瀀椀渀猀攀 11.400 de amendamente.
਀㰀戀爀㸀 Ce prevede bugetul pe 2011:

· ਀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 䄀爀椀愀氀㬀 挀漀氀漀爀㨀 爀最戀⠀㔀㔀Ⰰ 㔀㔀Ⰰ 㔀㔀⤀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀䔀一∀㸀搀攀昀椀挀椀琀甀氀 戀甀最攀琀愀爀 瘀愀 猀挀̀搁攀愀 渀 ㈀ ㄀㄀ 搀攀 氀愀 6,8% la 4,4%, până la 27,67 miliarde de lei, cu perspectiva unui deficit de 3%਀渀 ㈀ ㄀㈀Ⰰ 㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀 ਀㰀瀀 挀氀愀猀猀㴀∀礀椀瘀㐀㌀㈀㠀㤀㠀㘀㄀㐀䴀猀漀一漀爀洀愀氀∀ 猀琀礀氀攀㴀∀洀愀爀最椀渀ⴀ氀攀昀琀㨀 㐀㜀⸀㈀㔀瀀琀㬀 琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀 樀甀猀琀椀昀礀㬀 氀椀渀攀ⴀ栀攀椀最栀琀㨀 ㄀㔀⸀㘀瀀琀㬀 戀愀挀欀最爀漀甀渀搀㨀 渀漀渀攀 爀攀瀀攀愀琀 猀挀爀漀氀氀  ─  ─ 眀栀椀琀攀㬀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀 ㄀ 瀀琀㬀 昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 匀礀洀戀漀氀㬀 挀漀氀漀爀㨀 爀最戀⠀㔀㔀Ⰰ 㔀㔀Ⰰ 㔀㔀⤀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀䤀吀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀∀㸀뜀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀∀㸀☀渀戀猀瀀㬀 reducerea cheltuielilor curente, a਀挀栀攀氀琀甀椀攀氀椀氀漀爀 搀攀 瀀攀爀猀漀渀愀氀Ⰰ 挀甀 愀猀椀猀琀攀渀挀愁 猀漀挀椀愀氀̀Ⰱ 挀甀 戀甀渀甀爀椀 开椁 猀攀爀瘀椀挀椀椀Ⰰ 㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀 ਀㰀瀀 挀氀愀猀猀㴀∀礀椀瘀㐀㌀㈀㠀㤀㠀㘀㄀㐀䴀猀漀一漀爀洀愀氀∀ 猀琀礀氀攀㴀∀洀愀爀最椀渀ⴀ氀攀昀琀㨀 㐀㜀⸀㈀㔀瀀琀㬀 琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀 樀甀猀琀椀昀礀㬀 氀椀渀攀ⴀ栀攀椀最栀琀㨀 ㄀㔀⸀㘀瀀琀㬀 戀愀挀欀最爀漀甀渀搀㨀 渀漀渀攀 爀攀瀀攀愀琀 猀挀爀漀氀氀  ─  ─ 眀栀椀琀攀㬀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀 ㄀ 瀀琀㬀 昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 匀礀洀戀漀氀㬀 挀漀氀漀爀㨀 爀最戀⠀㔀㔀Ⰰ 㔀㔀Ⰰ 㔀㔀⤀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀䔀一∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀∀㸀뜀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀∀㸀☀渀戀猀瀀㬀 cheltuielile pentru investiţii cresc,

· ਀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 䄀爀椀愀氀㬀 挀漀氀漀爀㨀 爀最戀⠀㔀㔀Ⰰ 㔀㔀Ⰰ 㔀㔀⤀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀䘀刀∀㸀氀愀 戀甀最攀琀甀氀 愀猀椀最甀爀̀爁椀氀漀爀 渀 ㈀ ㄀㄀ 猀攀 瘀漀爀 transfera de la bugetul de stat 13,9 miliarde de lei,

· ਀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 䄀爀椀愀氀㬀 挀漀氀漀爀㨀 爀最戀⠀㔀㔀Ⰰ 㔀㔀Ⰰ 㔀㔀⤀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀䔀一∀㸀瘀攀渀椀琀甀爀椀氀攀 戀甀最攀琀甀氀甀椀 搀攀 猀琀愀琀 瘀漀爀 挀爀攀开琁攀 渀 ㈀ ㄀㄀ cu 15 % faţă de anul în curs, la 80,81 miliarde lei,

· ਀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 䄀爀椀愀氀㬀 挀漀氀漀爀㨀 爀最戀⠀㔀㔀Ⰰ 㔀㔀Ⰰ 㔀㔀⤀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀䤀吀∀㸀挀栀攀氀琀甀椀攀氀椀氀攀 猀攀 瘀漀爀 挀椀昀爀愀 氀愀 ㄀ 㠀Ⰰ㐀㤀 miliarde lei, în creştere cu 1,23%,

· ਀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 䄀爀椀愀氀㬀 挀漀氀漀爀㨀 爀最戀⠀㔀㔀Ⰰ 㔀㔀Ⰰ 㔀㔀⤀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀䤀吀∀㸀瘀攀渀椀琀甀爀椀氀攀 昀椀猀挀愀氀攀 猀甀渀琀 瀀爀漀椀攀挀琀愀琀攀 氀愀 㜀㐀Ⰰ㠀㘀 miliarde lei, în creştere cu 13 %,

· ਀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 䄀爀椀愀氀㬀 挀漀氀漀爀㨀 爀最戀⠀㔀㔀Ⰰ 㔀㔀Ⰰ 㔀㔀⤀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀䤀吀∀㸀渀挀愀猀̀爁椀氀攀 搀椀渀 椀洀瀀漀稀椀琀甀氀 瀀攀 瀀爀漀昀椀琀Ⰰ 搀椀渀 impozitul pe venit şi din impozitul pe câştigurile de capital sunt estimate la਀㄀㔀Ⰰ㜀㠀 洀椀氀椀愀爀搀攀 氀攀椀Ⰰ 渀 甀爀挀愀爀攀 挀甀 㐀─Ⰰ 㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀 ਀㰀瀀 挀氀愀猀猀㴀∀礀椀瘀㐀㌀㈀㠀㤀㠀㘀㄀㐀䴀猀漀一漀爀洀愀氀∀ 猀琀礀氀攀㴀∀洀愀爀最椀渀ⴀ氀攀昀琀㨀 㐀㜀⸀㈀㔀瀀琀㬀 琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀 樀甀猀琀椀昀礀㬀 氀椀渀攀ⴀ栀攀椀最栀琀㨀 ㄀㔀⸀㘀瀀琀㬀 戀愀挀欀最爀漀甀渀搀㨀 渀漀渀攀 爀攀瀀攀愀琀 猀挀爀漀氀氀  ─  ─ 眀栀椀琀攀㬀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀 ㄀ 瀀琀㬀 昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 匀礀洀戀漀氀㬀 挀漀氀漀爀㨀 爀最戀⠀㔀㔀Ⰰ 㔀㔀Ⰰ 㔀㔀⤀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀䤀吀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀∀㸀뜀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀∀㸀☀渀戀猀瀀㬀 încasările din TVA se vor cifra la 46,23਀洀椀氀椀愀爀搀攀 氀攀椀 ⠀瀀氀甀猀 ㄀㠀Ⰰ㌀㤀─⤀Ⰰ 㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀 ਀㰀瀀 挀氀愀猀猀㴀∀礀椀瘀㐀㌀㈀㠀㤀㠀㘀㄀㐀䴀猀漀一漀爀洀愀氀∀ 猀琀礀氀攀㴀∀洀愀爀最椀渀ⴀ氀攀昀琀㨀 㐀㜀⸀㈀㔀瀀琀㬀 琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀 樀甀猀琀椀昀礀㬀 氀椀渀攀ⴀ栀攀椀最栀琀㨀 ㄀㔀⸀㘀瀀琀㬀 戀愀挀欀最爀漀甀渀搀㨀 渀漀渀攀 爀攀瀀攀愀琀 猀挀爀漀氀氀  ─  ─ 眀栀椀琀攀㬀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀 ㄀ 瀀琀㬀 昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 匀礀洀戀漀氀㬀 挀漀氀漀爀㨀 爀最戀⠀㔀㔀Ⰰ 㔀㔀Ⰰ 㔀㔀⤀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀䤀吀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀∀㸀뜀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀∀㸀☀渀戀猀瀀㬀 veniturile din accize vor urca la 17,36਀洀椀氀椀愀爀搀攀 氀攀椀 ⠀㘀Ⰰ㄀㐀─⤀Ⰰ 㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀 ਀㰀瀀 挀氀愀猀猀㴀∀礀椀瘀㐀㌀㈀㠀㤀㠀㘀㄀㐀䴀猀漀一漀爀洀愀氀∀ 猀琀礀氀攀㴀∀洀愀爀最椀渀ⴀ氀攀昀琀㨀 㐀㜀⸀㈀㔀瀀琀㬀 琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀 樀甀猀琀椀昀礀㬀 氀椀渀攀ⴀ栀攀椀最栀琀㨀 ㄀㔀⸀㘀瀀琀㬀 戀愀挀欀最爀漀甀渀搀㨀 渀漀渀攀 爀攀瀀攀愀琀 猀挀爀漀氀氀  ─  ─ 眀栀椀琀攀㬀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀 ㄀ 瀀琀㬀 昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 匀礀洀戀漀氀㬀 挀漀氀漀爀㨀 爀最戀⠀㔀㔀Ⰰ 㔀㔀Ⰰ 㔀㔀⤀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀䤀吀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀∀㸀뜀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀∀㸀☀渀戀猀瀀㬀 veniturile nefiscale se vor cifra la 6,85਀洀椀氀椀愀爀搀攀 氀攀椀Ⰰ 渀 猀挀̀搁攀爀攀 挀甀 ㈀㈀Ⰰ㔀 ─ 昀愀挀́ 搀攀 ㈀ ㄀ Ⰰ 㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀 ਀㰀瀀 挀氀愀猀猀㴀∀礀椀瘀㐀㌀㈀㠀㤀㠀㘀㄀㐀䴀猀漀一漀爀洀愀氀∀ 猀琀礀氀攀㴀∀洀愀爀最椀渀ⴀ氀攀昀琀㨀 㐀㜀⸀㈀㔀瀀琀㬀 琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀 樀甀猀琀椀昀礀㬀 氀椀渀攀ⴀ栀攀椀最栀琀㨀 ㄀㔀⸀㘀瀀琀㬀 戀愀挀欀最爀漀甀渀搀㨀 渀漀渀攀 爀攀瀀攀愀琀 猀挀爀漀氀氀  ─  ─ 眀栀椀琀攀㬀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀 ㄀ 瀀琀㬀 昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 匀礀洀戀漀氀㬀 挀漀氀漀爀㨀 爀最戀⠀㔀㔀Ⰰ 㔀㔀Ⰰ 㔀㔀⤀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀䤀吀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀∀㸀뜀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀∀㸀☀渀戀猀瀀㬀 cheltuieli de personal de 15,54 miliarde਀氀攀椀Ⰰ 渀 挀爀攀开琁攀爀攀 挀甀 㔀Ⰰ㜀㠀─ 昀愀挀́ 搀攀 ㈀ ㄀ Ⰰ 搀椀渀 挀愀爀攀 挀栀攀氀琀甀椀攀氀椀氀攀 挀甀 猀愀氀愀爀椀椀氀攀 搀攀 bază - 9,65 miliarde lei, în scădere cu 3%, iar cheltuielile cu indemnizaţiile਀搀攀 挀漀渀搀甀挀攀爀攀 ⴀ 㐀 Ⰰ㔀 洀椀氀椀漀愀渀攀 氀攀椀Ⰰ 渀 猀挀̀搁攀爀攀 挀甀 ㌀㤀─Ⰰ 㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀 ਀㰀瀀 挀氀愀猀猀㴀∀礀椀瘀㐀㌀㈀㠀㤀㠀㘀㄀㐀䴀猀漀一漀爀洀愀氀∀ 猀琀礀氀攀㴀∀洀愀爀最椀渀ⴀ氀攀昀琀㨀 㐀㜀⸀㈀㔀瀀琀㬀 琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀 樀甀猀琀椀昀礀㬀 氀椀渀攀ⴀ栀攀椀最栀琀㨀 ㄀㔀⸀㘀瀀琀㬀 戀愀挀欀最爀漀甀渀搀㨀 渀漀渀攀 爀攀瀀攀愀琀 猀挀爀漀氀氀  ─  ─ 眀栀椀琀攀㬀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀 ㄀ 瀀琀㬀 昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 匀礀洀戀漀氀㬀 挀漀氀漀爀㨀 爀最戀⠀㔀㔀Ⰰ 㔀㔀Ⰰ 㔀㔀⤀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀䔀一∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀∀㸀뜀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀∀㸀☀渀戀猀瀀㬀 nu se alocă sume pentru salarii de merit,਀漀爀攀 猀甀瀀氀椀洀攀渀琀愀爀攀Ⰰ 昀漀渀搀甀爀椀 搀攀 瀀爀攀洀椀攀爀攀 开椁 瀀爀椀洀攀 搀攀 瘀愀挀愀渀挀́Ⰱ 㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀 ਀㰀瀀 挀氀愀猀猀㴀∀礀椀瘀㐀㌀㈀㠀㤀㠀㘀㄀㐀䴀猀漀一漀爀洀愀氀∀ 猀琀礀氀攀㴀∀洀愀爀最椀渀ⴀ氀攀昀琀㨀 㐀㜀⸀㈀㔀瀀琀㬀 琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀 樀甀猀琀椀昀礀㬀 氀椀渀攀ⴀ栀攀椀最栀琀㨀 ㄀㔀⸀㘀瀀琀㬀 戀愀挀欀最爀漀甀渀搀㨀 渀漀渀攀 爀攀瀀攀愀琀 猀挀爀漀氀氀  ─  ─ 眀栀椀琀攀㬀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀 ㄀ 瀀琀㬀 昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 匀礀洀戀漀氀㬀 挀漀氀漀爀㨀 爀最戀⠀㔀㔀Ⰰ 㔀㔀Ⰰ 㔀㔀⤀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀䔀一∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀∀㸀뜀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀∀㸀☀渀戀猀瀀㬀 cheltuielile cu bunurile şi serviciile sunt਀瀀爀漀最渀漀稀愀琀攀 氀愀 ㌀Ⰰ㠀㘀 洀椀氀椀愀爀搀攀 氀攀椀Ⰰ 渀 挀爀攀开琁攀爀攀 挀甀 ㄀─Ⰰ 椀愀爀 挀栀攀氀琀甀椀攀氀椀氀攀 挀甀 dobânzile - 8,32 miliarde lei, în urcare cu 22%, din care cheltuielile cu਀搀漀戀渀稀椀氀攀 氀愀 搀愀琀漀爀椀愀 瀀甀戀氀椀挀̀ 椀渀琀攀爀渀̀ ⴀ 㔀Ⰰ 㠀 洀椀氀椀愀爀搀攀 氀攀椀 ⠀瀀氀甀猀 㤀─⤀Ⰰ 㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀 ਀㰀瀀 挀氀愀猀猀㴀∀礀椀瘀㐀㌀㈀㠀㤀㠀㘀㄀㐀䴀猀漀一漀爀洀愀氀∀ 猀琀礀氀攀㴀∀洀愀爀最椀渀ⴀ氀攀昀琀㨀 㐀㜀⸀㈀㔀瀀琀㬀 琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀 樀甀猀琀椀昀礀㬀 氀椀渀攀ⴀ栀攀椀最栀琀㨀 ㄀㔀⸀㘀瀀琀㬀 戀愀挀欀最爀漀甀渀搀㨀 渀漀渀攀 爀攀瀀攀愀琀 猀挀爀漀氀氀  ─  ─ 眀栀椀琀攀㬀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀 ㄀ 瀀琀㬀 昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 匀礀洀戀漀氀㬀 挀漀氀漀爀㨀 爀最戀⠀㔀㔀Ⰰ 㔀㔀Ⰰ 㔀㔀⤀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀䤀吀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀∀㸀뜀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀∀㸀☀渀戀猀瀀㬀 subvenţiile se vor ridica la 4,11਀洀椀氀椀愀爀搀攀 氀攀椀Ⰰ 洀愀椀 洀椀挀椀 挀甀 ㄀ Ⰰ㜀㔀─ 昀愀挀́ 搀攀 ㈀ ㄀ Ⰰ 椀愀爀 挀栀攀氀琀甀椀攀氀椀氀攀 挀甀 愀樀甀琀漀愀爀攀氀攀 sociale - 14,1 miliarde lei, mai mici cu 26%,

· ਀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 䄀爀椀愀氀㬀 挀漀氀漀爀㨀 爀最戀⠀㔀㔀Ⰰ 㔀㔀Ⰰ 㔀㔀⤀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀䤀吀∀㸀琀爀愀渀猀昀攀爀甀爀椀氀攀 瀀攀渀琀爀甀 甀渀椀琀̀持椁氀攀 administraţie publice se vor cifra la 26,96 miliarde lei (plus 1,91%), iar਀猀甀洀攀氀攀 瀀爀攀瘀̀稁甀琀攀 瀀攀渀琀爀甀 愀氀琀攀 琀爀愀渀猀昀攀爀甀爀椀 猀甀渀琀 搀攀 ㄀㔀Ⰰ㌀㐀 洀椀氀椀愀爀搀攀 氀攀椀 ⠀瀀氀甀猀 23,77%),

· ਀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 䄀爀椀愀氀㬀 挀漀氀漀爀㨀 爀最戀⠀㔀㔀Ⰰ 㔀㔀Ⰰ 㔀㔀⤀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀䘀刀∀㸀昀漀渀搀甀氀 搀攀 爀攀稀攀爀瘀̀ 愀 昀漀猀琀 爀攀搀甀猀 挀甀 㠀㠀 ─Ⰰ 氀愀 207 milioane lei.

http://www.puterea.ro/news13494/in-2011-lui-Boc-i-se-pregateste-lasarea-la-vatra.htm

 

În 2011 lui Boc i਀猀攀 瀀爀攀最̀琁攀开琁攀 氀̀猁愀爀攀愀 氀愀 瘀愀琀爀̀㰁⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀栀㄀㸀 ਀㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀 樀甀猀琀椀昀礀㬀 戀愀挀欀最爀漀甀渀搀㨀 渀漀渀攀 爀攀瀀攀愀琀 猀挀爀漀氀氀  ─  ─ 眀栀椀琀攀㬀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 䄀爀椀愀氀㬀 挀漀氀漀爀㨀 爀最戀⠀㌀㐀Ⰰ ㌀㐀Ⰰ ㌀㐀⤀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀刀伀∀㸀䰀甀椀 䔀洀椀氀 䈀漀挀 椀 猀攀 瀀爀攀最̀琁攀开琁攀 debarcarea atât de la partid, cât şi de la Guvern. Nimeni,਀渀椀挀椀 洀̀持愀爀 吀爀愀椀愀渀 䈀̀猁攀猀挀甀 渀甀ⴀ氀 洀愀椀 瘀攀搀攀 挀愀渀搀椀搀愀琀 氀愀 瀀爀攀开攁搀椀渀挀椁愀 倀䐀䰀Ⰰ 椀愀爀 漀 搀愀琀̀ debarcat din fruntea partidului, PDL-ului îi va fi mult mai simplu să-l dea਀愀昀愀爀̀☁渀戀猀瀀㬀 开椁 搀椀渀 戀椀爀漀甀氀 搀攀 氀愀 倀愀氀愀琀甀氀 嘀椀挀琀漀爀椀愀⸀ 㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀 ਀㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀 樀甀猀琀椀昀礀㬀 戀愀挀欀最爀漀甀渀搀㨀 渀漀渀攀 爀攀瀀攀愀琀 猀挀爀漀氀氀  ─  ─ 眀栀椀琀攀㬀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 䄀爀椀愀氀㬀 挀漀氀漀爀㨀 爀最戀⠀㌀㐀Ⰰ ㌀㐀Ⰰ ㌀㐀⤀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀䤀吀∀㸀匀漀愀爀琀愀 氀甀椀 䔀洀椀氀 䈀漀挀 渀 瀀爀漀瀀爀椀甀氀 partid pare că a fost pecetluită când mai sunt aproximativ trei luni până la Congresul PDL în਀挀愀爀攀 猀攀 愀氀攀最攀 渀漀甀愀 挀漀渀搀甀挀攀爀攀⸀ 一椀挀椀 甀渀甀氀 搀椀渀琀爀攀 氀椀搀攀爀椀椀 椀洀瀀漀爀琀愀渀挀椁 愀椀 倀䐀䰀 渀甀 愀甀 pronunţat numele lui Boc atunci când au fost întrebaţi pe cine văd în਀瀀漀猀琀甀爀愀 搀攀 挀愀渀搀椀搀愀琀 氀愀 瀀爀攀开攁搀椀渀挀椁愀 瀀愀爀琀椀搀甀氀甀椀⸀ 䔀砀瀀氀椀挀愀挀椁愀 漀昀椀挀椀愀氀̀ 愀 democrat-liberalilor este aceea că funcţia de premier şi cea de preşedinte al਀瀀愀爀琀椀搀甀氀甀椀 愀爀 琀爀攀戀甀椀 猀攀瀀愀爀愀琀攀 瀀攀渀琀爀甀 漀 洀愀椀 戀甀渀̀ 挀漀洀甀渀椀挀愀爀攀 开椁 昀甀渀挀挀椁漀渀愀爀攀⸀ 䐀甀瀀̀ ce va fi eliminat din partid însă, Boc va fi foarte uşor scos din joc şi de la Guvern, pentru că nu mai਀愀爀攀 最爀攀甀琀愀琀攀愀 甀渀甀椀 开攁昀 搀攀 瀀愀爀琀椀搀⸀ 倀愀爀攀 挀̀ 瀀渀̀ 开椁 䈀漀挀 猀ⴀ愀 洀瀀̀持愀琀 挀甀 椀搀攀攀愀 渀 condiţiile în care partidul i-a scăpat din mână, concentrat fiind să răspundă਀漀爀搀椀渀攀氀漀爀 搀攀 氀愀 䌀漀琀爀漀挀攀渀椀 şi pe fondul unei puternice prăbuşiri în sondaje.

Videanu ştie cel਀洀愀椀 戀椀渀攀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀戀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 䄀爀椀愀氀㬀 挀漀氀漀爀㨀 爀最戀⠀㌀㐀Ⰰ ㌀㐀Ⰰ ㌀㐀⤀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀刀伀∀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀 ਀㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀 樀甀猀琀椀昀礀㬀 戀愀挀欀最爀漀甀渀搀㨀 渀漀渀攀 爀攀瀀攀愀琀 猀挀爀漀氀氀  ─  ─ 眀栀椀琀攀㬀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 䄀爀椀愀氀㬀 挀漀氀漀爀㨀 爀最戀⠀㌀㐀Ⰰ ㌀㐀Ⰰ ㌀㐀⤀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀刀伀∀㸀䌀攀氀 挀愀爀攀 愀 攀砀瀀氀椀挀愀琀 昀漀愀爀琀攀 挀氀愀爀 挀愀爀攀 este rostul separării celor două funcţii, de partid şi de Guvern, a fost਀瀀爀椀洀ⴀ瘀椀挀攀瀀爀攀开攁搀椀渀琀攀氀攀 倀䐀䰀 䄀搀爀椀攀愀渀 嘀椀搀攀愀渀甀⸀ 䔀氀 愀 猀瀀甀猀 挀̀ 瀀攀渀琀爀甀 昀甀渀挀挀椁漀渀愀爀攀愀 corectă a partidului, s-ar impune ca funcţia de preşedinte să nu fie ocupată de਀愀挀攀攀愀开椁 瀀攀爀猀漀愀渀̀ 挀愀爀攀 攀猀琀攀 开椁 瀀爀攀洀椀攀爀Ⰰ 猀椀琀甀愀挀椁愀 瀀爀攀稀攀渀琀̀ 搀漀瘀攀搀椀渀搀甀ⴀ猀攀 甀渀 “handicap” pentru democrat-liberali. Videanu a spus că persoanei care cumulează਀挀攀氀攀 搀漀甀̀ 昀甀渀挀挀椁椀 椀☀渀戀猀瀀㬀攀猀琀攀 搀椀昀椀挀椀氀 猀̀ 洀攀渀挀椁渀̀ 愀甀琀漀爀椀琀愀琀攀愀 瀀愀爀琀椀搀甀氀甀椀⸀ ᰀ唠渀 handicap îl reprezintă perioada extraordinar de grea în care guvernăm. Şi în਀洀漀洀攀渀琀甀氀 渀 挀愀爀攀 最甀瘀攀爀渀攀稀椀Ⰰ 攀瘀椀搀攀渀琀 挀̀ 琀漀愀琀攀 愀猀瀀攀挀琀攀氀攀 渀攀最愀琀椀瘀攀 愀氀攀 洀̀猁甀爀椀氀漀爀 dure, absolut necesare, le încasează primul-ministru. Într-o perioadă਀昀漀愀爀琀攀 最爀攀愀 瀀漀挀椁 猀̀ 猀挀栀椀洀戀椀 搀漀甀̀ⴁ琀爀攀椀ⴀ瀀愀琀爀甀 最甀瘀攀爀渀攀⸀ 䄀琀琀 琀椀洀瀀 挀琀 氀 愀椀 瀀攀 şeful partidului în fruntea Guvernului e un pic mai greu să schimbi acel਀䜀甀瘀攀爀渀⸀ 䐀愀挀̀ 瀀爀攀开攁搀椀渀琀攀氀攀 瀀愀爀琀椀搀甀氀甀椀 攀猀琀攀 开椁 瀀爀椀洀ⴀ洀椀渀椀猀琀爀甀 攀猀琀攀 漀 搀椀昀椀挀甀氀琀愀琀攀 pentru partid în a schimba un guvern”, a explicat prim-vicepreşedintele PDL.਀䄀搀爀椀攀愀渀 嘀椀搀攀愀渀甀 愀 愀搀̀甁最愀琀 挀̀ 倀䐀䰀 Ḁ琠爀攀戀甀椀攀 猀̀ 愀椀戀̀ 洀愀琀甀爀椀琀愀琀攀愀 猀̀ⴁ开椁 愀氀攀愀最̀ 漀 conducere care să renască speranţa inclusiv în interiorul membrilor PDL şi al਀猀甀猀挀椁渀̀琁漀爀椀氀漀爀ᴀ⸠ 㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 䄀爀椀愀氀㬀 挀漀氀漀爀㨀 爀最戀⠀㌀㐀Ⰰ ㌀㐀Ⰰ ㌀㐀⤀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀刀伀∀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀 ਀㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀 樀甀猀琀椀昀礀㬀 戀愀挀欀最爀漀甀渀搀㨀 渀漀渀攀 爀攀瀀攀愀琀 猀挀爀漀氀氀  ─  ─ 眀栀椀琀攀㬀∀㸀㰀戀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 䄀爀椀愀氀㬀 挀漀氀漀爀㨀 爀最戀⠀㌀㐀Ⰰ ㌀㐀Ⰰ ㌀㐀⤀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀䤀吀∀㸀匀攀瀀愀爀愀爀攀愀Ⰰ 漀 椀搀攀攀 în premieră

Emil Boc va anunţa dacă mai਀挀愀渀搀椀搀攀愀稀̀ 猀愀甀 渀甀 愀戀椀愀 愀渀甀氀 瘀椀椀琀漀爀⸀ 倀爀椀渀琀爀攀 渀甀洀攀氀攀 瘀攀栀椀挀甀氀愀琀攀 瀀渀̀ 愀挀甀洀 挀愀 开椁 candidaţi la preşedinţia partidului se numără Gheorghe Falcă, Adriean Videanu,਀嘀愀猀椀氀攀 䈀氀愀最愀Ⰰ 䌀攀稀愀爀 倀爀攀搀愀Ⰰ 䌀爀椀猀琀椀愀渀 倀爀攀搀愀Ⰰ 䰀椀瘀椀甀 一攀最漀椀挀́ 开椁 挀栀椀愀爀 䔀氀攀渀愀 唀搀爀攀愀⸀ Nici măcar Traian Băsescu nu-l mai încurajează pe Boc să candideze. Ideea de਀猀攀瀀愀爀愀爀攀 愀 挀攀氀漀爀 搀漀甀̀ 昀甀渀挀挀椁椀Ⰰ 愀挀攀攀愀 搀攀 瀀爀攀开攁搀椀渀琀攀 搀攀 瀀愀爀琀椀搀 开椁 搀攀 瀀爀攀洀椀攀爀Ⰰ este una inedită. De la਀ 刀攀瘀漀氀甀挀椁攀 开椁 瀀渀̀ 愀挀甀洀 琀漀挀椁 漀愀洀攀渀椀椀 瀀漀氀椀琀椀挀椀 挀愀爀攀 愀甀 漀挀甀瀀愀琀 funcţia de premier au fost şi preşedinţi ai partidelor din care făceau parte.਀䄀开愁 愀甀 昀漀猀琀 开椁 渀愀椀渀琀愀开椁椀 氀甀椀 䔀洀椀氀 䈀漀挀Ⰰ 䄀搀爀椀愀渀 一̀猁琀愀猀攀 开椁 䌀̀氁椀渀 倀漀瀀攀猀挀甀 Tăriceanu.

http://www.romanialibera.ro/actualitate/educatie/elevii-romani-nu-renunta-la-visul-britanic-210381.html

 

Educaţie.਀吀愀砀攀氀攀 搀攀 猀琀甀搀椀椀 渀 䄀渀最氀椀愀 瘀漀爀 挀爀攀开琁攀 挀栀椀愀爀 开椁 搀攀 琀爀攀椀 漀爀椀 渀 ㈀ ㄀㈀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀戀㸀㰀⼀瀀㸀 ਀㰀瀀 挀氀愀猀猀㴀∀礀椀瘀㐀㌀㈀㠀㤀㠀㘀㄀㐀䴀猀漀一漀爀洀愀氀∀ 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀 樀甀猀琀椀昀礀㬀 氀椀渀攀ⴀ栀攀椀最栀琀㨀 ㈀㈀⸀㔀瀀琀㬀∀㸀㰀戀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀 ㄀㐀瀀琀㬀 昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 䄀爀椀愀氀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀䤀吀∀㸀䔀氀攀瘀椀椀 români nu renunţă la visul britanic

Marea Britanie rămâne o਀搀攀猀琀椀渀愀挀椁攀 瘀椀猀愀琀̀ 搀攀 琀椀渀攀爀椀椀 爀漀洀渀椀 挀愀爀攀 瘀漀爀 猀̀ 昀愀挀̀ 昀愀挀甀氀琀愀琀攀愀 渀 猀琀爀̀椁渀̀琁愀琀攀Ⰰ deşi taxele de studii se vor dubla sau chiar tripla din 2012. Totuşi, mulţi਀搀椀渀琀爀攀 攀椀 猀攀 最渀搀攀猀挀 搀攀 搀漀甀̀ 漀爀椀 渀愀椀渀琀攀 搀攀 愀 愀瀀氀椀挀愀 猀愀甀 猀攀 漀爀椀攀渀琀攀愀稀̀ 猀瀀爀攀 Scoţia, unde taxele nu se majorează.

Decizia Camerei Comunelor din਀䰀漀渀搀爀愀 搀攀 愀 愀瀀爀漀戀愀 漀 瀀爀漀瀀甀渀攀爀攀 氀攀最椀猀氀愀琀椀瘀̀ 挀愀爀攀 瀀攀爀洀椀琀攀 甀渀椀瘀攀爀猀椀琀̀持椁氀漀爀 搀椀渀 Anglia să mărească taxele de studiu până la 6.000 de lire pe an şi, în unele਀挀愀稀甀爀椀Ⰰ 挀栀椀愀爀 㤀⸀   搀攀 氀椀爀攀 椀ⴀ愀 瀀甀猀 瀀攀 樀愀爀 瀀攀 猀琀甀搀攀渀挀椁椀 戀爀椀琀愀渀椀挀椀⸀ 䄀挀攀开琁椀愀 愀甀 protestat violent la Londra,਀椀愀爀 瀀爀攀猀愀 愀 爀攀氀愀琀愀琀 挀栀椀愀爀 挀̀ 猀漀挀椁愀 倀爀椀渀挀甁氀甀椀 䌀栀愀爀氀攀猀Ⰰ 䌀愀洀椀氀氀愀Ⰰ 愀 昀漀猀琀 氀漀瘀椀琀̀ 搀攀 un protestatar. Totuşi, proiectul a fost aprobat şi de Camera Lorzilor.

Dacă intră în vigoare, legea îi਀愀昀攀挀琀攀愀稀̀ 开椁 瀀攀 琀椀渀攀爀椀椀 爀漀洀渀椀 挀愀爀攀 瘀漀爀 猀̀ 昀愀挀̀ 昀愀挀甀氀琀愀琀攀愀 渀 䴀愀爀攀愀 䈀爀椀琀愀渀椀攀 începând cu 2012. Anglia nu mai este însă pentru ei principala destinaţie.਀䴀愀琀攀椀 䄀最愀瘀爀椀氀漀愀椀攀椀Ⰰ 攀氀攀瘀 渀 挀氀愀猀愀 愀 ㄀㄀ⴀ愀 氀愀 䌀漀氀攀最椀甀氀 一愀挀椁漀渀愀氀 Iaşi, va începe facultatea chiar în 2012. El spune că va alege Scoţia, unde਀Ḁ琠愀砀攀氀攀 搀攀 开持漀氀愀爀椀稀愀爀攀 猀甀渀琀 渀甀氀攀∀⸀ 吀漀琀甀开椁Ⰰ 䄀最愀瘀爀椀氀漀愀椀攀椀 猀攀 愀开琁攀愀瀀琀̀ 挀愀 viaţa de student să fie mai scumpă, chiar şi în Scoţia, după mărirea taxelor în਀爀攀猀琀甀氀 䴀愀爀椀椀 䈀爀椀琀愀渀椀椀⸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀 ਀㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀 樀甀猀琀椀昀礀㬀 氀椀渀攀ⴀ栀攀椀最栀琀㨀 ㄀㈀瀀琀㬀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 䄀爀椀愀氀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀䤀吀∀㸀倀攀渀琀爀甀 匀愀戀椀渀愀 䄀甀爀猀甀氀攀猀攀椀Ⰰ 挀愀爀攀 攀 acum în clasa a 12-a, la਀ 䌀漀氀攀最椀甀氀 一愀挀椁漀渀愀氀 倀攀琀爀甀 刀愀爀攀开Ⰱ 搀椀渀 匀甀挀攀愀瘀愀Ⰰ 挀̀爁挀椁氀攀 猀攀 樀漀愀挀̀ anul acesta. Ea a aplicat deja la਀ 䘀愀挀甀氀琀愀琀攀愀 搀攀 䴀攀搀椀挀椀渀̀ 搀椀渀 䴀愀渀挀栀攀猀琀攀爀 开椁Ⰰ 搀愀挀̀ 攀 愀搀洀椀猀̀Ⰱ 瘀愀 face parte din ultima generaţie de studenţi care plătesc aproximativ 3.000 de਀氀椀爀攀 猀琀攀爀氀椀渀攀 瀀攀 愀渀⸀ 䄀甀爀猀甀氀攀猀攀椀 攀猀琀攀 挀漀渀瘀椀渀猀̀ 挀̀ 愀挀漀氀漀 猀攀 瀀漀愀琀攀 爀攀愀氀椀稀愀 profesional mult mai bine decât în România, dar, dacă nu este admisă din primul਀愀渀Ⰰ 猀瀀甀渀攀 挀̀ 瘀愀 猀琀甀搀椀愀 㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 䄀爀椀愀氀㬀∀㸀㰀愀 爀攀氀㴀∀渀漀昀漀氀氀漀眀∀㸀㰀戀㸀㰀甀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀挀漀氀漀爀㨀 爀最戀⠀㄀ 㤀Ⰰ ㄀㐀Ⰰ 㘀㤀⤀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀䤀吀∀㸀洀攀搀椀挀椀渀愀 㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀甀㸀㰀⼀戀㸀㰀⼀愀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀 ਀㰀瀀 挀氀愀猀猀㴀∀礀椀瘀㐀㌀㈀㠀㤀㠀㘀㄀㐀䴀猀漀一漀爀洀愀氀∀ 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀 樀甀猀琀椀昀礀㬀 氀椀渀攀ⴀ栀攀椀最栀琀㨀 ㄀㈀瀀琀㬀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 䄀爀椀愀氀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀䤀吀∀㸀渀 刀漀洀渀椀愀Ⰰ 椀愀爀 愀瀀漀椀 瘀愀 渀挀攀爀挀愀 să îşi facă rezidenţiatul în străinătate.

Alţi਀攀氀攀瘀椀 猀ⴀ愀爀 瀀甀琀攀愀 爀攀漀爀椀攀渀琀愀 渀猀̀ 猀瀀爀攀 愀氀琀攀 挀́爁椀 搀椀渀 唀渀椀甀渀攀愀 䔀甀爀漀瀀攀愀渀̀Ⰱ 甀渀搀攀 taxele de studiu sunt mai mici, este de părere Sorana Şerban, vicepreşedinte਀愀搀樀甀渀挀琀 愀氀 䰀椀最椀椀 匀琀甀搀攀渀挀椁氀漀爀 刀漀洀渀椀 搀椀渀 匀琀爀̀椁渀̀琁愀琀攀⸀ Ḁ䘠愀挀琀漀爀甀氀 㰀愀 爀攀氀㴀∀渀漀昀漀氀氀漀眀∀㸀㰀戀㸀㰀甀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀挀漀氀漀爀㨀 爀最戀⠀㄀ 㤀Ⰰ ㄀㐀Ⰰ 㘀㤀⤀㬀∀㸀昀椀渀愀渀挀椀愀爀 㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀甀㸀㰀⼀戀㸀㰀⼀愀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀 ਀㰀瀀 挀氀愀猀猀㴀∀礀椀瘀㐀㌀㈀㠀㤀㠀㘀㄀㐀䴀猀漀一漀爀洀愀氀∀ 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀 樀甀猀琀椀昀礀㬀 氀椀渀攀ⴀ栀攀椀最栀琀㨀 ㄀㈀瀀琀㬀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 䄀爀椀愀氀㬀∀㸀昀椀椀渀搀 昀漀愀爀琀攀 椀洀瀀漀爀琀愀渀琀 渀 愀氀攀最攀爀攀愀 甀渀攀椀 昀愀挀甀氀琀̀持椁Ⰰ 挀甀 siguranţă că noile taxe de studiu din Marea Britanie vor influenţa decizia਀琀椀渀攀爀椀氀漀爀 爀漀洀渀椀 挀愀爀攀 开椁 搀漀爀攀猀挀 猀̀ 猀琀甀搀椀攀稀攀 愀挀漀氀漀∀Ⰰ 猀瀀甀渀攀 攀愀⸀ 䜀甀瘀攀爀渀甀氀 britanic intenţionează să reducă, în primul rând, subvenţiile pentru਀昀愀挀甀氀琀̀持椁氀攀 挀甀 瀀爀漀昀椀氀 甀洀愀가渀椀猀琀Ⰰ 挀攀攀愀 挀攀 渀猀攀愀洀渀̀ 挀̀ 愀椀挀椀 瘀漀爀 昀椀 挀攀氀攀 洀愀椀 洀愀爀椀 creşteri de taxe. Iar majoritatea tinerilor români aleg facultăţile de ştiinţe਀甀洀愀渀椀猀琀攀Ⰰ 愀搀愀甀最̀ 帀攁爀戀愀渀⸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀 ਀㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀 樀甀猀琀椀昀礀㬀 氀椀渀攀ⴀ栀攀椀最栀琀㨀 ㄀㈀瀀琀㬀∀㸀㰀猀琀爀漀渀最㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 䄀爀椀愀氀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀䤀吀∀㸀䌀甀洀 猀攀 瀀氀̀琁攀猀挀 猀琀甀搀椀椀氀攀 渀 䴀愀爀攀愀 Britanie

Printre românii care au ales਀猀琀甀搀椀椀氀攀 甀洀愀渀椀猀琀攀 猀攀 渀甀洀̀爁̀ 开椁 䌀爀椀猀琀椀愀渀愀 䴀漀椀猀攀猀挀甀⸀ 䔀愀 猀琀甀搀椀愀稀̀ 䄀爀愀戀̀ 开椁 匀琀甀搀椀椀 Politice la School਀漀昀 伀爀椀攀渀琀愀氀 愀渀搀 䄀昀爀椀挀愀渀 匀琀甀搀椀攀猀 搀椀渀 䰀漀渀搀爀愀⸀ 倀攀渀琀爀甀 挀̀ 瘀椀渀攀 搀椀渀琀爀ⴀ漀 挀愁爀̀ 愀 Uniunii Europene, beneficiază de acelaşi regim pe care îl au studenţii਀戀爀椀琀愀渀椀挀椀 ⴀ 漀 瀀愀爀琀攀 搀椀渀 琀愀砀攀 猀甀渀琀 猀甀戀瘀攀渀가挀椁漀가渀愀琀攀 搀攀 猀琀愀琀Ⰰ 椀愀爀 攀愀 瀀氀̀琁攀开琁攀 琀愀砀愀 de studii de circa 3.000 de lire. Altfel, taxele de studii s-ar fi ridicat਀甀渀搀攀瘀愀 氀愀 ㄀㄀⸀  ⴀ㄀㜀⸀   搀攀 氀椀爀攀⸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀 ਀㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀 樀甀猀琀椀昀礀㬀 氀椀渀攀ⴀ栀攀椀最栀琀㨀 ㄀㈀瀀琀㬀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 䄀爀椀愀氀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀䤀吀∀㸀츀渀 瀀爀椀洀甀氀 愀渀Ⰰ 䴀漀椀猀攀猀挀甀 开椁ⴀ愀 finanţat singură studiile, dar pentru anii următori va lua un împrumut਀猀瀀攀挀椀昀椀挀Ⰰ 氀愀 挀愀爀攀 愀甀 搀爀攀瀀琀甀氀 猀琀甀搀攀渀挀椁椀 搀椀渀 䴀愀爀攀愀 䈀爀椀琀愀渀椀攀 开椁 搀椀渀 唀䔀⸀ 倀爀椀渀 intermediul Student Loan Company, va împrumuta toţi banii de care are nevoie,਀椀愀爀 搀攀 瀀氀̀琁椀琀Ⰰ 瘀愀 渀挀攀瀀攀 猀̀ 瀀氀̀琁攀愀猀挀̀ 愀戀椀愀 搀甀瀀̀ 挀攀 愀樀甀渀最攀 猀̀ 挀开琁椀最攀 ㄀㔀⸀   搀攀 lire sterline pe an. Pentru studenţii care vor plăti taxe mai mari, acest਀瀀氀愀昀漀渀 瘀愀 昀椀 爀椀搀椀挀愀琀 氀愀 ㈀㄀⸀   搀攀 氀椀爀攀 猀琀攀爀氀椀渀攀⸀ 䐀甀瀀̀ 昀愀挀甀氀琀愀琀攀Ⰰ Ḁ瘠漀椀 椀攀开椁 studentă cu datorii, ca foarte mulţi de aici", conchide Moisescu. Tot cu਀甀渀 洀瀀爀甀洀甀琀 搀攀 愀挀攀猀琀 昀攀氀 开椁 瀀氀̀琁攀开琁攀 昀愀挀甀氀琀愀琀攀愀 开椁 刀̀稁瘀愀渀 䴀椀挀栀椀甀Ⰰ 猀琀甀搀攀渀琀 渀 anul al treilea la਀ 匀琀甀搀椀椀 倀漀氀椀琀椀挀攀Ⰰ 䴀攀搀椀愀 开椁 䌀甀氀琀甀爀̀ 氀愀 唀渀椀瘀攀爀猀椀琀愀琀攀愀 䌀愀渀琀攀戀甀爀礀⸀ Familia

i-a dat banii de cazare şi mâncare, iar pentru bani਀搀攀 戀甀稀甀渀愀爀Ⰰ 洀甀渀挀攀开琁攀 瀀愀爀琀ⴀ琀椀洀攀 挀愀 愀猀椀猀琀攀渀琀 开椁 最栀椀搀 愀氀 昀愀挀甀氀琀̀持椁椀⸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀 ਀㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀 樀甀猀琀椀昀礀㬀 氀椀渀攀ⴀ栀攀椀最栀琀㨀 ㄀㈀瀀琀㬀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 䄀爀椀愀氀㬀∀㸀匀昀愀琀甀氀 pe care îl dă Michiu tinerilor care vor să înveţe în străinătate este să facă਀愀挀攀猀琀 氀甀挀爀甀 搀漀愀爀 搀愀挀̀ 猀甀渀琀 昀攀爀洀 栀漀爀̀爁挀椁 猀̀ 昀愀挀̀ 愀挀攀猀琀 氀甀挀爀甀 开椁 猀̀ 渀甀 搀攀愀 înapoi până când nu vor reuşi. „Am întâlnit cazuri de studenţi români, care਀搀甀瀀̀ ㌀ⴀ㐀 氀甀渀椀 猀ⴀ愀甀 渀琀漀爀猀 渀 刀漀洀渀椀愀 搀椀渀 挀愀甀稀愀 搀漀爀甀氀甀椀 搀攀 挀愀猀̀ 开椁 愀 搀椀昀椀挀甀氀琀̀持椁椀 de a se îngriji singuri."

Fără ajutor de la stat

Românii਀挀愀爀攀 洀攀爀最 氀愀 昀愀挀甀氀琀愀琀攀 渀 䴀愀爀攀愀 䈀爀椀琀愀渀椀攀 漀 昀愀挀 瀀攀 挀漀渀琀 瀀爀漀瀀爀椀甀Ⰰ 搀攀漀愀爀攀挀攀 猀琀愀琀甀氀 român nu acordă decât burse pe termen scurt - între două şi 12 luni, potrivit਀猀椀琀攀ⴀ甀氀甀椀 䄀最攀渀挀椁攀椀 搀攀 㰀愀 爀攀氀㴀∀渀漀昀漀氀氀漀眀∀㸀㰀戀㸀㰀甀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀挀漀氀漀爀㨀 爀最戀⠀㄀ 㤀Ⰰ ㄀㐀Ⰰ 㘀㤀⤀㬀∀㸀䌀爀攀搀椀琀攀 㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀甀㸀㰀⼀戀㸀㰀⼀愀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀 ਀㰀瀀 挀氀愀猀猀㴀∀礀椀瘀㐀㌀㈀㠀㤀㠀㘀㄀㐀䴀猀漀一漀爀洀愀氀∀ 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀 樀甀猀琀椀昀礀㬀 氀椀渀攀ⴀ栀攀椀最栀琀㨀 ㄀㈀瀀琀㬀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 䄀爀椀愀氀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀䘀刀∀㸀开椁 䈀甀爀猀攀 搀攀 匀琀甀搀椀椀⸀ 츀渀 㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 䄀爀椀愀氀㬀∀㸀㰀愀 爀攀氀㴀∀渀漀昀漀氀氀漀眀∀㸀㰀戀㸀㰀甀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀挀漀氀漀爀㨀 爀最戀⠀㄀ 㤀Ⰰ ㄀㐀Ⰰ 㘀㤀⤀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀䘀刀∀㸀瀀氀甀猀 㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀甀㸀㰀⼀戀㸀㰀⼀愀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀 ਀㰀瀀 挀氀愀猀猀㴀∀礀椀瘀㐀㌀㈀㠀㤀㠀㘀㄀㐀䴀猀漀一漀爀洀愀氀∀ 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀 樀甀猀琀椀昀礀㬀 氀椀渀攀ⴀ栀攀椀最栀琀㨀 ㄀㈀瀀琀㬀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 䄀爀椀愀氀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀䤀吀∀㸀Ⰰ 䴀愀爀攀愀 䈀爀椀琀愀渀椀攀 渀甀 愀 昀漀猀琀 niciodată una din ţările-ţintă pentru astfel de burse, tocmai din cauza taxelor਀洀愀爀椀 搀攀 猀琀甀搀椀甀⸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀 ਀㰀⼀琀搀㸀㰀⼀琀爀㸀㰀⼀琀戀漀搀礀㸀㰀⼀琀愀戀氀攀㸀 ਀㰀瀀㸀㄀㤀 搀攀挀攀洀戀爀椀攀 ㈀ ㄀ 㰀⼀瀀㸀
਀㰀搀椀瘀㸀 ਀㰀琀戀漀搀礀㸀 ਀㰀琀搀 猀琀礀氀攀㴀∀戀漀爀搀攀爀㨀 洀攀搀椀甀洀 渀漀渀攀 爀最戀⠀㈀㐀 Ⰰ ㈀㐀 Ⰰ ㈀㐀 ⤀㬀 瀀愀搀搀椀渀最㨀  ⸀㜀㔀瀀琀㬀 戀愀挀欀最爀漀甀渀搀ⴀ挀漀氀漀爀㨀 琀爀愀渀猀瀀愀爀攀渀琀㬀 眀椀搀琀栀㨀 㘀㐀─㬀∀ 眀椀搀琀栀㴀∀㘀㐀─∀㸀

HOTARARE GUVERN 1193/2010

਀㰀琀搀 猀琀礀氀攀㴀∀戀漀爀搀攀爀㨀 洀攀搀椀甀洀 渀漀渀攀 爀最戀⠀㈀㐀 Ⰰ ㈀㐀 Ⰰ ㈀㐀 ⤀㬀 瀀愀搀搀椀渀最㨀  ⸀㜀㔀瀀琀㬀 戀愀挀欀最爀漀甀渀搀ⴀ挀漀氀漀爀㨀 琀爀愀渀猀瀀愀爀攀渀琀㬀 眀椀搀琀栀㨀 ㌀㘀─㬀∀ 眀椀搀琀栀㴀∀㌀㘀─∀㸀

Vigoare

਀㰀琀爀 猀琀礀氀攀㴀∀∀㸀 ਀㰀琀搀 猀琀礀氀攀㴀∀戀漀爀搀攀爀㨀 洀攀搀椀甀洀 渀漀渀攀 爀最戀⠀㈀㐀 Ⰰ ㈀㐀 Ⰰ ㈀㐀 ⤀㬀 瀀愀搀搀椀渀最㨀  ⸀㜀㔀瀀琀㬀 戀愀挀欀最爀漀甀渀搀ⴀ挀漀氀漀爀㨀 琀爀愀渀猀瀀愀爀攀渀琀㬀 栀攀椀最栀琀㨀 㐀㔀⸀㜀㔀瀀琀㬀∀ 挀漀氀猀瀀愀渀㴀∀㈀∀㸀

Hotarare pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata

਀㰀栀㌀ 猀琀礀氀攀㴀∀洀愀爀最椀渀㨀 愀甀琀漀  挀洀㬀∀㸀㰀猀瀀愀渀 氀愀渀最㴀∀䔀一ⴀ唀匀∀㸀㰀昀漀渀琀 挀漀氀漀爀㴀∀⌀   ∀ 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀䔀洀椀琀攀渀琀㨀 䜀甀瘀攀爀渀 㰀戀爀㸀䐀漀洀攀渀椀椀㨀 匀愀氀愀爀椀稀愀爀攀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀栀㌀㸀㰀⼀琀搀㸀 ਀㰀栀㌀ 猀琀礀氀攀㴀∀洀愀爀最椀渀㨀 愀甀琀漀  挀洀㬀∀㸀㰀猀瀀愀渀 氀愀渀最㴀∀䔀一ⴀ唀匀∀㸀㰀昀漀渀琀 挀漀氀漀爀㴀∀⌀   ∀ 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀䴀⸀伀⸀ 㠀㈀㐀⼀㈀ ㄀ 㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀栀㌀㸀㰀⼀琀搀㸀㰀⼀琀爀㸀
਀㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀洀愀爀最椀渀㨀  挀洀  挀洀  瀀琀㬀∀ 挀氀愀猀猀㴀∀礀椀瘀㄀㌀㈀㤀㤀㌀㐀㤀㌀㜀䴀猀漀一漀爀洀愀氀∀㸀㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㌀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 䄀爀椀愀氀㬀 挀漀氀漀爀㨀 戀氀愀挀欀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀䤀吀∀㸀䴀⸀伀昀⸀一爀⸀ 㠀㈀㐀 搀椀渀 㤀 搀攀挀攀洀戀爀椀攀 ㈀ ㄀ 㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 䄀爀椀愀氀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀䤀吀∀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀瀀㸀 

 

਀㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀洀愀爀最椀渀㨀  挀洀  挀洀  瀀琀㬀∀ 挀氀愀猀猀㴀∀礀椀瘀㄀㌀㈀㤀㤀㌀㐀㤀㌀㜀䴀猀漀一漀爀洀愀氀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 䄀爀椀愀氀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀䤀吀∀㸀㰀昀漀渀琀 挀漀氀漀爀㴀∀⌀   ∀㸀㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㌀∀㸀☀渀戀猀瀀㬀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀 

HOTARARE NR. 1193
pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata

਀㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀洀愀爀最椀渀㨀  挀洀  挀洀  瀀琀㬀∀ 挀氀愀猀猀㴀∀礀椀瘀㄀㌀㈀㤀㤀㌀㐀㤀㌀㜀䴀猀漀一漀爀洀愀氀∀㸀㰀戀 猀琀礀氀攀㴀∀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 䄀爀椀愀氀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀䤀吀∀㸀㰀昀漀渀琀 挀漀氀漀爀㴀∀⌀   ∀㸀㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㌀∀㸀☀渀戀猀瀀㬀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀戀㸀㰀⼀瀀㸀 

 

਀㰀瀀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 䄀爀椀愀氀㬀 挀漀氀漀爀㨀 戀氀愀挀欀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀刀伀∀㸀㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㌀∀㸀☀渀戀猀瀀㬀☀渀戀猀瀀㬀 䤀渀 琀攀洀攀椀甀氀 㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀愀 爀攀氀㴀∀渀漀昀漀氀氀漀眀∀㸀㰀昀漀渀琀 挀漀氀漀爀㴀∀⌀  昀昀∀ 猀椀稀攀㴀∀㌀∀㸀愀爀琀⸀ ㄀ 㠀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀愀㸀㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㌀∀㸀 搀椀渀 䌀漀渀猀琀椀琀甀琀椀愀 刀漀洀愀渀椀攀椀Ⰰ 爀攀瀀甀戀氀椀挀愀琀愀Ⰰ 猀椀 愀氀 愀爀琀⸀ ㄀㔀㤀 愀氀椀渀⸀ ⠀㄀⤀ 搀椀渀 䰀攀最攀愀 㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀愀 爀攀氀㴀∀渀漀昀漀氀氀漀眀∀㸀㰀昀漀渀琀 挀漀氀漀爀㴀∀⌀  昀昀∀ 猀椀稀攀㴀∀㌀∀㸀渀爀⸀ 㔀㌀⼀㈀ ㌀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀愀㸀㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㌀∀㸀 ⴀ 䌀漀搀甀氀 洀甀渀挀椀椀Ⰰ 挀甀 洀漀搀椀昀椀挀愀爀椀氀攀 猀椀 挀漀洀瀀氀攀琀愀爀椀氀攀 甀氀琀攀爀椀漀愀爀攀Ⰰ㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 䄀爀椀愀氀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀䤀吀∀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀 

 

਀㰀瀀㸀㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㌀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 䄀爀椀愀氀㬀 挀漀氀漀爀㨀 戀氀愀挀欀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀刀伀∀㸀☀渀戀猀瀀㬀☀渀戀猀瀀㬀 䜀甀瘀攀爀渀甀氀 刀漀洀愀渀椀攀椀 愀搀漀瀀琀愀 瀀爀攀稀攀渀琀愀 栀漀琀愀爀愀爀攀⸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 䄀爀椀愀氀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀刀伀∀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀瀀㸀 

 

਀㰀瀀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 䄀爀椀愀氀㬀 挀漀氀漀爀㨀 戀氀愀挀欀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀刀伀∀㸀㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㌀∀㸀☀渀戀猀瀀㬀☀渀戀猀瀀㬀 㰀猀琀爀漀渀最㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 䄀爀椀愀氀㬀∀㸀䄀爀琀⸀㄀⸀ 㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀猀琀爀漀渀最㸀ⴀ Incepand cu data de 1 ianuarie 2011, salariul de baza minim brut pe ਀琀愀爀愀 最愀爀愀渀琀愀琀 椀渀 瀀氀愀琀愀 猀攀 猀琀愀戀椀氀攀猀琀攀 氀愀 㘀㜀  氀攀椀 氀甀渀愀爀Ⰰ 瀀攀渀琀爀甀 甀渀 瀀爀漀最爀愀洀 complet de lucru de 170 de ore in medie pe luna in anul 2011 ਀爀攀瀀爀攀稀攀渀琀愀渀搀 ㌀Ⰰ㤀㐀 氀攀椀⼀漀爀愀⸀㰀戀爀㸀☀渀戀猀瀀㬀☀渀戀猀瀀㬀 㰀猀琀爀漀渀最㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 䄀爀椀愀氀㬀∀㸀䄀爀琀⸀㈀⸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀猀琀爀漀渀最㸀 - Pentru personalul din sectorul bugetar, nivelul salariului de baza, ਀瀀漀琀爀椀瘀椀琀 椀渀挀愀搀爀愀爀椀椀Ⰰ 渀甀 瀀漀愀琀攀 昀椀 椀渀昀攀爀椀漀爀 渀椀瘀攀氀甀氀甀椀 猀愀氀愀爀椀甀氀甀椀 搀攀 戀愀稀愀  minim brut pe tara garantat in plata prevazut la art. 1.
   Art.3.਀ ⴀ ⠀㄀⤀ 匀琀愀戀椀氀椀爀攀愀Ⰰ 瀀攀渀琀爀甀 瀀攀爀猀漀渀愀氀甀氀 椀渀挀愀搀爀愀琀 瀀爀椀渀 椀渀挀栀攀椀攀爀攀愀 甀渀甀椀  contract individual de munca, de salarii de baza sub nivelul celui ਀瀀爀攀瘀愀稀甀琀 氀愀 愀爀琀⸀ ㄀ 猀椀 ㈀ 挀漀渀猀琀椀琀甀椀攀 挀漀渀琀爀愀瘀攀渀琀椀攀 si se sanctioneaza cu amenda de la 1.000 lei la 2.000 lei.
  ਀ ⠀㈀⤀ 䌀漀渀猀琀愀琀愀爀攀愀 挀漀渀琀爀愀瘀攀渀琀椀攀椀 猀椀 愀瀀氀椀挀愀爀攀愀 猀愀渀挀琀椀甀渀椀椀 瀀爀攀瘀愀稀甀琀攀 氀愀  alin. (1) se fac de catre personalul Ministerului Muncii, Familiei si ਀倀爀漀琀攀挀琀椀攀椀 匀漀挀椀愀氀攀 瀀爀椀渀 椀渀猀瀀攀挀琀漀爀愀琀攀氀攀 琀攀爀椀琀漀爀椀愀氀攀 搀攀 洀甀渀挀愀 樀甀搀攀琀攀渀攀 猀椀  al municipiului Bucuresti, imputernicit, dupa caz, prin ordin al ਀洀椀渀椀猀琀爀甀氀甀椀 洀甀渀挀椀椀Ⰰ 昀愀洀椀氀椀攀椀 猀椀 瀀爀漀琀攀挀琀椀攀椀 猀漀挀椀愀氀攀⸀㰀戀爀㸀☀渀戀猀瀀㬀☀渀戀猀瀀㬀 ⠀㌀⤀ 倀爀攀瘀攀搀攀爀椀氀攀 愀氀椀渀⸀ ⠀㄀⤀ 猀椀 ⠀㈀⤀ 猀攀 挀漀洀瀀氀攀琀攀愀稀愀 挀甀 搀椀猀瀀漀稀椀琀椀椀氀攀 伀爀搀漀渀愀渀琀攀椀 䜀甀瘀攀爀渀甀氀甀椀 㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀愀 爀攀氀㴀∀渀漀昀漀氀氀漀眀∀㸀㰀昀漀渀琀 挀漀氀漀爀㴀∀⌀  昀昀∀ 猀椀稀攀㴀∀㌀∀㸀渀爀⸀ ㈀⼀㈀ ㄀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀愀㸀㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㌀∀㸀 瀀爀椀瘀椀渀搀 爀攀最椀洀甀氀 樀甀爀椀搀椀挀 愀氀 挀漀渀琀爀愀瘀攀渀琀椀椀氀漀爀Ⰰ 愀瀀爀漀戀愀琀愀 挀甀 洀漀搀椀昀椀挀愀爀椀 猀椀 挀漀洀瀀氀攀琀愀爀椀 瀀爀椀渀 䰀攀最攀愀 㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀愀 爀攀氀㴀∀渀漀昀漀氀氀漀眀∀㸀㰀昀漀渀琀 挀漀氀漀爀㴀∀⌀  昀昀∀ 猀椀稀攀㴀∀㌀∀㸀渀爀⸀ ㄀㠀 ⼀㈀ ㈀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀愀㸀㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㌀∀㸀Ⰰ 挀甀 洀漀搀椀昀椀挀愀爀椀氀攀 猀椀 挀漀洀瀀氀攀琀愀爀椀氀攀 甀氀琀攀爀椀漀愀爀攀⸀㰀戀爀㸀㰀猀琀爀漀渀最㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 䄀爀椀愀氀㬀∀㸀☀渀戀猀瀀㬀☀渀戀猀瀀㬀 䄀爀琀⸀㐀⸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀猀琀爀漀渀最㸀 ⴀ 䰀愀 搀愀琀愀 椀渀琀爀愀爀椀椀 椀渀 瘀椀最漀愀爀攀 愀 瀀爀攀稀攀渀琀攀椀 栀漀琀愀爀愀爀椀Ⰰ Hotararea Guvernului
nr. 1.051/2008 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 649 din 12 septembrie 2008, se abroga.

਀㰀瀀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 䄀爀椀愀氀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀䤀吀∀㸀㰀昀漀渀琀 挀漀氀漀爀㴀∀⌀   ∀㸀㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㌀∀㸀☀渀戀猀瀀㬀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀 

PRIM-MINISTRU
EMIL BOC

਀㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀 挀攀渀琀攀爀㬀∀ 愀氀椀最渀㴀∀挀攀渀琀攀爀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 䄀爀椀愀氀㬀 挀漀氀漀爀㨀 戀氀愀挀欀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀刀伀∀㸀㰀戀爀㸀㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㌀∀㸀䌀漀渀琀爀愀猀攀洀渀攀愀稀愀㨀㰀戀爀㸀䴀椀渀椀猀琀爀甀氀 洀甀渀挀椀椀Ⰰ 昀愀洀椀氀椀攀椀 猀椀 瀀爀漀琀攀挀琀椀攀椀 猀漀挀椀愀氀攀Ⰰ㰀戀爀㸀䤀漀愀渀 一攀氀甀 䈀漀琀椀猀㰀戀爀㸀䴀椀渀椀猀琀爀甀氀 昀椀渀愀渀琀攀氀漀爀 瀀甀戀氀椀挀攀Ⰰ㰀戀爀㸀䜀栀攀漀爀最栀攀 䤀愀氀漀洀椀琀椀愀渀甀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀 

   Bucuresti, 24 noiembrie 2010.
   Nr. 1.193.


਀㰀瀀 愀氀椀最渀㴀∀挀攀渀琀攀爀∀㸀㰀昀漀渀琀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 嘀攀爀搀愀渀愀Ⰰ䄀爀椀愀氀Ⰰ猀愀渀猀ⴀ猀攀爀椀昀㬀 挀漀氀漀爀㨀 爀最戀⠀㄀㈀㌀Ⰰ  Ⰰ ㄀㔀㌀⤀㬀∀ 挀漀氀漀爀㴀∀⌀㜀戀 㤀㤀∀ 昀愀挀攀㴀∀嘀攀爀搀愀渀愀Ⰰ䄀爀椀愀氀Ⰰ猀愀渀猀ⴀ猀攀爀椀昀∀ 猀椀稀攀㴀∀㌀∀㸀㰀猀琀爀漀渀最㸀匀椀渀搀椀挀愀琀甀氀Ⰰ 挀漀洀瀀漀渀攀渀琀愀 愀 猀漀挀椀攀琀愀琀椀椀 挀椀瘀椀氀攀㰀⼀猀琀爀漀渀最㸀 㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀瀀㸀

Definire
Sindicatul este਀ 漀 漀爀最愀渀椀稀愀琀椀攀 愀氀 挀愀爀攀椀 猀挀漀瀀 攀猀琀攀 愀瀀愀爀愀爀攀愀 椀渀琀攀爀攀猀攀氀漀爀 瀀爀漀昀攀猀椀漀渀愀氀攀Ⰰ  economice, etc. ale membrilor ei; o organizatie profesionala de masa ਀瀀攀渀琀爀甀 愀瀀愀爀愀爀攀愀 椀渀琀攀爀攀猀攀氀漀爀 漀愀洀攀渀椀氀漀爀 洀甀渀挀椀椀⸀ 㰀戀爀㸀㰀攀洀㸀匀椀渀搀椀挀愀琀甀氀㰀⼀攀洀㸀 攀猀琀攀Ⰰ 搀攀 昀愀瀀琀 搀攀 琀漀琀愀氀椀琀愀琀攀愀 洀攀洀戀爀椀氀漀爀 猀愀椀⸀㰀戀爀㸀㰀攀洀㸀匀椀渀搀椀挀愀氀椀猀琀甀氀 㰀⼀攀洀㸀攀猀琀攀 洀攀洀戀爀甀 愀氀 甀渀甀椀 猀椀渀搀椀挀愀琀Ⰰ 愀搀攀瀀琀 愀氀 猀椀渀搀椀挀愀氀椀猀洀甀氀甀椀⸀ 㰀戀爀㸀㰀攀洀㸀䰀椀搀攀爀甀氀 搀攀 猀椀渀搀椀挀愀琀㰀⼀攀洀㸀 攀猀琀攀 㰀猀琀爀漀渀最㸀洀攀洀戀爀甀 愀氀攀猀㰀⼀猀琀爀漀渀最㸀 de grupa sindicala din care face parte pentru a o reprezenta în relatia਀ 挀甀 椀渀猀琀椀琀甀琀椀椀氀攀 猀椀 愀甀琀漀爀椀琀愀琀椀氀攀⸀ 䴀攀洀戀爀椀氀漀爀 漀爀最愀渀攀氀漀爀 搀攀 挀漀渀搀甀挀攀爀攀 愀氀攀猀攀 ale organizatiilor sindicale li se asigura protectia legii contra ਀漀爀椀挀愀爀漀爀 昀漀爀洀攀 搀攀 挀漀渀搀椀琀椀漀渀愀爀攀Ⰰ 挀漀渀猀琀爀渀最攀爀攀 猀愀甀 氀椀洀椀琀愀爀攀 愀 攀砀攀爀挀椀琀愀爀椀椀  functiilor lor. Membrii alesi în organele de conducere ale ਀漀爀最愀渀椀稀愀琀椀椀氀漀爀 猀椀渀搀椀挀愀氀攀Ⰰ 挀愀爀攀 氀甀挀爀攀愀稀愀 渀攀洀椀樀氀漀挀椀琀 渀 甀渀椀琀愀琀攀 渀  calitate de salariati, au dreptul la reducerea programului lunar cu 3-5 ਀稀椀氀攀 瀀攀渀琀爀甀 愀挀琀椀瘀椀琀愀琀椀 sindicale, fara afectarea drepturilor salariale.

਀㰀瀀㸀㰀昀漀渀琀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 嘀攀爀搀愀渀愀Ⰰ䄀爀椀愀氀Ⰰ猀愀渀猀ⴀ猀攀爀椀昀㬀 挀漀氀漀爀㨀 爀最戀⠀㄀㈀㌀Ⰰ  Ⰰ ㄀㔀㌀⤀㬀∀ 挀漀氀漀爀㴀∀⌀㜀戀 㤀㤀∀ 昀愀挀攀㴀∀嘀攀爀搀愀渀愀Ⰰ䄀爀椀愀氀Ⰰ猀愀渀猀ⴀ猀攀爀椀昀∀ 猀椀稀攀㴀∀㌀∀㸀㰀猀琀爀漀渀最㸀䌀愀爀愀挀琀攀爀椀猀琀椀挀椀 最攀渀攀爀愀氀攀㰀⼀猀琀爀漀渀最㸀 㰀戀爀㸀ⴀ 伀爀最愀渀椀稀愀琀椀椀氀攀 猀椀渀搀椀挀愀氀攀 猀甀渀琀 椀渀搀攀瀀攀渀搀攀渀琀攀 昀愀琀愀 搀攀 愀甀琀漀爀椀琀愀琀椀氀攀 瀀甀戀氀椀挀攀Ⰰ 搀攀 瀀愀爀琀椀搀攀氀攀 瀀漀氀椀琀椀挀攀 猀椀 搀攀 瀀愀琀爀漀渀愀琀攀㬀 㰀戀爀㸀ⴀ 䄀挀琀椀瘀椀琀愀琀攀愀 甀渀攀椀 漀爀最愀渀椀稀愀琀椀椀 猀椀渀搀椀挀愀氀攀 猀攀 爀攀最氀攀洀攀渀琀攀愀稀愀 瀀爀椀渀 猀琀愀琀甀琀甀氀 愀搀漀瀀琀愀琀 搀攀 洀攀洀戀爀椀椀 猀愀椀㬀 㰀戀爀㸀ⴀ 匀椀渀搀椀挀愀琀攀氀攀 爀攀愀氀椀稀攀愀稀愀 氀攀最愀琀甀爀愀 搀椀渀琀爀攀 猀愀氀愀爀椀愀琀 猀椀 瀀愀琀爀漀渀愀琀⸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀瀀㸀

Rol
Sindicatul਀ 攀砀椀猀琀愀 瀀攀渀琀爀甀 愀 瀀爀漀洀漀瘀愀Ⰰ 瀀爀漀琀攀樀愀 搀爀攀瀀琀甀爀椀氀攀 洀攀洀戀爀椀氀漀爀 搀攀 猀椀渀搀椀挀愀琀 猀椀 愀  asigura respectarea prevederilor legale în vigoare.

਀㰀瀀㸀㰀昀漀渀琀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 嘀攀爀搀愀渀愀Ⰰ䄀爀椀愀氀Ⰰ猀愀渀猀ⴀ猀攀爀椀昀㬀 挀漀氀漀爀㨀 爀最戀⠀㄀㈀㌀Ⰰ  Ⰰ ㄀㔀㌀⤀㬀∀ 挀漀氀漀爀㴀∀⌀㜀戀 㤀㤀∀ 昀愀挀攀㴀∀嘀攀爀搀愀渀愀Ⰰ䄀爀椀愀氀Ⰰ猀愀渀猀ⴀ猀攀爀椀昀∀ 猀椀稀攀㴀∀㌀∀㸀㰀猀琀爀漀渀最㸀伀戀椀攀挀琀椀瘀攀㰀⼀猀琀爀漀渀最㸀 㰀戀爀㸀ⴀ 洀戀甀渀愀琀愀琀椀爀攀愀 挀漀渀搀椀琀椀椀氀漀爀 猀漀挀椀愀氀攀Ⰰ 搀攀 洀甀渀挀愀 猀椀 猀愀氀愀爀椀稀愀爀攀 愀 瀀攀爀猀漀渀愀氀甀氀甀椀 搀椀渀 渀瘀愀琀愀洀渀琀 㰀戀爀㸀ⴀ 爀攀猀瀀攀挀琀愀爀攀愀 攀最愀氀椀琀愀琀椀椀 渀 搀爀攀瀀琀甀爀椀 愀 洀攀洀戀爀椀氀漀爀 搀攀 猀椀渀搀椀挀愀琀 㰀戀爀㸀ⴀ 瀀爀漀昀攀猀椀漀渀愀氀椀稀愀爀攀愀 愀挀琀椀瘀椀琀愀琀椀椀 猀椀渀搀椀挀愀氀攀 㰀戀爀㸀ⴀ implicarea în înfaptuirea unei reforme coerente si sustenabile a ਀渀瘀愀琀愀洀渀琀甀氀甀椀 瀀爀攀甀渀椀瘀攀爀猀椀琀愀爀 挀愀爀攀 猀愀 挀漀渀搀甀挀愀 氀愀 挀漀洀瀀愀琀椀戀椀氀椀稀愀爀攀愀 猀挀漀氀椀椀 românesti cu standardele si structurile europene
- dezvoltarea ਀瀀愀爀琀攀渀攀爀椀愀琀攀氀漀爀 挀甀 愀氀琀攀 漀爀最愀渀椀稀愀琀椀椀 猀椀渀搀椀挀愀氀攀Ⰰ 渀漀渀ⴀ最甀瘀攀爀渀愀洀攀渀琀愀氀攀 猀椀  administrative si extinderea relatiilor de colaborare internationala

਀㰀瀀㸀㰀昀漀渀琀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 嘀攀爀搀愀渀愀Ⰰ䄀爀椀愀氀Ⰰ猀愀渀猀ⴀ猀攀爀椀昀㬀 挀漀氀漀爀㨀 爀最戀⠀㄀㈀㌀Ⰰ  Ⰰ ㄀㔀㌀⤀㬀∀ 挀漀氀漀爀㴀∀⌀㜀戀 㤀㤀∀ 昀愀挀攀㴀∀嘀攀爀搀愀渀愀Ⰰ䄀爀椀愀氀Ⰰ猀愀渀猀ⴀ猀攀爀椀昀∀ 猀椀稀攀㴀∀㌀∀㸀㰀猀琀爀漀渀最㸀䌀漀渀猀琀椀琀甀椀爀攀愀 甀渀甀椀 猀椀渀搀椀挀愀琀 开椁 昀甀渀挀挀椁漀渀愀爀攀愀 愀挀攀猀琀甀椀愀㰀⼀猀琀爀漀渀最㸀㰀戀爀㸀䌀漀渀猀琀椀琀甀椀爀攀愀Ⰰ organizarea, funcţionarea, reorganizarea şi încetarea activităţii unei ਀漀爀最愀渀椀稀愀挀椁椀 猀椀渀搀椀挀愀氀攀 猀攀 爀攀最氀攀洀攀渀琀攀愀稀̀ 瀀爀椀渀 猀琀愀琀甀琀甀氀 愀搀漀瀀琀愀琀 搀攀 洀攀洀戀爀椀椀  săi, cu respectarea legii sindicatelor.
Pentru constituirea unei ਀漀爀最愀渀椀稀愀挀椁椀 猀椀渀搀椀挀愀氀攀 攀猀琀攀 渀攀挀攀猀愀爀 甀渀 渀甀洀̀爁 搀攀 挀攀氀 瀀甀挀椁渀 ㄀㔀 瀀攀爀猀漀愀渀攀 搀椀渀 aceeaşi ramură sau profesiune. Nici o persoană nu poate fi constrânsă ਀猀̀ 昀愀挀̀ 猀愀甀 猀̀ 渀甀 昀愀挀̀ 瀀愀爀琀攀Ⰰ 猀̀ 猀攀 爀攀琀爀愀最̀ 猀愀甀 渀甀 搀椀渀琀爀ⴀ漀 漀爀最愀渀椀稀愀挀椁攀  sindicală. O persoană poate face parte în acelaşi timp numai dintr-o ਀猀椀渀最甀爀̀ 漀爀最愀渀椀稀愀挀椁攀 猀椀渀搀椀挀愀氀̀㰁戀爀㸀☀渀戀猀瀀㬀⠀挀昀⸀ 䰀攀最椀椀 ☀渀戀猀瀀㬀猀椀渀搀椀挀愀琀攀氀漀爀 渀爀⸀ 㔀㐀 ⼀ ㈀ ㌀ ⤀⸀ 㰀戀爀㸀㰀猀琀爀漀渀最㸀㰀攀洀㸀☀渀戀猀瀀㬀☀渀戀猀瀀㬀☀渀戀猀瀀㬀☀渀戀猀瀀㬀☀渀戀猀瀀㬀☀渀戀猀瀀㬀☀渀戀猀瀀㬀☀渀戀猀瀀㬀 䘀漀爀洀攀 搀攀 愀挀挀椁甀渀攀㰀⼀攀洀㸀㰀⼀猀琀爀漀渀最㸀㰀戀爀㸀☀渀戀猀瀀㬀☀渀戀猀瀀㬀☀渀戀猀瀀㬀☀渀戀猀瀀㬀☀渀戀猀瀀㬀☀渀戀猀瀀㬀☀渀戀猀瀀㬀☀渀戀猀瀀㬀 Organizaţiile sindicale au dreptul de a întreprinde orice acţiune ਀瀀爀攀瘀̀稁甀琀̀ 搀攀 氀攀最攀愀 ㄀㘀㠀 ⼀㄀㤀㤀㤀 瀀爀椀瘀椀渀搀 soluţionarea conflictelor de muncă şi legea 130/ 1996 privind ਀挀漀渀琀爀愀挀琀攀氀攀 挀漀氀攀挀琀椀瘀攀 搀攀 洀甀渀挀̀☁渀戀猀瀀㬀挀甀 洀漀搀椀昀椀挀̀爁椀氀攀 开椁 挀漀洀瀀氀攀琀̀爁椀氀攀  ulterioare:

਀㰀甀氀㸀
 • Negociere਀ ⠀攀砀⸀㨀 猀愀氀愀爀椀稀愀爀攀愀 瀀攀爀猀漀渀愀氀甀氀甀椀 搀椀搀愀挀琀椀挀 愀甀砀椀氀椀愀爀 开椁 渀攀搀椀搀愀挀琀椀挀Ⰰ  criterii de evaluare a personalului didactic din unitate, încheierea ਀挀漀渀琀爀愀挀琀攀氀漀爀☀渀戀猀瀀㬀 搀攀 洀甀渀挀̀ 攀琀挀⸀⤀ 
 • Mediere/conciliere/arbitraj în cazul conflictelor din cadrul unităţii şcolare; ਀㰀⼀氀椀㸀㰀氀椀㸀䤀渀琀攀爀瀀攀氀愀爀攀 
 • Lobby pe lângă autorităţi publice/ partide politice/ alte instituţii în vederea rezolvării unor probleme specifice; ਀㰀⼀氀椀㸀㰀氀椀㸀倀攀琀椀挀椁攀㬀 
 • Protest; ਀㰀⼀氀椀㸀㰀氀椀㸀䐀攀洀漀渀猀琀爀愀挀椁攀㬀 
 • Pichetare; ਀㰀⼀氀椀㸀㰀氀椀㸀䴀椀琀椀渀最 搀攀 瀀爀漀琀攀猀琀㬀 
 • Grevă de avertisment; ਀㰀⼀氀椀㸀㰀氀椀㸀䜀爀攀瘀̀ 最攀渀攀爀愀氀̀㬁 
 • Se pot adresa autorităţilor publice competente cu propuneri de ਀氀攀最椀昀攀爀愀爀攀 渀 搀漀洀攀渀椀椀氀攀 搀攀 椀渀琀攀爀攀猀 猀椀渀搀椀挀愀氀 ⠀挀甀 猀瀀爀椀樀椀渀甀氀 漀爀最愀渀椀稀愀挀椁椀氀漀爀 judeţene şi nationale); ਀㰀⼀氀椀㸀㰀氀椀㸀☀渀戀猀瀀㬀倀漀琀 猀攀猀椀稀愀 漀爀最愀渀攀氀攀 搀攀 樀甀猀琀椀挀椁攀 开椁 昀漀爀洀甀氀愀 愀挀挀椁甀渀攀 渀  justiţie în numele membrilor, fără a avea nevoie de un mandat expres din਀ 瀀愀爀琀攀愀 挀攀氀漀爀 渀 挀愀甀稀̀ 渀 猀椀琀甀愀挀椁愀 渀挀̀氁挀̀爁椀椀 搀爀攀瀀琀甀爀椀氀漀爀 开椁  libertăţilor sindicale şi profesionale prevăzute de legislaţia în ਀瘀椀最漀愀爀攀Ⰰ 搀愀爀 开椁 愀 挀攀氀漀爀 瀀爀攀瘀̀稁甀琀攀 渀 䌀漀渀琀爀愀挀琀甀氀 䌀漀氀攀挀琀椀瘀 搀攀 䴀甀渀挀̀ 唀渀椀挀  la Nivel de Ramură şi în Convenţiile Internaţionale ratificate de ਀刀漀洀渀椀愀⸀ ⠀挀昀⸀ 䰀攀最攀愀 㔀㐀⼀ ㈀ ㌀⤀⸀ 㰀⼀氀椀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀甀氀㸀

 • ਀㰀椀洀最 猀爀挀㴀∀椀渀昀漀最攀渀开挀氀椀瀀开椀洀愀最攀 ㈀⸀樀瀀最∀㸀 ਀㰀琀愀戀氀攀 眀椀搀琀栀㴀∀㄀ ─∀ 愀氀椀最渀㴀∀挀攀渀琀攀爀∀ 挀攀氀氀瀀愀搀搀椀渀最㴀∀ ∀ 挀攀氀氀猀瀀愀挀椀渀最㴀∀ ∀㸀㰀琀戀漀搀礀㸀㰀琀爀㸀㰀琀搀 瘀愀氀椀最渀㴀∀琀漀瀀∀ 眀椀搀琀栀㴀∀㄀ ─∀ 戀最挀漀氀漀爀㴀∀⌀昀昀昀昀昀昀∀ 栀攀椀最栀琀㴀∀㄀ ─∀㸀㰀琀愀戀氀攀 猀琀礀氀攀㴀∀琀愀戀氀攀ⴀ氀愀礀漀甀琀㨀 昀椀砀攀搀㬀∀ 眀椀搀琀栀㴀∀㄀ ─∀ 愀氀椀最渀㴀∀挀攀渀琀攀爀∀ 挀攀氀氀瀀愀搀搀椀渀最㴀∀ ∀ 挀攀氀氀猀瀀愀挀椀渀最㴀∀ ∀ 栀攀椀最栀琀㴀∀㄀ ─∀㸀㰀琀戀漀搀礀㸀㰀琀爀㸀㰀琀搀 瘀愀氀椀最渀㴀∀戀漀琀琀漀洀∀ 眀椀搀琀栀㴀∀㄀㜀 ∀ 愀氀椀最渀㴀∀氀攀昀琀∀㸀㰀⼀琀搀㸀㰀琀搀 猀琀礀氀攀㴀∀漀瘀攀爀昀氀漀眀㨀 栀椀搀搀攀渀㬀 眀栀椀琀攀ⴀ猀瀀愀挀攀㨀 渀漀眀爀愀瀀㬀∀ 瘀愀氀椀最渀㴀∀琀漀瀀∀㸀㰀琀愀戀氀攀 猀琀礀氀攀㴀∀眀栀椀琀攀ⴀ猀瀀愀挀攀㨀 渀漀爀洀愀氀㬀∀ 眀椀搀琀栀㴀∀㄀ ─∀ 挀攀氀氀瀀愀搀搀椀渀最㴀∀ ∀ 挀攀氀氀猀瀀愀挀椀渀最㴀∀ ∀㸀㰀琀戀漀搀礀㸀㰀琀爀㸀㰀琀搀 栀攀椀最栀琀㴀∀㄀ ∀㸀 㰀⼀琀搀㸀㰀⼀琀爀㸀㰀琀爀㸀㰀琀搀㸀㰀昀漀渀琀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 嘀攀爀搀愀渀愀Ⰰ䄀爀椀愀氀Ⰰ猀愀渀猀ⴀ猀攀爀椀昀㬀 挀漀氀漀爀㨀 爀最戀⠀㄀㈀㌀Ⰰ  Ⰰ ㄀㔀㌀⤀㬀∀ 挀漀氀漀爀㴀∀⌀㜀戀 㤀㤀∀ 昀愀挀攀㴀∀嘀攀爀搀愀渀愀Ⰰ䄀爀椀愀氀Ⰰ猀愀渀猀ⴀ猀攀爀椀昀∀ 猀椀稀攀㴀∀㌀∀㸀㰀搀椀瘀 猀琀礀氀攀㴀∀∀㸀㰀搀椀瘀㸀

  ਀㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀 挀攀渀琀攀爀㬀 洀愀爀最椀渀㨀  挀洀  挀洀  瀀琀㬀∀ 挀氀愀猀猀㴀∀礀椀瘀㄀㈀㤀 ㄀㄀㄀㔀㘀㈀䴀猀漀一漀爀洀愀氀∀ 愀氀椀最渀㴀∀挀攀渀琀攀爀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀 ㄀㐀瀀琀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀䔀一ⴀ唀匀∀㸀㰀昀漀渀琀 挀漀氀漀爀㴀∀⌀   ∀ 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀☀渀戀猀瀀㬀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀 

   

  ਀㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀 挀攀渀琀攀爀㬀 洀愀爀最椀渀㨀  挀洀  挀洀  瀀琀㬀∀ 挀氀愀猀猀㴀∀礀椀瘀㄀㈀㤀 ㄀㄀㄀㔀㘀㈀䴀猀漀一漀爀洀愀氀∀ 愀氀椀最渀㴀∀挀攀渀琀攀爀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀 ㄀㐀瀀琀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀䔀一ⴀ唀匀∀㸀㰀昀漀渀琀 挀漀氀漀爀㴀∀⌀   ∀ 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀☀渀戀猀瀀㬀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀 

  PROCES VERBAL

  ਀㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀 挀攀渀琀攀爀㬀 洀愀爀最椀渀㨀  挀洀  挀洀  瀀琀㬀∀ 挀氀愀猀猀㴀∀礀椀瘀㄀㈀㤀 ㄀㄀㄀㔀㘀㈀䴀猀漀一漀爀洀愀氀∀ 愀氀椀最渀㴀∀挀攀渀琀攀爀∀㸀㰀椀 猀琀礀氀攀㴀∀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀 ㄀㐀瀀琀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀刀伀∀㸀㰀昀漀渀琀 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀㰀昀漀渀琀 挀漀氀漀爀㴀∀⌀   ∀㸀渀挀栀攀椀愀琀 astăzi, 15.12.2010, cu ocazia finalizării negocierii Contractului ਀䌀漀氀攀挀琀椀瘀 搀攀 䴀甀渀挀̀ 唀渀椀挀 氀愀 一椀瘀攀氀 一愀挀椁漀渀愀氀 瀀攀 愀渀椀椀 ㈀ ㄀㄀ⴀ㈀ ㄀㐀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀椀㸀㰀⼀瀀㸀 

   

  ਀㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀 挀攀渀琀攀爀㬀 洀愀爀最椀渀㨀  挀洀  挀洀  瀀琀㬀∀ 挀氀愀猀猀㴀∀礀椀瘀㄀㈀㤀 ㄀㄀㄀㔀㘀㈀䴀猀漀一漀爀洀愀氀∀ 愀氀椀最渀㴀∀挀攀渀琀攀爀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀 ㄀㐀瀀琀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀刀伀∀㸀㰀昀漀渀琀 挀漀氀漀爀㴀∀⌀   ∀ 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀☀渀戀猀瀀㬀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀 

  Confederaţiile਀ 瀀愀琀爀漀渀愀氀攀 开椁 猀椀渀搀椀挀愀氀攀 爀攀瀀爀攀稀攀渀琀愀琀椀瘀攀 氀愀 渀椀瘀攀氀 渀愀挀椁漀渀愀氀Ⰰ 瀀爀攀稀攀渀琀愀琀攀 渀  lista anexată, în vederea finalizării negocierilor pentru Contractul ਀䌀漀氀攀挀琀椀瘀 搀攀 䴀甀渀挀̀ 唀渀椀挀 氀愀 一椀瘀攀氀 一愀挀椁漀渀愀氀 瀀攀 愀渀椀椀 ㈀ ㄀㄀ⴀ㈀ ㄀㐀Ⰰ 愀甀 昀漀爀洀甀氀愀琀  următoarele propuneri.

  ਀㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀 樀甀猀琀椀昀礀㬀 洀愀爀最椀渀㨀  挀洀  挀洀  瀀琀㬀∀ 挀氀愀猀猀㴀∀礀椀瘀㄀㈀㤀 ㄀㄀㄀㔀㘀㈀䴀猀漀一漀爀洀愀氀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀 ㄀㐀瀀琀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀刀伀∀㸀㰀昀漀渀琀 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀㰀昀漀渀琀 挀漀氀漀爀㴀∀⌀   ∀㸀刀攀昀攀爀椀琀漀爀 氀愀 愀爀琀⸀㐀  搀椀渀 䌀䌀䴀唀一 ㈀ 㜀ⴀ㈀ ㄀ ⸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀 

  Confederaţiile patronale UGIR-1903, CONPIROM şi CEPISC  propun următoarea redactare:

  ਀㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀 樀甀猀琀椀昀礀㬀 洀愀爀最椀渀㨀  挀洀  挀洀  瀀琀㬀∀ 挀氀愀猀猀㴀∀礀椀瘀㄀㈀㤀 ㄀㄀㄀㔀㘀㈀䴀猀漀一漀爀洀愀氀∀㸀㰀椀 猀琀礀氀攀㴀∀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀 ㄀㐀瀀琀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀刀伀∀㸀㰀昀漀渀琀 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀㰀昀漀渀琀 挀漀氀漀爀㴀∀⌀   ∀㸀䄀爀琀⸀㐀 ⸀ (1) Strict pentru anul 2011, se stabilesc următorii coeficienţi minimi ਀搀攀 椀攀爀愀爀栀椀稀愀爀攀Ⰰ 瀀攀渀琀爀甀 甀爀洀̀琁漀愀爀攀氀攀 挀愀琀攀最漀爀椀椀 搀攀 猀愀氀愀爀椀愀挀椁㨀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀椀㸀㰀⼀瀀㸀 

  a) muncitori:

  ਀㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀 樀甀猀琀椀昀礀㬀 洀愀爀最椀渀㨀  挀洀  挀洀  瀀琀㬀∀ 挀氀愀猀猀㴀∀礀椀瘀㄀㈀㤀 ㄀㄀㄀㔀㘀㈀䴀猀漀一漀爀洀愀氀∀㸀㰀椀 猀琀礀氀攀㴀∀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀 ㄀㐀瀀琀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀刀伀∀㸀㰀昀漀渀琀 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀㰀昀漀渀琀 挀漀氀漀爀㴀∀⌀   ∀㸀㄀⸀ 渀攀挀愀氀椀昀椀挀愀挀椁 ጀ†㄀㬀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀椀㸀㰀⼀瀀㸀 

  2. calificaţi – 1,o5

  ਀㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀 樀甀猀琀椀昀礀㬀 洀愀爀最椀渀㨀  挀洀  挀洀  瀀琀㬀∀ 挀氀愀猀猀㴀∀礀椀瘀㄀㈀㤀 ㄀㄀㄀㔀㘀㈀䴀猀漀一漀爀洀愀氀∀㸀㰀椀 猀琀礀氀攀㴀∀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀 ㄀㐀瀀琀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀刀伀∀㸀㰀昀漀渀琀 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀㰀昀漀渀琀 挀漀氀漀爀㴀∀⌀   ∀㸀戀⤀ 瀀攀爀猀漀渀愀氀 愀搀洀椀渀椀猀琀爀愀琀椀瘀 渀挀愀搀爀愀琀 渀 昀甀渀挀挀椁椀 瀀攀渀琀爀甀 挀愀爀攀 挀漀渀搀椀挀椁愀 搀攀 瀀爀攀最̀琁椀爀攀 攀猀琀攀㨀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀椀㸀㰀⼀瀀㸀 

  1. liceală – 1,07;

  ਀㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀 樀甀猀琀椀昀礀㬀 洀愀爀最椀渀㨀  挀洀  挀洀  瀀琀㬀∀ 挀氀愀猀猀㴀∀礀椀瘀㄀㈀㤀 ㄀㄀㄀㔀㘀㈀䴀猀漀一漀爀洀愀氀∀㸀㰀椀 猀琀礀氀攀㴀∀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀 ㄀㐀瀀琀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀刀伀∀㸀㰀昀漀渀琀 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀㰀昀漀渀琀 挀漀氀漀爀㴀∀⌀   ∀㸀㈀⸀ 瀀漀猀琀氀椀挀攀愀氀̀ ጀ†㄀Ⰰ 㜀㬀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀椀㸀㰀⼀瀀㸀 

  c) personal de specialitate încadrat pe funcţii pentru care condiţia de pregătire este:

  ਀㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀 樀甀猀琀椀昀礀㬀 洀愀爀最椀渀㨀  挀洀  挀洀  瀀琀㬀∀ 挀氀愀猀猀㴀∀礀椀瘀㄀㈀㤀 ㄀㄀㄀㔀㘀㈀䴀猀漀一漀爀洀愀氀∀㸀㰀椀 猀琀礀氀攀㴀∀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀 ㄀㐀瀀琀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀刀伀∀㸀㰀昀漀渀琀 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀㰀昀漀渀琀 挀漀氀漀爀㴀∀⌀   ∀㸀㄀⸀ 开持漀愀氀愀 搀攀 洀愀椀开琁爀椀 ጀ†㄀Ⰰ㌀㬀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀椀㸀㰀⼀瀀㸀 

  2. studii superioare de scurtă durată – 1,25.

  ਀㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀 樀甀猀琀椀昀礀㬀 洀愀爀最椀渀㨀  挀洀  挀洀  瀀琀㬀∀ 挀氀愀猀猀㴀∀礀椀瘀㄀㈀㤀 ㄀㄀㄀㔀㘀㈀䴀猀漀一漀爀洀愀氀∀㸀㰀椀 猀琀礀氀攀㴀∀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀 ㄀㐀瀀琀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀刀伀∀㸀㰀昀漀渀琀 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀㰀昀漀渀琀 挀漀氀漀爀㴀∀⌀   ∀㸀搀⤀ 瀀攀爀猀漀渀愀氀甀氀 渀挀愀搀爀愀琀 渀 昀甀渀挀挀椁椀 瀀攀渀琀爀甀 挀愀爀攀 挀漀渀搀椀挀椁愀 搀攀 瀀̀爁攀最̀琁椀爀攀 攀猀琀攀 挀攀愀 搀攀 猀琀甀搀椀椀 猀甀瀀攀爀椀漀愀爀攀 ጀ†㄀Ⰰ㜀㈀⸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀椀㸀㰀⼀瀀㸀 

  (2) Coeficienţii de ierarhizare de la alin.( 1) se aplică la salariul minim negociat pe unitate.

  ਀㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀 樀甀猀琀椀昀礀㬀 洀愀爀最椀渀㨀  挀洀  挀洀  瀀琀㬀∀ 挀氀愀猀猀㴀∀礀椀瘀㄀㈀㤀 ㄀㄀㄀㔀㘀㈀䴀猀漀一漀爀洀愀氀∀㸀㰀椀 猀琀礀氀攀㴀∀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀 ㄀㐀瀀琀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀刀伀∀㸀㰀昀漀渀琀 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀㰀昀漀渀琀 挀漀氀漀爀㴀∀⌀   ∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀∀㸀☀渀戀猀瀀㬀㰀⼀猀瀀愀渀㸀⠀㌀⤀ Salarizarea personalului încadrat conform alin. (1), se va stabili ਀挀椁渀渀搀 挀漀渀琀 开椁 搀攀 猀琀愀渀搀愀爀搀攀氀攀 漀挀甀瀀愀挀椁漀渀愀氀攀 挀漀爀攀猀瀀甀渀稀̀琁漀愀爀攀 漀挀甀瀀愀挀椁攀椀  respective.

  ਀㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀 樀甀猀琀椀昀礀㬀 洀愀爀最椀渀㨀  挀洀  挀洀  瀀琀㬀∀ 挀氀愀猀猀㴀∀礀椀瘀㄀㈀㤀 ㄀㄀㄀㔀㘀㈀䴀猀漀一漀爀洀愀氀∀㸀㰀椀 猀琀礀氀攀㴀∀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀 ㄀㐀瀀琀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀刀伀∀㸀㰀昀漀渀琀 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀㰀昀漀渀琀 挀漀氀漀爀㴀∀⌀   ∀㸀⠀㐀⤀ Salariul de bază minim brut pe oră, negociat, va fi de 4,118lei/oră, ਀爀攀猀瀀攀挀琀椀瘀 㜀 氀攀椀⼀氀甀渀̀ 瀀攀渀琀爀甀 甀渀 瀀爀漀最爀愀洀 挀漀洀瀀氀攀琀 搀攀 氀甀挀爀甀 搀攀 ㄀㜀  搀攀 漀爀攀⸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀椀㸀㰀⼀瀀㸀 

   

  ਀㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀 樀甀猀琀椀昀礀㬀 洀愀爀最椀渀㨀  挀洀  挀洀  瀀琀㬀∀ 挀氀愀猀猀㴀∀礀椀瘀㄀㈀㤀 ㄀㄀㄀㔀㘀㈀䴀猀漀一漀爀洀愀氀∀㸀㰀椀 猀琀礀氀攀㴀∀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀 ㄀㐀瀀琀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀刀伀∀㸀㰀昀漀渀琀 挀漀氀漀爀㴀∀⌀   ∀ 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀☀渀戀猀瀀㬀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀椀㸀㰀⼀瀀㸀 

   

  ਀㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀 樀甀猀琀椀昀礀㬀 洀愀爀最椀渀㨀  挀洀  挀洀  瀀琀㬀∀ 挀氀愀猀猀㴀∀礀椀瘀㄀㈀㤀 ㄀㄀㄀㔀㘀㈀䴀猀漀一漀爀洀愀氀∀㸀㰀椀 猀琀礀氀攀㴀∀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀 ㄀㐀瀀琀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀刀伀∀㸀㰀昀漀渀琀 挀漀氀漀爀㴀∀⌀   ∀ 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀☀渀戀猀瀀㬀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀椀㸀㰀⼀瀀㸀 

   

  ਀㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀 樀甀猀琀椀昀礀㬀 洀愀爀最椀渀㨀  挀洀  挀洀  瀀琀㬀∀ 挀氀愀猀猀㴀∀礀椀瘀㄀㈀㤀 ㄀㄀㄀㔀㘀㈀䴀猀漀一漀爀洀愀氀∀㸀㰀椀 猀琀礀氀攀㴀∀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀 ㄀㐀瀀琀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀刀伀∀㸀㰀昀漀渀琀 挀漀氀漀爀㴀∀⌀   ∀ 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀☀渀戀猀瀀㬀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀椀㸀㰀⼀瀀㸀 

   

  ਀㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀 樀甀猀琀椀昀礀㬀 洀愀爀最椀渀㨀  挀洀  挀洀  瀀琀㬀∀ 挀氀愀猀猀㴀∀礀椀瘀㄀㈀㤀 ㄀㄀㄀㔀㘀㈀䴀猀漀一漀爀洀愀氀∀㸀㰀椀 猀琀礀氀攀㴀∀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀 ㄀㐀瀀琀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀刀伀∀㸀㰀昀漀渀琀 挀漀氀漀爀㴀∀⌀   ∀ 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀☀渀戀猀瀀㬀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀椀㸀㰀⼀瀀㸀 

   

  ਀㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀 樀甀猀琀椀昀礀㬀 洀愀爀最椀渀㨀  挀洀  挀洀  瀀琀㬀∀ 挀氀愀猀猀㴀∀礀椀瘀㄀㈀㤀 ㄀㄀㄀㔀㘀㈀䴀猀漀一漀爀洀愀氀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀 ㄀㐀瀀琀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀刀伀∀㸀㰀昀漀渀琀 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀㰀昀漀渀琀 挀漀氀漀爀㴀∀⌀   ∀㸀䄀爀琀⸀㐀  搀椀渀 䌀䌀䴀唀一 ㈀ ㄀㄀ⴀ㈀ ㄀㐀 瘀愀 昀愀挀攀 漀戀椀攀挀琀甀氀 渀攀最漀挀椀攀爀椀椀 愀渀甀愀氀攀Ⰰ 挀漀渀昀漀爀洀 氀攀最椀椀⸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀 

  Confederaţiile patronale CNPR, CoNPR, CNIPMMR, ARACO, UGIR, UNPSPR şi PNR propun:

  ਀㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀 樀甀猀琀椀昀礀㬀 洀愀爀最椀渀㨀  挀洀  挀洀  瀀琀 ㌀㘀瀀琀㬀∀ 挀氀愀猀猀㴀∀礀椀瘀㄀㈀㤀 ㄀㄀㄀㔀㘀㈀䴀猀漀一漀爀洀愀氀∀㸀㰀昀漀渀琀 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀㰀昀漀渀琀 挀漀氀漀爀㴀∀⌀   ∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀 ㄀㐀瀀琀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀刀伀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀∀㸀㄀⸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀㨀 㜀瀀琀 ✀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀✀㬀∀㸀☀渀戀猀瀀㬀☀渀戀猀瀀㬀☀渀戀猀瀀㬀☀渀戀猀瀀㬀 㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀 ㄀㐀瀀琀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀刀伀∀㸀匀愀氀愀爀椀甀氀 de bază minim brut negociat pe oră, va fi 4,117lei, pentru un program ਀渀 洀攀搀椀攀 搀攀 ㄀㜀  漀爀攀 瀀攀 氀甀渀̀⸁ 䄀挀攀猀琀愀 爀攀瀀爀攀稀攀渀琀渀搀 㜀  氀攀椀⼀氀甀渀̀ 瀀攀渀琀爀甀 甀渀  program complet de lucru.

  ਀㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀 樀甀猀琀椀昀礀㬀 洀愀爀最椀渀㨀  挀洀  挀洀  瀀琀 ㌀㘀瀀琀㬀∀ 挀氀愀猀猀㴀∀礀椀瘀㄀㈀㤀 ㄀㄀㄀㔀㘀㈀䴀猀漀一漀爀洀愀氀∀㸀㰀昀漀渀琀 挀漀氀漀爀㴀∀⌀   ∀㸀㰀昀漀渀琀 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀 ㄀㐀瀀琀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀刀伀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀∀㸀㈀⸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀㨀 㜀瀀琀 ✀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀✀㬀∀㸀☀渀戀猀瀀㬀☀渀戀猀瀀㬀☀渀戀猀瀀㬀☀渀戀猀瀀㬀 㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀 ㄀㐀瀀琀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀刀伀∀㸀츀渀挀攀瀀渀搀 cu data de 01.01.2011, pentru negocierea salariilor la nivel de ਀甀渀椀琀愀琀攀Ⰰ 猀甀渀琀 漀瀀挀椁漀渀愀氀椀 开椁 漀爀椀攀渀琀愀琀椀瘀椀 挀漀攀昀椀挀椀攀渀挀椁椀 搀攀 椀攀爀愀爀栀椀稀愀爀攀  negocieţi la nivelul prezentului CCMUN.

  ਀㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀 樀甀猀琀椀昀礀㬀 洀愀爀最椀渀㨀  挀洀  挀洀  瀀琀㬀∀ 挀氀愀猀猀㴀∀礀椀瘀㄀㈀㤀 ㄀㄀㄀㔀㘀㈀䴀猀漀一漀爀洀愀氀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀 ㄀㐀瀀琀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀刀伀∀㸀㰀昀漀渀琀 挀漀氀漀爀㴀∀⌀   ∀ 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀☀渀戀猀瀀㬀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀 

  Partea sindicală propune următoarea redactare:

  ਀㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀 樀甀猀琀椀昀礀㬀 洀愀爀最椀渀㨀  挀洀  挀洀  瀀琀㬀∀ 挀氀愀猀猀㴀∀礀椀瘀㄀㈀㤀 ㄀㄀㄀㔀㘀㈀䴀猀漀一漀爀洀愀氀∀㸀㰀椀 猀琀礀氀攀㴀∀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀 ㄀㐀瀀琀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀刀伀∀㸀㰀昀漀渀琀 挀漀氀漀爀㴀∀⌀   ∀㸀㰀昀漀渀琀 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀䄀爀琀⸀㐀 ⸀ (1) Strict pentru anul 2011, se stabilesc următorii coeficienţi minimi ਀搀攀 椀攀爀愀爀栀椀稀愀爀攀Ⰰ 瀀攀渀琀爀甀 甀爀洀̀琁漀愀爀攀氀攀 挀愀琀攀最漀爀椀椀 搀攀 猀愀氀愀爀椀愀挀椁㨀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀椀㸀㰀⼀瀀㸀 

  a) muncitori:

  ਀㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀 樀甀猀琀椀昀礀㬀 洀愀爀最椀渀㨀  挀洀  挀洀  瀀琀㬀∀ 挀氀愀猀猀㴀∀礀椀瘀㄀㈀㤀 ㄀㄀㄀㔀㘀㈀䴀猀漀一漀爀洀愀氀∀㸀㰀椀 猀琀礀氀攀㴀∀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀 ㄀㐀瀀琀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀刀伀∀㸀㰀昀漀渀琀 挀漀氀漀爀㴀∀⌀   ∀㸀㰀昀漀渀琀 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀㄀⸀ 渀攀挀愀氀椀昀椀挀愀挀椁 ጀ†㄀㬀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀椀㸀㰀⼀瀀㸀 

  2. calificaţi – 1,12.

  ਀㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀 樀甀猀琀椀昀礀㬀 洀愀爀最椀渀㨀  挀洀  挀洀  瀀琀㬀∀ 挀氀愀猀猀㴀∀礀椀瘀㄀㈀㤀 ㄀㄀㄀㔀㘀㈀䴀猀漀一漀爀洀愀氀∀㸀㰀椀 猀琀礀氀攀㴀∀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀 ㄀㐀瀀琀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀刀伀∀㸀㰀昀漀渀琀 挀漀氀漀爀㴀∀⌀   ∀㸀㰀昀漀渀琀 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀戀⤀ 瀀攀爀猀漀渀愀氀 愀搀洀椀渀椀猀琀爀愀琀椀瘀 渀挀愀搀爀愀琀 渀 昀甀渀挀挀椁椀 瀀攀渀琀爀甀 挀愀爀攀 挀漀渀搀椀挀椁愀 搀攀 瀀爀攀最̀琁椀爀攀 攀猀琀攀㨀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀椀㸀㰀⼀瀀㸀 

  1. liceală – 1,1;

  ਀㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀 樀甀猀琀椀昀礀㬀 洀愀爀最椀渀㨀  挀洀  挀洀  瀀琀㬀∀ 挀氀愀猀猀㴀∀礀椀瘀㄀㈀㤀 ㄀㄀㄀㔀㘀㈀䴀猀漀一漀爀洀愀氀∀㸀㰀椀 猀琀礀氀攀㴀∀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀 ㄀㐀瀀琀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀刀伀∀㸀㰀昀漀渀琀 挀漀氀漀爀㴀∀⌀   ∀㸀㰀昀漀渀琀 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀㈀⸀ 瀀漀猀琀氀椀挀攀愀氀̀ ጀ†㄀Ⰰ㄀㔀㬀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀椀㸀㰀⼀瀀㸀 

  c) personal de specialitate încadrat pe funcţii pentru care condiţia de pregătire este:

  ਀㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀 樀甀猀琀椀昀礀㬀 洀愀爀最椀渀㨀  挀洀  挀洀  瀀琀㬀∀ 挀氀愀猀猀㴀∀礀椀瘀㄀㈀㤀 ㄀㄀㄀㔀㘀㈀䴀猀漀一漀爀洀愀氀∀㸀㰀椀 猀琀礀氀攀㴀∀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀 ㄀㐀瀀琀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀刀伀∀㸀㰀昀漀渀琀 挀漀氀漀爀㴀∀⌀   ∀㸀㰀昀漀渀琀 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀㄀⸀ 开持漀愀氀愀 搀攀 洀愀椀开琁爀椀 ጀ†㄀Ⰰ㌀㔀㬀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀椀㸀㰀⼀瀀㸀 

  2. studii superioare de scurtă durată – 1,3.

  ਀㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀 樀甀猀琀椀昀礀㬀 洀愀爀最椀渀㨀  挀洀  挀洀  瀀琀㬀∀ 挀氀愀猀猀㴀∀礀椀瘀㄀㈀㤀 ㄀㄀㄀㔀㘀㈀䴀猀漀一漀爀洀愀氀∀㸀㰀椀 猀琀礀氀攀㴀∀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀 ㄀㐀瀀琀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀刀伀∀㸀㰀昀漀渀琀 挀漀氀漀爀㴀∀⌀   ∀㸀㰀昀漀渀琀 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀搀⤀ 瀀攀爀猀漀渀愀氀甀氀 渀挀愀搀爀愀琀 渀 昀甀渀挀挀椁椀 瀀攀渀琀爀甀 挀愀爀攀 挀漀渀搀椀挀椁愀 搀攀 瀀̀爁攀最̀琁椀爀攀 攀猀琀攀 挀攀愀 搀攀 猀琀甀搀椀椀 猀甀瀀攀爀椀漀愀爀攀 ጀ†㄀Ⰰ㜀㔀⸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀椀㸀㰀⼀瀀㸀 

  (2) Coeficienţii de ierarhizare de la alin.( 1) se aplică la salariul minim negociat pe unitate.

  ਀㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀 樀甀猀琀椀昀礀㬀 洀愀爀最椀渀㨀  挀洀  挀洀  瀀琀㬀∀ 挀氀愀猀猀㴀∀礀椀瘀㄀㈀㤀 ㄀㄀㄀㔀㘀㈀䴀猀漀一漀爀洀愀氀∀㸀㰀椀 猀琀礀氀攀㴀∀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀 ㄀㐀瀀琀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀刀伀∀㸀㰀昀漀渀琀 挀漀氀漀爀㴀∀⌀   ∀㸀㰀昀漀渀琀 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀∀㸀☀渀戀猀瀀㬀㰀⼀猀瀀愀渀㸀⠀㌀⤀ Salarizarea personalului încadrat conform alin. (1), se va stabili ਀挀椁渀渀搀 挀漀渀琀 开椁 搀攀 猀琀愀渀搀愀爀搀攀氀攀 漀挀甀瀀愀挀椁漀渀愀氀攀 挀漀爀攀猀瀀甀渀稀̀琁漀愀爀攀 漀挀甀瀀愀挀椁攀椀  respective.

  ਀㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀 樀甀猀琀椀昀礀㬀 洀愀爀最椀渀㨀  挀洀  挀洀  瀀琀㬀∀ 挀氀愀猀猀㴀∀礀椀瘀㄀㈀㤀 ㄀㄀㄀㔀㘀㈀䴀猀漀一漀爀洀愀氀∀㸀㰀椀 猀琀礀氀攀㴀∀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀 ㄀㐀瀀琀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀刀伀∀㸀㰀昀漀渀琀 挀漀氀漀爀㴀∀⌀   ∀㸀㰀昀漀渀琀 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀⠀㐀⤀ Salariul de bază minim brut pe oră, negociat, va fi de 4,118lei/oră, ਀爀攀猀瀀攀挀琀椀瘀 㜀 氀攀椀⼀氀甀渀̀ 瀀攀渀琀爀甀 甀渀 瀀爀漀最爀愀洀 挀漀洀瀀氀攀琀 搀攀 氀甀挀爀甀 搀攀 ㄀㜀  搀攀 漀爀攀⸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀椀㸀㰀⼀瀀㸀 

   

  ਀㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀 樀甀猀琀椀昀礀㬀 洀愀爀最椀渀㨀  挀洀  挀洀  瀀琀㬀∀ 挀氀愀猀猀㴀∀礀椀瘀㄀㈀㤀 ㄀㄀㄀㔀㘀㈀䴀猀漀一漀爀洀愀氀∀㸀㰀椀 猀琀礀氀攀㴀∀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀 ㄀㐀瀀琀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀刀伀∀㸀㰀昀漀渀琀 挀漀氀漀爀㴀∀⌀   ∀ 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀☀渀戀猀瀀㬀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀椀㸀㰀⼀瀀㸀 

   

  ਀㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀 樀甀猀琀椀昀礀㬀 洀愀爀最椀渀㨀  挀洀  挀洀  瀀琀㬀∀ 挀氀愀猀猀㴀∀礀椀瘀㄀㈀㤀 ㄀㄀㄀㔀㘀㈀䴀猀漀一漀爀洀愀氀∀㸀㰀椀 猀琀礀氀攀㴀∀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀 ㄀㐀瀀琀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀刀伀∀㸀㰀昀漀渀琀 挀漀氀漀爀㴀∀⌀   ∀ 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀☀渀戀猀瀀㬀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀椀㸀㰀⼀瀀㸀 

   

  ਀㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀 樀甀猀琀椀昀礀㬀 洀愀爀最椀渀㨀  挀洀  挀洀  瀀琀㬀∀ 挀氀愀猀猀㴀∀礀椀瘀㄀㈀㤀 ㄀㄀㄀㔀㘀㈀䴀猀漀一漀爀洀愀氀∀㸀㰀椀 猀琀礀氀攀㴀∀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀 ㄀㐀瀀琀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀刀伀∀㸀㰀昀漀渀琀 挀漀氀漀爀㴀∀⌀   ∀ 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀☀渀戀猀瀀㬀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀椀㸀㰀⼀瀀㸀 

   

  ਀㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀 樀甀猀琀椀昀礀㬀 洀愀爀最椀渀㨀  挀洀  挀洀  瀀琀㬀∀ 挀氀愀猀猀㴀∀礀椀瘀㄀㈀㤀 ㄀㄀㄀㔀㘀㈀䴀猀漀一漀爀洀愀氀∀㸀㰀椀 猀琀礀氀攀㴀∀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀 ㄀㐀瀀琀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀刀伀∀㸀㰀昀漀渀琀 挀漀氀漀爀㴀∀⌀   ∀ 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀☀渀戀猀瀀㬀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀椀㸀㰀⼀瀀㸀 

   

  ਀㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀 樀甀猀琀椀昀礀㬀 洀愀爀最椀渀㨀  挀洀  挀洀  瀀琀㬀∀ 挀氀愀猀猀㴀∀礀椀瘀㄀㈀㤀 ㄀㄀㄀㔀㘀㈀䴀猀漀一漀爀洀愀氀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀 ㄀㐀瀀琀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀刀伀∀㸀㰀昀漀渀琀 挀漀氀漀爀㴀∀⌀   ∀㸀㰀昀漀渀琀 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀∀㸀☀渀戀猀瀀㬀☀渀戀猀瀀㬀☀渀戀猀瀀㬀☀渀戀猀瀀㬀☀渀戀猀瀀㬀☀渀戀猀瀀㬀☀渀戀猀瀀㬀☀渀戀猀瀀㬀 㰀⼀猀瀀愀渀㸀䄀渀愀氀椀稀渀搀 瀀爀漀瀀甀渀攀爀椀氀攀 昀漀爀洀甀氀愀琀攀Ⰰ 瀀̀爁挀椁氀攀 挀漀渀瘀椀渀㨀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀 

  I.Modificarea art.40 după cum urmează:

  ਀㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀 樀甀猀琀椀昀礀㬀 洀愀爀最椀渀㨀  挀洀  挀洀  瀀琀㬀∀ 挀氀愀猀猀㴀∀礀椀瘀㄀㈀㤀 ㄀㄀㄀㔀㘀㈀䴀猀漀一漀爀洀愀氀∀㸀㰀戀 猀琀礀氀攀㴀∀∀㸀㰀椀 猀琀礀氀攀㴀∀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀 ㄀㐀瀀琀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀刀伀∀㸀㰀昀漀渀琀 挀漀氀漀爀㴀∀⌀   ∀㸀㰀昀漀渀琀 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀䄀爀琀⸀㐀 ⸀ (1) Salariul de bază minim brut pe oră, negociat, va fi de ਀㐀Ⰰ㄀㄀㠀氀攀椀⼀漀爀̀Ⰱ 爀攀猀瀀攀挀琀椀瘀 㜀 氀攀椀 瀀攀渀琀爀甀 甀渀 瀀爀漀最爀愀洀 挀漀洀瀀氀攀琀 搀攀 氀甀挀爀甀 搀攀 ㄀㜀 de ore pe lună.

  ਀㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀 樀甀猀琀椀昀礀㬀 洀愀爀最椀渀㨀  挀洀  挀洀  瀀琀㬀∀ 挀氀愀猀猀㴀∀礀椀瘀㄀㈀㤀 ㄀㄀㄀㔀㘀㈀䴀猀漀一漀爀洀愀氀∀㸀㰀戀 猀琀礀氀攀㴀∀∀㸀㰀椀 猀琀礀氀攀㴀∀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀 ㄀㐀瀀琀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀刀伀∀㸀㰀昀漀渀琀 挀漀氀漀爀㴀∀⌀   ∀㸀㰀昀漀渀琀 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀⠀㈀⤀匀琀爀椀挀琀 瀀攀渀琀爀甀 愀渀甀氀 ㈀ ㄀㄀Ⰰ 猀攀 猀琀愀戀椀氀攀猀挀 甀爀洀̀琁漀爀椀椀 挀漀攀昀椀挀椀攀渀挀椁 洀椀渀椀洀椀 搀攀 椀攀爀愀爀栀椀稀愀爀攀Ⰰ 瀀攀渀琀爀甀 甀爀洀̀琁漀愀爀攀氀攀 挀愀琀攀最漀爀椀椀 搀攀 猀愀氀愀爀椀愀挀椁㨀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀椀㸀㰀⼀戀㸀㰀⼀瀀㸀 

  a) muncitori:

  ਀㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀 樀甀猀琀椀昀礀㬀 洀愀爀最椀渀㨀  挀洀  挀洀  瀀琀㬀∀ 挀氀愀猀猀㴀∀礀椀瘀㄀㈀㤀 ㄀㄀㄀㔀㘀㈀䴀猀漀一漀爀洀愀氀∀㸀㰀戀 猀琀礀氀攀㴀∀∀㸀㰀椀 猀琀礀氀攀㴀∀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀 ㄀㐀瀀琀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀刀伀∀㸀㰀昀漀渀琀 挀漀氀漀爀㴀∀⌀   ∀㸀㰀昀漀渀琀 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀㄀⸀ 渀攀挀愀氀椀昀椀挀愀挀椁 ጀ†㄀㬀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀椀㸀㰀⼀戀㸀㰀⼀瀀㸀 

  2. calificaţi – 1,1.

  ਀㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀 樀甀猀琀椀昀礀㬀 洀愀爀最椀渀㨀  挀洀  挀洀  瀀琀㬀∀ 挀氀愀猀猀㴀∀礀椀瘀㄀㈀㤀 ㄀㄀㄀㔀㘀㈀䴀猀漀一漀爀洀愀氀∀㸀㰀戀 猀琀礀氀攀㴀∀∀㸀㰀椀 猀琀礀氀攀㴀∀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀 ㄀㐀瀀琀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀刀伀∀㸀㰀昀漀渀琀 挀漀氀漀爀㴀∀⌀   ∀㸀㰀昀漀渀琀 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀戀⤀ 瀀攀爀猀漀渀愀氀 愀搀洀椀渀椀猀琀爀愀琀椀瘀 渀挀愀搀爀愀琀 渀 昀甀渀挀挀椁椀 瀀攀渀琀爀甀 挀愀爀攀 挀漀渀搀椀挀椁愀 搀攀 瀀爀攀最̀琁椀爀攀 攀猀琀攀㨀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀椀㸀㰀⼀戀㸀㰀⼀瀀㸀 

  1. liceală – 1,1;

  ਀㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀 樀甀猀琀椀昀礀㬀 洀愀爀最椀渀㨀  挀洀  挀洀  瀀琀㬀∀ 挀氀愀猀猀㴀∀礀椀瘀㄀㈀㤀 ㄀㄀㄀㔀㘀㈀䴀猀漀一漀爀洀愀氀∀㸀㰀戀 猀琀礀氀攀㴀∀∀㸀㰀椀 猀琀礀氀攀㴀∀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀 ㄀㐀瀀琀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀刀伀∀㸀㰀昀漀渀琀 挀漀氀漀爀㴀∀⌀   ∀㸀㰀昀漀渀琀 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀㈀⸀ 瀀漀猀琀氀椀挀攀愀氀̀ ጀ†㄀Ⰰ㄀㔀㬀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀椀㸀㰀⼀戀㸀㰀⼀瀀㸀 

  c) personal de specialitate încadrat pe funcţii pentru care condiţia de pregătire este:

  ਀㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀 樀甀猀琀椀昀礀㬀 洀愀爀最椀渀㨀  挀洀  挀洀  瀀琀㬀∀ 挀氀愀猀猀㴀∀礀椀瘀㄀㈀㤀 ㄀㄀㄀㔀㘀㈀䴀猀漀一漀爀洀愀氀∀㸀㰀戀 猀琀礀氀攀㴀∀∀㸀㰀椀 猀琀礀氀攀㴀∀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀 ㄀㐀瀀琀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀刀伀∀㸀㰀昀漀渀琀 挀漀氀漀爀㴀∀⌀   ∀㸀㰀昀漀渀琀 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀㄀⸀ 开持漀愀氀愀 搀攀 洀愀椀开琁爀椀 ጀ†㄀Ⰰ㌀㬀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀椀㸀㰀⼀戀㸀㰀⼀瀀㸀 

  2. studii superioare de scurtă durată – 1,3.

  ਀㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀 樀甀猀琀椀昀礀㬀 洀愀爀最椀渀㨀  挀洀  挀洀  瀀琀㬀∀ 挀氀愀猀猀㴀∀礀椀瘀㄀㈀㤀 ㄀㄀㄀㔀㘀㈀䴀猀漀一漀爀洀愀氀∀㸀㰀戀 猀琀礀氀攀㴀∀∀㸀㰀椀 猀琀礀氀攀㴀∀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀 ㄀㐀瀀琀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀刀伀∀㸀㰀昀漀渀琀 挀漀氀漀爀㴀∀⌀   ∀㸀㰀昀漀渀琀 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀搀⤀ 瀀攀爀猀漀渀愀氀甀氀 渀挀愀搀爀愀琀 渀 昀甀渀挀挀椁椀 瀀攀渀琀爀甀 挀愀爀攀 挀漀渀搀椀挀椁愀 搀攀 瀀̀爁攀最̀琁椀爀攀 攀猀琀攀 挀攀愀 搀攀 猀琀甀搀椀椀 猀甀瀀攀爀椀漀愀爀攀 ጀ†㄀Ⰰ㜀㈀⸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀椀㸀㰀⼀戀㸀㰀⼀瀀㸀 

  (3) Coeficienţii de ierarhizare de la alin.( 1) se aplică la salariul minim negociat pe unitate.

  ਀㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀 樀甀猀琀椀昀礀㬀 洀愀爀最椀渀㨀  挀洀  挀洀  瀀琀㬀∀ 挀氀愀猀猀㴀∀礀椀瘀㄀㈀㤀 ㄀㄀㄀㔀㘀㈀䴀猀漀一漀爀洀愀氀∀㸀㰀戀 猀琀礀氀攀㴀∀∀㸀㰀椀 猀琀礀氀攀㴀∀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀 ㄀㐀瀀琀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀刀伀∀㸀㰀昀漀渀琀 挀漀氀漀爀㴀∀⌀   ∀㸀㰀昀漀渀琀 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀∀㸀☀渀戀猀瀀㬀㰀⼀猀瀀愀渀㸀⠀㐀⤀ Salarizarea personalului încadrat conform alin. (1), se va stabili ਀挀椁渀渀搀 挀漀渀琀 开椁 搀攀 猀琀愀渀搀愀爀搀攀氀攀 漀挀甀瀀愀挀椁漀渀愀氀攀 挀漀爀攀猀瀀甀渀稀̀琁漀愀爀攀 漀挀甀瀀愀挀椁攀椀  respective.

  ਀㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀 樀甀猀琀椀昀礀㬀 洀愀爀最椀渀㨀  挀洀  挀洀  瀀琀㬀∀ 挀氀愀猀猀㴀∀礀椀瘀㄀㈀㤀 ㄀㄀㄀㔀㘀㈀䴀猀漀一漀爀洀愀氀∀㸀㰀昀漀渀琀 挀漀氀漀爀㴀∀⌀   ∀㸀㰀昀漀渀琀 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀㰀戀 猀琀礀氀攀㴀∀∀㸀㰀椀 猀琀礀氀攀㴀∀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀 ㄀㐀瀀琀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀刀伀∀㸀䤀䤀⸀ 䄀爀琀⸀㐀  搀椀渀 䌀䌀䴀唀一 ㈀ ㄀㄀ⴀ㈀ ㄀㐀 瘀愀 昀愀挀攀 漀戀椀攀挀琀甀氀 渀攀最漀挀椀攀爀椀椀 愀渀甀愀氀攀Ⰰ 挀漀渀昀漀爀洀 氀攀最椀椀⸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀椀㸀㰀⼀戀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀 ㄀㐀瀀琀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀刀伀∀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀瀀㸀 

   

  ਀㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀 樀甀猀琀椀昀礀㬀 洀愀爀最椀渀㨀  挀洀  挀洀  瀀琀㬀∀ 挀氀愀猀猀㴀∀礀椀瘀㄀㈀㤀 ㄀㄀㄀㔀㘀㈀䴀猀漀一漀爀洀愀氀∀㸀㰀戀 猀琀礀氀攀㴀∀∀㸀㰀椀 猀琀礀氀攀㴀∀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀 ㄀㐀瀀琀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀刀伀∀㸀㰀昀漀渀琀 挀漀氀漀爀㴀∀⌀   ∀㸀㰀昀漀渀琀 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀䤀䤀䤀⸀ Revizuirea Anexei nr. 4 cuprinzând lista ramurilor pentru care se ਀渀挀栀攀椀攀 挀漀渀琀爀愀挀琀攀 挀漀氀攀挀琀椀瘀攀 搀攀 洀甀渀挀̀Ⰱ 渀 挀漀渀挀漀爀搀愀渀挀́ 挀甀 猀椀琀甀愀挀椁愀 愀挀琀甀愀氀̀ a economiei româneşti, până la data de 01 martie 2011.

  ਀㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀 樀甀猀琀椀昀礀㬀 洀愀爀最椀渀㨀  挀洀  挀洀  瀀琀㬀∀ 挀氀愀猀猀㴀∀礀椀瘀㄀㈀㤀 ㄀㄀㄀㔀㘀㈀䴀猀漀一漀爀洀愀氀∀㸀㰀戀 猀琀礀氀攀㴀∀∀㸀㰀椀 猀琀礀氀攀㴀∀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀 ㄀㐀瀀琀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀刀伀∀㸀㰀昀漀渀琀 挀漀氀漀爀㴀∀⌀   ∀㸀㰀昀漀渀琀 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀䤀嘀⸀ 䌀漀洀椀猀椀愀 搀攀 䄀瀀氀椀挀愀爀攀 开椁 䴀漀渀椀琀漀爀椀稀愀爀攀 愀 䌀䌀䴀唀一 瘀愀 愀渀愀氀椀稀愀 洀漀搀椀昀椀挀愀爀攀愀 开椁 愀洀攀渀搀愀爀攀愀 䌀䌀䴀唀一 ㈀ ㄀㄀ⴀ㈀ ㄀㐀Ⰰ 渀 挀漀渀昀漀爀洀椀琀愀琀攀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀∀㸀☀渀戀猀瀀㬀 㰀⼀猀瀀愀渀㸀挀甀 氀攀最椀猀氀愀挀椁愀渀 瘀椀最漀愀爀攀 开椁㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀∀㸀☀渀戀猀瀀㬀 㰀⼀猀瀀愀渀㸀瀀爀漀瀀甀渀攀爀椀氀攀 昀漀爀洀甀氀愀琀攀 搀攀 挀̀琁爀攀 瀀̀爁挀椁⸀ 㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀椀㸀㰀⼀戀㸀㰀⼀瀀㸀 

   

  ਀㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀 樀甀猀琀椀昀礀㬀 洀愀爀最椀渀㨀  挀洀  挀洀  瀀琀㬀∀ 挀氀愀猀猀㴀∀礀椀瘀㄀㈀㤀 ㄀㄀㄀㔀㘀㈀䴀猀漀一漀爀洀愀氀∀㸀㰀戀 猀琀礀氀攀㴀∀∀㸀㰀椀 猀琀礀氀攀㴀∀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀 ㄀㐀瀀琀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀刀伀∀㸀㰀昀漀渀琀 挀漀氀漀爀㴀∀⌀   ∀ 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀☀渀戀猀瀀㬀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀椀㸀㰀⼀戀㸀㰀⼀瀀㸀 

   

  ਀㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀 樀甀猀琀椀昀礀㬀 洀愀爀最椀渀㨀  挀洀  挀洀  瀀琀㬀∀ 挀氀愀猀猀㴀∀礀椀瘀㄀㈀㤀 ㄀㄀㄀㔀㘀㈀䴀猀漀一漀爀洀愀氀∀㸀㰀戀 猀琀礀氀攀㴀∀∀㸀㰀椀 猀琀礀氀攀㴀∀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀 ㄀㐀瀀琀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀刀伀∀㸀㰀昀漀渀琀 挀漀氀漀爀㴀∀⌀   ∀ 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀☀渀戀猀瀀㬀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀椀㸀㰀⼀戀㸀㰀⼀瀀㸀 

   

  ਀㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀 樀甀猀琀椀昀礀㬀 洀愀爀最椀渀㨀  挀洀  挀洀  瀀琀㬀∀ 挀氀愀猀猀㴀∀礀椀瘀㄀㈀㤀 ㄀㄀㄀㔀㘀㈀䴀猀漀一漀爀洀愀氀∀㸀㰀戀 猀琀礀氀攀㴀∀∀㸀㰀椀 猀琀礀氀攀㴀∀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀 ㄀㐀瀀琀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀刀伀∀㸀㰀昀漀渀琀 挀漀氀漀爀㴀∀⌀   ∀ 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀☀渀戀猀瀀㬀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀椀㸀㰀⼀戀㸀㰀⼀瀀㸀 

   

  ਀㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀 樀甀猀琀椀昀礀㬀 洀愀爀最椀渀㨀  挀洀  挀洀  瀀琀㬀∀ 挀氀愀猀猀㴀∀礀椀瘀㄀㈀㤀 ㄀㄀㄀㔀㘀㈀䴀猀漀一漀爀洀愀氀∀㸀㰀戀 猀琀礀氀攀㴀∀∀㸀㰀椀 猀琀礀氀攀㴀∀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀 ㄀㐀瀀琀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀刀伀∀㸀㰀昀漀渀琀 挀漀氀漀爀㴀∀⌀   ∀ 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀☀渀戀猀瀀㬀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀椀㸀㰀⼀戀㸀㰀⼀瀀㸀 

  Comisia਀ 搀攀 渀攀最漀挀椀攀爀攀 瘀愀 渀挀栀攀椀愀 甀渀 愀挀琀 愀搀椀挀椁漀渀愀氀 氀愀 䌀䌀䴀唀一Ⰰ 渀 戀愀稀愀 渀攀最漀挀椀攀爀椀椀  propunerilor formulate de Comisia de Aplicare şi Monitorizarea CCMUN. ਀䄀挀琀甀氀 愀搀椀挀椁漀渀愀氀 㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀∀㸀☀渀戀猀瀀㬀☀渀戀猀瀀㬀㰀⼀猀瀀愀渀㸀瘀愀 昀椀 搀攀瀀甀猀 猀瀀爀攀 渀爀攀最椀猀琀爀愀爀攀 瀀渀̀ 挀攀氀 琀爀稀椀甀 氀愀 搀愀琀愀 搀攀  ㄀ 洀愀椀 ㈀ ㄀㄀⸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀椀㸀㰀⼀戀㸀㰀⼀瀀㸀 

  V. Părţile au hotărât ca depunerea spre înregistrare a CCMUN 2011-2014 să se facă cel târziu până în data de 24 decembrie 2010.

  ਀㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀 樀甀猀琀椀昀礀㬀 洀愀爀最椀渀㨀  挀洀  挀洀  瀀琀㬀∀ 挀氀愀猀猀㴀∀礀椀瘀㄀㈀㤀 ㄀㄀㄀㔀㘀㈀䴀猀漀一漀爀洀愀氀∀㸀㰀戀 猀琀礀氀攀㴀∀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀 ㄀㐀瀀琀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀刀伀∀㸀㰀昀漀渀琀 挀漀氀漀爀㴀∀⌀   ∀ 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀☀渀戀猀瀀㬀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀戀㸀㰀⼀瀀㸀 

  1. Partea patronală

  ਀㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀 樀甀猀琀椀昀礀㬀 氀椀渀攀ⴀ栀攀椀最栀琀㨀 ㄀㔀 ─㬀 洀愀爀最椀渀㨀  挀洀  挀洀  瀀琀㬀∀ 挀氀愀猀猀㴀∀礀椀瘀㄀㈀㤀 ㄀㄀㄀㔀㘀㈀䴀猀漀一漀爀洀愀氀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀氀椀渀攀ⴀ栀攀椀最栀琀㨀 ㄀㔀 ─㬀 昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀 ㄀㐀瀀琀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀刀伀∀㸀㰀昀漀渀琀 挀漀氀漀爀㴀∀⌀   ∀㸀㰀昀漀渀琀 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀㄀⸀ 唀䜀䤀刀ⴀ㄀㤀 ㌀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀 

  2. CONPIROM

  ਀㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀 樀甀猀琀椀昀礀㬀 氀椀渀攀ⴀ栀攀椀最栀琀㨀 ㄀㔀 ─㬀 洀愀爀最椀渀㨀  挀洀  挀洀  瀀琀㬀∀ 挀氀愀猀猀㴀∀礀椀瘀㄀㈀㤀 ㄀㄀㄀㔀㘀㈀䴀猀漀一漀爀洀愀氀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀氀椀渀攀ⴀ栀攀椀最栀琀㨀 ㄀㔀 ─㬀 昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀 ㄀㐀瀀琀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀刀伀∀㸀㰀昀漀渀琀 挀漀氀漀爀㴀∀⌀   ∀㸀㰀昀漀渀琀 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀㌀⸀ 䌀倀䤀匀䌀 㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀 

  4. UNPR

  ਀㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀 樀甀猀琀椀昀礀㬀 氀椀渀攀ⴀ栀攀椀最栀琀㨀 ㄀㔀 ─㬀 洀愀爀最椀渀㨀  挀洀  挀洀  瀀琀㬀∀ 挀氀愀猀猀㴀∀礀椀瘀㄀㈀㤀 ㄀㄀㄀㔀㘀㈀䴀猀漀一漀爀洀愀氀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀氀椀渀攀ⴀ栀攀椀最栀琀㨀 ㄀㔀 ─㬀 昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀 ㄀㐀瀀琀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀刀伀∀㸀㰀昀漀渀琀 挀漀氀漀爀㴀∀⌀   ∀㸀㰀昀漀渀琀 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀㔀⸀ 䌀漀一倀刀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀 

  6. UGIR

  ਀㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀 樀甀猀琀椀昀礀㬀 氀椀渀攀ⴀ栀攀椀最栀琀㨀 ㄀㔀 ─㬀 洀愀爀最椀渀㨀  挀洀  挀洀  瀀琀㬀∀ 挀氀愀猀猀㴀∀礀椀瘀㄀㈀㤀 ㄀㄀㄀㔀㘀㈀䴀猀漀一漀爀洀愀氀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀氀椀渀攀ⴀ栀攀椀最栀琀㨀 ㄀㔀 ─㬀 昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀 ㄀㐀瀀琀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀刀伀∀㸀㰀昀漀渀琀 挀漀氀漀爀㴀∀⌀   ∀㸀㰀昀漀渀琀 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀㜀⸀ 倀一刀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀 

  8. ARACO

  ਀㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀 樀甀猀琀椀昀礀㬀 氀椀渀攀ⴀ栀攀椀最栀琀㨀 ㄀㔀 ─㬀 洀愀爀最椀渀㨀  挀洀  挀洀  瀀琀㬀∀ 挀氀愀猀猀㴀∀礀椀瘀㄀㈀㤀 ㄀㄀㄀㔀㘀㈀䴀猀漀一漀爀洀愀氀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀氀椀渀攀ⴀ栀攀椀最栀琀㨀 ㄀㔀 ─㬀 昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀 ㄀㐀瀀琀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀刀伀∀㸀㰀昀漀渀琀 挀漀氀漀爀㴀∀⌀   ∀㸀㰀昀漀渀琀 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀㤀⸀ 䌀一䤀倀䴀䴀刀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀 

  10. CONCORDIA

  ਀㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀 樀甀猀琀椀昀礀㬀 氀椀渀攀ⴀ栀攀椀最栀琀㨀 ㄀㔀 ─㬀 洀愀爀最椀渀㨀  挀洀  挀洀  瀀琀㬀∀ 挀氀愀猀猀㴀∀礀椀瘀㄀㈀㤀 ㄀㄀㄀㔀㘀㈀䴀猀漀一漀爀洀愀氀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀氀椀渀攀ⴀ栀攀椀最栀琀㨀 ㄀㔀 ─㬀 昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀 ㄀㐀瀀琀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀刀伀∀㸀㰀昀漀渀琀 挀漀氀漀爀㴀∀⌀   ∀㸀㰀昀漀渀琀 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀㄀㄀⸀ 唀一倀䌀倀刀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀 

  12.CNPR

  ਀㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀 樀甀猀琀椀昀礀㬀 氀椀渀攀ⴀ栀攀椀最栀琀㨀 ㄀㔀 ─㬀 洀愀爀最椀渀㨀  挀洀  挀洀  瀀琀㬀∀ 挀氀愀猀猀㴀∀礀椀瘀㄀㈀㤀 ㄀㄀㄀㔀㘀㈀䴀猀漀一漀爀洀愀氀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀氀椀渀攀ⴀ栀攀椀最栀琀㨀 ㄀㔀 ─㬀 昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀 ㄀㐀瀀琀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀刀伀∀㸀㰀昀漀渀琀 挀漀氀漀爀㴀∀⌀   ∀㸀㰀昀漀渀琀 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀㄀㌀⸀ 唀一倀刀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀 

  2. Partea sindicală

  ਀㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀 樀甀猀琀椀昀礀㬀 氀椀渀攀ⴀ栀攀椀最栀琀㨀 ㄀㔀 ─㬀 洀愀爀最椀渀㨀  挀洀  挀洀  瀀琀㬀∀ 挀氀愀猀猀㴀∀礀椀瘀㄀㈀㤀 ㄀㄀㄀㔀㘀㈀䴀猀漀一漀爀洀愀氀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀氀椀渀攀ⴀ栀攀椀最栀琀㨀 ㄀㔀 ─㬀 昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀 ㄀㐀瀀琀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀刀伀∀㸀㰀昀漀渀琀 挀漀氀漀爀㴀∀⌀   ∀㸀㰀昀漀渀琀 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀㄀⸀ 䈀氀漀挀甀氀 一愀挀椁漀渀愀氀 匀椀渀搀椀挀愀氀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀 

  2. CNS Cartel Alfa

  ਀㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀 樀甀猀琀椀昀礀㬀 氀椀渀攀ⴀ栀攀椀最栀琀㨀 ㄀㔀 ─㬀 洀愀爀最椀渀㨀  挀洀  挀洀  瀀琀㬀∀ 挀氀愀猀猀㴀∀礀椀瘀㄀㈀㤀 ㄀㄀㄀㔀㘀㈀䴀猀漀一漀爀洀愀氀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀氀椀渀攀ⴀ栀攀椀最栀琀㨀 ㄀㔀 ─㬀 昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀 ㄀㐀瀀琀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀刀伀∀㸀㰀昀漀渀琀 挀漀氀漀爀㴀∀⌀   ∀㸀㰀昀漀渀琀 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀㌀⸀ 䌀一匀䰀刀ⴀ䘀爀̀持椁愀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀 

  4. CSDR

  ਀㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀 樀甀猀琀椀昀礀㬀 氀椀渀攀ⴀ栀攀椀最栀琀㨀 ㄀㔀 ─㬀 洀愀爀最椀渀㨀  挀洀  挀洀  瀀琀㬀∀ 挀氀愀猀猀㴀∀礀椀瘀㄀㈀㤀 ㄀㄀㄀㔀㘀㈀䴀猀漀一漀爀洀愀氀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀氀椀渀攀ⴀ栀攀椀最栀琀㨀 ㄀㔀 ─㬀 昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀 ㄀㐀瀀琀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀刀伀∀㸀㰀昀漀渀琀 挀漀氀漀爀㴀∀⌀   ∀㸀㰀昀漀渀琀 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀㔀⸀ 䌀匀一 䴀攀爀椀搀椀愀渀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀 

  Notă: Acronimele participanţilor la negociere au fost înscrise conform documentelor depuse.

  Bugetele Educatiei, Transporturilor si Dezvoltarii au fost adoptate਀㰀⼀栀㈀㸀 ਀㰀琀愀戀氀攀㸀㰀琀爀㸀㰀琀搀㸀 La dezbaterile bugetului Educatiei a luat parte ministrul Daniel Funeriu, care a precizat ca bugetul institutiei pe care o conduce se ridica la 8,55 miliarde de lei. In ceea ce priveste amendamentele propuse, deputatul PDL Constantin Dascalu a sustinut o suplimentare de fonduri pentru un "parc IT" din judetul Craiova cu 10 milioane de lei. ਀㰀⼀琀搀㸀㰀⼀琀爀㸀㰀琀爀㸀㰀琀搀㸀 Amendamentul a fost respins, beneficiind doar de 13 voturi pentru, inclusiv din partea parlamentarilor PNL si PSD, 11 voturi împotriva si 10 abtineri, determinând dezamagirea vizibila a deputatului PDL. ਀㰀⼀琀搀㸀㰀⼀琀爀㸀㰀琀爀㸀㰀琀搀㸀 De asemenea, membrii comisiilor de buget-finante au aprobat bugetul ministerului Mediului, în cuantum de 2,3 miliarde de lei, dar si pe cel al ministerului Transporturilor, care se ridica la 11,5 miliarde de lei. Totodata, a fost adoptat inclusiv bugetul ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului, în forma Guvernului, la nivelul a 2,7 miliarde de lei. ਀㰀⼀琀搀㸀㰀⼀琀爀㸀㰀⼀琀愀戀氀攀㸀 ਀ ਀ ਀㰀栀㌀㸀㰀愀 栀爀攀昀㴀∀栀琀琀瀀㨀⼀⼀猀挀洀搀昀椀氀椀愀氀愀㄀愀爀最攀猀⸀戀氀漀最猀瀀漀琀⸀挀漀洀⼀∀ 琀愀爀最攀琀㴀∀开戀氀愀渀挀欀∀㸀䈀氀漀最 匀椀渀搀椀挀愀琀甀氀 䌀愀搀爀攀氀漀爀 䴀椀氀椀琀愀爀攀 䐀椀猀瀀漀渀椀戀椀氀椀稀愀琀攀 猀椀 椀渀 刀攀稀攀爀瘀愀ⴀ 椀渀昀漀爀洀愀琀椀椀 搀攀猀瀀爀攀 匀䤀倀䄀 䴀甀渀琀攀渀椀愀㰀⼀愀㸀㰀⼀栀㌀㸀 ਀㰀瀀㸀㄀㜀 搀攀挀攀洀戀爀椀攀 ㈀ ㄀ 㰀⼀瀀㸀
  ਀㰀瀀 挀氀愀猀猀㴀∀礀椀瘀㄀㤀㤀㐀㜀㔀㜀㔀㔀㤀䴀猀漀一漀爀洀愀氀∀ 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀 樀甀猀琀椀昀礀㬀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 䄀爀椀愀氀㬀 挀漀氀漀爀㨀 爀攀搀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀䤀吀∀㸀㰀愀 爀攀氀㴀∀渀漀昀漀氀氀漀眀∀ 琀愀爀最攀琀㴀∀开戀氀愀渀欀∀ 栀爀攀昀㴀∀栀琀琀瀀㨀⼀⼀眀眀眀⸀愀搀攀瘀愀爀甀氀⸀爀漀⼀愀挀琀甀愀氀椀琀愀琀攀⼀攀瘀攀渀椀洀攀渀琀⼀䈀甀挀甀爀攀猀琀椀ⴀ伀开渀攀戀甀渀愀开瀀攀开甀爀洀攀氀攀开氀甀椀开䈀愀猀攀猀挀甀开 开㌀㤀㄀㄀㘀㄀㐀㌀㠀⸀栀琀洀氀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀挀漀氀漀爀㨀 爀攀搀㬀∀㸀栀琀琀瀀㨀⼀⼀眀眀眀⸀愀搀攀瘀愀爀甀氀⸀爀漀⼀愀挀琀甀愀氀椀琀愀琀攀⼀攀瘀攀渀椀洀攀渀琀⼀䈀甀挀甀爀攀猀琀椀ⴀ伀开渀攀戀甀渀愀开瀀攀开甀爀洀攀氀攀开氀甀椀开䈀愀猀攀猀挀甀开 开㌀㤀㄀㄀㘀㄀㐀㌀㠀⸀栀琀洀氀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀愀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀 ਀㰀瀀 挀氀愀猀猀㴀∀礀椀瘀㄀㤀㤀㐀㜀㔀㜀㔀㔀㤀䴀猀漀一漀爀洀愀氀∀ 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀 樀甀猀琀椀昀礀㬀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 䄀爀椀愀氀㬀 挀漀氀漀爀㨀 爀攀搀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀䤀吀∀㸀☀渀戀猀瀀㬀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀 ਀㰀瀀 挀氀愀猀猀㴀∀礀椀瘀㄀㤀㤀㐀㜀㔀㜀㔀㔀㤀栀攀愀搀攀爀∀ 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀 樀甀猀琀椀昀礀㬀 氀椀渀攀ⴀ栀攀椀最栀琀㨀 渀漀爀洀愀氀㬀 戀愀挀欀最爀漀甀渀搀㨀 渀漀渀攀 爀攀瀀攀愀琀 猀挀爀漀氀氀  ─  ─ 眀栀椀琀攀㬀∀㸀㰀戀 猀琀礀氀攀㴀∀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀 ㄀㐀瀀琀㬀 昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 䄀爀椀愀氀㬀 挀漀氀漀爀㨀 戀氀愀挀欀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀䤀吀∀㸀∀嘀攀爀椀开漁愀爀愀 氀甀椀 Băsescu", profesoară concediată pentru boli psihice

  O femeie care s-a਀爀攀挀漀洀愀渀搀愀琀 搀爀攀瀀琀 瘀攀爀椀开漁愀爀愀 瀀爀攀开攁搀椀渀琀攀氀甀椀 愀 爀椀搀椀挀愀琀 渀 渀甀洀攀氀攀 愀挀攀猀琀甀椀愀 瀀爀攀洀椀甀氀 de la Gala „Zece਀瀀攀渀琀爀甀 刀漀洀渀椀愀ᰀ⸠ 嘀攀挀椀渀椀椀 䐀愀渀椀攀氀攀椀 䄀氀攀砀愀渀搀爀愀 娀愀渀昀椀爀攀猀挀甀 猀甀猀挀椁渀 挀̀ 愀挀攀愀猀琀愀 攀猀琀攀 schizofrenică. În 2007 ea a fost dată afară de la Şcoala nr. 86 din Capitală,਀甀渀搀攀 瀀爀攀搀愀 洀甀稀椀挀愀⸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀 ਀㰀瀀 挀氀愀猀猀㴀∀礀椀瘀㄀㤀㤀㐀㜀㔀㜀㔀㔀㤀䴀猀漀一漀爀洀愀氀∀ 猀琀礀氀攀㴀∀洀愀爀最椀渀ⴀ戀漀琀琀漀洀㨀 ㄀㔀瀀琀㬀 琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀 樀甀猀琀椀昀礀㬀 戀愀挀欀最爀漀甀渀搀㨀 渀漀渀攀 爀攀瀀攀愀琀 猀挀爀漀氀氀  ─  ─ 眀栀椀琀攀㬀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 䄀爀椀愀氀㬀 挀漀氀漀爀㨀 戀氀愀挀欀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀䤀吀∀㸀倀爀攀稀攀渀琀愀琀漀爀椀椀 䜀愀氀攀椀 Ḁ娠攀挀攀 瀀攀渀琀爀甀 România", organizată de Realitatea TV, au avut parte de o surpriză de਀瀀爀漀瀀漀爀挀椁椀Ⰰ 洀椀攀爀挀甀爀椀 猀攀愀爀̀Ⰱ 氀愀 搀攀挀攀爀渀愀爀攀愀 瀀爀攀洀椀甀氀甀椀 愀挀漀爀搀愀琀 瀀爀攀开攁搀椀渀琀攀氀甀椀 吀爀愀椀愀渀 Băsescu pentru „curajul de a propune cele mai nepopulare măsuri de reformare a਀猀琀愀琀甀氀甀椀∀⸀☀渀戀猀瀀㬀䤀洀攀搀椀愀琀 搀甀瀀̀ 挀攀 䴀椀栀愀椀 吀愀琀甀氀椀挀椀 开椁 䴀攀氀愀渀椀愀 䴀攀搀攀氀攀愀渀甀Ⰰ prezentatorii evenimentului, au anunţat că premiul va fi acordat în lipsă, o਀昀攀洀攀椀攀 搀攀 瘀爀猀琀̀ 洀椀樀氀漀挀椀攀 愀 甀爀挀愀琀 瀀攀 猀挀攀渀̀⸁ 㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 䄀爀椀愀氀㬀 挀漀氀漀爀㨀 戀氀愀挀欀㬀∀㸀䄀挀攀愀猀琀愀 愀 猀瀀甀猀 挀̀ 猀攀 渀甀洀攀开琁攀 䐀愀渀椀攀氀愀 䄀氀攀砀愀渀搀爀愀 娀愀渀昀椀爀攀猀挀甀Ⰰ că este verişoara lui Traian Băsescu şi că a venit să ridice premiul în numele਀瀀爀攀开攁搀椀渀琀攀氀甀椀Ⰰ 愀挀攀猀琀愀 昀椀椀渀搀 昀漀愀爀琀攀 漀挀甀瀀愀琀⸀䴀椀栀愀椀 吀愀琀甀氀椀挀椀 开椁ⴀ愀 攀砀瀀爀椀洀愀琀 洀椀爀愀爀攀愀Ⰰ pentru că nu ştia de existenţa verişoarei lui Traian Băsescu. Deşi în acel਀洀漀洀攀渀琀 渀 猀愀氀̀ 猀ⴀ愀 猀琀爀渀椀琀 爀甀洀漀愀爀攀Ⰰ 昀攀洀攀椀愀 开椁ⴀ愀 挀漀渀琀椀渀甀愀琀 渀攀琀甀氀戀甀爀愀琀̀ discursul. „Sunt absolventă de Conservator! Sunt verişoara lui Traian Băsescu਀开椁 挀爀攀搀 挀̀ 洀甀氀琀̀ 氀甀洀攀 搀椀渀 猀愀氀̀ 洀̀ 挀甀渀漀愀开琁攀∀Ⰰ 愀 瀀爀攀挀椀稀愀琀 攀愀⸀ 㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 䄀爀椀愀氀㬀 挀漀氀漀爀㨀 戀氀愀挀欀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀䤀吀∀㸀倀爀攀稀攀渀琀愀琀漀爀甀氀 Mihai Tatulici a întrerupt-o şi a invitat-o să coboare de pe scenă. Femeia a plecat cu tot cu trofeu.

   

  Sebastian Lăzăroiu: „o impostoare"

  Consilierul਀氀甀椀 吀爀愀椀愀渀 䈀̀猁攀猀挀甀Ⰰ 匀攀戀愀猀琀椀愀渀 䰀̀稁̀爁漀椀甀Ⰰ 愀 瀀爀攀挀椀稀愀琀Ⰰ 氀愀 猀挀甀爀琀 琀椀洀瀀 搀甀瀀̀ incident, că femeia nu este rudă cu preşedintele.

  „Preşedintele nu a mai fost din primul an la਀꬀娀攀挀攀 瀀攀渀琀爀甀 刀漀洀渀椀愀묀 开椁 渀甀 瀀攀渀琀爀甀 挀̀ 攀猀琀攀 漀 爀攀氀愀挀椁攀 琀攀渀猀椀漀渀愀琀̀ 渀琀爀攀 관瀀爀攀开攁搀椀渀琀攀 şi presă. Şi nici nu a trimis pe nimeni în numele lui. Femeia este o਀椀洀瀀漀猀琀漀愀爀攀∀Ⰰ 愀 猀瀀甀猀 䰀̀稁̀爁漀椀甀 氀愀 刀攀愀氀椀琀愀琀攀愀 吀嘀Ⰰ 愀搀̀甁最渀搀 挀̀ 愀瀀愀爀椀挀椁愀 昀攀洀攀椀椀 攀猀琀攀 漀 farsă a televiziunii pentru creşterea rating-ului.
  ਀㰀戀爀㸀 Invitaţie falsă

  Potrivit lui Mihai Tatulici, femeia a pătruns਀渀 猀愀氀̀ 挀甀 愀樀甀琀漀爀甀氀 甀渀攀椀 椀渀瘀椀琀愀挀椁椀 昀愀氀猀椀昀椀挀愀琀攀⸀ 㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 䄀爀椀愀氀㬀 挀漀氀漀爀㨀 戀氀愀挀欀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀䘀刀∀㸀Ḁ䐠椀渀 挀攀氀攀 㤀㜀  搀攀 invitaţii pentru acest eveniment, aproximativ 250 au fost trimise prin fax sau਀攀洀愀椀氀⸀ 㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 䄀爀椀愀氀㬀 挀漀氀漀爀㨀 戀氀愀挀欀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀䤀吀∀㸀䐀椀渀 瘀攀爀椀昀椀挀̀爁椀氀攀 渀漀愀猀琀爀攀Ⰰ 愀挀攀愀猀琀愀 愀 爀攀甀开椁琀 猀̀ 漀戀挀椁渀̀ 漀 愀猀琀昀攀氀 搀攀 椀渀瘀椀琀愀挀椁攀 şi a falsificat-o. Este adevărat că cei de la intrare nu au verificat-o foarte਀愀琀攀渀琀∀Ⰰ 愀 搀攀挀氀愀爀愀琀 吀愀琀甀氀椀挀椀⸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀 ਀㰀瀀 挀氀愀猀猀㴀∀礀椀瘀㄀㤀㤀㐀㜀㔀㜀㔀㔀㤀䴀猀漀一漀爀洀愀氀∀ 猀琀礀氀攀㴀∀洀愀爀最椀渀ⴀ戀漀琀琀漀洀㨀 ㄀㔀瀀琀㬀 琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀 樀甀猀琀椀昀礀㬀 戀愀挀欀最爀漀甀渀搀㨀 渀漀渀攀 爀攀瀀攀愀琀 猀挀爀漀氀氀  ─  ─ 眀栀椀琀攀㬀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 䄀爀椀愀氀㬀 挀漀氀漀爀㨀 戀氀愀挀欀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀䤀吀∀㸀䐀攀 愀猀攀洀攀渀攀愀Ⰰ 猀甀猀挀椁渀攀 吀愀琀甀氀椀挀椀Ⰰ 昀攀洀攀椀愀 愀 洀愀椀 participat, în mod asemănător, la alte două ediţii ale Galei „Zece pentru਀刀漀洀渀椀愀∀⸀ 倀爀攀洀椀甀氀 愀 昀漀猀琀 爀攀挀甀瀀攀爀愀琀 搀攀 爀攀瀀爀攀稀攀渀琀愀渀挀椁椀 刀攀愀氀椀琀愀琀攀愀 吀嘀 氀愀 scurt timp după ce femeia a părăsit sala. Daniela Alexandra Zanfirescu a fost਀氀攀最椀琀椀洀愀琀̀ 开椁 搀攀 樀愀渀搀愀爀洀椀Ⰰ 氀愀 猀攀猀椀稀愀爀攀愀 爀攀瀀爀攀稀攀渀琀愀渀挀椁氀漀爀 匀倀倀Ⰰ 渀猀̀ 愀 昀漀猀琀 trimisă acasă fără să primească vreo sancţiune.
  ਀㰀戀爀㸀 Probleme psihice

  Foştii vecini ai femeii care s-a recomandat਀搀爀攀瀀琀 瘀攀爀椀开漁愀爀愀 搀攀 最爀愀搀甀氀 琀爀攀椀 愀 瀀攀开攁搀椀渀琀攀氀甀椀 吀爀愀椀愀渀 䈀̀猁攀猀挀甀 猀瀀甀渀 搀攀猀瀀爀攀 攀愀 挀̀ are probleme psihice grave. „Daniela a locuit până acum vreo trei ani şi਀樀甀洀̀琁愀琀攀 渀 戀氀漀挀甀氀 渀漀猀琀爀甀 洀瀀爀攀甀渀̀ 挀甀 猀漀挀甁氀 猀̀甁Ⰰ 䐀漀爀甀⸀ 㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 䄀爀椀愀氀㬀 挀漀氀漀爀㨀 戀氀愀挀欀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀䘀刀∀㸀䄀洀戀椀椀 愀瘀攀愀甀 瀀爀漀戀氀攀洀攀 ­psihice şi ne-au creat destule neajunsuri. Am fost nevoită la un moment dat să਀挀攀爀 猀̀ 氀椀 猀攀 琀愀椀攀 最愀稀攀氀攀 瀀攀渀琀爀甀 挀̀ 渀攀 攀爀愀 昀爀椀挀̀ 猀̀ 渀甀 猀̀爁椀洀 挀甀 琀漀挀椁椀 渀 aer", a povestit preşedinta asociaţiei de locatari din blocul 72 de pe਀猀琀爀愀搀愀 䜀栀椀爀氀愀渀搀攀椀 搀椀渀 猀攀挀琀漀爀甀氀 㘀⸀ 㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀 ਀㰀瀀 挀氀愀猀猀㴀∀礀椀瘀㄀㤀㤀㐀㜀㔀㜀㔀㔀㤀䴀猀漀一漀爀洀愀氀∀ 猀琀礀氀攀㴀∀洀愀爀最椀渀ⴀ戀漀琀琀漀洀㨀 ㄀㔀瀀琀㬀 琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀 樀甀猀琀椀昀礀㬀 戀愀挀欀最爀漀甀渀搀㨀 渀漀渀攀 爀攀瀀攀愀琀 猀挀爀漀氀氀  ─  ─ 眀栀椀琀攀㬀∀㸀㰀戀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 䄀爀椀愀氀㬀 挀漀氀漀爀㨀 戀氀愀挀欀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀䤀吀∀㸀帀椁ⴀ愀 瀀椀攀爀搀甀琀 挀愀猀愀 开椁 昀椀甀氀 渀 椀渀猀琀愀渀挀́ 㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀戀㸀㰀⼀瀀㸀 ਀㰀瀀 挀氀愀猀猀㴀∀礀椀瘀㄀㤀㤀㐀㜀㔀㜀㔀㔀㤀䴀猀漀一漀爀洀愀氀∀ 猀琀礀氀攀㴀∀洀愀爀最椀渀ⴀ戀漀琀琀漀洀㨀 ㄀㔀瀀琀㬀 琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀 樀甀猀琀椀昀礀㬀 戀愀挀欀最爀漀甀渀搀㨀 渀漀渀攀 爀攀瀀攀愀琀 猀挀爀漀氀氀  ─  ─ 眀栀椀琀攀㬀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 䄀爀椀愀氀㬀 挀漀氀漀爀㨀 戀氀愀挀欀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀䤀吀∀㸀䘀攀洀攀椀愀 愀 洀愀椀 猀瀀甀猀 挀̀ 昀愀洀椀氀椀愀 娀愀渀昀椀爀攀猀挀甀 愀瘀攀愀 datorii de peste 150 de milioane de lei vechi la întreţinere, bani care au fost਀瀀氀̀琁椀挀椁 搀攀 猀甀爀漀爀椀氀攀 䐀愀渀椀攀氀攀椀 搀甀瀀̀ 挀攀 愀挀攀猀琀攀愀 愀甀 挀开琁椀最愀琀 愀瀀愀爀琀愀洀攀渀琀甀氀 渀 instanţă.

  „Ei sunt cinci fraţi şi locuiesc în blocul਀̀猁琀愀 搀攀 挀渀搀 猀ⴀ愀甀 渀̀猁挀甀琀⸀ 㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 䄀爀椀愀氀㬀 挀漀氀漀爀㨀 戀氀愀挀欀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀䘀刀∀㸀䐀攀 挀渀搀 愀甀 爀̀洁愀猀 攀椀 搀漀椀 渀 挀愀猀̀Ⰱ 愀甀 distrus-o. Nu înţeleg cum au fost lăsate două persoane bolnave psihic să se਀挀̀猁̀琁漀爀攀愀猀挀̀ 开椁Ⰰ 戀愀 愀甀 洀愀椀 昀̀持甀琀 开椁 甀渀 挀漀瀀椀氀∀Ⰰ 愀 洀愀椀 攀砀瀀氀椀挀愀琀 瀀爀攀开攁搀椀渀琀愀⸀ 㰀戀爀㸀
  ਀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 䄀爀椀愀氀㬀 挀漀氀漀爀㨀 戀氀愀挀欀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀䤀吀∀㸀䐀椀渀 猀瀀甀猀攀氀攀 挀攀氀漀爀氀愀氀挀椁 瘀攀挀椀渀椀Ⰰ 䐀愀渀愀 猀ⴀ愀 樀甀搀攀挀愀琀 挀甀 洀愀椀 琀漀挀椁 昀爀愀挀椁椀 攀椀⸀ Surorile au reuşit să câştige locuinţa în care stătea, iar unul dintre fraţii਀攀椀 愀 搀漀戀渀搀椀琀 挀甀猀琀漀搀椀愀 昀椀甀氀甀椀 攀椀 搀攀 ㄀㐀 愀渀椀⸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀 ਀㰀瀀 挀氀愀猀猀㴀∀礀椀瘀㄀㤀㤀㐀㜀㔀㜀㔀㔀㤀䴀猀漀一漀爀洀愀氀∀ 猀琀礀氀攀㴀∀洀愀爀最椀渀ⴀ戀漀琀琀漀洀㨀 ㄀㔀瀀琀㬀 琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀 樀甀猀琀椀昀礀㬀 戀愀挀欀最爀漀甀渀搀㨀 渀漀渀攀 爀攀瀀攀愀琀 猀挀爀漀氀氀  ─  ─ 眀栀椀琀攀㬀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 䄀爀椀愀氀㬀 挀漀氀漀爀㨀 戀氀愀挀欀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀䤀吀∀㸀Ḁ䐠椀渀 挀琀攀 愀洀 渀挀攁氀攀猀Ⰰ 戀̀椁攀挀攁氀甀氀 攀 瀀爀攀洀椀愀渀琀 开椁 este foarte sănătos. Când stătea cu ­maică-sa era mai zăpăcit, dar cred că din਀挀愀甀稀愀 攀椀⸀ 䄀挀甀洀 挀攀瘀愀 琀椀洀瀀 䐀愀渀愀 氀ⴀ愀 搀愀琀 渀 樀甀搀攀挀愀琀̀ 开椁 瀀攀 昀爀愀琀攀氀攀 挀愀爀攀 愀爀攀 最爀椀樀̀ de băiatul ei, acuzându-l de pedofilie", susţin vecinii Danielei਀娀愀渀昀椀爀攀猀挀甀⸀ 㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀 ਀㰀瀀 挀氀愀猀猀㴀∀礀椀瘀㄀㤀㤀㐀㜀㔀㜀㔀㔀㤀䴀猀漀一漀爀洀愀氀∀ 猀琀礀氀攀㴀∀洀愀爀最椀渀ⴀ戀漀琀琀漀洀㨀 ㄀㔀瀀琀㬀 琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀 樀甀猀琀椀昀礀㬀 戀愀挀欀最爀漀甀渀搀㨀 渀漀渀攀 爀攀瀀攀愀琀 猀挀爀漀氀氀  ─  ─ 眀栀椀琀攀㬀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 䄀爀椀愀氀㬀 挀漀氀漀爀㨀 戀氀愀挀欀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀䤀吀∀㸀㰀戀爀㸀 „Este foarte abilă"


  ਀㰀戀爀㸀 Oamenii spun că până alaltăieri, când a ridicat premiul dedicat preşedintelui਀猀琀愀琀甀氀甀椀Ⰰ 渀甀 洀愀椀 愀甀稀椀猀攀爀̀ 渀椀洀椀挀 搀攀 昀攀洀攀椀攀⸀ 㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀 ਀㰀瀀 挀氀愀猀猀㴀∀礀椀瘀㄀㤀㤀㐀㜀㔀㜀㔀㔀㤀䴀猀漀一漀爀洀愀氀∀ 猀琀礀氀攀㴀∀洀愀爀最椀渀ⴀ戀漀琀琀漀洀㨀 ㄀㔀瀀琀㬀 琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀 樀甀猀琀椀昀礀㬀 戀愀挀欀最爀漀甀渀搀㨀 渀漀渀攀 爀攀瀀攀愀琀 猀挀爀漀氀氀  ─  ─ 眀栀椀琀攀㬀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 䄀爀椀愀氀㬀 挀漀氀漀爀㨀 戀氀愀挀欀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀䘀刀∀㸀Ḁ丠甀 洀ⴀ愀 猀甀爀瀀爀椀渀猀 愀琀琀 搀攀 琀愀爀攀 瀀攀渀琀爀甀 挀̀ 漀 cunosc şi ştiu cât este de abilă. Şi când stătea aici în bloc se îmbrăca foarte਀攀氀攀最愀渀琀Ⰰ 挀甀 瀀̀氁̀爁椀椀Ⰰ 开愁氀甀爀椀 开椁 琀漀琀 昀攀氀甀氀 搀攀 愀挀挀攀猀漀爀椀椀Ⰰ 搀攀 稀椀挀攀愀椀 挀̀ 攀猀琀攀Ⰰ într-adevăr, de viţă nobilă.
  Chiar dacă este schizofrenică, are o putere਀搀攀 挀漀渀瘀椀渀最攀爀攀 攀砀琀爀愀漀爀搀椀渀愀爀̀⸁ 伀爀椀挀甀洀Ⰰ 渀攀ⴀ愀洀 愀洀甀稀愀琀 挀漀瀀椀漀猀 挀甀 琀漀挀椁椀 挀渀搀 愀洀 văzut-o la televizor", a zis unul dintre vecinii Danielei. 
  ਀㰀戀爀㸀 "Preşedintele Traian Băsescu nu a trimis pe nimeni în numele lui.਀䘀攀洀攀椀愀 攀猀琀攀 漀 椀洀瀀漀猀琀漀愀爀攀⸀∀㰀⼀椀㸀㰀戀爀㸀 Sebastian Lăzăroiu,consilier prezidenţial


  ਀㰀戀爀㸀 Dată afară de la Şcoala nr. 86 din Capitală

  Daniela Alexandra Zanfirescu a predat muzica,਀琀椀洀瀀 搀攀 ㌀ 愀渀椀Ⰰ 氀愀 帀持漀愀氀愀 渀爀⸀ 㠀㘀 搀椀渀 䌀愀瀀椀琀愀氀̀Ⰱ 挀愀 猀甀瀀氀椀渀椀琀漀爀 渀攀挀愀氀椀昀椀挀愀琀⸀ 䰀愀 sfârşitul anului 2006, Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti a਀搀攀挀氀愀渀开愁琀 漀 愀渀挀栀攀琀̀ 洀瀀漀琀爀椀瘀愀 攀椀Ⰰ 猀甀戀 戀̀渁甀椀愀氀愀 挀̀ 渀甀 瀀甀琀攀愀 猀̀ 瀀爀攀搀攀愀 瀀攀渀琀爀甀 挀̀ suferă de afecţiuni psihice.

  Câteva luni mai târziu Daniela Alexandra਀娀愀渀昀椀爀攀猀挀甀 愀 昀漀猀琀 搀愀琀̀ 愀昀愀爀̀⸁ Ḁ吠漀琀 挀攀 瀀漀琀 猀̀ 猀瀀甀渀 渀 愀挀攀猀琀 洀漀洀攀渀琀 攀猀琀攀 挀̀ persoana respectivă nu mai este în evidenţele noastre de 3 ani", a਀搀攀挀氀愀爀愀琀 椀渀猀瀀攀挀琀漀爀甀氀 䴀愀爀椀愀渀 䈀愀渀甀Ⰰ 瀀甀爀琀̀琁漀爀甀氀 搀攀 挀甀瘀渀琀 愀氀 椀渀猀琀椀琀甀挀椁攀椀⸀㰀戀爀㸀
  ਀㰀戀㸀㰀甀㸀䄀 昀漀猀琀 氀愀 渀洀漀爀洀渀琀愀爀攀愀 䔀氀攀渀攀椀 䈀̀猁攀猀挀甀㰀⼀甀㸀㰀⼀戀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀 ਀㰀瀀 挀氀愀猀猀㴀∀礀椀瘀㄀㤀㤀㐀㜀㔀㜀㔀㔀㤀䴀猀漀一漀爀洀愀氀∀ 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀 樀甀猀琀椀昀礀㬀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 䄀爀椀愀氀㬀 挀漀氀漀爀㨀 戀氀愀挀欀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀䤀吀∀㸀䐀愀渀椀攀氀愀 䄀氀攀砀愀渀搀爀愀 娀愀渀昀椀爀攀猀挀甀 愀 participat şi la înmormântarea Elenei Băsescu, în luna octombrie, la Cimitirul Central਀搀椀渀 䌀漀渀猀琀愀渀挀愁⸀ 츀渀 昀漀琀漀最爀愀昀椀椀氀攀 爀攀愀氀椀稀愀琀攀 搀攀 Ḁ䄠搀攀瘀̀爁甀氀 搀攀 匀攀愀爀̀ 䌀漀渀猀琀愀渀挀愁∀Ⰰ femeia apare în imediata apropiere a familiei prezidenţiale pozând în rudă਀渀搀甀爀攀爀愀琀̀Ⰱ 氀愀 猀氀甀樀戀愀 搀攀 渀洀漀爀洀渀琀愀爀攀 搀攀 氀愀 挀椀洀椀琀椀爀⸀ 츀渀琀爀ⴀ漀 愀氀琀̀ 昀漀琀漀最爀愀昀椀攀Ⰰ femeia şterge candela de pe monumentul funerar. „Eu sunt verişoara਀瀀爀攀开攁搀椀渀琀攀氀甀椀 䈀̀猁攀猀挀甀Ⰰ 椀愀爀 攀愀 ⠀渀⸀爀⸀ ⴀ 䔀氀攀渀愀 䈀̀猁攀猀挀甀⤀ 攀爀愀 琀甀开椁挀愀 洀攀愀∀Ⰰ 氀攀ⴀ愀 spus aceasta reporterilor.


  ਀䌀漀渀琀愀挀琀愀琀 琀攀氀攀昀漀渀椀挀Ⰰ 䴀椀爀挀攀愀 䈀̀猁攀猀挀甀Ⰰ 昀爀愀琀攀氀攀 瀀爀攀开攁搀椀渀琀攀氀甀椀Ⰰ 愀 猀瀀甀猀 挀̀ 渀甀 开琁椀攀 de existenţa unei verişoare cu acest nume. „Mă surprinde să aud asta. Pe mine਀渀甀 洀ⴀ愀 挀漀渀琀愀挀琀愀琀 渀椀挀椀漀搀愀琀̀ 愀挀攀愀猀琀̀ 昀攀洀攀椀攀∀Ⰰ 愀 猀瀀甀猀 䴀椀爀挀攀愀 䈀̀猁攀猀挀甀⸀ 㰀戀爀㸀
  ਀㰀戀㸀倀漀瘀攀开琁椀 挀甀 䴀愀稀̀爁攀㰀⼀戀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀 ਀㰀瀀 挀氀愀猀猀㴀∀礀椀瘀㄀㤀㤀㐀㜀㔀㜀㔀㔀㤀䴀猀漀一漀爀洀愀氀∀ 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀 樀甀猀琀椀昀礀㬀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 䄀爀椀愀氀㬀 挀漀氀漀爀㨀 戀氀愀挀欀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀䤀吀∀㸀㰀戀爀㸀 O persoană cu acelaşi timbru vocal a sunat în urmă cu două luni la Redacţia „Adevărul de਀匀攀愀爀̀ 䌀漀渀猀琀愀渀挀愁∀Ⰰ 瀀爀攀稀攀渀琀渀搀甀ⴀ猀攀 搀爀攀瀀琀 䐀愀渀椀攀氀愀 娀愀渀昀椀爀攀猀挀甀Ⰰ Ḁ瘠攀爀椀开漁愀爀愀 氀甀椀 Traian Băsescu", şi reclamând că este victima primarului Radu Mazăre, care਀椀ⴀ愀 氀甀愀琀 挀漀瀀椀氀甀氀 开椁 氀 挀椁渀攀 漀猀琀愀琀椀挀⸀ 䔀愀 愀 愀昀椀爀洀愀琀 愀琀甀渀挀椀 挀̀ 愀 瀀椀攀爀搀甀琀 挀甀猀琀漀搀椀愀 în favoarea fostului soţ, iar Radu Mazăre îşi doreşte să-l înfieze pe băiatul਀搀攀猀瀀爀攀 挀愀爀攀 攀愀 愀 猀瀀甀猀 挀̀ 搀攀 氀愀 ㄀㌀ 愀渀椀 攀猀琀攀 愀氀挀漀漀氀椀挀⸀ 㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀 ਀㰀瀀 挀氀愀猀猀㴀∀礀椀瘀㄀㤀㤀㐀㜀㔀㜀㔀㔀㤀䴀猀漀一漀爀洀愀氀∀ 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀 樀甀猀琀椀昀礀㬀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 䄀爀椀愀氀㬀 挀漀氀漀爀㨀 戀氀愀挀欀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀䤀吀∀㸀Ḁ帠琁椀攀 开椁 瘀̀爁甀氀 洀攀甀 吀爀愀椀愀渀 䈀̀猁攀猀挀甀 despre această problemă. M-am văzut cu el astă-vară pe plajă, era cu fratele਀氀甀椀Ⰰ 䴀椀爀挀攀愀Ⰰ 开椁 挀渀搀 洀ⴀ愀 瘀̀稁甀琀Ⰰ 吀爀愀椀愀渀 洀ⴀ愀 氀甀愀琀 渀 戀爀愀挀攁 开椁 愀 稀椀猀㨀 ꬀䌀攀 昀愀挀椀Ⰰ verişoara mea?»
  Apoi a spus lumii de pe plajă că eu sunt verişoara਀氀甀椀∀⸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀 ਀㰀瀀 挀氀愀猀猀㴀∀礀椀瘀㄀㤀㤀㐀㜀㔀㜀㔀㔀㤀䴀猀漀一漀爀洀愀氀∀ 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀 樀甀猀琀椀昀礀㬀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 䄀爀椀愀氀㬀 挀漀氀漀爀㨀 戀氀愀挀欀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀䘀刀∀㸀䐀攀漀愀爀攀挀攀 搀攀挀氀愀爀愀挀椁椀氀攀 昀攀洀攀椀椀 攀爀愀甀 aberante, redactorii ADS Constanţa au încheiat discuţia cu aceasta.

  "Mă surprinde਀挀攀 猀ⴀ愀 渀琀洀瀀氀愀琀⸀ 倀攀 洀椀渀攀 渀甀 洀ⴀ愀 挀漀渀琀愀挀琀愀琀 渀椀挀椀漀搀愀琀̀ 愀挀攀愀猀琀̀ 昀攀洀攀椀攀⸀∀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀椀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 䄀爀椀愀氀㬀 挀漀氀漀爀㨀 戀氀愀挀欀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀䘀刀∀㸀㰀戀爀㸀 Mircea Băsescu,

  fratele preşedintelui

   

   

   

  http://www.adevarul.ro/actualitate/social/Un_copil_a_degerat-dupa_ce_a_mers_4_kilometri_pe_jos-pentru_a_ajunge_la_scoala_0_391161231.html

   

  Un copil a degerat, după ce a mers 4 kilometri pe jos,਀瀀攀渀琀爀甀 愀 愀樀甀渀最攀 氀愀 开持漀愀氀̀㰁⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀戀㸀㰀⼀瀀㸀 ਀㰀瀀 挀氀愀猀猀㴀∀礀椀瘀㄀㤀㤀㐀㜀㔀㜀㔀㔀㤀猀甀戀栀攀愀搀攀爀㄀∀ 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀 樀甀猀琀椀昀礀㬀 戀愀挀欀最爀漀甀渀搀㨀 渀漀渀攀 爀攀瀀攀愀琀 猀挀爀漀氀氀  ─  ─ 眀栀椀琀攀㬀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 䄀爀椀愀氀㬀 挀漀氀漀爀㨀 戀氀愀挀欀㬀∀㸀䔀氀攀瘀甀氀Ⰰ 渀 瘀爀猀琀̀ 搀攀 ㄀㐀 愀渀椀Ⰰ 愀 愀樀甀渀猀 樀漀椀 氀愀 匀瀀椀琀愀氀甀氀 樀甀搀攀挀攁愀渀 搀攀 urgenţă Vaslui cu degerături la mâini şi picioare, după ce a mers pe jos circa਀㐀 欀椀氀漀洀攀琀爀椀 瀀攀渀琀爀甀 愀 愀樀甀渀最攀 氀愀 开持漀愀氀̀⸁㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀 ਀㰀瀀 挀氀愀猀猀㴀∀礀椀瘀㄀㤀㤀㐀㜀㔀㜀㔀㔀㤀䴀猀漀一漀爀洀愀氀∀ 猀琀礀氀攀㴀∀洀愀爀最椀渀ⴀ戀漀琀琀漀洀㨀 ㄀㔀瀀琀㬀 琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀 樀甀猀琀椀昀礀㬀 戀愀挀欀最爀漀甀渀搀㨀 渀漀渀攀 爀攀瀀攀愀琀 猀挀爀漀氀氀  ─  ─ 眀栀椀琀攀㬀∀㸀㰀戀㸀㰀椀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 䄀爀椀愀氀㬀 挀漀氀漀爀㨀 戀氀愀挀欀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀䤀吀∀㸀唀倀䐀䄀吀䔀Ⰰ 伀刀䄀 ㄀㐀⸀㐀 㨀 㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀椀㸀㰀⼀戀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 䄀爀椀愀氀㬀 挀漀氀漀爀㨀 戀氀愀挀欀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀䤀吀∀㸀倀愀甀氀 䌀椀漀戀愀渀甀 se simte bine. El a fost externat de medicii de la spital, care i-au dat਀琀爀愀琀愀洀攀渀琀 ᤀ椂 椀ⴀ愀甀 爀攀挀漀洀愀渀搀愀琀 猀̀ 猀琀攀愀 琀爀攀椀 稀椀氀攀 愀挀愀猀̀⸁ 㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 䄀爀椀愀氀㬀 挀漀氀漀爀㨀 戀氀愀挀欀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀䤀吀∀㸀䤀爀椀渀愀 吀̀渁愀猀攀Ⰰ diriginta sa, a declarat că Paul abia putea să își miște degetele. „Nici nu਀瀀甀琀攀愀 猀̀ ᬀ椂渀̀ 瀀椀砀甀氀 渀 洀渀̀⸁ 䤀ⴀ愀洀 搀愀琀 甀渀 挀攀愀椀 昀椀攀爀戀椀渀琀攀Ⰰ 搀愀爀 愀 渀挀攀瀀甀琀 猀̀ 愀椀戀̀ frisoane, așa că am decis să chem ambulața“, ne-a declarata Irina Tănase.

  Odată ajuns în clasă, copilul a început să਀瀀氀渀最̀ 开椁 猀̀ 猀瀀甀渀̀ 挀愀 氀 搀漀爀 琀愀爀攀 洀椀渀椀氀攀 开椁 瀀椀挀椀漀愀爀攀氀攀⸀ 䐀椀爀椀最椀渀琀愀 开椁ⴀ愀 搀愀琀 seama că acesta a suferit degerături şi a anunţat Salvarea.

  „Am preluat copilul în stare gravă şi l-am਀琀爀愀渀猀瀀漀爀琀愀琀 氀愀 猀瀀椀琀愀氀 挀甀 搀甀爀攀爀椀 昀漀愀爀琀攀 洀愀爀椀⸀ 䔀氀 猀攀 愀昀氀̀Ⰱ 渀 瀀爀攀稀攀渀琀 椀渀琀攀爀渀愀琀 渀 secţia de chirurgie şi primeşte tratament din partea medicilor“, a declarat਀䄀渀愀ⴀ䴀愀爀椀愀 唀渀最甀爀攀愀渀甀Ⰰ 搀椀爀攀挀琀漀爀 洀攀搀椀挀愀氀 愀氀 匀䄀䨀 嘀愀猀氀甀椀 瀀攀渀琀爀甀 䄀最攀爀瀀爀攀猀⸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀 ਀㰀瀀 挀氀愀猀猀㴀∀礀椀瘀㄀㤀㤀㐀㜀㔀㜀㔀㔀㤀䴀猀漀一漀爀洀愀氀∀ 猀琀礀氀攀㴀∀洀愀爀最椀渀ⴀ戀漀琀琀漀洀㨀 ㄀㔀瀀琀㬀 琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀 樀甀猀琀椀昀礀㬀 戀愀挀欀最爀漀甀渀搀㨀 渀漀渀攀 爀攀瀀攀愀琀 猀挀爀漀氀氀  ─  ─ 眀栀椀琀攀㬀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 䄀爀椀愀氀㬀 挀漀氀漀爀㨀 戀氀愀挀欀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀䘀刀∀㸀䤀渀猀瀀攀挀琀漀爀愀琀甀氀 帀持漀氀愀爀 䨀甀搀攀挀攁愀渀 嘀愀猀氀甀椀 愀 demarat o anchetă pentru a afla de ce elevul a venit pe jos la şcoală şi de ce਀瀀爀椀洀̀爁椀愀 渀甀 椀ⴀ愀 瀀甀猀 氀愀 搀椀猀瀀漀稀椀挀椁攀 甀渀 洀椀樀氀漀挀 搀攀 琀爀愀渀猀瀀漀爀琀⸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀 ਀㰀瀀 挀氀愀猀猀㴀∀礀椀瘀㄀㤀㤀㐀㜀㔀㜀㔀㔀㤀䴀猀漀一漀爀洀愀氀∀ 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀 樀甀猀琀椀昀礀㬀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 䄀爀椀愀氀㬀 挀漀氀漀爀㨀 爀攀搀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀䘀刀∀㸀㰀愀 爀攀氀㴀∀渀漀昀漀氀氀漀眀∀ 琀愀爀最攀琀㴀∀开戀氀愀渀欀∀ 栀爀攀昀㴀∀栀琀琀瀀㨀⼀⼀眀眀眀⸀愀稀椀⸀爀漀⼀椀渀搀攀砀⸀瀀栀瀀㼀搀愀琀愀㴀㄀㜀⸀㄀㈀⸀㈀ ㄀ ☀愀洀瀀㬀爀甀戀爀椀挀愀㴀䄀挀琀甀愀氀椀琀愀琀攀☀愀洀瀀㬀挀椀琀攀猀琀攀㴀㄀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀挀漀氀漀爀㨀 爀攀搀㬀∀㸀栀琀琀瀀㨀⼀⼀眀眀眀⸀愀稀椀⸀爀漀⼀椀渀搀攀砀⸀瀀栀瀀㼀搀愀琀愀㴀㄀㜀⸀㄀㈀⸀㈀ ㄀ ☀愀洀瀀㬀爀甀戀爀椀挀愀㴀䄀挀琀甀愀氀椀琀愀琀攀☀愀洀瀀㬀挀椀琀攀猀琀攀㴀㄀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀愀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀 ਀㰀瀀 挀氀愀猀猀㴀∀礀椀瘀㄀㤀㤀㐀㜀㔀㜀㔀㔀㤀䴀猀漀一漀爀洀愀氀∀ 猀琀礀氀攀㴀∀洀愀爀最椀渀ⴀ戀漀琀琀漀洀㨀 ㌀⸀㜀㔀瀀琀㬀 琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀 樀甀猀琀椀昀礀㬀∀㸀㰀戀㸀㰀椀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀 ㄀㐀瀀琀㬀 昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 䄀爀椀愀氀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀刀伀∀㸀伀瀀漀稀椀挀椁愀 愀 瀀爀攀稀攀渀琀愀琀 洀漀挀椁甀渀攀愀 搀攀 挀攀渀稀甀爀̀ 瀀攀 䰀攀最攀愀 privind salarizarea în anul 2011

  Guvern de „ţepari“

   Moţiunea de cenzură „Legea privind salarizarea în anul 2011 – ultima਀挀攁愀瀀̀ 琀爀愀猀̀ 爀漀洀渀椀氀漀爀 搀攀 最甀瘀攀爀渀愀爀攀愀 䈀̀猁攀猀挀甀ⴀ唀搀爀攀愀ⴀ䈀漀挀ᰀ†愀 昀漀猀琀 瀀爀攀稀攀渀琀愀琀̀Ⰱ 椀攀爀椀Ⰰ în plenul Parlamentului, în prezenţa premierului Emil Boc, urmând să fie਀搀攀稀戀̀琁甀琀̀ 氀甀渀椀⸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀戀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 䄀爀椀愀氀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀䤀吀∀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀 ਀㰀瀀 挀氀愀猀猀㴀∀礀椀瘀㄀㤀㤀㐀㜀㔀㜀㔀㔀㤀䴀猀漀一漀爀洀愀氀∀ 猀琀礀氀攀㴀∀洀愀爀最椀渀ⴀ戀漀琀琀漀洀㨀 ㌀⸀㜀㔀瀀琀㬀 琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀 樀甀猀琀椀昀礀㬀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 䄀爀椀愀氀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀刀伀∀㸀倀匀䐀 愀 挀漀渀琀攀猀琀愀琀Ⰰ 渀 搀攀猀挀栀椀搀攀爀攀愀 开攁搀椀渀挀攁椀 挀漀洀甀渀攀Ⰰ 昀愀瀀琀甀氀 挀̀ 挀椀琀椀爀攀愀 洀漀挀椁甀渀椀椀 a fost programată înainte ca aceasta să fie depusă, dar ordinea de zi, care਀挀甀瀀爀椀渀搀攀愀 挀愀 猀椀渀最甀爀 瀀甀渀挀琀 瀀爀攀稀攀渀琀愀爀攀愀 洀漀挀椁甀渀椀椀Ⰰ 愀 昀漀猀琀 愀瀀爀漀戀愀琀̀ 搀攀 瀀氀攀渀 挀甀 ㄀㐀㠀 de voturi „pentru“, 53 „împotrivă“ şi 19 abţineri. Textul moţiunii a fost਀挀椀琀椀琀Ⰰ 搀攀 氀愀 琀爀椀戀甀渀愀 倀愀爀氀愀洀攀渀琀甀氀甀椀Ⰰ 搀攀 搀攀瀀甀琀愀琀甀氀 倀一䰀 䌀爀椀猀琀椀渀愀 倀漀挀漀爀愀Ⰰ 搀甀瀀̀ 漀爀愀 11.00, deşi acţiunea fusese programată pentru ora 10.00.

  „Acest Guvern trebuie să plece“, este laitmotivul textului motiunii de਀挀攀渀稀甀爀̀Ⰱ 椀愀爀 爀愀挀椁甀渀椀氀攀 瀀攀渀琀爀甀 挀愀爀攀 愀挀攀猀琀 氀甀挀爀甀 愀爀 琀爀攀戀甀椀 猀̀ 猀攀 渀琀洀瀀氀攀 猀甀渀琀 multiple. „Acest Guvern trebuie să plece pentru că a ridicat minciuna la rang਀搀攀 氀攀最攀ᰀⰠ 愀 挀椀琀椀琀 䌀爀椀猀琀椀渀愀 倀漀挀漀爀愀⸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀 ਀㰀瀀 挀氀愀猀猀㴀∀礀椀瘀㄀㤀㤀㐀㜀㔀㜀㔀㔀㤀䴀猀漀一漀爀洀愀氀∀ 猀琀礀氀攀㴀∀洀愀爀最椀渀ⴀ戀漀琀琀漀洀㨀 ㌀⸀㜀㔀瀀琀㬀 琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀 樀甀猀琀椀昀礀㬀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 䄀爀椀愀氀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀刀伀∀㸀Ḁ䐠攀开椁 瀀爀攀瘀攀搀攀 挀̀ 猀愀氀愀爀椀椀氀攀 瘀漀爀 挀爀攀开琁攀 挀甀 ㄀㔀─ 渀 愀渀甀氀 ㈀ ㄀㄀Ⰰ 䰀攀最攀愀 瀀爀椀瘀椀渀搀 salarizarea pe 2011 recuperează, în fapt, doar 1,4% din salariul pierdut în਀愀渀甀氀 ㈀ ㄀ Ⰰ 搀攀漀愀爀攀挀攀 瀀攀 愀渀甀氀 ㈀ ㄀㄀ 渀甀 猀攀 洀愀椀 愀挀漀爀搀̀ 瀀爀攀洀椀椀Ⰰ 瀀爀椀洀攀 搀攀 瘀愀挀愀渀挀́ 猀愀甀 al 13-lea salariu. Mai mult decât atât, se taie tichetele de masă sau tichetele਀挀愀搀漀甀 开椁 猀攀 攀氀椀洀椀渀̀ 瀀氀愀琀愀 漀爀攀氀漀爀 猀甀瀀氀椀洀攀渀琀愀爀攀 攀昀攀挀琀甀愀琀攀 瀀攀猀琀攀 搀甀爀愀琀愀 渀漀爀洀愀氀̀ 愀 timpului de lucru, precum şi munca prestată în zilele de repaus săptămânal şi਀猀̀爁戀̀琁漀爀椀 氀攀最愀氀攀Ⰰ 渀挀̀氁挀渀搀甀ⴀ猀攀Ⰰ 愀猀琀昀攀氀Ⰰ 䌀漀搀甀氀 䴀甀渀挀椀椀⸀ 䐀攀 昀愀瀀琀Ⰰ 愀挀攀愀猀琀̀ 氀攀最攀 demonstrează clar că scopul principal al Guvernului este să bage mâna adânc în਀戀甀稀甀渀愀爀攀氀攀 戀甀最攀琀愀爀椀氀漀爀ᰀⰠ 洀攀渀挀椁漀渀攀愀稀̀ 琀攀砀琀甀氀 洀漀挀椁甀渀椀椀⸀ Ḁ䜠甀瘀攀爀渀甀氀 䈀̀猁攀猀挀甀ⴀ䈀漀挀 愀 arătat că a ratat nu numai lecţia competenţelor, dar şi pe cea a਀爀攀猀瀀漀渀猀愀戀椀氀椀琀̀持椁椀 猀漀挀椀愀氀攀ᰀⰠ 猀攀 洀愀椀 愀爀琀̀ 渀 洀漀挀椁甀渀攀Ⰰ 挀愀爀攀 猀甀戀氀椀渀椀愀稀̀ 挀̀ 愀挀琀甀愀氀愀 echipă de la Palatul਀ 嘀椀挀琀漀爀椀愀 渀甀 愀爀攀 渀椀挀椀 挀攀愀 洀愀椀 洀椀挀̀ 椀渀琀攀渀挀椁攀 猀̀ 瀀爀漀琀攀樀攀稀攀 copiii şi bătrânii, aşa cum se întâmplă în orice stat de drept. „Să punem capăt਀开椁爀甀氀甀椀 搀攀 挀攁瀀攀 瀀攀 挀愀爀攀 䜀甀瘀攀爀渀甀氀 䈀漀挀 氀攀ⴀ愀 琀爀愀猀 爀漀洀渀椀氀漀爀 开椁 猀̀ 瘀漀琀愀洀 洀漀挀椁甀渀攀愀 de cenzură“, a încheiat Cristina Pocora.

  Moţiunea depusă de Opoziţie, miercuri, a fost semnată de 209 parlamentari,਀㜀㐀 搀攀 氀愀 倀一䰀Ⰰ ㄀㌀㔀 de la PSD şi਀甀爀洀攀愀稀̀ 猀̀ 昀椀攀 搀攀稀戀̀琁甀琀̀ 开椁 瘀漀琀愀琀̀ 氀甀渀椀⸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 䄀爀椀愀氀㬀∀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀 ਀㰀瀀 挀氀愀猀猀㴀∀礀椀瘀㄀㤀㤀㐀㜀㔀㜀㔀㔀㤀䴀猀漀一漀爀洀愀氀∀ 猀琀礀氀攀㴀∀洀愀爀最椀渀ⴀ戀漀琀琀漀洀㨀 ㌀⸀㜀㔀瀀琀㬀 琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀 樀甀猀琀椀昀礀㬀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 䄀爀椀愀氀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀刀伀∀㸀嘀椀挀攀瀀爀攀开攁搀椀渀琀攀氀攀 䌀愀洀攀爀攀椀 䐀攀瀀甀琀愀挀椁氀漀爀 䤀漀愀渀 伀氀琀攀愀渀 ⠀倀䐀ⴀ䰀⤀Ⰰ 愀 愀渀甀渀挀愁琀Ⰰ 氀愀 昀椀渀愀氀甀氀 şedinţei, că moţiunea de cenzură va fi dezbătută, luni, la ora 10.00.

  El a precizat că Birourile Permanente de marţi au hotărât ca vineri să aibă਀氀漀挀 漀 渀漀甀̀ 开攁搀椀渀挀́ 挀漀洀甀渀̀Ⰱ 瀀攀渀琀爀甀 愀 猀攀 挀椀琀椀 挀攀愀 搀攀 愀 搀漀甀愀 洀漀挀椁甀渀攀 搀攀 挀攀渀稀甀爀̀ 瀀攀 care opoziţia o va depune, „cu certitudine“, joi (ieri – n.r.). Potrivit lui਀伀氀琀攀愀渀Ⰰ 开椁 愀挀攀愀猀琀̀ 愀 搀漀甀愀 洀漀挀椁甀渀攀 瘀愀 昀椀 氀甀愀琀̀ 渀 搀攀稀戀愀琀攀爀攀 琀漀琀 氀甀渀椀⸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀 ਀㰀瀀 挀氀愀猀猀㴀∀礀椀瘀㄀㤀㤀㐀㜀㔀㜀㔀㔀㤀䴀猀漀一漀爀洀愀氀∀ 猀琀礀氀攀㴀∀洀愀爀最椀渀ⴀ戀漀琀琀漀洀㨀 ㌀⸀㜀㔀瀀琀㬀 琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀 樀甀猀琀椀昀礀㬀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 䄀爀椀愀氀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀刀伀∀㸀倀一䰀 开椁 倀匀䐀 愀甀 搀攀瀀甀猀Ⰰ 洀椀攀爀挀甀爀椀Ⰰ 洀漀挀椁甀渀攀愀 搀攀 挀攀渀稀甀爀̀ 椀渀琀椀琀甀氀愀琀̀ Ḁ䰠攀最攀愀 privind salarizarea în anul 2011- ultima ţeapă trasă românilor de Guvernul਀䈀̀猁攀猀挀甀ⴀ唀搀爀攀愀ⴀ䈀漀挀ᰀⰠ 挀愀 甀爀洀愀爀攀 愀 愀渀最愀樀̀爁椀椀 爀̀猁瀀甀渀搀攀爀椀椀 䜀甀瘀攀爀渀甀氀甀椀 愀猀甀瀀爀愀 proiectului de lege privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit਀搀椀渀 昀漀渀搀甀爀椀 瀀甀戀氀椀挀攀⸀ 㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀 ਀㰀瀀 挀氀愀猀猀㴀∀礀椀瘀㄀㤀㤀㐀㜀㔀㜀㔀㔀㤀䴀猀漀一漀爀洀愀氀∀ 猀琀礀氀攀㴀∀洀愀爀最椀渀ⴀ戀漀琀琀漀洀㨀 ㌀⸀㜀㔀瀀琀㬀 琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀 樀甀猀琀椀昀礀㬀∀㸀㰀戀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 䄀爀椀愀氀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀刀伀∀㸀☀渀戀猀瀀㬀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀戀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 䄀爀椀愀氀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀刀伀∀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀 ਀㰀瀀 挀氀愀猀猀㴀∀礀椀瘀㄀㤀㤀㐀㜀㔀㜀㔀㔀㤀䴀猀漀一漀爀洀愀氀∀ 猀琀礀氀攀㴀∀洀愀爀最椀渀ⴀ戀漀琀琀漀洀㨀 ㌀⸀㜀㔀瀀琀㬀 琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀 樀甀猀琀椀昀礀㬀∀㸀㰀戀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 䄀爀椀愀氀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀刀伀∀㸀䴀漀挀椁甀渀攀愀 Ḁ䜠甀瘀攀爀渀甀氀 椀爀攀猀瀀漀渀猀愀戀椀氀ᰀ㰠⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀戀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 䄀爀椀愀氀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀刀伀∀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀 ਀㰀瀀 挀氀愀猀猀㴀∀礀椀瘀㄀㤀㤀㐀㜀㔀㜀㔀㔀㤀䴀猀漀一漀爀洀愀氀∀ 猀琀礀氀攀㴀∀洀愀爀最椀渀ⴀ戀漀琀琀漀洀㨀 ㌀⸀㜀㔀瀀琀㬀 琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀 樀甀猀琀椀昀礀㬀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 䄀爀椀愀氀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀刀伀∀㸀䰀椀搀攀爀甀氀 搀攀瀀甀琀愀挀椁氀漀爀 倀匀䐀⬀倀䌀Ⰰ 䴀椀爀挀攀愀 䐀甀开愁Ⰰ 愀 愀渀甀渀挀愁琀Ⰰ 椀攀爀椀Ⰰ 搀攀瀀甀渀攀爀攀愀 甀渀攀椀 愀 doua moţiuni de cenzură, intitulate „Legea salarizării Guvernului਀椀爀攀猀瀀漀渀猀愀戀椀氀ᰀⰠ 挀愀 甀爀洀愀爀攀 愀 愀猀甀洀̀爁椀椀 爀̀猁瀀甀渀搀攀爀椀椀 䔀砀攀挀甀琀椀瘀甀氀甀椀 瀀攀 瀀爀漀椀攀挀琀甀氀 legii-cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri਀瀀甀戀氀椀挀攀⸀ 吀攀砀琀甀氀 洀漀挀椁甀渀椀椀 愀洀攀渀搀攀愀稀̀ 搀椀猀挀爀椀洀椀渀̀爁椀氀攀 瀀攀 挀愀爀攀 氀攀 漀瀀攀爀攀愀稀̀ 最爀椀氀攀氀攀 de salarizare şi reclamă faptul că actul normativ statuează, de fapt, reducerea਀猀愀氀愀爀椀椀氀漀爀 挀甀 ㈀㔀─⸀ 䰀椀搀攀爀甀氀 搀攀瀀甀琀愀挀椁氀漀爀 倀匀䐀 挀漀渀猀椀搀攀爀̀ 挀̀ 瀀爀椀渀 氀攀最攀愀 渀 搀椀猀挀甀挀椁攀 se legiferează o salarizare „injustă“. În opinia social democraţilor, Legea਀猀愀氀愀爀椀稀̀爁椀椀 琀爀攀戀甀椀愀 搀攀稀戀̀琁甀琀̀ 渀 倀愀爀氀愀洀攀渀琀 愀猀琀昀攀氀 渀挀琀 猀̀ 渀甀 愀椀戀̀ 椀渀攀挀栀椀琀̀持椁⸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀 ਀㰀瀀 挀氀愀猀猀㴀∀礀椀瘀㄀㤀㤀㐀㜀㔀㜀㔀㔀㤀䴀猀漀一漀爀洀愀氀∀ 猀琀礀氀攀㴀∀洀愀爀最椀渀ⴀ戀漀琀琀漀洀㨀 ㌀⸀㜀㔀瀀琀㬀 琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀 樀甀猀琀椀昀礀㬀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 䄀爀椀愀氀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀刀伀∀㸀䴀椀爀挀攀愀 䐀甀开愁 愀 挀爀椀琀椀挀愀琀 搀攀挀椀稀椀愀 挀愀 洀漀挀椁甀渀攀愀 猀̀ 昀椀攀 挀椀琀椀琀̀ 愀猀琀̀稁椀 渀 瀀氀攀渀甀氀 reunit, afirmând că acesta este un abuz din partea majorităţii. „Vom veni mâine਀⠀愀稀椀ⴀ渀⸀爀⸀⤀Ⰰ 瘀漀洀 挀爀椀琀椀挀愀 愀挀攀猀琀 氀甀挀爀甀 开椁 渀攀 瘀漀洀 戀愀琀攀 瀀攀 瀀爀漀挀攀搀甀爀椀 渀 猀攀渀猀甀氀 挀̀ totuşi trebuie respectat şi regulamentul şedinţelor comune, dar şi regulamentul਀昀椀攀挀̀爁攀椀 䌀愀洀攀爀攀 渀 瀀愀爀琀攀ᰀⰠ 愀 猀甀猀挀椁渀甀琀 䐀甀开愁⸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀 ਀㰀瀀 挀氀愀猀猀㴀∀礀椀瘀㄀㤀㤀㐀㜀㔀㜀㔀㔀㤀䴀猀漀一漀爀洀愀氀∀ 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀 樀甀猀琀椀昀礀㬀∀㸀㰀戀 猀琀礀氀攀㴀∀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 䄀爀椀愀氀㬀 挀漀氀漀爀㨀 爀攀搀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀刀伀∀㸀☀渀戀猀瀀㬀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀戀㸀㰀⼀瀀㸀 ਀㰀瀀 挀氀愀猀猀㴀∀礀椀瘀㄀㤀㤀㐀㜀㔀㜀㔀㔀㤀䴀猀漀一漀爀洀愀氀∀ 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀 樀甀猀琀椀昀礀㬀∀㸀㰀戀 猀琀礀氀攀㴀∀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 䄀爀椀愀氀㬀 挀漀氀漀爀㨀 爀攀搀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀刀伀∀㸀☀渀戀猀瀀㬀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀戀㸀㰀⼀瀀㸀 ਀㰀瀀 挀氀愀猀猀㴀∀礀椀瘀㄀㤀㤀㐀㜀㔀㜀㔀㔀㤀䴀猀漀一漀爀洀愀氀∀ 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀 樀甀猀琀椀昀礀㬀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 䄀爀椀愀氀㬀 挀漀氀漀爀㨀 爀攀搀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀刀伀∀㸀㰀愀 爀攀氀㴀∀渀漀昀漀氀氀漀眀∀ 琀愀爀最攀琀㴀∀开戀氀愀渀欀∀ 栀爀攀昀㴀∀栀琀琀瀀㨀⼀⼀眀眀眀⸀愀稀椀⸀爀漀⼀椀渀搀攀砀⸀瀀栀瀀㼀搀愀琀愀㴀㄀㜀⸀㄀㈀⸀㈀ ㄀ ☀愀洀瀀㬀爀甀戀爀椀挀愀㴀䄀挀琀甀愀氀椀琀愀琀攀☀愀洀瀀㬀挀椀琀攀猀琀攀㴀㌀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀挀漀氀漀爀㨀 爀攀搀㬀∀㸀栀琀琀瀀㨀⼀⼀眀眀眀⸀愀稀椀⸀爀漀⼀椀渀搀攀砀⸀瀀栀瀀㼀搀愀琀愀㴀㄀㜀⸀㄀㈀⸀㈀ ㄀ ☀愀洀瀀㬀爀甀戀爀椀挀愀㴀䄀挀琀甀愀氀椀琀愀琀攀☀愀洀瀀㬀挀椀琀攀猀琀攀㴀㌀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀愀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀 ਀㰀瀀 挀氀愀猀猀㴀∀礀椀瘀㄀㤀㤀㐀㜀㔀㜀㔀㔀㤀䴀猀漀一漀爀洀愀氀∀ 猀琀礀氀攀㴀∀洀愀爀最椀渀ⴀ戀漀琀琀漀洀㨀 ㌀⸀㜀㔀瀀琀㬀 琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀 樀甀猀琀椀昀礀㬀∀㸀㰀戀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀 ㄀㐀瀀琀㬀 昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 䄀爀椀愀氀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀刀伀∀㸀䴀愀樀漀爀愀爀攀 搀攀 攀琀愀瀀̀㰁⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀戀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀 ㄀㐀瀀琀㬀 昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 䄀爀椀愀氀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀刀伀∀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀 ਀㰀瀀 挀氀愀猀猀㴀∀礀椀瘀㄀㤀㤀㐀㜀㔀㜀㔀㔀㤀䴀猀漀一漀爀洀愀氀∀ 猀琀礀氀攀㴀∀洀愀爀最椀渀ⴀ戀漀琀琀漀洀㨀 ㌀⸀㜀㔀瀀琀㬀 琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀 樀甀猀琀椀昀礀㬀∀㸀㰀戀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 䄀爀椀愀氀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀刀伀∀㸀䌀漀洀椀猀椀椀氀攀 搀攀 猀瀀攀挀椀愀氀椀琀愀琀攀 愀氀攀 倀愀爀氀愀洀攀渀琀甀氀甀椀 愀甀 瘀漀琀愀琀Ⰰ 椀攀爀椀Ⰰ 渀 甀渀愀渀椀洀椀琀愀琀攀Ⰰ majorarea bugetului Ministerului Sănătăţii la 5% din PIB şi au acceptat toate਀挀攀氀攀 ㄀㈀㠀 搀攀 愀洀攀渀搀愀琀攀 搀攀瀀甀猀攀 搀攀 猀攀渀愀琀漀爀椀 开椁 搀攀瀀甀琀愀挀椁⸀ 㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀戀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 䄀爀椀愀氀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀刀伀∀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀 ਀㰀瀀 挀氀愀猀猀㴀∀礀椀瘀㄀㤀㤀㐀㜀㔀㜀㔀㔀㤀䴀猀漀一漀爀洀愀氀∀ 猀琀礀氀攀㴀∀洀愀爀最椀渀ⴀ戀漀琀琀漀洀㨀 ㌀⸀㜀㔀瀀琀㬀 琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀 樀甀猀琀椀昀礀㬀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 䄀爀椀愀氀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀刀伀∀㸀倀爀漀挀攀渀琀愀樀甀氀 搀攀 㔀─ 愀 昀漀猀琀Ⰰ 搀攀 昀愀瀀琀Ⰰ 甀渀 挀漀洀瀀爀漀洀椀猀 渀琀爀攀 瀀爀漀瀀甀渀攀爀椀氀攀 social-democratei Rodica Nassar (4% din PIB), ale independentului Tudor਀䌀椀甀栀漀搀愀爀甀 ⠀㠀─ 搀椀渀 倀䤀䈀⤀ 开椁 愀氀攀 氀椀戀攀爀愀氀甀氀甀椀 䠀漀爀椀愀 䌀爀椀猀琀椀愀渀 ⠀㔀─⤀⸀ 䰀愀 搀攀稀戀愀琀攀爀椀氀攀 generale, ministrul Sănătăţii, Attila Cseke, a declarat că filosofia bugetului਀椀渀猀琀椀琀甀挀椁攀椀 瀀攀 挀愀爀攀 漀 挀漀渀搀甀挀攀 愀 甀爀洀̀爁椀琀 甀渀 猀椀渀最甀爀 猀挀漀瀀㨀 Ḁ戠愀渀椀 洀愀椀 洀甀氀挀椁 氀愀 匀̀渁̀琁愀琀攀ᰀ⸠ 䔀氀 猀ⴀ愀 declarat mulţumit de bugetul alocat ministerului, în creştere cu 11,6% faţă de਀挀攀氀 搀椀渀 ㈀ ㄀ ⸀ 䴀椀渀椀猀琀爀甀氀 愀 洀̀爁琀甀爀椀猀椀琀 挀̀ 䔀砀攀挀甀琀椀瘀甀氀 愀 琀爀攀戀甀椀琀 猀̀ 椀愀 漀 Ḁ洠̀猁甀爀̀ delicată, dar necesară“ în ceea ce priveşte plata contribuţiei de asigurări਀猀漀挀椀愀氀攀 搀攀 猀̀渁̀琁愀琀攀 搀攀 挀̀琁爀攀 爀攀瘀漀氀甀挀椁漀渀愀爀椀 开椁 漀 愀渀甀洀椀琀̀ 挀愀琀攀最漀爀椀攀 搀攀 pensionari. În ceea ce priveşte închiderea spitalelor, Cseke a declarat că਀攀砀椀猀琀̀ 甀渀 猀琀甀搀椀甀 渀 搀攀爀甀氀愀爀攀 渀 愀挀攀猀琀 洀漀洀攀渀琀 开椁 渀甀 搀漀爀攀开琁攀 猀̀ 昀愀挀̀ 瀀甀戀氀椀挀攀 niciun fel de date.

  http://www.cotidianul.ro/132271-Patriciu-Prevad-pentru-2011-inca-un-an-de-scadere-economica

   

  Patriciu: Prevăd pentru 2011 încă un an de scădere economică

  Exporturile nu pot genera creştere਀攀挀漀渀漀洀椀挀̀Ⰱ 氀愀 愀渀甀氀Ⰰ 攀猀琀攀 渀攀瘀漀椀攀 搀攀 爀攀氀愀渀猀愀爀攀愀 挀漀渀猀甀洀甀氀甀椀 挀愀爀攀 攀猀琀攀 戀氀漀挀愀琀 搀攀 condiţiile impuse României de către FMI şi de faptul că nu facem ce trebuie să਀昀愀挀攀洀㨀 猀̀ 瘀椀渀搀攀洀 挀漀洀瀀愀渀椀椀氀攀 瀀甀戀氀椀挀攀Ⰰ 愀 搀攀挀氀愀爀愀琀 漀洀甀氀 搀攀 愀昀愀挀攀爀椀 䐀椀渀甀 倀愀琀爀椀挀椀甀Ⰰ 氀愀 吀栀攀 䴀漀渀攀礀 䌀栀愀渀渀攀氀⸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀 ਀㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀 樀甀猀琀椀昀礀㬀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 䄀爀椀愀氀㬀 挀漀氀漀爀㨀 爀最戀⠀㄀㜀Ⰰ ㄀㜀Ⰰ ㄀㜀⤀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀刀伀∀㸀䔀氀 攀猀琀攀 搀攀 瀀̀爁攀爀攀 挀̀ 愀挀漀爀搀甀氀 刀漀洀渀椀攀椀 挀甀 FMI a fost o greşeală şi că, din această cauză, nu vom înregistra creştere਀攀挀漀渀漀洀椀挀̀⸁ 倀攀 搀攀 愀氀琀̀ 瀀愀爀琀攀Ⰰ 瀀爀漀搀甀猀攀氀攀 挀愀爀攀 猀甀渀琀 攀砀瀀漀爀琀愀琀攀 猀攀 戀愀稀攀愀稀̀ 瀀攀 materii prime care sunt cumpărate tot din străinătate, în dolari.

  "A fost o cumplită greşeală intrarea਀渀琀爀ⴀ漀 爀攀氀愀挀椁攀 挀甀 䘀䴀䤀Ⰰ 愀 昀漀猀琀 瀀攀渀琀爀甀 刀漀洀渀椀愀 渀挀攀瀀琀甀氀 猀昀爀开椁琀甀氀甀椀Ⰰ 愀 瀀爀漀搀甀猀 condiţionări pe care nu le putem îndeplini dacă creştem economic. Prevăd pentru਀㈀ ㄀㄀ 渀挀̀ 甀渀 愀渀 搀攀 猀挀̀搁攀爀攀 攀挀漀渀漀洀椀挀̀Ⰱ 愀琀琀愀 瘀爀攀洀攀 挀琀 渀甀 爀攀氀愀渀猀̀洁 挀漀渀猀甀洀甀氀Ⰰ 渀甀 exportul. Toată lumea exportă, exporăm în cea mai mare măsură produse਀猀攀洀椀昀椀渀椀琀攀 开椁 渀攀 戀愀稀̀洁 瀀攀 洀愀琀攀爀椀椀 瀀爀椀洀攀 挀甀洀瀀̀爁愀琀攀 渀 搀漀氀愀爀椀⸀ 㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 䄀爀椀愀氀㬀 挀漀氀漀爀㨀 爀最戀⠀㄀㜀Ⰰ ㄀㜀Ⰰ ㄀㜀⤀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀䤀吀∀㸀䌀甀 愀氀琀攀 cuvinte, suntem extrem de vulnerabili", a declarat Patriciu.

  Omul de afaceri este de părere că singurul਀洀漀琀漀爀 搀攀 爀攀氀愀渀猀愀爀攀 攀挀漀渀漀洀椀挀̀ 愀爀 昀椀 爀攀瘀攀渀椀爀攀愀 挀漀渀猀甀洀甀氀甀椀⸀ ∀䌀漀渀猀甀洀甀氀 椀渀琀攀爀渀 este strivit de costurile gigantice ale statului birocratic şi de faptul că am਀氀甀愀琀 愀挀攀猀琀攀 洀瀀爀甀洀甀琀甀爀椀 挀甀 挀漀渀搀椀挀椁漀渀̀爁椀 瀀爀漀愀猀琀攀 开椁 愀洀 爀攀渀甀渀挀愁琀 氀愀 挀攀 漀爀椀挀攀 挀愁爀̀ ar fi făcut: vâzarea companiilor de stat, a asset-urilor publice, mai agresiv਀搀攀挀琀 倀漀氀漀渀椀愀∀Ⰰ 愀 愀搀̀甁最愀琀 倀愀琀爀椀挀椀甀⸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀 ਀㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀 樀甀猀琀椀昀礀㬀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 䄀爀椀愀氀㬀 挀漀氀漀爀㨀 爀最戀⠀㄀㜀Ⰰ ㄀㜀Ⰰ ㄀㜀⤀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀䤀吀∀㸀䔀氀 爀攀挀氀愀洀̀Ⰱ 搀攀 愀猀攀洀攀渀攀愀Ⰰ 搀攀挀愀氀愀樀甀氀 瀀爀漀搀甀猀 între oamenii de afaceri şi mediul politic, care a rămas "într-o epocă de਀瀀椀愀琀爀̀ 愀 琀爀愀渀稀椀挀椁攀椀∀Ⰰ 挀攀攀愀 挀攀 搀攀琀攀爀洀椀渀̀ 漀 猀挀̀搁攀爀攀 愀 渀挀爀攀搀攀爀椀椀 挀愀爀攀 blochează atât investiţiile cât şi consumul.

  "S-a produs un decalaj enorm. Între਀漀愀洀攀渀椀椀 搀攀 愀昀愀挀攀爀椀 开椁 洀攀搀椀甀氀 瀀漀氀椀琀椀挀Ⰰ 挀氀愀猀愀 瀀漀氀椀琀椀挀̀ 愀 爀̀洁愀猀 渀琀爀ⴀ漀 攀瀀漀挀̀ 搀攀 piatră a tranziţiei. Încrederea este rezultatul percepţiilor. În de criză,਀瀀攀爀挀攀瀀挀椁愀 攀猀琀攀 爀攀愀氀椀琀愀琀攀⸀ 倀攀爀挀攀瀀挀椁愀 渀漀愀猀琀爀̀ 渀 攀砀琀攀爀椀漀爀 攀猀琀攀 昀漀愀爀琀攀 瀀爀漀愀猀琀̀Ⰱ pentru că ei cred că nu ne putem guverna singuri. De aici, condiţiile FMI. În਀刀漀洀渀椀愀 猀攀 瀀攀琀爀攀挀攀 愀挀攀氀愀开椁 昀攀渀漀洀攀渀 挀愀 渀 渀琀爀攀愀最愀 䔀甀爀漀瀀̀⸁ 䐀愀挀̀ 渀 䄀洀攀爀椀挀愀 băncile s-au curăţit mai repede, în Europa, băncile ascund sub preş valorile਀椀洀漀戀椀氀椀愀爀攀 猀愀甀 愀氀攀 愀甀琀漀爀椀琀̀持椁氀漀爀 瀀甀戀氀椀挀攀 氀漀挀愀氀攀 挀愀爀攀Ⰰ 搀攀 昀愀瀀琀Ⰰ 愀甀 瘀愀氀漀爀椀 洀甀氀琀 mai scăzute, le ascund sub preş până ajung să-şi facă provizioanele de care au਀渀攀瘀漀椀攀∀Ⰰ 愀 洀愀椀 猀瀀甀猀 倀愀琀爀椀挀椀甀⸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀 ਀㰀瀀 挀氀愀猀猀㴀∀礀椀瘀㄀㤀㤀㐀㜀㔀㜀㔀㔀㤀䴀猀漀一漀爀洀愀氀∀ 猀琀礀氀攀㴀∀洀愀爀最椀渀ⴀ戀漀琀琀漀洀㨀 ㌀⸀㜀㔀瀀琀㬀 琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀 樀甀猀琀椀昀礀㬀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 䄀爀椀愀氀㬀 挀漀氀漀爀㨀 爀攀搀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀䤀吀∀㸀㰀愀 爀攀氀㴀∀渀漀昀漀氀氀漀眀∀ 琀愀爀最攀琀㴀∀开戀氀愀渀欀∀ 栀爀攀昀㴀∀栀琀琀瀀㨀⼀⼀眀眀眀⸀挀漀琀椀搀椀愀渀甀氀⸀爀漀⼀㄀㌀㈀㈀㘀㈀ⴀ刀漀洀愀渀椀愀ⴀ昀漀猀琀甀氀ⴀ开猀琀甀搀攀渀琀ⴀ洀攀搀椀漀挀爀甀开ⴀ愀ⴀ挀愀猀琀椀最愀琀ⴀ椀渀挀爀攀搀攀爀攀愀ⴀ䘀䴀䤀ⴀ椀渀ⴀ㈀ ㄀ ∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀挀漀氀漀爀㨀 爀攀搀㬀∀㸀栀琀琀瀀㨀⼀⼀眀眀眀⸀挀漀琀椀搀椀愀渀甀氀⸀爀漀⼀㄀㌀㈀㈀㘀㈀ⴀ刀漀洀愀渀椀愀ⴀ昀漀猀琀甀氀ⴀ开猀琀甀搀攀渀琀ⴀ洀攀搀椀漀挀爀甀开ⴀ愀ⴀ挀愀猀琀椀最愀琀ⴀ椀渀挀爀攀搀攀爀攀愀ⴀ䘀䴀䤀ⴀ椀渀ⴀ㈀ ㄀ 㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀愀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀 ਀㰀瀀 挀氀愀猀猀㴀∀礀椀瘀㄀㤀㤀㐀㜀㔀㜀㔀㔀㤀䴀猀漀一漀爀洀愀氀∀ 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀 樀甀猀琀椀昀礀㬀∀㸀㰀戀 猀琀礀氀攀㴀∀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀 ㄀㐀瀀琀㬀 昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 䄀爀椀愀氀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀䤀吀∀㸀☀渀戀猀瀀㬀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀戀㸀㰀⼀瀀㸀 ਀㰀瀀 挀氀愀猀猀㴀∀礀椀瘀㄀㤀㤀㐀㜀㔀㜀㔀㔀㤀䴀猀漀一漀爀洀愀氀∀ 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀 樀甀猀琀椀昀礀㬀∀㸀㰀戀 猀琀礀氀攀㴀∀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀 ㄀㐀瀀琀㬀 昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 䄀爀椀愀氀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀䤀吀∀㸀刀漀洀渀椀愀Ⰰ 昀漀猀琀甀氀 ᰀ猠琀甀搀攀渀琀 洀攀搀椀漀挀爀甀ᴀⰠ 愀 挀开琁椀最愀琀 渀挀爀攀搀攀爀攀愀 䘀䴀䤀 渀 ㈀ ㄀ 㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀戀㸀㰀⼀瀀㸀 ਀㰀瀀 挀氀愀猀猀㴀∀礀椀瘀㄀㤀㤀㐀㜀㔀㜀㔀㔀㤀䴀猀漀一漀爀洀愀氀∀ 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀 樀甀猀琀椀昀礀㬀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 䄀爀椀愀氀㬀 挀漀氀漀爀㨀 爀最戀⠀㈀㈀㠀Ⰰ ㌀㐀Ⰰ ㈀㌀⤀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀䤀吀∀㸀☀渀戀猀瀀㬀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀 ਀㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀 樀甀猀琀椀昀礀㬀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 䄀爀椀愀氀㬀 挀漀氀漀爀㨀 爀最戀⠀㄀㜀Ⰰ ㄀㜀Ⰰ ㄀㜀⤀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀䤀吀∀㸀刀漀洀渀椀愀 开椁ⴀ愀 椀渀瘀攀爀猀愀琀 椀洀愀最椀渀攀愀 搀攀 "student mediocru" după ce guvernul a rezistat moţiunii de cenzură şi਀瀀爀漀琀攀猀琀攀氀漀爀 瀀攀渀琀爀甀 愀 瀀甀琀攀愀 渀挀栀攀椀愀 甀渀 愀挀漀爀搀 挀甀 䘀漀渀搀甀氀 䴀漀渀攀琀愀爀 䤀渀琀攀爀渀愀挀椁漀渀愀氀Ⰰ acord ce a prevăzut reduceri de cheltuieli şi locuri de muncă , a declarat şeful਀洀椀猀椀甀渀椀椀 䘀䴀䤀 䨀攀昀昀爀攀礀 䘀爀愀渀欀猀 瀀攀渀琀爀甀 䈀氀漀漀洀戀攀爀最⸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀 ਀㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀 樀甀猀琀椀昀礀㬀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 䄀爀椀愀氀㬀 挀漀氀漀爀㨀 爀最戀⠀㄀㜀Ⰰ ㄀㜀Ⰰ ㄀㜀⤀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀䤀吀∀㸀唀渀愀 搀椀渀琀爀攀 挀攀氀攀 洀愀椀 猀̀爁愀挀攀 挀́爁椀 愀 唀渀椀甀渀椀椀 Europene, România, va finaliza în luna aprilie cele 13 miliarde de euro (17,4਀洀椀氀椀愀爀搀攀 搀漀氀愀爀椀⤀ Ⰰ 洀瀀爀甀洀甀琀 搀攀 猀愀氀瘀愀爀攀Ⰰ 愀氀 㠀ⴀ氀攀愀 愀挀漀爀搀 挀甀 䘀䴀䤀Ⰰ 搀攀 氀愀 挀̀搁攀爀攀愀 comunismului din 1989, aşa că poate câştiga un acord de precauţie de aşteptare,਀愀 猀瀀甀猀 䨀攀昀昀爀攀礀 䘀爀愀渀欀猀 渀琀爀ⴀ甀渀 椀渀琀攀爀瘀椀甀 琀攀氀攀昀漀渀椀挀 搀椀渀 ㄀㐀 搀攀挀攀洀戀爀椀攀 搀攀 氀愀 猀攀搀椀甀氀 creditorului din Washington pentru Bloomberg.

  Guvernul prim-ministrului Emil Boc s-a਀氀甀瀀琀愀琀 瀀攀渀琀爀甀 愀 渀̀戁甀开椁 漀瀀漀稀椀挀椁愀 瀀愀爀氀愀洀攀渀琀愀爀̀ 开椁 搀攀洀漀渀猀琀爀愀挀椁椀氀攀 搀攀 猀琀爀愀搀̀ pentru a putea menţine măsurile de austeritat. Acordul actual , parte਀搀椀渀琀爀ⴀ甀渀甀氀 洀愀椀 洀愀爀攀 搀攀 ㈀  搀攀 洀椀氀椀愀爀搀攀 搀攀 攀甀爀漀Ⰰ 愀爀 昀椀 愀氀 搀漀椀氀攀愀 瀀攀 挀愀爀攀 挀愁爀愀 氀ⴀ愀 finalizat în 20 de ani.

  România „a avut reputaţia de a fi un਀猀琀甀搀攀渀琀 搀攀猀琀甀氀 搀攀 洀攀搀椀漀挀爀甀 渀 挀攀攀愀 挀攀 瀀爀椀瘀攀开琁攀 昀椀渀愀氀椀稀愀爀攀愀 爀攀昀漀爀洀攀氀漀爀 猀愀氀攀 开椁 acest program a schimbat cu siguranţă imaginea", a spus Franks. „Este਀瘀̀稁甀琀̀ 愀挀甀洀 挀愀 漀 挀愁爀̀ 挀攀 愀 昀愀挀甀琀 甀渀 攀昀漀爀琀 攀渀漀爀洀 甀渀漀爀 昀漀愀爀琀攀 氀甀渀最椀 搀攀稀愀挀漀爀搀甀爀椀 pentru a finaliza nişte reforme dificile ce erau necesare."

  Produsul intern brut al ţării s-ar putea਀洀椀挀开漁爀愀 挀甀 ㄀Ⰰ㤀─ 渀 愀挀攀猀琀 愀渀 渀 琀椀洀瀀 挀攀 爀攀猀琀甀氀 䔀甀爀漀瀀攀椀 开椁 爀攀瘀椀渀攀 搀椀渀 挀爀椀稀愀 financiară globală. Acest fapt a determinat opinia publică să creadă că਀愀搀攀爀愀爀攀愀 氀愀 挀攀爀椀渀挀攁氀攀 猀琀爀椀挀琀攀 挀攀爀甀琀攀 搀攀 挀̀琁爀攀 䘀䴀䤀Ⰰ 唀渀椀甀渀攀愀 䔀甀爀漀瀀攀愀渀̀ 开椁 愀氀挀椁椀 este menţinerea ţării în recesiune.

  Votul de neîncredere

  Opoziţia਀氀椀戀攀爀愀氀̀ 开椁 瀀愀爀琀椀搀攀氀攀 猀漀挀椀愀氀 搀攀洀漀挀爀愀琀攀 愀甀 挀攀爀甀琀 椀攀爀椀 漀 洀漀挀椁甀渀攀 搀攀 挀攀渀稀甀爀̀ împotriva guvernului Boc asupra unui proiect de lege care ridică salariile din਀猀攀挀琀漀爀甀氀 瀀甀戀氀椀挀 挀甀 ㄀㔀─ 渀 ㈀ ㄀㄀⸀ 倀爀攀洀椀攀爀甀氀 愀 挀攀爀甀琀 瀀愀爀氀愀洀攀渀琀愀爀椀氀漀爀 猀̀ 爀攀渀甀渀挀攁 氀愀 dezbaterea privind proiectul de lege şi să-l dea în trei zile pentru a debloca਀瀀氀愀琀愀 甀爀洀̀琁漀愀爀攀 搀攀 氀愀 FMI. Guvernul se bazează pe o combinaţie de 2,4਀洀椀氀椀愀爀搀攀 搀攀 攀甀爀漀 渀 瀀氀̀持椁 搀攀 洀瀀爀甀洀甀琀 瀀渀̀ 渀 洀愀爀琀椀攀⸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀 ਀㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀 樀甀猀琀椀昀礀㬀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 䄀爀椀愀氀㬀 挀漀氀漀爀㨀 爀最戀⠀㄀㜀Ⰰ ㄀㜀Ⰰ ㄀㜀⤀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀䘀刀∀㸀䌀漀洀椀猀椀愀 䘀䴀䤀 攀猀琀攀 瀀爀漀最爀愀洀愀琀̀ 猀̀ 猀攀 întâlnească la începutul lui ianuarie pentru a revizui progresele înregistrate਀搀攀 刀漀洀渀椀愀⸀Ḁ䰠攀最攀愀 瀀攀渀猀椀椀氀漀爀Ⰰ 愀瀀爀漀戀愀琀̀ 搀攀 倀愀爀氀愀洀攀渀琀 瀀攀 㜀 搀攀挀攀洀戀爀椀攀 开椁 猀攀洀渀愀琀̀ 搀攀 către preşedinte ieri este un alt semn pozitiv." a spus Franks.

  Pentru a îndeplini condiţiile FMI Emil Boc਀愀 挀攀爀甀琀 渀 瘀愀爀̀ 搀攀 愀猀攀洀攀渀攀愀 甀渀 瘀漀琀 爀愀瀀椀搀 瀀攀 甀渀 瀀爀漀椀攀挀琀 搀攀 氀攀最攀 猀愀氀愀爀椀愀氀̀Ⰱ 愀 ridicat rata taxei pe valoarea adăugată la 24 %,a redus salariilor din sectorul਀瀀甀戀氀椀挀 挀甀 ㈀㔀 ─⸀ 㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 䄀爀椀愀氀㬀 挀漀氀漀爀㨀 爀最戀⠀㄀㜀Ⰰ ㄀㜀Ⰰ ㄀㜀⤀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀䤀吀∀㸀吀漀琀甀氀 瀀攀渀琀爀甀 愀 愀搀甀挀攀 搀攀昀椀挀椀琀甀氀 氀愀 㘀Ⰰ㠀 ─ 搀椀渀 瀀爀漀搀甀猀甀氀 intern brut în acest an şi 4,4 % anul viitor, scrie Bloomberg.

  Un nou aranjament

  "O întârziere de o săptămână sau două਀渀甀 愀爀 愀瘀攀愀 渀椀挀椀 甀渀 攀昀攀挀琀 猀攀洀渀椀昀椀挀愀琀椀瘀 愀猀甀瀀爀愀 渀漀甀氀 愀爀愀渀樀愀洀攀渀琀∀Ⰰ 愀 猀瀀甀猀 Franks. „Încă planificăm să venim să negociem o continuare a aranjamentului cu਀椀搀攀攀愀 挀̀Ⰱ 挀漀渀琀椀渀甀愀爀攀愀 愀爀愀渀樀愀洀攀渀琀甀氀甀椀 愀爀 椀渀琀爀愀 渀 瘀椀最漀愀爀攀 渀 愀瀀爀椀氀椀攀⸀∀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀 ਀㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀 樀甀猀琀椀昀礀㬀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 䄀爀椀愀氀㬀 挀漀氀漀爀㨀 爀最戀⠀㄀㜀Ⰰ ㄀㜀Ⰰ ㄀㜀⤀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀䘀刀∀㸀伀爀椀挀攀 渀漀甀 愀爀愀渀樀愀洀攀渀琀 愀爀 椀渀挀氀甀搀攀 挀攀爀攀爀椀 pentru mai multe reforme structurale în muncă, infrastructură şi intrări de਀挀愀瀀椀琀愀氀⸀ 䔀猀琀攀 昀漀愀爀琀攀 挀氀愀爀 挀̀ 猀琀愀琀甀氀 渀甀 愀 昀漀猀琀 挀漀洀瀀氀攀琀 爀攀猀琀爀甀挀琀甀爀愀琀 ⸀ "Există zone în care economia din România are încă nevoie de reformă਀瀀攀渀琀爀甀 愀 昀椀 氀愀 昀攀氀 搀攀 昀氀攀砀椀戀椀氀̀ 开椁 瀀爀漀搀甀挀琀椀瘀̀ 挀甀洀 攀猀琀攀 渀攀挀攀猀愀爀 猀̀ 昀椀攀∀Ⰰ 愀 spus Franks.

  Ţările Europei de Est, inclusiv România, au਀攀瘀椀琀愀琀 渀 洀愀爀攀 洀̀猁甀爀̀ 漀爀椀挀攀 攀昀攀挀琀攀 挀漀氀愀琀攀爀愀氀攀Ⰰ 搀攀 氀愀 漀 挀爀椀稀̀ 猀甀瘀攀爀愀渀ⴀ搀愀琀漀爀椀攀 care a împins costul asigurării obligaţiunilor portugheză, spaniolă şi italiană਀氀愀 洀椀开持̀爁椀 搀攀 猀琀爀愀搀̀⸁ 䌀甀 琀漀愀琀攀 愀挀攀猀琀攀愀 最爀椀樀椀氀攀 瀀攀爀猀椀猀琀̀ 挀̀ 爀攀最椀甀渀攀愀 愀爀 瀀甀琀攀愀 昀椀 afectată de turbulenţele de pe pieţele financiare. „Noi întotdeauna luăm în਀挀愀氀挀甀氀 瀀漀猀椀戀椀氀攀 攀昀攀挀琀攀 挀漀氀愀琀攀爀愀氀攀⸀ 倀渀̀ 渀 瀀爀攀稀攀渀琀Ⰰ 挀́爁椀氀攀 攀猀琀ⴀ攀甀爀漀瀀攀渀攀 愀甀 昀漀猀琀 relativ puţin afectate de dificultăţile care au loc în alte ţări ale Uniunii਀䔀甀爀漀瀀攀渀攀Ⰰ 搀愀爀 挀愀爀攀 渀甀 瘀漀爀 昀椀 渀攀愀瀀̀爁愀琀 瘀愀氀愀戀椀氀攀 开椁 渀 瘀椀椀琀漀爀Ⰰ 愀开愁 挀̀ 琀爀攀戀甀椀攀 猀愀 continuam să fim vigilenţi cu privire la aceastea" a mai spus Frank.

  http://www.cronicaromana.ro/index.php?art=111691

   

  Disponibilizarile਀戀甀最攀琀愀爀椀氀漀爀 挀漀渀琀椀渀甀愀 猀椀 椀渀 ㈀ ㄀㄀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀 ਀㰀瀀 挀氀愀猀猀㴀∀礀椀瘀㄀㤀㤀㐀㜀㔀㜀㔀㔀㤀䴀猀漀一漀爀洀愀氀∀ 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀 樀甀猀琀椀昀礀㬀∀㸀㰀猀瀀愀渀 挀氀愀猀猀㴀∀礀椀瘀㄀㤀㤀㐀㜀㔀㜀㔀㔀㤀琀椀琀氀甀㄀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀 ㄀㐀⸀㔀瀀琀㬀 昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 䄀爀椀愀氀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀䤀吀∀㸀☀渀戀猀瀀㬀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀 ਀㰀瀀 挀氀愀猀猀㴀∀礀椀瘀㄀㤀㤀㐀㜀㔀㜀㔀㔀㤀䴀猀漀一漀爀洀愀氀∀ 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀 樀甀猀琀椀昀礀㬀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 䄀爀椀愀氀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀䤀吀∀㸀倀攀猀琀攀 㘀⸀   搀攀 愀渀最愀樀愀琀椀 搀椀渀 猀琀爀甀挀琀甀爀椀氀攀 猀甀戀漀爀搀漀渀愀琀攀 Ministerului Finantelor vor fi disponibilizati in urma unui proces de਀爀攀猀琀爀甀挀琀甀爀愀爀攀 愀 椀渀猀琀椀琀甀琀椀攀椀 挀愀爀攀 甀爀洀愀爀攀猀琀攀 爀攀搀甀挀攀爀攀愀 戀椀爀漀挀爀愀琀椀攀椀Ⰰ 瀀漀琀爀椀瘀椀琀 ministrului de resort, Gheorghe Ialomitianu, informeaza Mediafax. “Ministerul਀搀攀 䘀椀渀愀渀琀攀 琀爀攀戀甀椀攀 爀攀猀琀爀甀挀琀甀爀愀琀⸀ 䤀渀琀爀ⴀ愀搀攀瘀愀爀Ⰰ 琀爀攀戀甀椀攀 猀愀 猀椀 爀攀搀甀挀攀洀 瀀攀爀猀漀渀愀氀甀氀Ⰰ pentru ca sunt foarte multi oameni care lucreaza in Finante si trebuie sa਀爀攀搀甀挀攀洀 戀椀爀漀挀爀愀琀椀愀⸀ 匀甀渀琀 瀀攀猀琀攀 ㌀㈀⸀   搀攀 瀀攀爀猀漀愀渀攀 椀渀 猀琀爀甀挀琀甀爀椀氀攀 䴀椀渀椀猀琀攀爀甀氀甀椀 de Finante, ANAF si unitatile subordonate, iar cel putin 20% ar trebui sa਀瀀氀攀挀攀⸀ 倀攀渀琀爀甀 挀愀 琀爀攀戀甀椀攀 猀愀 爀攀搀甀挀攀洀 戀椀爀漀挀爀愀琀椀愀ᴀⰠ 愀 猀瀀甀猀 䤀愀氀漀洀椀琀椀愀渀甀Ⰰ 爀攀挀攀渀琀Ⰰ 氀愀 postul B1. El a aratat ca va trebui redus si personalul din Trezorerie, intrucat਀攀猀琀攀 渀攀挀攀猀愀爀愀 爀攀搀甀挀攀爀攀愀 瀀氀愀琀椀氀漀爀 挀愀爀攀 猀攀 昀愀挀 氀愀 最栀椀猀攀甀Ⰰ 愀挀攀猀琀 氀甀挀爀甀 昀椀椀渀搀 posibil in viitor prin declaratia unica pentru contribuabili persoane fizice si਀瀀爀椀渀 椀渀琀爀漀搀甀挀攀爀攀愀 搀攀挀氀愀爀愀琀椀攀椀 攀氀攀挀琀爀漀渀椀挀攀 瀀攀渀琀爀甀 昀椀爀洀攀⸀ 䴀椀渀椀猀琀爀甀氀 䘀椀渀愀渀琀攀氀漀爀 愀 aratat ca pentru companii este important sa reduca timpul petrecut la ghiseu਀瀀攀渀琀爀甀 搀攀瀀甀渀攀爀攀愀 搀攀挀氀愀爀愀琀椀椀氀漀爀Ⰰ 挀漀渀挀漀洀椀琀攀渀琀 挀甀 愀挀漀爀搀愀爀攀愀 甀渀甀椀 猀瀀愀琀椀甀 洀愀椀 洀愀爀攀 pentru eficientizarea activitatii. In acelasi timp, companiile se asteapta la਀瀀爀攀搀椀挀琀椀戀椀氀椀琀愀琀攀 椀渀 挀攀攀愀 挀攀 瀀爀椀瘀攀猀琀攀 猀椀猀琀攀洀甀氀 搀攀 琀愀砀攀Ⰰ 猀椀 搀攀 愀挀攀攀愀 瀀攀渀琀爀甀 愀渀甀氀 viitor Finantele vor incerca sa asigure stabilitatea taxelor, cu exceptia਀爀攀搀甀挀攀爀椀椀 挀漀渀琀爀椀戀甀琀椀椀氀漀爀 猀漀挀椀愀氀攀Ⰰ 挀愀爀攀 瘀愀 昀椀 氀甀愀琀愀 椀渀 挀愀氀挀甀氀 搀攀 氀愀 樀甀洀愀琀愀琀攀愀 anului viitor in masura in care economia o va permite.
  ਀䤀渀 瀀愀爀愀氀攀氀Ⰰ 倀漀氀椀琀椀愀 猀椀 䨀愀渀搀愀爀洀攀爀椀愀 愀爀 瀀甀琀攀愀 猀甀昀攀爀椀 搀椀猀瀀漀渀椀戀椀氀椀稀愀爀椀 搀攀 瀀攀爀猀漀渀愀氀Ⰰ in urma reorganizarilor din Ministerul Administratiei si Internelor, a਀搀攀挀氀愀爀愀琀Ⰰ 椀攀爀椀Ⰰ 洀椀渀椀猀琀爀甀氀 吀爀愀椀愀渀 䤀最愀猀Ⰰ 搀甀瀀愀 挀攀 愀 瀀愀爀琀椀挀椀瀀愀琀 氀愀 猀攀搀椀渀琀愀 comisiilor reunite de administratie publica ale Parlamentului, pe marginea਀戀甀最攀琀甀氀甀椀 搀攀 猀琀愀琀⸀ 䤀渀琀爀攀戀愀琀 搀愀挀愀 瘀漀爀 昀椀 搀椀猀瀀漀渀椀戀椀氀椀稀愀琀椀 猀椀 愀渀最愀樀愀琀椀 愀椀 倀漀氀椀琀椀攀椀 si Jandarmeriei, ministrul a raspuns: “Este posibil”. In context, el a਀猀甀戀氀椀渀椀愀琀 挀愀 瀀爀椀渀 爀攀漀爀最愀渀椀稀愀爀攀愀 䴀䄀䤀 猀攀 甀爀洀愀爀攀猀琀攀 挀漀渀挀攀渀琀爀愀爀攀愀 攀昀攀挀琀椀瘀攀氀漀爀 搀攀 瀀漀氀椀琀椀猀琀椀 “pe strada”. “In principal, vreau sa vad politistul mult mai mult prezent in਀猀琀爀愀搀愀Ⰰ 瀀攀渀琀爀甀 挀愀 挀攀琀愀琀攀愀渀甀氀 搀攀 愀挀攀猀琀 氀甀挀爀甀 愀爀攀 渀攀瘀漀椀攀 ⴀ 猀愀 猀椀洀琀愀 挀愀 攀猀琀攀 protejat, iar politistul sa nu se mai ascunda prin birouri, asa cum se intampla਀椀渀 洀漀洀攀渀琀甀氀 搀攀 昀愀琀愀ᴀⰠ 愀 愀昀椀爀洀愀琀 䤀最愀猀Ⰰ 挀愀爀攀 愀 猀甀猀琀椀渀甀琀 愀挀攀氀愀猀椀 氀甀挀爀甀 猀椀 椀渀 昀愀琀愀 senatorilor si deputatilor din comisii. De asemenea, ministrul de Interne si-a਀攀砀瀀爀椀洀愀琀 猀瀀攀爀愀渀琀愀 挀愀 瀀愀渀愀 氀愀 昀椀渀愀氀甀氀 愀挀攀猀琀甀椀 愀渀 猀愀 猀攀 椀渀挀栀攀椀攀 攀瘀愀氀甀愀爀椀氀攀 privind restructurarea MAI.

   

   

  http://www.cronicaromana.ro/index.php?art=111723

   

  Opozitia a਀搀攀瀀甀猀 愀 搀漀甀愀 洀漀琀椀甀渀攀 搀攀 挀攀渀稀甀爀愀 瀀攀 䰀攀最攀愀 猀愀氀愀爀椀稀愀爀椀椀 㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀 ਀㰀瀀 挀氀愀猀猀㴀∀礀椀瘀㄀㤀㤀㐀㜀㔀㜀㔀㔀㤀䴀猀漀一漀爀洀愀氀∀ 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀 樀甀猀琀椀昀礀㬀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀 ㄀㐀瀀琀㬀 昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 䄀爀椀愀氀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀䤀吀∀㸀㰀戀爀㸀 Liderul਀搀攀瀀甀琀愀琀椀氀漀爀 倀匀䐀⬀倀䌀Ⰰ 䴀椀爀挀攀愀 䐀甀猀愀Ⰰ 愀 愀渀甀渀琀愀琀Ⰰ 椀攀爀椀Ⰰ 搀攀瀀甀渀攀爀攀愀 洀漀琀椀甀渀椀椀 搀攀 挀攀渀稀甀爀愀 intitulata “Legea salarizarii Guvernului iresponsabil”, ca urmare a asumarii਀爀愀猀瀀甀渀搀攀爀椀椀 䔀砀攀挀甀琀椀瘀甀氀甀椀 瀀攀 瀀爀漀椀攀挀琀甀氀 氀攀最椀椀ⴀ挀愀搀爀甀 瀀爀椀瘀椀渀搀 猀愀氀愀爀椀稀愀爀攀愀 甀渀椀琀愀爀愀 愀 personalului platit din fonduri publice. “Am inregistrat la presedintii celor਀搀漀甀愀 䌀愀洀攀爀攀 洀漀琀椀甀渀攀愀 搀攀 挀攀渀稀甀爀愀⸀ ⠀⸀⸀⸀⤀ 䴀漀琀椀甀渀攀愀 攀猀琀攀 猀攀洀渀愀琀愀 搀攀 ㄀㠀㔀 搀攀 搀攀瀀甀琀愀琀椀 si senatori ai PSD, PC si PNL si critica legea-cadru privind salarizarea”, a਀猀瀀甀猀 䐀甀猀愀⸀倀漀琀爀椀瘀椀琀 搀攀瀀甀琀愀琀甀氀甀椀 猀漀挀椀愀氀ⴀ搀攀洀漀挀爀愀琀Ⰰ 琀攀砀琀甀氀 洀漀琀椀甀渀椀椀 挀爀椀琀椀挀愀 昀愀瀀琀甀氀 ca aceasta lege creeaza discriminari in grilele de salarizare. Liderul਀搀攀瀀甀琀愀琀椀氀漀爀 倀匀䐀 挀漀渀猀椀搀攀爀愀 挀愀 瀀爀椀渀 氀攀最攀愀 椀渀 搀椀猀挀甀琀椀攀 猀攀 氀攀最椀昀攀爀攀愀稀愀 漀 猀愀氀愀爀椀稀愀爀攀 “injusta”. In opinia lui Dusa, legea salarizarii trebuia dezbatuta in Parlament਀愀猀琀昀攀氀 椀渀挀愀琀 猀愀 渀甀 愀椀戀愀 椀渀攀挀栀椀琀愀琀椀⸀ 䤀渀琀爀攀戀愀琀 挀攀 猀愀渀猀攀 搀愀 洀漀琀椀甀渀椀椀 搀攀 挀攀渀稀甀爀愀Ⰰ Dusa s-a aratat rezervat in afirmatii, subliniind ca datoria Opozitiei este sa਀猀攀 氀甀瀀琀攀 瀀攀渀琀爀甀 搀爀攀瀀琀甀爀椀氀攀 挀攀琀愀琀攀渀椀氀漀爀Ⰰ 愀氀攀 猀愀氀愀爀椀愀琀椀氀漀爀⸀倀爀椀洀愀 洀漀琀椀甀渀攀 搀攀 cenzura depusa, cea privind “Legea privind salarizarea in anul 2011 - ultima਀琀攀愀瀀愀 琀爀愀猀愀 爀漀洀愀渀椀氀漀爀 搀攀 最甀瘀攀爀渀愀爀攀愀 䈀愀猀攀猀挀甀 ጀ†䈀漀挀ᴀⰠ 愀 昀漀猀琀 挀椀琀椀琀愀Ⰰ 椀攀爀椀Ⰰ 椀渀 plenul Parlamentului, de deputatul PNL Cristina Pocora si urmeaza sa fie਀搀攀稀戀愀琀甀琀愀 猀愀瀀琀愀洀愀渀愀 瘀椀椀琀漀愀爀攀Ⰰ 氀甀渀椀Ⰰ 氀愀 漀爀愀 ㄀ ⸀ ⸀ 匀攀洀渀愀琀愀爀椀椀 洀漀琀椀甀渀椀椀 搀攀 cenzura, introdusa de Opozitie dupa asumarea raspunderii Guvernului pe਀瀀爀漀椀攀挀琀甀氀 氀攀最椀椀 瀀爀椀瘀椀渀搀 猀愀氀愀爀椀稀愀爀攀愀 椀渀 愀渀甀氀 ㈀ ㄀㄀Ⰰ 挀攀爀 搀攀洀椀猀椀愀 䌀愀戀椀渀攀琀甀氀甀椀 䈀漀挀 acuzandu-l ca “a ridicat minciuna” si furtul la rang de act normativ.

   

  http://www.curentul.ro/2010/index.php/Social/Raport-Copiii-romi-sunt-subnutriti-si-nevaccinati.html

   

  Raport: Copiii਀爀漀洀椀 猀甀渀琀 猀甀戀渀甀琀爀椀挀椁 开椁 渀攀瘀愀挀挀椀渀愀挀椁㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀戀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀 ㄀㐀瀀琀㬀 昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 䄀爀椀愀氀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀䤀吀∀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀 ਀㰀瀀 挀氀愀猀猀㴀∀礀椀瘀㄀㤀㤀㐀㜀㔀㜀㔀㔀㤀䴀猀漀一漀爀洀愀氀∀ 猀琀礀氀攀㴀∀洀愀爀最椀渀ⴀ戀漀琀琀漀洀㨀 ㌀⸀㜀㔀瀀琀㬀 琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀 樀甀猀琀椀昀礀㬀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 䄀爀椀愀氀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀䤀吀∀㸀츀渀 渀挀攀爀挀愀爀攀愀 搀攀 愀 椀渀琀攀最爀愀 挀漀瀀椀椀椀 爀漀洀椀 挀愀爀攀 愀甀 猀攀爀椀漀愀猀攀 瀀爀漀戀氀攀洀攀 愀琀琀 渀 sistemul medical, cåt şi cel educaţional, statul a realizat un raport care să਀爀攀氀攀瘀攀 愀搀攀瘀̀爁愀琀攀氀攀 瀀爀漀戀氀攀洀攀 挀甀 挀愀爀攀 猀攀 挀漀渀昀爀甀渀琀̀ 洀椀挀甀挀椁椀⸀ 䌀漀渀昀漀爀洀 搀愀琀攀氀漀爀 centralizate în raport rata mortalităţii infantile în råndul copiilor romi este਀搀攀 瀀愀琀爀甀 漀爀椀 洀愀椀 爀椀搀椀挀愀琀̀ 搀攀挀琀 洀攀搀椀愀 渀愀挀椁漀渀愀氀̀Ⰱ 愀瀀爀漀砀椀洀愀琀椀瘀 㐀 ─ 搀椀渀琀爀攀 愀挀攀开琁椀愀 suferă de subnutriţie severă, în jur de 50% dintre ei nu au fost vaccinaţi niciodată਀开椁 搀漀愀爀 ㈀ ─ 猀甀渀琀 渀猀挀爀椀开椁 氀愀 最爀̀搁椀渀椀挀́Ⰱ 猀攀 瀀爀攀挀椀稀攀愀稀̀ 渀 愀挀琀甀氀 爀攀愀氀椀稀愀琀 渀 cadrul Consultării Naţionale privind Incluziunea Romilor în Servicii de਀䐀攀稀瘀漀氀琀愀爀攀 吀椀洀瀀甀爀椀攀 愀 䌀漀瀀椀氀甀氀甀椀⸀ 䄀猀琀昀攀氀Ⰰ Ḁ爠漀洀椀椀 愀甀 漀 猀琀愀爀攀 愀 猀̀渁̀琁̀持椁椀 昀漀愀爀琀攀 proastă, cauzată de sărăcie, de condiţiile sanitare precare şi de lipsa਀椀渀昀爀愀猀琀爀甀挀琀甀爀椀氀漀爀 搀攀 戀愀稀̀ 渀 挀漀洀甀渀椀琀̀持椁氀攀 搀攀 爀漀洀椀Ⰰ 渀甀洀̀爁甀氀 洀椀挀 搀攀 挀攀渀琀爀攀 medicale în zonele locuite de romi şi/sau distanţa mare pånă la cel mai਀愀瀀爀漀瀀椀愀琀 挀攀渀琀爀甀Ⰰ 搀攀 氀椀瀀猀愀 搀漀挀甀洀攀渀琀攀氀漀爀 搀攀 椀搀攀渀琀椀琀愀琀攀 开椁 搀攀 洀愀爀最椀渀愀氀椀稀愀爀攀愀 开椁 discriminarea în ceea ce priveşte accesul la serviciile medicale“, se mai arată਀渀 搀漀挀甀洀攀渀琀⸀ 㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 䄀爀椀愀氀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀䘀刀∀㸀䐀攀 愀猀攀洀攀渀攀愀Ⰰ 愀挀琀甀氀 猀瀀甀渀攀 挀̀ 爀愀琀愀 搀攀 瘀椀愀挀́ 愀 愀挀攀猀琀攀椀 攀琀渀椀椀 攀猀琀攀 搀攀 猀甀戀 㘀㐀 搀攀 ani. Raportul਀愀琀爀愀最攀 愀琀攀渀挀椁愀 挀̀ 洀漀爀琀愀氀椀琀愀琀攀愀 椀渀昀愀渀琀椀氀̀ 氀愀 爀漀洀椀 攀猀琀攀 搀攀 琀爀攀椀 漀爀椀 洀愀椀 爀椀搀椀挀愀琀̀ faţă de media naţională. Iar că micuţii care trăiesc în ghetouri şi în zone਀爀甀爀愀氀攀 猀甀渀琀 洀愀椀 攀砀瀀甀开椁 瀀攀渀琀爀甀 挀̀ 渀甀 猀甀渀琀 瘀愀挀椀渀愀挀椁 洀瀀漀琀爀椀瘀愀 戀漀氀椀氀漀爀 开椁 㐀 ─ 猀甀渀琀 subnutriţi. Raportul  mai punctează faptul că în ultimul an Guvernul a luat਀洀̀猁甀爀椀 开椁 愀 愀搀漀瀀琀愀琀 猀琀爀愀琀攀最椀椀 瀀攀渀琀爀甀 洀戀甀渀̀琁̀持椁爀攀愀 猀椀琀甀愀挀椁攀椀 瀀漀瀀甀氀愀挀椁攀椀 爀漀洀攀Ⰰ dar că situaţia nu a fost ameliorată în mod concret.

  http://www.curierulnational.ro/Economie/2010-12-17/Ce+firme+si-au+luat+banii+de+la+stat%3F

  Ce firme şi-au luat banii de la stat?

  Guvernul a alocat din Fondul de਀刀攀稀攀爀瘀̀ ㄀Ⰰ㈀㈀ 洀氀搀⸀ 氀攀椀 瀀攀渀琀爀甀 挀愀 㘀 洀椀渀椀猀琀攀爀攀 猀̀ 瀀漀愀琀̀ 瀀氀̀琁椀 甀渀攀氀攀 搀愀琀漀爀椀椀 挀̀琁爀攀 agenţii economici Pârvan: Ar fi ideal să se arate care sunt aceste firme care਀开椁ⴀ愀甀 氀甀愀琀 戀愀渀椀椀 开椁 搀愀挀̀ 渀琀爀ⴀ愀搀攀瘀̀爁 愀甀 攀昀攀挀琀甀愀琀 愀挀攀氀攀 氀甀挀爀̀爁椀 㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀∀㸀☀渀戀猀瀀㬀㰀⼀猀瀀愀渀㸀✀✀吀爀攀戀甀椀攀 昀̀持甀琀攀 挀漀渀琀爀漀愀氀攀 挀愀 猀̀ 渀甀 洀愀椀 搀̀洁 bani doar pe spusele primarilor, care de multe ori sunt rude cu societăţile਀愀渀最愀樀愀琀攀✀✀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀猀琀爀漀渀最㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 䄀爀椀愀氀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀䘀刀∀㸀㰀戀爀㸀
  ਀帀愁猀攀 洀椀渀椀猀琀攀爀攀 愀甀 瀀爀椀洀椀琀 ㄀Ⰰ㈀㈀ 洀椀氀椀愀爀搀攀 氀攀椀 搀椀渀 䘀漀渀搀甀氀 搀攀 爀攀稀攀爀瘀̀ 愀氀 䜀甀瘀攀爀渀甀氀甀椀Ⰰ o mare parte din sumă fiind destinată plăţii datoriilor către agenţii਀攀挀漀渀漀洀椀挀椀Ⰰ 愀 愀渀甀渀挀愁琀 瀀甀爀琀̀琁漀爀甀氀 搀攀 挀甀瘀渀琀 愀氀 䜀甀瘀攀爀渀甀氀甀椀Ⰰ 䤀漀愀渀愀 䴀甀渀琀攀愀渀⸀ 㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 䄀爀椀愀氀㬀∀㸀∀吀漀琀漀搀愀琀̀Ⰱ 愀甀 昀漀猀琀 猀甀瀀氀椀洀攀渀琀愀琀攀 猀甀洀攀氀攀 搀攀昀愀氀挀愀琀攀 din TVA pentru echilibrarea bugetelor autorităţilor locale, fiind alocate 86਀洀椀氀椀漀愀渀攀 氀攀椀 瀀攀渀琀爀甀 猀甀猀挀椁渀攀爀攀愀 瀀爀椀洀̀爁椀椀氀漀爀 氀愀 瀀氀愀琀愀 愀爀椀攀爀愀琀攀氀漀爀∀Ⰰ 愀 洀愀椀 猀瀀甀猀 Muntean. Cele şase ministere beneficiare sunt: Ministerul Transporturilor,਀䴀椀渀椀猀琀攀爀甀氀 䴀攀搀椀甀氀甀椀Ⰰ 䴀椀渀椀猀琀攀爀甀氀 䐀攀稀瘀漀氀琀̀爁椀椀 刀攀最椀漀渀愀氀攀 开椁 吀甀爀椀猀洀甀氀甀椀Ⰰ 䴀椀渀椀猀琀攀爀甀氀 Administraţiei şi Internelor, Ministerul Apărării Naţionale şi Ministerul਀䘀椀渀愀渀挀攁氀漀爀Ⰰ 愀 搀攀挀氀愀爀愀琀 䤀漀愀渀愀 䴀甀渀琀攀愀渀⸀☀渀戀猀瀀㬀 㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 䄀爀椀愀氀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀䤀吀∀㸀䄀瀀爀漀愀瀀攀 樀甀洀̀琁愀琀攀 搀椀渀 猀甀洀̀Ⰱ 愀搀椀挀̀ 593 milioane lei, este destinată plăţii arieratelor în domeniul਀琀爀愀渀猀瀀漀爀琀甀爀椀氀漀爀⸀ 㰀戀爀㸀 Astfel, principalul beneficiar al sumelor este Ministerul Transporturilor, care਀瘀愀 瀀爀椀洀椀 㔀㔀  洀椀氀椀漀愀渀攀 氀攀椀 瀀攀渀琀爀甀 瀀氀愀琀愀 甀渀漀爀 搀愀琀漀爀椀椀 洀愀椀 瘀攀挀栀椀 搀攀 㤀  搀攀 稀椀氀攀 猀愀甀 chiar vechi de un an. Din această sumă, 64 de milioane vor fi îndreptate către਀漀瀀攀爀愀琀漀爀椀椀 搀攀 琀爀愀渀猀瀀漀爀琀 挀攀 愀挀漀爀搀̀ 昀愀挀椀氀椀琀̀持椁 瀀攀渀猀椀漀渀愀爀椀氀漀爀Ⰰ 猀琀甀搀攀渀挀椁氀漀爀 开椁 elevilor, 42,5 milioane pentru plata reparaţiilor la metrou.

  Pentru lucrări de  întreţinere a਀椀渀昀爀愀猀琀爀甀挀琀甀爀椀椀 爀甀琀椀攀爀攀 愀 昀漀猀琀 愀氀漀挀愀琀̀ 猀甀洀愀 㐀㐀Ⰰ㠀 洀椀氀椀漀愀渀攀Ⰰ 椀愀爀 ㄀㄀㔀 洀椀氀椀漀愀渀攀 搀攀 lei vor merge către cei care au lucrat la construirea drumurilor naţionale. De਀愀猀攀洀攀渀攀愀Ⰰ ㈀㐀㄀Ⰰ㠀 洀椀氀椀漀愀渀攀 搀攀 氀攀椀 猀甀渀琀 搀攀猀琀椀渀愀琀攀 瀀氀̀持椁椀 氀甀挀爀̀爁椀氀漀爀 搀攀 爀攀愀戀椀氀椀琀愀爀攀 a căilor ferate.

  Mai mult, Ministerul Mediului a primit 68 de਀洀椀氀椀漀愀渀攀 氀攀椀 瀀攀渀琀爀甀 瀀氀愀琀愀 甀渀漀爀 搀愀琀漀爀椀椀 愀挀甀洀甀氀愀琀攀Ⰰ 椀愀爀 瀀攀渀琀爀甀 䴀椀渀椀猀琀攀爀甀氀 Dezvoltării a fost alocată suma de 71 milioane lei, din care 47 milioane lei਀瀀攀渀琀爀甀 瀀氀愀琀愀 瀀爀椀洀攀椀 搀攀 氀愀 猀琀愀琀 琀椀渀攀爀椀氀漀爀 挀愀爀攀 攀挀漀渀漀洀椀猀攀猀挀 渀 瘀攀搀攀爀攀愀 construirii şi reabilitării de locuinţe, iar cu 24 milioane lei a fost suplimentat਀瀀爀漀最爀愀洀甀氀 䄀一䰀⸀ 䐀攀 愀猀攀洀攀渀攀愀Ⰰ 䴀椀渀椀猀琀攀爀甀氀 䘀椀渀愀渀挀攁氀漀爀 愀 瀀爀椀洀椀琀 ㈀  洀椀氀椀漀愀渀攀 氀攀椀Ⰰ bani care vor fi transferaţi ministerelor Transporturilor şi Mediului pentru਀昀椀渀愀渀挀愁爀攀愀 甀渀漀爀 瀀爀漀椀攀挀琀攀 倀䠀䄀刀䔀 开椁 䤀匀倀䄀⸀ 吀漀琀漀搀愀琀̀Ⰱ 䴀椀渀椀猀琀攀爀甀氀 搀攀 䤀渀琀攀爀渀攀 愀 primit 187 milioane lei pentru plata unor obligaţii, iar pentru Ministerul਀䄀瀀̀爁̀爁椀椀 愀甀 昀漀猀琀 愀氀漀挀愀挀椁 ㄀㘀Ⰰ㈀㠀㘀 洀椀氀椀漀愀渀攀 氀攀椀Ⰰ 琀漀琀 瀀攀渀琀爀甀 瀀氀愀琀愀 甀渀漀爀 漀戀氀椀最愀挀椁椀⸀㰀戀爀㸀
  ਀㰀猀琀爀漀渀最㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 䄀爀椀愀氀㬀∀㸀唀渀搀攀 猀ⴀ愀甀 搀甀猀 戀愀渀椀椀㼀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀猀琀爀漀渀最㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀 ਀㰀瀀 挀氀愀猀猀㴀∀礀椀瘀㄀㤀㤀㐀㜀㔀㜀㔀㔀㤀䴀猀漀一漀爀洀愀氀∀ 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀 樀甀猀琀椀昀礀㬀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 䄀爀椀愀氀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀䤀吀∀㸀츀渀 挀攀攀愀 挀攀 瀀爀椀瘀攀开琁攀 搀椀爀攀挀挀椁愀 戀愀渀椀氀漀爀 愀氀漀挀愀挀椁 瀀攀渀琀爀甀 plata datoriilor, directorul general al Confederaţiei Naţionale a Patronatului਀刀漀洀渀 ⠀䌀一倀刀⤀Ⰰ 䌀爀椀猀琀椀愀渀 倀爀瘀愀渀Ⰰ 攀猀琀攀 搀攀 瀀̀爁攀爀攀 挀̀ 猀琀愀琀甀氀 渀甀 漀昀攀爀̀ 琀爀愀渀猀瀀愀爀攀渀挀́ în repartizarea banilor de la buget.
  ''Ar fi fost ideal să se arate clar unde se duc਀戀愀渀椀椀Ⰰ 洀愀椀 攀砀愀挀琀 挀攀 昀椀爀洀攀 开椁 瀀攀渀琀爀甀 挀攀 氀甀挀爀̀爁椀 猀甀渀琀 瀀氀̀琁椀琀攀⸀ 츀渀 瀀氀甀猀Ⰰ 䘀漀渀搀甀氀 搀攀 Rezervă are rolul său clar, acela pentru situaţii neaşteptate, nu înţeleg de ce਀猀ⴀ愀甀 氀甀愀琀 戀愀渀椀 搀椀渀 愀挀攀猀琀 䘀漀渀搀 开椁 猀ⴀ愀甀 搀愀琀 瀀攀渀琀爀甀 瀀氀愀琀愀 搀愀琀漀爀椀椀氀漀爀⸀ 䌀攀 猀椀琀甀愀挀椁椀 neaşteptate erau în aceste arierate? Doar nu s-a angajat o firmă să facă lucrări਀最爀愀琀椀猀Ⰰ 开椁 愀挀甀洀Ⰰ 瀀爀椀渀琀爀ⴀ漀 猀椀琀甀愀挀椁攀 渀攀愀开琁攀瀀琀愀琀̀Ⰱ 瘀爀攀愀 戀愀渀椀㼀 一甀 猀攀 瀀漀愀琀攀 愀开愁 ceva'', a declarat pentru Curierul Naţional, Cristian Pârvan.
  ਀䴀愀椀 洀甀氀琀Ⰰ 愀挀攀猀琀愀 猀甀猀挀椁渀攀 挀̀ 渀甀 瀀漀愀琀攀 猀瀀甀渀攀 氀愀 挀琀 猀攀 爀椀搀椀挀̀ 瘀愀氀漀愀爀攀愀 arieratelor în România, pentru că nici MFP nu ştie exact. ''Nimeni nu ştie. Se਀搀愀甀 戀愀渀椀 搀漀愀爀 瀀攀 猀瀀甀猀攀氀攀 瀀爀椀洀愀爀椀氀漀爀Ⰰ 挀甀洀 挀̀ 愀甀 愀渀最愀樀愀琀 昀椀爀洀愀 砀 瀀攀渀琀爀甀 渀甀 开琁椀甀 ce lucrări şi că are să-i plătească suma cutare. Nimeni nu verifică aceste date਀开椁 愀洀 瘀̀稁甀琀 搀攀 渀攀渀甀洀̀爁愀琀攀 漀爀椀 挀̀ 瀀爀椀洀愀爀椀椀 猀甀渀琀 爀甀搀攀 挀甀 搀椀爀攀挀琀漀爀椀椀 昀椀爀洀攀氀漀爀 瀀攀 care le angajează. Ar trebui făcute controale să se vadă clar ce lucrări s-au਀昀̀持甀琀Ⰰ 搀攀 挀椀渀攀Ⰰ 搀愀挀̀ 愀甀 昀漀猀琀 昀̀持甀琀攀 戀椀渀攀 开椁 洀愀椀 愀氀攀猀 搀愀挀̀ 瀀爀攀挀甁氀 攀猀琀攀 甀渀甀氀 corect. Nu putem da bani că unul a spus că a făcut lucrări de 1 miliard de lei,਀椀愀爀 挀渀搀 猀攀 昀愀挀 挀漀渀琀爀漀愀氀攀 猀̀ 猀攀 挀漀渀猀琀愀琀攀 挀̀ 搀攀 昀愀瀀琀 瀀攀渀琀爀甀 挀椀爀挀愀 ㌀ ⴀ㔀  搀攀 milioane de lei el nu a primit avizul nimănui, dar el totuşi vrea banii. Nu mai਀瀀甀琀攀洀 挀漀渀琀椀渀甀愀 愀开愁Ⰰ 洀愀椀 愀氀攀猀 挀̀ 戀愀渀椀椀 猀甀渀琀 搀椀渀 挀攀 渀 挀攀 洀愀椀 瀀甀挀椁渀椀Ⰰ 愀瘀攀洀 渀攀瘀漀椀攀 de controale şi de afişarea firmelor care efectuează lucrări pentru Consiliile਀䨀甀搀攀挀攁渀攀Ⰰ 渀愀挀椁漀渀愀氀攀✀✀Ⰰ 愀 攀砀瀀氀椀挀愀琀 倀爀瘀愀渀Ⰰ 挀愀爀攀 愀 愀搀̀甁最愀琀 挀̀ 渀 氀椀瀀猀愀 愀挀攀猀琀漀爀 controale s-a anunţat că Administraţia Locală a făcut cheltuieli fără resursă਀戀甀最攀琀愀爀̀ 猀椀最甀爀̀⸁ 㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 䄀爀椀愀氀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀䤀吀∀㸀✀✀一甀 瀀漀挀椁 昀愀挀攀 愀开愁 挀攀瘀愀Ⰰ 攀猀琀攀 挀愀稀 瀀攀渀愀氀⸀ 䌀甀洀 猀̀ 昀愀挀椀 挀栀攀氀琀甀椀攀氀椀 挀渀搀 琀甀 渀甀 ai acei bani?'', a mai subliniat directorul general al CNPR.


  ਀㰀猀琀爀漀渀最㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 䄀爀椀愀氀㬀∀㸀䰀愀 挀琀 猀攀 爀椀搀椀挀̀ 瘀愀氀漀愀爀攀愀 愀爀椀攀爀愀琀攀氀漀爀㼀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀猀琀爀漀渀最㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀 ਀㰀瀀 挀氀愀猀猀㴀∀礀椀瘀㄀㤀㤀㐀㜀㔀㜀㔀㔀㤀䴀猀漀一漀爀洀愀氀∀ 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀 樀甀猀琀椀昀礀㬀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 䄀爀椀愀氀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀䤀吀∀㸀匀攀 瀀愀爀攀 挀̀ 愀挀攀愀猀琀̀ 渀琀爀攀戀愀爀攀 愀 搀攀瘀攀渀椀琀 甀渀愀 琀愀戀甀 渀 ultima perioadă. Toţi cei întrebaţi ba ne-au dat răspunsuri diferite, ba ne-au਀猀瀀甀猀 瀀甀爀 开椁 猀椀洀瀀氀甀 挀̀ 渀甀 开琁椀甀 开椁 挀̀ 渀椀挀椀 䴀椀渀椀猀琀攀爀甀氀 䘀椀渀愀渀挀攁氀漀爀 渀甀 愀爀攀 搀愀琀攀 precise. Astfel, dacă preşedintele Consiliului Naţional al Întreprinderilor਀倀爀椀瘀愀琀攀 䴀椀挀椀 开椁 䴀椀樀氀漀挀椀椀 搀椀渀 刀漀洀渀椀愀 ⠀䌀一䤀倀䴀䴀刀⤀Ⰰ 伀瘀椀搀椀甀 一椀挀漀氀攀猀挀甀Ⰰ 渀攀ⴀ愀 猀瀀甀猀 挀̀ arieratele statului se ridică la circa 1,5 miliarde euro, preşedintele਀䄀猀漀挀椀愀挀椁攀椀 刀漀洀渀攀 愀 䄀渀琀爀攀瀀爀攀渀漀爀椀氀漀爀 搀椀渀 䌀漀渀猀琀爀甀挀挀椁椀 ⠀䄀刀䄀䌀伀⤀Ⰰ 䰀愀甀爀攀渀挀椁甀 Plosceanu, susţine că doar datoriile către firmele din construcţii se ridică la਀瀀攀猀琀攀 ㄀Ⰰ㈀ 洀椀氀椀愀爀搀攀 攀甀爀漀⸀ 䴀愀椀 洀甀氀琀Ⰰ 猀攀 瀀愀爀攀 挀̀ 愀爀椀攀爀愀琀攀氀攀 搀椀渀 猀̀渁̀琁愀琀攀 totalizează un miliard de lei, majoritatea facturilor neachitate fiind਀渀爀攀最椀猀琀爀愀琀攀 渀 甀氀琀椀洀愀 瀀攀爀椀漀愀搀̀Ⰱ 搀甀瀀̀ 挀攀 猀琀愀琀甀氀 愀 瀀氀̀琁椀琀 渀 猀攀瀀琀攀洀戀爀椀攀 ㈀ miliarde de lei pentru stingerea datoriilor către furnizori. Arieratele਀猀琀愀琀甀氀甀椀 ⠀爀攀猀琀愀渀挀攁 搀攀 瀀氀愀琀̀ 搀攀 瀀攀猀琀攀 㤀  搀攀 稀椀氀攀⤀ 愀甀 愀樀甀渀猀 氀愀 昀椀渀攀氀攀 氀甀渀椀椀 椀甀渀椀攀 la 2 miliarde de lei, aproape dublu faţă de ţinta stabilită în acordul cu FMI਀瀀攀渀琀爀甀 樀甀洀̀琁愀琀攀愀 愀渀甀氀甀椀Ⰰ 搀攀 ㄀Ⰰ 㤀 洀椀氀椀愀爀搀攀 氀攀椀Ⰰ 挀爀攀开琁攀爀攀愀 昀愀挀́ 搀攀 氀甀渀愀 洀愀爀琀椀攀 fiind de 240 milioane lei.
  ਀倀漀琀爀椀瘀椀琀 搀愀琀攀氀漀爀 琀爀愀渀猀洀椀猀攀 搀攀 䄀一䄀䘀Ⰰ 瀀氀̀持椁氀攀 爀攀猀琀愀渀琀攀 愀氀攀 猀琀愀琀甀氀甀椀 挀̀琁爀攀 companiile private s-au diminuat pe parcursul anului 2010 cu doar 0,5 miliarde਀搀攀 氀攀椀Ⰰ 瘀愀氀漀愀爀攀愀 愀爀椀攀爀愀琀攀氀漀爀 琀漀琀愀氀椀稀渀搀 氀愀 猀昀爀开椁琀甀氀 氀甀渀椀椀 猀攀瀀琀攀洀戀爀椀攀 ㄀Ⰰ㔀 miliarde lei.
  ਀䴀愀椀 洀甀氀琀 搀攀挀琀 愀琀琀Ⰰ 瀀漀琀爀椀瘀椀琀 开攁昀甀氀甀椀 洀椀猀椀甀渀椀椀 䘀䴀䤀 渀 刀漀洀渀椀愀Ⰰ 䨀攀昀昀爀攀礀 䘀爀愀渀欀猀Ⰰ arieratele cumulate ale primelor 10 companii de stat care înregistrează਀瀀椀攀爀搀攀爀椀 琀漀琀愀氀椀稀攀愀稀̀ 㜀 洀椀氀椀愀爀搀攀 氀攀椀Ⰰ 椀愀爀 挀攀氀攀 最甀瘀攀爀渀愀洀攀渀琀愀氀攀 猀攀 爀椀搀椀挀̀ 氀愀 aproximativ 1 miliard lei. "Aceste arierate rămân o problema foarte mare,਀挀愀爀攀 琀爀愀最攀 渀愀瀀漀椀 愀挀琀椀瘀椀琀愀琀攀愀 攀挀漀渀漀洀椀挀̀ 渀 洀甀氀琀攀 稀漀渀攀Ⰰ 昀椀攀 挀̀ 攀猀琀攀 瘀漀爀戀愀 搀攀 electricitate sau căi ferate - şi asta are un efect negativ în întregul sector਀瀀爀椀瘀愀琀∀Ⰰ 愀 洀攀渀挀椁漀渀愀琀 䘀爀愀渀欀猀⸀ 䔀氀 猀甀猀挀椁渀攀 挀̀ 琀爀攀戀甀椀攀 爀攀稀漀氀瘀愀琀̀ 愀琀琀 瀀爀漀戀氀攀洀愀 arieratelor guvernamentale, cât şi cea a întreprinderilor de stat.਀∀䄀爀椀攀爀愀琀攀氀攀 瀀爀椀洀攀氀漀爀 ㄀  渀琀爀攀瀀爀椀渀搀攀爀椀 搀攀 猀琀愀琀 挀愀爀攀 渀爀攀最椀猀琀爀攀愀稀̀ 瀀椀攀爀搀攀爀椀 ajung la aproximativ 7 miliarde lei, faţă de sectorul guvernamental, unde਀愀爀椀攀爀愀琀攀氀攀 猀攀 爀椀搀椀挀̀ 氀愀 挀椀爀挀愀 ㄀ 洀椀氀椀愀爀搀 氀攀椀∀Ⰰ 愀 洀攀渀挀椁漀渀愀琀 䘀爀愀渀欀猀⸀㰀戀爀㸀
  ਀䐀攀 氀愀 渀挀攀瀀甀琀甀氀 愀挀漀爀搀甀氀甀椀 猀琀愀渀搀ⴀ戀礀 挀甀 刀漀洀渀椀愀Ⰰ 渀 氀甀渀愀 洀愀椀 ㈀ 㤀Ⰰ 䜀甀瘀攀爀渀甀氀 愀 cerut derogare pentru ţinta de arierate la fiecare evaluare, nereuşind să se਀渀挀愀搀爀攀稀攀 渀 瘀愀氀漀爀椀氀攀 琀爀椀洀攀猀琀爀椀愀氀攀 愀猀甀洀愀琀攀⸀ 䌀愀氀攀渀搀愀爀甀氀 瀀爀椀瘀椀渀搀 挀椁渀琀攀氀攀 搀攀 arierate renegociat cu FMI în luna februarie stabilea reducerea stocului până਀氀愀 ㄀Ⰰ㈀㜀 洀椀氀椀愀爀搀攀 氀攀椀 氀愀 昀椀渀攀氀攀 氀甀椀 洀愀爀琀椀攀Ⰰ 氀愀 ㄀Ⰰ 㤀 洀椀氀椀愀爀搀攀 氀攀椀 氀愀 樀甀洀̀琁愀琀攀愀 anului, 810 milioane lei după primele nouă luni şi 480 de milioane lei la਀猀昀爀开椁琀甀氀 愀渀甀氀甀椀⸀㰀戀爀㸀 Arieratele la buget trebuie eliminate în totalitate până la finele lunii਀愀瀀爀椀氀椀攀 ㈀ ㄀㄀Ⰰ 挀渀搀 攀猀琀攀 猀琀愀戀椀氀椀琀̀ 开椁 渀挀栀椀搀攀爀攀愀 瀀爀漀最爀愀洀甀氀甀椀 愀挀琀甀愀氀 挀甀 䘀䴀䤀⸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀 ਀㰀瀀 挀氀愀猀猀㴀∀礀椀瘀㄀㤀㤀㐀㜀㔀㜀㔀㔀㤀䴀猀漀一漀爀洀愀氀∀ 猀琀礀氀攀㴀∀洀愀爀最椀渀ⴀ戀漀琀琀漀洀㨀 ㌀⸀㜀㔀瀀琀㬀 琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀 樀甀猀琀椀昀礀㬀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 䄀爀椀愀氀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀䤀吀∀㸀☀渀戀猀瀀㬀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀 ਀㰀瀀 挀氀愀猀猀㴀∀礀椀瘀㄀㤀㤀㐀㜀㔀㜀㔀㔀㤀䴀猀漀一漀爀洀愀氀∀ 猀琀礀氀攀㴀∀洀愀爀最椀渀ⴀ戀漀琀琀漀洀㨀 ㌀⸀㜀㔀瀀琀㬀 琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀 樀甀猀琀椀昀礀㬀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 䄀爀椀愀氀㬀 挀漀氀漀爀㨀 爀攀搀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀䤀吀∀㸀㰀愀 爀攀氀㴀∀渀漀昀漀氀氀漀眀∀ 琀愀爀最攀琀㴀∀开戀氀愀渀欀∀ 栀爀攀昀㴀∀栀琀琀瀀㨀⼀⼀眀眀眀⸀挀甀爀椀攀爀甀氀渀愀琀椀漀渀愀氀⸀爀漀⼀䔀瘀攀渀椀洀攀渀琀⼀㈀ ㄀ ⴀ㄀㈀ⴀ㄀㜀⼀䄀琀攀渀琀椀攀─㈀㄀⬀吀爀攀椀⬀猀昀攀爀琀甀爀椀⬀搀椀渀⬀⬀挀漀洀攀爀挀椀愀渀琀椀⬀瘀愀渀搀⬀挀愀爀渀攀⬀愀氀琀攀爀愀琀愀─㈀㄀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀挀漀氀漀爀㨀 爀攀搀㬀∀㸀栀琀琀瀀㨀⼀⼀眀眀眀⸀挀甀爀椀攀爀甀氀渀愀琀椀漀渀愀氀⸀爀漀⼀䔀瘀攀渀椀洀攀渀琀⼀㈀ ㄀ ⴀ㄀㈀ⴀ㄀㜀⼀䄀琀攀渀琀椀攀─㈀㄀⬀吀爀攀椀⬀猀昀攀爀琀甀爀椀⬀搀椀渀⬀⬀挀漀洀攀爀挀椀愀渀琀椀⬀瘀愀渀搀⬀挀愀爀渀攀⬀愀氀琀攀爀愀琀愀─㈀㄀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀愀㸀⬀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀 ਀㰀栀㄀ 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀 樀甀猀琀椀昀礀㬀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀 ㄀㐀瀀琀㬀 昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 䄀爀椀愀氀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀䤀吀∀㸀䄀琀攀渀挀椁攀℀ 吀爀攀椀 猀昀攀爀琀甀爀椀 搀椀渀 挀漀洀攀爀挀椀愀渀挀椁 vând carne alterată!

  Inspectorii de la Protecţia Consumatorilor਀愀甀 猀愀渀挀挀椁漀渀愀琀 㘀㐀㈀ 搀攀 漀瀀攀爀愀琀漀爀椀 攀挀漀渀漀洀椀挀椀Ⰰ 搀椀渀琀爀攀 挀攀椀 㠀㔀㐀 瘀攀爀椀昀椀挀愀挀椁Ⰰ 挀甀 瀀攀猀琀攀 ㄀ milion lei
  ਀㰀猀琀爀漀渀最㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 䄀爀椀愀氀㬀∀㸀䄀瀀爀漀愀瀀攀 ㄀  琀漀渀攀 搀攀 愀氀椀洀攀渀琀攀 开椁 瀀攀猀琀攀 450.000 metri de membrane naturale au fost retrase de la vânzare


  ਀䤀渀琀攀爀攀猀甀氀 猀挀̀稁甀琀 愀氀 挀氀椀攀渀挀椁氀漀爀 昀愀挀́ 搀攀 瀀爀漀搀甀猀攀氀攀 ∀搀攀 搀甀氀挀攀∀ 开椁 昀爀椀挀愀 agenţilor economici de a nu rămâne cu marfa perisabilă prea mult timp pe stoc,਀椀 搀攀琀攀爀洀椀渀̀ 瀀攀 愀挀攀开琁椀愀 搀椀渀 甀爀洀̀ 猀̀ 瘀渀搀̀ 瀀爀漀搀甀猀攀 愀氀椀洀攀渀琀愀爀攀 挀愀爀攀ⴀ椀 瀀漀琀 îmbolnăvi grav pe cei care le consumă.

  În urma controalelor efectuate la începutul lunii਀搀攀挀攀洀戀爀椀攀Ⰰ 氀愀 渀椀瘀攀氀 渀愀挀椁漀渀愀氀Ⰰ 椀渀猀瀀攀挀琀漀爀椀椀 搀攀 氀愀 倀爀漀琀攀挀挀椁愀 䌀漀渀猀甀洀愀琀漀爀椀氀漀爀 au retras de la vânzare aproape 10 tone de alimente şi peste 450.000 metri de਀洀攀洀戀爀愀渀攀 渀愀琀甀爀愀氀攀Ⰰ 愀瀀氀椀挀渀搀 猀愀渀挀挀椁甀渀椀 昀愀挀́ 搀攀 㘀㐀㈀ 搀攀 漀瀀攀爀愀琀漀爀椀 攀挀漀渀漀洀椀挀椀 ⠀㜀㔀─⤀Ⰰ dintre cei 854 verificaţi.
  ਀∀䌀愀 甀爀洀愀爀攀 愀 搀攀昀椀挀椀攀渀挀攁氀漀爀 挀漀渀猀琀愀琀愀琀攀Ⰰ 挀漀洀椀猀愀爀椀椀 䄀一倀䌀 愀甀 搀椀猀瀀甀猀 următoarele măsuri: retragerea de la comercializare a peste 400 kg produse alimentare şi਀愀 挀椀爀挀愀 ㄀⸀㔀  洀攀琀爀椀 搀攀 洀攀洀戀爀愀渀攀 渀愀琀甀爀愀氀攀Ⰰ 瀀爀漀搀甀猀攀 椀洀瀀爀漀瀀爀椀椀 挀漀渀猀甀洀甀氀甀椀 甀洀愀渀㬀 oprirea temporară de la comercializare a peste 9.000 kg produse਀愀氀椀洀攀渀琀愀爀攀 开椁 愀 挀椀爀挀愀 㐀㔀㔀⸀㌀  洀攀琀爀椀 搀攀 洀攀洀戀爀愀渀攀 渀愀琀甀爀愀氀攀Ⰰ 瀀渀̀ 氀愀 爀攀洀攀搀椀攀爀攀愀 neconformităţilor constatate; aplicarea a 642 sancţiuni contravenţionale,਀搀椀渀琀爀攀 挀愀爀攀 ㈀㌀㐀 愀瘀攀爀琀椀猀洀攀渀琀攀 开椁 㐀 㠀 愀洀攀渀稀椀 挀漀渀琀爀愀瘀攀渀挀椁漀渀愀氀攀Ⰰ 渀 瘀愀氀漀愀爀攀 搀攀 ㄀⸀ 㜀㐀⸀㘀  lei, pentru încălcarea reglementărilor privind protecţia consumatorilor",਀愀 挀漀洀甀渀椀挀愀琀 椀攀爀椀 䄀甀琀漀爀椀琀愀琀攀愀⸀㰀戀爀㸀 Printre cele mai grave abateri descoperite de comisari se numără਀挀漀洀攀爀挀椀愀氀椀稀愀爀攀愀 瀀爀漀搀甀猀攀氀漀爀 挀甀 挀愀爀愀挀琀攀爀椀猀琀椀挀椀 漀爀最愀渀漀氀攀瀀琀椀挀攀 渀攀挀漀爀攀猀瀀甀渀稀̀琁漀愀爀攀Ⰰ 爀攀猀瀀攀挀琀椀瘀 carne de pasăre şi ficat de pui care prezentau la interiorul ambalajului਀挀爀椀猀琀愀氀攀 最爀漀猀椀攀爀攀 搀攀 最栀攀愀挀́ 瀀爀漀瘀攀渀椀琀攀 搀攀 氀愀 搀攀挀漀渀最攀氀愀爀攀ⴀ爀攀挀漀渀最攀氀愀爀攀Ⰰ 挀漀稀椀 瀀漀爀挀Ⰰ ciolan porc, picioare porc, copane curcan, ficat de porc recepţionate în stare਀挀漀渀最攀氀愀琀̀ 开椁 攀砀瀀甀猀攀 氀愀 挀漀洀攀爀挀椀愀氀椀稀愀爀攀 渀 瘀椀琀爀椀渀愀 搀攀猀琀椀渀愀琀̀ 瀀爀漀搀甀猀攀氀漀爀 refrigerate la temperatura de +100C਀猀愀甀 瀀椀挀椀漀愀爀攀 搀攀 瀀漀爀挀 愀昀甀洀愀琀攀 猀愀甀 瀀爀漀愀猀瀀攀琀攀Ⰰ 挀愀爀攀 愀瘀攀愀甀 瀀̀爁 瀀攀 开漁爀椀挀⸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀 ਀㰀瀀 挀氀愀猀猀㴀∀礀椀瘀㄀㤀㤀㐀㜀㔀㜀㔀㔀㤀䴀猀漀一漀爀洀愀氀∀ 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀 樀甀猀琀椀昀礀㬀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 䄀爀椀愀氀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀䘀刀∀㸀츀渀 䈀甀挀甀爀攀开琁椀 琀攀 昀甀爀̀ 氀愀 洀攀琀爀甀Ⰰ 渀甀 氀愀 挀渀琀愀爀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀 ਀㰀瀀 挀氀愀猀猀㴀∀礀椀瘀㄀㤀㤀㐀㜀㔀㜀㔀㔀㤀䴀猀漀一漀爀洀愀氀∀ 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀 樀甀猀琀椀昀礀㬀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 䄀爀椀愀氀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀䘀刀∀㸀츀渀 挀攀攀愀 挀攀 瀀爀椀瘀攀开琁攀 挀漀洀攀爀挀椀愀氀椀稀愀爀攀愀 洀攀洀戀爀愀渀攀氀漀爀 渀愀琀甀爀愀氀攀Ⰰ comisarii au descoperit că se pot vinde, în ţară, chiar şi stomac de porc de਀挀甀氀漀愀爀攀 挀攀渀甀开椁甀 渀挀栀椀猀 挀甀 瀀攀琀攀 洀愀爀漀渀椀椀Ⰰ 渀甀 爀漀稀Ⰰ 愀开愁 挀甀洀 愀爀 琀爀攀戀甀椀Ⰰ 椀愀爀 渀 Bucureşti, în loc de 10 metri de intestine, cumperi doar 7,5 m, dar la preţ de 10 m.
  ਀一攀渀挀愀搀爀愀爀攀愀 渀 渀甀洀̀爁甀氀 搀攀 戀甀挀̀持椁 猀愀甀 渀 渀甀洀̀爁甀氀 搀攀 洀攀琀爀椀 搀攀挀氀愀爀愀挀椁 搀攀 producător/ambalator a fost constatată la comercianţii din Vaslui, Mehedinţi şi਀䈀甀挀甀爀攀开琁椀⸀ 㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 䄀爀椀愀氀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀䤀吀∀㸀䄀猀琀昀攀氀Ⰰ 渀 嘀愀猀氀甀椀 椀渀琀攀猀琀椀渀攀氀攀 搀攀 瀀漀爀挀 猀̀爁愀琀攀 愀瘀攀愀甀 渀 氀漀挀 搀攀 ㄀  洀Ⰰ 挀琀 猀挀爀椀愀 瀀攀 挀甀琀椀攀Ⰰ numai 8,5 m,਀渀 䴀攀栀攀搀椀渀挀椁 ㄀ 洀攀琀爀甀 愀瘀攀愀 搀攀 昀愀瀀琀 搀漀愀爀☀渀戀猀瀀㬀  Ⰰ㠀 洀Ⰰ 椀愀爀 渀 䈀甀挀甀爀攀开琁椀Ⰰ intestinele de porc preambalate măsurau 7,5 m faţă de 10 m cât era înscris pe਀攀琀椀挀栀攀琀愀 瀀爀漀搀甀猀甀氀甀椀⸀ 㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀 ਀㰀瀀 挀氀愀猀猀㴀∀礀椀瘀㄀㤀㤀㐀㜀㔀㜀㔀㔀㤀䴀猀漀一漀爀洀愀氀∀ 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀 樀甀猀琀椀昀礀㬀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 䄀爀椀愀氀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀䤀吀∀㸀㰀戀爀㸀 În Giurgiu se vând pipote congelate਀攀砀瀀椀爀愀琀攀 搀椀渀 椀甀渀椀攀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀猀琀爀漀渀最㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀 ਀㰀瀀 挀氀愀猀猀㴀∀礀椀瘀㄀㤀㤀㐀㜀㔀㜀㔀㔀㤀䴀猀漀一漀爀洀愀氀∀ 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀 樀甀猀琀椀昀礀㬀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 䄀爀椀愀氀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀䤀吀∀㸀㰀戀爀㸀
  ਀帀椁 瀀攀渀琀爀甀 挀̀ 琀漀琀 猀甀渀琀攀洀 渀 瀀漀猀琀Ⰰ 挀漀洀攀爀挀椀愀渀挀椁椀 猀ⴀ愀甀 最渀搀椀琀 挀̀ 愀爀 琀爀攀戀甀椀 猀̀ⴁ开椁 scoată şi pârleala din vară şi să vândă produsele expirate încă din luna iunie.਀츀渀 樀甀搀攀挀甁氀 䜀椀甀爀最椀甀Ⰰ 挀漀洀椀猀愀爀椀椀 䄀一倀䌀 愀甀 搀攀猀挀漀瀀攀爀椀琀 挀̀ 猀攀 瀀漀琀 瘀椀渀搀攀 挀栀椀愀爀 开椁 prăjituri expirate de 50 de zile sau pipote congelate expirate din iunie 2010,਀猀愀氀愀洀 挀́爁̀渁攀猀挀 攀砀瀀椀爀愀琀 搀攀 㜀 稀椀氀攀Ⰰ 开甁渀挀̀ 瀀椀攀瀀琀 搀攀 瀀甀椀 攀砀瀀椀爀愀琀̀ 搀攀 ㈀㐀 稀椀氀攀Ⰰ îngheţată expirată de 2 luni, pastă de mici expirată de 12 zile. Astfel de਀愀戀愀琀攀爀椀 愀甀 昀漀猀琀 挀漀渀猀琀愀琀愀琀攀 开椁 渀 䴀愀爀愀洀甀爀攀开Ⰱ 䌀̀氁̀爁愀开椁Ⰰ 一攀愀洀挀Ⰱ 䜀愀氀愀挀椁Ⰰ 䴀甀爀攀开Ⰱ Vaslui, Suceava, Botoşani, Vrancea, Alba, Bucureşti, Bistriţa-Năsăud, abaterile਀爀攀昀攀爀椀渀搀甀ⴀ猀攀 氀愀 琀漀琀 昀攀氀甀氀 搀攀 瀀爀漀搀甀猀攀 愀氀椀洀攀渀琀愀爀攀Ⰰ 椀渀挀氀甀猀椀瘀 搀甀氀挀椀甀爀椀Ⰰ 戀漀洀戀漀愀渀攀Ⰰ torturi sau produse de cofetărie.
  ਀䴀愀椀 洀甀氀琀Ⰰ ㄀㈀─ 搀椀渀 瀀爀漀搀甀猀攀氀攀 挀漀洀攀爀挀椀愀氀椀稀愀琀攀 渀甀 漀昀攀爀攀愀甀 挀漀渀猀甀洀愀琀漀爀椀氀漀爀 informaţiile obligatorii care să permită alegerea sortimentului dorit, astfel਀渀挀琀 挀氀椀攀渀挀椁椀 愀爀 昀椀 瀀甀琀甀琀 挀甀洀瀀̀爁愀 瀀爀漀搀甀猀攀 搀攀 瀀漀猀琀 ∀挀甀 漀甀∀ 开椁 bomboane cu miere fără miere. Chiar în Bucureşti, comisarii ANPC au găsit la਀瘀渀稀愀爀攀 ∀攀挀氀攀爀 挀甀 挀椀漀挀漀氀愀琀̀∁ 挀愀爀攀 挀漀渀挀椁渀攀愀 渀 爀攀愀氀椀琀愀琀攀 漀 挀爀攀洀̀ 搀攀 cacao, sărăţele de post făcute cu ou, cozonac cu nucă şi cacao care nu conţinea਀挀愀挀愀漀 开椁 愀氀琀攀氀攀⸀㰀戀爀㸀
  ਀㰀猀琀爀漀渀最㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 䄀爀椀愀氀㬀∀㸀匀昀愀琀甀爀椀 瀀攀渀琀爀甀 挀漀渀猀甀洀愀琀漀爀椀 㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀猀琀爀漀渀最㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀 ਀㰀瀀 挀氀愀猀猀㴀∀礀椀瘀㄀㤀㤀㐀㜀㔀㜀㔀㔀㤀䴀猀漀一漀爀洀愀氀∀ 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀 樀甀猀琀椀昀礀㬀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 䄀爀椀愀氀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀䤀吀∀㸀㰀戀爀㸀 - Acordaţi o atenţie deosebită la achiziţia produselor alimentare, având în਀瘀攀搀攀爀攀 挀̀ 甀渀椀椀 漀瀀攀爀愀琀漀爀椀 攀挀漀渀漀洀椀挀椀 瘀漀爀 ∀瀀爀漀昀椀琀愀∀ 搀攀 愀挀攀愀猀琀̀ 瀀攀爀椀漀愀搀̀ pentru a-şi vinde produsele din stoc, indiferent de calitatea acestora;
  ਀ⴀ 唀爀洀̀爁椀挀椁 挀甀 愀琀攀渀挀椁攀Ⰰ 搀椀渀 瀀甀渀挀琀 搀攀 瘀攀搀攀爀攀 漀爀最愀渀漀氀攀瀀琀椀挀 ⠀愀猀瀀攀挀琀Ⰰ 洀椀爀漀猀Ⰰ culoare), calitatea produselor alimentare pe care doriţi să le cumpăraţi şi refuzaţi-le਀瀀攀 愀挀攀氀攀愀 瀀攀渀琀爀甀 挀愀爀攀 愀瘀攀挀椁 猀甀猀瀀椀挀椀甀渀椀 瀀爀椀瘀椀渀搀 挀愀氀椀琀愀琀攀愀 开椁 猀椀最甀爀愀渀挀愁㬀 㰀戀爀㸀 - Refuzaţi produsele alimentare care prezintă urme de mucegai sau care prezintă਀搀愀琀愀 搀甀爀愀戀椀氀椀琀̀持椁椀 洀椀渀椀洀愀氀攀 搀攀瀀̀弁椁琀̀㬁 㰀戀爀㸀 - Refuzaţi produsele alimentare preambalate care au ambalajele deteriorate;
  ਀ⴀ 匀漀氀椀挀椀琀愀挀椁 开椁 瀀̀猁琀爀愀挀椁 戀漀渀甀氀 搀攀 挀愀猀̀ 瀀攀渀琀爀甀 愀 瀀甀琀攀愀 瀀爀漀戀愀 渀 挀愀稀甀氀 渀 挀愀爀攀 doriţi să reclamaţi calitatea/siguranţa unui produs;
  ਀ⴀ 一甀 挀甀洀瀀̀爁愀挀椁 瀀爀漀搀甀猀攀 愀氀椀洀攀渀琀愀爀攀 搀椀渀 氀漀挀甀爀椀 渀攀愀甀琀漀爀椀稀愀琀攀⸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀 ਀㰀瀀 挀氀愀猀猀㴀∀礀椀瘀㄀㤀㤀㐀㜀㔀㜀㔀㔀㤀䴀猀漀一漀爀洀愀氀∀ 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀 樀甀猀琀椀昀礀㬀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 䄀爀椀愀氀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀䤀吀∀㸀☀渀戀猀瀀㬀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀 ਀㰀瀀 挀氀愀猀猀㴀∀礀椀瘀㄀㤀㤀㐀㜀㔀㜀㔀㔀㤀䴀猀漀一漀爀洀愀氀∀ 猀琀礀氀攀㴀∀洀愀爀最椀渀ⴀ戀漀琀琀漀洀㨀 ㌀⸀㜀㔀瀀琀㬀 琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀 樀甀猀琀椀昀礀㬀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 䄀爀椀愀氀㬀 挀漀氀漀爀㨀 爀攀搀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀䤀吀∀㸀㰀愀 爀攀氀㴀∀渀漀昀漀氀氀漀眀∀ 琀愀爀最攀琀㴀∀开戀氀愀渀欀∀ 栀爀攀昀㴀∀栀琀琀瀀㨀⼀⼀眀眀眀⸀攀瘀稀⸀爀漀⼀搀攀琀愀氀椀椀⼀猀琀椀爀椀⼀洀愀洀攀氀攀ⴀ愀洀攀渀椀渀琀愀ⴀ猀琀愀琀甀氀ⴀ挀甀ⴀ最爀攀瘀愀ⴀ昀椀猀挀愀氀愀ⴀ㤀㄀㔀㤀㘀㌀⸀栀琀洀氀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀挀漀氀漀爀㨀 爀攀搀㬀∀㸀栀琀琀瀀㨀⼀⼀眀眀眀⸀攀瘀稀⸀爀漀⼀搀攀琀愀氀椀椀⼀猀琀椀爀椀⼀洀愀洀攀氀攀ⴀ愀洀攀渀椀渀琀愀ⴀ猀琀愀琀甀氀ⴀ挀甀ⴀ最爀攀瘀愀ⴀ昀椀猀挀愀氀愀ⴀ㤀㄀㔀㤀㘀㌀⸀栀琀洀氀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀愀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀 ਀㰀瀀 挀氀愀猀猀㴀∀礀椀瘀㄀㤀㤀㐀㜀㔀㜀㔀㔀㤀䴀猀漀一漀爀洀愀氀∀ 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀 樀甀猀琀椀昀礀㬀 戀愀挀欀最爀漀甀渀搀㨀 渀漀渀攀 爀攀瀀攀愀琀 猀挀爀漀氀氀  ─  ─ 眀栀椀琀攀㬀∀㸀㰀戀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀 ㄀㐀瀀琀㬀 昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 䄀爀椀愀氀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀䤀吀∀㸀䴀愀洀攀氀攀 愀洀攀渀椀渀挀́ 猀琀愀琀甀氀 挀甀 最爀攀瘀愀 昀椀猀挀愀氀̀㰁⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀戀㸀㰀⼀瀀㸀 ਀㰀瀀 挀氀愀猀猀㴀∀礀椀瘀㄀㤀㤀㐀㜀㔀㜀㔀㔀㤀昀椀爀猀琀瀀㌀∀ 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀 樀甀猀琀椀昀礀㬀 戀愀挀欀最爀漀甀渀搀㨀 渀漀渀攀 爀攀瀀攀愀琀 猀挀爀漀氀氀  ─  ─ 眀栀椀琀攀㬀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀 ㄀㈀瀀琀㬀 昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 䄀爀椀愀氀㬀 挀漀氀漀爀㨀 眀椀渀搀漀眀琀攀砀琀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀䤀吀∀㸀䐀攀开椁 愀甀琀漀爀椀琀̀持椁氀攀 渀甀 瀀爀攀瘀̀搁 攀昀攀挀琀攀 渀攀最愀琀椀瘀攀 愀氀攀 爀攀搀甀挀攀爀椀椀 椀渀搀攀洀渀椀稀愀挀椁攀椀Ⰰ 瀀̀爁椀渀挀椁椀 vor să dea statul în judecată şi să renunţe la plata birurilor.

  Din nevoia de bani, dar şi pentru a-i determina pe਀瀀̀爁椀渀挀椁 猀̀ 猀攀 渀琀漀愀爀挀̀ 洀愀椀 爀攀瀀攀搀攀 氀愀 氀漀挀甀氀 搀攀 洀甀渀挀̀Ⰱ 攀砀攀挀甀琀椀瘀甀氀 愀 搀攀挀椀猀 săptămâna trecută să acorde actuala indemnizaţie de creştere a copilului, de਀洀愀砀椀洀甀洀 ㌀⸀㐀  搀攀 氀攀椀 瀀攀 氀甀渀̀Ⰱ 搀漀愀爀 瀀攀渀琀爀甀 甀渀 愀渀Ⰰ 渀 琀椀洀瀀 挀攀 瀀攀爀猀漀愀渀攀氀攀 挀愀爀攀 瘀漀爀 să stea totuşi doi ani acasă vor primi de la stat maximum 1.200 de lei lunar.

  Asta, după ce măsura din vară, de tăiere cu 15% a਀椀渀搀攀洀渀椀稀愀挀椁攀椀Ⰰ 愀 爀攀搀甀猀 搀攀樀愀 戀甀最攀琀攀氀攀 瀀攀渀琀爀甀 愀瀀爀漀愀瀀攀 ㈀ ⸀   搀攀 昀愀洀椀氀椀椀⸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀 ਀㰀瀀 挀氀愀猀猀㴀∀礀椀瘀㄀㤀㤀㐀㜀㔀㜀㔀㔀㤀䴀猀漀一漀爀洀愀氀∀ 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀 樀甀猀琀椀昀礀㬀 戀愀挀欀最爀漀甀渀搀㨀 渀漀渀攀 爀攀瀀攀愀琀 猀挀爀漀氀氀  ─  ─ 眀栀椀琀攀㬀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 䄀爀椀愀氀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀䤀吀∀㸀㰀戀爀㸀 Deşi਀爀攀瀀爀攀稀攀渀琀愀渀挀椁椀 䴀椀渀椀猀琀攀爀甀氀甀椀 䴀甀渀挀椀椀 猀甀猀挀椁渀 挀̀ 搀椀洀椀渀甀愀爀攀愀 ∀渀甀 瘀愀 愀昀攀挀琀愀 negativ dorinţa cuplurilor de a avea copii", executivul riscă să fie pus਀渀 猀椀琀甀愀挀椁愀 搀攀 愀 昀愀挀攀 昀愀挀́ 甀渀漀爀 爀攀愀挀挀椁椀 ∀搀爀愀猀琀椀挀攀∀ 搀椀渀 瀀愀爀琀攀愀 瀀̀爁椀渀挀椁氀漀爀㨀 "procese colective" şi "grevă fiscală".
  ਀㰀戀爀㸀 Acasă, dar cu mai puţini bani

  Astfel, potrivit unui răspuns oficial al Ministerului਀䴀甀渀挀椀椀Ⰰ 爀攀搀甀挀攀爀攀愀 挀甀 ㄀㔀─ 搀椀渀 椀甀氀椀攀 愀 猀甀洀攀氀漀爀 愀挀漀爀搀愀琀攀 瀀̀爁椀渀挀椁氀漀爀Ⰰ ∀昀椀椀渀搀 漀 măsură tranzitorie, nu va afecta negativ dorinţa cuplurilor de a avea਀挀漀瀀椀椀∀⸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀 ਀㰀瀀 挀氀愀猀猀㴀∀礀椀瘀㄀㤀㤀㐀㜀㔀㜀㔀㔀㤀䴀猀漀一漀爀洀愀氀∀ 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀 樀甀猀琀椀昀礀㬀 戀愀挀欀最爀漀甀渀搀㨀 渀漀渀攀 爀攀瀀攀愀琀 猀挀爀漀氀氀  ─  ─ 眀栀椀琀攀㬀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 䄀爀椀愀氀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀䔀一∀㸀伀昀椀挀椀愀氀椀椀 猀攀 戀愀稀攀愀稀̀ 渀 愀挀攀猀琀 猀攀渀猀 瀀攀 猀琀愀琀椀猀琀椀挀椀 挀愀爀攀 indică o creştere a numărului beneficiarilor de indemnizaţii mai mari şi o਀猀挀̀搁攀爀攀 愀 挀攀氀漀爀 挀愀爀攀 愀甀 瀀爀椀洀椀琀 猀琀椀洀甀氀攀渀琀甀氀 瀀攀渀琀爀甀 挀̀ 猀ⴀ愀甀 渀琀漀爀猀 氀愀 洀甀渀挀̀Ⰱ 渀 intervalul ianuarie 2010-octombrie 2010. Din punct de vedere al economiilor,਀䴀椀渀椀猀琀攀爀甀氀 䴀甀渀挀椀椀 猀甀猀挀椁渀攀 挀̀ 愀爀 昀椀 瘀漀爀戀愀 搀攀猀瀀爀攀 㐀  搀攀 洀椀氀椀漀愀渀攀 搀攀 氀攀椀Ⰰ 渀 acest an.

  Însă, Ana Măiţă, preşedintele Asociaţiei "Mame਀瀀攀渀琀爀甀 䴀愀洀攀∀Ⰰ 猀甀猀挀椁渀攀 挀̀Ⰱ 瀀攀爀 琀漀琀愀氀Ⰰ 猀琀愀琀甀氀 瘀愀 瀀椀攀爀搀攀 洀愀椀 洀甀氀琀 搀攀挀琀 愀爀 putea economisi prin aceste măsuri. "Vor avea nişte pierderi bugetare਀攀渀漀爀洀攀Ⰰ 瀀攀渀琀爀甀 挀̀ 昀攀洀攀椀氀攀 愀昀攀挀琀愀琀攀Ⰰ 挀甀 瘀攀渀椀琀甀爀椀 洀愀爀椀Ⰰ 挀愀爀攀 猀甀渀琀 椀渀昀漀爀洀愀琀攀 开椁 inteligente şi care făceau parte din categoria contribuabililor generoşi, nu਀瘀漀爀 洀愀椀 搀愀 戀愀渀椀 氀愀 戀甀最攀琀甀氀 猀琀愀琀甀氀甀椀∀Ⰰ 猀瀀甀渀攀 攀愀⸀㰀戀爀㸀
  ਀∀䐀愀挀̀ 昀̀持攀愀甀 甀渀 猀琀甀搀椀甀 搀攀 椀洀瀀愀挀琀Ⰰ 愀爀 昀椀 瘀̀稁甀琀 渀 挀椀渀攀 搀愀甀 挀甀 爀攀搀甀挀攀爀攀愀 indemnizaţiei. Când dai în prostime e uşor, pentru că nu ştie să reacţioneze,਀渀猀̀ 挀攀椀 挀甀 猀琀甀搀椀椀 猀甀瀀攀爀椀漀愀爀攀 瘀漀爀 爀攀愀挀挀椁漀渀愀 渀 挀漀渀挀漀爀搀愀渀挀́ 挀甀 洀̀猁甀爀椀氀攀 usturătoare", explică Măiţă.

  Efect rapid: procese colective

  Concret, reprezentanta mamelor susţine că părinţii sunt਀搀攀挀椀开椁 猀̀ 搀攀愀 渀 樀甀搀攀挀愀琀̀ 猀琀愀琀甀氀 瀀攀渀琀爀甀 愀ⴀ开椁 爀攀挀甀瀀攀爀愀 戀愀渀椀椀 开椁 挀̀ 渀椀挀椀 渀甀 瘀漀爀 mai munci "cu banii la vedere", pentru a nu mai plăti taxe.

  "Guvernanţii vor fi loviţi de procese colective.਀匀甀渀琀攀洀 渀 搀椀猀挀甀挀椁椀 挀甀 搀漀甀̀ 挀愀猀攀 搀攀 愀瘀漀挀愀琀甀爀̀Ⰱ 挀愀爀攀 渀攀 瘀漀爀 爀攀瀀爀攀稀攀渀琀愀 渀 instanţă. Deja avem semnături de la aproape 150 de mame din asociaţia noastră.਀䌀爀攀搀 渀猀̀ 挀̀ 瘀漀爀 昀椀 洀甀氀琀 洀愀椀 洀甀氀琀攀 渀 琀漀愀琀̀ 挀愁爀愀Ⰰ 愀开愁 挀̀ 攀昀攀挀琀攀氀攀 愀挀攀猀琀攀椀 decizii a guvernului se vor vedea foarte repede. Vrem ca mamele care vor trebui਀猀̀ 漀瀀琀攀稀攀Ⰰ 搀甀瀀̀ ㄀ 椀愀渀甀愀爀椀攀 ㈀ ㄀㄀Ⰰ 瀀攀渀琀爀甀 甀渀愀 搀椀渀琀爀攀 挀攀氀攀 搀漀甀̀ 瘀愀爀椀愀渀琀攀 猀̀ 愀椀戀̀ pregătită o acţiune în instanţă, să poată riposta", susţine Ana Măiţă.

  În plus, spune preşedinta asociaţiei, multe dintre mamele਀愀 昀攀挀琀愀琀攀 搀攀 洀漀搀椀昀椀挀愀爀攀愀 搀椀渀 ㈀ ㄀㄀Ⰰ ∀洀愀樀漀爀椀琀愀琀攀愀 搀椀渀 洀攀搀椀甀氀 瀀爀椀瘀愀琀∀Ⰰ "au anunţat că vor iniţia o grevă fiscală pentru a penaliza਀最甀瘀攀爀渀甀氀∀⸀ 㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀 ਀㰀瀀 挀氀愀猀猀㴀∀礀椀瘀㄀㤀㤀㐀㜀㔀㜀㔀㔀㤀䴀猀漀一漀爀洀愀氀∀ 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀 樀甀猀琀椀昀礀㬀 戀愀挀欀最爀漀甀渀搀㨀 渀漀渀攀 爀攀瀀攀愀琀 猀挀爀漀氀氀  ─  ─ 眀栀椀琀攀㬀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 䄀爀椀愀氀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀䤀吀∀㸀䄀猀琀昀攀氀Ⰰ 攀氀攀 愀甀 瘀漀爀戀椀琀 搀攀樀愀 挀甀 愀渀最愀樀愀琀漀爀椀椀 氀漀爀 开椁Ⰰ 愀琀甀渀挀椀 când se vor întoarce la muncă, după ce vor sta un an cu copilul acasă pentru a਀戀攀渀攀昀椀挀椀愀 搀攀 漀 椀渀搀攀洀渀椀稀愀挀椁攀 洀愀椀 洀愀爀攀Ⰰ 渀甀 瘀漀爀 洀愀椀 瀀氀̀琁椀 渀椀挀椀漀 琀愀砀̀ 挀̀琁爀攀 猀琀愀琀甀氀 român, pentru că nu vor mai lucra cu contract de muncă, susţine Măiţă.

  "Împreună cu angajatorii, îşi vor plăti asigurări਀瀀爀椀瘀愀琀攀 搀攀 猀̀渁̀琁愀琀攀 开椁 搀攀 瀀攀渀猀椀攀Ⰰ 挀愀 猀̀ 渀甀 洀愀椀 愀椀戀̀ 渀攀瘀漀椀攀 搀攀 猀攀爀瘀椀挀椀椀氀攀 statului. Nu beneficiază de nimic, aşa că nu vor să mai cotizeze la buget. În਀瀀氀甀猀Ⰰ 开椁 瘀漀爀 昀愀挀攀 开椁 甀渀 挀漀渀琀 戀愀渀挀愀爀 猀愀甀 氀愀 䌀䔀䌀Ⰰ 甀渀搀攀 瘀漀爀 攀挀漀渀漀洀椀猀椀 瀀攀渀琀爀甀 挀漀瀀椀椀Ⰰ 渀 愀开愁 昀攀氀 încât să aibă bani să stea liniştite doi ani acasă cu ei", adaugă ea.਀倀̀爁攀爀攀 猀甀猀挀椁渀甀琀̀Ⰱ 搀攀 愀氀琀昀攀氀Ⰰ 搀攀 洀甀氀挀椁 搀椀渀琀爀攀 挀攀椀 愀昀攀挀琀愀挀椁⸀ 㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀 ਀㰀瀀 挀氀愀猀猀㴀∀礀椀瘀㄀㤀㤀㐀㜀㔀㜀㔀㔀㤀䴀猀漀一漀爀洀愀氀∀ 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀 樀甀猀琀椀昀礀㬀 戀愀挀欀最爀漀甀渀搀㨀 渀漀渀攀 爀攀瀀攀愀琀 猀挀爀漀氀氀  ─  ─ 眀栀椀琀攀㬀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 䄀爀椀愀氀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀䤀吀∀㸀匀瀀爀攀 攀砀攀洀瀀氀甀Ⰰ 伀愀渀愀Ⰰ 漀 瘀椀椀琀漀愀爀攀 洀愀洀̀ 搀攀 ㈀㘀 搀攀 愀渀椀Ⰰ 挀愀爀攀 spune că plăteşte lunar statului 2.000 de lei sub formă de contribuţii, e decisă਀猀̀ 渀甀 洀愀椀 ∀猀甀戀瘀攀渀挀椁漀渀攀稀攀∀ 戀甀最攀琀甀氀 搀攀 猀琀愀琀 搀甀瀀̀ 挀攀 猀攀 瘀愀 渀琀漀愀爀挀攀 氀愀 muncă.

  "Muncesc cu carte de muncă de la 19 ani. Pentru ce am contribuit਀攀甀 愀琀挀椁愀 愀渀椀Ⰰ 挀愀 猀̀ 渀甀 瀀漀琀 猀琀愀 愀挀甀洀 搀漀椀 愀渀椀 愀挀愀猀̀ 挀甀 挀漀瀀椀氀甀氀 瀀攀 漀 猀甀洀̀ 氀甀渀愀爀̀ decentă? O să stabilesc cu angajatorul să-mi treacă minimul pe economie pe਀挀愀爀琀攀愀 搀攀 洀甀渀挀̀ 猀愀甀 瀀漀愀琀攀 渀椀挀椀 渀甀ⴀ洀椀 洀愀椀 昀愀挀 挀漀渀琀爀愀挀琀 搀攀 洀甀渀挀̀ 开椁 愀开愁 爀̀洁渀 开椁 cu mai mulţi bani în mână, de vreme ce statul nu mă protejează în niciun fel਀瀀攀渀琀爀甀 挀琀 愀洀 挀漀渀琀爀椀戀甀椀琀 攀甀∀Ⰰ 猀瀀甀渀攀Ⰰ 栀漀琀̀爁琀̀Ⰱ 琀渀̀爁愀 渀猀̀爁挀椀渀愀琀̀Ⰱ 挀愀爀攀 愀 participat şi la protestul organizat săptămâna trecută în faţa guvernului.
  ਀㰀戀爀㸀 "N-am muncit o zi la negru"

  De aceeaşi părere e şi Raluca, 34 de ani, care va naşte਀氀愀 猀昀爀开椁琀甀氀 氀甀渀椀椀 椀愀渀甀愀爀椀攀 开椁 猀攀 瘀愀 渀甀洀̀爁愀 瀀爀椀渀琀爀攀 瀀爀椀洀攀氀攀 洀愀洀攀 愀昀攀挀琀愀琀攀 搀攀 decizia executivului. "Am muncit mulţi ani, câte 8, 10, 12 ore, ca să am਀甀渀 猀愀氀愀爀椀甀 愀挀挀攀瀀琀愀戀椀氀⸀ 倀氀̀琁攀愀洀 愀瀀爀漀愀瀀攀 樀甀洀̀琁愀琀攀 搀攀 猀愀氀愀爀椀甀 瀀攀 椀洀瀀漀稀椀琀攀 开椁 contribuţii. Aşa că nu voi mai plăti nimic statului, nu am de ce, nu-mi oferă਀渀椀挀椀 洀̀持愀爀 瀀漀猀椀戀椀氀椀琀愀琀攀愀 搀攀 愀 愀氀攀最攀 猀̀ⴁ洀椀 挀爀攀猀挀 挀漀瀀椀氀甀氀 渀 瀀攀爀椀漀愀搀愀 următoare", se plânge viitoarea mamă.

  "Când dai în prostime e uşor, pentru că nu਀开琁椀攀 猀̀ 爀攀愀挀挀椁漀渀攀稀攀Ⰰ 渀猀̀ 挀攀椀 挀甀 猀琀甀搀椀椀 猀甀瀀攀爀椀漀愀爀攀 瘀漀爀 爀攀愀挀挀椁漀渀愀 渀 挀漀渀挀漀爀搀愀渀挀́ cu măsurile usturătoare."
  ਀䄀一䄀 䴀Ȁ䤁戀ȁⰁ 瀀爀攀开攁搀椀渀琀攀 䄀猀漀挀椀愀挀椁愀 ∀䴀愀洀攀 瀀攀渀琀爀甀 䴀愀洀攀∀ 㰀戀爀㸀
  ਀䄀䰀䔀䜀䔀刀䔀 䐀䤀䘀䤀䌀䤀䰀Ȁ㰁⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀戀㸀㰀⼀瀀㸀 ਀㰀瀀 挀氀愀猀猀㴀∀礀椀瘀㄀㤀㤀㐀㜀㔀㜀㔀㔀㤀䴀猀漀一漀爀洀愀氀∀ 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀 樀甀猀琀椀昀礀㬀 戀愀挀欀最爀漀甀渀搀㨀 渀漀渀攀 爀攀瀀攀愀琀 猀挀爀漀氀氀  ─  ─ 眀栀椀琀攀㬀∀㸀㰀戀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 䄀爀椀愀氀㬀 挀漀氀漀爀㨀 爀最戀⠀㔀㔀Ⰰ 㔀㔀Ⰰ 㔀㔀⤀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀䤀吀∀㸀䰀攀最攀 瀀攀渀琀爀甀 瘀椀椀琀漀爀椀椀 瀀̀爁椀渀挀椁㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀戀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 䄀爀椀愀氀㬀 挀漀氀漀爀㨀 爀最戀⠀㔀㔀Ⰰ 㔀㔀Ⰰ 㔀㔀⤀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀䤀吀∀㸀 㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀 ਀㰀瀀 挀氀愀猀猀㴀∀礀椀瘀㄀㤀㤀㐀㜀㔀㜀㔀㔀㤀䴀猀漀一漀爀洀愀氀∀ 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀 樀甀猀琀椀昀礀㬀 戀愀挀欀最爀漀甀渀搀㨀 渀漀渀攀 爀攀瀀攀愀琀 猀挀爀漀氀氀  ─  ─ 眀栀椀琀攀㬀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 䄀爀椀愀氀㬀 挀漀氀漀爀㨀 爀最戀⠀㔀㔀Ⰰ 㔀㔀Ⰰ 㔀㔀⤀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀䤀吀∀㸀㰀戀爀㸀
  Românii਀挀愀爀攀 瘀漀爀 搀攀瘀攀渀椀 瀀̀爁椀渀挀椁 搀甀瀀̀ ㄀ 椀愀渀甀愀爀椀攀 ㈀ ㄀㄀ 瘀漀爀 愀瘀攀愀 搀攀 愀氀攀猀 渀琀爀攀 搀漀甀̀ variante, opţiunile urmând să le fie transmise਀愀甀琀漀爀椀琀̀持椁氀漀爀 搀甀瀀̀ 挀漀渀挀攀搀椀甀氀 瀀漀猀琀渀愀琀愀氀Ⰰ 氀愀 挀攀氀 瀀甀挀椁渀 㐀㈀ 搀攀 稀椀氀攀 搀攀 氀愀 渀愀开琁攀爀攀愀 copilului.

  Astfel, dacă părintele vrea să stea acasă਀挀甀 挀攀氀 洀椀挀 甀渀 愀渀Ⰰ 瘀愀 瀀爀椀洀椀 漀 椀渀搀攀洀渀椀稀愀挀椁攀 氀甀渀愀爀̀ 搀攀 㜀㔀─ 搀椀渀 洀攀搀椀愀 瘀攀渀椀琀甀爀椀氀漀爀 nete din ultimele 12 luni înaintea naşterii, între 600 de lei şi 3.400 de lei.਀䄀瀀漀椀Ⰰ 洀愀椀 瀀漀愀琀攀 爀̀洁渀攀 甀渀 愀渀 愀挀愀猀̀Ⰱ 搀愀爀 昀̀爁̀ 瀀氀愀琀̀⸁ 㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀 ਀㰀瀀 挀氀愀猀猀㴀∀礀椀瘀㄀㤀㤀㐀㜀㔀㜀㔀㔀㤀䴀猀漀一漀爀洀愀氀∀ 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀 樀甀猀琀椀昀礀㬀 戀愀挀欀最爀漀甀渀搀㨀 渀漀渀攀 爀攀瀀攀愀琀 猀挀爀漀氀氀  ─  ─ 眀栀椀琀攀㬀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 䄀爀椀愀氀㬀 挀漀氀漀爀㨀 爀最戀⠀㔀㔀Ⰰ 㔀㔀Ⰰ 㔀㔀⤀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀䤀吀∀㸀䐀愀挀̀ 爀攀瘀椀渀攀 氀愀 洀甀渀挀̀ 洀愀椀 爀攀瀀攀搀攀 搀攀 甀渀 愀渀Ⰰ va beneficia de un stimulent lunar de 500 de lei până când cel mic împlineşte਀搀漀椀 愀渀椀⸀ 츀渀猀̀Ⰱ 搀愀挀̀ 瀀̀爁椀渀琀攀氀攀 愀氀攀最攀 猀̀ 猀琀攀愀 愀挀愀猀̀ 挀甀 挀漀瀀椀氀甀氀 搀漀椀 愀渀椀Ⰰ 瘀愀 瀀爀椀洀椀 o indemnizaţie lunară de 75% din media veniturilor, minimum 600 de lei şi਀洀愀砀椀洀甀洀 ㄀⸀㈀  搀攀 氀攀椀⸀ 츀渀 瀀氀甀猀Ⰰ 渀甀 瘀愀 瀀爀椀洀椀 渀椀挀椀 ∀瀀爀椀洀愀∀ 搀攀 氀愀 猀琀愀琀 dacă revine mai devreme la serviciu.

  http://www.evz.ro/detalii/stiri/boc-le-promite-bugetarilor-salarii-marite-in-an-electoral-915735.html

  Boc le promite bugetarilor salarii mărite în an electoral

  Premierul Emil਀䈀漀挀 愀 瀀爀漀洀椀猀 椀攀爀椀 渀 瀀愀爀氀愀洀攀渀琀 挀̀ 愀渀最愀樀愀挀椁椀 搀攀 氀愀 猀琀愀琀 愀爀 瀀甀琀攀愀 愀瘀攀愀 瀀愀爀琀攀 搀攀 creşteri salariale mai mari în 2012, an electoral, având în vedere că în 2011਀瘀漀爀 瀀爀椀洀椀 搀漀愀爀 ㄀㔀─⸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀 ਀㰀瀀 挀氀愀猀猀㴀∀礀椀瘀㄀㤀㤀㐀㜀㔀㜀㔀㔀㤀䴀猀漀一漀爀洀愀氀∀ 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀 樀甀猀琀椀昀礀㬀 戀愀挀欀最爀漀甀渀搀㨀 渀漀渀攀 爀攀瀀攀愀琀 猀挀爀漀氀氀  ─  ─ 眀栀椀琀攀㬀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 䄀爀椀愀氀㬀 挀漀氀漀爀㨀 爀最戀⠀㔀㔀Ⰰ 㔀㔀Ⰰ 㔀㔀⤀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀䤀吀∀㸀䔀砀攀挀甀琀椀瘀甀氀 开椁ⴀ愀 愀猀甀洀愀琀 椀攀爀椀 爀̀猁瀀甀渀搀攀爀攀愀 渀 faţa parlamentului pe legea salarizării unitare a bugetarilor, dar şi pe cea਀挀愀爀攀 猀琀愀戀椀氀攀开琁攀 挀攀 氀攀昀甀爀椀 瘀漀爀 愀瘀攀愀 愀渀最愀樀愀挀椁椀 猀琀愀琀甀氀甀椀 愀渀甀氀 瘀椀椀琀漀爀⸀ 伀瀀漀稀椀挀椁愀 愀 anunţat imediat depunerea unei moţiuni de cenzură pentru a bloca publicarea celor਀搀漀甀̀ 愀挀琀攀 渀漀爀洀愀琀椀瘀攀⸀ 䐀愀挀̀ 瀀攀渀琀爀甀 ㈀ ㄀㄀Ⰰ 戀甀最攀琀愀爀椀椀 渀甀 瘀漀爀 瀀爀椀洀椀 洀愀椀 洀甀氀琀 搀攀 ㄀㔀─Ⰰ procente adăugate la salariile reduse aferente lunii octombrie, premierul Emil਀䈀漀挀 氀攀ⴀ愀 氀̀猁愀琀 猀瀀攀爀愀渀挀愁 甀渀攀椀 挀爀攀开琁攀爀椀 洀愀椀 挀漀渀猀椀猀琀攀渀琀攀 渀 ㈀ ㄀㈀Ⰰ 愀渀 渀 挀愀爀攀Ⰰ 搀攀 altfel, vor avea loc alegerile parlamentare.


  ਀∀一漀椀 漀昀攀爀椀洀 愀猀琀̀稁椀 ㄀㔀─⸀ 䄀琀琀 开椁 瀀漀愀琀攀 瀀攀爀洀椀琀攀 刀漀洀渀椀愀 愀猀琀̀稁椀⸀ ⠀⸀⸀⸀⤀ 䄀渀甀氀 2011 ne va aduce o creştere economică de cel puţin 1,5-2%. Pentru 2012 vom਀瀀甀琀攀愀 瘀漀爀戀椀 搀攀 漀 渀漀甀̀ 挀爀攀开琁攀爀攀 猀愀氀愀爀椀愀氀̀⸁ 䐀愀爀 愀稀椀 渀甀 瀀甀琀攀洀 瘀椀渀搀攀 椀氀甀稀椀椀∀Ⰰ a declarat ieri, în plenul parlamentului, primul-ministru.

  Emil Boc a explicat că legea-cadru a਀猀愀氀愀爀椀稀̀爁椀椀 瀀爀漀瀀甀渀攀 漀 渀漀甀̀ 椀攀爀愀爀栀椀攀 愀 猀愀氀愀爀椀椀氀漀爀 搀攀 戀愀稀̀Ⰱ 挀甀 甀渀 爀愀瀀漀爀琀 搀攀 ㄀ 氀愀 15 între salariul minim şi cel maxim în sistemul bugetar, cu un total de 110਀挀氀愀猀攀 开椁 挀甀 漀 瘀愀氀漀愀爀攀 洀愀砀椀洀̀ 愀 猀瀀漀爀甀爀椀氀漀爀 搀攀 ㌀ ─ 搀椀渀 猀愀氀愀爀椀甀⸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀 ਀㰀瀀 挀氀愀猀猀㴀∀礀椀瘀㄀㤀㤀㐀㜀㔀㜀㔀㔀㤀䴀猀漀一漀爀洀愀氀∀ 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀 樀甀猀琀椀昀礀㬀 戀愀挀欀最爀漀甀渀搀㨀 渀漀渀攀 爀攀瀀攀愀琀 猀挀爀漀氀氀  ─  ─ 眀栀椀琀攀㬀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 䄀爀椀愀氀㬀 挀漀氀漀爀㨀 爀最戀⠀㔀㔀Ⰰ 㔀㔀Ⰰ 㔀㔀⤀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀䤀吀∀㸀䄀挀琀甀氀 渀漀爀洀愀琀椀瘀 洀愀椀 瀀爀攀瘀攀搀攀 挀̀ 猀瀀漀爀甀爀椀氀攀 acordate, în 2010, sub forma sumelor compensatorii se vor acorda şi anul viitor਀瀀爀椀渀 洀愀樀漀爀愀爀攀愀 猀愀氀愀爀椀椀氀漀爀 搀攀 戀愀稀̀ 挀甀 挀琀攀瘀愀 挀氀愀猀攀 搀攀 猀愀氀愀爀椀稀愀爀攀⸀ 㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀 ਀㰀瀀 挀氀愀猀猀㴀∀礀椀瘀㄀㤀㤀㐀㜀㔀㜀㔀㔀㤀䴀猀漀一漀爀洀愀氀∀ 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀 樀甀猀琀椀昀礀㬀 戀愀挀欀最爀漀甀渀搀㨀 渀漀渀攀 爀攀瀀攀愀琀 猀挀爀漀氀氀  ─  ─ 眀栀椀琀攀㬀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 䄀爀椀愀氀㬀 挀漀氀漀爀㨀 爀最戀⠀㔀㔀Ⰰ 㔀㔀Ⰰ 㔀㔀⤀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀䤀吀∀㸀츀渀 瀀氀甀猀Ⰰ 瀀爀椀渀 挀漀渀琀爀愀挀琀攀氀攀 搀攀 洀甀渀挀̀ 渀甀 瘀漀爀 mai putea fi negociate beneficii care să depăşească prevederile legii-cadru. Iar în਀椀渀猀琀椀琀甀挀椁椀氀攀 昀椀渀愀渀挀愁琀攀 瀀愀爀挀椁愀氀 搀攀 猀琀愀琀Ⰰ 挀愀爀攀 愀甀 瘀攀渀椀琀甀爀椀 瀀爀漀瀀爀椀椀 渀 瀀爀椀渀挀椀瀀椀甀Ⰰ salariile vor fi cele din contractele colective de muncă, după cum a explicat਀瀀爀攀洀椀攀爀甀氀⸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀 ਀㰀瀀 挀氀愀猀猀㴀∀礀椀瘀㄀㤀㤀㐀㜀㔀㜀㔀㔀㤀䴀猀漀一漀爀洀愀氀∀ 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀 樀甀猀琀椀昀礀㬀 戀愀挀欀最爀漀甀渀搀㨀 渀漀渀攀 爀攀瀀攀愀琀 猀挀爀漀氀氀  ─  ─ 眀栀椀琀攀㬀∀㸀㰀戀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 䄀爀椀愀氀㬀 挀漀氀漀爀㨀 爀最戀⠀㔀㔀Ⰰ 㔀㔀Ⰰ 㔀㔀⤀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀䤀吀∀㸀䰀攀最攀愀ⴀ挀愀搀爀甀Ⰰ 愀瀀氀椀挀愀琀̀ 挀攀氀 洀愀椀 搀攀瘀爀攀洀攀 搀椀渀 2015

  Boc a adăugat însă că această lege-cadru nu਀猀攀 瘀愀 愀瀀氀椀挀愀 瀀爀攀愀 挀甀爀渀搀⸀ ∀䐀愀挀̀ 猀ⴀ愀爀 愀瀀氀椀挀愀 椀渀琀攀最爀愀氀 搀椀渀 ㈀ ㄀㄀Ⰰ 愀洀 愀瘀攀愀 nevoie de 54 de miliarde de lei. Din nefericire, aceste resurse nu există਀愀猀琀̀稁椀⸀ 䄀瘀攀洀 渀攀瘀漀椀攀 搀攀 漀 氀攀最攀 瀀攀渀琀爀甀 ㈀ ㄀㄀Ⰰ 挀愀爀攀 猀瀀甀渀攀 挀̀ 猀攀 瀀漀琀 漀昀攀爀椀 搀漀愀爀 ㌀㤀 de miliarde de lei. Dacă ar fi să se aplice în integralitate legea-cadru, ar਀渀猀攀洀渀愀 漀 挀爀攀开琁攀爀攀 挀甀 㐀㐀Ⰰ㘀─ 愀 昀漀渀搀甀氀甀椀 搀攀 猀愀氀愀爀椀椀 攀砀椀猀琀攀渀琀∀⸀ 㰀戀爀㸀
  ਀䄀渀甀氀 挀攀氀 洀愀椀 瀀爀漀戀愀戀椀氀 搀攀 椀渀琀爀愀爀攀 渀 瘀椀最漀愀爀攀 愀 最爀椀氀攀氀漀爀 搀攀 猀愀氀愀爀椀稀愀爀攀 攀猀琀攀 ㈀ ㄀㔀Ⰰ aşa cum susţin şi sindicatele. De altfel, ministrul muncii Ioan Botiş a਀攀砀瀀氀椀挀愀琀 搀攀樀愀 挀̀ 瀀爀攀瘀攀搀攀爀椀氀攀 搀椀渀 氀攀最攀愀ⴀ挀愀搀爀甀 搀甀挀 氀愀 ∀漀 挀爀攀开琁攀爀攀 琀漀琀愀氀̀ salarială de peste 43%". Asta, pe baza unor creşteri salariale treptate,਀渀 甀爀洀̀琁漀爀椀椀 愀渀椀Ⰰ 渀猀̀ ∀渀 洀̀猁甀爀愀 渀 挀愀爀攀 攀挀漀渀漀洀椀愀 渀攀 瘀愀 瀀攀爀洀椀琀攀∀⸀ 㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀 ਀㰀瀀 挀氀愀猀猀㴀∀礀椀瘀㄀㤀㤀㐀㜀㔀㜀㔀㔀㤀䴀猀漀一漀爀洀愀氀∀ 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀 樀甀猀琀椀昀礀㬀 戀愀挀欀最爀漀甀渀搀㨀 渀漀渀攀 爀攀瀀攀愀琀 猀挀爀漀氀氀  ─  ─ 眀栀椀琀攀㬀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 䄀爀椀愀氀㬀 挀漀氀漀爀㨀 爀最戀⠀㔀㔀Ⰰ 㔀㔀Ⰰ 㔀㔀⤀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀䤀吀∀㸀䌀攀爀琀 攀猀琀攀 昀愀瀀甀氀 挀̀Ⰱ 渀 ㈀ ㄀㄀Ⰰ 愀渀最愀樀愀挀椁椀 搀攀 la stat vor primi înapoi doar 15% din reducerea de 25% operată de executiv în਀瘀愀爀愀 愀挀攀猀琀甀椀 愀渀⸀ 㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀 ਀㰀瀀 挀氀愀猀猀㴀∀礀椀瘀㄀㤀㤀㐀㜀㔀㜀㔀㔀㤀䴀猀漀一漀爀洀愀氀∀ 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀 樀甀猀琀椀昀礀㬀 戀愀挀欀最爀漀甀渀搀㨀 渀漀渀攀 爀攀瀀攀愀琀 猀挀爀漀氀氀  ─  ─ 眀栀椀琀攀㬀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 䄀爀椀愀氀㬀 挀漀氀漀爀㨀 爀最戀⠀㔀㔀Ⰰ 㔀㔀Ⰰ 㔀㔀⤀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀䤀吀∀㸀䴀愀椀 洀甀氀琀Ⰰ 最甀瘀攀爀渀甀氀 渀甀 洀愀椀 愀爀攀 戀愀渀椀 猀̀ plătească nici premiul anual, aşa-numitul al 13-lea salariu, care ar fi trebuit਀愀挀漀爀搀愀琀 瀀攀渀琀爀甀 愀挀琀椀瘀椀琀愀琀攀愀 搀椀渀 ㈀ ㄀ Ⰰ 渀椀挀椀 猀瀀漀爀甀氀 搀攀 漀爀攀 猀甀瀀氀椀洀攀渀琀愀爀攀Ⰰ 洀甀渀挀愀 渀 plus fiind remunerată doar cu timp liber. Motivul: "Acestea au fost avute਀渀 瘀攀搀攀爀攀 氀愀 猀琀愀戀椀氀椀爀攀愀 洀愀樀漀爀̀爁椀氀漀爀 猀愀氀愀爀椀愀氀攀 挀愀爀攀 猀攀 愀挀漀爀搀̀ 渀 愀渀甀氀 ㈀ ㄀㄀ personalului din sectorul bugetar, potrivit prevederilor prezentei legi",਀搀甀瀀̀ 挀甀洀 攀猀琀攀 猀瀀攀挀椀昀椀挀愀琀 渀 氀攀最攀愀 瀀爀椀瘀椀渀搀 猀愀氀愀爀椀稀愀爀攀愀 戀甀最攀琀愀爀椀氀漀爀 愀渀甀氀 瘀椀椀琀漀爀⸀㰀戀爀㸀
  ਀㰀戀㸀㈀ ㄀㄀Ⰰ 愀渀甀氀 昀̀爁̀ 戀攀渀攀昀椀挀椀椀㰀⼀戀㸀 㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀 ਀㰀瀀 挀氀愀猀猀㴀∀礀椀瘀㄀㤀㤀㐀㜀㔀㜀㔀㔀㤀䴀猀漀一漀爀洀愀氀∀ 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀 樀甀猀琀椀昀礀㬀 戀愀挀欀最爀漀甀渀搀㨀 渀漀渀攀 爀攀瀀攀愀琀 猀挀爀漀氀氀  ─  ─ 眀栀椀琀攀㬀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 䄀爀椀愀氀㬀 挀漀氀漀爀㨀 爀最戀⠀㔀㔀Ⰰ 㔀㔀Ⰰ 㔀㔀⤀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀䤀吀∀㸀䐀攀 愀猀攀洀攀渀攀愀Ⰰ ∀渀 ㈀ ㄀㄀ 漀爀搀漀渀愀琀漀爀椀椀 搀攀 credite nu vor acorda premii", nici "ajutoare sau, după caz,਀椀渀搀攀洀渀椀稀愀挀椁椀 氀愀 椀攀开椁爀攀愀 氀愀 瀀攀渀猀椀攀Ⰰ 爀攀琀爀愀最攀爀攀Ⰰ 渀挀攀琀愀爀攀愀 爀愀瀀漀爀琀甀爀椀氀漀爀 搀攀 serviciu ori la trecerea în rezervă", se precizează în document.
  ਀㰀戀爀㸀 Tot din ianuarie 2011, instituţiile publice centrale şi locale (inclusiv਀愀挀琀椀瘀椀琀̀持椁氀攀 昀椀渀愀渀挀愁琀攀 椀渀琀攀最爀愀氀 搀椀渀 瘀攀渀椀琀甀爀椀 瀀爀漀瀀爀椀椀Ⰰ 渀昀椀椀渀挀愁琀攀 瀀攀 氀渀最̀ instituţiile publice, cu excepţia instituţiilor finanţate integral din venituri਀瀀爀漀瀀爀椀椀⤀ 渀甀 愀挀漀爀搀̀ 琀椀挀栀攀琀攀 搀攀 洀愀猀̀Ⰱ 琀椀挀栀攀琀攀ⴀ挀愀搀漀甀 开椁 渀椀挀椀 琀椀挀栀攀琀攀 搀攀 瘀愀挀愀渀挀́ personalului din cadrul acestora, mai prevede legea pe care executivul şi-a਀猀甀洀愀琀 椀攀爀椀 爀̀猁瀀甀渀搀攀爀攀愀⸀ 㰀戀爀㸀
  ਀∀䄀挀攀猀琀攀 猀愀挀爀椀昀椀挀椀椀 搀椀渀 甀氀琀椀洀椀椀 搀漀椀 愀渀椀 瘀漀爀 愀瘀攀愀 攀昀攀挀琀攀 渀 愀渀椀椀 甀爀洀̀琁漀爀椀⸀ România nu va intra în pericole financiare ca alte ţări din UE. Acum, ne dăm o਀瀀漀氀椀挀́ 搀攀 愀猀椀最甀爀愀爀攀 挀̀ 渀 瘀椀椀琀漀爀 渀甀 瘀漀洀 愀瘀攀愀 瀀爀漀戀氀攀洀攀∀Ⰰ 愀 攀砀瀀氀椀挀愀琀 premierul necesitatea măsurilor de austeritate.

  http://www.jurnalul.ro/stiri/politica/boc-in-fata-noii-motiuni-de-cenzura-opozitia-ataca-legea-salarizarii-562895.html

  Boc, în faţa noii moţiuni de cenzură.਀伀瀀漀稀椀挀椁愀 愀琀愀挀̀ 䰀攀最攀愀 猀愀氀愀爀椀稀̀爁椀椀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀栀㄀㸀 ਀㰀瀀 挀氀愀猀猀㴀∀礀椀瘀㄀㤀㤀㐀㜀㔀㜀㔀㔀㤀䴀猀漀一漀爀洀愀氀∀ 猀琀礀氀攀㴀∀洀愀爀最椀渀ⴀ戀漀琀琀漀洀㨀 ㄀㌀⸀㐀㔀瀀琀㬀 琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀 樀甀猀琀椀昀礀㬀∀㸀㰀戀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 䄀爀椀愀氀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀䤀吀∀㸀唀倀䐀䄀吀䔀㨀 㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀戀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 䄀爀椀愀氀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀䤀吀∀㸀倀匀䐀Ⰰ 倀一䰀 开椁 倀䌀 愀甀 搀攀瀀甀猀Ⰰ la preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului, o a doua moţiune de਀挀攀渀稀甀爀̀Ⰱ 瀀攀 䰀攀最攀愀 挀愀搀爀甀 愀 猀愀氀愀爀椀稀̀爁椀椀Ⰰ 瀀攀渀琀爀甀 挀愀爀攀 䜀甀瘀攀爀渀甀氀 开椁ⴀ愀 愀渀最愀樀愀琀 răspunderea.
  ਀㰀戀爀㸀 Liderul deputaţilor PSD, Mircea Duşa, a declarat că această moţiune de cenzură਀瀀漀愀爀琀̀ 搀攀渀甀洀椀爀攀愀 ∀䰀攀最攀愀 猀愀氀愀爀椀稀̀爁椀椀 最甀瘀攀爀渀甀氀甀椀 椀爀攀猀瀀漀渀猀愀戀椀氀∀ 开椁 攀猀琀攀 semnată de 185 de senatori şi deputaţi ai celor trei partide de opoziţie.

  Parlamentarii s-au਀爀攀甀渀椀琀Ⰰ 愀猀琀̀稁椀Ⰰ 渀琀爀ⴀ漀 开攁搀椀渀挀́ 搀攀 瀀氀攀渀 挀漀洀甀渀̀ 愀 匀攀渀愀琀甀氀甀椀 开椁 䌀愀洀攀爀攀椀 Deputaţilor, în care a fost citită Moţiunea de cenzură cu titlul "Legea਀瀀爀椀瘀椀渀搀 猀愀氀愀爀椀稀愀爀攀愀 渀 愀渀甀氀 ㈀ ㄀㄀ ⴀ 甀氀琀椀洀愀 挀攁愀瀀̀ 琀爀愀猀̀ 爀漀洀渀椀氀漀爀 搀攀 最甀瘀攀爀渀愀爀攀愀 Băsescu - Udrea - Boc?". Moţiunea a fost citită de către deputata PNL਀䌀爀椀猀琀椀渀愀 倀漀挀漀爀愀⸀㰀戀爀㸀
  ਀䰀愀 开攁搀椀渀挀愁 爀攀甀渀椀琀̀ 愀 瀀愀爀琀椀挀椀瀀愀琀 开椁 瀀爀攀洀椀攀爀甀氀 䔀洀椀氀 䈀漀挀 渀猀漀挀椁琀 搀攀 漀 猀攀爀椀攀 搀攀 miniştri.
  Moţiunea਀愀 昀漀猀琀 猀攀洀渀愀琀̀ 搀攀 ㈀ 㤀 瀀愀爀氀愀洀攀渀琀愀爀椀Ⰰ 㜀㐀 搀攀 氀愀 倀一䰀Ⰰ ㄀㌀㔀 搀攀 氀愀 倀匀䐀⸀㰀戀爀㸀
  ਀ 䐀漀挀甀洀攀渀琀甀氀Ⰰ 猀攀洀渀愀琀 搀攀 倀匀䐀Ⰰ 倀䌀 开椁 倀一䰀Ⰰ 瘀愀 昀椀 挀攀氀 洀愀椀 瀀爀漀戀愀戀椀氀 supus votului la începutul săptămânii viitoare.
  ਀㰀戀爀㸀 Vineri, parlamentarii sunt chemaţi din nou în plen, pentru citirea unei noi਀洀漀挀椁甀渀椀 搀攀 挀攀渀稀甀爀̀Ⰱ 挀愀爀攀 瘀椀稀攀愀稀̀ 瀀爀漀椀攀挀琀甀氀 搀攀 氀攀最攀ⴀ挀愀搀爀甀 瀀爀椀瘀椀渀搀 猀愀氀愀爀椀稀愀爀攀愀⸀ 㰀戀爀㸀
  ਀츀渀 愀挀攀猀琀 挀愀稀Ⰰ 倀匀䐀 瘀愀 昀椀 椀渀椀挀椁愀琀漀爀Ⰰ 椀愀爀 倀一䰀 挀漀ⴀ椀渀椀挀椁愀琀漀爀⸀ 㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 䄀爀椀愀氀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀䤀吀∀㸀䐀漀挀甀洀攀渀琀甀氀 瘀愀 昀椀 搀攀瀀甀猀 愀猀琀̀稁椀 氀愀 secretariatele generale ale Senatului şi Camerei Deputaţilor. Tot astăzi਀甀爀洀攀愀稀̀ 猀̀ 猀攀 猀琀愀戀椀氀攀愀猀挀̀ 开椁 挀愀氀攀渀搀愀爀甀氀 搀攀 挀椀琀椀爀攀Ⰰ 搀攀稀戀愀琀攀爀攀 开椁 瘀漀琀愀爀攀 瀀攀渀琀爀甀 această moţiune.

  Ponta: Guvernul Boc vrea਀猀̀ 氀攀最愀氀椀稀攀稀攀 甀渀 昀甀爀琀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀戀㸀㰀⼀瀀㸀 ਀㰀瀀 挀氀愀猀猀㴀∀礀椀瘀㄀㤀㤀㐀㜀㔀㜀㔀㔀㤀䴀猀漀一漀爀洀愀氀∀ 猀琀礀氀攀㴀∀洀愀爀最椀渀ⴀ戀漀琀琀漀洀㨀 ㄀㌀⸀㐀㔀瀀琀㬀 琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀 樀甀猀琀椀昀礀㬀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 䄀爀椀愀氀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀䤀吀∀㸀㰀戀爀㸀 "Prin această asumare extrem de grăbită a legii salarizării, înainte de਀䌀爀̀持椀甀渀Ⰰ 䜀甀瘀攀爀渀甀氀 䈀漀挀 开椁 渀挀愀氀挀̀ 挀甀瘀渀琀甀氀Ⰰ 搀愀爀 渀甀 攀猀琀攀 渀椀挀椀 瀀爀椀洀愀 渀椀挀椀 甀氀琀椀洀愀 oară când minte cu neruşinare, dar încearcă să legalizeze un furt", a਀搀攀挀氀愀爀愀琀 瀀爀攀开攁搀椀渀琀攀氀攀 倀匀䐀Ⰰ 嘀椀挀琀漀爀 倀漀渀琀愀⸀㰀戀爀㸀
  ਀䄀挀攀猀琀愀 愀 洀愀椀 猀瀀甀猀 挀̀ 氀攀最攀愀 猀愀氀愀爀椀稀̀爁椀椀 攀猀琀攀 开椁 漀 氀攀最攀 愀渀琀椀ⴀ攀挀漀渀漀洀椀挀̀Ⰱ 瀀攀渀琀爀甀 挀̀ reducerea cu 25% a veniturilor înseamnă o reducere a consumului, a producţie਀椀渀琀攀爀渀攀 开椁 漀 爀攀搀甀挀攀爀攀 愀 渀挀愀猀̀爁椀氀漀爀 氀愀 戀甀最攀琀甀氀 搀攀 猀琀愀琀⸀ ∀䌀攀攀愀 挀攀 渀攀 挀攀爀攀 Guvernul Boc, se dovedeşte neralist şi neserios", a completat Ponta.
  ਀㰀戀爀㸀 Liderul PSD a mai spus că social-democraţii se opun legii, pentru că਀∀䜀甀瘀攀爀渀甀氀 䈀漀挀 漀 搀愀琀̀ 瀀攀 愀渀 开椁 愀猀甀洀̀ 爀̀猁瀀甀渀搀攀爀攀愀 瀀攀 氀攀最攀愀 猀愀氀愀爀椀稀̀爁椀椀Ⰰ ceea ce este un semn de incompetenţă. Haosul din România este generat de acest਀琀椀瀀 搀攀 瀀漀氀椀琀椀挀椀 椀爀攀瀀猀漀渀猀愀戀椀氀攀⸀ 䴀愀椀 洀甀氀琀Ⰰ 氀攀最攀愀 渀甀 愀爀攀 渀椀挀椀甀渀 昀攀氀 搀攀 愀挀漀爀搀 愀氀 partenerilor sociali, al CES-ului, al sindicatelor şi patrontelor şi încalcă਀最爀愀瘀 瀀爀椀渀挀椀瀀椀椀氀攀 瀀攀 挀愀爀攀 猀ⴀ愀 挀漀渀猀琀爀甀椀琀 搀爀攀瀀琀甀氀 洀甀渀挀椀椀⸀ 䔀猀琀攀 漀戀氀椀最愀挀椁愀 渀漀愀猀琀爀̀ să demascăm o nouă minciună, că se reduce salariul până la 31 decembrie şi că਀搀攀 愀渀甀氀 瘀椀椀琀漀爀 瘀漀爀 挀爀攀开琁攀 猀愀氀愀爀椀椀氀攀 戀甀最攀琀愀爀椀氀漀爀 挀甀 ㄀㔀─⸀ 䐀攀 昀愀瀀琀Ⰰ 氀攀 椀愀甀 搀椀渀 buzunarul din dreapta al 13-lea salariu, primele de vacanţă, orele supimentare਀开椁 氀攀 瀀甀渀 渀 戀甀稀甀渀愀爀甀氀 搀椀渀 猀琀渀最愀∀⸀㰀戀爀㸀
  ਀嘀椀挀琀漀爀 倀漀渀琀愀 愀 愀搀̀甁最愀琀 挀̀ 氀攀最攀愀 猀愀氀愀爀椀稀愀爀椀椀 渀甀 猀琀椀洀甀氀攀愀稀̀ 洀甀渀挀愀Ⰰ 瀀攀爀昀漀爀洀愀渀挀愁 profesională, mai mult dă posibilitatea dezvoltării discriminărilor.਀∀匀愀氀愀爀椀椀 洀愀椀 洀愀爀椀 瘀漀爀 愀瘀攀愀 洀攀洀戀爀椀椀 倀䐀䰀 开椁 挀漀琀椀稀愀渀挀椁椀 倀䐀䰀∀Ⰰ 愀 挀漀渀挀栀椀猀 acesta.

  Boc: Opoziţia promite marea cu sarea, Guvernul face਀挀攀攀愀 挀攀 猀攀 瀀漀愀琀攀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀戀㸀㰀⼀瀀㸀 ਀㰀瀀 挀氀愀猀猀㴀∀礀椀瘀㄀㤀㤀㐀㜀㔀㜀㔀㔀㤀䴀猀漀一漀爀洀愀氀∀ 猀琀礀氀攀㴀∀洀愀爀最椀渀ⴀ戀漀琀琀漀洀㨀 ㄀㌀⸀㐀㔀瀀琀㬀 琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀 樀甀猀琀椀昀礀㬀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 䄀爀椀愀氀㬀∀㸀㰀戀爀㸀 Premierul Emil Boc a declarat, astăzi, după prezentarea în Parlament a moţiunii਀搀攀 挀攀渀稀甀爀̀ 氀愀 氀攀最攀愀 猀愀氀愀爀椀稀̀爁椀椀 瀀攀 ㈀ ㄀㄀Ⰰ 挀̀ 漀瀀漀稀椀挀椁愀 愀爀攀 漀 猀椀渀最甀爀̀ 洀攀渀椀爀攀㨀 猀̀ critice şi să promită lucruri care nu pot fi realizate şi a arătat că Guvernul਀开椁ⴀ愀 愀猀甀洀愀琀 爀攀猀瀀漀渀猀愀戀椀氀椀琀愀琀攀愀 搀攀 愀 昀愀挀攀 攀砀愀挀琀 挀攀攀愀 挀攀 猀攀 瀀漀愀琀攀⸀㰀戀爀㸀
  ਀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 䄀爀椀愀氀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀䤀吀∀㸀∀伀瀀漀稀椀挀椁愀 are o singură menire: să critice şi să promită lucruri care nu pot fi਀爀攀愀氀椀稀愀琀攀⸀ 䔀椀 瀀爀漀洀椀琀Ⰰ 挀̀ 渀甀ⴀ椀 搀漀愀爀攀 最甀爀愀Ⰰ 瀀爀漀洀椀琀 洀愀爀攀愀 挀甀 猀愀爀攀愀Ⰰ 渀 爀攀愀氀椀琀愀琀攀 moţiunea are un profund caracter demagogic, populist şi care preia o veche਀洀攀琀攀愀栀渀̀ 搀攀 最甀瘀攀爀渀愀爀攀 倀匀䐀ⴀ倀一䰀 搀椀渀 愀渀甀氀 ㈀ 㠀 挀渀搀 愀甀 搀甀猀 挀愁爀愀 瀀攀 洀愀爀最椀渀攀愀 瀀爀̀瀁愀猀琀椀攀椀∀Ⰰ a apreciat Boc, potrivit Mediafax.

  El a mai spus că਀漀瀀漀稀椀挀椁愀 瀀爀漀洀椀琀攀 氀甀挀爀甀爀椀 昀̀爁̀ 愀挀漀瀀攀爀椀爀攀 瀀攀 挀愀爀攀 刀漀洀渀椀愀 渀甀 开椁 氀攀 瀀甀琀攀愀 瀀攀爀洀椀琀攀 astăzi.

  "Acest guvern şi-a਀愀猀甀洀愀琀 爀攀猀瀀漀渀猀愀戀椀氀椀琀愀琀攀愀 搀攀 愀 猀瀀甀渀攀 氀甀挀爀甀爀椀氀漀爀 瀀攀 渀甀洀攀 开椁 搀攀 愀 昀愀挀攀 攀砀愀挀琀 挀攀 猀攀 poate: de a oferi bugetarilor salariile care se pot plăti, şi nu salarii਀椀氀甀稀漀爀椀椀⸀ 䌀攀攀愀 挀攀 挀愁爀愀 开椁 瀀漀愀琀攀 瀀攀爀洀椀琀攀 瀀攀渀琀爀甀 ㈀ ㄀㄀ 瀀攀渀琀爀甀 ㄀⸀㈀ ⸀   搀攀 bugetari este să avem o creştere cu 15% a salariilor care se plătesc astăzi.਀䄀猀琀愀 瀀漀愀琀攀 挀愁爀愀 渀 愀挀攀猀琀 洀漀洀攀渀琀∀Ⰰ 愀 愀搀̀甁最愀琀 瀀爀椀洀ⴀ洀椀渀椀猀琀爀甀氀⸀㰀戀爀㸀
  ਀䔀氀 愀 洀愀椀 猀瀀甀猀 挀̀ 猀瀀攀爀̀ 挀愀 洀漀挀椁甀渀攀愀 搀攀 挀攀渀稀甀爀̀ 猀̀ 昀椀攀 爀攀猀瀀椀渀猀̀ 开椁 氀攀最攀愀 salarizării să intre în vigoare de la 1 ianuarie 2011.

  Cum cade Guvernul

  Guvernul cade dacă਀伀瀀漀稀椀挀椁愀 爀攀甀开攁开琁攀 猀̀ 愀搀甀渀攀 樀甀洀̀琁愀琀攀 瀀氀甀猀 ㄀ 搀椀渀 渀甀洀̀爁甀氀 琀漀琀愀氀 搀攀 瀀愀爀氀愀洀攀渀琀愀爀椀 pentru ca aceştia să voteze moţiunea de cenzură. Asta înseamnă 236 de voturi din਀挀攀椀 㐀㜀  搀攀 瀀愀爀氀愀洀攀渀琀愀爀椀⸀ 倀一䰀 开椁 倀匀䐀 渀甀 愀甀 渀猀̀ 渀 愀挀攀猀琀 洀漀洀攀渀琀 洀愀樀漀爀椀琀愀琀攀愀 parlamentară.

  http://www.puterea.ro/news13376/Ministrul-de-interne-vrea-sa-elimine-excedentul-de-cadre-din-IGPR-Igas-pregateste-restructurari-si-disponibilizari-in-Politie.htm

  Ministrul de਀椀渀琀攀爀渀攀 瘀爀攀愀 猀̀ 攀氀椀洀椀渀攀 攀砀挀攀搀攀渀琀甀氀 搀攀 挀愀搀爀攀 搀椀渀 䤀䜀倀刀⸀ 䤀最愀开 瀀爀攀最̀琁攀开琁攀 restructurări şi disponibilizări în Poliţie

  Ministrul administraţiei şi internelor,਀吀爀愀椀愀渀 䤀最愀开Ⰱ 愀 搀攀挀氀愀爀愀琀Ⰰ 椀攀爀椀Ⰰ 挀̀Ⰱ 渀 瀀攀爀椀漀愀搀愀 甀爀洀̀琁漀愀爀攀Ⰰ 瘀愀 琀爀攀挀攀 氀愀 漀 restructurare a Poliţiei, fiind posibile disponibilizări din rândul਀瀀漀氀椀挀椁开琁椀氀漀爀 开椁 愀氀 樀愀渀搀愀爀洀椀氀漀爀 开椁 愀 愀爀̀琁愀琀 挀̀ 瘀爀攀愀 挀愀 瀀漀氀椀挀椁猀琀甀氀 猀̀ 昀椀攀 渀 stradă şi să nu se mai ascundă în birou.

  "În perioada următoare voi trece la o਀爀攀漀爀最愀渀椀稀愀爀攀 愀 倀漀氀椀挀椁攀椀Ⰰ 挀栀椀愀爀 氀愀 漀 爀攀猀琀爀甀挀琀甀爀愀爀攀∀Ⰰ 愀 愀昀椀爀洀愀琀 䤀最愀开Ⰱ 氀愀 dezbaterea bugetului MAI în Comisiile parlamentare de administraţie. Ministrul਀愀 昀漀猀琀 渀琀爀攀戀愀琀 搀攀 甀渀 搀攀瀀甀琀愀琀 倀匀䐀 搀攀猀瀀爀攀 昀愀瀀琀甀氀 挀̀ 瀀爀攀开攁搀椀渀琀攀氀攀 吀爀愀椀愀渀 䈀̀猁攀猀挀甀 a vorbit de reducerea personalului din sectorul bugetar, menţionând ajustări în਀䴀椀渀椀猀琀攀爀甀氀 䘀椀渀愀渀挀攁氀漀爀 开椁 氀愀 䴀䄀䤀⸀

   Numărul poliţiştilor, peste norma਀攀甀爀漀瀀攀愀渀̀㰁⼀戀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀 ਀㰀瀀 挀氀愀猀猀㴀∀礀椀瘀㄀㤀㤀㐀㜀㔀㜀㔀㔀㤀䴀猀漀一漀爀洀愀氀∀ 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀 樀甀猀琀椀昀礀㬀 戀愀挀欀最爀漀甀渀搀㨀 渀漀渀攀 爀攀瀀攀愀琀 猀挀爀漀氀氀  ─  ─ 眀栀椀琀攀㬀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 䄀爀椀愀氀㬀 挀漀氀漀爀㨀 爀最戀⠀㌀㐀Ⰰ ㌀㐀Ⰰ ㌀㐀⤀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀刀伀∀㸀吀爀愀椀愀渀 䤀最愀开 愀 愀爀̀琁愀琀 挀̀ 渀 昀椀攀挀愀爀攀 愀渀 猀甀渀琀 6.000 de absolvenţi pentru a intra în poliţie, iar necesarul este de 2.000,਀昀椀椀渀搀 甀渀 攀砀挀攀搀攀渀琀 搀攀 㐀⸀   搀攀 瀀攀爀猀漀愀渀攀 愀渀甀愀氀⸀ 䔀氀 愀 猀瀀甀猀 挀̀ 䴀䄀䤀 愀爀攀 瀀漀氀椀挀椁开琁椀 peste norma europeană şi că nu sunt bine organizaţi. "Suntem peste norma਀攀甀爀漀瀀攀愀渀̀ 渀 瀀爀椀瘀椀渀挀愁 渀甀洀̀爁甀氀甀椀 瀀漀氀椀挀椁开琁椀氀漀爀⸀ 一甀 猀甀渀琀攀洀 搀攀猀琀甀氀 搀攀 戀椀渀攀 漀爀最愀渀椀稀愀挀椁⸀ În loc să găsim poliţistul pe stradă, îi găsim pe sub un birou", le-a spus਀䤀最愀开 瀀愀爀氀愀洀攀渀琀愀爀椀氀漀爀⸀ 䔀氀 愀 洀愀椀 愀爀̀琁愀琀 挀̀ 瘀愀 爀攀稀漀氀瘀愀 愀挀攀愀猀琀̀ 猀椀琀甀愀挀椁攀Ⰰ 搀愀爀 愀爀攀 nevoie de timp, adăugând că face în prezent o evaluare a acestei situaţii, iar਀瀀渀̀ 氀愀 猀昀爀开椁琀甀氀 愀渀甀氀甀椀 瘀愀 猀瀀甀渀攀 瀀甀戀氀椀挀 挀愀爀攀 猀甀渀琀 瀀爀漀瀀甀渀攀爀椀氀攀 瀀攀 愀挀攀愀猀琀̀ 琀攀洀̀⸁ Ministrul de interne a precizat că o parte dintre poliţişti se vor regăsi în਀瀀漀氀椀挀椁愀 氀漀挀愀氀̀⸁㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀 ਀㰀瀀 挀氀愀猀猀㴀∀礀椀瘀㄀㤀㤀㐀㜀㔀㜀㔀㔀㤀䴀猀漀一漀爀洀愀氀∀ 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀 樀甀猀琀椀昀礀㬀 戀愀挀欀最爀漀甀渀搀㨀 渀漀渀攀 爀攀瀀攀愀琀 猀挀爀漀氀氀  ─  ─ 眀栀椀琀攀㬀∀㸀㰀戀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 䄀爀椀愀氀㬀 挀漀氀漀爀㨀 爀最戀⠀㌀㐀Ⰰ ㌀㐀Ⰰ ㌀㐀⤀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀刀伀∀㸀Ḁ䔠猀琀攀 瀀漀猀椀戀椀氀 猀̀ 瀀氀攀挀攀 漀愀洀攀渀椀 搀椀渀 洀椀渀椀猀琀攀爀ᴀ㰠⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀戀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 䄀爀椀愀氀㬀 挀漀氀漀爀㨀 爀最戀⠀㌀㐀Ⰰ ㌀㐀Ⰰ ㌀㐀⤀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀刀伀∀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀 ਀㰀瀀 挀氀愀猀猀㴀∀礀椀瘀㄀㤀㤀㐀㜀㔀㜀㔀㔀㤀䴀猀漀一漀爀洀愀氀∀ 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀 樀甀猀琀椀昀礀㬀 戀愀挀欀最爀漀甀渀搀㨀 渀漀渀攀 爀攀瀀攀愀琀 猀挀爀漀氀氀  ─  ─ 眀栀椀琀攀㬀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 䄀爀椀愀氀㬀 挀漀氀漀爀㨀 爀最戀⠀㌀㐀Ⰰ ㌀㐀Ⰰ ㌀㐀⤀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀刀伀∀㸀츀渀琀爀攀戀愀琀Ⰰ 搀甀瀀̀ 愀甀搀椀攀爀椀氀攀 搀椀渀 挀漀洀椀猀椀椀Ⰰ 搀愀挀̀ se vor face disponibilizări în rândul poliţiştilor şi al jandarmilor, Igaş a਀爀̀猁瀀甀渀猀㨀 ∀䔀猀琀攀 瀀漀猀椀戀椀氀∀⸀ ∀츀渀挀̀ 昀愀挀攀洀 攀瘀愀氀甀̀爁椀Ⰰ 猀瀀攀爀 挀愀 瀀渀̀ 氀愀 sfârşitul anului să fie definitivată, dar, până atunci, nu aş vrea să fac alte਀挀漀洀攀渀琀愀爀椀椀⸀ 䘀愀挀攀洀 攀瘀愀氀甀̀爁椀 渀 瀀爀椀瘀椀渀挀愁 爀攀愀氀漀挀̀爁椀椀 甀渀漀爀 愀渀最愀樀愀挀椁 搀椀渀 䴀䄀䤀⸀ 䔀猀琀攀 posibil să avem oameni care să plece din minister. Nu pot să dau o cifră pentru਀挀̀ 渀甀 愀洀 昀椀渀愀氀椀稀愀琀 攀瘀愀氀甀愀爀攀愀∀Ⰰ 愀 瀀爀攀挀椀稀愀琀 䤀最愀开⸁ 䔀氀 愀 洀愀椀 猀瀀甀猀 挀̀Ⰱ 渀 principiu, vrea să vadă poliţistul "mult mai mult în stradă" şi să nu਀猀攀 洀愀椀 瀀攀爀洀椀琀̀ 瀀漀氀椀挀椁猀琀甀氀甀椀 猀̀ 猀攀 愀猀挀甀渀搀̀ 渀 戀椀爀漀甀Ⰰ 愀开愁 挀甀洀 猀攀 渀琀洀瀀氀̀ 渀 prezent. Traian Igaş a fost prezent la Comisiile de administraţie publică pentru a਀瀀爀攀稀攀渀琀愀 戀甀最攀琀甀氀 䴀䄀䤀⸀ 倀爀攀开攁搀椀渀琀攀氀攀 䌀漀洀椀猀椀攀椀 搀攀 愀搀洀椀渀椀猀琀爀愀挀椁攀 愀 䌀愀洀攀爀攀椀 Deputaţilor, Sulfina Barbu, a precizat, în final, că îi va da ministrului de਀椀渀琀攀爀渀攀 甀渀 猀攀琀 搀攀 愀洀攀渀搀愀洀攀渀琀攀 瀀攀 挀愀爀攀 愀挀攀猀琀愀 猀̀ 氀攀 猀琀甀搀椀攀稀攀 瀀渀̀ 氀愀 搀攀稀戀愀琀攀爀椀氀攀 din Comisiile de buget.

   Merg tot fără escortă, pentru că਀倀漀氀椀挀椁愀 渀甀 猀ⴀ愀 猀挀栀椀洀戀愀琀㰀⼀戀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀 ਀㰀瀀 挀氀愀猀猀㴀∀礀椀瘀㄀㤀㤀㐀㜀㔀㜀㔀㔀㤀䴀猀漀一漀爀洀愀氀∀ 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀 樀甀猀琀椀昀礀㬀 戀愀挀欀最爀漀甀渀搀㨀 渀漀渀攀 爀攀瀀攀愀琀 猀挀爀漀氀氀  ─  ─ 眀栀椀琀攀㬀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 䄀爀椀愀氀㬀 挀漀氀漀爀㨀 爀最戀⠀㌀㐀Ⰰ ㌀㐀Ⰰ ㌀㐀⤀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀刀伀∀㸀倀爀攀开攁搀椀渀琀攀氀攀 吀爀愀椀愀渀 䈀̀猁攀猀挀甀 愀 愀昀椀爀洀愀琀Ⰰ miercuri, că în continuare circulă fără escorta Poliţiei pentru că raportul MAI਀猀漀氀椀挀椀琀愀琀 搀甀瀀̀ 瀀爀漀琀攀猀琀甀氀 瀀漀氀椀挀椁开琁椀氀漀爀 搀椀渀 ㈀㐀 猀攀瀀琀攀洀戀爀椀攀 渀甀 攀猀琀攀 "convingător". "Merg tot fără Poliţia Rutieră. Eu nu-s supărat਀瀀攀 倀漀氀椀挀椁愀 刀甀琀椀攀爀̀Ⰱ 搀愀爀 甀渀 猀攀洀渀愀氀 昀愀挀́ 搀攀 挀漀洀瀀漀爀琀愀洀攀渀琀甀氀 漀愀洀攀渀椀氀漀爀 渀 甀渀椀昀漀爀洀̀Ⰱ ca şef al statului, eram obligat să-l dau. Să se schimbe puţin਀开椁 倀漀氀椀挀椁愀⸀ 嘀爀攀愀甀 猀̀ 瘀̀搁 挀̀ 猀攀 椀攀猀攀 搀攀 猀甀戀 甀洀戀爀攀氀愀 愀挀攀攀愀 愀 洀椀渀椀开琁爀椀氀漀爀 挀愀爀攀Ⰰ după ce ajung la instituţie, încep să vorbească despre colegii lor. Ei folosesc਀琀攀爀洀攀渀甀氀 ꬀挀漀氀攀最椀椀 洀攀椀묀⸀ 伀洀甀氀 瀀漀氀椀琀椀挀 愀爀攀 愀氀琀̀ 洀攀渀椀爀攀 搀攀挀琀 愀 昀椀 挀漀氀攀最甀氀 politiştilor", a susţinut Băsescu, la HotNews-RFI. "În਀爀愀瀀漀爀琀甀氀 搀攀猀瀀爀攀 倀漀氀椀挀椁攀 猀甀渀琀 氀甀挀爀甀爀椀 渀攀挀漀渀瘀椀渀最̀琁漀愀爀攀⸀ 倀攀 洀椀渀攀 渀甀 洀ⴀ愀 挀漀渀瘀椀渀猀 acel raport, de aceea eu rămân în această formă de manifestare în raport cu਀䴀椀渀椀猀琀攀爀甀氀 搀攀 䤀渀琀攀爀渀攀∀Ⰰ 愀 愀搀̀甁最愀琀 瀀爀攀开攁搀椀渀琀攀氀攀⸀ 㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀 ਀㰀瀀 挀氀愀猀猀㴀∀礀椀瘀㄀㤀㤀㐀㜀㔀㜀㔀㔀㤀䴀猀漀一漀爀洀愀氀∀ 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀 樀甀猀琀椀昀礀㬀 戀愀挀欀最爀漀甀渀搀㨀 渀漀渀攀 爀攀瀀攀愀琀 猀挀爀漀氀氀  ─  ─ 眀栀椀琀攀㬀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 䄀爀椀愀氀㬀 挀漀氀漀爀㨀 爀最戀⠀㌀㐀Ⰰ ㌀㐀Ⰰ ㌀㐀⤀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀刀伀∀㸀☀渀戀猀瀀㬀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 䄀爀椀愀氀㬀 挀漀氀漀爀㨀 爀攀搀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀刀伀∀㸀㰀愀 爀攀氀㴀∀渀漀昀漀氀氀漀眀∀ 琀愀爀最攀琀㴀∀开戀氀愀渀欀∀ 栀爀攀昀㴀∀栀琀琀瀀㨀⼀⼀眀眀眀⸀爀漀洀愀渀椀愀氀椀戀攀爀愀⸀爀漀⼀愀挀琀甀愀氀椀琀愀琀攀⼀瀀漀氀椀琀椀挀愀⼀氀攀最攀愀ⴀ攀搀甀挀愀琀椀攀椀ⴀ搀攀稀戀愀琀甀琀愀ⴀ氀愀ⴀ爀攀猀椀琀愀ⴀ搀攀ⴀ愀渀搀爀攀椀ⴀ洀愀爀最愀ⴀ猀椀ⴀ挀爀椀猀琀椀愀渀ⴀ愀搀漀洀渀椀琀攀椀氀攀搀ⴀ猀琀椀爀攀ⴀ㈀㄀ ㄀㐀 ⸀栀琀洀氀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀挀漀氀漀爀㨀 爀攀搀㬀∀㸀栀琀琀瀀㨀⼀⼀眀眀眀⸀爀漀洀愀渀椀愀氀椀戀攀爀愀⸀爀漀⼀愀挀琀甀愀氀椀琀愀琀攀⼀瀀漀氀椀琀椀挀愀⼀氀攀最攀愀ⴀ攀搀甀挀愀琀椀攀椀ⴀ搀攀稀戀愀琀甀琀愀ⴀ氀愀ⴀ爀攀猀椀琀愀ⴀ搀攀ⴀ愀渀搀爀攀椀ⴀ洀愀爀最愀ⴀ猀椀ⴀ挀爀椀猀琀椀愀渀ⴀ愀搀漀洀渀椀琀攀椀氀攀搀ⴀ猀琀椀爀攀ⴀ㈀㄀ ㄀㐀 ⸀栀琀洀氀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀愀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀 ਀㰀瀀 挀氀愀猀猀㴀∀礀椀瘀㄀㤀㤀㐀㜀㔀㜀㔀㔀㤀䴀猀漀一漀爀洀愀氀∀ 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀 樀甀猀琀椀昀礀㬀∀㸀㰀戀 猀琀礀氀攀㴀∀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 䄀爀椀愀氀㬀 挀漀氀漀爀㨀 爀攀搀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀刀伀∀㸀☀渀戀猀瀀㬀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀戀㸀㰀⼀瀀㸀 ਀㰀瀀 挀氀愀猀猀㴀∀礀椀瘀㄀㤀㤀㐀㜀㔀㜀㔀㔀㤀䴀猀漀一漀爀洀愀氀∀ 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀 樀甀猀琀椀昀礀㬀∀㸀㰀戀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀 ㄀㐀瀀琀㬀 昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 䄀爀椀愀氀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀刀伀∀㸀䰀攀最攀愀 Educaţiei, dezbătută la Reşiţa਀搀攀 䄀渀搀爀攀椀 䴀愀爀最愀 开椁 䌀爀椀猀琀椀愀渀 䄀搀漀洀渀椀挀攁椀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀戀㸀㰀⼀瀀㸀 ਀㰀瀀 挀氀愀猀猀㴀∀礀椀瘀㄀㤀㤀㐀㜀㔀㜀㔀㔀㤀䴀猀漀一漀爀洀愀氀∀ 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀 樀甀猀琀椀昀礀㬀∀㸀㰀戀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 䄀爀椀愀氀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀刀伀∀㸀☀渀戀猀瀀㬀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀戀㸀㰀⼀瀀㸀 ਀㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀 樀甀猀琀椀昀礀㬀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 䄀爀椀愀氀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀䤀吀∀㸀䘀漀开琁椀椀 洀椀渀椀开琁爀椀 愀椀 䔀搀甀挀愀挀椁攀椀 䄀渀搀爀攀椀 䴀愀爀最愀 开椁 䌀爀椀猀琀椀愀渀 Adomniţei au participat joi, la਀ 刀攀开椁挀愁Ⰰ 氀愀 搀攀稀戀愀琀攀爀攀愀 ∀倀攀爀猀瀀攀挀琀椀瘀攀氀攀 猀椀猀琀攀洀甀氀甀椀 educaţional din România". "Noua

  lege a Educaţiei este o lege eronată, care va face਀洀甀氀琀 爀̀甁 刀漀洀渀椀攀椀Ⰰ 椀愀爀 挀愀 昀漀爀挀́ 瀀漀氀椀琀椀挀̀ 爀攀猀瀀漀渀猀愀戀椀氀̀Ⰱ 洀̀ 爀攀昀攀爀 氀愀 漀瀀漀稀椀挀椁攀Ⰰ este datoare să atenţioneze asupra costurilor pe care le poate aduce o lege਀瀀爀漀愀猀琀̀∁Ⰰ 愀 愀昀椀爀洀愀琀 䄀渀搀爀攀椀 䴀愀爀最愀Ⰰ 氀愀 搀攀稀戀愀琀攀爀攀愀 搀攀 氀愀 刀攀开椁琀愀 氀愀 挀愀爀攀 愀甀 participat circa 150 de cadre didactice, informează Agerpres.

  Bugetul

  alocat Educaţiei şi politica de investiţii în਀搀漀洀攀渀椀甀 愀甀 昀漀猀琀 愀氀琀攀 搀漀甀̀ ∀戀椀氀攀 渀攀最爀攀∀ 愀挀漀爀搀愀琀攀 搀攀 瀀愀爀琀椀挀椀瀀愀渀挀椁 actualului Guvern. "Considerăm ca inacceptabilă, pe lângă multe altele,਀瀀漀氀椀琀椀稀愀爀攀愀 渀甀 渀甀洀愀椀 愀 渀瘀̀持́洁渀琀甀氀甀椀 甀渀椀瘀攀爀猀椀琀愀爀Ⰰ 搀愀爀 开椁 瀀爀攀甀渀椀瘀攀爀猀椀琀愀爀Ⰰ 瀀渀̀ la grădiniţe, distrugerea acestei bresle, a dascălilor sau distrugerea਀愀甀琀漀渀漀洀椀攀椀 甀渀椀瘀攀爀猀椀琀愀爀攀⸀ 䐀愀挀̀ 瀀渀̀ 愀挀甀洀 瀀爀漀昀攀猀漀爀甀氀 甀渀椀瘀攀爀猀椀琀愀爀 开椁 挀攀氀 preuniversitar erau nişte figuri emblematice pentru comunităţile lor acum vor਀愀樀甀渀最攀 挀椁渀琀攀 渀 愀挀攀愀猀琀̀ 氀攀最攀∀Ⰰ 愀 愀昀椀爀洀愀琀Ⰰ 氀愀 爀渀搀甀氀 猀̀甁Ⰰ 昀漀猀琀甀氀 洀椀渀椀猀琀爀甀 Cristian Adomniţei. Dezbaterea de la਀ 刀攀开椁挀愁 昀愀挀攀 瀀愀爀琀攀 搀椀渀琀爀ⴀ漀 挀愀洀瀀愀渀椀攀 搀攀 椀渀昀漀爀洀愀爀攀 瀀攀 洀愀爀最椀渀攀愀 Legii Educaţiei pe care liberalii intenţionează să o deruleze în întreaga ţară.

   

   

  http://www.romanialibera.ro/actualitate/eveniment/un-tanar-a-incercat-sa-darame-cu-masina-poarta-unui-liceu-din-vaslui-pentru-a-fugi-de-jandarmi-210074.html

   

  Un tânăr a încercat să dărâme cu maşina poarta unui liceu਀搀椀渀 嘀愀猀氀甀椀 瀀攀渀琀爀甀 愀 昀甀最椀 搀攀 樀愀渀搀愀爀洀椀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀戀㸀㰀⼀瀀㸀 ਀㰀瀀 挀氀愀猀猀㴀∀礀椀瘀㄀㤀㤀㐀㜀㔀㜀㔀㔀㤀䴀猀漀一漀爀洀愀氀∀ 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀 樀甀猀琀椀昀礀㬀∀㸀㰀戀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 䄀爀椀愀氀㬀∀㸀倀䔀 ACEEASI TEMA

  Un tânăr în਀瘀爀猀琀̀ 搀攀 ㈀㘀 搀攀 愀渀椀Ⰰ 搀椀渀 氀漀挀愀氀椀琀愀琀攀愀 瘀愀猀氀甀椀愀渀̀ 䴀甀渀琀攀渀椀 搀攀 匀甀猀Ⰰ 愀 渀挀攀爀挀愀琀Ⰰ 愀稀椀Ⰰ să dărâme cu autoturismul pe care-l conducea poarta unui liceu din municipiul਀嘀愀猀氀甀椀Ⰰ 渀 渀挀攀爀挀愀爀攀愀 搀攀 愀 猀挀̀瀁愀 搀攀 樀愀渀搀愀爀洀椀椀 挀愀爀攀 瘀漀椀愀甀 猀̀ⴁ氀 氀攀最椀琀椀洀攀稀攀 渀 curtea instituţiei de învăţământ, informează Mediafax.

  Poliţiştii਀瘀愀猀氀甀椀攀渀椀 愀甀 渀琀漀挀洀椀琀 搀漀猀愀爀 瀀攀渀愀氀 瀀攀 渀甀洀攀氀攀 甀渀甀椀 琀渀̀爁Ⰰ 渀 瘀爀猀琀̀ 搀攀 ㈀㘀 搀攀 愀渀椀Ⰰ pentru distrugere, ultraj contra bunurilor moravuri şi tulburarea ordinii şi਀氀椀渀椀开琁椀椀 瀀甀戀氀椀挀攀Ⰰ 搀甀瀀̀ 挀攀 愀 瀀爀漀瘀漀挀愀琀 甀渀 猀挀愀渀搀愀氀 椀洀攀渀猀 渀 挀甀爀琀攀愀 甀渀甀椀 氀椀挀攀甀 搀椀渀 Vaslui înaintea începerea orelor de curs.

  Potrivit਀䤀渀猀瀀攀挀琀漀爀愀琀甀氀甀椀 搀攀 倀漀氀椀挀椁攀 愀氀 䨀甀搀攀挀甁氀甀椀 嘀愀猀氀甀椀Ⰰ 䌀椀瀀爀椀愀渀 伀渀漀昀爀攀椀 愀 椀渀琀爀愀琀 挀甀 maşina în curtea Grupului Şcolar "Ion Mincu" din Vaslui cu intenţia਀搀攀 愀ⴀ氀 戀愀琀攀 瀀攀 甀渀 攀氀攀瘀 挀愀爀攀 甀爀洀愀 猀̀ 椀渀琀爀攀 氀愀 挀甀爀猀甀爀椀⸀ 䄀琀琀 瀀愀稀渀椀挀甀氀 开持漀氀椀椀Ⰰ 挀琀 şi jandarmii care supravegheau curtea liceului au intervenit pentru a aplana਀挀漀渀昀氀椀挀琀甀氀⸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀 ਀㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀 樀甀猀琀椀昀礀㬀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 䄀爀椀愀氀㬀∀㸀츀渀 洀漀洀攀渀琀甀氀 渀 care jandarmii au încercat să-l legitimeze pe tânăr, acesta s-a urcat în maşină਀开椁 愀 渀挀攀爀挀愀琀 猀̀ 瀀氀攀挀攀 搀椀渀 挀甀爀琀攀愀 氀椀挀攀甀氀甀椀Ⰰ 愀搀爀攀猀渀搀 开椁 椀渀樀甀爀椀椀 昀漀爀挀攁氀漀爀 搀攀 ordine. Între timp însă, paznicul şcolii a închis poarta de acces, astfel încât਀琀渀̀爁甀氀 愀昀氀愀琀 氀愀 瘀漀氀愀渀 愀 椀渀琀爀愀琀 渀 瀀氀椀渀 渀 愀挀攀愀猀琀愀Ⰰ 搀攀 洀愀椀 洀甀氀琀攀 漀爀椀Ⰰ 挀甀 intenţia de a o dărâma ca să poată fugi.

  În acel moment, jandarmii au solicitat întăriri atât la Jandarmerie, cât şi la Poliţie pentru a putea਀昀愀挀攀 昀愀挀́ 猀椀琀甀愀挀椁攀椀⸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀 ਀㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀 樀甀猀琀椀昀礀㬀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 䄀爀椀愀氀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀䘀刀∀㸀∀츀渀 稀漀渀̀Ⰱ 愀甀 昀漀猀琀 琀爀椀洀椀猀攀 漀 瀀愀琀爀甀氀̀ 搀攀 樀愀渀搀愀爀洀椀 开椁 una de la ordine publică, precum şi un echipaj de la Poliţia Rutieră.਀䌀漀渀搀甀挀̀琁漀爀甀氀 愀甀琀漀 愀昀氀愀琀 氀愀 瘀漀氀愀渀 愀 昀漀猀琀 氀攀最椀琀椀洀愀琀Ⰰ 渀猀̀Ⰱ 瀀攀 洀漀琀椀瘀 挀̀ 渀甀 愀瘀攀愀 niciun fel de document asupra lui, s-a luat măsura sancţionării disciplinare cu਀开愁猀攀 瀀甀渀挀琀攀 愀洀攀渀搀̀Ⰱ 爀攀猀瀀攀挀琀椀瘀 ㌀㘀  搀攀 㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 䄀爀椀愀氀㬀∀㸀㰀愀 爀攀氀㴀∀渀漀昀漀氀氀漀眀∀㸀㰀戀㸀㰀甀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀挀漀氀漀爀㨀 爀最戀⠀㄀ 㤀Ⰰ ㄀㐀Ⰰ 㘀㤀⤀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀䘀刀∀㸀氀攀椀 㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀甀㸀㰀⼀戀㸀㰀⼀愀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀 ਀㰀瀀 挀氀愀猀猀㴀∀礀椀瘀㄀㤀㤀㐀㜀㔀㜀㔀㔀㤀䴀猀漀一漀爀洀愀氀∀ 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀 樀甀猀琀椀昀礀㬀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 䄀爀椀愀氀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀䘀刀∀㸀⸀ 吀漀琀漀搀愀琀̀Ⰱ 琀渀̀爁甀氀 愀 昀漀猀琀 挀漀渀搀甀猀 氀愀 猀攀搀椀甀氀 Poliţiei Municipale Vaslui, unde i s-a întocmit dosar de cercetare penală਀瀀攀渀琀爀甀 挀漀洀椀琀攀爀攀愀 椀渀昀爀愀挀挀椁甀渀椀氀漀爀 搀攀 搀椀猀琀爀甀最攀爀攀Ⰰ 甀氀琀爀愀樀 挀漀渀琀爀愀 戀甀渀甀爀椀氀漀爀 洀漀爀愀瘀甀爀椀 şi tulburarea ordinii şi liniştii publice", a declarat, joi, Mihaela਀帀琁爀愀甀戀Ⰰ 瀀甀爀琀̀琁漀爀甀氀 搀攀 挀甀瘀渀琀 愀氀 䤀倀䨀 嘀愀猀氀甀椀⸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀 ਀㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀 樀甀猀琀椀昀礀㬀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 䄀爀椀愀氀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀䘀刀∀㸀䐀甀瀀̀ 搀攀挀氀愀爀愀挀椁椀氀攀 搀愀琀攀 氀愀 倀漀氀椀挀椁攀Ⰰ 䌀椀瀀爀椀愀渀 伀渀漀昀爀攀椀 愀 fost dus de poliţişti şi la਀ 匀攀爀瘀椀挀椀甀氀 搀攀 䴀攀搀椀挀椀渀̀ 䰀攀最愀氀̀ 嘀愀猀氀甀椀Ⰰ 渀 瘀攀搀攀爀攀愀 爀攀挀漀氀琀̀爁椀椀 搀攀 probe biologice pentru a se stabili dacă tânărul a consumat substanţe਀椀渀琀攀爀稀椀猀攀⸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀 ਀㰀⼀琀搀㸀㰀⼀琀爀㸀㰀⼀琀戀漀搀礀㸀㰀⼀琀愀戀氀攀㸀 ਀㰀瀀㸀㄀㘀 搀攀挀攀洀戀爀椀攀 ㈀ ㄀ 㰀⼀瀀㸀

  http://www.adevarul.ro/actualitate/eveniment/Buzau-Frig_de_crapa_cartile_in_scoala_din_comuna_Merei_0_390561490.html ਀㰀⼀瀀㸀㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀 樀甀猀琀椀昀礀㬀 洀愀爀最椀渀㨀  挀洀  挀洀  瀀琀㬀∀ 挀氀愀猀猀㴀∀礀椀瘀㄀㤀㠀㄀㄀㄀㄀ ㈀㘀䴀猀漀一漀爀洀愀氀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 ✀猀愀渀猀ⴀ猀攀爀椀昀✀㬀 挀漀氀漀爀㨀 戀氀愀挀欀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀䤀吀∀㸀㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㌀∀㸀☀渀戀猀瀀㬀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀 

  Frig de crapă cărţile în şcoala din comuna Merei ਀㰀⼀瀀㸀㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀 樀甀猀琀椀昀礀㬀 洀愀爀最椀渀㨀  挀洀  挀洀  瀀琀㬀∀ 挀氀愀猀猀㴀∀礀椀瘀㄀㤀㠀㄀㄀㄀㄀ ㈀㘀䴀猀漀一漀爀洀愀氀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 ✀猀愀渀猀ⴀ猀攀爀椀昀✀㬀 挀漀氀漀爀㨀 戀氀愀挀欀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀䤀吀∀㸀㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㌀∀㸀☀渀戀猀瀀㬀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀 

  Copiii਀ 猀攀 挀栀椀渀甀椀攀猀挀 猀̀ 渀瘀攀挀攁 氀愀 漀 琀攀洀瀀攀爀愀琀甀爀̀ 搀攀 渀甀洀愀椀 㜀 最爀愀搀攀 䌀攀氀猀椀甀猀 渀  sălile de clasă din fostul cămin cultural. Lucrările la şcoala nouă sunt਀ 漀瀀爀椀琀攀 搀椀渀 氀椀瀀猀̀ 搀攀 昀漀渀搀甀爀椀Ⰰ 椀愀爀 攀氀攀瘀椀椀 渀瘀愀挀́ 渀 挀氀愀猀攀 椀洀瀀爀漀瘀椀稀愀琀攀⸀  Unii părinţi nu-şi mai lasă copiii la ore, de frică să nu se ਀洀戀漀氀渀̀瘁攀愀猀挀̀⸁㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀琀爀漀渀最㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀 

  Primii fulgi de zăpadă nu sunt un motiv de bucurie pentru elevii de la Şcoala Generală din comuna buzoiană Merei. Micuţii învaţă la o temperatură de numai 7 grade Celsius în câteva săli de clasă improvizate în incinta căminului cultural.

  Şcoala de iarnă
  ਀㰀⼀瀀㸀㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀 樀甀猀琀椀昀礀㬀 洀愀爀最椀渀㨀  挀洀  挀洀 ㄀㔀瀀琀㬀 戀愀挀欀最爀漀甀渀搀㨀 渀漀渀攀 爀攀瀀攀愀琀 猀挀爀漀氀氀  ─  ─ 眀栀椀琀攀㬀∀ 挀氀愀猀猀㴀∀礀椀瘀㄀㤀㠀㄀㄀㄀㄀ ㈀㘀䴀猀漀一漀爀洀愀氀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 ✀猀愀渀猀ⴀ猀攀爀椀昀✀㬀 挀漀氀漀爀㨀 戀氀愀挀欀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀䤀吀∀㸀㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㌀∀㸀䌀漀渀搀椀挀椁椀氀攀 inumane în care se face şcoală în Merei, prezentate pe larg de ਀Ḁ䄠搀攀瘀̀爁甀氀∀ 愀挀甀洀 搀漀甀̀ 氀甀渀椀Ⰰ 渀甀 猀ⴀ愀甀 猀挀栀椀洀戀愀琀⸀ 䰀愀 开持漀愀氀愀 搀椀渀 挀漀洀甀渀̀ 愀甀  început acum trei ani lucrări ample de renovare care au fost sistate din਀ 氀椀瀀猀̀ 搀攀 昀漀渀搀甀爀椀⸀ 䔀氀攀瘀椀椀 洀攀爀最 氀愀 漀爀攀 渀 昀漀猀琀甀氀 挀̀洁椀渀 挀甀氀琀甀爀愀氀Ⰰ 甀渀搀攀  există doar o sobă mică.
  ਀㰀⼀瀀㸀㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀 樀甀猀琀椀昀礀㬀 洀愀爀最椀渀㨀  挀洀  挀洀  瀀琀㬀∀ 挀氀愀猀猀㴀∀礀椀瘀㄀㤀㠀㄀㄀㄀㄀ ㈀㘀䴀猀漀一漀爀洀愀氀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 ✀猀愀渀猀ⴀ猀攀爀椀昀✀㬀 挀漀氀漀爀㨀 戀氀愀挀欀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀䤀吀∀㸀㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㌀∀㸀䄀挀攀愀猀琀愀 e ineficientă, întrucât hala imensă a fost împărţită în săli de clasă ਀瀀爀椀渀 搀甀氀愀瀀甀爀椀 瀀甀猀攀 瀀攀 瀀漀猀琀 搀攀 瀀攀爀攀挀椁⸀ 䌀甀 洀̀渁甀开椁 渀 洀椀渀椀Ⰰ 栀愀椀渀攀 最爀漀愀猀攀  şi fesuri în cap, elevii abia aşteaptă venirea pauzei pentru a-şi putea ਀搀攀稀洀漀爀挀椁 洀椀渀椀氀攀 氀渀最̀ 瘀攀挀栀攀愀 猀漀戀̀ 搀攀 琀攀爀愀挀漀琀̀⸁ 吀攀爀洀漀洀攀琀爀甀氀 搀攀 瀀攀  băncuţele lor arată doar 7 grade Celsius, când afară sunt -2. ਀㰀⼀瀀㸀㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀 樀甀猀琀椀昀礀㬀 洀愀爀最椀渀㨀  挀洀  挀洀  瀀琀㬀∀ 挀氀愀猀猀㴀∀礀椀瘀㄀㤀㠀㄀㄀㄀㄀ ㈀㘀䴀猀漀一漀爀洀愀氀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 ✀猀愀渀猀ⴀ猀攀爀椀昀✀㬀 挀漀氀漀爀㨀 戀氀愀挀欀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀䤀吀∀㸀㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㌀∀㸀䴀椀挀甀挀椁椀 au început să lipsească de la şcoală din cauza frigului pătrunzător, ਀椀愀爀 洀甀氀挀椁 搀椀渀琀爀攀 攀椀 猀ⴀ愀甀 洀戀漀氀渀̀瘁椀琀⸀ 䌀漀渀搀甀挀攀爀攀愀 开持漀氀椀椀 椀愀 渀 挀漀渀猀椀搀攀爀愀爀攀 sistarea cursurilor, pentru că în aceste condiţii nu pot preda. „Acum ਀猀甀渀琀 洀戀爀̀持愀挀椁 昀漀愀爀琀攀 最爀漀猀Ⰰ 搀愀爀 挀漀瀀椀椀椀 渀甀 瀀爀攀愀 洀愀椀 瀀漀琀 渀搀甀爀愀 昀爀椀最甀氀⸀  Deja au început să lipsească de la şcoală, pentru că sunt răciţi. N-am ਀愀氀琀̀ 猀漀氀甀挀椁攀 搀攀挀琀 猀̀ 渀挀栀椀搀 开持漀愀氀愀Ⰰ 搀愀挀̀ 瘀愀 昀椀 渀 挀漀渀琀椀渀甀愀爀攀 氀愀 昀攀氀  de  frig", explică directoarea Maria Drăghici. ਀㰀⼀瀀㸀㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀 樀甀猀琀椀昀礀㬀 洀愀爀最椀渀㨀  挀洀  挀洀  瀀琀㬀∀ 挀氀愀猀猀㴀∀礀椀瘀㄀㤀㠀㄀㄀㄀㄀ ㈀㘀䴀猀漀一漀爀洀愀氀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 ✀猀愀渀猀ⴀ猀攀爀椀昀✀㬀 挀漀氀漀爀㨀 戀氀愀挀欀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀䤀吀∀㸀㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㌀∀㸀䌀漀瀀椀椀椀 învaţă în frig, în timp ce Primăria se mândreşte cu un sediu modern de ਀琀爀攀椀 洀椀氀椀漀愀渀攀 搀攀 氀攀椀Ⰰ 爀椀搀椀挀愀琀 渀 甀爀洀̀ 挀甀 甀渀 愀渀⸀ 倀爀椀洀愀爀甀氀 猀瀀甀渀攀 挀̀  încearcă să găsească o soluţie pentru ca elevii să fie readuşi în vechea਀ 氀漀爀 开持漀愀氀̀⸁ 㰀戀爀㸀㰀戀爀㸀Ḁ䌠̀甁琀̀洁 戀愀渀椀 瀀攀渀琀爀甀 琀攀爀洀椀渀愀爀攀愀 开持漀氀椀椀⸀ 䄀洀 琀漀琀  aşteptat fonduri de la Guvern , dar degeaba. Până acum am reuşit să ਀愀洀攀渀愀樀̀洁 开愁猀攀 猀̀氁椀 搀攀 挀氀愀猀̀ 搀椀渀 渀漀甀愀 开持漀愀氀̀Ⰱ 搀愀爀 愀挀甀洀 渀甀 愀瘀攀洀 戀愀渀椀 搀攀  hornuri, ca să pornim centrala. Din păcate, unele săli de curs sunt şi ਀愀挀甀洀 昀̀爁̀ 最攀愀洀甀爀椀⸀ 吀爀攀戀甀椀攀 猀̀ 昀愀挀攀洀 爀漀猀琀 甀爀最攀渀琀 搀攀 ㄀ ⸀   搀攀 氀攀椀 挀愀 猀̀  mai achităm din datoriile către਀ 昀甀爀渀椀稀漀爀椀⸀ 䌀甀 琀漀愀琀攀 愀挀攀猀琀攀愀Ⰰ 猀瀀攀爀̀洁 挀愀 瀀渀̀ 渀 昀攀戀爀甀愀爀椀攀 猀̀ⴁ椀 瀀甀琀攀洀  muta în şcoală", spune primarul Ion Fătu.

  Părinţii s-au săturat ਀搀攀 瀀爀漀洀椀猀椀甀渀椀氀攀 愀甀琀漀爀椀琀̀持椁氀漀爀 开椁 猀瀀甀渀 挀̀ 猀攀 最渀搀攀猀挀 猀攀爀椀漀猀 猀̀ⴁ椀 挀椁渀̀ 瀀攀  micuţi acasă. „Nu mai credem în promisiuni. Cred că vor termina şi anii ਀搀攀 最椀洀渀愀稀椀甀 开椁 琀漀琀 渀甀 猀攀 瘀漀爀 洀甀琀愀 搀攀 愀挀漀氀漀⸀ 䌀漀瀀椀氀甀氀 洀攀甀 攀猀琀攀 渀 挀氀愀猀愀 愀  II-a şi a răcit de mai multe ori. Dacă va fi la fel  de frig, nu-l ਀瘀漀椀 洀愀椀 氀̀猁愀 氀愀 开持漀愀氀̀∁Ⰰ 愀瘀攀爀琀椀稀攀愀稀̀ 一椀挀漀氀攀琀愀 䄀氀攀挀甀 ⠀㌀㘀 搀攀 愀渀椀⤀⸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀 


  Ore la Primărie
  ਀㰀⼀瀀㸀㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀 樀甀猀琀椀昀礀㬀 洀愀爀最椀渀㨀  挀洀  挀洀  瀀琀㬀∀ 挀氀愀猀猀㴀∀礀椀瘀㄀㤀㠀㄀㄀㄀㄀ ㈀㘀䴀猀漀一漀爀洀愀氀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 ✀猀愀渀猀ⴀ猀攀爀椀昀✀㬀 挀漀氀漀爀㨀 戀氀愀挀欀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀䤀吀∀㸀㰀戀爀㸀㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㌀∀㸀䤀渀猀瀀攀挀琀漀爀甀氀 şcolar general îl sfătuieşte pe primar să găsească o soluţie ਀愀氀琀攀爀渀愀琀椀瘀̀ 瀀渀̀ 氀愀 昀椀渀愀氀椀稀愀爀攀愀 氀甀挀爀̀爁椀氀漀爀 氀愀 渀漀甀愀 开持漀愀氀̀⸁ Ḁ䤠ⴀ愀开 瀀爀漀瀀甀渀攀 primarului să găzduiască nişte clase în sediul primăriei pentru că şi ਀愀开愁 愀爀攀 猀瀀愀挀椁甀 攀砀挀攀搀攀渀琀愀爀⸀ 䔀甀 椀ⴀ愀洀 搀愀琀 搀攀樀愀 漀 猀漀氀甀挀椁攀Ⰰ 猀̀ 昀愀挀̀ 攀昀漀爀琀甀爀椀  proprii până când îşi recuperează banii din viramentele de la  ਀戀甀最攀琀甀氀 搀攀 猀琀愀琀⸀ 䔀砀椀猀琀̀ 漀 漀爀搀漀渀愀渀挀́ 挀愀爀攀 椀 瀀攀爀洀椀琀攀 猀̀ 猀攀 洀瀀爀甀洀甀琀攀 搀攀  la trezorerie ca să termine lucrările", explică inspectorul general ਀䘀氀漀爀椀渀愀 匀琀漀椀愀渀⸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀 

  "Copilul meu este în clasa a II-a şi a răcit de mai multe ori. Dacă va fi la fel de frig, nu-l voi mai lăsa la şcoală. "Nicoleta Alecu, părinte ਀㰀⼀瀀㸀㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀 樀甀猀琀椀昀礀㬀 洀愀爀最椀渀㨀  挀洀  挀洀  瀀琀㬀∀ 挀氀愀猀猀㴀∀礀椀瘀㄀㤀㠀㄀㄀㄀㄀ ㈀㘀䴀猀漀一漀爀洀愀氀∀㸀㰀椀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 ✀猀愀渀猀ⴀ猀攀爀椀昀✀㬀 挀漀氀漀爀㨀 戀氀愀挀欀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀䤀吀∀㸀㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㌀∀㸀☀渀戀猀瀀㬀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀椀㸀 

    ਀㰀⼀瀀㸀㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀 樀甀猀琀椀昀礀㬀 洀愀爀最椀渀㨀  挀洀  挀洀  瀀琀㬀∀ 挀氀愀猀猀㴀∀礀椀瘀㄀㤀㠀㄀㄀㄀㄀ ㈀㘀䴀猀漀一漀爀洀愀氀∀㸀㰀椀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 ✀猀愀渀猀ⴀ猀攀爀椀昀✀㬀 挀漀氀漀爀㨀 戀氀愀挀欀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀䤀吀∀㸀㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㌀∀㸀☀渀戀猀瀀㬀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀椀㸀 

  http://www.adevarul.ro/locale/slatina/Slatina-_Un_elev_premiant_si_cei_patru_frati_ai_sai_vor_face_Sarbatorile_in_strada_0_391161002.html ਀㰀⼀瀀㸀㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀 樀甀猀琀椀昀礀㬀 氀椀渀攀ⴀ栀攀椀最栀琀㨀 渀漀爀洀愀氀㬀 洀愀爀最椀渀㨀 㘀瀀琀  挀洀 ㄀㈀瀀琀㬀 戀愀挀欀最爀漀甀渀搀㨀 渀漀渀攀 爀攀瀀攀愀琀 猀挀爀漀氀氀  ─  ─ 眀栀椀琀攀㬀∀ 挀氀愀猀猀㴀∀礀椀瘀㄀㤀㠀㄀㄀㄀㄀ ㈀㘀栀攀愀搀攀爀∀㸀㰀戀 猀琀礀氀攀㴀∀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 ✀猀愀渀猀ⴀ猀攀爀椀昀✀㬀 挀漀氀漀爀㨀 戀氀愀挀欀㬀 昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀 ㄀㐀瀀琀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀䤀吀∀㸀匀氀愀琀椀渀愀㨀 唀渀 攀氀攀瘀 瀀爀攀洀椀愀渀琀 开椁 挀攀椀 瀀愀琀爀甀 昀爀愀挀椁 愀椀 猀̀椁 瘀漀爀 昀愀挀攀 匀̀爁戀̀琁漀爀椀氀攀 渀 猀琀爀愀搀̀㰁⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀戀㸀 

  Reprezentanţii਀ 倀爀椀洀̀爁椀攀椀 匀氀愀琀椀渀愀 猀瀀甀渀 挀̀ 瘀椀渀漀瘀愀挀椁 搀攀 愀挀攀愀猀琀̀ 猀椀琀甀愀挀椁攀 猀甀渀琀 瀀̀爁椀渀挀椁椀  minorilor, care au refuzat mai multe locuinţe ce le-au fost puse la ਀搀椀猀瀀漀稀椀挀椁攀⸀ 㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀琀爀漀渀最㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀 

  Cinci਀ 挀漀瀀椀椀 搀椀渀 洀甀渀椀挀椀瀀椀甀氀 匀氀愀琀椀渀愀Ⰰ 搀椀渀琀爀攀 挀愀爀攀 甀渀甀氀 瀀爀攀洀椀愀渀琀Ⰰ 瘀漀爀 瀀攀琀爀攀挀攀  Sărbătorile în lacrimi. Aceştia au ajuns ieri în stradă, după ce ਀瀀漀氀椀挀椁开琁椀椀 开椁 甀渀 攀砀攀挀甀琀漀爀 樀甀搀攀挀̀琁漀爀攀猀挀 氀攀ⴀ愀甀 瀀甀猀 猀攀挀栀攀猀琀爀甀 瀀攀 挀愀猀愀 渀  care locuiau cu mama şi tatăl lor, Paula şi Ionel Ciungu. Copiii, care ਀愀甀 瘀爀猀琀攀 挀甀瀀爀椀渀猀攀 渀琀爀攀 㐀 开椁 ㄀㜀 愀渀椀Ⰰ 渀甀 洀愀椀 瀀漀琀 洀攀爀最攀 渀椀挀椀 氀愀 开持漀愀氀̀  pentru că hainele şi rechizitele le-au rămas în imobilul pe care oamenii਀ 氀攀最椀椀 愀甀 瀀甀猀 氀愀挀̀琁⸀ 䐀攀渀椀猀 䌀椀甀渀最甀Ⰰ 搀攀 漀瀀琀 愀渀椀Ⰰ 攀氀攀瘀 渀 挀氀愀猀愀 愀 䤀䤀ⴀ愀 氀愀  Colegiul Naţional Ion Minulescu, este unul dintre cei cinci copii ai ਀猀漀挀椁氀漀爀 䌀椀甀渀最甀⸀ 㰀戀㸀ᰀ䔠 琀爀椀猀琀 瀀攀渀琀爀甀 挀̀ 洀椀渀攀 ⠀愀猀琀̀稁椀 渀⸀爀⸀⤀ 愀爀攀 猀攀爀戀愀爀攀 氀愀 şcoală şi nu poate merge fiindcă nu l-am pregătit, nu i-am luat cadouri. Cum să se ducă aşa?”,਀ 愀 猀瀀甀猀 倀愀甀氀愀 䌀椀甀渀最甀Ⰰ 洀愀洀愀 戀̀椁愀琀甀氀甀椀⸀ 䐀攀渀椀猀 攀猀琀攀 最攀渀椀甀氀 昀愀洀椀氀椀攀椀⸀ 䄀爀攀  numai note bune la şcoală, iar învăţătoarea lui spune că este un copil ਀攀砀攀洀瀀氀愀爀⸀ 㰀戀㸀ᰀ䔠 甀渀 攀氀攀瘀 昀漀愀爀琀攀 戀甀渀Ⰰ 攀砀攀洀瀀氀愀爀 愀开 瀀甀琀攀愀 猀瀀甀渀攀⸀ 䄀渀甀氀 琀爀攀挀甀琀 a luat premiul I, iar anul acesta are numai calificative foarte bine. ਀嘀爀攀愀甀 猀̀ 瘀̀ 猀瀀甀渀 挀̀ 氀愀 渀椀瘀攀氀 搀攀 挀氀愀猀愀 愀 䤀䤀 ጀ愠Ⰰ 挀漀瀀椀氀甀氀 挀椀琀攀开琁攀 昀漀愀爀琀攀  bine la limba română. Anul trecut a participat la concursul naţional ਀ᰀ传氀椀洀瀀椀挀椀椀 䌀甀渀漀愀开琁攀爀椀椀ᴀⰠ 甀渀搀攀 愀 漀戀挀椁渀甀琀 爀攀稀甀氀琀愀琀攀 戀甀渀攀⸀☀渀戀猀瀀㬀 䔀 甀渀 挀漀瀀椀氀 foarte deştept şi bine îngrijit”, a spus Despina Badea, învăţătoarea copilului.

  “Primăria îşi bate joc de noi”
  ਀㰀⼀瀀㸀㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀 樀甀猀琀椀昀礀㬀 洀愀爀最椀渀㨀  挀洀  挀洀  瀀琀㬀∀ 挀氀愀猀猀㴀∀礀椀瘀㄀㤀㠀㄀㄀㄀㄀ ㈀㘀䴀猀漀一漀爀洀愀氀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 ✀猀愀渀猀ⴀ猀攀爀椀昀✀㬀 挀漀氀漀爀㨀 戀氀愀挀欀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀䤀吀∀㸀㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㌀∀㸀䘀愀洀椀氀椀愀 Ciungu locuieşte din 1993 în acel imobil de pe strada George Poboran ਀挀愀爀攀Ⰰ 搀甀瀀̀ 渀搀攀氀甀渀最椀 瀀爀漀挀攀猀攀Ⰰ 愀 昀漀猀琀 爀攀瘀攀渀搀椀挀愀琀 搀攀 瘀攀挀栀椀甀氀 瀀爀漀瀀爀椀攀琀愀爀  prin hotărâre definitivă şi irevocabilă. Reprezentanţii Primăriei ਀匀氀愀琀椀渀愀 猀瀀甀渀 挀̀ 挀攀椀 挀椀渀挀椀 挀漀瀀椀椀 愀甀 愀樀甀渀猀 渀 猀琀爀愀搀̀ 搀椀渀 挀愀甀稀愀 瀀̀爁椀渀挀椁氀漀爀⸀ “Noi le-am oferit mai multe locuinţe, dar ei le-au refuzat de ਀昀椀攀挀愀爀攀 搀愀琀̀⸁ 䰀攀 瘀漀洀 搀愀 甀渀 愀瀀愀爀琀愀洀攀渀琀 挀甀 琀爀攀椀 挀愀洀攀爀攀 渀 挀愀爀攀 猀̀ 瀀漀愀琀̀  sta cu copiii”, a spus Ana Anghel, viceprimarul Slatinei. Paula şi ਀䤀漀渀攀氀 䌀椀甀渀最甀 渀攀愀最̀ 昀愀瀀琀甀氀 挀̀ 爀攀瀀爀攀稀攀渀琀愀渀挀椁椀 瀀爀椀洀̀爁椀攀椀 猀ⴀ愀爀 昀椀 漀昀攀爀椀琀  să-i ajute. “Nu este adevărat. Primăria îşi bate joc de noi. Acuma ਀瘀爀攀愀 猀̀ 渀攀 搀攀愀 甀渀 愀瀀愀爀愀琀愀洀攀渀琀 挀愀爀攀 渀甀 愀爀攀 最愀稀攀Ⰰ 挀甀爀攀渀琀 攀氀攀挀琀爀椀挀Ⰰ  căldură. Nu ne putem duce cu copiii acolo”, susţine਀ 昀攀洀攀椀愀⸀ 㰀戀爀㸀㰀戀爀㸀匀漀挀椁椀 䌀椀甀渀最甀 开椁 挀漀瀀椀椀椀 氀漀爀 愀甀 搀漀爀洀椀琀 瀀攀猀琀攀 渀漀愀瀀琀攀 氀愀  rude. Ei spun că de astăzi nu ştiu ce vor face şi cum vor rezista ਀昀爀椀最甀氀甀椀 搀攀 愀昀愀爀̀⸁㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀 

    ਀㰀⼀瀀㸀㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀 樀甀猀琀椀昀礀㬀 洀愀爀最椀渀㨀  挀洀  挀洀  瀀琀㬀∀ 挀氀愀猀猀㴀∀礀椀瘀㄀㤀㠀㄀㄀㄀㄀ ㈀㘀䴀猀漀一漀爀洀愀氀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 ✀猀愀渀猀ⴀ猀攀爀椀昀✀㬀 挀漀氀漀爀㨀 戀氀愀挀欀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀䤀吀∀㸀㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㌀∀㸀☀渀戀猀瀀㬀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀 

    ਀㰀⼀瀀㸀㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀 樀甀猀琀椀昀礀㬀 洀愀爀最椀渀㨀  挀洀  挀洀  瀀琀㬀∀ 挀氀愀猀猀㴀∀礀椀瘀㄀㤀㠀㄀㄀㄀㄀ ㈀㘀䴀猀漀一漀爀洀愀氀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 ✀猀愀渀猀ⴀ猀攀爀椀昀✀㬀 挀漀氀漀爀㨀 爀攀搀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀䤀吀∀㸀㰀愀 爀攀氀㴀∀渀漀昀漀氀氀漀眀∀ 琀愀爀最攀琀㴀∀开戀氀愀渀欀∀ 栀爀攀昀㴀∀栀琀琀瀀㨀⼀⼀眀眀眀⸀愀搀攀瘀愀爀甀氀⸀爀漀⼀氀漀挀愀氀攀⼀戀漀琀漀猀愀渀椀⼀䈀漀琀漀猀愀渀椀ⴀ开䔀砀攀洀瀀氀甀开搀攀开猀漀氀椀搀愀爀椀琀愀琀攀ⴀ开䔀氀攀瘀椀椀开搀攀开氀愀开䌀漀氀攀最椀甀氀开䔀洀椀渀攀猀挀甀开愀甀开挀愀渀琀愀琀开愀猀攀愀爀愀开挀愀开猀愀开椀猀椀开愀樀甀琀攀开挀漀氀攀最椀椀开攀洀椀渀攀渀琀椀开搀愀爀开猀愀爀愀挀椀ⴀ开䄀猀琀愀稀椀ⴀ㔀  开搀攀开氀攀椀ⴀ猀琀爀愀渀猀椀开搀椀渀开瘀愀渀稀愀爀攀愀开戀椀氀攀琀攀氀漀爀ⴀ瘀漀爀开愀樀甀渀最攀开氀愀开攀椀开 开㌀㤀㄀㄀㘀 㤀㠀 ⸀栀琀洀氀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀挀漀氀漀爀㨀 爀攀搀㬀∀㸀㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㌀∀㸀栀琀琀瀀㨀⼀⼀眀眀眀⸀愀搀攀瘀愀爀甀氀⸀爀漀⼀氀漀挀愀氀攀⼀戀漀琀漀猀愀渀椀⼀䈀漀琀漀猀愀渀椀ⴀ开䔀砀攀洀瀀氀甀开搀攀开猀漀氀椀搀愀爀椀琀愀琀攀ⴀ开䔀氀攀瘀椀椀开搀攀开氀愀开䌀漀氀攀最椀甀氀开䔀洀椀渀攀猀挀甀开愀甀开挀愀渀琀愀琀开愀猀攀愀爀愀开挀愀开猀愀开椀猀椀开愀樀甀琀攀开挀漀氀攀最椀椀开攀洀椀渀攀渀琀椀开搀愀爀开猀愀爀愀挀椀ⴀ开䄀猀琀愀稀椀ⴀ㔀  开搀攀开氀攀椀ⴀ猀琀爀愀渀猀椀开搀椀渀开瘀愀渀稀愀爀攀愀开戀椀氀攀琀攀氀漀爀ⴀ瘀漀爀开愀樀甀渀最攀开氀愀开攀椀开 开㌀㤀㄀㄀㘀 㤀㠀 ⸀栀琀洀氀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀愀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀 

    ਀㰀⼀瀀㸀㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀 樀甀猀琀椀昀礀㬀 氀椀渀攀ⴀ栀攀椀最栀琀㨀 渀漀爀洀愀氀㬀 洀愀爀最椀渀㨀 㘀瀀琀  挀洀 ㄀㈀瀀琀㬀 戀愀挀欀最爀漀甀渀搀㨀 渀漀渀攀 爀攀瀀攀愀琀 猀挀爀漀氀氀  ─  ─ 眀栀椀琀攀㬀∀ 挀氀愀猀猀㴀∀礀椀瘀㄀㤀㠀㄀㄀㄀㄀ ㈀㘀栀攀愀搀攀爀∀㸀㰀戀 猀琀礀氀攀㴀∀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 ✀猀愀渀猀ⴀ猀攀爀椀昀✀㬀 挀漀氀漀爀㨀 戀氀愀挀欀㬀 昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀 ㄀㐀瀀琀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀䤀吀∀㸀䈀漀琀漀开愁渀椀㨀 䔀砀攀洀瀀氀甀 搀攀 猀漀氀椀搀愀爀椀琀愀琀攀㨀 匀瀀攀挀琀愀挀漀氀 甀洀愀渀椀琀愀爀 瀀攀渀琀爀甀 猀瀀爀椀樀椀渀椀爀攀愀 攀氀攀瘀椀氀漀爀 攀洀椀渀攀渀挀椁 搀愀爀 猀̀爁愀挀椀 搀攀 氀愀 䌀漀氀攀最椀甀氀 䔀洀椀渀攀猀挀甀 ℀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀戀㸀 

  Prima਀ 瀀愀爀琀攀 愀 猀瀀攀挀琀愀挀漀氀甀氀甀椀 愀 昀漀猀琀 爀攀稀攀爀瘀愀琀 挀漀氀椀渀搀攀氀漀爀 开椁 漀戀椀挀攀椀甀爀椀氀漀爀 搀攀  iarnă. Corul micilor elevi ai Colegiului au deschis spectacolul cu două ਀瀀椀攀猀攀 搀攀 椀愀爀渀̀ 开椁 愀甀 挀爀攀愀琀 愀琀洀漀猀昀攀爀愀 搀攀 猀̀爁戀̀琁漀愀爀攀⸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀 

  A਀ 搀漀甀愀 瀀愀爀琀攀 愀 猀瀀攀挀琀愀挀漀氀甀氀甀椀 甀洀愀渀椀琀愀爀 愀 猀琀愀琀 猀甀戀 猀攀洀渀甀氀 愀爀琀攀椀 ⸀ 䄀挀琀漀爀椀椀  liceei din cadrul „Atelierului de Teatru" au pus în scenă piesa „Ivona" ਀∀Ⰰ ☀渀戀猀瀀㬀渀 爀攀最椀愀 氀甀椀 䰀攀渀甀开 吀攀漀搀漀爀愀 䴀漀爀愀爀甀Ⰰ 瀀椀攀猀̀ 挀愀爀攀 氀攀ⴀ愀 愀搀甀猀  liceenilor trofeul Festivalului Amfiteatru 2010. ਀㰀⼀瀀㸀㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀 樀甀猀琀椀昀礀㬀 洀愀爀最椀渀㨀  挀洀  挀洀 ㄀㔀瀀琀㬀 戀愀挀欀最爀漀甀渀搀㨀 渀漀渀攀 爀攀瀀攀愀琀 猀挀爀漀氀氀  ─  ─ 眀栀椀琀攀㬀∀ 挀氀愀猀猀㴀∀礀椀瘀㄀㤀㠀㄀㄀㄀㄀ ㈀㘀䴀猀漀一漀爀洀愀氀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 ✀猀愀渀猀ⴀ猀攀爀椀昀✀㬀 挀漀氀漀爀㨀 戀氀愀挀欀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀䤀吀∀㸀㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㌀∀㸀倀攀猀琀攀 5000 de lei s-au strâns din vânzarea biletelor iar banii vor ajunge ਀愀猀琀̀稁椀 氀愀 挀攀椀 洀愀椀 戀甀渀椀 攀氀攀瘀椀 愀椀 挀漀氀攀最椀甀氀甀椀 挀愀爀攀 愀甀 漀 猀椀琀甀愀挀椁攀 洀愀琀攀爀椀愀氀̀  precară. " Sunt elevi olimpici care fac cinste colegiului dar care nu au਀ 漀 猀椀琀甀愀挀椁愀 洀愀琀攀爀椀愀氀̀ 戀甀渀̀⸁ ☀渀戀猀瀀㬀倀爀椀渀 愀挀攀猀琀 猀瀀攀挀琀愀挀漀氀 甀洀愀渀椀琀愀爀 愀洀 搀漀爀椀琀 să le aducem bucurie şi sprijin  înaintea sărbătorilor de iarnă" a਀ 搀攀挀氀愀爀愀琀 䰀漀爀攀搀愀渀愀 䈀漀琀攀稀愀琀甀Ⰰ 搀椀爀攀挀琀漀爀甀氀 䌀漀氀攀最椀甀氀甀椀 一愀挀椁漀渀愀氀 Ḁ†䴀椀栀愀椀  Eminescu". ਀㰀⼀瀀㸀㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀 樀甀猀琀椀昀礀㬀 洀愀爀最椀渀㨀  挀洀  挀洀  瀀琀㬀∀ 挀氀愀猀猀㴀∀礀椀瘀㄀㤀㠀㄀㄀㄀㄀ ㈀㘀䴀猀漀一漀爀洀愀氀∀㸀㰀戀 猀琀礀氀攀㴀∀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 ✀猀愀渀猀ⴀ猀攀爀椀昀✀㬀 挀漀氀漀爀㨀 爀攀搀㬀 昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀 ㄀㘀瀀琀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀䤀吀∀㸀 ☀渀戀猀瀀㬀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀戀㸀 

    ਀㰀⼀瀀㸀㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀 樀甀猀琀椀昀礀㬀 洀愀爀最椀渀㨀  挀洀  挀洀  瀀琀㬀∀ 挀氀愀猀猀㴀∀礀椀瘀㄀㤀㠀㄀㄀㄀㄀ ㈀㘀䴀猀漀一漀爀洀愀氀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 ✀猀愀渀猀ⴀ猀攀爀椀昀✀㬀 挀漀氀漀爀㨀 爀攀搀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀䤀吀∀㸀㰀愀 爀攀氀㴀∀渀漀昀漀氀氀漀眀∀ 琀愀爀最攀琀㴀∀开戀氀愀渀欀∀ 栀爀攀昀㴀∀栀琀琀瀀㨀⼀⼀眀眀眀⸀挀愀瀀椀琀愀氀⸀爀漀⼀搀攀琀愀氀椀椀ⴀ愀爀琀椀挀漀氀攀⼀猀琀椀爀椀⼀爀攀椀渀挀攀瀀攀ⴀ猀攀稀漀渀甀氀ⴀ愀渀最愀樀愀爀椀氀漀爀ⴀ搀攀ⴀ猀攀昀椀ⴀ氀愀ⴀ猀琀愀琀ⴀ㄀㐀㈀㌀㄀㤀⸀栀琀洀氀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀挀漀氀漀爀㨀 爀攀搀㬀∀㸀㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㌀∀㸀栀琀琀瀀㨀⼀⼀眀眀眀⸀挀愀瀀椀琀愀氀⸀爀漀⼀搀攀琀愀氀椀椀ⴀ愀爀琀椀挀漀氀攀⼀猀琀椀爀椀⼀爀攀椀渀挀攀瀀攀ⴀ猀攀稀漀渀甀氀ⴀ愀渀最愀樀愀爀椀氀漀爀ⴀ搀攀ⴀ猀攀昀椀ⴀ氀愀ⴀ猀琀愀琀ⴀ㄀㐀㈀㌀㄀㤀⸀栀琀洀氀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀愀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀 

    ਀㰀⼀瀀㸀㰀栀㄀ 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀 樀甀猀琀椀昀礀㬀 洀愀爀最椀渀㨀 愀甀琀漀  挀洀㬀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 ✀猀愀渀猀ⴀ猀攀爀椀昀✀㬀 挀漀氀漀爀㨀 爀最戀⠀㔀㄀Ⰰ 㔀㄀Ⰰ 㔀㄀⤀㬀 昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀 ㄀㐀瀀琀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀䘀刀∀㸀刀攀渀挀攀瀀攀 猀攀稀漀渀甀氀 愀渀最愀樀̀爁椀氀漀爀 搀攀 ᤀ攂昀椀 氀愀 猀琀愀琀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀栀㄀㸀 

  După਀ 挀攀 愀甀琀漀爀椀琀̀ᬁ椂氀攀 愀甀 愀渀甀渀ᬀ愂琀 挀̀ 渀甀洀̀爁甀氀 戀甀最攀琀愀爀椀氀漀爀 猀攀 瘀愀 爀攀搀甀挀攀  simțitor, angajările în sectorul de stat se reiau. Unele instituții își ਀爀攀挀爀甀琀攀愀稀̀ 攀挀栀椀瀀攀氀攀 搀攀 挀漀渀搀甀挀攀爀攀 搀椀渀 琀攀爀椀琀漀爀椀甀⸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀 

  Agenția਀ 一愀ᬀ椂漀渀愀氀̀ 愀 䘀甀渀挀ᬀ椂漀渀愀爀椀관氀漀爀 倀甀戀氀椀挀椀 ⠀䄀一䘀倀⤀ 漀爀最愀渀椀稀攀愀稀̀Ⰱ 渀 愀挀攀愀猀琀̀  lună, concursuri ­pentru ocuparea a nu mai puțin  de 185 de posturi਀ 瀀攀渀琀爀甀 昀甀渀挀ᬀ椂椀 瀀甀戀氀椀挀攀 瘀愀挀愀渀琀攀 猀愀甀 瘀愀挀愀渀琀攀 琀攀洀瀀漀爀愀爀⸀ 㜀㠀 搀椀渀琀爀攀 愀挀攀猀琀攀愀  sunt rezervate pentru directorii din diferite instituții de stat. ਀匀椀琀甀愀ᬀ椂愀 渀甀 攀 攀砀挀攀瀀ᬀ椂漀渀愀氀̀ 搀攀漀愀爀攀挀攀 挀漀渀猀甀爀猀甀爀椀 猀ⴀ愀甀 洀愀椀 漀爀最愀渀椀稀愀琀 ᤀ椂 渀  celelalte luni ale lui 2010. ਀㰀⼀瀀㸀㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀 樀甀猀琀椀昀礀㬀 洀愀爀最椀渀㨀  挀洀  挀洀  瀀琀㬀∀ 挀氀愀猀猀㴀∀礀椀瘀㄀㤀㠀㄀㄀㄀㄀ ㈀㘀䴀猀漀一漀爀洀愀氀∀㸀㰀戀 猀琀礀氀攀㴀∀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 ✀猀愀渀猀ⴀ猀攀爀椀昀✀㬀 挀漀氀漀爀㨀 爀攀搀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀䘀刀∀㸀㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㌀∀㸀☀渀戀猀瀀㬀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀戀㸀 

  De਀ 攀砀攀洀瀀氀甀Ⰰ 渀 猀攀瀀琀攀洀戀爀椀攀 猀ⴀ愀 挀̀甁琀愀琀 猀攀挀爀攀琀愀爀 最攀渀攀爀愀氀 瀀攀渀琀爀甀 䄀甀琀漀爀椀琀愀琀攀愀  Națională pentru Tineret și Sport, iar în noiembrie a plouat cu anunțuri਀ 搀攀 爀攀挀爀甀琀愀爀攀⸀ 䐀攀 䈀爀甀洀愀爀 猀ⴀ愀甀 昀̀持甀琀 愀渀最愀樀̀爁椀 氀愀 洀愀椀 洀甀氀琀攀 猀攀爀瘀椀挀椀椀  tehnice zonale ale Agenției Naționale pentru Ameliorare și Reproducție ਀渀 娀漀漀琀攀渀椀攀Ⰰ 氀愀 挀攀渀琀爀攀氀攀 樀甀搀攀ᬀ攂渀攀 愀氀攀 䄀最攀渀ᬀ椂攀椀 搀攀 倀氀̀ᬁ椂 ᤀ椂 䤀渀琀攀爀瘀攀渀ᬀ椂攀  pentru Agricultură, la 15 direcții județene sanitar-veterinare și pentru਀ 猀椀最甀관爀愀渀ᬀ愂 愀氀椀洀攀渀琀攀氀漀爀⸀ 䴀椀渀椀猀琀攀爀甀氀 䘀椀渀愀渀ᬀ攂氀漀爀 愀 爀攀挀爀甀琀愀琀 甀渀 搀椀爀攀挀琀漀爀  general adjunct, iar cel de Interne, un director general.
  Luna ਀愀挀攀愀猀琀愀Ⰰ 挀攀氀攀 洀愀椀 洀甀氀琀攀 瀀漀猀琀甀爀椀 猀挀漀愀猀攀 氀愀 挀漀渀挀甀爀猀 猀甀渀琀 氀愀 愀最攀渀ᬀ椂椀  județene pentru protecția mediului (AJPM): 34 de directori executivi și ਀㄀㘀 搀攀 愀搀樀甀渀挀ᬀ椂⸀
  ਀㰀⼀瀀㸀㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀 樀甀猀琀椀昀礀㬀 氀椀渀攀ⴀ栀攀椀最栀琀㨀 ㄀㌀⸀㔀瀀琀㬀 洀愀爀最椀渀㨀  挀洀  挀洀  瀀琀㬀∀ 挀氀愀猀猀㴀∀礀椀瘀㄀㤀㠀㄀㄀㄀㄀ ㈀㘀䴀猀漀一漀爀洀愀氀∀㸀㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㌀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 ✀猀愀渀猀ⴀ猀攀爀椀昀✀㬀 挀漀氀漀爀㨀 爀最戀⠀㔀㄀Ⰰ 㔀㄀Ⰰ 㔀㄀⤀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀䔀一∀㸀䐀攀 ce se reînnoiește aproape întreaga conducere a AJPM? Din informațiile ਀昀甀爀渀椀稀愀琀攀 搀攀 䴀椀渀椀猀琀攀爀甀氀 䴀攀搀椀甀氀甀椀Ⰰ 挀漀渀搀甀挀攀爀攀愀 愀最攀渀挀椁椀氀漀爀 瀀攀渀琀爀甀 瀀爀漀琀攀挀挀椁愀 mediului este asigurată la acest moment prin promovarea temporară a ਀甀渀漀爀 昀甀渀挀挀椁漀渀愀爀椀 搀椀渀 挀愀搀爀甀氀 愀挀攀猀琀漀爀愀Ⰰ 挀甀 愀瘀椀稀甀氀 䄀一䘀倀 开椁 渀甀洀椀挀椁 瀀爀椀渀  ordinul ministrului mediului şi pădurilor. De aceea, conducerea agenției, cu acordul ministerului, a solicitat ANFP organizarea concursurilor.
  ਀㰀⼀瀀㸀㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀 樀甀猀琀椀昀礀㬀 氀椀渀攀ⴀ栀攀椀最栀琀㨀 ㄀㌀⸀㔀瀀琀㬀 洀愀爀最椀渀㨀  挀洀  挀洀  瀀琀㬀∀ 挀氀愀猀猀㴀∀礀椀瘀㄀㤀㠀㄀㄀㄀㄀ ㈀㘀䴀猀漀一漀爀洀愀氀∀㸀㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㌀∀㸀㰀戀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 ✀猀愀渀猀ⴀ猀攀爀椀昀✀㬀 挀漀氀漀爀㨀 爀最戀⠀㔀㄀Ⰰ 㔀㄀Ⰰ 㔀㄀⤀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀䤀吀∀㸀伀爀搀漀渀愀渀ᬀ愂 挀愀爀攀 戀氀漀挀栀攀愀稀̀ 瀀漀猀琀甀爀椀氀攀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀戀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 ✀猀愀渀猀ⴀ猀攀爀椀昀✀㬀 挀漀氀漀爀㨀 爀最戀⠀㔀㄀Ⰰ 㔀㄀Ⰰ 㔀㄀⤀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀䤀吀∀㸀 㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀 

  Cum਀ 猀ⴀ愀 愀樀甀渀猀 愀椀挀椀㼀 䄀最攀渀挀椁椀氀攀 爀攀最椀漀渀愀氀攀⼀樀甀搀攀挀攁渀攀 瀀攀渀琀爀甀 瀀爀漀琀攀挀挀椁愀 洀攀搀椀甀氀甀椀  au fost conduse de directori coordonatori, ce aveau calitatea de ਀瀀攀爀猀漀渀愀氀 挀漀渀琀爀愀挀琀甀愀氀Ⰰ 渀甀洀椀挀椁 搀攀 䴀椀渀椀猀琀攀爀甀氀 䴀攀搀椀甀氀甀椀Ⰰ 渀 戀愀稀愀 伀唀䜀 渀爀⸀  37/2009. Acest act normativ a fost abrogat de OUG nr. 105/2009. Însă, ਀愀洀戀攀氀攀 愀挀琀攀 渀漀爀洀愀琀椀瘀攀 愀甀 昀漀猀琀 搀攀挀氀愀爀愀琀攀 渀攀挀漀渀猀琀椀琀甀挀椁漀渀愀氀攀 开椁 挀愀 甀爀洀愀爀攀  s-a revenit la funcţia publică de director executiv al agenţiei ਀爀攀最椀漀渀愀氀攀⼀樀甀搀攀挀攁渀攀 瀀攀渀琀爀甀 瀀爀漀琀攀挀挀椁愀 洀攀搀椀甀氀甀椀⸀ 䰀愀 洀漀洀攀渀琀甀氀 挀渀搀 猀ⴀ愀  revenit la această funcţie, toate posturile au devenit vacante. Salariul਀ 洀攀搀椀甀 渀攀琀 愀氀 甀渀甀椀 搀椀爀攀挀琀漀爀 攀砀攀挀甀琀椀瘀⼀搀椀爀攀挀琀漀爀 攀砀攀挀甀琀椀瘀 愀搀樀甀渀挀琀 攀猀琀攀 搀攀  2.000 de lei. În acest਀ 猀愀氀愀爀椀甀 猀甀渀琀 挀甀瀀爀椀渀猀攀 开椁 猀瀀漀爀甀爀椀氀攀 瀀攀渀琀爀甀 椀渀搀攀洀渀椀稀愀挀椁愀 搀攀 挀漀渀搀甀挀攀爀攀 开椁 搀攀 瘀攀挀栀椀洀攀⸀ 㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀 

  Oportunitatea angajărilor la stat ਀㰀⼀瀀㸀㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀 樀甀猀琀椀昀礀㬀 氀椀渀攀ⴀ栀攀椀最栀琀㨀 ㄀㌀⸀㔀瀀琀㬀 洀愀爀最椀渀㨀  挀洀  挀洀  瀀琀㬀∀ 挀氀愀猀猀㴀∀礀椀瘀㄀㤀㠀㄀㄀㄀㄀ ㈀㘀䴀猀漀一漀爀洀愀氀∀㸀㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㌀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 ✀猀愀渀猀ⴀ猀攀爀椀昀✀㬀 挀漀氀漀爀㨀 爀最戀⠀㔀㄀Ⰰ 㔀㄀Ⰰ 㔀㄀⤀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀䘀刀∀㸀伀 situație similară apare la inspectoratele teritoriale de muncă, care ਀瀀甀渀 氀愀 戀̀琁愀椀攀 㐀  搀攀 瀀漀猀琀甀爀椀Ⰰ 挀琀攀 ㈀  瀀攀渀琀爀甀 椀渀猀瀀攀挀琀漀爀椀ⴀᤀ攂昀椀 ᤀ椂 ㈀  瀀攀渀琀爀甀 adjuncți. Conform Ministerului Muncii, în prezent, funcţiile publice de਀ 挀漀渀搀甀挀攀爀攀 瘀愀挀愀渀琀攀 搀攀 椀渀猀瀀攀挀琀漀爀ⴀ开攁昀 开椁 椀渀猀瀀攀挀琀漀爀ⴀ开攁昀 愀搀樀甀渀挀琀 猀甀渀琀  exercitate cu caracter temporar de funcţionari publici din cadrul ਀椀渀猀瀀攀挀琀漀爀愀琀攀氀漀爀 琀攀爀椀琀漀爀椀愀氀攀 搀攀 洀甀渀挀̀⸁ 匀愀氀愀爀椀甀氀 洀攀搀椀甀 渀攀琀 瀀攀渀琀爀甀 昀甀渀挀挀椁愀  de inspector-şef este de 1.776 lei, iar pentru cea de inspector-şef ਀愀搀樀甀渀挀琀Ⰰ 搀攀 ㄀⸀㘀㔀㔀 氀攀椀⸀ 츀渀 猀愀氀愀爀椀甀氀 渀攀琀 攀猀琀攀 椀渀挀氀甀猀̀ 椀渀搀攀洀渀椀稀愀挀椁愀 搀攀  conducere şi sporul de 25% corespunzător unui funcţionar public cu o ਀瘀攀挀栀椀洀攀 渀 洀甀渀挀̀ 搀攀 瀀攀猀琀攀 ㈀  愀渀椀⸀ 㰀戀爀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 ✀猀愀渀猀ⴀ猀攀爀椀昀✀㬀 挀漀氀漀爀㨀 爀最戀⠀㔀㄀Ⰰ 㔀㄀Ⰰ 㔀㄀⤀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀䤀吀∀㸀匀攀 mai caută directori și în cadrul Ministerului Comunicațiilor și la cel ਀愀氀 匀̀渁̀琁̀ᬁ椂椀Ⰰ 搀愀爀 ᤀ椂 氀愀 匀攀挀爀攀琀愀爀椀愀琀甀氀 䜀攀渀攀爀愀氀 愀氀 䜀甀瘀攀爀渀甀氀甀椀⸀ 㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 ✀猀愀渀猀ⴀ猀攀爀椀昀✀㬀 挀漀氀漀爀㨀 爀最戀⠀㔀㄀Ⰰ 㔀㄀Ⰰ 㔀㄀⤀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀䘀刀∀㸀䤀愀爀 氀愀 䄀甀琀漀爀椀琀愀琀攀愀 一愀 ᬀ椂漀渀愀氀̀ 瀀攀渀琀爀甀 吀椀渀攀爀攀琀 ᤀ椂 匀瀀漀爀琀 攀猀琀攀 渀攀瘀漀椀攀 搀攀 琀爀攀椀 ᤀ攂昀椀 搀攀 猀攀爀瘀椀挀椀甀 ᤀ椂 搀攀 甀渀 ᤀ攂昀 搀攀 戀椀爀漀甀⸀ 㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀 

  În਀ 漀瀀椀渀椀愀 䤀甀氀椀攀椀 䌀漀ᤀ瀂̀渁愀爀甀Ⰰ 搀椀爀攀挀琀漀爀 愀搀樀甀渀挀琀 吀爀愀渀猀瀀愀爀攀渀挀礀 䤀渀琀攀爀渀愀琀椀漀渀愀氀  România, „e un mare semn de întrebare dacă aceste angajări sunt ਀漀瀀漀爀琀甀渀攀⸀ 䔀猀琀攀 愀搀攀瘀̀爁愀琀 挀̀ 甀渀攀氀攀 瀀漀猀琀甀爀椀 愀甀 爀̀洁愀猀 瘀愀挀愀渀琀攀Ⰰ 昀椀攀 瀀爀椀渀  restructurare, fie prin ieșirea din sistem a funcționarilor respectivi, ਀椀愀爀 椀渀猀琀椀琀甀ᬀ椂愀 渀甀 瀀漀愀琀攀 昀甀渀挀ᬀ椂漀渀愀 愀猀琀昀攀氀⸀ 츀渀猀̀ 琀爀攀戀甀椀攀 漀 愀渀愀氀椀稀̀  temeinică care să arate că era nevoie să se facă aceste angajări și nu ਀搀漀愀爀 挀̀ 猀ⴀ愀 最̀猁椀琀 漀 戀爀攀ᤀ̂ 瀀攀渀琀爀甀 愀 愀搀甀挀攀 愀氀琀 瀀攀爀猀漀渀愀氀⸀ 倀攀 搀攀 愀氀琀̀ 瀀愀爀琀攀Ⰰ este posibil să existe procese pe rol și, peste ceva timp, pe aceste ਀瀀漀猀琀甀爀椀 猀挀漀愀猀攀 氀愀 挀漀渀挀甀爀猀 猀̀ 愀瀀愀爀̀ 搀漀椀 愀渀最愀樀愀ᬀ椂㨀 甀渀甀氀 爀攀瀀甀猀 渀 昀甀渀挀ᬀ椂攀  de justiție și celălalt, abia recrutat“. ਀㰀⼀瀀㸀㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀 樀甀猀琀椀昀礀㬀 氀椀渀攀ⴀ栀攀椀最栀琀㨀 ㄀㌀⸀㔀瀀琀㬀 洀愀爀最椀渀㨀  挀洀  挀洀  瀀琀㬀∀ 挀氀愀猀猀㴀∀礀椀瘀㄀㤀㠀㄀㄀㄀㄀ ㈀㘀䴀猀漀一漀爀洀愀氀∀㸀㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㌀∀㸀㰀椀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 ✀猀愀渀猀ⴀ猀攀爀椀昀✀㬀 挀漀氀漀爀㨀 爀最戀⠀㔀㄀Ⰰ 㔀㄀Ⰰ 㔀㄀⤀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀䤀吀∀㸀嘀漀洀 愀瘀攀愀 甀渀 猀琀愀琀 挀愀爀攀 挀栀攀氀琀甀椀攀ᤀ琂攀 洀愀椀 瀀甀ᬀ椂渀椀 戀愀渀椀 瀀攀渀琀爀甀 昀甀渀挀ᬀ椂漀渀愀爀攀 ᤀ椂 洀愀椀 洀甀氀ᬀ椂 戀愀渀椀 瀀攀渀琀爀甀 椀渀瘀攀猀琀椀ᬀ椂椀⸀㰀戀爀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀椀㸀㰀椀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 ✀猀愀渀猀ⴀ猀攀爀椀昀✀㬀 挀漀氀漀爀㨀 爀最戀⠀㔀㄀Ⰰ 㔀㄀Ⰰ 㔀㄀⤀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀䔀一∀㸀䜀栀攀漀爀最栀攀 䤀愀氀漀洀椀ᬀ攂愀渀甀Ⰰ 洀椀渀椀猀琀爀甀氀 昀椀渀愀渀ᬀ攂氀漀爀 㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀椀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 ✀猀愀渀猀ⴀ猀攀爀椀昀✀㬀 挀漀氀漀爀㨀 爀最戀⠀㔀㄀Ⰰ 㔀㄀Ⰰ 㔀㄀⤀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀䔀一∀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀 

    ਀㰀⼀瀀㸀㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀 樀甀猀琀椀昀礀㬀 洀愀爀最椀渀㨀  挀洀  挀洀  瀀琀㬀∀ 挀氀愀猀猀㴀∀礀椀瘀㄀㤀㠀㄀㄀㄀㄀ ㈀㘀䴀猀漀一漀爀洀愀氀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 ✀猀愀渀猀ⴀ猀攀爀椀昀✀㬀 挀漀氀漀爀㨀 爀攀搀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀䤀吀∀㸀㰀愀 爀攀氀㴀∀渀漀昀漀氀氀漀眀∀ 琀愀爀最攀琀㴀∀开戀氀愀渀欀∀ 栀爀攀昀㴀∀栀琀琀瀀㨀⼀⼀眀眀眀⸀挀漀琀椀搀椀愀渀甀氀⸀爀漀⼀㄀㌀㄀㐀㈀㐀ⴀ䘀甀渀攀爀椀甀ⴀ瘀爀攀愀ⴀ挀愀ⴀ攀氀攀瘀椀椀ⴀ猀愀ⴀ猀琀攀愀ⴀ椀渀ⴀ瘀愀挀愀渀琀愀ⴀ搀攀ⴀ椀愀爀渀愀ⴀ挀椀渀挀椀ⴀ猀愀瀀琀愀洀愀渀椀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀挀漀氀漀爀㨀 爀攀搀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀䘀刀∀㸀㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㌀∀㸀栀琀琀瀀㨀⼀⼀眀眀眀⸀挀漀琀椀搀椀愀渀甀氀⸀爀漀⼀㄀㌀㄀㐀㈀㐀ⴀ䘀甀渀攀爀椀甀ⴀ瘀爀攀愀ⴀ挀愀ⴀ攀氀攀瘀椀椀ⴀ猀愀ⴀ猀琀攀愀ⴀ椀渀ⴀ瘀愀挀愀渀琀愀ⴀ搀攀ⴀ椀愀爀渀愀ⴀ挀椀渀挀椀ⴀ猀愀瀀琀愀洀愀渀椀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀愀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 ✀猀愀渀猀ⴀ猀攀爀椀昀✀㬀 挀漀氀漀爀㨀 爀攀搀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀䘀刀∀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀 

  Funeriu vrea ca elevii să stea în vacanţa de iarnă cinci săptămâni ਀㰀⼀瀀㸀㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀 樀甀猀琀椀昀礀㬀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 ✀猀愀渀猀ⴀ猀攀爀椀昀✀㬀 挀漀氀漀爀㨀 爀最戀⠀㄀㜀Ⰰ ㄀㜀Ⰰ ㄀㜀⤀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀䤀吀∀㸀㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㌀∀㸀䴀椀渀椀猀琀爀甀氀 Educaţiei, Daniel Funeriu, nu mai vrea ca elevii să plece toţi deodată ਀渀 瘀愀挀愀渀挀́Ⰱ 挀椀 渀 瀀攀爀椀漀愀搀攀 搀椀昀攀爀椀琀攀⸀ 䄀猀琀昀攀氀Ⰰ 洀椀渀椀猀琀爀甀氀 挀爀攀搀攀 挀̀ 愀爀 愀樀甀琀愀 la dezvoltarea turismului. ਀㰀⼀瀀㸀㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀 樀甀猀琀椀昀礀㬀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 ✀猀愀渀猀ⴀ猀攀爀椀昀✀㬀 挀漀氀漀爀㨀 爀最戀⠀㄀㜀Ⰰ ㄀㜀Ⰰ ㄀㜀⤀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀䤀吀∀㸀㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㌀∀㸀䐀愀渀椀攀氀 䘀甀渀攀爀椀甀 愀 昀漀猀琀 渀爀攀最椀猀琀爀愀琀 渀 琀椀洀瀀 挀攀 昀̀持攀愀 愀挀攀猀琀攀 瀀爀漀瀀甀渀攀爀椀 渀 挀愀搀爀甀氀 甀渀攀椀 开攁搀椀渀挀攁⸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀 

  "Dacă਀ 猀挀甀爀琀̀洁 瘀愀挀愀渀挀愁 搀攀 瘀愀爀̀ 挀甀 琀爀攀椀 猀̀瀁琀̀洁渀椀 开椁 漀 氀甀渀最椀洀 瀀攀 挀攀愀 搀攀 椀愀爀渀̀  cu trei săptămâni, realizăm câteva lucruri: unu: scădem costurile, doi: ਀猀挀̀搁攀洀 愀戀猀攀渀琀攀椀猀洀甀氀Ⰰ 琀爀攀椀㨀 愀樀甀琀̀洁 琀甀爀椀猀洀甀氀⸀ 䄀瘀攀洀 挀攀愀 洀愀椀 氀甀渀最̀ 瘀愀挀愀渀挀́  de vară din Europa dintr-un motiv foarte simplu: pentru că Spiru Haret ਀挀愀爀攀 愀 椀渀琀爀漀搀甀猀 猀椀猀琀攀洀甀氀 ̀猁琀愀Ⰰ 愀 搀漀爀椀琀 猀̀ 昀愀挀̀ 瘀愀挀愀渀挀愁 搀攀 瘀愀爀̀ 氀甀渀最̀ 猀̀  meargă copiii la recoltă", a spus Daniel Funeriu. ਀㰀⼀瀀㸀㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀 樀甀猀琀椀昀礀㬀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 ✀猀愀渀猀ⴀ猀攀爀椀昀✀㬀 挀漀氀漀爀㨀 爀最戀⠀㄀㜀Ⰰ ㄀㜀Ⰰ ㄀㜀⤀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀䤀吀∀㸀㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㌀∀㸀䌀愀氀攀渀搀愀爀甀氀 Funeriu va fi făcut pentru o perioadă de trei ani, iar datele vor fi ਀昀氀攀砀椀戀椀氀攀⸀ ∀匀̀ 渀甀 瀀氀攀挀攀 琀漀挀椁 渀 愀挀攀攀愀开椁 瀀攀爀椀漀愀搀̀ 开椁 猀̀ 渀甀 瘀椀渀̀ 琀漀挀椁 渀  aceeaşi perioadă. Să fie ceva suprapuneri, decalaje, pentru că asta ar ਀愀樀甀琀愀 昀漀愀爀琀攀 洀甀氀琀 琀甀爀椀猀洀Ⰰ 渀ⴀ愀爀 洀愀椀 昀椀 愀洀戀甀琀攀愀樀攀 渀 琀爀愀渀猀瀀漀爀琀∀Ⰰ 愀 猀瀀甀猀  Daniel Funeriu. ਀㰀⼀瀀㸀㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀 樀甀猀琀椀昀礀㬀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 ✀猀愀渀猀ⴀ猀攀爀椀昀✀㬀 挀漀氀漀爀㨀 爀最戀⠀㄀㜀Ⰰ ㄀㜀Ⰰ ㄀㜀⤀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀䤀吀∀㸀㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㌀∀㸀䰀椀搀攀爀椀椀 瀀爀漀昀攀猀漀爀椀氀漀爀 挀爀攀搀 挀̀ 愀爀最甀洀攀渀琀攀氀攀 洀椀渀椀猀琀爀甀氀甀椀 猀甀渀琀 瀀甀椀攀爀椀氀攀Ⰰ 搀愀爀 渀ⴀ愀爀 昀椀 漀 椀搀攀攀 爀攀愀 挀愀 瘀愀挀愀渀挀愁 搀攀 椀愀爀渀̀ 猀̀ 昀椀攀 洀愀椀 氀甀渀最̀⸁㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀 

  "Aceste਀ 愀爀最甀洀攀渀琀攀 瀀爀攀稀攀渀琀愀琀攀 搀攀 洀椀渀椀猀琀爀甀 猀甀渀琀 琀漀琀甀开椁 瀀甀椀攀爀椀氀攀⸀ 吀甀爀椀猀洀甀氀 猀攀  dezvoltă cu totul alte metode, nu dacă schimbi structura anului şcolar. ਀츀渀琀爀ⴀ愀搀攀瘀̀爁 挀甀 漀 瘀愀挀愀渀挀́ 洀愀椀 洀愀爀攀 渀 琀椀洀瀀甀氀 椀攀爀渀椀椀 攀猀琀攀 愀搀攀瘀̀爁愀琀 挀̀ 猀甀渀琀 nişte costuri suplimentare iarna şi sunt şi foarte multe situaţii în ਀挀愀爀攀 开持漀氀椀氀攀 猀攀 渀挀栀椀搀 搀椀渀 挀愀甀稀愀 挀漀渀搀椀挀椁椀氀漀爀 洀攀琀攀漀∀Ⰰ 愀 搀攀挀氀愀爀愀琀 匀椀洀椀漀渀  Hăncescu, preşedinte FSLI. ਀㰀⼀瀀㸀㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀 樀甀猀琀椀昀礀㬀 洀愀爀最椀渀㨀  挀洀  挀洀  瀀琀㬀∀ 挀氀愀猀猀㴀∀礀椀瘀㄀㤀㠀㄀㄀㄀㄀ ㈀㘀䴀猀漀一漀爀洀愀氀∀㸀㰀戀 猀琀礀氀攀㴀∀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 ✀猀愀渀猀ⴀ猀攀爀椀昀✀㬀 挀漀氀漀爀㨀 爀攀搀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀䤀吀∀㸀㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㌀∀㸀☀渀戀猀瀀㬀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀戀㸀 

    ਀㰀⼀瀀㸀㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀 樀甀猀琀椀昀礀㬀 洀愀爀最椀渀㨀  挀洀  挀洀  瀀琀㬀∀ 挀氀愀猀猀㴀∀礀椀瘀㄀㤀㠀㄀㄀㄀㄀ ㈀㘀䴀猀漀一漀爀洀愀氀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 ✀猀愀渀猀ⴀ猀攀爀椀昀✀㬀 挀漀氀漀爀㨀 爀攀搀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀䤀吀∀㸀㰀愀 爀攀氀㴀∀渀漀昀漀氀氀漀眀∀ 琀愀爀最攀琀㴀∀开戀氀愀渀欀∀ 栀爀攀昀㴀∀栀琀琀瀀㨀⼀⼀眀眀眀⸀挀漀琀椀搀椀愀渀甀氀⸀爀漀⼀㄀㌀㈀㄀㔀㔀ⴀ刀甀猀椀椀ⴀ猀瀀甀渀ⴀ挀愀ⴀ刀漀洀愀渀椀愀ⴀ攀猀琀攀ⴀ挀攀愀ⴀ洀愀椀ⴀ猀愀爀愀挀愀ⴀ琀愀爀愀ⴀ搀椀渀ⴀ䔀甀爀漀瀀愀ⴀ嘀䤀䐀䔀伀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀挀漀氀漀爀㨀 爀攀搀㬀∀㸀㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㌀∀㸀栀琀琀瀀㨀⼀⼀眀眀眀⸀挀漀琀椀搀椀愀渀甀氀⸀爀漀⼀㄀㌀㈀㄀㔀㔀ⴀ刀甀猀椀椀ⴀ猀瀀甀渀ⴀ挀愀ⴀ刀漀洀愀渀椀愀ⴀ攀猀琀攀ⴀ挀攀愀ⴀ洀愀椀ⴀ猀愀爀愀挀愀ⴀ琀愀爀愀ⴀ搀椀渀ⴀ䔀甀爀漀瀀愀ⴀ嘀䤀䐀䔀伀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀愀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀 

    ਀㰀⼀瀀㸀㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀 樀甀猀琀椀昀礀㬀 氀椀渀攀ⴀ栀攀椀最栀琀㨀 ㄀㠀⸀㜀㔀瀀琀㬀 洀愀爀最椀渀㨀  挀洀  挀洀  瀀琀㬀∀ 挀氀愀猀猀㴀∀礀椀瘀㄀㤀㠀㄀㄀㄀㄀ ㈀㘀䴀猀漀一漀爀洀愀氀∀㸀㰀戀 猀琀礀氀攀㴀∀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 ✀猀愀渀猀ⴀ猀攀爀椀昀✀㬀 昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀 ㄀㐀瀀琀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀䤀吀∀㸀刀甀开椁椀 猀瀀甀渀 挀̀ 刀漀洀渀椀愀 攀猀琀攀 挀攀愀 洀愀椀 猀̀爁愀挀̀ 挀愁爀̀ 搀椀渀 䔀甀爀漀瀀愀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀戀㸀 

  Materialul਀ 瀀漀猀琀甀氀甀椀 倀攀爀瘀椀 䌀愀渀愀氀 瀀爀攀稀椀渀琀̀ 琀漀琀 挀攀 愀爀攀 䈀甀挀甀爀攀开琁椀甀氀 洀愀椀 甀爀琀㨀 挀椀渀椀  comunitari, gunoaie şi cabluri care "acoperă cerul". Transilvania arată,਀ 渀猀̀Ⰱ 挀愀 甀渀 愀氀琀 猀琀愀琀Ⰰ 猀瀀甀渀 樀甀爀渀愀氀椀开琁椀椀 爀甀开椁Ⰰ 猀挀爀椀攀 㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀挀漀氀漀爀㨀 爀最戀⠀㄀㜀Ⰰ ㄀㜀Ⰰ ㄀㜀⤀㬀 昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀 ㄀㈀瀀琀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀䔀一ⴀ唀匀∀㸀㰀愀 爀攀氀㴀∀渀漀昀漀氀氀漀眀∀ 琀愀爀最攀琀㴀∀开戀氀愀渀欀∀ 栀爀攀昀㴀∀栀琀琀瀀㨀⼀⼀眀眀眀⸀爀攀愀氀椀琀愀琀攀愀⸀渀攀琀⼀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀挀漀氀漀爀㨀 爀最戀⠀㈀㈀㠀Ⰰ ㌀㐀Ⰰ ㈀㌀⤀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀䤀吀∀㸀刀攀愀氀椀琀愀琀攀愀⸀渀攀琀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀愀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀挀漀氀漀爀㨀 爀最戀⠀㄀㜀Ⰰ ㄀㜀Ⰰ ㄀㜀⤀㬀 昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀 ㄀㈀瀀琀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀䤀吀∀㸀⸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀栀㌀㸀 

  România਀ 攀猀琀攀 昀愀戀爀椀挀愀 搀攀 挀甀猀甀琀 愀 䔀甀爀漀瀀攀椀Ⰰ 瀀漀琀爀椀瘀椀琀 甀渀甀椀 瀀漀猀琀 搀攀 琀攀氀攀瘀椀稀椀甀渀攀 搀椀渀  Rusia. Într-un reportaj realizat în ţara noastră de corespondentul ਀倀攀爀瘀椀 䌀愀渀愀氀Ⰰ 猀甀渀琀 瀀爀攀稀攀渀琀愀琀攀 椀洀愀最椀渀椀 搀攀稀漀氀愀渀琀攀 搀椀渀 䈀甀挀甀爀攀开琁椀 开椁 愀氀琀攀  zone ale ţării. Concluzia ziariştilor ruşi: România este cea mai săracă ਀挀愁爀̀ 搀椀渀 䔀甀爀漀瀀愀⸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀 

  Materialul਀ 瀀漀猀琀甀氀甀椀 倀攀爀瘀椀 䌀愀渀愀氀 瀀爀攀稀椀渀琀̀ 琀漀琀 挀攀 愀爀攀 䈀甀挀甀爀攀开琁椀甀氀 洀愀椀 甀爀琀㨀 挀椀渀椀  comunitari, gunoaie şi cabluri care "acoperă cerul". Transilvania arată,਀ 渀猀̀Ⰱ 挀愀 甀渀 愀氀琀 猀琀愀琀Ⰰ 猀瀀甀渀 樀甀爀渀愀氀椀开琁椀椀 爀甀开椁⸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀 

  "Protestele਀ 搀椀渀 刀漀洀渀椀愀 搀椀渀 愀挀攀愀猀琀̀ 瘀愀爀̀ 愀甀 渀爀̀甁琀̀持椁琀 猀椀琀甀愀挀椁愀⸀ 伀瀀漀稀椀挀椁愀 瀀爀攀稀椀挀攀 漀 situaţie catastrofală pentru viitor, iar preşedintele Traian Băsescu ਀攀猀琀攀 挀漀渀猀椀搀攀爀愀琀 甀渀 椀渀昀爀愀挀琀漀爀∀Ⰰ 洀愀椀 挀漀洀攀渀琀攀愀稀̀ 樀甀爀渀愀氀椀开琁椀椀 瀀漀猀琀甀氀甀椀  rusesc. ਀㰀⼀瀀㸀㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀 樀甀猀琀椀昀礀㬀 洀愀爀最椀渀㨀  挀洀  挀洀  瀀琀㬀∀ 挀氀愀猀猀㴀∀礀椀瘀㄀㤀㠀㄀㄀㄀㄀ ㈀㘀䴀猀漀一漀爀洀愀氀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 ✀猀愀渀猀ⴀ猀攀爀椀昀✀㬀 挀漀氀漀爀㨀 爀攀搀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀䤀吀∀㸀㰀愀 爀攀氀㴀∀渀漀昀漀氀氀漀眀∀ 琀愀爀最攀琀㴀∀开戀氀愀渀欀∀ 栀爀攀昀㴀∀栀琀琀瀀㨀⼀⼀眀眀眀⸀挀爀漀渀椀挀愀爀漀洀愀渀愀⸀爀漀⼀猀愀琀甀ⴀ洀愀爀攀ⴀ最爀攀瘀愀ⴀ樀愀瀀漀渀攀稀愀ⴀ愀ⴀ愀渀最愀樀愀琀椀氀漀爀ⴀ搀攀ⴀ氀愀ⴀ漀ⴀ最爀愀搀椀渀椀琀愀ⴀ搀椀渀ⴀ挀愀甀稀愀ⴀ猀愀氀愀爀椀椀氀漀爀ⴀ渀攀瀀氀愀琀椀琀攀⸀栀琀洀氀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀挀漀氀漀爀㨀 爀攀搀㬀∀㸀㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㌀∀㸀栀琀琀瀀㨀⼀⼀眀眀眀⸀挀爀漀渀椀挀愀爀漀洀愀渀愀⸀爀漀⼀猀愀琀甀ⴀ洀愀爀攀ⴀ最爀攀瘀愀ⴀ樀愀瀀漀渀攀稀愀ⴀ愀ⴀ愀渀最愀樀愀琀椀氀漀爀ⴀ搀攀ⴀ氀愀ⴀ漀ⴀ最爀愀搀椀渀椀琀愀ⴀ搀椀渀ⴀ挀愀甀稀愀ⴀ猀愀氀愀爀椀椀氀漀爀ⴀ渀攀瀀氀愀琀椀琀攀⸀栀琀洀氀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀愀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀 

    ਀㰀⼀瀀㸀㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀 樀甀猀琀椀昀礀㬀 洀愀爀最椀渀㨀  挀洀  挀洀  瀀琀㬀∀ 挀氀愀猀猀㴀∀礀椀瘀㄀㤀㠀㄀㄀㄀㄀ ㈀㘀䴀猀漀一漀爀洀愀氀∀㸀㰀猀瀀愀渀 挀氀愀猀猀㴀∀礀椀瘀㄀㤀㠀㄀㄀㄀㄀ ㈀㘀琀椀琀氀甀㄀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 ✀猀愀渀猀ⴀ猀攀爀椀昀✀㬀 挀漀氀漀爀㨀 眀椀渀搀漀眀琀攀砀琀㬀 昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀 ㄀㐀瀀琀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀䤀吀∀㸀㰀猀琀爀漀渀最㸀匀愀琀甀 䴀愀爀攀㨀 䜀爀攀瘀愀 樀愀瀀漀渀攀稀愀 愀 愀渀最愀樀愀琀椀氀漀爀 搀攀 氀愀 漀 最爀愀搀椀渀椀琀愀 搀椀渀 挀愀甀稀愀 猀愀氀愀爀椀椀氀漀爀 渀攀瀀氀愀琀椀琀攀㰀⼀猀琀爀漀渀最㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀 

    ਀㰀⼀瀀㸀㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀 樀甀猀琀椀昀礀㬀 洀愀爀最椀渀㨀  挀洀  挀洀  瀀琀㬀∀ 挀氀愀猀猀㴀∀礀椀瘀㄀㤀㠀㄀㄀㄀㄀ ㈀㘀䴀猀漀一漀爀洀愀氀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 ✀猀愀渀猀ⴀ猀攀爀椀昀✀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀䤀吀∀㸀㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㌀∀㸀䌀攀椀 aproximativ 30 de angajati ai gradinitei “Livada” au intrat in greva ਀樀愀瀀漀渀攀稀愀 瀀攀渀琀爀甀 挀愀 渀甀 猀椀ⴀ愀甀 瀀爀椀洀椀琀 甀氀琀椀洀甀氀 猀愀氀愀爀椀甀Ⰰ 挀漀渀琀甀爀椀氀攀  institutiei fiind blocate din cauza unei restante la firma care a ਀攀昀攀挀琀甀愀琀 氀甀挀爀愀爀椀 搀攀 洀漀搀攀爀渀椀稀愀爀攀 愀 椀渀猀琀椀琀甀琀椀攀椀⸀ 倀爀攀猀攀搀椀渀琀攀氀攀 匀椀渀搀椀挀愀琀甀氀甀椀 Invatamantului Preuniversitar (SIP) Satu Mare, Ioan Dragan, s-a ਀瀀爀攀稀攀渀琀愀琀 洀愀爀琀椀 椀渀 愀甀搀椀攀渀琀攀 氀愀 䤀渀猀琀椀琀甀琀椀愀 倀爀攀昀攀挀琀甀氀甀椀 猀椀 愀 猀漀氀椀挀椀琀愀琀  sprijin pentru deblocarea situatiei. “Inainte de Sarbatori, colegii de ਀氀愀 最爀愀搀椀渀椀琀愀 爀愀洀愀渀 昀愀爀愀 搀漀甀愀 猀愀氀愀爀椀椀⸀ 吀漀愀琀愀 猀瀀攀爀愀渀琀愀 猀琀愀 椀渀琀爀ⴀ漀 栀漀琀愀爀愀爀攀 de guvern de urgenta. Am vorbit si cu conducerea Directiei Generale a ਀䘀椀渀愀渀琀攀氀漀爀 倀甀戀氀椀挀攀Ⰰ 猀攀 猀琀椀攀 搀攀 瀀爀漀戀氀攀洀愀⸀ 嘀愀 昀椀 搀爀愀洀愀琀椀挀 瀀攀渀琀爀甀 挀漀氀攀最椀 搀攀 Sarbatori, fara salarii”,਀ 愀 猀瀀甀猀 䤀漀愀渀 䐀爀愀最愀渀⸀ 䌀漀渀琀甀爀椀氀攀 最爀愀搀椀渀椀琀攀椀 愀甀 昀漀猀琀 戀氀漀挀愀琀攀 搀甀瀀愀 挀攀 漀  firma care a efectuat lucrari de modernizare a imobilului, in 2009, a ਀猀漀氀椀挀椀琀愀琀 椀渀 椀渀猀琀愀渀琀愀 瀀氀愀琀愀 搀愀琀漀爀椀椀氀漀爀 搀攀 愀瀀爀漀砀椀洀愀琀椀瘀 㤀 ⸀   搀攀 氀攀椀⸀  Ioan Dragan sustine ca problema poate fi remediata in cateva zile, daca ਀䜀甀瘀攀爀渀甀氀 愀氀漀挀愀 昀漀渀搀甀爀椀 瀀攀渀琀爀甀 瀀氀愀琀愀 搀愀琀漀爀椀攀椀⸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀 

    ਀㰀⼀瀀㸀㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀 樀甀猀琀椀昀礀㬀 洀愀爀最椀渀㨀  挀洀  挀洀  瀀琀㬀∀ 挀氀愀猀猀㴀∀礀椀瘀㄀㤀㠀㄀㄀㄀㄀ ㈀㘀䴀猀漀一漀爀洀愀氀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 ✀猀愀渀猀ⴀ猀攀爀椀昀✀㬀 挀漀氀漀爀㨀 爀最戀⠀㤀㈀Ⰰ 㤀㈀Ⰰ 㤀㈀⤀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀䤀吀∀㸀㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㌀∀㸀☀渀戀猀瀀㬀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀 

    ਀㰀⼀瀀㸀㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀 樀甀猀琀椀昀礀㬀 洀愀爀最椀渀㨀  挀洀  挀洀  瀀琀㬀∀ 挀氀愀猀猀㴀∀礀椀瘀㄀㤀㠀㄀㄀㄀㄀ ㈀㘀䴀猀漀一漀爀洀愀氀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 ✀猀愀渀猀ⴀ猀攀爀椀昀✀㬀 挀漀氀漀爀㨀 爀攀搀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀䤀吀∀㸀㰀愀 爀攀氀㴀∀渀漀昀漀氀氀漀眀∀ 琀愀爀最攀琀㴀∀开戀氀愀渀欀∀ 栀爀攀昀㴀∀栀琀琀瀀㨀⼀⼀眀眀眀⸀挀爀漀渀椀挀愀爀漀洀愀渀愀⸀爀漀⼀猀椀渀搀椀挀愀琀攀氀攀ⴀ攀甀爀漀瀀攀渀攀ⴀ猀攀ⴀ洀漀戀椀氀椀稀攀愀稀愀ⴀ椀洀瀀漀琀爀椀瘀愀ⴀ洀愀猀甀爀椀氀漀爀ⴀ搀攀ⴀ愀甀猀琀攀爀椀琀愀琀攀⸀栀琀洀氀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀挀漀氀漀爀㨀 爀攀搀㬀∀㸀㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㌀∀㸀栀琀琀瀀㨀⼀⼀眀眀眀⸀挀爀漀渀椀挀愀爀漀洀愀渀愀⸀爀漀⼀猀椀渀搀椀挀愀琀攀氀攀ⴀ攀甀爀漀瀀攀渀攀ⴀ猀攀ⴀ洀漀戀椀氀椀稀攀愀稀愀ⴀ椀洀瀀漀琀爀椀瘀愀ⴀ洀愀猀甀爀椀氀漀爀ⴀ搀攀ⴀ愀甀猀琀攀爀椀琀愀琀攀⸀栀琀洀氀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀愀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀 

    ਀㰀⼀瀀㸀㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀 樀甀猀琀椀昀礀㬀 洀愀爀最椀渀㨀  挀洀  挀洀  瀀琀㬀∀ 挀氀愀猀猀㴀∀礀椀瘀㄀㤀㠀㄀㄀㄀㄀ ㈀㘀䴀猀漀一漀爀洀愀氀∀㸀㰀猀瀀愀渀 挀氀愀猀猀㴀∀礀椀瘀㄀㤀㠀㄀㄀㄀㄀ ㈀㘀琀椀琀氀甀㄀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 ✀猀愀渀猀ⴀ猀攀爀椀昀✀㬀 挀漀氀漀爀㨀 眀椀渀搀漀眀琀攀砀琀㬀 昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀 ㄀㐀瀀琀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀䤀吀∀㸀㰀猀琀爀漀渀最㸀匀椀渀搀椀挀愀琀攀氀攀 攀甀爀漀瀀攀渀攀 猀攀 洀漀戀椀氀椀稀攀愀稀愀 椀洀瀀漀琀爀椀瘀愀 洀愀猀甀爀椀氀漀爀 搀攀 愀甀猀琀攀爀椀琀愀琀攀㰀⼀猀琀爀漀渀最㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀 


  Sindicatele਀ 攀甀爀漀瀀攀渀攀 愀甀 漀爀最愀渀椀稀愀琀Ⰰ 椀攀爀椀Ⰰ 漀 渀漀甀愀 稀椀 搀攀 瀀爀漀琀攀猀琀攀 椀洀瀀漀琀爀椀瘀愀 瀀氀愀渀甀爀椀氀漀爀 de austeritate ale guvernelor, inainte cu o zi de reuniunea Consiliului਀ 䔀甀爀漀瀀攀愀渀Ⰰ 搀攀 氀愀 䈀爀甀砀攀氀氀攀猀⸀ 䴀椀猀挀愀爀椀氀攀 Ⰰ 挀漀漀爀搀漀渀愀琀攀 搀攀 䌀漀渀昀攀搀攀爀愀琀椀愀  Europeana a Sindicatelor (CES), au inclus o greva generala in Grecia, ਀洀愀渀椀昀攀猀琀愀琀椀椀 椀渀 䌀攀栀椀愀Ⰰ 氀愀 䈀爀甀砀攀氀氀攀猀 猀椀 氀愀 䰀甀砀攀洀戀甀爀最⸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀 

  Cel਀ 洀愀椀 愀洀瀀氀甀 瀀爀漀琀攀猀琀 愀 愀瘀甀琀 氀漀挀 椀渀 䜀爀攀挀椀愀Ⰰ 甀渀搀攀 漀 渀漀甀愀 最爀攀瘀愀 最攀渀攀爀愀氀愀Ⰰ 愀  saptea din acest an, a paralizat transporturile si a perturbat sectorul ਀瀀甀戀氀椀挀⸀ 䤀渀 䜀爀攀挀椀愀 猀挀漀氀椀氀攀 愀甀 昀漀猀琀 椀渀挀栀椀猀攀 椀攀爀椀Ⰰ 椀愀爀 琀爀愀渀猀瀀漀爀琀甀爀椀氀攀  aerian si public au fost paralizate din cauza unei greve generale, ਀爀攀瀀爀攀稀攀渀琀愀渀搀 瀀甀渀挀琀甀氀 挀甀氀洀椀渀愀渀琀 愀氀 瀀爀漀琀攀猀琀攀氀漀爀 昀愀琀愀 搀攀 氀攀最椀氀攀 搀攀  austeritate ce au drept scop tinerea in frau a crizei provocate de ਀搀愀琀漀爀椀愀 琀愀爀椀椀Ⰰ 爀攀氀愀琀攀愀稀愀 刀攀甀琀攀爀猀⸀㰀戀爀㸀匀瀀椀琀愀氀攀氀攀 愀甀 昀甀渀挀琀椀漀渀愀琀 挀甀  personalul de baza, navele au ramas in porturi, iar ministerele au fost ਀椀渀挀栀椀猀攀Ⰰ 搀攀漀愀爀攀挀攀 愀渀最愀樀愀琀椀椀 搀椀渀 猀攀挀琀漀爀甀氀 挀椀瘀椀氀 猀椀 挀攀氀 瀀爀椀瘀愀琀 愀甀  protestat impotriva adoptarii de catre Parlament, saptamana viitoare, a ਀甀渀漀爀 洀愀猀甀爀椀 猀椀 洀愀椀 愀猀瀀爀攀 椀渀 挀愀搀爀甀氀 戀甀最攀琀甀氀甀椀 瀀攀渀琀爀甀 ㈀ ㄀㄀⸀㰀戀爀㸀䤀渀 瀀愀爀愀氀攀氀Ⰰ CES a organizat o actiune simbolica de protest਀ 氀愀 䈀爀甀砀攀氀氀攀猀 Ⰰ 甀渀搀攀 猀攀 瘀漀爀 爀攀甀渀椀 愀猀琀愀稀椀 猀攀昀椀椀 搀攀 猀琀愀琀 猀椀 搀攀 最甀瘀攀爀渀 搀椀渀  Uniunea Europeana pentru a analiza mijloacele de a face fata crizei ce ਀愀昀攀挀琀攀愀稀愀 最爀愀瘀 稀漀渀愀 攀甀爀漀⸀ 匀椀渀搀椀挀愀氀椀猀琀椀椀 愀甀 昀漀爀洀愀琀Ⰰ 氀愀 洀椀攀稀甀氀 稀椀氀攀椀Ⰰ 漀  “centura umana”, simbol al austeritatii bugetare, in jurul intrarii in ਀猀攀搀椀甀氀 䌀漀洀椀猀椀攀椀 䔀甀爀漀瀀攀渀攀Ⰰ 瀀攀渀琀爀甀 愀 猀瀀甀渀攀 ᰀ丠甀 愀甀猀琀攀爀椀琀愀琀椀椀 瀀攀渀琀爀甀 琀漀琀椀 猀椀 bonusurilor doar pentru cativa!”, dupa cum au explicat organizatorii, ਀椀渀琀爀ⴀ甀渀 挀漀洀甀渀椀挀愀琀⸀ 䐀椀渀 刀漀洀愀渀椀愀Ⰰ 愀甀 昀漀猀琀 瀀爀攀稀攀渀琀椀 瀀爀椀洀ⴀ瘀椀挀攀瀀爀攀猀攀搀椀渀琀攀氀攀  Cartel ALFA, Petru Dandea, si reprezentanti ai confederatiilor sindicale਀ 䴀攀爀椀搀椀愀渀 猀椀 䈀氀漀挀甀氀 一愀琀椀漀渀愀氀 匀椀渀搀椀挀愀氀 ⠀䈀一匀⤀ 氀愀 䈀爀甀砀攀氀氀攀猀⸀ 㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀 

  In਀ 䰀甀砀攀洀戀甀爀最Ⰰ 猀椀渀搀椀挀愀琀攀 氀甀砀攀洀戀甀爀最栀攀稀攀Ⰰ 戀攀氀最椀攀渀攀Ⰰ 最攀爀洀愀渀攀 猀椀 昀爀愀渀挀攀稀攀 愀甀  organizat un pichet de protest in fata Camerei Deputatilor. O delegatie ਀瘀愀 昀椀 瀀爀椀洀椀琀愀 搀攀 瀀爀攀洀椀攀爀甀氀 䨀攀愀渀ⴀ䌀氀愀甀搀攀 䨀甀渀挀欀攀爀Ⰰ 椀渀 挀愀氀椀琀愀琀攀愀 猀愀 搀攀  presedinte al Eurogrupului (ce reuneste ministrii de Finante din zona ਀攀甀爀漀⤀⸀㰀戀爀㸀䤀渀 䌀攀栀椀愀Ⰰ 搀甀瀀愀 洀愀渀椀昀攀猀琀愀琀椀椀氀攀 搀椀渀 㠀 搀攀挀攀洀戀爀椀攀 愀氀攀 猀愀氀愀爀椀愀琀椀氀漀爀 din sectorul public, pentru ziua de ieri era asteptat la Praga , in ਀昀愀琀愀 䌀愀洀攀爀攀椀 䐀攀瀀甀琀愀琀椀氀漀爀Ⰰ 甀渀 瀀爀漀琀攀猀琀 愀氀 瀀漀氀椀琀椀猀琀椀氀漀爀 猀椀 瀀漀洀瀀椀攀爀椀氀漀爀 昀愀琀愀 de proiectul de buget de austeritate pe 2011.
  Potrivit CES, actiuni ਀搀攀 愀洀瀀氀漀愀爀攀 氀椀洀椀琀愀琀愀 洀愀椀 攀爀愀甀 瀀爀漀最爀愀洀愀琀攀 椀渀 䐀愀渀攀洀愀爀挀愀 猀椀 䘀爀愀渀琀愀⸀  Miscarea sociala va continua sambata, in Spania, unde se anunta noi ਀洀愀渀椀昀攀猀琀愀琀椀椀⸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀 

    ਀㰀⼀瀀㸀㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀 樀甀猀琀椀昀礀㬀 洀愀爀最椀渀㨀  挀洀  挀洀  瀀琀㬀∀ 挀氀愀猀猀㴀∀礀椀瘀㄀㤀㠀㄀㄀㄀㄀ ㈀㘀䴀猀漀一漀爀洀愀氀∀㸀㰀戀 猀琀礀氀攀㴀∀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 ✀猀愀渀猀ⴀ猀攀爀椀昀✀㬀 挀漀氀漀爀㨀 爀攀搀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀䤀吀∀㸀㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㌀∀㸀☀渀戀猀瀀㬀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀戀㸀 

  http://www.cronicaromana.ro/democratia-in-derapaj-accentuat.html ਀㰀⼀瀀㸀㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀 樀甀猀琀椀昀礀㬀 洀愀爀最椀渀㨀  挀洀  挀洀  瀀琀㬀∀ 挀氀愀猀猀㴀∀礀椀瘀㄀㤀㠀㄀㄀㄀㄀ ㈀㘀䴀猀漀一漀爀洀愀氀∀㸀㰀戀 猀琀礀氀攀㴀∀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 ✀猀愀渀猀ⴀ猀攀爀椀昀✀㬀 挀漀氀漀爀㨀 爀攀搀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀䤀吀∀㸀㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㌀∀㸀☀渀戀猀瀀㬀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀戀㸀 

  Democratia, in derapaj accentuat ਀㰀⼀瀀㸀㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀 樀甀猀琀椀昀礀㬀 洀愀爀最椀渀㨀  挀洀  挀洀  瀀琀㬀∀ 挀氀愀猀猀㴀∀礀椀瘀㄀㤀㠀㄀㄀㄀㄀ ㈀㘀䴀猀漀一漀爀洀愀氀∀㸀㰀猀瀀愀渀 挀氀愀猀猀㴀∀礀椀瘀㄀㤀㠀㄀㄀㄀㄀ ㈀㘀琀椀琀氀甀㄀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 ✀猀愀渀猀ⴀ猀攀爀椀昀✀㬀 昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀 ㄀㐀⸀㔀瀀琀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀䔀一ⴀ唀匀∀㸀㰀猀琀爀漀渀最㸀㰀昀漀渀琀 挀漀氀漀爀㴀∀⌀㄀㤀㘀愀愀㐀∀㸀☀渀戀猀瀀㬀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀琀爀漀渀最㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀 

  Curtea਀ 䌀漀渀猀琀椀琀甀琀椀漀渀愀氀愀 爀攀瀀爀攀稀椀渀琀愀 甀氀琀椀洀愀 爀攀搀甀琀愀 椀洀瀀漀琀爀椀瘀愀 搀攀爀愀瀀愀樀攀氀漀爀  democratice, impotriva abuzurilor la adresa Constitutiei. Deciziile de ਀椀攀爀椀 氀甀愀琀攀 搀攀 樀甀搀攀挀愀琀漀爀椀椀 䌀甀爀琀椀椀Ⰰ 渀甀洀椀琀椀 瀀攀 戀愀稀愀 愀挀攀氀甀椀愀猀椀 戀氀攀猀琀攀洀愀琀 搀攀  algoritm politic, ridica serioase semne de intrebare. Legea Pensiilor a ਀昀漀猀琀 搀攀挀氀愀爀愀琀愀 挀漀渀猀琀椀琀甀琀椀漀渀愀氀愀⸀ 䌀愀 猀椀 洀漀搀椀昀椀挀愀爀攀愀 猀椀 挀漀洀瀀氀攀琀愀爀攀愀  regulamentului Camerei, in sensul legiferarii migratiei politice. Legea ਀搀攀 愀瀀爀漀戀愀爀攀 愀 伀唀䜀 瀀爀椀瘀椀渀搀 搀攀挀漀渀挀攀渀琀爀愀琀攀氀攀Ⰰ 挀愀爀攀 氀攀最椀昀攀爀攀愀稀愀 搀攀 愀猀攀洀攀渀攀愀  numirile pe criterii politice, a primit acelasi verdict de ਀挀漀渀猀琀椀琀甀琀椀漀渀愀氀椀琀愀琀攀⸀ 䤀渀挀漀琀爀漀 渀攀 椀渀搀爀攀瀀琀愀洀Ⰰ 挀愀琀 琀椀洀瀀 瀀漀氀椀琀椀稀愀爀攀愀 攀砀挀攀猀椀瘀愀 a atins o forma cronica
  De਀ 瘀爀攀漀 挀愀琀攀瘀愀 猀愀瀀琀愀洀愀渀椀Ⰰ 䌀甀爀琀攀愀 䌀漀渀猀琀椀琀甀琀椀漀渀愀氀愀 猀椀ⴀ愀 搀攀瀀愀猀椀琀 猀琀愀琀甀琀甀氀 搀攀  “institutie penibila” si incepe sa se plieze, tot mai vizibil, pe ਀椀渀琀攀爀攀猀攀氀攀 爀攀最椀洀甀氀甀椀⸀ 䴀愀爀攀愀 洀愀樀漀爀椀琀愀琀攀 愀 搀攀挀椀稀椀椀氀漀爀Ⰰ 氀甀愀琀攀 挀甀 洀愀樀漀爀椀琀愀琀攀 de voturi, mai mereu la scorul de cinci la patru (exact raportul ਀渀甀洀椀爀椀氀漀爀 瀀漀氀椀琀椀挀攀 搀椀渀 䌀甀爀琀攀⤀Ⰰ 搀椀渀挀漀氀漀 搀攀 洀漀琀椀瘀愀爀椀氀攀 䌀䌀刀Ⰰ 猀甀渀琀  contestate de tot mai multi specialisti in drept, care incep sa vada o ਀挀攀搀愀爀攀Ⰰ 椀渀攀砀瀀氀椀挀愀戀椀氀愀Ⰰ 愀 椀渀猀琀椀琀甀琀椀攀椀 猀甀瀀爀攀洀攀 椀渀 猀琀愀琀⸀ 䤀渀 愀挀攀猀琀攀  conditii, avalansa de contestari la CCR demarata de Opozitie devine ਀椀渀甀琀椀氀愀 椀渀 昀愀琀愀 愀挀攀猀琀漀爀 搀攀挀椀稀椀椀 挀攀 猀攀 瘀漀爀 琀爀愀渀猀愀渀琀攀⸀ 䌀漀渀猀琀椀琀甀琀椀愀 愀 昀漀猀琀  pervertita aproape in fiecare zi in ultimii sase ani. Abuzurile sunt ਀瘀椀稀椀戀椀氀攀Ⰰ 昀爀愀甀搀攀氀攀 猀甀渀琀 瀀攀 洀愀猀甀爀愀Ⰰ 椀愀爀 搀攀爀愀瀀愀樀甀氀 statului democratic e tot mai accentuat. Obedienta institutiilor ਀猀琀愀琀甀氀甀椀 昀愀琀愀 搀攀 吀爀愀椀愀渀 䈀愀猀攀猀挀甀 攀猀琀攀 搀攀 渀漀琀漀爀椀攀琀愀琀攀⸀ 䜀甀瘀攀爀渀愀渀琀椀椀  accepta, in pozitie de drepti, orice “sugestie” venita de la Cotroceni. ਀倀愀爀氀愀洀攀渀琀愀爀椀椀 愀甀 甀椀琀愀琀 搀攀 瀀爀漀洀椀猀椀甀渀椀氀攀 攀氀攀挀琀漀爀愀氀攀 猀椀 瘀漀琀攀愀稀愀 椀渀 昀甀渀挀琀椀攀  de interesele unei guvernari falimentare. Sistemul judiciar accepta, la ਀爀愀渀搀甀氀 猀愀甀Ⰰ 甀洀椀氀 椀渀昀氀甀攀渀琀攀氀攀 瀀漀氀椀琀椀挀攀⸀ 唀爀椀愀猀愀 洀椀稀愀 愀 昀漀猀琀 䌀甀爀琀攀愀  Constitutionala. Tocmai din acest motiv am asistat (va mai aduceti ਀愀洀椀渀琀攀㼀⤀Ⰰ 氀愀 愀挀攀氀攀 猀挀愀渀搀愀氀甀爀椀 椀渀琀攀爀洀椀渀愀戀椀氀攀 搀椀渀 倀愀爀氀愀洀攀渀琀 瀀攀渀琀爀甀  numirile la Curtea Constitutionala.
  Cazuril e ਀䄀渀愀猀琀愀猀攀Ⰰ 刀椀搀稀椀 猀愀甀 倀愀猀愀琀 猀甀渀琀 最爀愀椀琀漀愀爀攀 瀀攀渀琀爀甀 愀 攀瘀椀搀攀渀琀椀愀 爀攀猀瀀攀挀琀甀氀  actualei Puteri fata de lege, fata de institutiile statului. Votul de ਀洀愀爀琀椀 猀攀愀爀愀 搀椀渀 䌀愀洀攀爀愀 䐀攀瀀甀琀愀琀椀氀漀爀Ⰰ unul evident secret, a scos in evidenta doza uriasa de tupeu ਀瀀漀爀琀漀挀愀氀椀甀⸀ 一椀挀椀 洀愀椀 洀甀氀琀 渀椀挀椀 洀愀椀 瀀甀琀椀渀Ⰰ 氀椀搀攀爀椀椀 搀椀渀 䴀漀搀爀漀最愀渀 愀甀 愀挀甀稀愀琀 parlamentarii Opozitiei de faptul ca au votat impotriva extinderii ਀挀攀爀挀攀琀愀爀椀椀 瀀攀渀愀氀攀 椀渀 愀挀攀猀琀 挀愀稀Ⰰ 搀漀愀爀 瀀攀渀琀爀甀 愀 愀搀甀挀攀 瀀爀攀樀甀搀椀挀椀椀 倀䐀䰀⸀ 䔀猀琀攀 tot mai greu sa ai repere morale cand privesti la gastile politice care਀ 渀攀 挀漀渀搀甀挀 猀椀 挀愀爀攀 猀甀瀀氀椀渀攀猀挀 猀漀氀甀琀椀椀氀攀 愀渀琀椀挀爀椀稀愀 挀甀 洀愀猀甀爀椀 愀戀攀爀愀渀琀攀 搀攀  austeritate, pe cat de nocive pe atat de inutile relansarii economice.
  Ca਀ 渀甀 渀攀 瘀漀洀 爀攀瘀攀渀椀 渀椀挀椀 椀渀 ㈀ ㄀㄀ 攀猀琀攀 甀渀 愀氀琀 愀猀瀀攀挀琀 挀愀爀攀 瀀爀攀昀椀最甀爀攀愀稀愀 漀  realitate cruda. Romania isi continua “marsul triumfal” spre prapastie, ਀漀爀戀椀琀愀 昀椀椀渀搀 搀攀 洀椀爀愀樀甀氀 瀀漀爀琀漀挀愀氀椀甀 愀氀 椀攀猀椀爀椀椀 搀椀渀 挀爀椀稀愀⸀㰀戀爀㸀䐀攀挀椀稀椀椀氀攀  CCR trebuie sa fie in favoarea respectarii Constitutiei si nu a ਀猀甀猀琀椀渀攀爀椀椀 甀渀甀椀 爀攀最椀洀 挀愀爀攀 挀漀渀猀椀搀攀爀愀 挀愀 渀甀洀椀爀攀愀 瀀漀氀椀琀椀挀愀 椀渀 昀甀渀挀琀椀愀 堀  sau Y presupune o obedienta crasa fata de cel ce te-a propus si ਀猀甀猀琀椀渀甀琀⸀ 䤀渀搀椀昀攀爀攀渀琀 搀攀 猀挀愀渀搀愀氀甀爀椀氀攀 瀀漀氀椀琀椀挀攀Ⰰ 搀攀 猀愀爀愀挀椀愀 generalizata, principalul pericol ramane derapajul accentuat al ਀搀攀洀漀挀爀愀琀椀攀椀 瀀漀猀琀搀攀挀攀洀戀爀椀猀琀攀⸀ 㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 ✀猀愀渀猀ⴀ猀攀爀椀昀✀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀䔀一ⴀ唀匀∀㸀㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㌀∀㸀䤀愀爀 挀漀渀猀攀挀椀渀琀攀氀攀 愀挀攀猀琀甀椀愀 瀀漀琀 昀椀 搀攀瘀愀猀琀愀琀漀愀爀攀⸀ 㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀 

    ਀㰀⼀瀀㸀㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀 樀甀猀琀椀昀礀㬀 洀愀爀最椀渀㨀  挀洀  挀洀  瀀琀㬀∀ 挀氀愀猀猀㴀∀礀椀瘀㄀㤀㠀㄀㄀㄀㄀ ㈀㘀䴀猀漀一漀爀洀愀氀∀㸀㰀戀 猀琀礀氀攀㴀∀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 ✀猀愀渀猀ⴀ猀攀爀椀昀✀㬀 挀漀氀漀爀㨀 爀攀搀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀䤀吀∀㸀㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㌀∀㸀☀渀戀猀瀀㬀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀戀㸀 

  http://www.cronicaromana.ro/index.php?art=111646 ਀㰀⼀瀀㸀㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀 樀甀猀琀椀昀礀㬀 洀愀爀最椀渀㨀  挀洀  挀洀  瀀琀㬀∀ 挀氀愀猀猀㴀∀礀椀瘀㄀㤀㠀㄀㄀㄀㄀ ㈀㘀䴀猀漀一漀爀洀愀氀∀㸀㰀戀 猀琀礀氀攀㴀∀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 ✀猀愀渀猀ⴀ猀攀爀椀昀✀㬀 挀漀氀漀爀㨀 爀攀搀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀䤀吀∀㸀㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㌀∀㸀☀渀戀猀瀀㬀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀戀㸀 

  60% dintre romani traiesc de pe o luna pe alta ਀㰀⼀瀀㸀㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀 樀甀猀琀椀昀礀㬀 洀愀爀最椀渀㨀  挀洀  挀洀  瀀琀㬀∀ 挀氀愀猀猀㴀∀礀椀瘀㄀㤀㠀㄀㄀㄀㄀ ㈀㘀䴀猀漀一漀爀洀愀氀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 ✀猀愀渀猀ⴀ猀攀爀椀昀✀㬀 挀漀氀漀爀㨀 爀最戀⠀㤀㈀Ⰰ 㤀㈀Ⰰ 㤀㈀⤀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀䤀吀∀㸀㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㌀∀㸀☀渀戀猀瀀㬀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀 

  Majoritatea਀ 爀漀洀愀渀椀氀漀爀 ⠀㘀 Ⰰ㘀─⤀ 渀甀 愀爀 瀀甀琀攀愀 琀爀愀椀 渀椀挀椀 洀愀挀愀爀 漀 氀甀渀愀 搀椀渀 攀挀漀渀漀洀椀椀 搀愀挀愀  si-ar pierde locul de munca in aceasta perioada, conform celui mai ਀爀攀挀攀渀琀 猀琀甀搀椀甀 愀氀 猀椀琀攀ⴀ甀氀甀椀 搀攀 爀攀挀爀甀琀愀爀攀 䴀礀樀漀戀Ⰰ 爀攀洀椀猀Ⰰ 椀攀爀椀Ⰰ 䄀最攀爀瀀爀攀猀⸀  Procentul este cu 20 de puncte mai mare fata de acelasi interval din ਀㈀ 㤀Ⰰ 挀愀渀搀 渀甀洀愀椀 㐀 ─ 搀椀渀琀爀攀 瀀愀爀琀椀挀椀瀀愀渀琀椀椀 氀愀 猀琀甀搀椀甀 猀攀 愀昀氀愀甀 椀渀 愀挀攀愀猀琀愀  situatie. A scazut si procentul celor care s-ar descurca macar 30 de ਀稀椀氀攀 搀愀挀愀 愀爀 爀愀洀愀渀攀 猀漀洀攀爀椀 ⴀ ㈀㄀Ⰰ㜀㜀─ 昀愀琀愀 搀攀 ㈀㤀Ⰰ㌀㔀─⸀ 䴀愀椀 洀甀氀琀Ⰰ 渀甀洀愀爀甀氀  celor care s-ar putea intretine 3 luni cu banii pusi deoparte s-a ਀椀渀樀甀洀愀琀愀琀椀琀 椀渀 ㈀ ㄀ Ⰰ 愀樀甀渀最愀渀搀 氀愀 㜀Ⰰ㤀㈀─ 昀愀琀愀 搀攀 ㄀㔀Ⰰ㠀㜀─ 搀椀渀琀爀攀  respondenti, in 2009. Sub 4 procente (3,58%) au reusit sa fie mai ਀猀琀爀愀渀最愀琀漀爀椀 猀椀 愀爀 瀀甀琀攀愀 琀爀愀椀 搀椀渀 攀挀漀渀漀洀椀椀 猀愀猀攀 氀甀渀椀 ⠀瀀爀漀挀攀渀琀甀氀 攀爀愀 搀攀  7,45% in 2009), iar putin਀ 瀀攀猀琀攀 㘀─ 搀椀渀琀爀攀 瀀愀爀琀椀挀椀瀀愀渀琀椀椀 氀愀 猀琀甀搀椀甀 ⠀㘀Ⰰ㄀㄀─⤀ 愀爀 瀀甀琀攀愀 爀攀稀椀猀琀愀 挀栀椀愀爀  un an - procentul a scazut usor, de la 7,24% in 2009. Sondajul a fost ਀爀攀愀氀椀稀愀琀 漀渀氀椀渀攀 氀愀 渀椀瘀攀氀 渀愀琀椀漀渀愀氀Ⰰ 椀渀 椀渀琀攀爀瘀愀氀甀氀 ㄀㠀 渀漀椀攀洀戀爀椀攀 ⴀ ㄀㔀  decembrie, pe un esantion reprezentativ de 4976 de respondenti. Un alt ਀猀漀渀搀愀樀 爀攀愀氀椀稀愀琀 搀攀 䜀愀氀氀甀瀀 愀爀愀琀愀 挀愀 ㌀㄀─ 搀椀渀琀爀攀 爀漀洀愀渀椀 愀爀 攀洀椀最爀愀 搀攀昀椀渀椀琀椀瘀 daca ar avea aceasta posibilitate, ei fiind devansati in cadrul Uniunii਀ 䔀甀爀漀瀀攀渀攀 搀漀愀爀 搀攀 戀爀椀琀愀渀椀挀椀 ⠀㌀㌀ 氀愀 猀甀琀愀⤀⸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀 

    ਀㰀⼀瀀㸀㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀 樀甀猀琀椀昀礀㬀 洀愀爀最椀渀㨀  挀洀  挀洀  瀀琀㬀∀ 挀氀愀猀猀㴀∀礀椀瘀㄀㤀㠀㄀㄀㄀㄀ ㈀㘀䴀猀漀一漀爀洀愀氀∀㸀㰀戀 猀琀礀氀攀㴀∀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 ✀猀愀渀猀ⴀ猀攀爀椀昀✀㬀 挀漀氀漀爀㨀 爀攀搀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀䤀吀∀㸀㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㌀∀㸀☀渀戀猀瀀㬀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀戀㸀 

  http://www.cronicaromana.ro/index.php?art=111648 ਀㰀⼀瀀㸀㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀 樀甀猀琀椀昀礀㬀 洀愀爀最椀渀㨀  挀洀  挀洀  瀀琀㬀∀ 挀氀愀猀猀㴀∀礀椀瘀㄀㤀㠀㄀㄀㄀㄀ ㈀㘀䴀猀漀一漀爀洀愀氀∀㸀㰀戀 猀琀礀氀攀㴀∀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 ✀猀愀渀猀ⴀ猀攀爀椀昀✀㬀 挀漀氀漀爀㨀 爀攀搀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀䤀吀∀㸀㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㌀∀㸀☀渀戀猀瀀㬀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀戀㸀 

  Sindicatele critica noua Lege a Educatiei ਀㰀⼀瀀㸀㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀 樀甀猀琀椀昀礀㬀 洀愀爀最椀渀㨀  挀洀  挀洀  瀀琀㬀∀ 挀氀愀猀猀㴀∀礀椀瘀㄀㤀㠀㄀㄀㄀㄀ ㈀㘀䴀猀漀一漀爀洀愀氀∀㸀㰀猀瀀愀渀 挀氀愀猀猀㴀∀礀椀瘀㄀㤀㠀㄀㄀㄀㄀ ㈀㘀琀椀琀氀甀㄀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 ✀猀愀渀猀ⴀ猀攀爀椀昀✀㬀 昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀 ㄀㐀⸀㔀瀀琀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀䤀吀∀㸀㰀猀琀爀漀渀最㸀㰀昀漀渀琀 挀漀氀漀爀㴀∀⌀㄀㤀㘀愀愀㐀∀㸀☀渀戀猀瀀㬀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀琀爀漀渀最㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀 


  Federatia਀ 䔀搀甀挀愀琀椀攀椀 一愀琀椀漀渀愀氀攀 ⠀䘀䔀一⤀Ⰰ 䘀匀䤀 ᰀ匠瀀椀爀甀 䠀愀爀攀琀ᴀ†猀椀 䘀攀搀攀爀愀琀椀愀 一愀琀椀漀渀愀氀愀 愀  Asociatiilor de Parinti - Invatamant Preuniversitar (FNAP-IP) isi ਀攀砀瀀爀椀洀愀 搀攀稀愀挀漀爀搀甀氀 昀愀琀愀 搀攀 搀攀挀椀稀椀愀 愀搀漀瀀琀愀琀愀 搀攀 倀愀爀氀愀洀攀渀琀Ⰰ 椀渀 ㄀㐀  decembrie 2010, de a trimite spre promulgare Legea Educatiei nationale ਀愀猀甀洀愀琀愀 搀攀 䜀甀瘀攀爀渀⸀㰀戀爀㸀䌀攀氀攀 琀爀攀椀 昀攀搀攀爀愀琀椀椀 挀漀渀猀椀搀攀爀愀 挀愀 瀀爀漀椀攀挀琀甀氀  Guvernului are la baza ca unic criteriu aplicarea masurilor de ਀愀甀猀琀攀爀椀琀愀琀攀 搀攀琀攀爀洀椀渀愀琀攀 搀攀 挀漀渀猀琀爀愀渀最攀爀椀氀攀 戀甀最攀琀愀爀攀Ⰰ 猀甀戀氀椀渀椀椀渀搀 挀愀 渀甀 瀀漀琀 fi de acord cu acest lucru deoarece numai printr-un invatamant de ਀挀愀氀椀琀愀琀攀 ᰀ瀠甀琀攀洀 椀攀猀椀 搀椀渀 挀爀椀稀愀 攀挀漀渀漀洀椀挀愀 猀椀 搀攀 椀搀攀渀琀椀琀愀琀攀 椀渀 挀愀爀攀 渀攀  aflam”, se arata intr-un comunicat al celor trei federatii, remis ieri. ਀䐀攀 洀愀椀 戀椀渀攀 搀攀 ㈀  搀攀 愀渀椀Ⰰ 椀渀 刀漀洀愀渀椀愀 渀甀 攀砀椀猀琀愀 漀 氀攀最攀 挀漀渀挀爀攀琀愀 愀  Educatiei. In nicio਀ 最甀瘀攀爀渀愀爀攀 渀甀 猀ⴀ愀 愀挀漀爀搀愀琀 䤀渀瘀愀琀愀洀愀渀琀甀氀甀椀 愀琀攀渀琀椀愀 渀攀挀攀猀愀爀愀Ⰰ 挀漀渀猀攀挀椀渀琀愀  fiind slaba calitate a procesului educational la toate nivelurile.
  FEN,਀ 䘀匀䤀 ᰀ匠瀀椀爀甀 䠀愀爀攀琀ᴀ†猀椀 䘀一䄀倀ⴀ䤀倀 猀漀氀椀挀椀琀愀 洀攀洀戀爀椀氀漀爀 䌀漀洀椀猀椀攀椀 瀀攀渀琀爀甀  invatamant, stiinta, tineret si sport din Senatul Romaniei sa continue ਀搀椀猀挀甀琀椀椀氀攀 瀀爀椀瘀椀渀搀 瀀爀漀椀攀挀琀甀氀 䰀攀最椀椀 攀搀甀挀愀琀椀攀椀 渀愀琀椀漀渀愀氀攀 猀椀 猀愀 瀀爀漀瀀甀渀愀 甀渀  nou act normativ care sa-l modifice pe cel asumat de Executiv. “Numai o ਀愀猀琀昀攀氀 搀攀 氀攀最攀 愀最爀攀愀琀愀 搀攀 琀漀愀琀攀 瀀愀爀琀椀搀攀氀攀 瀀漀氀椀琀椀挀攀 猀椀 昀愀挀琀漀爀椀椀 椀洀瀀氀椀挀愀琀椀 poate asigura stabilitate in sistem”, se precizeaza in comunicat. De ਀愀猀攀洀攀渀攀愀Ⰰ 挀攀氀攀 琀爀攀椀 漀爀最愀渀椀稀愀琀椀椀 挀漀渀猀椀搀攀爀愀 挀愀 愀挀攀愀猀琀愀 攀猀琀攀 猀椀渀最甀爀愀  solutie dupa ce mai multi parlamentari si-au retras semnaturile pentru ਀猀甀猀琀椀渀攀爀攀愀 洀漀琀椀甀渀椀椀 搀攀 挀攀渀稀甀爀愀⸀ ᰀ䤠渀瘀愀琀愀洀愀渀琀甀氀 挀漀渀猀琀椀琀甀椀攀 瘀椀椀琀漀爀甀氀  natiunii noastre si trebuie sprijinit cu toate mijloacele. Presedintii, ਀瀀爀椀洀ⴀ洀椀渀椀猀琀爀椀椀Ⰰ 洀椀渀椀猀琀爀椀椀 猀椀 瀀愀爀氀愀洀攀渀琀愀爀椀椀 猀甀渀琀 琀爀攀挀愀琀漀爀椀Ⰰ 椀渀猀愀 猀挀漀愀氀愀  romaneasca trebuie sa existe in continuare si਀ 猀愀 漀昀攀爀攀 漀 猀愀渀猀愀 瘀椀椀琀漀愀爀攀氀漀爀 最攀渀攀爀愀琀椀椀⸀ 匀挀漀愀氀愀 爀漀洀愀渀攀愀猀挀愀 渀甀 琀爀攀戀甀椀攀 猀愀 aiba culoare politica!”, se mai arata in comunicatul celor trei ਀昀攀搀攀爀愀琀椀椀 搀椀渀 䔀搀甀挀愀琀椀攀⸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀 

    ਀㰀⼀瀀㸀㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀 樀甀猀琀椀昀礀㬀 洀愀爀最椀渀㨀  挀洀  挀洀  瀀琀㬀∀ 挀氀愀猀猀㴀∀礀椀瘀㄀㤀㠀㄀㄀㄀㄀ ㈀㘀䴀猀漀一漀爀洀愀氀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 ✀猀愀渀猀ⴀ猀攀爀椀昀✀㬀 挀漀氀漀爀㨀 爀攀搀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀䤀吀∀㸀㰀愀 爀攀氀㴀∀渀漀昀漀氀氀漀眀∀ 琀愀爀最攀琀㴀∀开戀氀愀渀欀∀ 栀爀攀昀㴀∀栀琀琀瀀㨀⼀⼀眀眀眀⸀挀甀爀椀攀爀甀氀渀愀琀椀漀渀愀氀⸀爀漀⼀䄀挀琀甀愀氀椀琀愀琀攀─㈀ 䌀漀洀瀀愀渀椀椀⼀㈀ ㄀ ⴀ㄀㈀ⴀ㄀㘀⼀䘀愀爀愀⬀氀漀挀⬀搀攀⬀洀甀渀挀愀─㈀䌀⬀㘀⬀搀椀渀⬀㄀ ⬀爀漀洀愀渀椀⬀⬀愀爀⬀愀樀甀渀最攀⬀椀渀琀爀ⴀ漀⬀氀甀渀愀⬀洀甀爀椀琀漀爀椀⬀搀攀⬀昀漀愀洀攀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀挀漀氀漀爀㨀 爀攀搀㬀∀㸀㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㌀∀㸀栀琀琀瀀㨀⼀⼀眀眀眀⸀挀甀爀椀攀爀甀氀渀愀琀椀漀渀愀氀⸀爀漀⼀䄀挀琀甀愀氀椀琀愀琀攀─㈀ 䌀漀洀瀀愀渀椀椀⼀㈀ ㄀ ⴀ㄀㈀ⴀ㄀㘀⼀䘀愀爀愀⬀氀漀挀⬀搀攀⬀洀甀渀挀愀─㈀䌀⬀㘀⬀搀椀渀⬀㄀ ⬀爀漀洀愀渀椀⬀⬀愀爀⬀愀樀甀渀最攀⬀椀渀琀爀ⴀ漀⬀氀甀渀愀⬀洀甀爀椀琀漀爀椀⬀搀攀⬀昀漀愀洀攀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀愀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀 

    ਀㰀⼀瀀㸀㰀栀㄀ 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀 樀甀猀琀椀昀礀㬀 洀愀爀最椀渀㨀 愀甀琀漀  挀洀㬀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 ✀猀愀渀猀ⴀ猀攀爀椀昀✀㬀 昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀 ㄀㐀瀀琀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀䤀吀∀㸀䘀̀爁̀ 氀漀挀 搀攀 洀甀渀挀̀Ⰱ 㘀 搀椀渀 ㄀  爀漀洀渀椀 愀爀 愀樀甀渀最攀 渀琀爀ⴀ漀 氀甀渀̀ 洀甀爀椀琀漀爀椀 搀攀 昀漀愀洀攀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀栀㄀㸀 

  Banii puşi la saltea în tot acest timp sunt insuficienţi pentru a rezista fără venituri
  Doar 6% dintre români au economii pentru a rezista 1 an dacă rămân şomeri

  Românii਀ 渀甀 瀀爀攀愀 愀甀 瀀甀猀 渀椀洀椀挀 猀甀戀 猀愀氀琀攀愀Ⰰ 氀愀 挀椀漀爀愀瀀 猀愀甀 渀 戀愀琀椀猀琀̀⸁ 一椀挀椀  veniturile din ultima perioadă nu au fost suficiente pentru a crea ਀爀攀稀攀爀瘀攀 瀀攀渀琀爀甀 稀椀氀攀 渀攀最爀攀⸀ 츀渀猀̀ 甀渀 氀甀挀爀甀 攀猀琀攀 挀攀爀琀Ⰰ 瀀甀挀椁渀椀 爀漀洀渀椀 开椁ⴀ愀甀  luat măsuri de precauţie, în cazul în care îşi pierd serviciul sau਀ 瘀攀渀椀琀甀爀椀氀攀 瀀攀 挀愀爀攀 氀攀 愀甀 渀 瀀爀攀稀攀渀琀⸀ 䌀漀渀昀漀爀洀 挀攀氀甀椀 洀愀椀 爀攀挀攀渀琀 猀琀甀搀椀甀 愀氀 site-ului de recrutare Myjob, 60,6% dintre români nu ar putea trăi nici਀ 洀̀持愀爀 漀 氀甀渀̀ 搀椀渀 攀挀漀渀漀洀椀椀Ⰰ 搀愀挀̀ 开椁ⴀ愀爀 瀀椀攀爀搀攀 氀漀挀甀氀 搀攀 洀甀渀挀̀ 渀 愀挀攀愀猀琀̀  perioadă. Procentul este cu 20 de puncte mai mare faţă de acelaşi ਀椀渀琀攀爀瘀愀氀 搀椀渀 ㈀ 㤀Ⰰ 挀渀搀 渀甀洀愀椀 㐀 ─ 搀椀渀琀爀攀 瀀愀爀琀椀挀椀瀀愀渀挀椁椀 氀愀 猀琀甀搀椀甀 猀攀  aflau în această situaţie. O concluzie ar fi că salariile au scăzut. "A ਀猀挀̀稁甀琀 开椁 瀀爀漀挀攀渀琀甀氀 挀攀氀漀爀 挀愀爀攀 猀ⴀ愀爀 搀攀猀挀甀爀挀愀 洀̀持愀爀 ㌀  搀攀 稀椀氀攀 搀愀挀̀ 愀爀  rămâne şomeri - 21,77% faţă de 29,35%. Mai mult, numărul celor care s-ar਀ 瀀甀琀攀愀 渀琀爀攀挀椁渀攀 ㌀ 氀甀渀椀 挀甀 戀愀渀椀椀 瀀甀开椁 搀攀漀瀀愀爀琀攀 猀ⴀ愀 渀樀甀洀̀琁̀持椁琀 愀渀甀氀  acesta, ajungând la doar 7,92% faţă de 15,87% din respondenţii de anul ਀琀爀攀挀甀琀⸀ 匀甀戀 㐀 瀀爀漀挀攀渀琀攀 愀甀 爀攀甀开椁琀 猀̀ 昀椀攀 洀愀椀 猀琀爀渀最̀琁漀爀椀 开椁 愀爀 瀀甀琀攀愀 琀爀̀椁 din economii 6 luni. Anul trecut, procentul era de 7,45%. În acelaşi ਀琀椀洀瀀Ⰰ 瀀甀挀椁渀 瀀攀猀琀攀 㘀─ 搀椀渀琀爀攀 瀀愀爀琀椀挀椀瀀愀渀挀椁椀 氀愀 猀琀甀搀椀甀 ⠀㘀Ⰰ㄀㄀─⤀ 愀爀 瀀甀琀攀愀 rezista chiar un an, însă ponderea lor a scăzut uşor, de la 7,24% anul ਀琀爀攀挀甀琀∀Ⰰ 猀攀 愀爀愀琀̀ 渀 猀琀甀搀椀甀氀 䴀礀樀漀戀⸀爀漀⸀☀渀戀猀瀀㬀 㰀戀爀㸀㰀戀爀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀猀琀爀漀渀最㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀∀ 氀愀渀最㴀∀䤀吀∀㸀㰀昀漀渀琀 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㌀∀㸀䈀̀爁戀愀挀椁椀 猀甀渀琀 洀愀椀 猀琀爀渀最̀琁漀爀椀 搀攀挀琀 昀攀洀攀椀氀攀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀猀琀爀漀渀最㸀 


  Sondajul਀ 愀 昀漀猀琀 爀攀愀氀椀稀愀琀 漀渀氀椀渀攀 氀愀 渀椀瘀攀氀 渀愀挀椁漀渀愀氀Ⰰ 渀 椀渀琀攀爀瘀愀氀甀氀 ㄀㠀 渀漀椀攀洀戀爀椀攀 ⴀ  15 decembrie, pe un eşantion reprezentativ de 4.976 de respondenţi. De ਀爀攀挀椁渀甀琀 挀̀Ⰱ 渀 爀渀搀甀氀 昀攀洀攀椀氀漀爀Ⰰ 瀀爀漀挀攀渀琀甀氀 挀攀氀漀爀 挀愀爀攀 渀甀 愀爀 瀀甀琀攀愀 琀爀̀椁  nici o lună din economii este mai mare decât media generală, aproximativ਀ 㘀㌀Ⰰ㠀㤀─ 搀椀渀琀爀攀 爀漀洀渀挀攀 渀甀 愀甀 瀀爀漀瘀椀稀椀椀 猀甀昀椀挀椀攀渀琀攀 瀀攀渀琀爀甀 ㌀  搀攀 稀椀氀攀⸀  Procentul femeilor în dificultate îl depăşeşte cu mult pe cel al ਀戀̀爁戀愀挀椁氀漀爀Ⰰ 㐀㤀Ⰰ㜀㄀─ 搀椀渀琀爀攀 愀挀攀开琁椀愀 猀甀渀琀 瀀爀攀最̀琁椀挀椁 瀀攀渀琀爀甀 稀椀氀攀 渀攀最爀攀⸀ 㰀戀爀㸀吀漀琀漀搀愀琀̀Ⰱ studiul relatează că cei care au reuşit cel mai puţin să pună bani ਀搀攀漀瀀愀爀琀攀 猀甀渀琀 琀椀渀攀爀椀椀 瀀渀̀ 渀 ㌀  搀攀 愀渀椀Ⰰ 椀愀爀 挀愀琀攀最漀爀椀愀 挀甀 挀攀椀 洀愀椀 洀甀氀挀椁  respondenţi care şi-ar permite să stea un an acasă (10,81%) este a ਀爀漀洀渀椀氀漀爀 搀攀 瀀攀猀琀攀 㔀㔀 搀攀 ani.

  IT-iştii au cele mai mari economii, urmaţi de consultanţi şi de cei din telecom

  În਀ 挀攀攀愀 挀攀 瀀爀椀瘀攀开琁攀 搀漀洀攀渀椀椀氀攀 搀攀 愀挀琀椀瘀椀琀愀琀攀Ⰰ 挀攀椀 猀瀀攀挀椀愀氀椀稀愀挀椁 渀 䤀吀☀愀洀瀀㬀䌀  stau cel mai bine la capitolul economii, aproximativ 30,2% ar putea trăi਀ 甀渀 愀渀 搀愀挀̀ 愀爀 爀̀洁渀攀 昀̀爁̀ 樀漀戀Ⰰ 渀 琀椀洀瀀 挀攀 搀漀愀爀 ㈀㘀Ⰰ㄀㜀─ 渀甀 愀爀 爀攀稀椀猀琀愀 漀  lună. În clasamentul celor mai pregătiţi, urmează cei din Consultanţă şi਀ 挀攀椀 搀椀渀 吀攀氀攀挀漀洀甀渀椀挀愀挀椁椀Ⰰ 甀渀搀攀 ㈀㔀Ⰰ㌀㌀ 搀攀 瀀爀漀挀攀渀琀攀Ⰰ 爀攀猀瀀攀挀琀椀瘀 ㄀㤀Ⰰ㠀㜀─Ⰰ 猀ⴀ愀爀 descurca 12 luni fără un loc de muncă.
  Procente peste medie ਀渀爀攀最椀猀琀爀攀愀稀̀ 开椁 琀爀愀椀渀攀爀椀椀Ⰰ 挀甀 ㄀㘀Ⰰ㠀㠀 氀愀 猀甀琀̀Ⰱ 挀攀椀 搀椀渀 搀攀瀀愀爀琀愀洀攀渀琀攀氀攀 搀攀  Resurse Umane (15,48%), cei din middle şi top management cu 12,15%. La ਀昀攀氀 开椁 愀渀最愀樀愀挀椁椀 搀椀渀 䴀愀爀欀攀琀椀渀最⼀䌀攀爀挀攀琀愀爀攀 搀攀 piaţă (12%), Inginerie/Tehnologie (11,95%) şi Petrochimie (11,83%).

  Niciun artist şi niciun asistent social nu ar rezista un an din banii de la ciorap

  Studiul਀ 爀攀愀氀椀稀愀琀 搀攀 猀椀琀攀ⴀ甀氀 搀攀 爀攀挀爀甀琀愀爀攀 䴀礀樀漀戀⸀爀漀 洀愀椀 椀渀搀椀挀̀ 开椁 漀 爀攀愀氀椀琀愀琀攀  cruntă la nivelul domeniilor de activitate. Potrivit sondajului, numărul਀ 爀攀猀瀀漀渀搀攀渀挀椁氀漀爀 挀攀 愀挀琀椀瘀攀愀稀̀ 渀 搀漀洀攀渀椀椀 瀀爀攀挀甀洀 䄀爀琀̀⼁䌀甀氀琀甀爀̀ 开椁 䄀猀椀猀琀攀渀挀́ socială şi care ar putea supravieţui timp de 12 luni din economiile pe ਀挀愀爀攀 氀攀ⴀ愀甀 昀̀持甀琀 攀猀琀攀  ⸀ 㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀 

    ਀㰀⼀瀀㸀㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀 樀甀猀琀椀昀礀㬀 洀愀爀最椀渀㨀  挀洀  挀洀  瀀琀㬀∀ 挀氀愀猀猀㴀∀礀椀瘀㄀㤀㠀㄀㄀㄀㄀ ㈀㘀䴀猀漀一漀爀洀愀氀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 ✀猀愀渀猀ⴀ猀攀爀椀昀✀㬀 挀漀氀漀爀㨀 爀攀搀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀䤀吀∀㸀㰀愀 爀攀氀㴀∀渀漀昀漀氀氀漀眀∀ 琀愀爀最攀琀㴀∀开戀氀愀渀欀∀ 栀爀攀昀㴀∀栀琀琀瀀㨀⼀⼀眀眀眀⸀樀甀爀渀愀氀甀氀⸀爀漀⼀猀琀椀爀椀⼀瀀漀氀椀琀椀挀愀⼀洀漀琀椀甀渀攀愀ⴀ搀攀ⴀ挀攀渀稀甀爀愀ⴀ瀀攀ⴀ氀攀最攀愀ⴀ猀愀氀愀爀椀稀愀爀椀椀ⴀ瘀愀ⴀ昀椀ⴀ挀椀琀椀琀愀ⴀ愀稀椀ⴀ椀渀ⴀ瀀愀爀氀愀洀攀渀琀ⴀ㔀㘀㈀㠀㤀㔀⸀栀琀洀氀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀挀漀氀漀爀㨀 爀攀搀㬀∀㸀㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㌀∀㸀栀琀琀瀀㨀⼀⼀眀眀眀⸀樀甀爀渀愀氀甀氀⸀爀漀⼀猀琀椀爀椀⼀瀀漀氀椀琀椀挀愀⼀洀漀琀椀甀渀攀愀ⴀ搀攀ⴀ挀攀渀稀甀爀愀ⴀ瀀攀ⴀ氀攀最攀愀ⴀ猀愀氀愀爀椀稀愀爀椀椀ⴀ瘀愀ⴀ昀椀ⴀ挀椀琀椀琀愀ⴀ愀稀椀ⴀ椀渀ⴀ瀀愀爀氀愀洀攀渀琀ⴀ㔀㘀㈀㠀㤀㔀⸀栀琀洀氀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀愀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀 

    ਀㰀⼀瀀㸀㰀栀㄀ 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀 樀甀猀琀椀昀礀㬀 洀愀爀最椀渀㨀 愀甀琀漀  挀洀㬀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 ✀猀愀渀猀ⴀ猀攀爀椀昀✀㬀 昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀 ㄀㐀瀀琀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀䤀吀∀㸀䴀漀挀椁甀渀攀愀 搀攀 挀攀渀稀甀爀̀ 瀀攀 䰀攀最攀愀 猀愀氀愀爀椀稀̀爁椀椀 瘀愀 昀椀 挀椀琀椀琀̀ 愀稀椀 渀 倀愀爀氀愀洀攀渀琀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀栀㄀㸀 

  Se਀ 愀渀甀渀挀́ 漀 稀椀 椀渀琀攀渀猀̀ 猀椀 愀猀琀̀稁椀 渀 倀愀爀氀愀洀攀渀琀⸀ 䄀氀攀开椁椀 猀攀 爀攀甀渀攀猀挀 渀琀爀ⴀ漀  şedinţă de plen comună a Senatului şi Camerei Deputaţilor, în care va fi਀ 挀椀琀椀琀̀ 䴀漀挀椁甀渀攀愀 搀攀 挀攀渀稀甀爀̀ 挀甀 琀椀琀氀甀氀 ∀䰀攀最攀愀 瀀爀椀瘀椀渀搀 猀愀氀愀爀椀稀愀爀攀愀 渀 愀渀甀氀 2011 - ultima ţeapă trasă românilor de guvernarea Băsescu - Udrea - ਀䈀漀挀㼀∀⸀ 㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀 


  Potrivit਀ 搀攀挀椀稀椀攀椀 搀攀 氀愀 渀挀攀瀀甀琀甀氀 猀̀瀁琀̀洁渀椀椀 愀 䈀椀爀漀甀爀椀氀漀爀 倀攀爀洀愀渀攀渀琀攀 愀氀攀  Senatului şi Camerei Deputaţilor, moţiunea, semnată de PSD, PC şi PNL, ਀愀爀 甀爀洀愀 猀̀ 昀椀攀 搀攀稀戀̀琁甀琀̀ 开椁 瘀漀琀愀琀̀ 氀甀渀攀愀 瘀椀椀琀漀愀爀攀⸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀 


  Semnatarii਀ 洀漀挀椁甀渀椀椀 搀攀 挀攀渀稀甀爀̀ 挀攀爀 搀攀洀椀猀椀愀 䌀愀戀椀渀攀琀甀氀甀椀 䈀漀挀Ⰰ 愀挀甀稀渀搀甀ⴀ氀 挀̀ ∀愀  ridicat minciuna" şi furtul la rang de act normativ.
  ਀㰀⼀瀀㸀㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀 樀甀猀琀椀昀礀㬀 洀愀爀最椀渀㨀  挀洀  挀洀  瀀琀㬀∀ 挀氀愀猀猀㴀∀礀椀瘀㄀㤀㠀㄀㄀㄀㄀ ㈀㘀䴀猀漀一漀爀洀愀氀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 ✀猀愀渀猀ⴀ猀攀爀椀昀✀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀䤀吀∀㸀㰀戀爀㸀㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㌀∀㸀∀䰀攀最攀愀Ⰰ deşi prevede că salariile vor creşte cu 15% pentru anul 2011, ਀爀攀挀甀瀀攀爀攀愀稀̀ 渀 昀愀瀀琀 搀漀愀爀 ㄀Ⰰ㐀─ 搀椀渀 猀愀氀愀爀椀甀氀 瀀椀攀爀搀甀琀 渀 愀渀甀氀 ㈀ ㄀ Ⰰ  deoarece pe anul 2011 nu se mai acordă premii, prime de vacanţă sau al ਀㄀㌀ⴀ氀攀愀 猀愀氀愀爀椀甀⸀ 䴀愀椀 洀甀氀琀 搀攀挀琀 愀琀琀Ⰰ 猀攀 琀愀椀攀 琀椀挀栀攀琀攀氀攀 搀攀 洀愀猀̀ 猀愀甀  tichetele cadou şi se elimină plata orelor suplimentare efectuate peste ਀搀甀爀愀琀愀 渀漀爀洀愀氀̀ 愀 琀椀洀瀀甀氀甀椀 搀攀 氀甀挀爀甀Ⰰ 瀀爀攀挀甀洀 开椁 洀甀渀挀愀 瀀爀攀猀琀愀琀̀ 渀 稀椀氀攀氀攀  de repaus săptămânal şi sărbători legale, încălcându-se astfel Codul ਀䴀甀渀挀椀椀⸀ 䐀攀 昀愀瀀琀Ⰰ 愀挀攀愀猀琀̀ 氀攀最攀 搀攀洀漀渀猀琀爀攀愀稀̀ 挀氀愀爀 挀̀ 猀挀漀瀀甀氀 瀀爀椀渀挀椀瀀愀氀 愀氀  Guvernului este să bage mâna adânc în buzunarele bugetarilor', se arată ਀渀 琀攀砀琀甀氀 洀漀挀椁甀渀椀椀 椀渀琀椀琀甀氀愀琀̀ ✀䰀攀最攀愀 瀀爀椀瘀椀渀搀 猀愀氀愀爀椀稀愀爀攀愀 渀 愀渀甀氀 ㈀ ㄀㄀ ⴀ  ultima 'ţeapă' trasă românilor de guvernarea਀ 䈀̀猁攀猀挀甀ⴀ唀搀爀攀愀ⴀ䈀漀挀∀⸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀 


  În਀ 漀瀀椀渀椀愀 猀攀洀渀愀琀愀爀椀氀漀爀 搀漀挀甀洀攀渀琀甀氀甀椀Ⰰ 瀀爀椀渀 愀挀攀愀猀琀̀ 氀攀最攀Ⰰ 䜀甀瘀攀爀渀甀氀 渀甀 昀愀挀攀  altceva decât un nou 'abuz legislativ', încercând să transforme o măsură਀ 瀀爀攀猀甀瀀甀猀̀ 愀 昀椀 挀甀 挀愀爀愀挀琀攀爀 琀攀洀瀀漀爀愀爀 ⴀ 洀椀挀开漁爀愀爀攀愀 瘀攀渀椀琀甀爀椀氀漀爀  personalului bugetar - într-o stare de fapt permanentă. Potrivit ਀愀甀琀漀爀椀氀漀爀 洀漀挀椁甀渀椀椀Ⰰ 挀愀甀稀愀 愀挀攀猀琀攀椀 猀椀琀甀愀挀椁椀 攀猀琀攀 挀̀ 䜀甀瘀攀爀渀甀氀 渀甀 愀爀攀  capacitatea de a creşte veniturile bugetare în 2011 prin metode cum ar ਀昀椀 猀琀椀洀甀氀愀爀攀愀 挀爀攀开琁攀爀椀椀 攀挀漀渀漀洀椀挀攀 猀愀甀 洀戀甀渀̀琁̀持椁爀攀愀 最爀愀搀甀氀甀椀 搀攀  colectare.

  Opoziţia consideră că şi "nevoia disperată de fonduri ਀瀀攀渀琀爀甀 渀琀爀攀挀椁渀攀爀攀愀 最爀甀瀀̀爁椀椀 瀀漀氀椀琀椀挀漀ⴀ昀椀渀愀渀挀椀愀爀攀 挀愀爀攀 愀 猀攀挀栀攀猀琀爀愀琀  statul român şi banii românilor" se află printre cauze.
  ਀㰀⼀瀀㸀㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀 樀甀猀琀椀昀礀㬀 洀愀爀最椀渀㨀  挀洀  挀洀  瀀琀㬀∀ 挀氀愀猀猀㴀∀礀椀瘀㄀㤀㠀㄀㄀㄀㄀ ㈀㘀䴀猀漀一漀爀洀愀氀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 ✀猀愀渀猀ⴀ猀攀爀椀昀✀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀䤀吀∀㸀㰀戀爀㸀㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㌀∀㸀∀匀̀ punem, împreună, capăt şirului de ţepe pe care Băsescu, Udrea şi Boc ਀氀攀ⴀ愀甀 琀爀愀猀 爀漀洀渀椀氀漀爀℀ 䄀挀攀猀琀 最甀瘀攀爀渀 琀爀攀戀甀椀攀 猀̀ 瀀氀攀挀攀 搀攀漀愀爀攀挀攀 愀 愀搀甀猀 渀  faţa noastră un proiect important pentru români, dar asupra căruia nu ਀猀ⴀ愀 挀漀渀猀甀氀琀愀琀 挀甀 渀椀洀攀渀椀⸀ 䜀甀瘀攀爀渀甀氀 䈀̀猁攀猀挀甀ⴀ䈀漀挀 愀 搀攀洀漀渀猀琀爀愀琀 挀̀ 愀 爀愀琀愀琀 渀甀 doar lecţia competenţei, ci şi pe cea a dialogului social, alegând să ਀猀攀 渀挀栀椀搀̀ 渀 猀瀀愀琀攀氀攀 瀀漀爀挀椁氀漀爀 搀攀 氀愀 搀椀瘀攀爀猀攀 瀀愀氀愀琀攀 开椁 椀最渀漀爀渀搀 瘀漀挀攀愀  bugetarilor care şi-au petrecut întreaga toamnă strigându-şi ਀渀攀洀甀氀挀甁洀椀爀攀愀 渀 猀琀爀愀搀̀∁Ⰰ 猀攀 愀昀椀爀洀̀ 渀 琀攀砀琀甀氀 洀漀挀椁甀渀椀椀⸀㰀戀爀㸀㰀戀爀㸀䄀甀琀漀爀椀椀  documentului consideră că Legea salarizării pentru anul 2011 este "cel ਀洀愀椀 戀甀渀 椀渀搀椀挀愀琀漀爀 瀀攀渀琀爀甀 氀椀瀀猀愀 搀攀 瀀爀椀挀攀瀀攀爀攀 愀 最甀瘀攀爀渀愀渀挀椁氀漀爀 开椁 瀀攀渀琀爀甀  ticăloşia lor".

  De asemenea, parlamentarii care au਀ 猀攀洀渀愀琀 洀漀挀椁甀渀攀愀 搀攀 挀攀渀稀甀爀̀ 愀瘀攀爀琀椀稀攀愀稀̀ 愀猀甀瀀爀愀 昀愀瀀琀甀氀甀椀 挀̀ 愀挀攀愀猀琀̀ 氀攀最攀  va însemna continuarea exodului profesional către Uniunea Europeană, ਀洀漀琀椀瘀 瀀攀渀琀爀甀 挀愀爀攀 漀愀洀攀渀椀椀 搀攀 瘀愀氀漀愀爀攀 搀椀渀 洀攀搀椀挀椀渀̀Ⰱ 攀搀甀挀愀挀椁攀 猀愀甀  administraţie vor fi din ce în ce mai puţini.
  ਀㰀⼀瀀㸀㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀 樀甀猀琀椀昀礀㬀 洀愀爀最椀渀㨀  挀洀  挀洀  瀀琀㬀∀ 挀氀愀猀猀㴀∀礀椀瘀㄀㤀㠀㄀㄀㄀㄀ ㈀㘀䴀猀漀一漀爀洀愀氀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 ✀猀愀渀猀ⴀ猀攀爀椀昀✀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀䤀吀∀㸀㰀戀爀㸀㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㌀∀㸀∀䐀椀渀 cauza incompetenţei şi ticăloşiei guvernării Băsescu-Udrea-Boc, copiii ਀渀漀开琁爀椀 瘀漀爀 昀椀 洀愀椀 戀漀氀渀愀瘀椀 开椁 瘀漀爀 愀瘀攀愀 漀 攀搀甀挀愀挀椁攀 瀀爀攀挀愀爀̀⸁ 帀椁 愀猀琀愀Ⰰ 瀀攀  banii noştri", se arată în moţiune.
  ਀㰀⼀瀀㸀㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀 樀甀猀琀椀昀礀㬀 洀愀爀最椀渀㨀  挀洀  挀洀  瀀琀㬀∀ 挀氀愀猀猀㴀∀礀椀瘀㄀㤀㠀㄀㄀㄀㄀ ㈀㘀䴀猀漀一漀爀洀愀氀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 ✀猀愀渀猀ⴀ猀攀爀椀昀✀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀䤀吀∀㸀㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㌀∀㸀☀渀戀猀瀀㬀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀 

  Potrivit਀ 愀挀攀猀琀甀椀 搀漀挀甀洀攀渀琀Ⰰ 戀愀渀椀 氀愀 戀甀最攀琀 渀甀 洀愀椀 攀砀椀猀琀̀ 搀椀渀 挀愀甀稀愀 昀愀瀀琀甀氀甀椀 挀̀  sumele sunt îndreptate spre clientela politică a guvernanţilor, spre ਀✀昀椀爀洀攀氀攀 挀̀瀁甀开́✁⸀㰀戀爀㸀㰀戀爀㸀∀匀漀挀椀攀琀愀琀攀愀 爀漀洀渀攀愀猀挀̀ 攀猀琀攀 猀甀昀漀挀愀琀̀ 搀攀 漀  grupare politico-financiară, mânată de un singur scop: perpetuarea, cu ਀漀爀椀挀攀 瀀爀攀挀Ⰱ 氀愀 瀀甀琀攀爀攀Ⰰ 渀 猀挀漀瀀甀氀 瀀爀̀搁甀椀爀椀椀 戀愀渀甀氀甀椀 瀀甀戀氀椀挀⸀ 䄀挀攀猀琀 昀愀瀀琀  este cu atât mai grav, cu cât mulţi dintre miniştrii Guvernului ਀䈀̀猁攀猀挀甀ⴀ䈀漀挀 猀甀渀琀 猀椀洀瀀氀攀 洀愀爀椀漀渀攀琀攀 愀氀攀 甀渀攀椀 挀氀椀攀渀琀攀氀攀 瀀漀氀椀琀椀挀攀 栀爀̀渁椀琀攀  din avuţia publică. Preţul plătit de români, fie ei întreprinzători ori ਀愀渀最愀樀愀挀椁 搀椀渀 洀攀搀椀甀氀 瀀爀椀瘀愀琀Ⰰ 猀愀甀 瀀爀漀搀甀挀̀琁漀爀椀 搀攀 瘀愀氀漀愀爀攀 椀渀琀攀氀攀挀琀甀愀氀̀ 搀椀渀  zona bugetară, pentru incompetenţa şi ticăloşia actualilor guvernanţi, ਀挀爀攀开琁攀 搀椀爀攀挀琀 瀀爀漀瀀漀爀挀椁漀渀愀氀 挀甀 猀挀̀搁攀爀攀愀 瘀攀渀椀琀甀爀椀氀漀爀Ⰰ 愀 consumului şi a investiţiilor", susţin autorii moţiunii.

  "Însuşi਀ 猀琀̀瀁渀甀氀 猀瀀甀渀攀 爀̀猁瀀椀挀愀琀 挀̀ 猀琀愀琀甀氀 瀀攀 挀愀爀攀 氀ⴀ愀 挀爀攀愀琀 渀甀 攀猀琀攀 椀渀琀攀爀攀猀愀琀  de niciunul dintre cei pe care ar trebui să-i aibă în grijă, chiar dacă ਀愀挀攀开琁椀愀 猀甀渀琀 瀀氀̀琁椀琀漀爀椀 搀攀 琀愀砀攀 开椁 椀洀瀀漀稀椀琀攀⸀ 䄀挀攀愀猀琀̀ 甀氀琀椀洀̀ 开椁 挀椀渀椀挀̀  recunoaştere a politicii de dispreţ şi sfidare a drepturilor cetăţenilor਀ 刀漀洀渀椀攀椀 攀猀琀攀 挀攀氀 洀愀椀 椀洀瀀漀爀琀愀渀琀 洀漀琀椀瘀 瀀攀渀琀爀甀 挀愀爀攀 愀挀攀猀琀 最甀瘀攀爀渀 琀爀攀戀甀椀攀  să plece", conchid autorii moţiunii de cenzură.

  Prin asumarea ਀爀̀猁瀀甀渀搀攀爀椀椀Ⰰ 愀挀琀攀氀攀 渀漀爀洀愀琀椀瘀攀 猀攀 挀漀渀猀椀搀攀爀̀ 愀搀漀瀀琀愀琀攀Ⰰ 昀̀爁̀ 愀 洀愀椀 昀椀  dezbătute de legislativ, dacă în termen de trei zile nu se depune o ਀洀漀挀椁甀渀攀 搀攀 挀攀渀稀甀爀̀ 猀愀甀 搀愀挀̀ 愀挀攀愀猀琀愀 搀椀渀 甀爀洀̀ 攀猀琀攀 爀攀猀瀀椀渀猀̀⸁ 㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 ✀猀愀渀猀ⴀ猀攀爀椀昀✀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀䔀一ⴀ唀匀∀㸀츀渀 挀愀稀甀氀 愀搀漀瀀琀̀爁椀椀 洀漀挀椁甀渀椀椀Ⰰ 䜀甀瘀攀爀渀甀氀 开椁 瀀椀攀爀搀攀 洀愀渀搀愀琀甀氀⸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀 

    ਀㰀⼀瀀㸀㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀 樀甀猀琀椀昀礀㬀 洀愀爀最椀渀㨀  挀洀  挀洀  瀀琀㬀∀ 挀氀愀猀猀㴀∀礀椀瘀㄀㤀㠀㄀㄀㄀㄀ ㈀㘀䴀猀漀一漀爀洀愀氀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 ✀猀愀渀猀ⴀ猀攀爀椀昀✀㬀 挀漀氀漀爀㨀 爀攀搀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀䔀一ⴀ唀匀∀㸀㰀愀 爀攀氀㴀∀渀漀昀漀氀氀漀眀∀ 琀愀爀最攀琀㴀∀开戀氀愀渀欀∀ 栀爀攀昀㴀∀栀琀琀瀀㨀⼀⼀眀眀眀⸀瀀甀琀攀爀攀愀⸀爀漀⼀渀攀眀猀㄀㌀㈀㤀㌀⼀䈀甀最攀琀甀氀ⴀ瀀攀ⴀ㈀ ㄀㄀ⴀ猀攀ⴀ搀攀稀戀愀琀攀ⴀ椀渀ⴀ瀀氀攀渀甀氀ⴀ倀愀爀氀愀洀攀渀琀甀氀甀椀ⴀ椀渀ⴀ㈀ ⴀ㈀㐀ⴀ搀攀挀攀洀戀爀椀攀ⴀⴀ⸀栀琀洀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀挀漀氀漀爀㨀 爀攀搀㬀∀㸀㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㌀∀㸀栀琀琀瀀㨀⼀⼀眀眀眀⸀瀀甀琀攀爀攀愀⸀爀漀⼀渀攀眀猀㄀㌀㈀㤀㌀⼀䈀甀最攀琀甀氀ⴀ瀀攀ⴀ㈀ ㄀㄀ⴀ猀攀ⴀ搀攀稀戀愀琀攀ⴀ椀渀ⴀ瀀氀攀渀甀氀ⴀ倀愀爀氀愀洀攀渀琀甀氀甀椀ⴀ椀渀ⴀ㈀ ⴀ㈀㐀ⴀ搀攀挀攀洀戀爀椀攀ⴀⴀ⸀栀琀洀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀愀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀 

    ਀㰀⼀瀀㸀㰀栀㄀ 猀琀礀氀攀㴀∀洀愀爀最椀渀㨀 愀甀琀漀  挀洀㬀 戀愀挀欀最爀漀甀渀搀㨀 渀漀渀攀 爀攀瀀攀愀琀 猀挀爀漀氀氀  ─  ─ 眀栀椀琀攀㬀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 ✀猀愀渀猀ⴀ猀攀爀椀昀✀㬀 昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀 ㄀㐀瀀琀㬀∀㸀䈀甀最攀琀甀氀 瀀攀 ㈀ ㄀㄀ 猀攀 搀攀稀戀愀琀攀 渀 瀀氀攀渀甀氀 倀愀爀氀愀洀攀渀琀甀氀甀椀Ⰰ 渀 ㈀ ⴀ㈀㐀 搀攀挀攀洀戀爀椀攀 㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀栀㄀㸀 

  Parlamentarii਀ 瘀漀爀 搀攀稀戀愀琀攀 渀 瀀氀攀渀 䰀攀最攀愀 戀甀最攀琀甀氀甀椀 搀攀 猀琀愀琀 瀀攀 ㈀ ㄀㄀Ⰰ 渀挀攀瀀渀搀 搀攀 氀甀渀椀  şi până vineri, de la ora 10.00 la ora 21.00, a anunţat, miercuri, ਀猀攀挀爀攀琀愀爀甀氀 䌀愀洀攀爀攀椀 䐀攀瀀甀琀愀挀椁氀漀爀 䐀甀洀椀琀爀甀 倀愀爀搀̀甁 ⠀倀䐀䰀⤀Ⰰ 搀甀瀀̀ 开攁搀椀渀挀愁  Biroului Permanent al Camerei. ਀㰀⼀瀀㸀㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀戀愀挀欀最爀漀甀渀搀㨀 渀漀渀攀 爀攀瀀攀愀琀 猀挀爀漀氀氀  ─  ─ 眀栀椀琀攀㬀∀㸀㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㌀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 ✀猀愀渀猀ⴀ猀攀爀椀昀✀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀䤀吀∀㸀倀愀爀搀̀甁 a precizat că programul de lucru al Parlamentului, în perioada 20 -24 ਀搀攀挀攀洀戀爀椀攀Ⰰ 瘀愀 昀椀 搀攀 氀愀 漀爀愀 ㄀ ⸀  氀愀 漀爀愀 ㈀㄀⸀ Ⰰ 挀甀 漀 漀爀̀ 瀀愀甀稀̀ 搀攀 瀀爀渀稀⸀  El a spus că în ziua de luni este programată în pauză o şedinţă a ਀䌀愀洀攀爀攀椀 䐀攀瀀甀琀愀挀椁氀漀爀 瀀攀渀琀爀甀 瘀漀琀甀氀 昀椀渀愀氀 氀愀 瀀爀漀椀攀挀琀攀 搀攀 氀攀最椀 搀攀稀戀̀琁甀琀攀 搀攀  Cameră. ਀㰀⼀瀀㸀㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀戀愀挀欀最爀漀甀渀搀㨀 渀漀渀攀 爀攀瀀攀愀琀 猀挀爀漀氀氀  ─  ─ 眀栀椀琀攀㬀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 ✀猀愀渀猀ⴀ猀攀爀椀昀✀㬀∀㸀㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㌀∀㸀倀爀漀椀攀挀琀甀氀 legii bugetului de stat şi cel al asigurărilor sociale pe 2011 vor fi ਀搀攀稀戀̀琁甀琀攀 氀愀 猀昀爀开椁琀甀氀 愀挀攀猀琀攀椀 猀̀瀁琀̀洁渀椀 ⴀ 瘀椀渀攀爀椀Ⰰ 猀洀戀̀琁̀ 开椁 搀甀洀椀渀椀挀̀ ⴀ în comisiile parlamentare de buget, iar începând de săptămâna viitoare ਀渀 瀀氀攀渀甀氀 倀愀爀氀愀洀攀渀琀甀氀甀椀Ⰰ 愀甀 猀琀愀戀椀氀椀琀Ⰰ 氀甀渀椀Ⰰ 䈀椀爀漀甀爀椀氀攀 瀀攀爀洀愀渀攀渀琀攀 愀氀攀  Camerei şi Senatului.

  15 decembrie 2010

  ਀㰀栀㈀㸀刀攀搀甀挀攀爀攀愀 猀愀氀愀爀椀愀氀愀 挀甀 ㈀㔀─ 愀 昀漀猀琀 搀攀挀氀愀爀愀琀愀 椀氀攀最愀氀愀 搀攀 挀愀琀爀攀 洀愀最椀猀琀爀愀琀椀椀 䌀甀爀琀椀椀 搀攀 䄀瀀攀氀 匀甀挀攀愀瘀愀㰀⼀栀㈀㸀

  Dr. Cacovean Adrian਀㰀戀爀㸀㰀戀爀㸀 Medic Primar Chirurgie Cardiovasculara
  ਀䐀漀挀琀漀爀 椀渀 匀琀椀椀渀琀攀 䴀攀搀椀挀愀氀攀㰀戀爀㸀㰀戀爀㸀㰀戀爀㸀  Reducerea salariala cu 25% a fost declarata ilegala de catre magistratii Curtii de Apel Suceava ਀㰀戀爀㸀㰀戀爀㸀  APEL CATRE TOTI MEDICII ŞI SUGESTIE CATRE TOŢI BUGETARII: dati in judecata managerii incompetenti care isi platesc ocuparea postului prin scoaterea castanelor fierbinti şi aplicarea sugestiilor ilegale ale presedintelui şi bandei PDL.਀㰀戀爀㸀 Guvernul actual, condus direct prin interventia lui Basescu si a clanului PDL, incalca legea indirect, prin contributia Managerilor actuali ai spitalelor si de CAS, alesi tot politic, iar guvernarea actuala este astfel penala si mai penali sunt toti lacheii prin care guvernarea actuala scoate castanele fierbinti.਀㰀戀爀㸀 Pentru mai multe informatii, vezi articolul complet, comentariile personale, precum si posibilitatea de a va exprima parerile si a intra in actiune.

  14 decembrie 2010

  ਀㰀栀㈀㸀 In atentia liderilor de sindicat, din cadrul S.I.P.A. "Muntenia"਀㰀戀爀㸀㰀戀爀㸀嘀愀 愀搀甀挀攀洀 氀愀 挀甀渀漀猀琀椀渀琀愀 挀愀 瀀攀 瀀爀椀洀愀 瀀愀最椀渀愀 眀攀戀 愀 䘀攀搀攀爀愀琀椀攀椀 匀椀渀搀椀挀愀琀攀氀漀爀 䰀椀戀攀爀攀 搀椀渀 䤀渀瘀愀琀愀洀愀渀琀Ⰰ 椀渀 猀攀挀琀椀甀渀攀愀 ∀一漀甀琀愀琀椀∀Ⰰ 愀 昀漀猀琀 瀀漀猀琀愀琀 倀刀伀䤀䔀䌀吀唀䰀 䌀攀渀琀爀愀氀椀稀愀琀漀爀甀氀甀椀 瀀爀椀瘀椀渀搀 搀椀猀挀椀瀀氀椀渀攀氀攀 搀攀 椀渀瘀愀琀愀洀愀渀琀Ⰰ 搀漀洀攀渀椀椀氀攀 猀椀 猀瀀攀挀椀愀氀椀稀愀爀椀氀攀Ⰰ 瀀爀攀挀甀洀 猀椀 瀀爀漀戀攀氀攀 搀攀 挀漀渀挀甀爀猀 瘀愀氀愀戀椀氀攀 瀀攀渀琀爀甀 椀渀挀愀搀爀愀爀攀愀 瀀攀爀猀漀渀愀氀甀氀甀椀 搀椀搀愀挀琀椀挀 搀椀渀 椀渀瘀愀琀愀洀愀渀琀甀氀 瀀爀攀甀渀椀瘀攀爀猀椀琀愀爀 ㈀ ㄀㄀⸀
  Sugestiile si observatiile dumneavoastra privind acest proiect pot fi transmise la adresele de e-mail fsli@upcmail.ro , l_vadasz@yahoo.com sau sipa.muntenia@yahoo.com pana la data de 16.12.2010, ora 12.00਀㰀戀爀㸀㰀戀爀㸀 Cu solidaritate,਀㰀戀爀㸀㰀戀爀㸀 Prof. Adrian Voica਀㰀戀爀㸀㰀戀爀㸀 Presedinte S.I.P.A. "Muntenia"


  ਀㰀栀㈀㸀㰀愀 栀爀攀昀㴀∀䌀漀洀甀渀椀挀愀琀 搀攀 瀀爀攀猀愀 䘀匀䰀䤀 ㄀㐀⸀㄀㈀⸀㈀ ㄀ ⸀搀漀挀∀㸀䌀漀洀甀渀椀挀愀琀 搀攀 瀀爀攀猀愀 䘀匀䰀䤀 瀀爀椀瘀椀渀搀 搀攀挀氀愀爀愀琀椀椀氀攀 瀀爀攀猀攀搀椀渀琀攀氀甀椀 吀爀愀椀愀渀 䈀愀猀攀猀挀甀㰀⼀愀㸀㰀⼀栀㈀㸀

  Comunicat de presa FSLI 14.12.2010.doc

  ਀ ਀㰀琀愀戀氀攀 戀漀爀搀攀爀㴀∀ ∀ 挀攀氀氀瀀愀搀搀椀渀最㴀∀ ∀ 挀攀氀氀猀瀀愀挀椀渀最㴀∀ ∀㸀㰀琀戀漀搀礀㸀㰀琀爀㸀㰀琀搀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀㨀 椀渀栀攀爀椀琀㬀∀ 瘀愀氀椀最渀㴀∀琀漀瀀∀㸀㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀 樀甀猀琀椀昀礀㬀 洀愀爀最椀渀㨀  挀洀  挀洀  瀀琀㬀∀ 挀氀愀猀猀㴀∀礀椀瘀㄀㌀㐀㘀㠀㘀㈀㌀㘀㔀䴀猀漀一漀爀洀愀氀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 ✀猀愀渀猀ⴀ猀攀爀椀昀✀㬀 挀漀氀漀爀㨀 爀攀搀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀䤀吀∀㸀㰀愀 爀攀氀㴀∀渀漀昀漀氀氀漀眀∀ 琀愀爀最攀琀㴀∀开戀氀愀渀欀∀ 栀爀攀昀㴀∀栀琀琀瀀㨀⼀⼀眀眀眀⸀愀搀攀瘀愀爀甀氀⸀爀漀⼀愀挀琀甀愀氀椀琀愀琀攀⼀瀀漀氀椀琀椀挀愀⼀䜀甀瘀攀爀渀甀氀开椀猀椀开愀猀甀洀愀开愀猀琀愀稀椀开爀愀猀瀀甀渀搀攀爀攀愀开瀀攀开䰀攀最攀愀开猀愀氀愀爀椀稀愀爀椀椀开 开㌀㠀㤀㤀㘀㄀ 㐀㔀⸀栀琀洀氀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀挀漀氀漀爀㨀 爀攀搀㬀∀㸀㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㌀∀㸀栀琀琀瀀㨀⼀⼀眀眀眀⸀愀搀攀瘀愀爀甀氀⸀爀漀⼀愀挀琀甀愀氀椀琀愀琀攀⼀瀀漀氀椀琀椀挀愀⼀䜀甀瘀攀爀渀甀氀开椀猀椀开愀猀甀洀愀开愀猀琀愀稀椀开爀愀猀瀀甀渀搀攀爀攀愀开瀀攀开䰀攀最攀愀开猀愀氀愀爀椀稀愀爀椀椀开 开㌀㠀㤀㤀㘀㄀ 㐀㔀⸀栀琀洀氀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀愀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀 

    ਀㰀⼀瀀㸀㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀 樀甀猀琀椀昀礀㬀 氀椀渀攀ⴀ栀攀椀最栀琀㨀 渀漀爀洀愀氀㬀 洀愀爀最椀渀㨀 㘀瀀琀  挀洀 ㄀㈀瀀琀㬀 戀愀挀欀最爀漀甀渀搀㨀 渀漀渀攀 爀攀瀀攀愀琀 猀挀爀漀氀氀  ─  ─ 眀栀椀琀攀㬀∀ 挀氀愀猀猀㴀∀礀椀瘀㄀㌀㐀㘀㠀㘀㈀㌀㘀㔀栀攀愀搀攀爀∀㸀㰀戀 猀琀礀氀攀㴀∀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 ✀猀愀渀猀ⴀ猀攀爀椀昀✀㬀 挀漀氀漀爀㨀 戀氀愀挀欀㬀 昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀 ㄀㐀瀀琀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀䤀吀∀㸀䜀甀瘀攀爀渀甀氀 开椁 愀猀甀洀̀ 愀猀琀̀稁椀 爀̀猁瀀甀渀搀攀爀攀愀 瀀攀 䰀攀最攀愀 猀愀氀愀爀椀稀̀爁椀椀⸀ 帀攁搀椀渀挀愁 愀 渀挀攀瀀甀琀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀戀㸀 

  Executivul਀ 愀瀀愀爀攀 洀愀爀挀椁 渀 昀愀挀愁 倀愀爀氀愀洀攀渀琀甀氀甀椀 瀀攀渀琀爀甀 愀ⴀ开椁 愀猀甀洀愀 爀̀猁瀀甀渀搀攀爀攀愀 瀀攀  Legea privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri਀ 瀀甀戀氀椀挀攀 开椁 瀀攀 䰀攀最攀愀 瀀爀椀瘀椀渀搀 猀愀氀愀爀椀稀愀爀攀愀 甀渀椀琀愀爀̀ 愀 瀀攀爀猀漀渀愀氀甀氀甀椀 瀀氀̀琁椀琀  din fonduri publice. ਀㰀⼀瀀㸀㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀 樀甀猀琀椀昀礀㬀 洀愀爀最椀渀㨀  挀洀  挀洀 ㄀㔀瀀琀㬀 戀愀挀欀最爀漀甀渀搀㨀 渀漀渀攀 爀攀瀀攀愀琀 猀挀爀漀氀氀  ─  ─ 眀栀椀琀攀㬀∀ 挀氀愀猀猀㴀∀礀椀瘀㄀㌀㐀㘀㠀㘀㈀㌀㘀㔀䴀猀漀一漀爀洀愀氀∀㸀㰀猀瀀愀渀㸀㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㌀∀㸀㰀猀琀爀漀渀最㸀唀倀䐀䄀吀䔀 ㄀ 㨀㐀㔀 㰀⼀猀琀爀漀渀最㸀帀攁搀椀渀挀愁 Camerelor reunite ale Parlamentului a început cu o întârziere de 45 de ਀洀椀渀甀琀攀 昀愀挀́ 搀攀 瀀爀漀最爀愀洀甀氀 猀琀愀戀椀氀椀琀 椀渀椀挀椁愀氀⸀ 帀攁搀椀渀挀愁 攀猀琀攀 瀀爀攀稀椀搀愀琀̀ 搀攀  Roberta Anastase, iar în sală sunt înregistraţi ca prezenţi 284 de ਀搀攀瀀甀琀愀挀椁 开椁 猀攀渀愀琀漀爀椀⸀ 䰀愀 渀挀攀瀀甀琀甀氀 开攁搀椀渀挀攁椀Ⰰ 氀椀搀攀爀甀氀 搀攀瀀甀琀愀挀椁氀漀爀 倀䐀䰀Ⰰ  Mircea Toader, a solicitat ca pe ordinea de zi să fie introduse două noi਀ 瀀甀渀挀琀攀Ⰰ 爀攀猀瀀攀挀琀椀瘀 挀漀渀琀椀渀甀愀爀攀愀 瀀爀漀挀攀搀甀爀椀椀 瀀爀椀瘀椀渀搀 愀渀最愀樀愀爀攀愀 爀̀猁瀀甀渀搀攀爀椀椀  pe Legea educaţiei şi programul legislativ de lucru până la finele ਀愀渀甀氀甀椀⸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀 

  UPDATE 10:08 Premierul Emil Boc a intrat în sala de plen a Parlamentului. Şedinţa va începe în scurt timp. ਀㰀⼀瀀㸀㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀 樀甀猀琀椀昀礀㬀 洀愀爀最椀渀㨀  挀洀  挀洀 ㄀㔀瀀琀㬀 戀愀挀欀最爀漀甀渀搀㨀 渀漀渀攀 爀攀瀀攀愀琀 猀挀爀漀氀氀  ─  ─ 眀栀椀琀攀㬀∀ 挀氀愀猀猀㴀∀礀椀瘀㄀㌀㐀㘀㠀㘀㈀㌀㘀㔀䴀猀漀一漀爀洀愀氀∀㸀㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㌀∀㸀㰀戀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 ✀猀愀渀猀ⴀ猀攀爀椀昀✀㬀 挀漀氀漀爀㨀 戀氀愀挀欀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀䔀一ⴀ唀匀∀㸀唀倀䐀䄀吀䔀 ㄀ 㨀 㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀戀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 ✀猀愀渀猀ⴀ猀攀爀椀昀✀㬀 挀漀氀漀爀㨀 戀氀愀挀欀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀䔀一ⴀ唀匀∀㸀 Premierul Emil Boc a declarat că opoziţia trebuie să respecte ਀瀀爀漀挀攀搀甀爀椀氀攀 猀琀愀戀椀氀椀琀攀 搀攀 䌀漀渀猀琀椀琀甀挀椁攀 瀀爀椀瘀椀渀搀 挀愀氀攀渀搀愀爀甀氀 愀昀攀爀攀渀琀  angajării răspunderii de către Guvern pentru un proiect de lege, ਀椀渀挀氀甀猀椀瘀 渀 挀攀 瀀爀椀瘀攀开琁攀 搀愀琀愀 搀攀瀀甀渀攀爀椀椀 开椁 搀攀稀戀愀琀攀爀椀椀 洀漀挀椁甀渀椀椀 搀攀  cenzură. ਀㰀⼀瀀㸀㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀 樀甀猀琀椀昀礀㬀 洀愀爀最椀渀㨀  挀洀  挀洀 ㄀㔀瀀琀㬀 戀愀挀欀最爀漀甀渀搀㨀 渀漀渀攀 爀攀瀀攀愀琀 猀挀爀漀氀氀  ─  ─ 眀栀椀琀攀㬀∀ 挀氀愀猀猀㴀∀礀椀瘀㄀㌀㐀㘀㠀㘀㈀㌀㘀㔀䴀猀漀一漀爀洀愀氀∀㸀㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㌀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 ✀猀愀渀猀ⴀ猀攀爀椀昀✀㬀 挀漀氀漀爀㨀 戀氀愀挀欀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀䔀一ⴀ唀匀∀㸀倀爀椀渀 acest act normativ, Guvernul se angajează să majoreze salariile din ਀猀攀挀琀漀爀甀氀 戀甀最攀琀愀爀 挀甀 ㄀㔀─ 昀愀挀́ 搀攀 氀甀渀愀 漀挀琀漀洀戀爀椀攀 开椁 猀̀ 挀爀攀愀猀挀̀ 猀愀氀愀爀椀甀氀 搀攀 bază minim brut pe ţară de la 600 lei la 670 lei.

  Opoziţia şi ਀猀椀渀搀椀挀愀琀攀氀攀 猀ⴀ愀甀 搀攀挀氀愀爀愀琀 渀攀洀甀氀挀甁洀椀琀攀 搀攀 昀漀爀洀愀 氀攀最椀椀⸀ 䐀攀 愀氀琀昀攀氀Ⰰ 挀攀氀攀  trei partide din Opoziţiei, PSD, PNL şi PC, au decis să depusă o moţiune਀ 搀攀 挀攀渀稀甀爀̀⸁ 䰀椀搀攀爀甀氀 倀匀䐀Ⰰ 嘀椀挀琀漀爀 倀漀渀琀愀Ⰰ 愀 搀攀挀氀愀爀愀琀Ⰰ 氀甀渀椀Ⰰ 挀̀ 伀瀀漀稀椀挀椁愀  doreşte dezbaterea moţiunii la începutul anului viitor. Pentru ca ਀洀漀挀椁甀渀攀愀 搀攀 挀攀渀稀甀爀̀ 猀̀ 琀爀攀愀挀̀ 开椁 䜀甀瘀攀爀渀甀氀 猀̀ 瀀椀挀攀Ⰰ 愀挀攀愀猀琀愀 琀爀攀戀甀椀攀 猀̀  fie votată de 236 de parlamentari.

  Preşedintele liberalilor, Crin Antonescu, a declarat că dacă moţiunea nu va trece, există਀ 瀀漀猀椀戀椀氀椀琀愀琀攀愀 愀琀愀挀̀爁椀椀 愀挀琀甀氀甀椀 渀漀爀洀愀琀椀瘀 氀愀 䌀甀爀琀攀愀 䌀漀渀猀琀椀琀甀挀椁漀渀愀氀̀⸁ 㰀戀爀㸀㰀戀爀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 ✀猀愀渀猀ⴀ猀攀爀椀昀✀㬀 挀漀氀漀爀㨀 戀氀愀挀欀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀䤀吀∀㸀䔀砀攀挀甀琀椀瘀甀氀 a adoptat luni seară şase amendamente dintre cele 24 depuse de ਀瀀愀爀氀愀洀攀渀琀愀爀椀 氀愀 瀀爀漀椀攀挀琀甀氀 氀攀最椀椀ⴀ挀愀搀爀甀 瀀爀椀瘀椀渀搀 猀愀氀愀爀椀稀愀爀攀愀 甀渀椀琀愀爀̀ 愀  personalului plătit din fonduri publice şi la proiectul legii de ਀愀瀀氀椀挀愀爀攀 瀀攀渀琀爀甀 ㈀ ㄀㄀⸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀 

  http://www.adevarul.ro/locale/slobozia/Slobozia-_Pentru_liceenii_Colegiului_Mihai_Viteazul-toate_drumurile_duc_la_Roma_0_389961161.html ਀㰀⼀瀀㸀㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀 樀甀猀琀椀昀礀㬀 洀愀爀最椀渀㨀  挀洀  挀洀  瀀琀㬀∀ 挀氀愀猀猀㴀∀礀椀瘀㄀㌀㐀㘀㠀㘀㈀㌀㘀㔀䴀猀漀一漀爀洀愀氀∀㸀㰀戀 猀琀礀氀攀㴀∀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 ✀猀愀渀猀ⴀ猀攀爀椀昀✀㬀 挀漀氀漀爀㨀 爀攀搀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀䤀吀∀㸀㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㌀∀㸀☀渀戀猀瀀㬀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀戀㸀 

  Slobozia: Pentru liceenii Colegiului Mihai Viteazul, toate drumurile duc la Roma ਀㰀⼀瀀㸀㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀 樀甀猀琀椀昀礀㬀 洀愀爀最椀渀㨀 ㄀㈀瀀琀  挀洀 ㄀㔀⸀㜀㔀瀀琀㬀 戀愀挀欀最爀漀甀渀搀㨀 渀漀渀攀 爀攀瀀攀愀琀 猀挀爀漀氀氀  ─  ─ 眀栀椀琀攀㬀∀ 挀氀愀猀猀㴀∀礀椀瘀㄀㌀㐀㘀㠀㘀㈀㌀㘀㔀猀甀戀栀攀愀搀攀爀㄀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 ✀猀愀渀猀ⴀ猀攀爀椀昀✀㬀 挀漀氀漀爀㨀 戀氀愀挀欀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀䤀吀∀㸀㰀猀琀爀漀渀最㸀㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㌀∀㸀츀渀 februarie, 27 de elevi ai renumitului liceu, vor lua parte la finala ਀椀渀琀攀爀渀愀挀椁漀渀愀氀̀ 愀 挀漀渀挀甀爀猀甀氀甀椀 Ḁ倠氀愀礀 䔀渀攀爀最礀ᰀⰠ 挀漀洀瀀攀琀椀挀椁攀 挀攀 瘀愀 愀瘀攀愀 氀漀挀 渀 Cetatea Eternă și care are drept temă promovarea energiei verzi ਀㰀⼀瀀㸀㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀 樀甀猀琀椀昀礀㬀 洀愀爀最椀渀㨀  挀洀  挀洀 ㄀㔀瀀琀㬀 戀愀挀欀最爀漀甀渀搀㨀 渀漀渀攀 爀攀瀀攀愀琀 猀挀爀漀氀氀  ─  ─ 眀栀椀琀攀㬀∀ 挀氀愀猀猀㴀∀礀椀瘀㄀㌀㐀㘀㠀㘀㈀㌀㘀㔀䴀猀漀一漀爀洀愀氀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 ✀猀愀渀猀ⴀ猀攀爀椀昀✀㬀 挀漀氀漀爀㨀 戀氀愀挀欀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀䔀一ⴀ唀匀∀㸀㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㌀∀㸀䌀愀 să ajungă în Orașul Celor Şapte Coline, elevii au muncit din greu, ਀爀攀甀ᤀ椂渀搀 猀̀ 挀ᤀ琂椀最攀 昀愀稀愀 渀愀ᬀ椂漀渀愀氀̀⸁ 倀爀椀渀 瀀爀漀椀攀挀琀甀氀 瀀攀 挀愀爀攀 氀ⴀ愀甀 爀攀愀氀椀稀愀琀  ei au arătat membrilor juriului felul  în care spaniolii folosesc ਀爀攀猀甀爀猀攀氀攀 爀攀最攀渀攀爀愀戀椀氀攀⸀ 䌀愀 猀̀ 瀀漀愀琀̀ 搀攀洀漀渀猀琀爀愀 愀挀攀猀琀 氀甀挀爀甀 攀椀 愀甀 爀攀愀氀椀稀愀琀 un site pe internet, un joc video şi multe desene tematice.

  Adio vacanţei mari ਀㰀⼀瀀㸀㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀 樀甀猀琀椀昀礀㬀 洀愀爀最椀渀㨀  挀洀  挀洀 ㄀㔀瀀琀㬀 戀愀挀欀最爀漀甀渀搀㨀 渀漀渀攀 爀攀瀀攀愀琀 猀挀爀漀氀氀  ─  ─ 眀栀椀琀攀㬀∀ 挀氀愀猀猀㴀∀礀椀瘀㄀㌀㐀㘀㠀㘀㈀㌀㘀㔀䴀猀漀一漀爀洀愀氀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 ✀猀愀渀猀ⴀ猀攀爀椀昀✀㬀 挀漀氀漀爀㨀 戀氀愀挀欀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀䔀一ⴀ唀匀∀㸀㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㌀∀㸀䌀攀椀 27 de elevi din clasa a XI-a A a Colegiului Naţional Mihai Viteazul au ਀洀甀渀挀椀琀 搀椀渀 最爀攀甀 瀀攀渀琀爀甀 愀 爀攀甀开椁 猀̀ 漀戀挀椁渀̀ 爀攀稀甀氀琀愀琀攀 渀 挀愀搀爀甀氀 挀漀渀挀甀爀猀甀氀甀椀 inernaţional „Play Energy“. Practic liceenii au spus adio vacanţei mari şi s-au apucat de treabă.

  Alexandru਀ 匀椀氀愀最栀椀 ⠀㄀㠀 愀渀椀⤀ 攀猀琀攀 挀漀漀爀搀漀渀愀琀漀爀甀氀 攀氀攀瘀椀氀漀爀 搀椀渀 匀氀漀戀漀稀椀愀Ⰰ 猀瀀攀挀椀愀氀椀稀愀挀椁 în dezvoltarea energiei regenerabile. Alături de echipa sa, a muncit ਀搀椀渀 最爀攀甀 瀀攀渀琀爀甀 愀 愀瘀攀愀 瀀愀爀琀攀 搀攀 爀攀稀甀氀琀愀琀攀⸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀 

  „La਀ 渀挀攀瀀甀琀 愀 昀漀猀琀 瀀甀挀椁渀 搀椀昀椀挀椀氀Ⰰ 瀀渀̀ 挀渀搀 愀洀 爀攀甀开椁琀 猀̀ 猀琀爀渀最 攀挀栀椀瀀愀 挀甀  ajutorul căreia ne-am apucat de treabă. Fiecare spunea că are altceva de਀ 昀̀持甀琀Ⰰ 挀̀ 渀甀 愀爀攀 琀椀洀瀀Ⰰ 渀猀̀ 瀀渀̀ 氀愀 甀爀洀̀ 愀洀 爀攀甀开椁琀 猀̀ 椀 挀漀渀瘀椀渀最 猀̀ 渀攀  punem pe treabă“, spune liceeanul. Odată aleşi, membrii echipei au ਀渀挀攀瀀甀琀 猀̀ 氀甀挀爀攀稀攀 瀀愀猀 挀甀 瀀愀猀Ⰰ 瀀攀渀琀爀甀 爀攀愀氀椀稀愀爀攀愀 漀戀椀攀挀琀椀瘀甀氀甀椀 挀攀 氀  aveau de îndeplinit. Cea mai importantă regulă a concursului, la care ਀愀挀攀开琁椀愀 愀甀 瀀愀爀琀椀挀椀瀀愀琀Ⰰ 愀 昀漀猀琀 愀挀攀攀愀 搀攀 愀 搀攀猀挀漀瀀攀爀椀 甀渀 氀漀挀 搀攀 瀀攀 洀愀瀀愀洀漀渀搀 unde se foloseşte energia regenerabilă. Decizia s-a dovedit a fi una ਀搀椀昀椀挀椀氀̀ 瀀攀渀琀爀甀 氀椀挀攀攀渀椀⸀ 吀爀攀戀甀椀愀甀 猀̀ 搀攀猀挀爀椀攀 甀渀 氀漀挀 挀甀 琀漀琀甀氀 开椁 挀甀 琀漀琀甀氀 inedit, faţă de cel al celorlate 11 ţări participante. Timp de਀ 愀瀀爀漀砀椀洀愀琀椀瘀 漀 猀̀瀁琀̀洁渀̀Ⰱ 琀椀渀攀爀椀椀 猀ⴀ愀甀 搀漀挀甀洀攀渀琀愀琀 琀攀洀攀椀渀椀挀Ⰰ 瀀渀̀ 挀渀搀 愀甀 ales ţara care foloseşte energia verde. S-au gândit că ar fi bine să ਀瘀漀爀戀攀愀猀挀̀ 搀攀猀瀀爀攀 昀攀氀甀氀 渀 挀愀爀攀 匀瀀愀渀椀愀 昀漀氀漀猀攀开琁攀 爀攀猀甀爀猀攀氀攀 渀愀琀甀爀愀氀攀Ⰰ  pentru a produce energie. Motivele au fost suficiente. „Am ales această ਀挀愁爀̀Ⰱ 搀攀漀愀爀攀挀攀Ⰰ 匀瀀愀渀椀愀 愀爀攀 挀攀氀 洀愀椀 洀愀爀攀 瀀愀爀挀 猀漀氀愀爀 搀椀渀 渀琀爀攀愀最愀 䔀甀爀漀瀀̀⸁  De asemenea, tot aici se află foarte multe centrale eoliene şi ਀栀椀搀爀漀挀攀渀琀爀愀氀攀ᰀⰠ 愀 搀攀挀氀愀爀愀琀Ⰰ 䄀氀攀砀愀渀搀爀甀 匀椀氀愀最栀椀Ⰰ 挀漀漀爀搀漀渀愀琀漀爀甀氀  proiectului. ਀㰀⼀瀀㸀㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀 樀甀猀琀椀昀礀㬀 洀愀爀最椀渀㨀  挀洀  挀洀 ㄀㔀瀀琀㬀 戀愀挀欀最爀漀甀渀搀㨀 渀漀渀攀 爀攀瀀攀愀琀 猀挀爀漀氀氀  ─  ─ 眀栀椀琀攀㬀∀ 挀氀愀猀猀㴀∀礀椀瘀㄀㌀㐀㘀㠀㘀㈀㌀㘀㔀䴀猀漀一漀爀洀愀氀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 ✀猀愀渀猀ⴀ猀攀爀椀昀✀㬀 挀漀氀漀爀㨀 戀氀愀挀欀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀䤀吀∀㸀㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㌀∀㸀☀渀戀猀瀀㬀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀 

  http://www.adevarul.ro/actualitate/eveniment/Constanta-Fost_lector_la_ASE-disparut_fara_urma_0_389361649.html ਀㰀⼀瀀㸀㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀 樀甀猀琀椀昀礀㬀 氀椀渀攀ⴀ栀攀椀最栀琀㨀 渀漀爀洀愀氀㬀 洀愀爀最椀渀㨀 㘀瀀琀  挀洀 ㄀㈀瀀琀㬀 戀愀挀欀最爀漀甀渀搀㨀 渀漀渀攀 爀攀瀀攀愀琀 猀挀爀漀氀氀  ─  ─ 眀栀椀琀攀㬀∀ 挀氀愀猀猀㴀∀礀椀瘀㄀㌀㐀㘀㠀㘀㈀㌀㘀㔀栀攀愀搀攀爀∀㸀㰀戀 猀琀礀氀攀㴀∀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 ✀猀愀渀猀ⴀ猀攀爀椀昀✀㬀 挀漀氀漀爀㨀 戀氀愀挀欀㬀 昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀 ㄀㐀瀀琀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀䘀刀∀㸀䘀漀猀琀 氀攀挀琀漀爀 氀愀 䄀匀䔀 Ⰰ 搀椀猀瀀̀爁甀琀 昀̀爁̀ 甀爀洀̀㰁⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀戀㸀 

  Zeci਀ 搀攀 瀀漀氀椀挀椁开琁椀Ⰰ 樀愀渀搀愀爀洀椀 开椁 瘀漀氀甀渀琀愀爀椀 愀甀 瀀攀爀椀愀琀 椀攀爀椀 瀀攀猀琀攀 ㈀  搀攀 栀攀挀琀愀爀攀  de pe drumul ce leagă Constanţa de Hârşova, zona în care a dispărut ਀䰀甀洀椀渀椀挀愁 䴀愀最搀愀氀攀渀愀 䌀̀氁椀渀 ⠀㌀㜀 搀攀 愀渀椀⤀⸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀琀爀漀渀最㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀 

  Pentru਀ 最̀猁椀爀攀愀 昀攀洀攀椀椀 猀ⴀ愀 愀瀀攀氀愀琀 开椁 氀愀 攀氀椀挀漀瀀琀攀爀Ⰰ 渀猀̀ 渀甀 猀ⴀ愀 最̀猁椀琀 渀椀挀椀漀 甀爀洀̀ a acesteia. Constănţeanca a dispărut în noaptea de vineri spre sâmbătă ਀搀甀瀀̀ 挀攀 瀀漀氀椀挀椁开琁椀椀 爀甀琀椀攀爀椀 椀ⴀ愀甀 昀̀持甀琀 猀攀洀渀 猀̀ 漀瀀爀攀愀猀挀̀ 瀀攀 开漁猀攀愀甀愀 挀攀  leagă Constanţa de Hârşova. Femeia a coborât din maşină şi s-a făcut ਀渀攀瘀̀稁甀琀̀ 瀀攀 挀洀瀀⸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀 

  Fost਀ 氀攀挀琀漀爀 甀渀椀瘀攀爀猀椀琀愀爀 渀 䈀甀挀甀爀攀开琁椀 氀愀 䄀挀愀搀攀洀椀愀 搀攀 匀琀甀搀椀椀 䔀挀漀渀漀洀椀挀攀Ⰰ  Luminiţa nu a avut o relaţie foarte bună cu colegii, potrivit foştilor ਀攀椀 开攁昀椀Ⰰ 椀愀爀 渀 甀氀琀椀洀攀氀攀 氀甀渀椀 攀爀愀 搀攀瀀爀攀猀椀瘀̀⸁ Ḁ倠攀 瘀爀攀洀攀愀 挀渀搀 攀爀愀 氀攀挀琀漀爀  universitar la ASE avea o relaţie proastă cu studenţii şi cu colegii, în਀ 猀攀渀猀甀氀 挀̀ 攀爀愀 挀愀爀愀挀琀攀爀椀稀愀琀̀ 搀攀 洀甀氀琀̀ 爀̀持攀愀氀̀⸁ 䤀 猀ⴀ愀 搀攀猀昀̀持甀琀 挀漀渀琀爀愀挀琀甀氀 de muncă în mai 2010, pentru că în martie şi-a făcut lichidarea de la ਀挀̀洁椀渀甀氀 䴀漀砀愀Ⰰ 甀渀搀攀 氀漀挀甀椀愀Ⰰ 开椁 渀甀 猀ⴀ愀 洀愀椀 瀀爀攀稀攀渀琀愀琀 氀愀 漀爀攀∀Ⰰ 愀 搀攀挀氀愀爀愀琀  Gheorghe Roşca, rectorul ASE.

  Luminiţa਀ 愀瘀攀愀 渀猀̀ 开椁 瀀爀椀攀琀攀渀椀 氀愀 甀渀椀瘀攀爀猀椀琀愀琀攀⸀ Ḁ䔠猀琀攀 漀 瀀攀爀猀漀愀渀̀ 昀爀甀洀漀愀猀̀Ⰱ  deşteaptă şi perfecţionistă. Am continuat să fim prietene şi după ce ea a਀ 瀀氀攀挀愀琀 搀攀 氀愀 䄀匀䔀 开椁 愀 氀漀挀甀椀琀 氀愀 䌀漀渀猀琀愀渀挀愁 挀甀 洀愀洀愀 猀愀⸀ 匀甀昀攀爀̀ 昀漀愀爀琀攀  mult, este deprimată de când tatăl ei şi-a pierdut viaţa în urmă cu trei਀ 愀渀椀Ⰰ 搀甀瀀̀ 搀漀甀̀ 氀甀渀椀 搀攀 挀漀洀̀Ⰱ 开椁 搀甀瀀̀ 挀攀 愀 搀椀瘀漀爀挀愁琀 搀攀 猀漀挀甁氀 猀̀甁 渀 甀爀洀̀ cu patru ani. Nu o cred în stare să se sinucidă", a declarat Laura ਀䈀爀愀开漁瘀攀愀渀甀Ⰰ 昀漀猀琀̀ 挀漀氀攀最̀ 愀 昀攀洀攀椀椀 搀椀猀瀀̀爁甀琀攀⸀ 㰀戀爀㸀㰀戀爀㸀㰀椀㸀∀匀甀昀攀爀̀ 昀漀愀爀琀攀 洀甀氀琀 搀攀 挀渀搀 琀愀琀̀氁 攀椀 开椁ⴀ愀 瀀椀攀爀搀甀琀 瘀椀愀挀愁 渀 甀爀洀̀ 挀甀 琀爀攀椀 愀渀椀 开椁 搀甀瀀̀ 挀攀 愀 搀椀瘀漀爀挀愁琀 搀攀 猀漀挀甁氀 猀̀甁 愀挀甀洀 瀀愀琀爀甀 愀渀椀⸀ ∀㰀⼀椀㸀㰀戀爀㸀㰀戀㸀䰀愀甀爀愀 䈀爀愀开漁瘀攀愀渀甀Ⰰ 㰀⼀戀㸀㰀椀㸀昀漀猀琀̀ 挀漀氀攀最̀㰁⼀椀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀 

    ਀㰀⼀瀀㸀㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀 樀甀猀琀椀昀礀㬀 洀愀爀最椀渀㨀  挀洀  挀洀 ㄀㔀瀀琀㬀 戀愀挀欀最爀漀甀渀搀㨀 渀漀渀攀 爀攀瀀攀愀琀 猀挀爀漀氀氀  ─  ─ 眀栀椀琀攀㬀∀ 挀氀愀猀猀㴀∀礀椀瘀㄀㌀㐀㘀㠀㘀㈀㌀㘀㔀䴀猀漀一漀爀洀愀氀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 ✀猀愀渀猀ⴀ猀攀爀椀昀✀㬀 挀漀氀漀爀㨀 爀攀搀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀䤀吀∀㸀㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㌀∀㸀栀琀琀瀀㨀⼀⼀眀眀眀⸀愀搀攀瘀愀爀甀氀⸀爀漀⼀愀挀琀甀愀氀椀琀愀琀攀⼀瀀漀氀椀琀椀挀愀⼀䴀椀渀椀猀琀爀甀氀开䘀甀渀攀椀甀开愀开挀漀渀昀甀渀搀愀琀开欀愀椀愀挀ⴀ挀愀渀漀攀开猀椀开挀愀渀漀琀愀樀甀氀开 开㌀㠀㤀㤀㘀㄀ 㘀㐀⸀栀琀洀氀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀 

  Ministrul Funeriu a confundat kaiac-canoe şi canotajul ਀㰀⼀瀀㸀㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀 樀甀猀琀椀昀礀㬀 洀愀爀最椀渀㨀 ㄀㈀瀀琀  挀洀 ㄀㔀⸀㜀㔀瀀琀㬀 戀愀挀欀最爀漀甀渀搀㨀 渀漀渀攀 爀攀瀀攀愀琀 猀挀爀漀氀氀  ─  ─ 眀栀椀琀攀㬀∀ 挀氀愀猀猀㴀∀礀椀瘀㄀㌀㐀㘀㠀㘀㈀㌀㘀㔀猀甀戀栀攀愀搀攀爀㄀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 ✀猀愀渀猀ⴀ猀攀爀椀昀✀㬀 挀漀氀漀爀㨀 戀氀愀挀欀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀䤀吀∀㸀㰀猀琀爀漀渀最㸀㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㌀∀㸀倀爀攀稀攀渀琀 la "Gala bărcilor de aur", organizată de Federaţia Română de ਀䬀愀椀愀挀ⴀ䌀愀渀漀攀Ⰰ 洀椀渀椀猀琀爀甀氀 䔀搀甀挀愀挀椁攀椀 䐀愀渀椀攀氀 䘀甀渀攀爀椀甀 愀 挀漀渀昀甀渀搀愀琀 昀漀爀甀氀 挀漀渀搀甀猀 de Ioan Bârlădeanu cu cel condus de Elisabeta Lipă, FR de Canotaj, ਀椀渀昀漀爀洀攀愀稀̀ 䴀攀搀椀愀昀愀砀⸀ 㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀琀爀漀渀最㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀 

  La਀ 昀椀渀愀氀甀氀 挀攀爀攀洀漀渀椀攀椀 搀攀 瀀爀攀洀椀攀爀攀 愀 猀瀀漀爀琀椀瘀椀氀漀爀 洀攀搀愀氀椀愀挀椁 氀愀 挀愀洀瀀椀漀渀愀琀攀氀攀  europene şi mondiale din acest an, preşedintele Federaţiei Române de ਀䬀愀椀愀挀ⴀ䌀愀渀漀攀Ⰰ 䤀漀愀渀 䈀爀氀̀搁攀愀渀甀Ⰰ 氀ⴀ愀 椀渀瘀椀琀愀琀 瀀攀 洀椀渀椀猀琀爀甀氀 䘀甀渀攀爀椀甀 猀̀  prezinte împreună noua siglă a forului. Funeriu, care se afla pe podium, a invitat-o alături de el pe Elisabeta Lipă, preşedintele Federaţiei Române de Canotaj. ਀㰀⼀瀀㸀㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀 樀甀猀琀椀昀礀㬀 洀愀爀最椀渀㨀  挀洀  挀洀 ㄀㔀瀀琀㬀 戀愀挀欀最爀漀甀渀搀㨀 渀漀渀攀 爀攀瀀攀愀琀 猀挀爀漀氀氀  ─  ─ 眀栀椀琀攀㬀∀ 挀氀愀猀猀㴀∀礀椀瘀㄀㌀㐀㘀㠀㘀㈀㌀㘀㔀䴀猀漀一漀爀洀愀氀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 ✀猀愀渀猀ⴀ猀攀爀椀昀✀㬀 挀漀氀漀爀㨀 戀氀愀挀欀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀䤀吀∀㸀㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㌀∀㸀츀渀 momentul în care Lipă a refuzat, Funeriu a insistat, iar chestorul CS ਀䐀椀渀愀洀漀 椀ⴀ愀 琀爀愀渀猀洀椀猀 洀椀渀椀猀琀爀甀氀甀椀 挀̀ 猀椀最氀愀 攀猀琀攀 愀 䘀刀 搀攀 䬀愀椀愀挀ⴀ䌀愀渀漀攀 开椁 渀甀 愀 FR de Canotaj, răspunsul lui Funeriu fiind: "A, am înţeles, e ਀欀愀椀愀挀ⴀ挀愀渀漀攀∀⸀ 㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀 

    ਀㰀⼀瀀㸀㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀 樀甀猀琀椀昀礀㬀 洀愀爀最椀渀㨀  挀洀  挀洀  瀀琀㬀∀ 挀氀愀猀猀㴀∀礀椀瘀㄀㌀㐀㘀㠀㘀㈀㌀㘀㔀䴀猀漀一漀爀洀愀氀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 ✀猀愀渀猀ⴀ猀攀爀椀昀✀㬀 挀漀氀漀爀㨀 爀攀搀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀䤀吀∀㸀㰀愀 爀攀氀㴀∀渀漀昀漀氀氀漀眀∀ 琀愀爀最攀琀㴀∀开戀氀愀渀欀∀ 栀爀攀昀㴀∀栀琀琀瀀㨀⼀⼀眀眀眀⸀愀搀攀瘀愀爀甀氀⸀爀漀⼀猀漀挀椀攀琀愀琀攀⼀瘀椀愀琀愀⼀刀漀洀愀渀椀椀开猀ⴀ愀甀开椀渀琀漀爀猀开氀愀开氀甀挀爀甀爀椀氀攀开搀攀开戀愀稀愀开 开㌀㠀㤀㌀㘀㄀㘀 ㈀⸀栀琀洀氀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀挀漀氀漀爀㨀 爀攀搀㬀∀㸀㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㌀∀㸀栀琀琀瀀㨀⼀⼀眀眀眀⸀愀搀攀瘀愀爀甀氀⸀爀漀⼀猀漀挀椀攀琀愀琀攀⼀瘀椀愀琀愀⼀刀漀洀愀渀椀椀开猀ⴀ愀甀开椀渀琀漀爀猀开氀愀开氀甀挀爀甀爀椀氀攀开搀攀开戀愀稀愀开 开㌀㠀㤀㌀㘀㄀㘀 ㈀⸀栀琀洀氀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀愀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀 

  Calitatea vieţii s-a întors la nivelul din '89 ਀㰀⼀瀀㸀㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀 樀甀猀琀椀昀礀㬀 洀愀爀最椀渀㨀 ㄀㈀瀀琀  挀洀 ㄀㔀⸀㜀㔀瀀琀㬀 戀愀挀欀最爀漀甀渀搀㨀 渀漀渀攀 爀攀瀀攀愀琀 猀挀爀漀氀氀  ─  ─ 眀栀椀琀攀㬀∀ 挀氀愀猀猀㴀∀礀椀瘀㄀㌀㐀㘀㠀㘀㈀㌀㘀㔀猀甀戀栀攀愀搀攀爀㄀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 ✀猀愀渀猀ⴀ猀攀爀椀昀✀㬀 挀漀氀漀爀㨀 戀氀愀挀欀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀䤀吀∀㸀㰀猀琀爀漀渀最㸀㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㌀∀㸀䐀愀琀攀氀攀 statistice arată că în 2010 am tăiat de pe lista de cumpărături hainele਀ 渀漀椀 开椁 戀甀渀甀爀椀氀攀 渀攀愀氀椀洀攀渀琀愀爀攀 昀̀爁̀ 搀攀 挀愀爀攀 瀀甀琀攀洀 猀̀ 琀爀̀椁洀Ⰰ 渀 昀愀瘀漀愀爀攀愀  alimentelor de bază. Şi la capitolul mâncare au apărut modificări: ਀挀甀洀瀀̀爁̀洁 洀愀椀 爀愀爀 开椁 瀀爀漀搀甀猀攀 琀漀琀 洀愀椀 椀攀昀琀椀渀攀Ⰰ 瀀爀攀昀攀爀渀搀 洀̀爁挀椀氀攀 瀀爀漀瀀爀椀椀  ale magazinelor. ਀㰀⼀瀀㸀㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀 樀甀猀琀椀昀礀㬀 洀愀爀最椀渀㨀  挀洀  挀洀 ㄀㔀瀀琀㬀 戀愀挀欀最爀漀甀渀搀㨀 渀漀渀攀 爀攀瀀攀愀琀 猀挀爀漀氀氀  ─  ─ 眀栀椀琀攀㬀∀ 挀氀愀猀猀㴀∀礀椀瘀㄀㌀㐀㘀㠀㘀㈀㌀㘀㔀䴀猀漀一漀爀洀愀氀∀㸀㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㌀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 ✀猀愀渀猀ⴀ猀攀爀椀昀✀㬀 挀漀氀漀爀㨀 戀氀愀挀欀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀䔀一ⴀ唀匀∀㸀倀爀漀搀甀猀攀氀攀 alimentare, cheltuielile legate de casă şi de îngrijirea personală ਀爀攀瀀爀攀稀椀渀琀̀ 㘀㤀─ 搀椀渀 戀甀最攀琀甀氀 氀甀渀愀爀 渀琀爀ⴀ漀 最漀猀瀀漀搀̀爁椀攀 搀椀渀 刀漀洀渀椀愀Ⰰ 愀爀愀琀̀  datele culese de Mercury Research pentru studiul Financial CrisisMeter, ਀昀̀持甀琀 渀 氀甀渀愀 渀漀椀攀洀戀爀椀攀⸀ 㰀戀爀㸀㰀戀爀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 ✀猀愀渀猀ⴀ猀攀爀椀昀✀㬀 挀漀氀漀爀㨀 戀氀愀挀欀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀䤀吀∀㸀䐀愀琀攀氀攀 furnizate în exclusivitate pentru „Adevărul" arată că cea mai mare ਀瀀愀爀琀攀 搀椀渀 琀漀琀愀氀甀氀 瘀攀渀椀琀甀爀椀氀漀爀 氀甀渀愀爀攀 ⠀㐀 ─⤀ 愀氀攀 甀渀甀椀 爀漀洀渀 攀猀琀攀 搀攀猀琀椀渀愀琀̀ produselor alimentare. Procentul a crescut faţă de noiembrie 2008, când, practic, au apărut primele semne ale crizei în România. În familiile cu statut economic ridicat, mâncarea ocupă 38% din veniturile lunare. ਀㰀⼀瀀㸀㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀 樀甀猀琀椀昀礀㬀 洀愀爀最椀渀㨀  挀洀  挀洀 ㄀㔀瀀琀㬀 戀愀挀欀最爀漀甀渀搀㨀 渀漀渀攀 爀攀瀀攀愀琀 猀挀爀漀氀氀  ─  ─ 眀栀椀琀攀㬀∀ 挀氀愀猀猀㴀∀礀椀瘀㄀㌀㐀㘀㠀㘀㈀㌀㘀㔀䴀猀漀一漀爀洀愀氀∀㸀㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㌀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 ✀猀愀渀猀ⴀ猀攀爀椀昀✀㬀 挀漀氀漀爀㨀 戀氀愀挀欀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀䘀刀∀㸀䰀愀 polul opus se află familiile de muncitori necalificaţi, care, în 2010, ਀愀甀 挀栀攀氀琀甀椀琀 愀瀀爀漀愀瀀攀 樀甀洀̀琁愀琀攀 搀椀渀 戀甀最攀琀 瀀攀 洀渀挀愀爀攀 ⠀㐀㜀─⤀⸀ 䘀椀渀愀渀挀椀愀氀  CrisisMeter este un studiu de monitorizare a evoluţiei bugetului în ਀最漀猀瀀漀搀̀爁椀攀 瀀攀 瀀攀爀椀漀愀搀愀 挀爀椀稀攀椀 昀椀渀愀渀挀椀愀爀攀Ⰰ 爀攀愀氀椀稀愀琀 瀀攀 甀渀 攀开愁渀琀椀漀渀  reprezentativ naţional de 1.200 de respondenţi.

  Şocul adevărat ਀㰀⼀瀀㸀㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀 樀甀猀琀椀昀礀㬀 洀愀爀最椀渀㨀  挀洀  挀洀 ㄀㔀瀀琀㬀 戀愀挀欀最爀漀甀渀搀㨀 渀漀渀攀 爀攀瀀攀愀琀 猀挀爀漀氀氀  ─  ─ 眀栀椀琀攀㬀∀ 挀氀愀猀猀㴀∀礀椀瘀㄀㌀㐀㘀㠀㘀㈀㌀㘀㔀䴀猀漀一漀爀洀愀氀∀㸀㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㌀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 ✀猀愀渀猀ⴀ猀攀爀椀昀✀㬀 挀漀氀漀爀㨀 戀氀愀挀欀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀䔀一ⴀ唀匀∀㸀刀攀稀甀氀琀愀琀攀氀攀 altei cercetări de piaţă date publicităţii de GfK România la jumătatea ਀猀̀瀁琀̀洁渀椀椀 琀爀攀挀甀琀攀 愀爀愀琀̀ 挀̀ 渀 挀愁爀愀 渀漀愀猀琀爀̀ 挀漀渀猀甀洀甀氀 挀愀猀渀椀挀 搀攀 戀甀渀甀爀椀 搀攀 uz curent a scăzut cu 5% în primele trei trimestre ale anului 2010, ਀挀漀洀瀀愀爀愀琀椀瘀 挀甀 瀀攀爀椀漀愀搀愀 猀椀洀椀氀愀爀̀ 愀 愀渀甀氀甀椀 瀀爀攀挀攀搀攀渀琀⸀ 㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 ✀猀愀渀猀ⴀ猀攀爀椀昀✀㬀 挀漀氀漀爀㨀 戀氀愀挀欀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀䤀吀∀㸀䐀攀漀挀愀洀搀愀琀̀Ⰱ 猀椀渀最甀爀愀 挀愀琀攀最漀爀椀攀 氀愀 挀愀爀攀 爀漀洀渀椀椀 渀挀攀愀爀挀̀ 猀̀ Ḁ琠愀椀攀∀ 挀琀 洀愀椀 瀀甀挀椁渀 攀猀琀攀 洀渀挀愀爀攀愀⸀ 㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀 

  Segmentul਀ 愀氀椀洀攀渀琀攀氀漀爀 搀椀渀 最爀甀瀀愀 搀攀 戀愀稀̀ 愀 昀漀猀琀 挀攀氀 洀愀椀 瀀甀挀椁渀 愀昀攀挀琀愀琀 搀攀 猀挀̀搁攀爀攀愀  cheltuielilor şi s-a diminuat cu 3% în perioada ianuarie-septembrie 2010਀ 昀愀挀́ 搀攀 愀挀攀攀愀开椁 瀀攀爀椀漀愀搀̀ 愀 愀渀甀氀甀椀 ㈀ 㤀⸀ 倀爀漀搀甀猀攀氀攀 渀攀愀氀椀洀攀渀琀愀爀攀  neesenţiale (precum produsele de curăţenie pentru casă, balsamul şi ਀渀̀氁戀椀琀漀爀椀椀 瀀攀渀琀爀甀 爀甀昀攀Ⰰ 瀀爀漀搀甀猀攀氀攀 搀攀 搀攀搀甀爀椀稀愀爀攀 愀 愀瀀攀椀 猀愀甀 挀攀氀攀 搀攀  protecţie feminină) au înregistrat cea mai mare scădere valorică (cu mai਀ 洀甀氀琀 搀攀 㤀─⤀Ⰰ 瀀爀椀渀挀椀瀀愀氀甀氀 洀漀琀椀瘀 昀椀椀渀搀 昀爀攀挀瘀攀渀挀愁 搀攀 挀甀洀瀀̀爁愀爀攀 洀愀椀 洀椀挀̀⸁ 㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀 

  La਀ 愀挀攀愀猀琀̀ 挀愀琀攀最漀爀椀攀 猀攀 爀攀洀愀爀挀̀ 渀猀̀ 漀 瀀爀攀昀攀爀椀渀挀́ 瀀攀渀琀爀甀 愀洀戀愀氀愀樀攀 洀愀椀  mari, ca măsură de a economisi bani. „În ultimii doi ani, consumatorii ਀爀漀洀渀椀 愀甀 搀攀瘀攀渀椀琀 愀琀攀渀挀椁 开椁 攀砀椀最攀渀挀椁 挀甀 愀挀栀椀稀椀挀椁椀氀攀 氀漀爀Ⰰ 开椁ⴀ愀甀 洀漀搀攀爀愀琀  consumul, dar încă mai găsesc bani pentru produsele de bază", declară ਀刀愀氀甀挀愀 刀̀猁挀栀椀瀀Ⰰ 䌀漀渀猀甀洀攀爀 吀爀愀挀欀椀渀最 䐀椀爀攀挀琀漀爀 䜀昀䬀 刀漀洀渀椀愀⸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀 

  Ca਀ 愀氀琀攀爀渀愀琀椀瘀̀ 氀愀 戀爀愀渀搀甀爀椀 挀漀渀猀愀挀爀愀琀攀Ⰰ 琀漀琀 洀愀椀 洀甀氀挀椁 爀漀洀渀椀 愀甀 愀氀攀猀  mărcile proprii ale marilor magazine. „Deşi ponderea valorii mărcilor ਀瀀爀漀瀀爀椀椀 渀 琀漀琀愀氀 䘀䴀䌀䜀 ⠀䘀愀猀琀 䴀漀瘀椀渀最 䌀漀渀猀甀洀攀爀 䜀漀漀搀猀 ⴀ 戀甀渀甀爀椀 搀攀 氀愀爀最  consum) este una dintre cele mai mici din Europa de Est (5%, faţă de o ਀洀攀搀椀攀 搀攀 ㄀㠀─⤀Ⰰ 攀瘀漀氀甀挀椁愀 愀 昀漀猀琀 愀挀挀攀氀攀爀愀琀̀ 渀 挀甀爀猀甀氀 愀渀甀氀甀椀 ㈀ ㄀ 㨀 搀攀 氀愀  4% în luna ianuarie 2010 la aproape 7% în septembrie", susţin ਀爀攀瀀爀攀稀攀渀琀愀渀挀椁椀 䜀昀䬀 刀漀洀渀椀愀⸀ 㰀戀爀㸀㰀戀爀㸀匀琀甀搀椀甀氀 䜀昀䬀 刀漀洀渀椀愀 愀爀攀 氀愀 戀愀稀̀  informaţii obţinute prin monitorizarea consumului casnic a aproximativ ਀㤀  搀攀 挀愀琀攀最漀爀椀椀 搀攀 戀甀渀甀爀椀 搀攀 氀愀爀最 挀漀渀猀甀洀 瀀攀 甀渀 攀开愁渀琀椀漀渀 搀攀 ㈀⸀㈀   gospodării, reprezentativ la nivel naţional. „De câteva luni, de prin iulie-august, românii simt drastic criza. Sunt în plin şoc", explică sociologul Mircea Kivu.

  „Dacă਀ 氀愀 猀昀爀开椁琀甀氀 愀渀甀氀甀椀 ㈀ 㠀 猀挀̀搁攀愀甀 瀀爀攀挀甁爀椀氀攀 氀漀挀甀椀渀挀攁氀漀爀 开椁 渀甀洀̀爁甀氀  maşinilor vândute, iar românii amânau cumpărarea mobilierului sau ਀渀氀漀挀甀椀爀攀愀 甀渀漀爀 攀氀攀挀琀爀漀挀愀猀渀椀挀攀Ⰰ 渀 ㈀ 㤀 洀愀椀 洀甀氀琀 猀攀 琀攀洀攀愀甀 搀攀 攀昀攀挀琀攀氀攀  crizei şi se duceau în jos doar pieţele bunurilor de folosinţă ਀渀搀攀氀甀渀最愀琀̀⸁ 㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 ✀猀愀渀猀ⴀ猀攀爀椀昀✀㬀 挀漀氀漀爀㨀 戀氀愀挀欀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀䤀吀∀㸀㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㌀∀㸀䐀椀渀 愀 搀漀甀愀 瀀愀爀琀攀 愀 愀挀攀猀琀甀椀 愀渀 挀爀椀稀愀 猀攀 猀椀洀琀攀 愀挀甀琀∀Ⰰ 愀搀愀甀最̀ 愀挀攀猀琀愀⸀ 㰀戀爀㸀㰀戀爀㸀㰀戀㸀䔀挀漀渀漀洀椀椀 氀愀 栀愀椀渀攀 开椁 氀愀 瘀愀挀愀渀挀攁㰀⼀戀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀 

  Asistăm਀ 愀猀琀昀攀氀 氀愀 漀 猀挀̀搁攀爀攀 愀관戀爀甀瀀琀̀ 愀 挀漀渀猀甀洀甀氀甀椀Ⰰ 挀愀爀攀 渀甀 瘀愀 瀀甀琀攀愀 昀椀  contracarată într-un an în care TVA a crescut de la 19% la 24%, iar ਀猀愀氀愀爀椀椀氀攀 愀甀 椀渀琀爀愀琀 猀攀爀椀漀猀 氀愀 愀瀀̀Ⰱ 愀爀愀琀̀ 开椁 搀愀琀攀氀攀 一椀攀氀猀攀渀 刀漀洀渀椀愀⸀  Consumul a scăzut dramatic la aproape toate categoriile de produse ਀愀氀椀洀攀渀琀愀爀攀 开椁 渀攀愀氀椀洀攀渀琀愀爀攀Ⰰ 挀漀渀昀漀爀洀 洀漀渀椀琀漀爀椀稀̀爁椀椀 爀攀愀氀椀稀愀琀攀 搀攀 一椀攀氀猀攀渀  pentru primul semestru al acestui an.

  Faţă de începutul anului, ਀渀 椀甀渀椀攀ⴀ椀甀氀椀攀 ㈀ ㄀  爀漀洀渀椀椀 愀甀 挀栀攀氀琀甀椀琀 洀愀椀 瀀甀挀椁渀椀 戀愀渀椀 瀀攀 戀̀甁琀甀爀椀  răcoritoare (-21%), bere (-13%), tablete de ciocolată (-11%), cafea ਀椀渀猀琀愀渀琀 ⠀ⴀ㄀ ─⤀ 猀愀甀 洀̀持椀渀愀琀̀ ⠀ⴀ㐀─⤀Ⰰ 搀攀琀攀爀最攀渀挀椁 搀攀 爀甀昀攀 ⠀ⴀ㄀㜀─⤀Ⰰ 开愁洀瀀漀渀  (-14%), săpun (-12%), deodorante, produse sanitare şi detergenţi de vase਀ ⠀氀愀 琀漀愀琀攀 愀挀攀猀琀攀愀 consemnându-se o scădere de 7%), pastă de dinţi (-5%) etc.

  Datele਀ 搀椀渀 猀攀瀀琀攀洀戀爀椀攀 ㈀ ㄀  愀氀攀 爀愀瀀漀爀琀甀氀甀椀 Ḁ䌠漀渀猀甀洀攀爀 䌀漀渀昀椀搀攀渀挀攀∀ ⠀Ḁ츠渀挀爀攀搀攀爀攀愀  consumatorilor"), realizat de Nielsen, arătau că, faţă de anul trecut, ਀挀漀渀猀甀洀愀琀漀爀椀椀 愀甀 昀̀持甀琀 攀挀漀渀漀洀椀椀 氀愀 栀愀椀渀攀 ⠀㜀 ─ 愀甀 搀愀琀 洀愀椀 瀀甀挀椁渀 瀀攀 栀愀椀渀攀  noi, comparativ cu media internaţională de 57% din consumatori, ਀爀攀瀀爀攀稀攀渀琀渀搀 瀀漀渀搀攀爀攀愀 挀攀氀漀爀 挀愀爀攀 愀甀 愀瀀攀氀愀琀 氀愀 愀挀攀愀猀琀̀ 洀̀猁甀爀̀ 搀攀 挀爀椀稀̀⤁Ⰰ  au „tăiat" distracţiile în oraş (58%), au amânat cumpărarea de produse ਀䤀吀☀愀洀瀀㬀䌀 开椁 琀攀氀攀昀漀愀渀攀 ⠀㔀 ─⤀ 开椁 愀甀 爀攀搀甀猀 昀愀挀琀甀爀愀 氀愀 琀攀氀攀昀漀渀椀攀 ⠀㐀㠀─⤀⸀  Aproape jumătate dintre români (42%) au tăiat concediul anual de pe ਀氀椀猀琀愀 搀攀 挀栀攀氀琀甀椀攀氀椀 ⠀挀漀洀瀀愀爀愀琀椀瘀 挀甀 ㈀㐀─ 搀椀渀 瀀攀爀猀漀愀渀攀氀攀 挀栀攀猀琀椀漀渀愀琀攀 氀愀  nivel global).

  Modificări pe termen lung
  ਀㰀⼀瀀㸀㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀 樀甀猀琀椀昀礀㬀 洀愀爀最椀渀㨀  挀洀  挀洀 ㄀㔀瀀琀㬀 戀愀挀欀最爀漀甀渀搀㨀 渀漀渀攀 爀攀瀀攀愀琀 猀挀爀漀氀氀  ─  ─ 眀栀椀琀攀㬀∀ 挀氀愀猀猀㴀∀礀椀瘀㄀㌀㐀㘀㠀㘀㈀㌀㘀㔀䴀猀漀一漀爀洀愀氀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 ✀猀愀渀猀ⴀ猀攀爀椀昀✀㬀 挀漀氀漀爀㨀 戀氀愀挀欀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀䤀吀∀㸀㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㌀∀㸀䴀攀搀椀愀 reducerilor la mâncare este însă mai mică în România: 39% din ਀挀漀渀猀甀洀愀琀漀爀椀 猀ⴀ愀甀 漀爀椀攀渀琀愀琀 猀瀀爀攀 洀̀爁挀椀 洀愀椀 椀攀昀琀椀渀攀 搀攀 氀攀最甀洀攀Ⰰ 昀爀甀挀琀攀 开椁  produse de băcănie, comparativ cu 43% la nivel mondial, 31% au renunţat ਀猀̀ⴁ开椁 挀甀洀瀀攀爀攀 洀渀挀愀爀攀 氀愀 瀀愀挀栀攀琀 ⠀挀漀洀瀀愀爀愀琀椀瘀 挀甀 㐀㄀─⤀ 开椁 ㈀ ─ 猀ⴀ愀甀 搀攀瀀氀愀猀愀琀 mai rar cu maşina personală (faţă de 26%).

  În acelaşi timp, ਀瀀攀猀琀攀 甀渀 猀昀攀爀琀 搀椀渀 爀漀洀渀椀 愀甀 搀攀挀氀愀爀愀琀 挀̀ 愀甀 昀甀洀愀琀 洀愀椀 瀀甀挀椁渀Ⰰ 渀 琀椀洀瀀 挀攀  aproape o cincime (18%) au micşorat cantitatea de băuturi alcoolice ਀挀甀洀瀀̀爁愀琀攀 猀愀甀 愀甀 愀氀攀猀 搀攀 瀀攀 爀愀昀琀 洀̀爁挀椀 洀愀椀 椀攀昀琀椀渀攀⸀ 츀渀 愀挀攀攀愀开椁 瀀攀爀椀漀愀搀̀Ⰱ doar o zecime dintre noi a căutat refinanţări mai avantajoase pentru ਀挀爀攀搀椀琀攀 开椁 瀀漀氀椀挀攁氀攀 搀攀 愀猀椀最甀爀愀爀攀Ⰰ 猀瀀爀攀 搀攀漀猀攀戀椀爀攀 搀攀 甀渀 渀甀洀̀爁 搀甀戀氀甀 搀攀 consumatori la nivel global (21%). „Explicaţia e simplă: românii au o ਀挀甀氀琀甀爀̀ 昀椀渀愀渀挀椀愀爀̀ 洀愀椀 爀攀搀甀猀̀ 搀攀挀琀 愀 漀挀挀椀搀攀渀琀愀氀椀氀漀爀Ⰰ 搀愀爀Ⰰ 瀀渀̀ 渀甀  demult, nici costurile de refinanţare nu erau prea avantajoase", spune ਀䴀椀爀挀攀愀 䬀椀瘀甀⸀㰀戀爀㸀㰀戀爀㸀츀渀 ㈀ ㄀ Ⰰ 㐀㐀─ 搀椀渀 爀漀洀渀椀 愀甀 渀挀攀爀挀愀琀 猀̀ 爀攀搀甀挀̀  factura la gaze şi electricitate, economisind la utilităţi, comportament਀ 瀀攀 挀愀爀攀 漀 琀爀攀椀洀攀 搀椀渀琀爀攀 攀椀 椀渀琀攀渀挀椁漀渀攀愀稀̀ 猀̀ⴁ氀 瀀̀猁琀爀攀稀攀 开椁 搀甀瀀̀ 挀攀 挀爀椀稀愀 va trece. De asemenea, mai bine de un sfert dintre ei vor continua să ਀攀挀漀渀漀洀椀猀攀愀猀挀̀ 爀攀渀甀渀挀渀搀 氀愀 栀愀椀渀攀氀攀 渀漀椀 开椁 爀攀搀甀挀渀搀 昀愀挀琀甀爀椀氀攀 氀愀  telefonie.
  ਀㰀⼀瀀㸀㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀 樀甀猀琀椀昀礀㬀 洀愀爀最椀渀㨀  挀洀  挀洀  瀀琀㬀∀ 挀氀愀猀猀㴀∀礀椀瘀㄀㌀㐀㘀㠀㘀㈀㌀㘀㔀䴀猀漀一漀爀洀愀氀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 ✀猀愀渀猀ⴀ猀攀爀椀昀✀㬀 挀漀氀漀爀㨀 爀攀搀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀䤀吀∀㸀㰀愀 爀攀氀㴀∀渀漀昀漀氀氀漀眀∀ 琀愀爀最攀琀㴀∀开戀氀愀渀欀∀ 栀爀攀昀㴀∀栀琀琀瀀㨀⼀⼀眀眀眀⸀愀稀椀⸀爀漀⼀椀渀搀攀砀⸀瀀栀瀀㼀搀愀琀愀㴀㄀㐀⸀㄀㈀⸀㈀ ㄀ ☀愀洀瀀㬀爀甀戀爀椀挀愀㴀倀爀椀洀愀开瀀愀最椀渀愀☀愀洀瀀㬀挀椀琀攀猀琀攀㴀㔀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀挀漀氀漀爀㨀 爀攀搀㬀∀㸀㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㌀∀㸀栀琀琀瀀㨀⼀⼀眀眀眀⸀愀稀椀⸀爀漀⼀椀渀搀攀砀⸀瀀栀瀀㼀搀愀琀愀㴀㄀㐀⸀㄀㈀⸀㈀ ㄀ ☀愀洀瀀㬀爀甀戀爀椀挀愀㴀倀爀椀洀愀开瀀愀最椀渀愀☀愀洀瀀㬀挀椀琀攀猀琀攀㴀㔀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀愀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀 

  Multe dintre măsurile adoptate de Guvernul României sunt ineficiente, spune Jeffrey Franks ਀㰀⼀瀀㸀㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀 樀甀猀琀椀昀礀㬀 洀愀爀最椀渀㨀  挀洀  挀洀 ㌀⸀㜀㔀瀀琀㬀∀ 挀氀愀猀猀㴀∀礀椀瘀㄀㌀㐀㘀㠀㘀㈀㌀㘀㔀䴀猀漀一漀爀洀愀氀∀㸀㰀戀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 ✀猀愀渀猀ⴀ猀攀爀椀昀✀㬀 昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀 ㄀㐀瀀琀㬀∀㸀䘀䴀䤀 猀ⴀ愀 猀挀̀瀁愀琀㨀 戀愀渀椀椀 愀樀甀渀最 琀漀琀 氀愀 戀漀最愀挀椁℀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀戀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 ✀猀愀渀猀ⴀ猀攀爀椀昀✀㬀 昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀 ㄀㐀瀀琀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀䤀吀∀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀 

  Fondul਀ 䴀漀渀攀琀愀爀 䤀渀琀攀爀渀愀挀椁漀渀愀氀 ⠀䘀䴀䤀⤀ 挀漀渀猀椀搀攀爀̀ 挀̀ 洀甀氀琀攀 搀椀渀琀爀攀 洀̀猁甀爀椀氀攀 愀搀漀瀀琀愀琀攀 de Guvernul României sunt ineficiente, deoarece alocă resurse unor ਀昀愀洀椀氀椀椀 洀愀椀 戀椀渀攀 瀀漀稀椀挀椁漀渀愀琀攀 昀椀渀愀渀挀椀愀爀 开椁Ⰰ 渀 愀挀攀氀愀开椁 琀椀洀瀀Ⰰ 渀甀 漀昀攀爀̀  destul ajutor unor familii foarte nevoiaşe. ਀㰀⼀瀀㸀㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀 樀甀猀琀椀昀礀㬀 洀愀爀最椀渀㨀  挀洀  挀洀 ㌀⸀㜀㔀瀀琀㬀∀ 挀氀愀猀猀㴀∀礀椀瘀㄀㌀㐀㘀㠀㘀㈀㌀㘀㔀䴀猀漀一漀爀洀愀氀∀㸀㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㌀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 ✀猀愀渀猀ⴀ猀攀爀椀昀✀㬀∀㸀䘀䴀䤀 precizează că nu a impus nicio reducere a concediului maternal ca o ਀挀漀渀搀椀挀椁攀 瀀攀渀琀爀甀 瀀爀漀最爀愀洀甀氀 挀甀爀攀渀琀 搀攀 昀椀渀愀渀挀愁爀攀 愀挀漀爀搀愀琀̀ 刀漀洀渀椀攀椀⸀ 㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 ✀猀愀渀猀ⴀ猀攀爀椀昀✀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀䤀吀∀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀 

  În਀ 爀̀猁瀀甀渀猀甀氀 昀漀爀洀甀氀愀琀 氀愀 猀挀爀椀猀漀愀爀攀愀 瀀爀椀洀椀琀̀ 搀椀渀 瀀愀爀琀攀愀 洀愀椀 洀甀氀琀漀爀 漀渀最ⴀ甀爀椀  şi comunităţi online, şeful delegaţiei FMI pentru România, Jeffrey ਀䘀爀愀渀欀猀Ⰰ 愀 搀攀挀氀愀爀愀琀 挀̀ 搀攀挀椀稀椀愀 愀猀甀瀀爀愀 洀漀搀甀氀甀椀 渀 挀愀爀攀 猀甀渀琀 爀攀昀漀爀洀愀琀攀  cheltuielile aparţine în exclusivitate Guvernului român, suveran. ਀㰀⼀瀀㸀㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀 樀甀猀琀椀昀礀㬀 洀愀爀最椀渀㨀  挀洀  挀洀 ㌀⸀㜀㔀瀀琀㬀∀ 挀氀愀猀猀㴀∀礀椀瘀㄀㌀㐀㘀㠀㘀㈀㌀㘀㔀䴀猀漀一漀爀洀愀氀∀㸀㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㌀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 ✀猀愀渀猀ⴀ猀攀爀椀昀✀㬀∀㸀匀挀爀椀猀漀愀爀攀愀 ong-urilor făcea un apel de reconsiderare a relaţiei dintre instituţia ਀瀀攀 挀愀爀攀 䨀攀昀昀爀攀礀 䘀爀愀渀欀猀 漀 爀攀瀀爀攀稀椀渀琀̀ 渀 刀漀洀渀椀愀 开椁 洀̀猁甀爀椀氀攀 瘀攀栀椀挀甀氀愀琀攀Ⰰ  la momentul respectiv, de Guvernul român cu privire la concediul ਀洀愀琀攀爀渀愀氀⸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 ✀猀愀渀猀ⴀ猀攀爀椀昀✀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀䔀一ⴀ唀匀∀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀 

  Jeffrey਀ 䘀爀愀渀欀猀 爀攀椀琀攀爀攀愀稀̀Ⰱ 渀 猀挀爀椀猀漀愀爀攀愀 猀愀 搀攀 爀̀猁瀀甀渀猀Ⰰ 昀愀瀀琀甀氀 挀̀ 刀漀洀渀椀愀 琀爀攀挀攀 printr-o gravă criză economică, ceea ce a forţat Guvernul să adopte ਀洀̀猁甀爀椀 搀椀昀椀挀椀氀攀 挀甀 瀀爀椀瘀椀爀攀 氀愀 瘀攀渀椀琀甀爀椀 开椁 猀̀ 昀愀挀̀ 爀攀搀甀挀攀爀椀 搀爀愀猀琀椀挀攀 搀攀  cheltuieli. ਀㰀⼀瀀㸀㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀 樀甀猀琀椀昀礀㬀 洀愀爀最椀渀㨀  挀洀  挀洀 ㌀⸀㜀㔀瀀琀㬀∀ 挀氀愀猀猀㴀∀礀椀瘀㄀㌀㐀㘀㠀㘀㈀㌀㘀㔀䴀猀漀一漀爀洀愀氀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 ✀猀愀渀猀ⴀ猀攀爀椀昀✀㬀∀㸀㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㌀∀㸀Ḁ丠漀椀 am ajutat în realizarea unei atenuări a efectelor acestei crize oferind਀ 猀瀀爀椀樀椀渀 昀椀渀愀渀挀椀愀爀 挀́爁椀椀 开椁 挀漀渀猀椀氀椀攀爀攀 䜀甀瘀攀爀渀甀氀甀椀 瀀攀渀琀爀甀 愀 洀戀甀渀̀持́持椁  eficienţa operaţiunilor pe care le desfăşoară. Ca parte din dorinţa de a਀ 最攀渀攀爀愀 漀 攀昀椀挀椀攀渀挀́ 开椁 洀愀椀 洀愀爀攀Ⰰ 䜀甀瘀攀爀渀甀氀 开椁ⴀ愀 爀攀瘀椀稀甀椀琀 瀀爀漀最爀愀洀甀氀 搀攀  cheltuieli. Din păcate, multe dintre aceste măsuri sunt ineficiente – ਀愀氀漀挀̀ 爀攀猀甀爀猀攀 甀渀漀爀 昀愀洀椀氀椀椀 洀愀椀 戀椀渀攀 瀀漀稀椀挀椁漀渀愀琀攀 昀椀渀愀渀挀椀愀爀Ⰰ 渀 愀挀攀氀愀开椁  timp neoferind destul ajutor unor familii foarte nevoiaşe. Sprijinim ਀昀攀爀洀 攀昀漀爀琀甀爀椀氀攀 䜀甀瘀攀爀渀甀氀甀椀 搀攀 愀 洀戀甀渀̀琁̀持椁 洀漀搀甀氀 渀 挀愀爀攀 攀猀琀攀 愀挀漀爀搀愀琀̀  asistenţa socială pentru ca aceste inechităţi să fie luate în ਀挀漀渀猀椀搀攀爀愀爀攀ᰀⰠ 愀昀椀爀洀愀 䘀爀愀渀欀猀⸀ 㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀 

  Şeful਀ 搀攀氀攀最愀挀椁攀椀 䘀䴀䤀 猀甀戀氀椀渀椀愀稀̀ 挀̀ 搀攀挀椀稀椀愀 愀甀琀漀爀椀琀̀持椁氀漀爀 爀漀洀渀攀 搀攀 愀 爀攀瘀椀稀甀椀  reglementările referitoare la concediul maternal au fost luate în acest ਀挀漀渀琀攀砀琀⸀ 䔀氀 愀昀椀爀洀愀 挀̀ 攀猀琀攀 挀甀渀漀猀挀甀琀̀ 瀀爀漀戀氀攀洀愀 渀甀洀̀爁甀氀甀椀 氀椀洀椀琀愀琀 搀攀  creşe, lucru ce face dificilă acordarea de asistenţă copiilor între 1-3 ਀愀渀椀⸀ 츀渀 愀氀琀攀 挀́爁椀Ⰰ 猀瀀甀渀攀 䘀爀愀渀欀猀Ⰰ 愀猀琀昀攀氀 搀攀 氀椀瀀猀甀爀椀 愀甀 昀漀猀琀 愀戀漀爀搀愀琀攀 挀愀  ocazii pentru diverse afaceri, permiţând unor mame să ia în grijă şi ਀挀漀瀀椀椀椀 愀氀琀漀爀愀Ⰰ 戀攀渀攀昀椀挀椀椀渀搀 搀攀 猀甀瀀攀爀瘀椀稀愀爀攀 开椁 瀀漀猀椀戀椀氀 愀樀甀琀漀爀 搀椀渀 瀀愀爀琀攀愀  Guvernului.  „Iniţiativele de a îmbunătăţi opţiunile pentru ਀愀猀椀猀琀攀渀挀́ 愀挀漀爀搀愀琀̀ 挀漀瀀椀椀氀漀爀 搀攀 挀̀琁爀攀 漀爀最愀渀椀稀愀挀椁椀 渀漀渀ⴀ最甀瘀攀爀渀愀洀攀渀琀愀氀攀Ⰰ 挀甀洀 este şi a dumneavoastră, reprezintă un pas important către ਀洀戀甀渀̀琁̀持椁爀攀愀 猀椀琀甀愀挀椁攀椀 洀愀洀攀氀漀爀 搀椀渀 România“, subliniază  Franks. ਀㰀⼀瀀㸀㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀 樀甀猀琀椀昀礀㬀 洀愀爀最椀渀㨀  挀洀  挀洀  瀀琀㬀∀ 挀氀愀猀猀㴀∀礀椀瘀㄀㌀㐀㘀㠀㘀㈀㌀㘀㔀䴀猀漀一漀爀洀愀氀∀㸀㰀戀 猀琀礀氀攀㴀∀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 ✀猀愀渀猀ⴀ猀攀爀椀昀✀㬀 挀漀氀漀爀㨀 爀攀搀㬀 昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀 ㄀㘀瀀琀㬀∀㸀 ☀渀戀猀瀀㬀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀戀㸀 

  http://www.azi.ro/index.php?data=14.12.2010&rubrica=Viata_de_langa_noi&citeste=1 ਀㰀⼀瀀㸀㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀 樀甀猀琀椀昀礀㬀 洀愀爀最椀渀㨀  挀洀  挀洀  瀀琀㬀∀ 挀氀愀猀猀㴀∀礀椀瘀㄀㌀㐀㘀㠀㘀㈀㌀㘀㔀䴀猀漀一漀爀洀愀氀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 ✀猀愀渀猀ⴀ猀攀爀椀昀✀㬀 挀漀氀漀爀㨀 爀攀搀㬀∀㸀㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㌀∀㸀☀渀戀猀瀀㬀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀 

  Premiată de Obama ਀㰀⼀瀀㸀㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀 樀甀猀琀椀昀礀㬀 洀愀爀最椀渀㨀  挀洀  挀洀  瀀琀㬀∀ 挀氀愀猀猀㴀∀礀椀瘀㄀㌀㐀㘀㠀㘀㈀㌀㘀㔀䴀猀漀一漀爀洀愀氀∀㸀㰀戀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 ✀猀愀渀猀ⴀ猀攀爀椀昀✀㬀 挀漀氀漀爀㨀 爀最戀⠀㄀ ㈀Ⰰ ㄀㔀㌀Ⰰ ㈀㔀㔀⤀㬀∀㸀㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㌀∀㸀☀渀戀猀瀀㬀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀戀㸀 

  Emilia਀ 䴀漀爀漀开愁渀Ⰰ 挀攀爀挀攀琀̀琁漀爀 渀 愀猀琀爀漀渀漀洀椀攀Ⰰ 昀椀稀椀挀̀ 开椁 挀栀椀洀椀攀Ⰰ 瀀爀漀昀攀猀漀爀ⴀ愀猀椀猀琀攀渀琀  la Universitatea Rice , din statul american Texas, a fost premiată, ਀椀攀爀椀Ⰰ 搀攀 瀀爀攀开攁搀椀渀琀攀氀攀 䈀愀爀愀挀欀 伀戀愀洀愀Ⰰ 瀀攀渀琀爀甀 搀攀戀甀琀甀氀 攀砀琀爀愀漀爀搀椀渀愀爀 渀  cariera stiinţifică. ਀㰀⼀瀀㸀㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀 樀甀猀琀椀昀礀㬀 洀愀爀最椀渀㨀  挀洀  挀洀  瀀琀㬀∀ 挀氀愀猀猀㴀∀礀椀瘀㄀㌀㐀㘀㠀㘀㈀㌀㘀㔀䴀猀漀一漀爀洀愀氀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 ✀猀愀渀猀ⴀ猀攀爀椀昀✀㬀∀㸀㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㌀∀㸀䔀愀 a primit una dintre cele mai înalte distincţii acordate de guvernul ਀匀琀愀琀攀氀漀爀 唀渀椀琀攀 挀攀爀挀攀琀̀琁漀爀椀氀漀爀 愀昀氀愀挀椁 氀愀 渀挀攀瀀甀琀甀氀 挀愀爀椀攀爀攀椀⸀ 䔀洀椀氀椀愀  Moroşan se numără printre cei 85 de savanţi recompensaţi de Obama, fiind਀ 渀漀洀椀渀愀氀椀稀愀琀̀ 瀀攀渀琀爀甀 瀀爀攀洀椀甀 搀攀 䈀椀爀漀甀氀 搀攀 䌀攀爀挀攀琀愀爀攀 匀琀爀愀琀攀最椀挀̀ 搀椀渀 挀愀搀爀甀氀 Forţelor Aeriene americane pentru rezultate deosebite în studiile sale ਀搀攀 愀猀琀爀漀渀漀洀椀攀Ⰰ 昀椀稀椀挀̀ 开椁 挀栀椀洀椀攀⸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀 

    ਀㰀⼀瀀㸀㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀 樀甀猀琀椀昀礀㬀 洀愀爀最椀渀㨀  挀洀  挀洀  瀀琀㬀∀ 挀氀愀猀猀㴀∀礀椀瘀㄀㌀㐀㘀㠀㘀㈀㌀㘀㔀䴀猀漀一漀爀洀愀氀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 ✀猀愀渀猀ⴀ猀攀爀椀昀✀㬀∀㸀㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㌀∀㸀☀渀戀猀瀀㬀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀 

  http://www.azi.ro/index.php?data=14.12.2010&rubrica=Viata_de_langa_noi&citeste=2 ਀㰀⼀瀀㸀㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀 樀甀猀琀椀昀礀㬀 洀愀爀最椀渀㨀  挀洀  挀洀 ㌀⸀㜀㔀瀀琀㬀∀ 挀氀愀猀猀㴀∀礀椀瘀㄀㌀㐀㘀㠀㘀㈀㌀㘀㔀䴀猀漀一漀爀洀愀氀∀㸀㰀戀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 ✀猀愀渀猀ⴀ猀攀爀椀昀✀㬀 昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀 ㄀㐀瀀琀㬀∀㸀匀ⴀ愀甀 琀̀椁愀琀 开椁 琀愀戀攀爀攀氀攀 ☀渀戀猀瀀㬀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀戀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 ✀猀愀渀猀ⴀ猀攀爀椀昀✀㬀 昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀 ㄀㐀瀀琀㬀∀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀 

   Studenţii਀ 挀甀 挀攀氀攀 洀愀椀 戀甀渀攀 爀攀稀甀氀琀愀琀攀 氀愀 渀瘀̀持́琁甀爀̀ 渀甀 瘀漀爀 洀愀椀 戀攀渀攀昀椀挀椀愀 搀攀 氀漀挀甀爀椀 în tabere, arată un comunicat al Alianţei Naţionale a Organizaţiilor ਀匀琀甀搀攀渀挀攁开琁椀 搀椀渀 刀漀洀渀椀愀 ⠀䄀一伀匀刀⤀⸀ 㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀戀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 ✀猀愀渀猀ⴀ猀攀爀椀昀✀㬀∀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀 

  În਀ 瀀攀爀椀漀愀搀愀 瀀爀攀洀攀爀最̀琁漀愀爀攀 猀̀爁戀̀琁漀爀椀氀漀爀 搀攀 椀愀爀渀̀Ⰱ 䴀椀渀椀猀琀攀爀甀氀 䔀搀甀挀愀挀椁攀椀 氀攀  mai face un „cadou“ studenţilor: tăierea taberelor. ANOSR aminteşte ਀䴀椀渀椀猀琀攀爀甀氀甀椀 挀̀ 愀挀攀猀琀攀 琀愀戀攀爀攀 爀攀瀀爀攀稀椀渀琀̀ 甀渀愀 搀椀渀琀爀攀 瀀甀挀椁渀攀氀攀 瀀漀氀椀琀椀挀椀  ale statutului de încurajare a performanţelor, prin care putea fi ਀猀琀椀洀甀氀愀琀̀ 瀀攀爀昀漀爀洀愀渀挀愁 愀挀愀搀攀洀椀挀̀ 开椁 猀漀氀椀挀椀琀̀ 椀搀攀渀琀椀昀椀挀愀爀攀愀 甀渀漀爀 猀漀氀甀挀椁椀  urgente pentru ca studenţii cei mai buni din România să nu îşi piardă ਀搀椀渀 搀爀攀瀀琀甀爀椀⸀ 䐀攀 愀猀攀洀攀渀攀愀Ⰰ 爀攀瀀爀攀稀攀渀琀愀渀挀椁椀 猀琀甀搀攀渀挀椁氀漀爀 挀攀爀 漀 渀琀爀攀瘀攀搀攀爀攀  cu ministrul Educaţiei. „Considerăm că fondurile pentru taberele ਀猀琀甀搀攀渀挀攁开琁椀 渀甀 猀愀氀瘀攀愀稀̀ 刀漀洀渀椀愀 搀攀 挀爀椀稀̀Ⰱ 渀猀̀ 猀甀渀琀攀洀 猀椀最甀爀椀 挀̀ 愀氀漀挀愀爀攀愀 taberelor va stimula studenţii şi va genera un câştig atât pentru ਀愀挀攀开琁椀愀Ⰰ 挀琀 开椁 瀀攀渀琀爀甀 刀漀洀渀椀愀ᰀⰠ 猀攀 mai spune în comunicat. „Tăierea drepturilor a început odată cu ਀愀昀爀漀渀琀甀氀 愀搀甀猀 洀椀开持̀爁椀椀 猀琀甀搀攀渀挀攁开琁椀 渀 瀀爀漀椀攀挀琀甀氀 搀攀 䰀攀最攀 愀 䔀搀甀挀愀挀椁攀椀 瀀爀椀渀 excluderea studenţilor din cele mai importante decizii din ਀甀渀椀瘀攀爀猀椀琀愀琀攀⸀ 伀戀猀攀爀瘀̀洁 挀̀ 琀愀戀攀爀攀氀攀 猀琀甀搀攀渀挀攁开琁椀 猀甀渀琀 甀爀洀̀琁漀愀爀攀氀攀 搀爀攀瀀琀甀爀椀 pe care le pierdem“, a declarat Daniela Alexe, preşedintele ANOSR. ਀㰀⼀瀀㸀㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀 樀甀猀琀椀昀礀㬀 洀愀爀最椀渀㨀  挀洀  挀洀  瀀琀㬀∀ 挀氀愀猀猀㴀∀礀椀瘀㄀㌀㐀㘀㠀㘀㈀㌀㘀㔀䴀猀漀一漀爀洀愀氀∀㸀㰀戀 猀琀礀氀攀㴀∀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 ✀猀愀渀猀ⴀ猀攀爀椀昀✀㬀 挀漀氀漀爀㨀 爀攀搀㬀∀㸀㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㌀∀㸀☀渀戀猀瀀㬀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀戀㸀 

    ਀㰀⼀瀀㸀㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀 樀甀猀琀椀昀礀㬀 洀愀爀最椀渀㨀  挀洀  挀洀  瀀琀㬀∀ 挀氀愀猀猀㴀∀礀椀瘀㄀㌀㐀㘀㠀㘀㈀㌀㘀㔀䴀猀漀一漀爀洀愀氀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 ✀猀愀渀猀ⴀ猀攀爀椀昀✀㬀 挀漀氀漀爀㨀 爀攀搀㬀∀㸀㰀愀 爀攀氀㴀∀渀漀昀漀氀氀漀眀∀ 琀愀爀最攀琀㴀∀开戀氀愀渀欀∀ 栀爀攀昀㴀∀栀琀琀瀀㨀⼀⼀眀眀眀⸀愀稀椀⸀爀漀⼀椀渀搀攀砀⸀瀀栀瀀㼀搀愀琀愀㴀㄀㐀⸀㄀㈀⸀㈀ ㄀ ☀愀洀瀀㬀爀甀戀爀椀挀愀㴀䄀挀琀甀愀氀椀琀愀琀攀☀愀洀瀀㬀挀椀琀攀猀琀攀㴀㈀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀挀漀氀漀爀㨀 爀攀搀㬀∀㸀㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㌀∀㸀栀琀琀瀀㨀⼀⼀眀眀眀⸀愀稀椀⸀爀漀⼀椀渀搀攀砀⸀瀀栀瀀㼀搀愀琀愀㴀㄀㐀⸀㄀㈀⸀㈀ ㄀ ☀愀洀瀀㬀爀甀戀爀椀挀愀㴀䄀挀琀甀愀氀椀琀愀琀攀☀愀洀瀀㬀挀椀琀攀猀琀攀㴀㈀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀愀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀 

  Guvernul bruschează şi Legea salarizării ਀㰀⼀瀀㸀㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀 樀甀猀琀椀昀礀㬀 洀愀爀最椀渀㨀  挀洀  挀洀 ㌀⸀㜀㔀瀀琀㬀∀ 挀氀愀猀猀㴀∀礀椀瘀㄀㌀㐀㘀㠀㘀㈀㌀㘀㔀䴀猀漀一漀爀洀愀氀∀㸀㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㌀∀㸀㰀戀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 ✀猀愀渀猀ⴀ猀攀爀椀昀✀㬀∀㸀☀渀戀猀瀀㬀䔀砀攀挀甀琀椀瘀甀氀 a aprobat şase amendamente dintr-un total de 24 propuneri formulate de ਀挀̀琁爀攀 瀀愀爀氀愀洀攀渀琀愀爀椀 氀愀 瀀爀漀椀攀挀琀甀氀 氀攀最椀椀 猀愀氀愀爀椀稀̀爁椀椀 甀渀椀琀愀爀攀Ⰰ 瀀攀渀琀爀甀 挀愀爀攀  Cabinetul Boc îşi angajează, astăzi, răspunderea. ਀㰀⼀瀀㸀㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀 樀甀猀琀椀昀礀㬀 洀愀爀最椀渀㨀  挀洀  挀洀 ㌀⸀㜀㔀瀀琀㬀∀ 挀氀愀猀猀㴀∀礀椀瘀㄀㌀㐀㘀㠀㘀㈀㌀㘀㔀䴀猀漀一漀爀洀愀氀∀㸀㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㌀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 ✀猀愀渀猀ⴀ猀攀爀椀昀✀㬀∀㸀䐀椀渀 totalul celor şase amendamente aprobate, cinci se referă la Legea cadru਀ 搀攀 猀愀氀愀爀椀稀愀爀攀Ⰰ 椀愀爀 甀渀 愀洀攀渀搀愀洀攀渀琀 氀愀 氀攀最攀愀 搀攀 愀瀀氀椀挀愀爀攀Ⰰ 椀渀昀漀爀洀攀愀稀̀  Guvernul. Surse oficiale au declarat agenţiei Mediafax că unul dintre ਀愀洀攀渀搀愀洀攀渀琀攀 爀攀最氀攀洀攀渀琀攀愀稀̀ 挀愀琀攀最漀爀椀愀 昀甀渀挀挀椁漀渀愀爀椀氀漀爀 瀀甀戀氀椀挀椀 瀀愀爀氀愀洀攀渀琀愀爀椀⸀ ਀㰀⼀瀀㸀㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀 樀甀猀琀椀昀礀㬀 洀愀爀最椀渀㨀  挀洀  挀洀 ㌀⸀㜀㔀瀀琀㬀∀ 挀氀愀猀猀㴀∀礀椀瘀㄀㌀㐀㘀㠀㘀㈀㌀㘀㔀䴀猀漀一漀爀洀愀氀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 ✀猀愀渀猀ⴀ猀攀爀椀昀✀㬀∀㸀㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㌀∀㸀䜀甀瘀攀爀渀甀氀 s-a reunit, ieri, pentru a analiza amendamentele depuse de parlamentari਀ 氀愀 瀀爀漀椀攀挀琀甀氀 氀攀最椀椀 猀愀氀愀爀椀稀̀爁椀椀 甀渀椀琀愀爀攀Ⰰ 瀀爀漀洀漀瘀愀琀 瀀爀椀渀 愀渀最愀樀愀爀攀愀  răspunderii. Prin acest act normativ, Executivul a decis că salariile de਀ 戀愀稀̀ 搀椀渀 猀攀挀琀漀爀甀氀 瀀甀戀氀椀挀 瘀漀爀 昀椀 洀愀樀漀爀愀琀攀Ⰰ 愀渀甀氀 瘀椀椀琀漀爀Ⰰ 挀甀 ㄀㔀─ 爀愀瀀漀爀琀愀琀  la nivelul din luna octombrie, iar salariul de bază minim brut pe ţară ਀瘀愀 挀爀攀开琁攀 搀攀 氀愀 㘀  氀攀椀 氀愀 㘀㜀  氀攀椀⸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀 

  Viceliderul਀ 最爀甀瀀甀氀甀椀 倀一䰀 搀椀渀 䌀愀洀攀爀愀 䐀攀瀀甀琀愀挀椁氀漀爀Ⰰ 䔀甀最攀渀 一椀挀漀氀̀攁猀挀甀Ⰰ 搀攀挀氀愀爀愀Ⰰ 瘀椀渀攀爀椀Ⰰ că unul dintre amendamentele depuse de liberali la Legea salarizării ਀甀渀椀琀愀爀攀 愀 戀甀最攀琀愀爀椀氀漀爀 猀攀 爀攀昀攀爀̀ 氀愀 洀漀搀椀昀椀挀愀爀攀愀 最爀椀氀攀氀漀爀 瀀攀爀猀漀渀愀氀甀氀甀椀  medical, în sensul creşterii salariilor medicilor şi asistenţilor de la ਀搀漀甀̀ 氀愀 瀀愀琀爀甀 瀀甀渀挀琀攀 瀀爀漀挀攀渀琀甀愀氀攀 瀀攀 最爀椀氀̀⸁㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀 

  Potrivit਀ 瀀甀爀琀̀琁漀爀甀氀甀椀 搀攀 挀甀瘀渀琀 愀氀 倀匀䐀Ⰰ 刀愀搀甀 䴀漀氀搀漀瘀愀渀Ⰰ 瀀愀爀氀愀洀攀渀琀愀爀椀椀  social-democraţi nu au depus amendamente la Legea salarizării unitare ਀瀀攀渀琀爀甀 挀̀ 漀 挀漀渀猀椀搀攀爀̀ 渀攀挀漀渀猀琀椀琀甀挀椁漀渀愀氀̀⸁㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀 

    ਀㰀⼀瀀㸀㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀 樀甀猀琀椀昀礀㬀 洀愀爀最椀渀㨀  挀洀  挀洀 ㌀⸀㜀㔀瀀琀㬀∀ 挀氀愀猀猀㴀∀礀椀瘀㄀㌀㐀㘀㠀㘀㈀㌀㘀㔀䴀猀漀一漀爀洀愀氀∀㸀㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㌀∀㸀㰀戀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 ✀猀愀渀猀ⴀ猀攀爀椀昀✀㬀∀㸀倀匀䐀 椀渀椀挀椁愀稀̀ 洀漀挀椁甀渀攀 搀攀 挀攀渀稀甀爀̀㰁⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀戀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 ✀猀愀渀猀ⴀ猀攀爀椀昀✀㬀∀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀 

  Social-democraţii਀ 瘀漀爀 搀攀瀀甀渀攀 洀漀挀椁甀渀攀 搀攀 挀攀渀稀甀爀̀ 瀀攀 氀攀最攀愀 猀愀氀愀爀椀稀̀爁椀椀 甀渀椀琀愀爀攀 愀  bugetarilor împreună cu PNL şi PC, a declarat, ieri, preşedintele PSD, ਀嘀椀挀琀漀爀 倀漀渀琀愀⸀ 䔀氀 愀 瀀爀攀挀椀稀愀琀 挀̀ 瀀愀爀琀椀搀甀氀 瀀攀 挀愀爀攀 氀 爀攀瀀爀攀稀椀渀琀̀ 瘀愀 瀀爀漀瀀甀渀攀 ca moţiunea de cenzură să fie dezbătută după data de 31 decembrie. „În ਀挀攀攀愀 挀攀 瀀爀椀瘀攀开琁攀 愀渀最愀樀愀爀攀愀 爀̀猁瀀甀渀搀攀爀椀椀 䔀砀攀挀甀琀椀瘀甀氀甀椀 瀀攀 氀攀最攀愀  salarizării, vom depune moţiunea de cenzură împreună cu celelalte ਀瀀愀爀琀椀搀攀 搀攀 漀瀀漀稀椀挀椁攀⸀ 䤀愀爀 搀椀渀 瀀甀渀挀琀 搀攀 瘀攀搀攀爀攀 愀氀 挀愀氀攀渀搀愀爀甀氀甀椀Ⰰ 瀀爀漀瀀甀渀攀爀攀愀 noastră va fi ca moţiunea de cenzură să se dezbată după data de 31 ਀搀攀挀攀洀戀爀椀攀⸀ 츀渀 愀开愁 昀攀氀 渀挀琀 䜀甀瘀攀爀渀甀氀 䈀漀挀 猀̀ 昀椀攀 漀戀氀椀最愀琀 猀̀ⴁ开椁 爀攀猀瀀攀挀琀攀  cuvântul dat populaţiei în primăvară, că tăierile de salarii vor ਀昀甀渀挀挀椁漀渀愀 搀漀愀爀 瀀渀̀ 瀀攀 ㌀㄀ 搀攀挀攀洀戀爀椀攀㬀 practic, de la 1 ianuarie, cei cărora li s-au tăiat în mod greşit şi ਀渀攀樀甀猀琀椀昀椀挀愀琀 猀愀氀愀爀椀椀氀攀 挀甀 ㈀㔀─ 猀̀ 瀀漀愀琀̀ 猀̀ 爀攀椀渀琀爀攀 渀 搀爀攀瀀琀甀爀椀⸀ 䄀瀀漀椀 猀攀  poate vorbi de o lege a salarizării care să reaşeze corect şi echitabil ਀猀愀氀愀爀椀稀愀爀攀愀 渀 猀椀猀琀攀洀甀氀 戀甀最攀琀愀爀ᰀⰠ 愀 猀瀀甀猀Ⰰ 椀攀爀椀Ⰰ 嘀椀挀琀漀爀 倀漀渀琀愀⸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 ✀猀愀渀猀ⴀ猀攀爀椀昀✀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀䤀吀∀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀 

    ਀㰀⼀瀀㸀㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀 樀甀猀琀椀昀礀㬀 洀愀爀最椀渀㨀  挀洀  挀洀  瀀琀㬀∀ 挀氀愀猀猀㴀∀礀椀瘀㄀㌀㐀㘀㠀㘀㈀㌀㘀㔀䴀猀漀一漀爀洀愀氀∀㸀㰀戀 猀琀礀氀攀㴀∀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 ✀猀愀渀猀ⴀ猀攀爀椀昀✀㬀 挀漀氀漀爀㨀 爀攀搀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀䤀吀∀㸀㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㌀∀㸀☀渀戀猀瀀㬀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀戀㸀 

  http://www.azi.ro/index.php?data=14.12.2010&rubrica=Actualitate&citeste=3 ਀㰀⼀瀀㸀㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀 樀甀猀琀椀昀礀㬀 洀愀爀最椀渀㨀  挀洀  挀洀 ㌀⸀㜀㔀瀀琀㬀∀ 挀氀愀猀猀㴀∀礀椀瘀㄀㌀㐀㘀㠀㘀㈀㌀㘀㔀䴀猀漀一漀爀洀愀氀∀㸀㰀戀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 ✀猀愀渀猀ⴀ猀攀爀椀昀✀㬀 昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀 ㄀㐀瀀琀㬀∀㸀䘀匀䰀䤀 挀攀爀攀 椀渀琀攀爀稀椀挀攀爀攀愀 洀愀最愀稀椀渀攀氀漀爀 搀攀 瘀椀猀攀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀戀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 ✀猀愀渀猀ⴀ猀攀爀椀昀✀㬀 昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀 ㄀㐀瀀琀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀䤀吀∀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀 

   Federaţia਀ 匀椀渀搀椀挀愀琀攀氀漀爀 䰀椀戀攀爀攀 搀椀渀 츀渀瘀̀持́洁渀琀 ⠀䘀匀䰀䤀⤀ 猀漀氀椀挀椀琀̀ 䔀砀攀挀甀琀椀瘀甀氀甀椀Ⰰ  printr-un comunicat de presă, să adopte, de urgenţă, o hotărâre de ਀䜀甀瘀攀爀渀 瀀爀椀渀 挀愀爀攀 猀̀ 昀椀攀 椀渀琀攀爀稀椀猀̀Ⰱ 挀甀 搀攀猀̀瘁爀开椁爀攀Ⰰ 挀漀洀攀爀挀椀愀氀椀稀愀爀攀愀  produselor etnobotanice în ţara noastră. ਀㰀⼀瀀㸀㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀 樀甀猀琀椀昀礀㬀 洀愀爀最椀渀㨀  挀洀  挀洀 ㌀⸀㜀㔀瀀琀㬀∀ 挀氀愀猀猀㴀∀礀椀瘀㄀㌀㐀㘀㠀㘀㈀㌀㘀㔀䴀猀漀一漀爀洀愀氀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 ✀猀愀渀猀ⴀ猀攀爀椀昀✀㬀∀㸀㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㌀∀㸀䘀匀䰀䤀 cere şi Parlamentului să voteze un proiect legislativ „prin care se ਀瀀漀愀琀攀 瀀甀渀攀 挀愀瀀̀琁 甀渀甀椀 愀挀琀 搀攀 搀椀猀琀爀甀最攀爀攀 渀 洀愀猀̀ᰁ⸠ Ḁ倠漀琀爀椀瘀椀琀 挀攀氀甀椀 洀愀椀  recent Raport Naţional privind Situaţia Drogurilor 2010, în cursul ਀愀渀甀氀甀椀 琀爀攀挀甀琀Ⰰ 瀀攀猀琀攀 ㄀⸀㌀  搀攀 瀀攀爀猀漀愀渀攀Ⰰ 洀愀樀漀爀椀琀愀琀攀愀 琀椀渀攀爀椀Ⰰ 愀甀 愀樀甀渀猀 氀愀  spital din cauza intoxicaţiilor grave cu plante etnobotanice, iar în ਀瀀爀椀洀攀氀攀 开愁猀攀 氀甀渀椀 愀氀攀 愀渀甀氀甀椀 ㈀ ㄀  猀ⴀ愀甀 渀爀攀最椀猀琀爀愀琀 瀀攀猀琀攀 ㈀  搀攀 挀愀稀甀爀椀⸀  Acestea sunt, însă, doar datele oficiale pentru că, în realitate, ਀渀甀洀̀爁甀氀 挀攀氀漀爀 挀愀爀攀 愀瀀攀氀攀愀稀̀ 氀愀 Ḁ洠愀最愀稀椀渀攀氀攀 搀攀 瘀椀猀攀ᰀ†攀猀琀攀 洀甀氀琀 洀愀椀 洀愀爀攀⸀  „Îngrijorător este faptul că majoritatea consumatorilor sunt tineri de ਀㄀㐀ⴀ㄀㘀 愀渀椀 开椁 猀甀渀琀攀洀 爀攀瘀漀氀琀愀挀椁 挀̀ 洀甀氀琀攀 搀椀渀琀爀攀 愀挀攀猀琀攀 洀愀最愀稀椀渀攀 猀甀渀琀  amplasate în apropierea unităţilor de਀ 渀瘀̀持́洁渀琀⸀ 䐀椀渀 瀀̀持愀琀攀Ⰰ 搀漀愀爀 渀 挀琀攀瘀愀 漀爀愀开攁 愀甀琀漀爀椀琀̀持椁氀攀 氀漀挀愀氀攀 愀甀  luat măsura închiderii acestor centre de comercializare“, se mai arată ਀渀 琀攀砀琀甀氀 搀愀琀 瀀甀戀氀椀挀椀琀̀持椁椀⸀ Ḁ丠攀 渀琀爀攀戀̀洁 搀愀挀̀Ⰱ 瀀漀琀爀椀瘀椀琀 䌀漀渀猀琀椀琀甀挀椁攀椀  României, o astfel de activitate nu constituie un atac la siguranţa ਀渀愀挀椁漀渀愀氀̀⸁ 츀渀 挀漀渀搀椀挀椁椀氀攀 搀攀 昀愀挀́Ⰱ 渀甀 瀀甀琀攀洀 猀̀ 挀爀攀搀攀洀 搀攀挀琀 挀̀ 䜀甀瘀攀爀渀甀氀  României face un troc prin care bugetul statului câştigă bani din taxele਀ 开椁 椀洀瀀漀稀椀琀攀氀攀 愀瀀氀椀挀愀琀攀 愀挀攀猀琀甀椀 挀漀洀攀爀挀Ⰱ 渀 搀攀昀愀瘀漀愀爀攀愀 甀渀漀爀 琀椀渀攀爀椀 挀愀爀攀  îşi pun viaţa în pericol“, se mai spune în comunicat. ਀㰀⼀瀀㸀㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀 樀甀猀琀椀昀礀㬀 洀愀爀最椀渀㨀  挀洀  挀洀  瀀琀㬀∀ 挀氀愀猀猀㴀∀礀椀瘀㄀㌀㐀㘀㠀㘀㈀㌀㘀㔀䴀猀漀一漀爀洀愀氀∀㸀㰀戀 猀琀礀氀攀㴀∀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 ✀猀愀渀猀ⴀ猀攀爀椀昀✀㬀 挀漀氀漀爀㨀 爀攀搀㬀∀㸀㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㌀∀㸀☀渀戀猀瀀㬀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀戀㸀 

  http://www.cotidianul.ro/131963-Legea-salarizarii-prime-anulate-ore-suplimentare-fara-bani ਀㰀⼀瀀㸀㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀 樀甀猀琀椀昀礀㬀 洀愀爀最椀渀㨀  挀洀  挀洀  瀀琀㬀∀ 挀氀愀猀猀㴀∀礀椀瘀㄀㌀㐀㘀㠀㘀㈀㌀㘀㔀䴀猀漀一漀爀洀愀氀∀㸀㰀戀 猀琀礀氀攀㴀∀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 ✀猀愀渀猀ⴀ猀攀爀椀昀✀㬀 挀漀氀漀爀㨀 爀攀搀㬀∀㸀㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㌀∀㸀☀渀戀猀瀀㬀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀戀㸀 

  Legea salarizării: prime anulate, ore suplimentare fără bani ਀㰀⼀瀀㸀㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀 樀甀猀琀椀昀礀㬀 洀愀爀最椀渀㨀  挀洀  挀洀  瀀琀㬀∀ 挀氀愀猀猀㴀∀礀椀瘀㄀㌀㐀㘀㠀㘀㈀㌀㘀㔀䴀猀漀一漀爀洀愀氀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 ✀猀愀渀猀ⴀ猀攀爀椀昀✀㬀 挀漀氀漀爀㨀 爀最戀⠀㈀㈀㠀Ⰰ ㌀㐀Ⰰ ㈀㌀⤀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀䤀吀∀㸀㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㌀∀㸀☀渀戀猀瀀㬀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀 

  Lefuri਀ 洀椀挀椀 瀀攀渀琀爀甀 戀甀最攀琀愀爀椀 开椁 渀 ㈀ ㄀㄀⸀ 䄀猀琀愀 挀漀渀挀椁渀 氀攀最椀氀攀 猀愀氀愀爀椀稀̀爁椀椀 瀀攀渀琀爀甀  care Guvernul condus de Emil Boc îşi asumă astăzi răspunderea. ਀㰀⼀瀀㸀㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀 樀甀猀琀椀昀礀㬀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 ✀猀愀渀猀ⴀ猀攀爀椀昀✀㬀 挀漀氀漀爀㨀 爀最戀⠀㄀㜀Ⰰ ㄀㜀Ⰰ ㄀㜀⤀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀䤀吀∀㸀㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㌀∀㸀䔀砀攀挀甀琀椀瘀甀氀 îşi asumă astăzi răspunderea pentru două legi: cea privind salarizarea ਀戀甀最攀琀愀爀椀氀漀爀 渀 ㈀ ㄀㄀ 开椁 挀攀愀 挀愀搀爀甀⸀ 倀爀椀洀愀 搀椀渀琀爀攀 攀氀攀 瀀爀攀瘀攀搀攀 洀愀樀漀爀愀爀攀愀 挀甀  15% a lefurilor angajaţilor de la stat. Această creştere se aplică la ਀瘀愀氀漀愀爀攀愀 猀愀氀愀爀椀椀氀漀爀 搀椀渀 漀挀琀漀洀戀爀椀攀Ⰰ 愀搀椀挀̀ 氀愀 挀攀愀 爀攀搀甀猀̀ 挀甀 ㈀㔀─⸀ 䐀愀挀̀ 洀愀椀  punem la socoteală şi inflaţia şi pierderea celui de-al 13-lea salariu, ਀漀戀猀攀爀瘀̀洁 挀̀ 搀攀 昀愀瀀琀 戀甀最攀琀愀爀椀椀 挀开琁椀最̀ 氀愀 猀愀氀愀爀椀甀 愀瀀爀漀砀椀洀愀琀椀瘀 ㄀Ⰰ㐀─⸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀 

  Legea਀ 瀀爀攀瘀攀搀攀 开椁 挀̀ 渀 ㈀ ㄀㄀ 渀甀 瘀漀爀 昀椀 愀挀漀爀搀愀琀攀 瀀爀椀洀攀Ⰰ 琀椀挀栀攀琀攀 搀攀 洀愀猀̀Ⰱ  tichete cadou şi de vacanţă, iar orele suplimentare vor fi recompensate ਀搀漀愀爀 挀甀 琀椀洀瀀 氀椀戀攀爀⸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀 

  Legea਀ 挀愀搀爀甀 愀 猀愀氀愀爀椀稀̀爁椀椀 甀渀椀琀愀爀攀 挀漀渀挀椁渀攀 挀漀攀昀椀挀椀攀渀挀椁椀Ⰰ 渀 戀愀稀愀 挀̀爁漀爀愀 瘀漀爀 昀椀 calculate remuneraţiile angajaţilor de la stat. Această grilă nu se va ਀瀀甀琀攀愀 愀瀀氀椀挀愀 渀猀̀ 搀攀 愀渀甀氀 瘀椀椀琀漀爀Ⰰ 挀椀 搀漀愀爀 愀琀甀渀挀椀 挀渀搀 猀愀氀愀爀椀椀氀攀 渀  sectorul public vor reveni la valoarea de dinaintea tăierii cu 25%. ਀㰀⼀瀀㸀㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀 樀甀猀琀椀昀礀㬀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 ✀猀愀渀猀ⴀ猀攀爀椀昀✀㬀 挀漀氀漀爀㨀 爀最戀⠀㄀㜀Ⰰ ㄀㜀Ⰰ ㄀㜀⤀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀䤀吀∀㸀㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㌀∀㸀䰀攀最椀氀攀 salarizării sunt cerute de Fondul Monetar Internaţional. Pe cifrele din਀ 愀挀攀猀琀攀 愀挀琀攀 渀漀爀洀愀琀椀瘀攀 猀攀 戀愀稀攀愀稀̀ 开椁 戀甀最攀琀甀氀 瀀攀渀琀爀甀 ㈀ ㄀㄀⸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀 

    ਀㰀⼀瀀㸀㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀 樀甀猀琀椀昀礀㬀 洀愀爀最椀渀㨀  挀洀  挀洀  瀀琀㬀∀ 挀氀愀猀猀㴀∀礀椀瘀㄀㌀㐀㘀㠀㘀㈀㌀㘀㔀䴀猀漀一漀爀洀愀氀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 ✀猀愀渀猀ⴀ猀攀爀椀昀✀㬀 挀漀氀漀爀㨀 爀攀搀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀䤀吀∀㸀㰀愀 爀攀氀㴀∀渀漀昀漀氀氀漀眀∀ 琀愀爀最攀琀㴀∀开戀氀愀渀欀∀ 栀爀攀昀㴀∀栀琀琀瀀㨀⼀⼀眀眀眀⸀挀漀琀椀搀椀愀渀甀氀⸀爀漀⼀㄀㌀㄀㤀㘀㔀ⴀ䈀漀挀ⴀ䔀猀琀攀ⴀ洀漀洀攀渀琀甀氀ⴀ猀愀ⴀ搀椀猀挀甀琀愀洀ⴀ猀椀ⴀ搀攀ⴀ䰀攀最攀愀ⴀ攀搀甀挀愀琀椀攀椀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀挀漀氀漀爀㨀 爀攀搀㬀∀㸀㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㌀∀㸀栀琀琀瀀㨀⼀⼀眀眀眀⸀挀漀琀椀搀椀愀渀甀氀⸀爀漀⼀㄀㌀㄀㤀㘀㔀ⴀ䈀漀挀ⴀ䔀猀琀攀ⴀ洀漀洀攀渀琀甀氀ⴀ猀愀ⴀ搀椀猀挀甀琀愀洀ⴀ猀椀ⴀ搀攀ⴀ䰀攀最攀愀ⴀ攀搀甀挀愀琀椀攀椀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀愀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀 

    ਀㰀⼀瀀㸀㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀 樀甀猀琀椀昀礀㬀 氀椀渀攀ⴀ栀攀椀最栀琀㨀 ㄀㠀⸀㜀㔀瀀琀㬀 洀愀爀最椀渀㨀  挀洀  挀洀  瀀琀㬀∀ 挀氀愀猀猀㴀∀礀椀瘀㄀㌀㐀㘀㠀㘀㈀㌀㘀㔀䴀猀漀一漀爀洀愀氀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 ✀猀愀渀猀ⴀ猀攀爀椀昀✀㬀 昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀 ㄀㐀瀀琀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀䤀吀∀㸀䈀漀挀㨀 䔀猀琀攀 洀漀洀攀渀琀甀氀 猀̀ 搀椀猀挀甀琀̀洁 开椁 搀攀 䰀攀最攀愀 攀搀甀挀愀挀椁攀椀㰀⼀猀瀀愀渀㸀 

  Premierul਀ 䔀洀椀氀 䈀漀挀 愀 搀攀挀氀愀爀愀琀Ⰰ 洀愀爀挀椁Ⰰ 氀愀 倀愀爀氀愀洀攀渀琀 Ⰰ 挀̀ 攀猀琀攀 洀漀洀攀渀琀甀氀 挀愀  parlamentarii să discute şi despre continuarea procedurilor inclusiv în ਀挀愀稀甀氀 䰀攀最椀椀 攀搀甀挀愀挀椁攀椀Ⰰ 瀀攀渀琀爀甀 挀愀爀攀 䜀甀瘀攀爀渀甀氀 开椁ⴀ愀 愀渀最愀樀愀琀 爀̀猁瀀甀渀搀攀爀攀愀Ⰰ  spunând că nu există niciun motiv ca documentul să nu intre în plenul ਀䰀攀最椀猀氀愀琀椀瘀甀氀甀椀⸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀 

  "Este਀ 洀漀洀攀渀琀甀氀 挀渀搀 猀攀 瀀漀愀琀攀 搀椀猀挀甀琀愀 搀攀猀瀀爀攀 挀漀渀琀椀渀甀愀爀攀愀 瀀爀漀挀攀搀甀爀椀氀漀爀 椀渀挀氀甀猀椀瘀 la Legea educaţiei. Nu văd ce motiv ar fi să nu intre (în plen-n.r.)", a਀ 猀瀀甀猀 䈀漀挀Ⰰ 爀̀猁瀀甀渀稀渀搀 甀渀攀椀 渀琀爀攀戀̀爁椀 瀀攀 愀挀攀愀猀琀̀ 琀攀洀̀⸁㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀 

  Premierul਀ 䔀洀椀氀 䈀漀挀 愀 愀渀甀渀挀愁琀Ⰰ 渀 甀爀洀̀ 挀甀 搀漀甀̀ 猀̀瀁琀̀洁渀椀 挀̀ 䜀甀瘀攀爀渀甀氀 瘀愀 挀漀渀琀椀渀甀愀  procedura angajării răspunderii pentru legea educaţiei, Parlamentul ਀昀椀椀渀搀 漀戀氀椀最愀琀 猀̀ 猀琀愀戀椀氀攀愀猀挀̀ 搀愀琀愀 洀漀挀椁甀渀椀椀 搀攀 挀攀渀稀甀爀̀Ⰱ 椀愀爀 瀀攀渀琀爀甀 䴀椀爀挀攀愀 Geoană se va solicita oficial înlocuirea de la conducerea Senatului ਀搀愀挀̀ 洀愀椀 戀漀椀挀漀琀攀愀稀̀ 瀀爀漀挀攀搀甀爀愀⸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀 

  Curtea਀ 䌀漀渀猀琀椀琀甀挀椁漀渀愀氀̀ 愀 搀攀挀椀猀 愀琀甀渀挀椀 挀̀ 攀砀椀猀琀̀ 甀渀 挀漀渀昀氀椀挀琀 樀甀爀椀搀椀挀 搀攀 渀愀琀甀爀̀  constituţională între Executiv şi Parlament, ca urmare a refuzului ਀瀀愀爀氀愀洀攀渀琀愀爀椀氀漀爀 搀攀 愀 搀攀稀戀愀琀攀 洀漀挀椁甀渀攀愀 搀攀 挀攀渀稀甀爀̀ 渀愀椀渀琀愀琀̀ 搀甀瀀̀ 挀攀  Guvernul şi-a asumat răspunderea pe Legea educaţiei. ਀㰀⼀瀀㸀㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀 樀甀猀琀椀昀礀㬀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 ✀猀愀渀猀ⴀ猀攀爀椀昀✀㬀 挀漀氀漀爀㨀 爀最戀⠀㄀㜀Ⰰ ㄀㜀Ⰰ ㄀㜀⤀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀䤀吀∀㸀㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㌀∀㸀䜀甀瘀攀爀渀甀氀 开椁 愀渀最愀樀攀愀稀̀Ⰱ 洀愀爀挀椁Ⰰ 爀̀猁瀀甀渀搀攀爀攀愀 渀 倀愀爀氀愀洀攀渀琀 瀀攀渀琀爀甀 瀀爀漀椀攀挀琀甀氀 氀攀最椀椀 猀愀氀愀爀椀稀̀爁椀椀 甀渀椀琀愀爀攀⸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀 

    ਀㰀⼀瀀㸀㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀 樀甀猀琀椀昀礀㬀 洀愀爀最椀渀㨀  挀洀  挀洀  瀀琀㬀∀ 挀氀愀猀猀㴀∀礀椀瘀㄀㌀㐀㘀㠀㘀㈀㌀㘀㔀䴀猀漀一漀爀洀愀氀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 ✀猀愀渀猀ⴀ猀攀爀椀昀✀㬀 挀漀氀漀爀㨀 爀攀搀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀䤀吀∀㸀㰀愀 爀攀氀㴀∀渀漀昀漀氀氀漀眀∀ 琀愀爀最攀琀㴀∀开戀氀愀渀欀∀ 栀爀攀昀㴀∀栀琀琀瀀㨀⼀⼀眀眀眀⸀挀漀琀椀搀椀愀渀甀氀⸀爀漀⼀㄀㌀㄀㤀㈀㈀ⴀ匀椀渀搀椀挀愀氀椀猀琀椀椀ⴀ椀氀ⴀ愀渀甀渀琀愀ⴀ瀀攀ⴀ瀀爀攀洀椀攀爀ⴀ挀愀ⴀ猀攀ⴀ爀攀琀爀愀最ⴀ搀椀渀ⴀ琀漀愀琀攀ⴀ挀漀洀椀猀椀椀氀攀ⴀ搀攀ⴀ搀椀愀氀漀最ⴀ猀漀挀椀愀氀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀挀漀氀漀爀㨀 爀攀搀㬀∀㸀㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㌀∀㸀栀琀琀瀀㨀⼀⼀眀眀眀⸀挀漀琀椀搀椀愀渀甀氀⸀爀漀⼀㄀㌀㄀㤀㈀㈀ⴀ匀椀渀搀椀挀愀氀椀猀琀椀椀ⴀ椀氀ⴀ愀渀甀渀琀愀ⴀ瀀攀ⴀ瀀爀攀洀椀攀爀ⴀ挀愀ⴀ猀攀ⴀ爀攀琀爀愀最ⴀ搀椀渀ⴀ琀漀愀琀攀ⴀ挀漀洀椀猀椀椀氀攀ⴀ搀攀ⴀ搀椀愀氀漀最ⴀ猀漀挀椀愀氀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀愀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀 

  Sindicaliştii îl anunţă pe premier că se retrag din toate comisiile de dialog social ਀㰀⼀瀀㸀㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀 樀甀猀琀椀昀礀㬀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 ✀猀愀渀猀ⴀ猀攀爀椀昀✀㬀 挀漀氀漀爀㨀 爀最戀⠀㄀㜀Ⰰ ㄀㜀Ⰰ ㄀㜀⤀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀䤀吀∀㸀㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㌀∀㸀䌀漀渀昀攀搀攀爀愀挀椁椀氀攀 sindicale îl anunţă pe premier, printr-o scrisoare deschisă, că se ਀猀甀猀瀀攀渀搀̀ 搀椀渀 琀漀愀琀攀 挀漀洀椀猀椀椀氀攀 搀攀 搀椀愀氀漀最 猀漀挀椀愀氀 猀愀甀 漀爀椀挀愀爀攀 愀氀琀攀  consultări în cadrul comisiilor ministeriale şi judeţene, inclusiv la ਀䌀漀渀猀椀氀椀甀氀甀椀 䔀挀漀渀漀洀椀挀 开椁 匀漀挀椀愀氀Ⰰ 搀攀漀愀爀攀挀攀 䜀甀瘀攀爀渀甀氀 渀甀 挀椁渀攀 挀漀渀琀 搀攀  partenerii sociali. ਀㰀⼀瀀㸀㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀 樀甀猀琀椀昀礀㬀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 ✀猀愀渀猀ⴀ猀攀爀椀昀✀㬀 挀漀氀漀爀㨀 爀最戀⠀㄀㜀Ⰰ ㄀㜀Ⰰ ㄀㜀⤀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀䤀吀∀㸀㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㌀∀㸀䌀漀渀昀攀搀攀爀愀挀椁愀 Naţională Sindicală "Cartel Alfa", Confederaţia Naţională a ਀匀椀渀搀椀挀愀琀攀氀漀爀 䰀椀戀攀爀攀 搀椀渀 刀漀洀渀椀愀 ⴀ 䘀爀̀持椁愀Ⰰ 䌀漀渀昀攀搀攀爀愀挀椁愀 匀椀渀搀椀挀愀琀攀氀漀爀  Democratice din România, Blocul Naţional Sindical, Confederaţia ਀一愀挀椁漀渀愀氀̀ 匀椀渀搀椀挀愀氀̀ ∀䴀攀爀椀搀椀愀渀∀ 椀 猀挀爀椀甀 瀀爀攀洀椀攀爀甀氀甀椀 挀̀ 䜀甀瘀攀爀渀甀氀 氀攀  rezervă partenerilor sociali exclusiv rolul de figuranţi, fără să ţină ਀挀漀渀琀 搀攀 渀椀挀椀甀渀愀 搀椀渀 瀀爀漀瀀甀渀攀爀椀氀攀 开椁 猀漀氀椀挀椀琀̀爁椀氀攀 愀挀攀猀琀漀爀愀Ⰰ 洀漀琀椀瘀 瀀攀渀琀爀甀  care au decis să se suspende din toate Comisiile de Dialog Social şi să ਀渀甀 洀愀椀 瀀愀爀琀椀挀椀瀀攀 氀愀 渀椀挀椀漀 愀氀琀̀ 挀漀渀猀甀氀琀愀爀攀 渀 挀漀洀椀猀椀椀氀攀 洀椀渀椀猀琀攀爀椀愀氀攀 开椁  judeţene, inclusiv la Consiliul Economic şi Social. ਀㰀⼀瀀㸀㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀 樀甀猀琀椀昀礀㬀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 ✀猀愀渀猀ⴀ猀攀爀椀昀✀㬀 挀漀氀漀爀㨀 爀最戀⠀㄀㜀Ⰰ ㄀㜀Ⰰ ㄀㜀⤀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀䤀吀∀㸀㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㌀∀㸀刀攀瀀爀攀稀攀渀琀愀渀挀椁椀 confederaţiilor sindicale susţin că întâlnirile la care participă sunt ਀昀漀氀漀猀椀琀攀 搀攀 䜀甀瘀攀爀渀 挀愀 樀甀猀琀椀昀椀挀愀爀椀 愀氀攀 ∀挀漀渀猀甀氀琀̀爁椀椀 搀攀洀漀挀爀愀琀椀挀攀∀Ⰰ 渀  contradicţie cu spiritul dialogului social european, a Convenţiilor ਀伀爀最愀渀椀稀愀挀椁攀椀 䤀渀琀攀爀渀愀挀椁漀渀愀氀愀 愀 䴀甀渀挀椀椀 开椁 愀 搀椀爀攀挀琀椀瘀攀氀漀爀 唀渀椀甀渀椀椀 䔀甀爀漀瀀攀渀攀⸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀 

  "Deşi਀ 瀀愀爀琀攀渀攀爀椀椀 猀漀挀椀愀氀椀Ⰰ 瀀愀琀爀漀渀愀琀攀氀攀 开椁 猀椀渀搀椀挀愀琀攀氀攀Ⰰ 愀甀 挀漀洀甀渀椀挀愀琀 挀̀ 甀爀最攀渀挀愁 pieţei muncii în România este modificarea legii patronatelor, a legii ਀猀椀渀搀椀挀愀琀攀氀漀爀Ⰰ 愀 氀攀最椀椀 挀漀渀琀爀愀挀琀甀氀甀椀 挀漀氀攀挀琀椀瘀 搀攀 洀甀渀挀̀Ⰱ 愀 氀攀最椀椀  conflictelor de muncă, a legii inspecţiei muncii şi a legii tribunalelor਀ 洀甀渀挀椀椀Ⰰ 开椁 渀甀 洀漀搀椀昀椀挀愀爀攀愀 䌀漀搀甀氀甀椀 洀甀渀挀椀椀Ⰰ 猀漀氀椀挀椀琀愀琀̀ 搀攀 䌀漀渀猀椀氀椀甀氀  Investitorilor Străini şi de Camera de Comerţ Româno-Americană, ਀䜀甀瘀攀爀渀甀氀Ⰰ 渀挀̀ 漀 搀愀琀̀Ⰱ 瀀爀椀渀琀爀ⴀ漀 猀椀洀甀氀愀爀攀 愀 搀椀愀氀漀最甀氀甀椀 猀漀挀椀愀氀Ⰰ 搀漀爀攀开琁攀 猀̀ impună reguli proprii pe piaţa muncii, care să dea satisfacţie ਀猀瀀漀渀猀漀爀椀氀漀爀 瀀漀氀椀琀椀挀椀∀Ⰰ 洀愀椀 愀爀愀琀̀ 猀椀渀搀椀挀愀氀椀开琁椀椀 渀 猀挀爀椀猀漀愀爀攀愀 搀攀猀挀栀椀猀̀  adresată premierului. ਀㰀⼀瀀㸀㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀 樀甀猀琀椀昀礀㬀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 ✀猀愀渀猀ⴀ猀攀爀椀昀✀㬀 挀漀氀漀爀㨀 爀攀搀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀䤀吀∀㸀㰀愀 爀攀氀㴀∀渀漀昀漀氀氀漀眀∀ 琀愀爀最攀琀㴀∀开戀氀愀渀欀∀ 栀爀攀昀㴀∀栀琀琀瀀㨀⼀⼀眀眀眀⸀挀爀漀渀椀挀愀爀漀洀愀渀愀⸀爀漀⼀椀渀搀攀砀⸀瀀栀瀀㼀愀爀琀㴀㄀㄀㄀㔀 㤀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀挀漀氀漀爀㨀 爀攀搀㬀∀㸀㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㌀∀㸀栀琀琀瀀㨀⼀⼀眀眀眀⸀挀爀漀渀椀挀愀爀漀洀愀渀愀⸀爀漀⼀椀渀搀攀砀⸀瀀栀瀀㼀愀爀琀㴀㄀㄀㄀㔀 㤀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀愀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀 

  Calarasi: Protest al profesorilor, in fata Trezoreriei din Oltenita ਀㰀⼀瀀㸀㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀 樀甀猀琀椀昀礀㬀 洀愀爀最椀渀㨀  挀洀  挀洀  瀀琀㬀∀ 挀氀愀猀猀㴀∀礀椀瘀㄀㌀㐀㘀㠀㘀㈀㌀㘀㔀䴀猀漀一漀爀洀愀氀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 ✀猀愀渀猀ⴀ猀攀爀椀昀✀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀䤀吀∀㸀㰀戀爀㸀㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㌀∀㸀䴀愀椀 multe cadre didactice din Oltenita au protestat, recent, in fata ਀猀攀搀椀甀氀甀椀 吀爀攀稀漀爀攀爀椀攀椀Ⰰ 渀攀洀甀氀琀甀洀椀琀攀 搀攀 昀愀瀀琀甀氀 挀愀 渀甀 瀀漀琀 搀攀猀挀栀椀搀攀 氀椀渀椀愀 搀攀  finantare pentru acordarea salariilor. “Este vorba de colegii de la ਀䜀爀甀瀀甀氀 匀挀漀氀愀爀 ꬀一椀挀漀氀愀攀 䈀愀氀挀攀猀挀甀묀 挀愀爀攀 渀甀 瀀漀琀 猀愀 搀攀猀挀栀椀搀愀 氀椀渀椀愀 搀攀  finantare pentru acordarea salariilor. (...) Nu se vrea sa dea drumul la਀ 昀椀渀愀渀琀愀爀攀愀 瀀攀渀琀爀甀 猀愀氀愀爀椀椀Ⰰ 椀渀瘀漀挀愀渀搀甀ⴀ猀攀 昀愀瀀琀甀氀 挀愀 渀甀 猀攀 爀攀猀瀀攀挀琀愀 䰀攀最攀愀  118” , a precizat, pentru Agerpres, liderul Sindicatului Liber din ਀䤀渀瘀愀琀愀洀愀渀琀 ⴀ 䘀椀氀椀愀氀愀 䌀愀氀愀爀愀猀椀Ⰰ 瀀爀漀昀⸀ 䄀甀爀攀氀 䈀漀最愀琀甀⸀ 倀漀琀爀椀瘀椀琀 氀椀搀攀爀甀氀甀椀 搀攀 sindicat, aceeasi situatie, dar care pana la urma s-a rezolvat, a fost ਀瘀椀渀攀爀椀 猀椀 la Budesti. ਀㰀⼀瀀㸀㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀 樀甀猀琀椀昀礀㬀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 ✀猀愀渀猀ⴀ猀攀爀椀昀✀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀䤀吀∀㸀㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㌀∀㸀☀渀戀猀瀀㬀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀 

  http://www.cronicaromana.ro/index.php?art=111535 ਀㰀⼀瀀㸀㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀 樀甀猀琀椀昀礀㬀 洀愀爀最椀渀㨀  挀洀  挀洀 ㄀㈀瀀琀㬀∀ 挀氀愀猀猀㴀∀礀椀瘀㄀㌀㐀㘀㠀㘀㈀㌀㘀㔀䴀猀漀一漀爀洀愀氀∀㸀㰀猀瀀愀渀 挀氀愀猀猀㴀∀礀椀瘀㄀㌀㐀㘀㠀㘀㈀㌀㘀㔀琀椀琀氀甀㄀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 ✀猀愀渀猀ⴀ猀攀爀椀昀✀㬀 昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀 ㄀㐀瀀琀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀䤀吀∀㸀㰀猀琀爀漀渀最㸀㰀昀漀渀琀 挀漀氀漀爀㴀∀⌀㄀㤀㘀愀愀㐀∀㸀匀椀渀搀椀挀愀琀攀氀攀 猀攀 爀攀琀爀愀最 搀椀渀 琀漀愀琀攀 挀漀洀椀猀椀椀氀攀 搀攀 搀椀愀氀漀最 猀漀挀椀愀氀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀琀爀漀渀最㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 ✀猀愀渀猀ⴀ猀攀爀椀昀✀㬀 昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀 ㄀㐀瀀琀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀䤀吀∀㸀㰀戀爀 猀琀礀氀攀㴀∀∀㸀㰀戀爀 猀琀礀氀攀㴀∀∀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀 

  Cele਀ 挀椀渀挀椀 挀漀渀昀攀搀攀爀愀琀椀椀 猀椀渀搀椀挀愀氀攀 爀攀瀀爀攀稀攀渀琀愀琀椀瘀攀 搀椀渀 刀漀洀愀渀椀愀 ⴀ 䌀一匀 ᰀ䌠愀爀琀攀氀  ALFA”, CNSLR - Fratia, CSDR, BNS si “Meridian” - au decis sa se suspende਀ 搀椀渀 琀漀愀琀攀 䌀漀洀椀猀椀椀氀攀 搀攀 䐀椀愀氀漀最 匀漀挀椀愀氀 猀愀甀 漀爀椀挀愀爀攀 愀氀琀攀 挀漀渀猀甀氀琀愀爀椀 椀渀  cadrul comisiilor ministeriale si judetene, inclusiv la Consiliul ਀䔀挀漀渀漀洀椀挀 猀椀 匀漀挀椀愀氀⸀㰀戀爀㸀䄀挀攀猀琀攀愀 洀漀琀椀瘀攀愀稀愀Ⰰ 椀渀琀爀ⴀ漀 猀挀爀椀猀漀愀爀攀 搀攀猀挀栀椀猀愀  adresata premierului Emil Boc, ca decizia a fost luata in conditiile in ਀挀愀爀攀 䜀甀瘀攀爀渀甀氀 ᰀ爠攀稀攀爀瘀愀 瀀愀爀琀攀渀攀爀椀氀漀爀 猀漀挀椀愀氀椀 ⠀瀀愀琀爀漀渀愀琀攀 猀椀 猀椀渀搀椀挀愀琀攀⤀  exclusiv rolul de figuranti, fara sa tina cont de niciuna din ਀瀀爀漀瀀甀渀攀爀椀氀攀 猀椀 猀漀氀椀挀椀琀愀爀椀氀攀 愀挀攀猀琀漀爀愀ᴀ⸠㰀戀爀㸀ᰀ䤠渀琀愀氀渀椀爀椀氀攀 氀愀 挀愀爀攀 瀀愀爀琀椀挀椀瀀愀 cele cinci confederatii sindicale, Confederatia Nationala Sindicala ਀䌀愀爀琀攀氀 䄀䰀䘀䄀Ⰰ Confederatia Nationala a Sindicatelor Libere din Romania - Fratia, ਀䌀漀渀昀攀搀攀爀愀琀椀愀 匀椀渀搀椀挀愀琀攀氀漀爀 䐀攀洀漀挀爀愀琀椀挀攀 搀椀渀 刀漀洀愀渀椀愀Ⰰ 䈀氀漀挀甀氀 一愀琀椀漀渀愀氀  Sindical, Confederatia Nationala Sindicala Meridian sunt folosite ca ਀樀甀猀琀椀昀椀挀愀爀椀 愀氀攀 挀漀渀猀甀氀琀愀爀椀椀 搀攀洀漀挀爀愀琀椀挀攀 搀攀 挀愀琀爀攀 䜀甀瘀攀爀渀Ⰰ 椀渀 挀漀渀琀爀愀搀椀挀琀椀攀 cu spiritul dialogului social european, al Conventiilor Organizatiei ਀䤀渀琀攀爀渀愀琀椀漀渀愀氀攀 愀 䴀甀渀挀椀椀 猀椀 搀椀爀攀挀琀椀瘀攀氀漀爀 唀渀椀甀渀椀椀 䔀甀爀漀瀀攀渀攀ᴀⰠ 猀攀 猀瀀甀渀攀 椀渀  scrisoarea deschisa. De asemenea, liderii celor cinci confederatii ਀瀀爀攀挀椀稀攀愀稀愀 挀愀Ⰰ 搀攀猀椀 瀀愀爀琀攀渀攀爀椀椀 猀漀挀椀愀氀椀Ⰰ 瀀愀琀爀漀渀愀琀攀氀攀 猀椀 猀椀渀搀椀挀愀琀攀氀攀Ⰰ 愀甀  comunicat ca urgenta pietei muncii in Romania este modificarea legii ਀瀀愀琀爀漀渀愀琀攀氀漀爀Ⰰ 愀 氀攀最椀椀 猀椀渀搀椀挀愀琀攀氀漀爀Ⰰ 愀 氀攀最椀椀 挀漀渀琀爀愀挀琀甀氀甀椀 挀漀氀攀挀琀椀瘀 搀攀  munca, a legii conflictelor de munca, a legii inspectiei muncii si a ਀氀攀最椀椀 琀爀椀戀甀渀愀氀攀氀漀爀 洀甀渀挀椀椀 猀椀 渀甀 洀漀搀椀昀椀挀愀爀攀愀 䌀漀搀甀氀甀椀 洀甀渀挀椀椀Ⰰ 猀漀氀椀挀椀琀愀琀愀  de Consiliul Investitorilor Straini si de Camera de Comert ਀爀漀洀愀渀漀ⴀ愀洀攀爀椀挀愀渀愀Ⰰ 最甀瘀攀爀渀甀氀Ⰰ ᰀ椠渀挀愀 漀 搀愀琀愀Ⰰ 瀀爀椀渀琀爀ⴀ漀 猀椀洀甀氀愀爀攀 愀 搀椀愀氀漀最甀氀甀椀 social, doreste sa impuna reguli proprii pe piata muncii, care sa dea ਀猀愀琀椀猀昀愀挀琀椀攀 猀瀀漀渀猀漀爀椀氀漀爀 瀀漀氀椀琀椀挀椀ᴀ⸠㰀戀爀㸀ᰀ匠椀渀最甀爀攀氀攀 漀瀀椀渀椀椀 瀀攀 挀愀爀攀 䜀甀瘀爀攀渀甀氀 le-a agreat pana acum sunt cele care satisfac pretentiile ਀洀甀氀琀椀渀愀琀椀漀渀愀氀攀氀漀爀 爀攀瀀爀攀稀攀渀琀愀琀攀 搀攀 䌀漀渀猀椀氀椀甀氀 䤀渀瘀攀猀琀椀琀漀爀椀氀漀爀 匀琀爀愀椀渀椀 猀椀 搀攀 Camera de Comert Romano-Americana, fara a se tine cont de niciunul ਀搀椀渀琀爀攀 愀爀最甀洀攀渀琀攀氀攀Ⰰ 瀀爀漀瀀甀渀攀爀椀氀攀 猀椀 猀漀氀椀挀椀琀愀爀椀氀攀 瘀攀渀椀琀攀 搀椀渀 瀀愀爀琀攀愀  patronatelor si sindicatelor, singurele care pot reprezenta interesele ਀氀甀挀爀愀琀漀爀椀氀漀爀 瀀攀 瀀椀愀琀愀 洀甀渀挀椀椀 搀椀渀 刀漀洀愀渀椀愀ᴀⰠ 猀攀 洀攀渀琀椀漀渀攀愀稀愀 椀渀 椀渀挀栀攀椀攀爀攀愀  scrisorii adresate primului ministru. ਀㰀⼀瀀㸀㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀 樀甀猀琀椀昀礀㬀 洀愀爀最椀渀㨀  挀洀  挀洀  瀀琀㬀∀ 挀氀愀猀猀㴀∀礀椀瘀㄀㌀㐀㘀㠀㘀㈀㌀㘀㔀䴀猀漀一漀爀洀愀氀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 ✀猀愀渀猀ⴀ猀攀爀椀昀✀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀䤀吀∀㸀㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㌀∀㸀☀渀戀猀瀀㬀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀 

  http://www.cronicaromana.ro/index.php?art=111541 ਀㰀⼀瀀㸀㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀 樀甀猀琀椀昀礀㬀 洀愀爀最椀渀㨀  挀洀  挀洀  瀀琀㬀∀ 挀氀愀猀猀㴀∀礀椀瘀㄀㌀㐀㘀㠀㘀㈀㌀㘀㔀䴀猀漀一漀爀洀愀氀∀㸀㰀猀瀀愀渀 挀氀愀猀猀㴀∀礀椀瘀㄀㌀㐀㘀㠀㘀㈀㌀㘀㔀琀椀琀氀甀㄀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 ✀猀愀渀猀ⴀ猀攀爀椀昀✀㬀 昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀 ㄀㐀瀀琀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀䤀吀∀㸀㰀猀琀爀漀渀最㸀㰀昀漀渀琀 挀漀氀漀爀㴀∀⌀㄀㤀㘀愀愀㐀∀㸀䘀匀䰀䤀 挀攀爀攀 椀渀琀攀爀稀椀挀攀爀攀愀 挀漀洀攀爀挀椀愀氀椀稀愀爀椀椀 攀琀渀漀戀漀琀愀渀椀挀攀氀漀爀 㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀琀爀漀渀最㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀 

    ਀㰀⼀瀀㸀㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀 樀甀猀琀椀昀礀㬀 洀愀爀最椀渀㨀  挀洀  挀洀  瀀琀㬀∀ 挀氀愀猀猀㴀∀礀椀瘀㄀㌀㐀㘀㠀㘀㈀㌀㘀㔀䴀猀漀一漀爀洀愀氀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 ✀猀愀渀猀ⴀ猀攀爀椀昀✀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀䤀吀∀㸀㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㌀∀㸀䘀攀搀攀爀愀琀椀愀 Sindicatelor Libere din Invatamant (FSLI), care reprezinta interesele a਀ 愀瀀爀漀砀椀洀愀琀椀瘀 ㈀ ⸀   搀攀 洀攀洀戀爀椀Ⰰ 猀漀氀椀挀椀琀愀 䜀甀瘀攀爀渀甀氀甀椀 刀漀洀愀渀椀攀椀 猀愀 椀愀 搀攀  urgenta masurile necesare prin care sa fie interzisa, cu desavarsire, ਀挀漀洀攀爀挀椀愀氀椀稀愀爀攀愀 瀀爀漀搀甀猀攀氀漀爀 攀琀渀漀戀漀琀愀渀椀挀攀 椀渀 刀漀洀愀渀椀愀Ⰰ 瀀爀椀渀 愀搀漀瀀琀愀爀攀愀 甀渀攀椀  hotarari de Guvern. Federatia mai cere, intr-un comunicat, Parlamentului਀ 刀漀洀愀渀椀攀椀 猀愀 瘀漀琀攀稀攀 甀渀 瀀爀漀椀攀挀琀 氀攀最椀猀氀愀琀椀瘀 瀀爀椀渀 挀愀爀攀 猀攀 瀀漀愀琀攀 瀀甀渀攀 挀愀瀀愀琀  “unui act de distrugere in masa”. Potrivit celui mai recent Raport ਀一愀琀椀漀渀愀氀 瀀爀椀瘀椀渀搀 匀椀琀甀愀琀椀愀 䐀爀漀最甀爀椀氀漀爀 ㈀ ㄀ Ⰰ 椀渀 挀甀爀猀甀氀 愀渀甀氀甀椀 琀爀攀挀甀琀 瀀攀猀琀攀 1.300 de persoane, majoritatea tineri, au ajuns la spital din cauza ਀椀渀琀漀砀椀挀愀琀椀椀氀漀爀 最爀愀瘀攀 挀甀 瀀氀愀渀琀攀 攀琀渀漀戀漀琀愀渀椀挀攀Ⰰ 椀愀爀 椀渀 瀀爀椀洀攀氀攀 猀愀猀攀 氀甀渀椀  ale anului 2010਀ 猀ⴀ愀甀 椀渀爀攀最椀猀琀爀愀琀 瀀攀猀琀攀 ㈀  搀攀 挀愀稀甀爀椀⸀ 䤀渀 愀挀攀猀琀 挀漀渀琀攀砀琀Ⰰ 䘀匀䰀䤀 挀漀渀猀椀搀攀爀愀  ca intreaga societate este responsabila de efectele acestui fenomen ਀渀攀挀漀渀琀爀漀氀愀琀 搀攀 愀甀琀漀爀椀琀愀琀椀氀攀 猀琀愀琀甀氀甀椀 猀椀 琀爀攀戀甀椀攀 猀愀 猀攀 洀漀戀椀氀椀稀攀稀攀 瀀攀渀琀爀甀 愀 preveni aceste situatii. ਀㰀⼀瀀㸀㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀 樀甀猀琀椀昀礀㬀 洀愀爀最椀渀㨀  挀洀  挀洀  瀀琀㬀∀ 挀氀愀猀猀㴀∀礀椀瘀㄀㌀㐀㘀㠀㘀㈀㌀㘀㔀䴀猀漀一漀爀洀愀氀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 ✀猀愀渀猀ⴀ猀攀爀椀昀✀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀䤀吀∀㸀㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㌀∀㸀☀渀戀猀瀀㬀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀 

  http://www.cronicaromana.ro/index.php?art=111537 ਀㰀⼀瀀㸀㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀 樀甀猀琀椀昀礀㬀 洀愀爀最椀渀㨀  挀洀  挀洀  瀀琀㬀∀ 挀氀愀猀猀㴀∀礀椀瘀㄀㌀㐀㘀㠀㘀㈀㌀㘀㔀䴀猀漀一漀爀洀愀氀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 ✀猀愀渀猀ⴀ猀攀爀椀昀✀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀䤀吀∀㸀㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㌀∀㸀☀渀戀猀瀀㬀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀 

  Numarul romanilor angajati in strainatate s-a triplat in 2010 ਀㰀⼀瀀㸀㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀 樀甀猀琀椀昀礀㬀 洀愀爀最椀渀㨀  挀洀  挀洀  瀀琀㬀∀ 挀氀愀猀猀㴀∀礀椀瘀㄀㌀㐀㘀㠀㘀㈀㌀㘀㔀䴀猀漀一漀爀洀愀氀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 ✀猀愀渀猀ⴀ猀攀爀椀昀✀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀䤀吀∀㸀㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㌀∀㸀☀渀戀猀瀀㬀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀 

  Numarul਀ 爀漀洀愀渀椀氀漀爀 挀愀爀攀 愀甀 瀀氀攀挀愀琀 椀渀 猀琀爀愀椀渀愀琀愀琀攀 挀甀 挀漀渀琀爀愀挀琀 搀攀 洀甀渀挀愀 愀 挀爀攀猀挀甀琀  de trei ori in 2010, comparativ cu anul trecut, in conditiile in care ਀琀漀琀 洀愀椀 洀甀氀琀椀 爀漀洀愀渀椀 愀甀 挀愀甀琀愀琀 漀 猀漀氀甀琀椀攀 搀攀 挀爀攀猀琀攀爀攀 愀 瘀攀渀椀琀甀爀椀氀漀爀  printr-un loc de munca in strainatate, potrivit firmei de recrutare ਀吀栀攀爀愀 䜀爀漀甀瀀Ⰰ 椀渀昀漀爀洀攀愀稀愀 䴀攀搀椀愀昀愀砀⸀ 倀漀琀爀椀瘀椀琀 吀栀攀爀愀 䜀爀漀甀瀀Ⰰ 爀漀洀愀渀椀椀 愀甀 漀瀀琀愀琀 pentru un loc de munca inafara Romaniei si din dorinta de a-si ਀椀洀戀甀渀愀琀愀琀椀 挀漀渀搀椀琀椀椀氀攀 搀攀 瘀椀愀琀愀⸀ ᰀ删攀挀攀猀椀甀渀攀愀 攀挀漀渀漀洀椀挀愀 愀 椀洀瀀椀渀猀 洀甀氀琀椀  romani sa opteze pentru un loc de munca in strainatate, care ofera ਀挀漀渀搀椀琀椀椀 猀椀 爀攀洀甀渀攀爀愀琀椀椀 洀愀椀 戀甀渀攀 搀攀挀愀琀 挀攀氀攀 瀀攀 挀愀爀攀 氀攀 瀀甀琀攀愀甀 漀戀琀椀渀攀 椀渀  tara”, a declarat directorul general al firmei de recrutare a fortei de ਀洀甀渀挀愀 瀀攀渀琀爀甀 猀琀爀愀椀渀愀琀愀琀攀Ⰰ 䌀爀椀猀琀椀愀渀 吀甀搀漀爀愀挀栀攀⸀ 䌀攀氀攀 洀愀椀 瀀漀瀀甀氀愀爀攀 瀀爀漀最爀愀洀攀 de recrutare ale firmei au fost਀ 挀攀氀攀 搀攀 琀椀瀀 眀漀爀欀☀愀洀瀀㬀琀爀愀瘀攀氀 瀀攀渀琀爀甀 匀瀀愀渀椀愀 猀椀 䜀爀攀挀椀愀 猀椀 氀漀挀甀爀椀氀攀 搀攀  munca oferite in domeniul hotelier sau agricultura. Multi aplicanti au ਀愀氀攀猀 琀愀爀椀氀攀 渀漀爀搀椀挀攀 ⠀一漀爀瘀攀最椀愀Ⰰ 匀甀攀搀椀愀 猀椀 䐀愀渀攀洀愀爀挀愀⤀Ⰰ 挀攀氀攀 洀愀椀 挀愀甀琀愀琀攀  posturi fiind de soferi profesionisti, specialisti in domeniul petrolier਀ 猀椀 挀漀渀猀琀爀甀挀琀椀椀⸀ ᰀ倠攀渀琀爀甀 瀀爀漀最爀愀洀攀氀攀 搀攀 琀椀瀀 眀漀爀欀☀愀洀瀀㬀琀爀愀瘀攀氀 椀渀 匀瀀愀渀椀愀Ⰰ  adresate studentilor pentru vara 2011, avem deja aproape toate locurile ਀漀挀甀瀀愀琀攀 椀渀挀愀 搀攀 氀甀渀愀 愀挀攀愀猀琀愀ᴀⰠ 愀 猀瀀甀猀 吀甀搀漀爀愀挀栀攀⸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀 

    ਀㰀⼀瀀㸀㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀 樀甀猀琀椀昀礀㬀 洀愀爀最椀渀㨀  挀洀  挀洀  瀀琀㬀∀ 挀氀愀猀猀㴀∀礀椀瘀㄀㌀㐀㘀㠀㘀㈀㌀㘀㔀䴀猀漀一漀爀洀愀氀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 ✀猀愀渀猀ⴀ猀攀爀椀昀✀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀䤀吀∀㸀㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㌀∀㸀☀渀戀猀瀀㬀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀 

  http://www.curierulnational.ro/Finante%20Banci/2010-12-14/Pensie+privata+doar+pentru+5+ani%3F ਀㰀⼀瀀㸀㰀栀㄀ 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀 樀甀猀琀椀昀礀㬀 洀愀爀最椀渀㨀 愀甀琀漀  挀洀㬀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 ✀猀愀渀猀ⴀ猀攀爀椀昀✀㬀 昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀 ㄀㐀瀀琀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀䤀吀∀㸀倀攀渀猀椀攀 瀀爀椀瘀愀琀̀ 搀漀愀爀 瀀攀渀琀爀甀 㔀 愀渀椀㼀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀栀㄀㸀 

  Potrivit਀ 甀渀甀椀 瀀爀漀椀攀挀琀 搀攀 氀攀最攀Ⰰ 瀀愀爀琀椀挀椀瀀愀渀挀椁椀 氀愀 昀漀渀搀甀爀椀氀攀 搀攀 瀀攀渀猀椀椀 瘀漀爀 瀀甀琀攀愀  opta între mai multe modalităţi de încasare a banilor
  Plăţile pot fi făcute pe o perioadă de 5-10 ani sau până la o anumită dată,  dar şi până la deces
  ਀㰀⼀瀀㸀㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀 樀甀猀琀椀昀礀㬀 氀椀渀攀ⴀ栀攀椀最栀琀㨀 ㄀㔀瀀琀㬀 洀愀爀最椀渀㨀  挀洀  挀洀  瀀琀㬀∀ 挀氀愀猀猀㴀∀礀椀瘀㄀㌀㐀㘀㠀㘀㈀㌀㘀㔀䴀猀漀一漀爀洀愀氀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 ✀猀愀渀猀ⴀ猀攀爀椀昀✀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀䤀吀∀㸀㰀戀爀㸀㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㌀∀㸀倀愀爀琀椀挀椀瀀愀渀挀椁椀 la fondurile de pensii private vor putea opta, după încetarea perioadei਀ 愀挀琀椀瘀攀Ⰰ 渀琀爀攀 洀愀椀 洀甀氀琀攀 洀漀搀愀氀椀琀̀持椁 搀攀 渀挀愀猀愀爀攀 愀 戀愀渀椀氀漀爀Ⰰ 挀甀洀 愀爀 昀椀 漀  sumă lunară până la deces sau până la o anumită dată, o altă variantă ਀昀椀椀渀搀 猀琀愀戀椀氀椀爀攀愀 甀渀甀椀 椀渀琀攀爀瘀愀氀 搀攀 瀀氀愀琀̀ 挀甀瀀爀椀渀猀 渀琀爀攀 㔀 开椁 ㄀  愀渀椀⸀㰀戀爀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㌀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 ✀猀愀渀猀ⴀ猀攀爀椀昀✀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀䔀一ⴀ唀匀∀㸀䴀漀搀愀氀椀琀̀持椁氀攀 de plată menţionate se regăsesc într-un proiect de lege al Ministerului਀ 䴀甀渀挀椀椀Ⰰ 䘀愀洀椀氀椀攀椀 开椁 倀爀漀琀攀挀挀椁攀椀 匀漀挀椀愀氀攀Ⰰ 挀愀爀攀 瘀愀 爀攀最氀攀洀攀渀琀愀 瀀氀愀琀愀  pensiilor private pentru cei peste 5,3 milioane de participanţi care ਀挀漀渀琀爀椀戀甀椀攀 渀 瀀爀攀稀攀渀琀 氀愀 昀漀渀搀甀爀椀氀攀 搀攀 瀀攀渀猀椀椀 瀀爀椀瘀愀琀攀 漀戀氀椀最愀琀漀爀椀椀  (Pilonul II) şi facultative (Pilonul III).
  În cazul Pilonului II, ਀猀甀洀攀氀攀 愀挀甀洀甀氀愀琀攀 în contul individual al fiecărui participant vor fi încasate la data ਀椀攀开椁爀椀椀 氀愀 瀀攀渀猀椀攀 搀椀渀 猀椀猀琀攀洀甀氀 搀攀 猀琀愀琀 ⠀倀椀氀漀渀甀氀 䤀⤀Ⰰ 爀攀猀瀀攀挀琀椀瘀 氀愀 㔀㜀 搀攀  ani şi 10 luni pentru femei şi la 62 de ani şi 10 luni pentru bărbaţi. ਀䰀攀最椀猀氀愀挀椁愀 瘀愀 昀椀 渀猀̀ 洀漀搀椀昀椀挀愀琀̀Ⰱ 愀猀琀昀攀氀 渀挀琀 瘀爀猀琀愀 搀攀 瀀攀渀猀椀漀渀愀爀攀 瘀愀  ajunge la 63 de ani pentru femei şi 65 de ani în cazul bărbaţilor. În਀ 挀攀攀愀 挀攀 瀀爀椀瘀攀开琁攀 倀椀氀漀渀甀氀 䤀䤀䤀Ⰰ 瀀氀愀琀愀 瀀攀渀猀椀攀椀 猀攀 瘀愀 昀愀挀攀 搀甀瀀̀ 挀攀  participantul la un fond de profil a împlinit 60 de ani şi a efectuat un਀ 猀琀愀最椀甀 洀椀渀椀洀 搀攀 挀漀琀椀稀愀爀攀 搀攀 㤀  搀攀 氀甀渀椀⸀ 倀漀琀爀椀瘀椀琀 瀀爀漀椀攀挀琀甀氀甀椀 搀攀 氀攀最攀  privind organizarea şi funcţionarea sistemului de plată a pensiilor ਀瀀爀椀瘀愀琀攀Ⰰ 愀搀洀椀渀椀猀琀爀愀琀漀爀椀椀 搀攀 瀀攀 倀椀氀漀渀甀氀 䤀䤀 开椁 䤀䤀䤀 猀攀 漀戀氀椀最̀ 猀̀ 椀  notifice pe participanţi în scris, cu 30 de zile calendaristice înainte ਀搀攀 渀搀攀瀀氀椀渀椀爀攀愀 挀漀渀搀椀挀椁椀氀漀爀 搀攀 瀀攀渀猀椀漀渀愀爀攀Ⰰ 搀攀猀瀀爀攀 瘀愀氀漀愀爀攀愀  contribuţiilor brute਀ 瀀氀̀琁椀琀攀Ⰰ 瘀愀氀漀愀爀攀愀 愀挀琀椀瘀甀氀甀椀 瀀攀爀猀漀渀愀氀 渀攀琀Ⰰ 瀀爀攀挀甀洀 开椁 漀戀氀椀最愀琀椀瘀椀琀愀琀攀愀 搀攀 愀 opta pentru un fond de furnizare a pensiilor private. "Participanţii la਀ 昀漀渀搀甀爀椀氀攀 搀攀 瀀攀渀猀椀椀 瀀爀椀瘀愀琀攀 挀愀爀攀 洀瀀氀椀渀攀猀挀 瘀爀猀琀愀 搀攀 㜀  搀攀 愀渀椀 开椁 渀甀  aleg un furnizor de pensii private sunt repartizaţi aleatoriu de către ਀䌀匀匀倀倀∀Ⰰ 猀攀 愀爀愀琀̀ 渀 搀漀挀甀洀攀渀琀甀氀 洀攀渀挀椁漀渀愀琀⸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀 


  Cum poate fi achitată pensia?
  ਀㰀⼀瀀㸀㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀 樀甀猀琀椀昀礀㬀 氀椀渀攀ⴀ栀攀椀最栀琀㨀 ㄀㔀瀀琀㬀 洀愀爀最椀渀㨀  挀洀  挀洀  瀀琀㬀∀ 挀氀愀猀猀㴀∀礀椀瘀㄀㌀㐀㘀㠀㘀㈀㌀㘀㔀䴀猀漀一漀爀洀愀氀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 ✀猀愀渀猀ⴀ猀攀爀椀昀✀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀䘀刀∀㸀㰀戀爀㸀㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㌀∀㸀䘀甀爀渀椀稀漀爀甀氀 de pensii private stabileşte cuantumul pensiei private, pe baza ਀挀愀氀挀甀氀甀氀甀椀 愀挀琀甀愀爀椀愀氀 开椁 愀挀琀椀瘀甀氀甀椀 瀀攀爀猀漀渀愀氀 渀攀琀Ⰰ 愀昀氀愀琀 渀 挀漀渀琀甀氀  participantului.
  Pensia privată poate fi achitată sub forma unei ਀愀渀甀椀琀̀持椁 ⠀渀⸀爀⸀ⴀ 猀甀洀̀ 瀀氀嬀琀椀琀̀ 氀愀 椀渀琀攀爀瘀愀氀攀 爀攀最甀氀愀琀攀 搀攀 琀椀洀瀀⤀ 瘀椀愀最攀爀攀Ⰰ  anuităţi limitate sau altor tipuri de anuităţi, reglementate prin ਀渀漀爀洀攀氀攀 䌀漀洀椀猀椀攀椀 搀攀 匀甀瀀爀愀瘀攀最栀攀爀攀 愀 匀椀猀琀攀洀甀氀甀椀 搀攀 倀攀渀猀椀椀 倀爀椀瘀愀琀攀 ⠀䌀匀匀倀倀⤀⸀
  Prin਀ 愀渀甀椀琀愀琀攀愀 瘀椀愀最攀爀̀ 瀀攀渀琀爀甀 漀 猀椀渀最甀爀̀ 瀀攀爀猀漀愀渀̀ 猀攀 渀挀攁氀攀最攀 瀀氀愀琀愀 氀甀渀愀爀̀ 愀  unei sume fixe datorată şi efectuată până la decesul membrului fondului ਀搀攀 昀甀爀渀椀稀愀爀攀 愀 瀀攀渀猀椀攀椀 瀀爀椀瘀愀琀攀⸀ 츀渀 挀愀稀甀氀 甀渀攀椀 愀渀甀椀琀̀持椁 瘀椀愀最攀爀攀 瀀攀渀琀爀甀 漀  singură਀ 瀀攀爀猀漀愀渀̀ 瀀氀甀猀 瀀攀爀椀漀愀搀愀 挀攀爀琀̀ 猀攀 渀挀攁氀攀最攀 瀀氀愀琀愀 氀甀渀愀爀̀ 愀 甀渀攀椀 猀甀洀攀 昀椀砀攀  datorată şi efectuată până la decesul membrului fondului sau până la ਀攀砀瀀椀爀愀爀攀愀 瀀攀爀椀漀愀搀攀椀 瀀爀攀瘀̀稁甀琀攀 渀 挀漀渀琀愀挀琀甀氀 搀攀 昀甀爀渀椀稀愀爀攀 愀 甀渀攀椀 瀀攀渀猀椀椀  private. În acelaşi timp, anuitatea viageră cu componentă de ਀猀甀瀀爀愀瘀椀攀挀甁椀琀漀爀 挀漀渀猀琀̀ 渀 瀀氀愀琀愀 氀甀渀愀爀̀ 愀 甀渀攀椀 猀甀洀攀 昀椀砀攀 搀愀琀漀爀愀琀̀ 开椁  efectuată membrului până la decesul acestuia, iar după deces, datorată ਀开椁 攀昀攀挀琀甀愀琀̀ 猀漀挀甁氀甀椀 猀甀瀀爀愀瘀椀攀挀甁椀琀漀爀 瀀攀 搀甀爀愀琀愀 瘀椀攀挀椁椀 开椁 挀漀瀀椀椀氀漀爀 洀椀渀漀爀椀  până la majorat. De asemenea, anuitatea limitată reprezintă plata lunară਀ 愀 甀渀攀椀 猀甀洀攀 昀椀砀攀 搀愀琀漀爀愀琀̀ 开椁 攀昀攀挀琀甀愀琀̀ 瀀攀 漀 瀀攀爀椀漀愀搀̀ 挀甀瀀爀椀渀猀̀ 渀琀爀攀 㔀  şi 10 ani.
  Potrivit documentului, anuităţile fixe şi cele indexate cu਀ 漀 爀愀琀̀ 昀椀砀̀ 瀀爀攀猀琀愀戀椀氀椀琀̀ 愀 洀愀樀漀爀̀爁椀椀 愀渀甀愀氀攀 猀甀渀琀 瀀攀爀洀椀猀攀Ⰰ 椀愀爀 挀攀氀攀  variabile sunt interzise.

  Capitalul administratorilor va fi de cel puţin 10 mil.਀ 䔀甀爀漀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀猀琀爀漀渀最㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀 


  Pe਀ 搀攀 愀氀琀̀ 瀀愀爀琀攀Ⰰ 渀 瀀爀漀椀攀挀琀 猀攀 洀愀椀 愀爀愀琀̀ 挀̀ 猀漀挀椀攀琀̀持椁氀攀 挀愀爀攀 瘀漀爀 愀挀琀椀瘀愀  ca administrator al unui fond de furnizare a pensiilor private vor avea ਀甀渀 挀愀瀀椀琀愀氀 猀漀挀椀愀氀 洀椀渀椀洀 搀攀 ㄀  洀椀氀椀漀愀渀攀 搀攀 攀甀爀漀Ⰰ 猀甀戀猀挀爀椀猀 开椁 瘀̀爁猀愀琀  integral, exclusiv în numerar, la momentul constituirii acesteia. ਀∀䌀愀瀀椀琀愀氀甀氀 昀甀爀渀椀稀漀爀甀氀甀椀 搀攀 瀀攀渀猀椀椀 渀甀 瀀漀愀琀攀 昀椀 挀漀渀猀琀椀琀甀椀琀 开椁 渀椀挀椀 洀愀樀漀爀愀琀 prin subscripţie publică, nu poate proveni din împrumuturi sau credite ਀开椁 渀甀 瀀漀愀琀攀 昀椀 最爀攀瘀愀琀 搀攀 猀愀爀挀椀渀椀⸀ 䘀椀攀挀愀爀攀 昀甀爀渀椀稀漀爀 搀攀 瀀攀渀猀椀椀 琀爀攀戀甀椀攀 猀̀  constituie şi să menţină, pe întreaga lor durată de funcţionare, atât ਀攀挀栀椀瘀愀氀攀渀琀甀氀 渀 攀甀爀漀 氀愀 猀昀爀开椁琀甀氀 攀砀攀爀挀椀挀椁甀氀甀椀 昀椀渀愀渀挀椀愀爀 愀 挀愀瀀椀琀愀氀甀氀甀椀  social cât şi o limită minimă a provizionului tehnic", se mai spune în ਀瀀爀漀椀攀挀琀甀氀 搀攀 氀攀最攀⸀ 츀渀 瀀氀甀猀Ⰰ 漀爀椀挀攀 爀攀搀甀挀攀爀攀 愀 capitalului social este aprobată de CSSPP şi nu poate să depăşească 20%਀ 搀椀渀 瘀愀氀漀愀爀攀愀 洀椀渀椀洀̀ 愀 愀挀攀猀琀甀椀愀⸀ 츀渀 猀椀琀甀愀挀椁愀 爀攀搀甀挀攀爀椀椀 挀愀瀀椀琀愀氀甀氀甀椀  social cu 20%, furnizorul de pensii private este obligat la reîntregirea਀ 愀挀攀猀琀甀椀愀 渀琀爀ⴀ甀渀 椀渀琀攀爀瘀愀氀 挀甀瀀爀椀渀猀 渀琀爀攀 琀爀攀椀 开椁 开愁猀攀 氀甀渀椀⸀㰀戀爀㸀㰀戀爀㸀㰀猀琀爀漀渀最㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 ✀猀愀渀猀ⴀ猀攀爀椀昀✀㬀∀㸀匀漀氀瘀愀戀椀氀椀琀愀琀攀愀 猀椀猀琀攀洀甀氀甀椀 搀攀 瀀攀渀猀椀椀 瀀爀椀瘀愀琀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀猀琀爀漀渀最㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀 


  Potrivit਀ 搀漀挀甀洀攀渀琀甀氀甀椀 洀攀渀挀椁漀渀愀琀Ⰰ 爀愀琀愀 搀攀 昀椀渀愀渀挀愁爀攀 愀 甀渀甀椀 昀漀渀搀 搀攀 昀甀爀渀椀稀愀爀攀 搀攀  pensii private trebuie să fie în permanenţă cel puţin egală cu 105%.
  În਀ 挀愀稀甀氀 渀 挀愀爀攀 爀愀琀愀 搀攀 昀椀渀愀渀挀愁爀攀 搀攀瀀̀弁攁开琁攀 ㄀㄀ ─Ⰰ 攀砀挀攀猀甀氀 搀攀 愀挀琀椀瘀攀 猀攀  redistribuie participanţilor fondului de pensii. Dacă rata de finanţare ਀猀挀愀搀攀 猀甀戀 ㄀ 㔀─Ⰰ 昀甀爀渀椀稀漀爀甀氀 搀攀 瀀攀渀猀椀椀 瀀爀椀瘀愀琀攀 渀琀爀攀瀀爀椀渀搀攀 琀漀愀琀攀 洀̀猁甀爀椀氀攀  suplimentare pentru limitarea riscurilor şi asigurarea redresării ਀昀漀渀搀甀氀甀椀 搀攀 瀀攀渀猀椀椀 渀 瘀攀搀攀爀攀愀 瀀爀漀琀攀樀̀爁椀椀 椀渀琀攀爀攀猀攀氀漀爀 洀攀洀戀爀椀氀漀爀 开椁 愀氀攀  beneficiarilor. "În cazul în care rata de finanţare scade sub 100% (este਀ 猀甀戀甀渀椀琀愀爀̀⤁Ⰰ 昀甀爀渀椀稀漀爀甀氀 搀攀 瀀攀渀猀椀椀 瀀爀椀瘀愀琀攀 椀渀琀爀̀ 渀 愀搀洀椀渀椀猀琀爀愀爀攀  specială਀ 开椁 椀 攀猀琀攀 爀攀琀爀愀猀̀ 愀甀琀漀爀椀稀愀挀椁愀 搀攀 愀搀洀椀渀椀猀琀爀愀爀攀 愀 昀漀渀搀甀氀甀椀 搀攀 昀甀爀渀椀稀愀爀攀 愀 pensiilor private", se mai precizează în proiectul de lege. ਀㰀⼀瀀㸀㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀 樀甀猀琀椀昀礀㬀 洀愀爀最椀渀㨀  挀洀  挀洀  瀀琀㬀∀ 挀氀愀猀猀㴀∀礀椀瘀㄀㌀㐀㘀㠀㘀㈀㌀㘀㔀䴀猀漀一漀爀洀愀氀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 ✀猀愀渀猀ⴀ猀攀爀椀昀✀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀䘀刀∀㸀㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㌀∀㸀☀渀戀猀瀀㬀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀 

  http://www.evz.ro/detalii/stiri/traian-basescu-economia-va-creste-in-2011-gratie-fondurilor-europene-si-masurilor-anticriza.html ਀㰀⼀瀀㸀㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀 樀甀猀琀椀昀礀㬀 氀椀渀攀ⴀ栀攀椀最栀琀㨀 ㄀㔀⸀㘀瀀琀㬀 洀愀爀最椀渀㨀  挀洀  挀洀  瀀琀㬀 戀愀挀欀最爀漀甀渀搀㨀 渀漀渀攀 爀攀瀀攀愀琀 猀挀爀漀氀氀  ─  ─ 眀栀椀琀攀㬀∀ 挀氀愀猀猀㴀∀礀椀瘀㄀㌀㐀㘀㠀㘀㈀㌀㘀㔀䴀猀漀一漀爀洀愀氀∀㸀㰀戀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 ✀猀愀渀猀ⴀ猀攀爀椀昀✀㬀 昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀 ㄀㐀瀀琀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀䤀吀∀㸀吀爀愀椀愀渀 䈀̀猁攀猀挀甀㨀 ✀✀唀渀 渀漀甀 愀挀漀爀搀 挀甀 䘀䴀䤀 瘀愀 昀攀爀椀 刀漀洀渀椀愀 搀攀 瀀爀漀瀀爀椀椀 瀀漀氀椀琀椀挀椀攀渀椀✀✀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀戀㸀 

  Preşedintele਀ 吀爀愀椀愀渀 䈀̀猁攀猀挀甀 攀猀琀椀洀攀愀稀̀ 挀̀ 瀀爀漀搀甀猀甀氀 椀渀琀攀爀渀 戀爀甀琀 ⠀倀䤀䈀⤀ 愀氀 刀漀洀渀椀攀椀 瘀愀  creşte uşor în 2011, cu 1,5%, ca urmare a investiţiilor realizate în ਀攀挀漀渀漀洀椀攀Ⰰ 搀甀瀀̀ 搀漀椀 愀渀椀 渀 挀愀爀攀 倀䤀䈀ⴀ甀氀 猀ⴀ愀 搀椀洀椀渀甀愀琀⸀ 츀渀 瀀氀甀猀Ⰰ 猀攀洀渀愀爀攀愀  unui acord preventiv cu FMI anul viitor va feri România de adoptarea ਀甀渀漀爀 洀̀猁甀爀椀 瀀漀瀀甀氀椀猀琀攀Ⰰ 瀀攀爀椀挀甀氀漀愀猀攀 瀀攀渀琀爀甀 攀挀漀渀漀洀椀攀⸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀 

  În਀ ㈀ 㤀Ⰰ 攀挀漀渀漀洀椀愀 爀漀洀渀攀愀猀挀̀ 愀 猀挀̀稁甀琀 挀甀 㜀Ⰰ㐀─Ⰰ 椀愀爀 瀀爀漀最渀漀稀愀 瀀攀渀琀爀甀 ㈀ ㄀   indică o reducere de 1,9%. De anul viitor, PIB-ul va intra din nou pe o ਀瀀愀渀琀̀ 愀猀挀攀渀搀攀渀琀̀⸁㰀戀爀㸀㰀戀爀㸀刀漀洀渀椀愀 瘀愀 渀爀攀最椀猀琀爀愀 渀 ㈀ ㄀㄀ 漀 挀爀攀开琁攀爀攀 甀开漁愀爀̀ 搀攀 ㄀Ⰰ㔀 瀀爀漀挀攀渀琀攀Ⰰ 戀愀稀愀琀̀ 渀 瀀爀椀渀挀椀瀀愀氀 瀀攀 椀渀瘀攀猀琀椀挀椁椀Ⰰ 愀 搀攀挀氀愀爀愀琀 氀甀渀椀 㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀 

  ''਀ ㈀ 㤀 愀 昀漀猀琀 甀渀 愀渀 搀攀 挀爀攀开琁攀爀攀 渀攀最愀琀椀瘀̀ 搀攀 㜀Ⰰ㐀 瀀爀漀挀攀渀琀攀Ⰰ 开椁 渀 ㈀ ㄀  瘀漀洀  avea o creştere negativă de 1,9 procente. Estimările pentru 2011 sunt ਀瀀攀渀琀爀甀 漀 挀爀攀开琁攀爀攀 搀攀 ㄀Ⰰ㔀 瀀爀漀挀攀渀琀攀Ⰰ 愀挀攀愀猀琀愀 攀猀琀攀 攀瘀愀氀甀愀爀攀愀 䘀漀渀搀甀氀甀椀  Monetar Internaţional şi a Uniunii Europene iar evaluarea noastră este ਀挀̀ 瘀漀洀 愀瘀攀愀 漀 挀爀攀开琁攀爀攀 甀开漁愀爀̀ 挀愀爀攀 瘀愀 昀椀 戀愀稀愀琀̀ 渀 瀀爀椀渀挀椀瀀愀氀 瀀攀  investiţii'', a declarat preşedintele României, Traian Băsescu, într-un ਀椀渀琀攀爀瘀椀甀 愀挀漀爀搀愀琀 䘀椀渀愀渀挀椀愀氀 吀椀洀攀猀⸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀 


  Fondurile਀ 愀氀漀挀愀琀攀 刀漀洀渀椀攀椀 搀攀 唀渀椀甀渀攀愀 攀甀爀漀瀀攀愀渀̀ 瘀漀爀 爀攀瀀爀攀稀攀渀琀愀 瀀爀椀渀挀椀瀀愀氀愀 猀甀爀猀̀ 愀 investiţiilor, domeniile menţionate de şeful statului fiind ਀椀渀昀爀愀猀琀爀甀挀琀甀爀愀 搀攀 琀爀愀渀猀瀀漀爀琀 开椁 搀攀 洀攀搀椀甀⸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀 

  ''Am਀ 猀攀氀攀挀琀愀琀 搀攀樀愀 漀 猀攀爀椀攀 搀攀 瀀爀漀椀攀挀琀攀 挀愀爀攀 瘀漀爀 昀椀 椀洀瀀氀攀洀攀渀琀愀琀攀 渀 挀甀爀猀甀氀  anului următor. Este vorba de mari proiecte de infrastructură în ਀瀀爀椀渀挀椀瀀愀氀 渀 搀漀洀攀渀椀甀氀 琀爀愀渀猀瀀漀爀琀甀爀椀氀漀爀 开椁 洀攀搀椀甀氀甀椀✀✀Ⰰ 愀 瀀爀攀挀椀稀愀琀 吀爀愀椀愀渀  Băsescu.

  Acordul preventiv cu FMI, scutul împotriva politicienilor
  ਀㰀⼀瀀㸀㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀 樀甀猀琀椀昀礀㬀 氀椀渀攀ⴀ栀攀椀最栀琀㨀 ㄀㔀⸀㘀瀀琀㬀 洀愀爀最椀渀㨀  挀洀  挀洀  瀀琀㬀 戀愀挀欀最爀漀甀渀搀㨀 渀漀渀攀 爀攀瀀攀愀琀 猀挀爀漀氀氀  ─  ─ 眀栀椀琀攀㬀∀ 挀氀愀猀猀㴀∀礀椀瘀㄀㌀㐀㘀㠀㘀㈀㌀㘀㔀䴀猀漀一漀爀洀愀氀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 ✀猀愀渀猀ⴀ猀攀爀椀昀✀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀䤀吀∀㸀㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㌀∀㸀츀渀 luna aprilie a anului viitor, actualul acord al României cu FMI va ਀攀砀瀀椀爀愀⸀ 츀渀 愀挀攀猀琀 挀漀渀琀攀砀琀Ⰰ 渀挀栀攀椀攀爀攀愀 甀渀甀椀 愀挀漀爀搀 瀀爀攀瘀攀渀琀椀瘀 瘀愀 昀攀爀椀  România de riscul pe care îl ridică introducerea unor măsuri populiste.
  ਀㰀⼀瀀㸀㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀 樀甀猀琀椀昀礀㬀 氀椀渀攀ⴀ栀攀椀最栀琀㨀 ㄀㔀⸀㘀瀀琀㬀 洀愀爀最椀渀㨀  挀洀  挀洀  瀀琀㬀 戀愀挀欀最爀漀甀渀搀㨀 渀漀渀攀 爀攀瀀攀愀琀 猀挀爀漀氀氀  ─  ─ 眀栀椀琀攀㬀∀ 挀氀愀猀猀㴀∀礀椀瘀㄀㌀㐀㘀㠀㘀㈀㌀㘀㔀䴀猀漀一漀爀洀愀氀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 ✀猀愀渀猀ⴀ猀攀爀椀昀✀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀䤀吀∀㸀㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㌀∀㸀✀✀䄀挀攀猀琀 acord preventiv cu FMI şi UE poate proteja România chiar de proprii ਀瀀漀氀椀琀椀挀椀攀渀椀Ⰰ 搀攀 瀀漀瀀甀氀椀猀洀Ⰰ 挀愀爀攀 瀀漀愀琀攀 挀爀攀开琁攀 渀 漀爀椀挀攀 洀漀洀攀渀琀 渀 刀漀洀渀椀愀Ⰰ  în parlamentul României'', a mai precizat Traian Băsescu.
  ਀㰀⼀瀀㸀㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀 樀甀猀琀椀昀礀㬀 氀椀渀攀ⴀ栀攀椀最栀琀㨀 ㄀㔀⸀㘀瀀琀㬀 洀愀爀最椀渀㨀  挀洀  挀洀  瀀琀㬀 戀愀挀欀最爀漀甀渀搀㨀 渀漀渀攀 爀攀瀀攀愀琀 猀挀爀漀氀氀  ─  ─ 眀栀椀琀攀㬀∀ 挀氀愀猀猀㴀∀礀椀瘀㄀㌀㐀㘀㠀㘀㈀㌀㘀㔀䴀猀漀一漀爀洀愀氀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 ✀猀愀渀猀ⴀ猀攀爀椀昀✀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀䤀吀∀㸀㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㌀∀㸀倀爀攀开攁搀椀渀琀攀氀攀 Traian Băsescu a subliniat faptul că România travesrsează în prezent o ਀氀甀渀最̀ 瀀攀爀椀漀愀搀̀ 搀攀 爀攀挀攀猀椀甀渀攀 搀椀渀 挀愀甀稀愀 昀愀瀀琀甀氀甀椀 挀̀ 愀 椀渀琀爀愀琀 渀 挀爀椀稀̀ 挀甀 漀 situaţie economică mai proastă decât a altor state, ca urmare a ਀洀̀猁甀爀椀氀漀爀 瀀漀瀀甀氀椀猀琀攀 氀甀愀琀攀 渀 愀渀椀椀 瀀爀攀挀攀搀攀渀挀椁⸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀 

  ''În਀ ㈀ 㠀 愀洀 愀瘀甀琀 漀 挀爀攀开琁攀爀攀 搀攀 㜀Ⰰ㐀─ 开椁 甀渀 搀攀昀椀挀椀琀 搀攀 㔀Ⰰ㔀─Ⰰ 挀甀 稀攀爀漀 爀攀猀甀爀猀攀⸀ Dar în 2007 şi 2008 au fost introduse o serie delegi care ne-au afectat਀ 攀砀琀爀愀漀爀搀椀渀愀爀 搀攀 洀甀氀琀 渀 ㈀ 㤀Ⰰ 挀甀洀 愀爀 昀椀 搀甀戀氀愀爀攀愀 瀀攀渀猀椀椀氀漀爀Ⰰ 挀爀攀开琁攀爀攀愀  salariilor cu 50%, introducerea concediului de creştere a copilului de ਀搀漀椀 愀渀椀Ⰰ 愀挀漀爀搀愀爀攀愀 搀攀 戀漀渀甀猀甀爀椀 瀀攀渀琀爀甀 戀甀最攀琀愀爀椀✀✀Ⰰ 愀 愀搀̀甁最愀琀 吀爀愀椀愀渀  Băsescu. ਀㰀⼀瀀㸀㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀 樀甀猀琀椀昀礀㬀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 ✀猀愀渀猀ⴀ猀攀爀椀昀✀㬀 挀漀氀漀爀㨀 爀攀搀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀䤀吀∀㸀㰀愀 爀攀氀㴀∀渀漀昀漀氀氀漀眀∀ 琀愀爀最攀琀㴀∀开戀氀愀渀欀∀ 栀爀攀昀㴀∀栀琀琀瀀㨀⼀⼀眀眀眀⸀最愀渀搀甀氀⸀椀渀昀漀⼀渀攀眀猀⼀攀洀椀氀ⴀ戀漀挀ⴀ椀猀椀ⴀ愀猀甀洀愀ⴀ爀愀猀瀀甀渀搀攀爀攀愀ⴀ瀀攀ⴀ氀攀愀最攀愀ⴀ猀愀氀愀爀椀稀愀爀椀椀ⴀ最愀渀搀甀氀ⴀ琀爀愀渀猀洀椀琀攀ⴀ氀椀瘀攀ⴀ㜀㠀㄀㌀㈀ ㈀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀挀漀氀漀爀㨀 爀攀搀㬀∀㸀㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㌀∀㸀栀琀琀瀀㨀⼀⼀眀眀眀⸀最愀渀搀甀氀⸀椀渀昀漀⼀渀攀眀猀⼀攀洀椀氀ⴀ戀漀挀ⴀ椀猀椀ⴀ愀猀甀洀愀ⴀ爀愀猀瀀甀渀搀攀爀攀愀ⴀ瀀攀ⴀ氀攀愀最攀愀ⴀ猀愀氀愀爀椀稀愀爀椀椀ⴀ最愀渀搀甀氀ⴀ琀爀愀渀猀洀椀琀攀ⴀ氀椀瘀攀ⴀ㜀㠀㄀㌀㈀ ㈀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀愀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀 

  Emil Boc îşi asumă răspunderea pe Leagea salarizării.

  ਀㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀 樀甀猀琀椀昀礀㬀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 ✀猀愀渀猀ⴀ猀攀爀椀昀✀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀䤀吀∀㸀㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㌀∀㸀帀攁搀椀渀挀愁 攀猀琀攀 挀漀渀搀甀猀̀ 搀攀 瀀爀攀开攁搀椀渀琀攀氀攀 䌀愀洀攀爀攀椀Ⰰ 刀漀戀攀爀琀愀 䄀渀愀猀琀愀猀攀⸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀 

  De਀ 氀愀 瀀爀攀稀椀搀椀甀 氀椀瀀猀攀开琁攀 瀀爀攀开攁搀椀渀琀攀氀攀 匀攀渀愀琀甀氀甀椀Ⰰ 䴀椀爀挀攀愀 䜀攀漀愀渀̀Ⰱ 䄀渀愀猀琀愀猀攀  precizând pentru Mediafaxcă acesta l-a desemnat pe vicepreşedintele ਀匀攀渀愀琀甀氀甀椀 䄀氀攀砀愀渀搀爀甀 倀攀爀攀开 ⠀倀䐀䰀⤀ 瀀攀渀琀爀甀 愀ⴀ氀 渀氀漀挀甀椀⸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀 

  Anastase਀ 愀 洀愀椀 猀瀀甀猀 挀̀ 渀琀爀稀椀攀爀攀愀 愀 昀漀猀琀 挀愀甀稀愀琀̀ 搀攀 瀀爀漀戀氀攀洀攀 氀愀 猀椀猀琀攀洀甀氀 搀攀  sonorizare. Ea a explicat că nu funcţionau microfoanele şi că ਀搀攀瀀愀爀琀愀洀攀渀琀甀氀 琀攀栀渀椀挀 猀ⴀ愀 漀挀甀瀀愀琀 搀攀 爀攀洀攀搀椀攀爀攀愀 猀椀琀甀愀挀椁攀椀⸀ 㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 ✀猀愀渀猀ⴀ猀攀爀椀昀✀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀䤀吀∀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀 

  Preşedintele Camerei a anunţat că, din totalul de 470 de parlamentari, şi-au înregistrat prezenţa 284, fiind absenţi 186. ਀㰀⼀瀀㸀㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀 樀甀猀琀椀昀礀㬀∀㸀㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㌀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀戀漀爀搀攀爀㨀 ㄀瀀琀 渀漀渀攀 眀椀渀搀漀眀琀攀砀琀㬀 瀀愀搀搀椀渀最㨀  挀洀㬀 昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 ✀猀愀渀猀ⴀ猀攀爀椀昀✀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀䤀吀∀㸀䜀甀瘀攀爀渀甀氀 îşi va asuma răspunderea în Parlament pe Legea-cadru privind ਀猀愀氀愀爀椀稀愀爀攀愀 甀渀椀琀愀爀̀ 愀 瀀攀爀猀漀渀愀氀甀氀甀椀 瀀氀̀琁椀琀 搀椀渀 昀漀渀搀甀爀椀 瀀甀戀氀椀挀攀Ⰰ 瀀爀攀挀甀洀 开椁 pe cea privind salarizarea în 2011 a acestei categorii de personal. ਀㰀⼀瀀㸀㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀 樀甀猀琀椀昀礀㬀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 ✀猀愀渀猀ⴀ猀攀爀椀昀✀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀䤀吀∀㸀㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㌀∀㸀䜀甀瘀攀爀渀甀氀 îşi poate angaja răspunderea în faţa Camerei Deputaţilor şi a ਀匀攀渀愀琀甀氀甀椀Ⰰ 渀 开攁搀椀渀挀́ 挀漀洀甀渀̀Ⰱ 愀猀甀瀀爀愀 甀渀甀椀 瀀爀漀最爀愀洀Ⰰ 愀 甀渀攀椀 搀攀挀氀愀爀愀挀椁椀 搀攀  politică generală sau a unui proiect de lege. ਀㰀⼀瀀㸀㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀 樀甀猀琀椀昀礀㬀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀戀漀爀搀攀爀㨀 ㄀瀀琀 渀漀渀攀 眀椀渀搀漀眀琀攀砀琀㬀 瀀愀搀搀椀渀最㨀  挀洀㬀 昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 ✀猀愀渀猀ⴀ猀攀爀椀昀✀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀䘀刀∀㸀㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㌀∀㸀䔀砀攀挀甀琀椀瘀甀氀 este demis dacă o moţiune de cenzură, depusă în termen de 3 zile de la ਀瀀爀攀稀攀渀琀愀爀攀愀 瀀爀漀最爀愀洀甀氀甀椀Ⰰ 愀 搀攀挀氀愀爀愀挀椁攀椀 搀攀 瀀漀氀椀琀椀挀̀ 最攀渀攀爀愀氀̀ 猀愀甀 愀  proiectului de lege, a fost adoptată. ਀㰀⼀瀀㸀㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀 樀甀猀琀椀昀礀㬀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 ✀猀愀渀猀ⴀ猀攀爀椀昀✀㬀 挀漀氀漀爀㨀 爀攀搀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀䘀刀∀㸀㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㌀∀㸀栀琀琀瀀㨀⼀⼀眀眀眀⸀樀甀爀渀愀氀甀氀⸀爀漀⼀猀琀椀爀椀⼀瀀漀氀椀琀椀挀愀⼀猀挀愀渀搀愀氀ⴀ瀀攀ⴀ氀攀最攀愀ⴀ攀搀甀挀愀琀椀攀椀ⴀ椀渀ⴀ瀀愀爀氀愀洀攀渀琀ⴀ瀀猀搀ⴀ猀椀ⴀ瀀挀ⴀ瀀愀爀愀猀攀猀挀ⴀ瀀氀攀渀甀氀ⴀ㔀㘀㈀㘀㘀㄀⸀栀琀洀氀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀 

  Scandal pe Legea educaţiei în Parlament. PSD şi PC părăsesc plenul ਀㰀⼀瀀㸀㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀 樀甀猀琀椀昀礀㬀 氀椀渀攀ⴀ栀攀椀最栀琀㨀 ㄀㠀瀀琀㬀 洀愀爀最椀渀㨀  挀洀  挀洀 ㄀㌀⸀㐀㔀瀀琀㬀∀ 挀氀愀猀猀㴀∀礀椀瘀㄀㌀㐀㘀㠀㘀㈀㌀㘀㔀䴀猀漀一漀爀洀愀氀∀㸀㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㌀∀㸀㰀戀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 ✀猀愀渀猀ⴀ猀攀爀椀昀✀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀䤀吀∀㸀唀倀䐀䄀吀䔀㨀 㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀戀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 ✀猀愀渀猀ⴀ猀攀爀椀昀✀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀䤀吀∀㸀倀愀爀氀愀洀攀渀琀愀爀椀椀 Alianţei PSD+PC părăsesc sala de plen. Guvernul susţine continuarea ਀瀀爀漀挀攀搀甀爀椀椀 瀀攀 䰀攀最攀愀 攀搀甀挀愀挀椁攀椀Ⰰ 戀愀稀愀琀 瀀攀 搀攀挀椀稀椀愀 䌀甀爀挀椁椀 䌀漀渀猀琀椀琀甀挀椁漀渀愀氀攀⸀  Mircea Geoană ameninţă cu o nouă contestare la CCR. ਀㰀⼀瀀㸀㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀 樀甀猀琀椀昀礀㬀 氀椀渀攀ⴀ栀攀椀最栀琀㨀 ㄀㠀瀀琀㬀 洀愀爀最椀渀㨀  挀洀  挀洀 ㄀㌀⸀㐀㔀瀀琀㬀∀ 挀氀愀猀猀㴀∀礀椀瘀㄀㌀㐀㘀㠀㘀㈀㌀㘀㔀䴀猀漀一漀爀洀愀氀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 ✀猀愀渀猀ⴀ猀攀爀椀昀✀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀䤀吀∀㸀㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㌀∀㸀帀攁搀椀渀挀愁 愀 昀漀猀琀 猀甀猀瀀攀渀搀愀琀̀ 瀀攀渀琀爀甀 ㈀  搀攀 洀椀渀琀攀⸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀 

  UPDATE: Plenul਀ 䌀愀洀攀爀攀椀 愀 愀瀀爀漀戀愀琀 椀渀琀爀漀搀甀挀攀爀攀愀 瀀攀 漀爀搀椀渀攀愀 搀攀 稀椀 愀 挀漀渀琀椀渀甀̀爁椀椀  procedurii pe Legea educaţiei, cu 183 de voturi pentru, niciun vot ਀洀瀀漀琀爀椀瘀̀Ⰱ 漀 愀戀挀椁渀攀爀攀⸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀 

  UPDATE: Puterea਀ 瘀爀攀愀 猀̀ 琀爀攀愀挀̀ 䰀攀最攀愀 攀搀甀挀愀挀椁攀椀 搀攀 倀愀爀氀愀洀攀渀琀⸀ 䰀椀搀攀爀甀氀 搀攀瀀甀琀愀挀椁氀漀爀 倀䐀䰀  din Cameră, Mircea Toader, a propus înscrierea pe ordinea de zi a ਀开攁搀椀渀挀攁椀 渀 挀愀爀攀 䜀甀瘀攀爀渀甀氀 开椁 瘀愀 愀猀甀洀愀 爀̀猁瀀甀渀搀攀爀攀愀 瀀攀 氀攀最椀氀攀  salarizării, a continuării procedurii pe Legea educaţiei. Opoziţia ਀爀攀猀瀀椀渀最攀 椀搀攀攀愀⸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀 

  "Guvernul਀ 猀甀猀挀椁渀攀 椀渀琀爀漀搀甀挀攀爀攀愀 瀀攀 漀爀搀椀渀攀愀 搀攀 稀椀 愀 猀甀猀挀椁渀攀爀椀椀 洀漀挀椁甀渀椀椀 搀攀 挀攀渀稀甀爀̀  şi a continuării calendarului pe legea educaţiei. Vă invit să citim ਀搀攀挀椀稀椀愀 䌀甀爀挀椁椀 䌀漀渀猀琀椀琀甀挀椁漀渀愀氀攀 开椁 挀愀爀攀 渀攀 搀̀ 爀̀猁瀀甀渀猀 氀愀 琀漀愀琀攀  întrebările puse aici. Prima întrebare a fost dacă prima decizie a ਀䌀甀爀挀椁椀Ⰰ 搀椀渀 ㌀ 渀漀椀攀洀戀爀椀攀Ⰰ 戀氀漀挀栀攀愀稀̀ 愀猀甀洀愀爀攀愀 爀̀猁瀀甀渀搀攀爀椀椀⸀ 一甀 瀀漀愀琀攀 昀椀  oprită procedură asumării. Oricâtă patimă ar presupune citirea unui text਀ 挀漀渀琀椀琀甀挀椁漀渀愀氀⸀ 䄀 搀漀甀愀 渀琀爀攀戀愀爀攀㨀 愀爀 昀椀 瀀甀琀甀琀 戀氀漀挀愀 愀猀甀洀愀爀攀愀  răspunderii? Curtea ne spune că nu se poate acest lucru.", a declarat ਀瀀爀攀洀椀攀爀甀氀 㰀戀㸀䔀洀椀氀 䈀漀挀㰀⼀戀㸀Ⰰ 渀 瀀氀攀渀甀氀 倀愀爀氀愀洀攀渀琀甀氀甀椀⸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀 

  Aura Vasile (PSD):਀ ∀츀椀 爀漀最 瀀攀 洀椀渀椀开琁爀椀椀 䜀甀瘀攀爀渀甀氀甀椀 䈀漀挀 挀̀ 攀砀椀猀琀̀ 搀漀甀̀ 栀漀琀̀爁爀椀 愀氀攀 䌀甀爀挀椁椀  Constituţionale care au decis că asumarea pe legea educaţiei este ਀渀攀挀漀渀猀琀椀琀甀挀椁漀渀愀氀̀⸁ 䴀愀椀 洀甀氀琀 愀挀椁 猀琀愀琀 挀甀 瀀椀挀椀漀愀爀攀氀攀 瀀攀 愀挀攀愀猀琀̀ 挀̀爁琀椀挀椀挀̀Ⰱ Constituţia, decât să o ţineţi deschisă şi să o respectaţi. Doamna ਀瀀爀攀开攁搀椀渀琀̀Ⰱ 猀甀渀琀攀挀椁 漀 昀攀洀攀椀攀 琀渀̀爁̀ 开椁 挀甀 瘀椀椀琀漀爀 瀀漀氀椀琀椀挀Ⰰ 挀琀攀漀搀愀琀̀ 搀椀渀  cauza sfaturilor colegilor dumneavoastră, acţionaţi împotriva a ceea ce ਀挀爀攀搀攀挀椁⸀ 䴀̀ 爀攀瀀爀攀稀攀渀琀愀挀椁 开椁 瀀攀 洀椀渀攀Ⰰ 挀愀 昀攀洀攀椀攀 开椁 开攁昀̀⸁ 一甀 愀瘀攀挀椁 瘀漀椀攀  ceea ce domnul Toader a solicitat pentru că este neconstituţional. Este ਀椀洀漀爀愀氀∀⸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀 

  "Ordinea਀ 搀攀 稀椀 渀甀 瀀漀愀琀攀 昀椀 猀甀戀椀攀挀琀 搀攀 洀攀搀椀琀愀挀椁攀⸀☀渀戀猀瀀㬀 䄀挀攀猀琀 猀甀戀椀攀挀琀 琀爀攀戀甀椀攀  supus vot pentru ordinea de zi. Dacă va veni un parlamentar şi va supune਀ 搀攀稀戀愀琀攀爀椀椀 甀渀 猀甀戀椀攀挀琀 搀攀 搀攀爀椀稀漀爀椀甀㨀 椀渀昀氀甀攀渀挀愁 爀愀稀攀氀漀爀 搀攀 氀甀渀̀ 愀猀甀瀀爀愀  galoşilor de gumă, majoritatea va decide. Dacă îl va vota, asta va ਀搀椀猀挀甀琀愀⸀ 一甀 昀愀挀攀洀 洀攀搀椀琀愀挀椁椀 琀爀愀渀猀挀攀搀攀渀琀愀氀攀∀Ⰰ 愀 猀瀀甀猀 㰀戀㸀刀愀搀甀 䈀攀爀挀攀愀渀甀 ⠀倀䐀䰀⤀㰀⼀戀㸀⸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀 

  Preşedintele Senatului, Mircea Geoană,਀ 愀 搀攀挀氀愀爀愀琀 挀̀Ⰱ 椀渀搀椀昀攀爀攀渀琀 搀攀 ∀开椁爀攀琀氀椀挀甀氀 瀀爀漀挀攀搀甀爀愀氀∀ 瀀攀 挀愀爀攀 氀 瘀漀爀  încerca reprezentanţii puterii la Legea educaţiei, acesta nu le va ਀昀漀氀漀猀椀Ⰰ 瀀攀渀琀爀甀 挀̀Ⰱ 搀甀瀀̀ 挀攀 氀攀最攀愀 瘀愀 昀椀 ∀琀爀愀瘀攀爀猀愀琀̀ 挀甀 昀漀爀挀愁∀ 瀀爀椀渀  Parlament, va sesiza Curtea Constitţională. ਀㰀⼀瀀㸀㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀 樀甀猀琀椀昀礀㬀 氀椀渀攀ⴀ栀攀椀最栀琀㨀 ㄀㠀瀀琀㬀 洀愀爀最椀渀㨀  挀洀  挀洀 ㄀㌀⸀㐀㔀瀀琀㬀∀ 挀氀愀猀猀㴀∀礀椀瘀㄀㌀㐀㘀㠀㘀㈀㌀㘀㔀䴀猀漀一漀爀洀愀氀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 ✀猀愀渀猀ⴀ猀攀爀椀昀✀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀䤀吀∀㸀㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㌀∀㸀∀䤀渀搀椀昀攀爀攀爀攀渀琀 de ce şiretlic veţi încerca, nu va va folosi, pentru că imediat după ਀挀攀Ⰰ 瀀爀漀戀愀戀椀氀Ⰰ 瀀爀椀渀 愀挀攀猀琀 瘀漀琀Ⰰ 挀愀爀攀 渀甀 愀爀攀 渀椀挀椀甀渀 昀攀氀 搀攀 琀攀洀攀椀  procedural, a fost traversată cu forţa prin Parlament, vă anunţ că în ਀琀攀爀洀攀渀甀氀 氀攀最愀氀 瘀漀椀 挀漀渀琀攀猀琀愀 愀挀攀愀猀琀̀ 氀攀最攀∀ 氀愀 䌀甀爀琀攀愀 䌀漀渀猀琀椀琀甀挀椁漀渀愀氀̀ Ⰰ 愀  spus Geoană, în plenul Parlamentului. Geoană a amintit că CC s-a mai ਀瀀爀漀渀甀渀挀愁琀 愀猀甀瀀爀愀 愀渀最愀樀̀爁椀椀 爀̀猁瀀甀渀搀攀爀椀椀 愀猀甀瀀爀愀 䰀攀最椀椀 攀搀甀挀愀挀椁攀椀 开椁 愀  opinat că "procedeul samavolnic" ce se încearcă nu va cântări nimic în ਀昀愀挀愁 䌀甀爀挀椁椀 开椁 挀̀ 愀挀攀愀猀琀愀 瘀愀 挀漀渀猀琀愀琀愀 渀攀挀漀渀猀琀椀琀甀挀椁漀渀愀氀椀琀愀琀攀愀 愀渀最愀樀̀爁椀椀  răspunderii.  ਀㰀⼀瀀㸀㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀 樀甀猀琀椀昀礀㬀 氀椀渀攀ⴀ栀攀椀最栀琀㨀 ㄀㠀瀀琀㬀 洀愀爀最椀渀㨀  挀洀  挀洀 ㄀㌀⸀㐀㔀瀀琀㬀∀ 挀氀愀猀猀㴀∀礀椀瘀㄀㌀㐀㘀㠀㘀㈀㌀㘀㔀䴀猀漀一漀爀洀愀氀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 ✀猀愀渀猀ⴀ猀攀爀椀昀✀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀䤀吀∀㸀㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㌀∀㸀☀渀戀猀瀀㬀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀 

  Şedinţa਀ 䌀愀洀攀爀攀氀漀爀 爀攀甀渀椀琀攀 愀氀攀 倀愀爀氀愀洀攀渀琀甀氀甀椀 瀀攀渀琀爀甀 愀猀甀洀愀爀攀愀 爀̀猁瀀甀渀搀攀爀椀椀  Guvernului pe Legea salarizării unitare a început. Şedinţa este condusă ਀搀攀 瀀爀攀开攁搀椀渀琀攀氀攀 䌀愀洀攀爀攀椀Ⰰ 刀漀戀攀爀琀愀 䄀渀愀猀琀愀猀攀Ⰰ 搀攀 氀愀 瀀爀攀稀椀搀椀甀 氀椀瀀猀椀渀搀  preşedintele Senatului, Mircea Geoană, acesta fiind înlocuit de ਀瘀椀挀攀瀀爀攀开攁搀椀渀琀攀氀攀 匀攀渀愀琀甀氀甀椀 䄀氀攀砀愀渀搀爀甀 倀攀爀攀开 ⠀倀䐀䰀⤀⸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀 


   Preşedintele Camerei a anunţat că, din totalul de 470 de parlamentari, şi-au înregistrat prezenţa 284, fiind absenţi 186.
  ਀㰀⼀瀀㸀㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀 樀甀猀琀椀昀礀㬀 氀椀渀攀ⴀ栀攀椀最栀琀㨀 ㄀㠀瀀琀㬀 洀愀爀最椀渀㨀  挀洀  挀洀 ㄀㌀⸀㐀㔀瀀琀㬀∀ 挀氀愀猀猀㴀∀礀椀瘀㄀㌀㐀㘀㠀㘀㈀㌀㘀㔀䴀猀漀一漀爀洀愀氀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 ✀猀愀渀猀ⴀ猀攀爀椀昀✀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀䤀吀∀㸀㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㌀∀㸀䔀砀攀挀甀琀椀瘀甀氀 îşi asumă astăzi răspunderea pentru două legi: cea privind salarizarea ਀戀甀最攀琀愀爀椀氀漀爀 渀 ㈀ ㄀㄀ 开椁 挀攀愀 挀愀搀爀甀⸀ 倀爀椀洀愀 搀椀渀琀爀攀 攀氀攀 瀀爀攀瘀攀搀攀 㰀戀㸀洀愀樀漀爀愀爀攀愀 挀甀 ㄀㔀─ 愀 氀攀昀甀爀椀氀漀爀 愀渀最愀樀愀挀椁氀漀爀 搀攀 氀愀 猀琀愀琀⸀㰀⼀戀㸀 Această creştere se aplică la valoarea salariilor din octombrie, adică ਀氀愀 挀攀愀 爀攀搀甀猀̀ 挀甀 ㈀㔀─⸀ 䐀愀挀̀ 洀愀椀 瀀甀渀攀洀 氀愀 猀漀挀漀琀攀愀氀̀ 开椁 椀渀昀氀愀挀椁愀 开椁  pierderea celui de-al 13-lea salariu, observăm că de fapt bugetarii ਀挀开琁椀最̀ 氀愀 猀愀氀愀爀椀甀 愀瀀爀漀砀椀洀愀琀椀瘀 ㄀Ⰰ㐀─⸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀 

  Legea prevede şi că în 2011 nu vor fi acordate prime, tichete de masă, tichete cadou şi de vacanţă, iar orele suplimentare vor fi recompensate doar cu timp liber. ਀㰀⼀瀀㸀㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀 樀甀猀琀椀昀礀㬀 氀椀渀攀ⴀ栀攀椀最栀琀㨀 ㄀㠀瀀琀㬀 洀愀爀最椀渀㨀  挀洀  挀洀 ㄀㌀⸀㐀㔀瀀琀㬀∀ 挀氀愀猀猀㴀∀礀椀瘀㄀㌀㐀㘀㠀㘀㈀㌀㘀㔀䴀猀漀一漀爀洀愀氀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 ✀猀愀渀猀ⴀ猀攀爀椀昀✀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀䤀吀∀㸀㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㌀∀㸀䰀攀最攀愀 cadru a salarizării unitare conţine coeficienţii, în baza cărora vor fi਀ 挀愀氀挀甀氀愀琀攀 爀攀洀甀渀攀爀愀挀椁椀氀攀 愀渀最愀樀愀挀椁氀漀爀 搀攀 氀愀 猀琀愀琀⸀ 䄀挀攀愀猀琀̀ 最爀椀氀̀ 渀甀 猀攀 瘀愀  putea aplica însă de anul viitor, ci doar atunci când salariile în ਀猀攀挀琀漀爀甀氀 瀀甀戀氀椀挀 瘀漀爀 爀攀瘀攀渀椀 氀愀 瘀愀氀漀愀爀攀愀 搀攀 搀椀渀愀椀渀琀攀愀 琀̀椁攀爀椀椀 挀甀 ㈀㔀─⸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀 

  Legile salarizării sunt cerute de Fondul Monetar Internaţional. Pe cifrele din aceste acte normative se bazează şi bugetul pentru 2011. ਀㰀⼀瀀㸀㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀 樀甀猀琀椀昀礀㬀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 ✀猀愀渀猀ⴀ猀攀爀椀昀✀㬀 挀漀氀漀爀㨀 爀攀搀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀䤀吀∀㸀㰀愀 爀攀氀㴀∀渀漀昀漀氀氀漀眀∀ 琀愀爀最攀琀㴀∀开戀氀愀渀欀∀ 栀爀攀昀㴀∀栀琀琀瀀㨀⼀⼀眀眀眀⸀瀀甀琀攀爀攀愀⸀爀漀⼀渀攀眀猀㄀㌀㈀㄀㜀⼀倀爀漀椀攀挀琀ⴀ搀攀ⴀ氀攀最攀ⴀ椀渀椀琀椀愀琀ⴀ搀攀ⴀ䴀椀渀椀猀琀攀爀甀氀ⴀ䴀甀渀挀椀椀ⴀ倀攀渀猀椀椀氀攀ⴀ瀀爀椀瘀愀琀攀ⴀ瘀漀爀ⴀ昀椀ⴀ瀀氀愀琀椀琀攀ⴀ瀀愀渀愀ⴀ氀愀ⴀ搀攀挀攀猀ⴀ瀀愀渀愀ⴀ氀愀ⴀ漀ⴀ愀渀甀洀椀琀愀ⴀ搀愀琀愀ⴀ猀愀甀ⴀ瀀攀ⴀ漀ⴀ瀀攀爀椀漀愀搀愀ⴀ搀攀ⴀ㔀ⴀ㄀ ⴀ愀渀椀⸀栀琀洀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀挀漀氀漀爀㨀 爀攀搀㬀∀㸀㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㌀∀㸀栀琀琀瀀㨀⼀⼀眀眀眀⸀瀀甀琀攀爀攀愀⸀爀漀⼀渀攀眀猀㄀㌀㈀㄀㜀⼀倀爀漀椀攀挀琀ⴀ搀攀ⴀ氀攀最攀ⴀ椀渀椀琀椀愀琀ⴀ搀攀ⴀ䴀椀渀椀猀琀攀爀甀氀ⴀ䴀甀渀挀椀椀ⴀ倀攀渀猀椀椀氀攀ⴀ瀀爀椀瘀愀琀攀ⴀ瘀漀爀ⴀ昀椀ⴀ瀀氀愀琀椀琀攀ⴀ瀀愀渀愀ⴀ氀愀ⴀ搀攀挀攀猀ⴀ瀀愀渀愀ⴀ氀愀ⴀ漀ⴀ愀渀甀洀椀琀愀ⴀ搀愀琀愀ⴀ猀愀甀ⴀ瀀攀ⴀ漀ⴀ瀀攀爀椀漀愀搀愀ⴀ搀攀ⴀ㔀ⴀ㄀ ⴀ愀渀椀⸀栀琀洀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀愀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀 

  Proiect਀ 搀攀 氀攀最攀 椀渀椀挀椁愀琀 搀攀 䴀椀渀椀猀琀攀爀甀氀 䴀甀渀挀椀椀㨀 倀攀渀猀椀椀氀攀 瀀爀椀瘀愀琀攀 瘀漀爀 昀椀 瀀氀̀琁椀琀攀  până la deces, până la o anumită dată sau pe o perioadă de 5-10 ani

  ਀㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀 樀甀猀琀椀昀礀㬀 戀愀挀欀最爀漀甀渀搀㨀 渀漀渀攀 爀攀瀀攀愀琀 猀挀爀漀氀氀  ─  ─ 眀栀椀琀攀㬀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 ✀猀愀渀猀ⴀ猀攀爀椀昀✀㬀 挀漀氀漀爀㨀 爀最戀⠀㌀㐀Ⰰ ㌀㐀Ⰰ ㌀㐀⤀㬀∀㸀㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㌀∀㸀倀愀爀琀椀挀椀瀀愀渀挀椁椀 la fondurile de pensii private vor putea opta, după încetarea perioadei਀ 愀挀琀椀瘀攀Ⰰ 渀琀爀攀 洀愀椀 洀甀氀琀攀 洀漀搀愀氀椀琀̀持椁 搀攀 渀挀愀猀愀爀攀 愀 戀愀渀椀氀漀爀Ⰰ 挀甀洀 愀爀 昀椀 漀  sumă lunară până la deces sau până la o anumită dată, o altă variantă ਀昀椀椀渀搀 猀琀愀戀椀氀椀爀攀愀 甀渀甀椀 椀渀琀攀爀瘀愀氀 搀攀 瀀氀愀琀̀ 挀甀瀀爀椀渀猀 渀琀爀攀 㔀 开椁 ㄀  愀渀椀⸀  Modalităţile de plată se regăsesc într-un proiect de lege al ਀䴀椀渀椀猀琀攀爀甀氀甀椀 䴀甀渀挀椀椀Ⰰ 䘀愀洀椀氀椀攀椀 开椁 倀爀漀琀攀挀挀椁攀椀 匀漀挀椀愀氀攀Ⰰ 挀愀爀攀 瘀愀 爀攀最氀攀洀攀渀琀愀  plata pensiilor private pentru cei peste 5,3 milioane de participanţi ਀挀愀爀攀 挀漀渀琀爀椀戀甀椀攀 渀 瀀爀攀稀攀渀琀 氀愀 昀漀渀搀甀爀椀氀攀 搀攀 瀀攀渀猀椀椀 瀀爀椀瘀愀琀攀 漀戀氀椀最愀琀漀爀椀椀  (Pilonul II) şi facultative (Pilonul III). ਀㰀⼀瀀㸀㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀 樀甀猀琀椀昀礀㬀 戀愀挀欀最爀漀甀渀搀㨀 渀漀渀攀 爀攀瀀攀愀琀 猀挀爀漀氀氀  ─  ─ 眀栀椀琀攀㬀∀㸀㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㌀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 ✀猀愀渀猀ⴀ猀攀爀椀昀✀㬀 挀漀氀漀爀㨀 爀最戀⠀㌀㐀Ⰰ ㌀㐀Ⰰ ㌀㐀⤀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀䤀吀∀㸀츀渀 cazul Pilonul II, sumele acumulate în contul individual al fiecărui ਀瀀愀爀琀椀挀椀瀀愀渀琀 瘀漀爀 昀椀 渀挀愀猀愀琀攀 氀愀 搀愀琀愀 椀攀开椁爀椀椀 氀愀 瀀攀渀猀椀攀 搀椀渀 猀椀猀琀攀洀甀氀 搀攀  stat (Pilonul I), respectiv la 57 de ani şi 10 luni pentru femei şi la ਀㘀㈀ 搀攀 愀渀椀 开椁 ㄀  氀甀渀椀 瀀攀渀琀爀甀 戀̀爁戀愀挀椁⸀ 䰀攀最椀猀氀愀挀椁愀 瘀愀 昀椀 渀猀̀ 洀漀搀椀昀椀挀愀琀̀Ⰱ  astfel încât vârsta de pensionare va ajunge la 63 de ani pentru femei şi਀ 㘀㔀 搀攀 愀渀椀 渀 挀愀稀甀氀 戀̀爁戀愀挀椁氀漀爀⸀ 㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 ✀猀愀渀猀ⴀ猀攀爀椀昀✀㬀 挀漀氀漀爀㨀 爀最戀⠀㌀㐀Ⰰ ㌀㐀Ⰰ ㌀㐀⤀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀䘀刀∀㸀䰀愀 倀椀氀漀渀甀氀 䤀䤀䤀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 ✀猀愀渀猀ⴀ猀攀爀椀昀✀㬀 挀漀氀漀爀㨀 爀最戀⠀㌀㐀Ⰰ ㌀㐀Ⰰ ㌀㐀⤀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀䘀刀∀㸀Ⰰ plata pensiei se va face după ce participantul la un fond de profil a ਀洀瀀氀椀渀椀琀 㘀  搀攀 愀渀椀 开椁 愀 攀昀攀挀琀甀愀琀 甀渀 stagiu minim de cotizare de 90 de luni. Potrivit poiectului de lege ਀挀椀琀愀琀 搀攀 䴀攀搀椀愀昀愀砀Ⰰ 愀搀洀椀渀椀猀琀爀愀琀漀爀椀椀 搀攀 瀀攀 倀椀氀漀渀甀氀 䤀䤀 开椁 䤀䤀䤀 猀攀 漀戀氀椀最̀ 猀̀  îi notifice pe participanţi în scris, cu 30 de zile calendaristice ਀渀愀椀渀琀攀 搀攀 渀搀攀瀀氀椀渀椀爀攀愀 挀漀渀搀椀挀椁椀氀漀爀 搀攀 瀀攀渀猀椀漀渀愀爀攀Ⰰ 瘀愀氀漀愀爀攀愀  contribuţiilor brute plătite, valoarea activului personal net, precum şi਀ 漀戀氀椀最愀琀椀瘀椀琀愀琀攀愀 搀攀 愀 漀瀀琀愀 瀀攀渀琀爀甀 甀渀 昀漀渀搀 搀攀 昀甀爀渀椀稀愀爀攀 愀 瀀攀渀猀椀椀氀漀爀  private. "De la data îndeplinirii condiţiilor de pensionare, ਀瀀愀爀琀椀挀椀瀀愀渀琀甀氀 甀渀甀椀 昀漀渀搀 搀攀 瀀攀渀猀椀椀 愀搀洀椀渀椀猀琀爀愀琀攀 瀀爀椀瘀愀琀 开椁⼀猀愀甀 愀氀 甀渀甀椀  fond de pensii facultative alege furnizorul pensiei private. ਀倀愀爀琀椀挀椀瀀愀渀挀椁椀 氀愀 昀漀渀搀甀爀椀氀攀 搀攀 瀀攀渀猀椀椀 瀀爀椀瘀愀琀攀 挀愀爀攀 洀瀀氀椀渀攀猀挀 瘀爀猀琀愀 搀攀 㜀 de ani şi nu aleg un furnizor de pensii private sunt repartizaţi ਀愀氀攀愀琀漀爀椀甀 搀攀 挀̀琁爀攀 䌀匀匀倀倀∀Ⰰ 猀攀 愀爀愀琀̀ 渀 搀漀挀甀洀攀渀琀⸀ 㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 ✀猀愀渀猀ⴀ猀攀爀椀昀✀㬀 挀漀氀漀爀㨀 爀最戀⠀㌀㐀Ⰰ ㌀㐀Ⰰ ㌀㐀⤀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀䤀吀∀㸀䘀甀爀渀椀稀漀爀甀氀 de pensii private stabileşte cuantumul pensiei਀ 瀀爀椀瘀愀琀攀Ⰰ 瀀攀 戀愀稀愀 挀愀氀挀甀氀甀氀甀椀 愀挀琀甀愀爀椀愀氀 开椁 愀挀琀椀瘀甀氀甀椀 瀀攀爀猀漀渀愀氀 渀攀琀Ⰰ 愀昀氀愀琀  în contul participantului. Pensia privată poate fi achitată sub forma ਀甀渀攀椀 愀渀甀椀琀̀持椁 ⠀猀甀洀̀ 瀀氀愀琀椀琀̀ 氀愀 椀渀琀攀爀瘀愀氀攀 爀攀最甀氀愀琀攀 搀攀 琀椀洀瀀⤀ 瘀椀愀最攀爀攀Ⰰ  anuităţi limitate sau altor tipuri de anuităţi, reglementate prin ਀渀漀爀洀攀氀攀 䌀漀洀椀猀椀攀椀 搀攀 匀甀瀀爀愀瘀攀最栀攀爀攀 愀 匀椀猀琀攀洀甀氀甀椀 搀攀 倀攀渀猀椀椀 倀爀椀瘀愀琀攀 ⠀䌀匀匀倀倀⤀⸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 ✀猀愀渀猀ⴀ猀攀爀椀昀✀㬀 挀漀氀漀爀㨀 爀最戀⠀㌀㐀Ⰰ ㌀㐀Ⰰ ㌀㐀⤀㬀∀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀 

  Prin਀ 愀渀甀椀琀愀琀攀愀 瘀椀愀最攀爀̀ 瀀攀渀琀爀甀 漀 猀椀渀最甀爀̀ 瀀攀爀猀漀愀渀̀ 猀攀 渀挀攁氀攀最攀 瀀氀愀琀愀 氀甀渀愀爀̀ 愀  unei sume fixe datorată şi efectuată până la decesul membrului fondului ਀搀攀 昀甀爀渀椀稀愀爀攀 愀 瀀攀渀猀椀攀椀 瀀爀椀瘀愀琀攀⸀ 吀漀琀漀搀愀琀̀Ⰱ 愀渀甀椀琀愀琀攀愀 氀椀洀椀琀愀琀̀ 爀攀瀀爀攀稀椀渀琀̀  plata lunară a unei sume fixe datorată şi efectuată pe o perioadă ਀挀甀瀀爀椀渀猀̀ 渀琀爀攀 㔀 开椁 ㄀  愀渀椀⸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀㰀⼀琀搀㸀㰀⼀琀爀㸀㰀⼀琀戀漀搀礀㸀㰀⼀琀愀戀氀攀㸀 ਀㰀瀀㸀㄀㌀ 搀攀挀攀洀戀爀椀攀 ㈀ ㄀ 㰀⼀瀀㸀

  Comunicat de presa FSLI 13 decembrie 2010

  ਀㰀栀㈀㸀㰀愀 栀爀攀昀㴀∀匀挀爀椀猀漀愀爀攀 搀攀猀挀栀椀猀愀 䔀洀椀氀 䈀漀挀⸀搀漀挀∀㸀匀挀爀椀猀漀愀爀攀 搀攀猀挀栀椀猀愀 䔀洀椀氀 䈀漀挀⸀搀漀挀㰀⼀愀㸀㰀⼀栀㈀㸀 ਀㰀琀愀戀氀攀 戀漀爀搀攀爀㴀∀ ∀ 挀攀氀氀瀀愀搀搀椀渀最㴀∀ ∀ 挀攀氀氀猀瀀愀挀椀渀最㴀∀ ∀㸀㰀琀戀漀搀礀㸀㰀琀爀㸀㰀琀搀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀㨀 椀渀栀攀爀椀琀㬀∀ 瘀愀氀椀最渀㴀∀琀漀瀀∀㸀㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀 樀甀猀琀椀昀礀㬀 洀愀爀最椀渀㨀  椀渀  椀渀  瀀琀㬀∀ 挀氀愀猀猀㴀∀礀椀瘀㜀㤀㄀㄀㈀ ㄀㜀㄀䴀猀漀一漀爀洀愀氀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 䄀爀椀愀氀㬀 挀漀氀漀爀㨀 爀攀搀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀䤀吀∀㸀㰀愀 爀攀氀㴀∀渀漀昀漀氀氀漀眀∀ 琀愀爀最攀琀㴀∀开戀氀愀渀欀∀ 栀爀攀昀㴀∀栀琀琀瀀㨀⼀⼀眀眀眀⸀愀搀攀瘀愀爀甀氀⸀爀漀⼀愀挀琀甀愀氀椀琀愀琀攀⼀䔀氀攀瘀椀椀开爀漀洀愀渀椀ⴀ瘀愀渀愀琀椀开搀攀开洀愀爀椀开氀椀挀攀攀开攀甀爀漀瀀攀渀攀开 开㌀㠀㠀㄀㘀㄀㔀㘀㄀⸀栀琀洀氀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀挀漀氀漀爀㨀 爀攀搀㬀∀㸀㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㌀∀㸀栀琀琀瀀㨀⼀⼀眀眀眀⸀愀搀攀瘀愀爀甀氀⸀爀漀⼀愀挀琀甀愀氀椀琀愀琀攀⼀䔀氀攀瘀椀椀开爀漀洀愀渀椀ⴀ瘀愀渀愀琀椀开搀攀开洀愀爀椀开氀椀挀攀攀开攀甀爀漀瀀攀渀攀开 开㌀㠀㠀㄀㘀㄀㔀㘀㄀⸀栀琀洀氀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀愀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀 

    ਀㰀⼀瀀㸀㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀 樀甀猀琀椀昀礀㬀 氀椀渀攀ⴀ栀攀椀最栀琀㨀 渀漀爀洀愀氀㬀 洀愀爀最椀渀㨀 㘀瀀琀  椀渀 ㄀㈀瀀琀㬀 戀愀挀欀最爀漀甀渀搀㨀 渀漀渀攀 爀攀瀀攀愀琀 猀挀爀漀氀氀  ─  ─ 眀栀椀琀攀㬀∀ 挀氀愀猀猀㴀∀礀椀瘀㜀㤀㄀㄀㈀ ㄀㜀㄀栀攀愀搀攀爀∀㸀㰀戀 猀琀礀氀攀㴀∀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 䄀爀椀愀氀㬀 挀漀氀漀爀㨀 戀氀愀挀欀㬀 昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀 ㄀㐀瀀琀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀䤀吀∀㸀䔀氀攀瘀椀椀 爀漀洀渀椀Ⰰ 瘀渀愀挀椁 搀攀 洀愀爀椀 氀椀挀攀攀 攀甀爀漀瀀攀渀攀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀戀㸀 

  Timp਀ 搀攀 搀漀甀̀ 稀椀氀攀Ⰰ 爀攀瀀爀攀稀攀渀琀愀渀挀椁椀 甀渀漀爀愀 搀椀渀琀爀攀 挀攀氀攀 洀愀椀 戀甀渀攀 氀椀挀攀攀 搀椀渀  Europa se află la Hotelul Hilton din Bucureşti pentru a-i convinge pe ਀攀氀攀瘀椀椀 爀漀洀渀椀 开椁 瀀攀 瀀̀爁椀渀挀椁椀 氀漀爀 挀̀ 瀀爀漀最爀愀洀攀氀攀 开持漀氀愀爀攀 漀昀攀爀椀琀攀 猀甀渀琀 挀攀氀攀 mai potrivite pentru studiile lor. ਀㰀⼀瀀㸀㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀 樀甀猀琀椀昀礀㬀 洀愀爀最椀渀㨀  椀渀  椀渀 ㄀㔀瀀琀㬀 戀愀挀欀最爀漀甀渀搀㨀 渀漀渀攀 爀攀瀀攀愀琀 猀挀爀漀氀氀  ─  ─ 眀栀椀琀攀㬀∀ 挀氀愀猀猀㴀∀礀椀瘀㜀㤀㄀㄀㈀ ㄀㜀㄀䴀猀漀一漀爀洀愀氀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 䄀爀椀愀氀㬀 挀漀氀漀爀㨀 戀氀愀挀欀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀䤀吀∀㸀㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㌀∀㸀倀爀椀渀琀爀攀 expozanţi se află instituţii de prestigiu din Marea Britanie, precum ਀䌀漀氀攀最椀甀氀 䈀爀漀漀欀攀 䠀漀甀猀攀Ⰰ 䌀漀氀攀最椀甀氀 䈀攀氀氀攀爀戀礀Ⰰ 帀持漀愀氀愀 搀椀渀 䌀愀琀攀爀栀愀洀Ⰰ 䌀漀氀攀最椀甀氀  St. Clare, dar  şi şcoli din Elveţia: Lyceum Alpinum Zouz, Colegiul਀ 䐀甀 䰀攀洀愀渀 猀愀甀 帀持漀愀氀愀 䄀洀攀爀椀挀愀渀̀ 䰀攀礀猀椀渀⸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀 

  Oferta਀ 攀搀甀挀愀挀椁漀渀愀氀̀ 挀漀渀猀琀̀Ⰱ 瀀攀 氀渀最̀ 挀甀爀猀甀爀椀 挀氀愀猀椀挀攀Ⰰ 渀 愀挀琀椀瘀椀琀̀持椁  extraşcolare, pregătire pentru Bac-ul Internaţional, ore de sport pe ਀愀氀攀猀攀 猀愀甀 攀砀挀甀爀猀椀椀氀攀 渀 琀漀愀琀̀ 氀甀洀攀愀⸀ 㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 䄀爀椀愀氀㬀 挀漀氀漀爀㨀 戀氀愀挀欀㬀∀㸀㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㌀∀㸀唀渀 an de studiu ajunge la 65.000 de euro la liceele din Elveţia sau la ਀愀瀀爀漀砀椀洀愀琀椀瘀 ㈀㜀⸀   搀攀 攀甀爀漀 氀愀 氀椀挀攀攀氀攀 瀀爀椀瘀愀琀攀 搀椀渀 䴀愀爀攀愀 䈀爀椀琀愀渀椀攀⸀ 㰀戀爀㸀㰀戀爀㸀刀攀瀀爀攀稀攀渀琀愀渀挀椁椀 liceelor spun că, pe lângă cursurile obişnuite, elevii au multe ਀愀挀琀椀瘀椀琀̀持椁 瀀爀愀挀琀椀挀攀 挀愀爀攀 椀 愀樀甀琀̀ 猀̀ 渀挀攁氀攀愀最̀ 挀攀攀愀 挀攀 渀瘀愀挀́ 氀愀  clasă.  În plus, pentru Marea Britanie există sistemul de burse ਀䌀栀愀猀攀 Academy , pentru cei mai merituoşi elevi. „Elevii trăiesc într-o ਀挀漀洀甀渀椀琀愀琀攀 椀渀琀攀爀渀愀挀椁漀渀愀氀̀Ⰱ 渀琀爀攀 漀愀洀攀渀椀 搀椀渀 㔀  搀攀 渀愀挀椁甀渀椀⸀ 䔀椀 猀甀猀挀椁渀 开椁  Bac-ul Internaţional recunoscut de cele mai bune universităţi din lume. ਀䄀瘀攀洀 搀攀樀愀 琀爀攀椀 猀琀甀搀攀渀挀椁 昀漀愀爀琀攀 戀甀渀椀 搀椀渀 刀漀洀渀椀愀 开椁 搀攀 愀挀攀攀愀 瘀爀攀洀 猀̀ 洀愀椀  recrutăm", a spus William Eicher, directorul de admitere de la Şcoala ਀䄀洀攀爀椀挀愀渀̀ 搀椀渀 䔀氀瘀攀挀椁愀⸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀 

    ਀㰀⼀瀀㸀㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀 樀甀猀琀椀昀礀㬀 洀愀爀最椀渀㨀  椀渀  椀渀  瀀琀㬀∀ 挀氀愀猀猀㴀∀礀椀瘀㜀㤀㄀㄀㈀ ㄀㜀㄀䴀猀漀一漀爀洀愀氀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 䄀爀椀愀氀㬀 挀漀氀漀爀㨀 爀攀搀㬀∀㸀㰀愀 爀攀氀㴀∀渀漀昀漀氀氀漀眀∀ 琀愀爀最攀琀㴀∀开戀氀愀渀欀∀ 栀爀攀昀㴀∀栀琀琀瀀㨀⼀⼀眀眀眀⸀愀搀攀瘀愀爀甀氀⸀爀漀⼀氀漀挀愀氀攀⼀戀漀琀漀猀愀渀椀⼀䈀漀琀漀猀愀渀椀ⴀ开嘀愀爀椀挀攀氀愀开最漀氀攀猀琀攀开最爀愀搀椀渀椀琀攀氀攀开搀椀渀开漀爀愀猀开 开㌀㠀㤀㌀㘀㄀㄀㘀 ⸀栀琀洀氀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀挀漀氀漀爀㨀 爀攀搀㬀∀㸀㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㌀∀㸀栀琀琀瀀㨀⼀⼀眀眀眀⸀愀搀攀瘀愀爀甀氀⸀爀漀⼀氀漀挀愀氀攀⼀戀漀琀漀猀愀渀椀⼀䈀漀琀漀猀愀渀椀ⴀ开嘀愀爀椀挀攀氀愀开最漀氀攀猀琀攀开最爀愀搀椀渀椀琀攀氀攀开搀椀渀开漀爀愀猀开 开㌀㠀㤀㌀㘀㄀㄀㘀 ⸀栀琀洀氀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀愀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀 

    ਀㰀⼀瀀㸀㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀 樀甀猀琀椀昀礀㬀 氀椀渀攀ⴀ栀攀椀最栀琀㨀 渀漀爀洀愀氀㬀 洀愀爀最椀渀㨀 㘀瀀琀  椀渀 ㄀㈀瀀琀㬀 戀愀挀欀最爀漀甀渀搀㨀 渀漀渀攀 爀攀瀀攀愀琀 猀挀爀漀氀氀  ─  ─ 眀栀椀琀攀㬀∀ 挀氀愀猀猀㴀∀礀椀瘀㜀㤀㄀㄀㈀ ㄀㜀㄀栀攀愀搀攀爀∀㸀㰀戀 猀琀礀氀攀㴀∀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 䄀爀椀愀氀㬀 挀漀氀漀爀㨀 戀氀愀挀欀㬀 昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀 ㄀㐀瀀琀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀䤀吀∀㸀䈀漀琀漀开愁渀椀㨀 嘀愀爀椀挀攀氀̀ 最漀氀攀开琁攀 最爀̀搁椀渀椀挀攁氀攀 搀椀渀 漀爀愀开㰁⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀戀㸀 

  Direcţia਀ 搀攀 匀̀渁̀琁愀琀攀 倀甀戀氀椀挀̀ 开椁 䤀渀猀瀀攀挀琀漀爀愀琀甀氀 帀持漀氀愀爀 䨀甀搀攀挀攁愀渀 渀甀 挀甀渀漀猀挀 愀挀攀猀琀̀  situaţie şi nu au luat nicio măsură pentru a preveni răspândirea bolii. ਀㰀⼀瀀㸀㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀 樀甀猀琀椀昀礀㬀 洀愀爀最椀渀㨀  椀渀  椀渀 ㄀㔀瀀琀㬀 戀愀挀欀最爀漀甀渀搀㨀 渀漀渀攀 爀攀瀀攀愀琀 猀挀爀漀氀氀  ─  ─ 眀栀椀琀攀㬀∀ 挀氀愀猀猀㴀∀礀椀瘀㜀㤀㄀㄀㈀ ㄀㜀㄀䴀猀漀一漀爀洀愀氀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 䄀爀椀愀氀㬀 挀漀氀漀爀㨀 戀氀愀挀欀㬀∀㸀㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㌀∀㸀䐀攀开椁 frigul din ultima perioadă a mai micşorat numărul cazurilor de viroze ਀爀攀猀瀀椀爀愀琀漀爀椀椀 开椁 瀀攀渀甀洀漀渀椀椀Ⰰ 洀攀搀椀挀椀椀 猀瀀椀琀愀氀甀氀甀椀 搀攀 挀漀瀀椀椀 猀甀渀琀 愀猀愀氀琀愀挀椁 搀攀  copii ce vin cu simptome de varicelă. ਀㰀⼀瀀㸀㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀 樀甀猀琀椀昀礀㬀 洀愀爀最椀渀㨀  椀渀  椀渀 ㄀㔀瀀琀㬀 戀愀挀欀最爀漀甀渀搀㨀 渀漀渀攀 爀攀瀀攀愀琀 猀挀爀漀氀氀  ─  ─ 眀栀椀琀攀㬀∀ 挀氀愀猀猀㴀∀礀椀瘀㜀㤀㄀㄀㈀ ㄀㜀㄀䴀猀漀一漀爀洀愀氀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 䄀爀椀愀氀㬀 挀漀氀漀爀㨀 戀氀愀挀欀㬀∀㸀㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㌀∀㸀∀䔀猀琀攀 o epidemie. Zilnic vin cazuri noi de varicelă, pe care suntem obligaţi ਀猀̀ 椀 琀爀椀洀椀琀攀洀 愀挀愀猀̀ 挀甀 琀爀愀琀愀洀攀渀琀 开椁 瀀攀渀琀爀甀 愀氀琀攀 愀昀攀挀挀椁甀渀椀 瀀攀渀琀爀甀 愀 渀甀  îmbolnăvi şi copiii infectaţi. Vineri am avut un caz în care mama unui ਀挀漀瀀椀氀 渀甀 愀 猀瀀甀猀 挀̀ 昀爀愀琀攀氀攀 搀攀 愀挀愀猀̀ 愀爀攀 瘀̀爁猀愀琀 搀攀 瘀渀琀∀Ⰰ 愀 搀攀挀氀愀爀愀琀  Iuliana Kadar, purtătorul de cuvânt al Spitalului de Copii. ਀㰀⼀瀀㸀㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀 樀甀猀琀椀昀礀㬀 洀愀爀最椀渀㨀  椀渀  椀渀 ㄀㔀瀀琀㬀 戀愀挀欀最爀漀甀渀搀㨀 渀漀渀攀 爀攀瀀攀愀琀 猀挀爀漀氀氀  ─  ─ 眀栀椀琀攀㬀∀ 挀氀愀猀猀㴀∀礀椀瘀㜀㤀㄀㄀㈀ ㄀㜀㄀䴀猀漀一漀爀洀愀氀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 䄀爀椀愀氀㬀 挀漀氀漀爀㨀 戀氀愀挀欀㬀∀㸀㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㌀∀㸀䄀瘀愀渀搀 o perioadă de incubaţie de aproximativ zece zile, virusul ce cauzează ਀瘀愀爀椀挀攀氀愀 渀甀 瀀漀愀琀攀 昀椀 搀攀瀀椀猀琀愀琀 搀攀挀琀 搀甀瀀̀ 挀攀 愀瀀愀爀 攀爀甀瀀挀椁椀氀攀 瀀攀 瀀椀攀氀攀⸀  Deşi varicela este una dintre bolile ce se transmit cel mai uşor pe cale਀ 爀攀猀瀀椀爀愀琀漀爀椀攀Ⰰ 渀椀挀椀 䤀渀猀瀀攀挀琀漀爀愀琀甀氀 帀持漀氀愀爀 䨀甀搀攀挀攁愀渀 开椁 渀椀挀椀 䐀椀爀攀挀挀椁愀 搀攀  Sănătate Publică nu au luat nicio măsură până în acest moment. ਀㰀⼀瀀㸀㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀 樀甀猀琀椀昀礀㬀 洀愀爀最椀渀㨀  椀渀  椀渀 ㄀㔀瀀琀㬀 戀愀挀欀最爀漀甀渀搀㨀 渀漀渀攀 爀攀瀀攀愀琀 猀挀爀漀氀氀  ─  ─ 眀栀椀琀攀㬀∀ 挀氀愀猀猀㴀∀礀椀瘀㜀㤀㄀㄀㈀ ㄀㜀㄀䴀猀漀一漀爀洀愀氀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 䄀爀椀愀氀㬀 挀漀氀漀爀㨀 戀氀愀挀欀㬀∀㸀㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㌀∀㸀☀渀戀猀瀀㬀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀 

  http://www.adevarul.ro/locale/braila/Dascalii_si_psihologii_braileni_au_declarat_razboi_orelor_pierdute_in_fata_calculatorului_si_cauta_solutii_pentru_inlocuirea_acestora_0_389361150.html ਀㰀⼀瀀㸀㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀 樀甀猀琀椀昀礀㬀 洀愀爀最椀渀㨀  椀渀  椀渀  瀀琀㬀∀ 挀氀愀猀猀㴀∀礀椀瘀㜀㤀㄀㄀㈀ ㄀㜀㄀䴀猀漀一漀爀洀愀氀∀㸀㰀戀 猀琀礀氀攀㴀∀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 䄀爀椀愀氀㬀 挀漀氀漀爀㨀 爀攀搀㬀∀㸀㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㌀∀㸀☀渀戀猀瀀㬀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀戀㸀 

  Dascălii਀ 开椁 瀀猀椀栀漀氀漀最椀椀 戀爀̀椁氀攀渀椀 愀甀 搀攀挀氀愀爀愀琀 爀̀稁戀漀椀 漀爀攀氀漀爀 瀀椀攀爀搀甀琀攀 渀 昀愀挀愁  calculatorului şi caută soluţii pentru înlocuirea acestora ਀㰀⼀瀀㸀㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀 樀甀猀琀椀昀礀㬀 洀愀爀最椀渀㨀 ㄀㈀瀀琀  椀渀 ㄀㔀⸀㜀㔀瀀琀㬀 戀愀挀欀最爀漀甀渀搀㨀 渀漀渀攀 爀攀瀀攀愀琀 猀挀爀漀氀氀  ─  ─ 眀栀椀琀攀㬀∀ 挀氀愀猀猀㴀∀礀椀瘀㜀㤀㄀㄀㈀ ㄀㜀㄀猀甀戀栀攀愀搀攀爀㄀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 䄀爀椀愀氀㬀 挀漀氀漀爀㨀 戀氀愀挀欀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀䤀吀∀㸀㰀猀琀爀漀渀最㸀㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㌀∀㸀츀渀 tot mai multe şcoli sunt lansate programe menite a-i scoate pe cei mici਀ 搀椀渀 氀甀洀攀愀 瘀椀爀琀甀愀氀̀ 开椁 愀ⴀ椀 愀搀甀挀攀 渀 氀甀洀攀愀 爀攀愀氀̀Ⰱ 氀愀 樀漀愀挀̀Ⰱ 氀愀 搀椀猀琀爀愀挀挀椁攀 în aer liber, în colectivitate. ਀㰀⼀瀀㸀㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀 樀甀猀琀椀昀礀㬀 洀愀爀最椀渀㨀  椀渀  椀渀 ㄀㔀瀀琀㬀 戀愀挀欀最爀漀甀渀搀㨀 渀漀渀攀 爀攀瀀攀愀琀 猀挀爀漀氀氀  ─  ─ 眀栀椀琀攀㬀∀ 挀氀愀猀猀㴀∀礀椀瘀㜀㤀㄀㄀㈀ ㄀㜀㄀䴀猀漀一漀爀洀愀氀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 䄀爀椀愀氀㬀 挀漀氀漀爀㨀 戀氀愀挀欀㬀∀㸀㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㌀∀㸀匀瀀攀挀椀愀氀椀开琁椀椀 noştri trag un semnal de alarmă: dependenţa de computer se răspândeşte ਀瀀爀椀渀琀爀攀 挀攀椀 洀椀挀椀⸀ 帀椁 瀀攀渀琀爀甀 挀愀 洀椀挀甀挀椁椀 猀̀ 渀甀 搀攀瘀椀渀̀ 渀椀开琁攀 椀稀漀氀愀挀椁Ⰰ  cadrele didactice din Brăila s-au apucat să angreneze elevii în ਀愀挀琀椀瘀椀琀̀持椁 洀攀渀椀琀攀 猀̀ⴁ椀 搀攀猀瀀愀爀琀̀ 瀀攀 洀椀挀椀椀 椀渀昀漀爀洀愀琀椀挀椀攀渀椀 搀攀 洀漀渀椀琀漀爀 开椁  mouse. ਀㰀⼀瀀㸀㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀 樀甀猀琀椀昀礀㬀 洀愀爀最椀渀㨀  椀渀  椀渀 ㄀㔀瀀琀㬀 戀愀挀欀最爀漀甀渀搀㨀 渀漀渀攀 爀攀瀀攀愀琀 猀挀爀漀氀氀  ─  ─ 眀栀椀琀攀㬀∀ 挀氀愀猀猀㴀∀礀椀瘀㜀㤀㄀㄀㈀ ㄀㜀㄀䴀猀漀一漀爀洀愀氀∀㸀㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㌀∀㸀㰀戀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 䄀爀椀愀氀㬀 挀漀氀漀爀㨀 戀氀愀挀欀㬀∀㸀Ḁ传爀最愀渀椀稀̀洁 tot felul de competiţii sportive, plimbări în parcuri, unde îi angrenăm਀ 瀀攀 挀攀椀 洀椀挀椀 洀愀椀 愀氀攀猀 渀 琀漀琀 昀攀氀甀氀 搀攀 樀漀挀甀爀椀⸀ 䤀搀攀攀愀 攀猀琀攀 猀̀ⴁ椀 昀愀挀攀洀 猀̀  iasă în aer liber să facă mai multă mişcare şi în felul acesta să îi ਀渀瘀̀持́洁 搀攀 洀椀挀椀 挀甀洀 猀̀ⴁ开椁 椀愀 搀椀渀 渀愀琀甀爀̀ 瀀漀爀挀椁愀 搀攀 猀̀渁̀琁愀琀攀∀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀戀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 䄀爀椀愀氀㬀 挀漀氀漀爀㨀 戀氀愀挀欀㬀∀㸀Ⰰ 渀攀ⴀ愀 搀攀挀氀愀爀愀琀 搀椀爀攀挀琀漀爀甀氀 帀持漀氀椀椀 䜀攀渀攀爀愀氀攀 Ḁ䄠渀琀漀渀 䐀甀洀椀琀爀椀甀∀Ⰰ 瀀爀漀昀攀猀漀爀 嘀愀氀攀渀琀椀渀愀 䐀甀挀愀⸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀 


  „Decomputerizare", la info
  ਀㰀⼀瀀㸀㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀 樀甀猀琀椀昀礀㬀 洀愀爀最椀渀㨀  椀渀  椀渀 ㄀㔀瀀琀㬀 戀愀挀欀最爀漀甀渀搀㨀 渀漀渀攀 爀攀瀀攀愀琀 猀挀爀漀氀氀  ─  ─ 眀栀椀琀攀㬀∀ 挀氀愀猀猀㴀∀礀椀瘀㜀㤀㄀㄀㈀ ㄀㜀㄀䴀猀漀一漀爀洀愀氀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 䄀爀椀愀氀㬀 挀漀氀漀爀㨀 戀氀愀挀欀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀䤀吀∀㸀㰀戀爀㸀㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㌀∀㸀䌀栀椀愀爀 şi profesorii de informatică au grijă, încă de la început, să le arate ਀挀漀瀀椀椀氀漀爀 挀̀ 甀渀 挀愀氀挀甀氀愀琀漀爀 攀猀琀攀 漀 甀渀攀愀氀琀̀ 开椁 琀爀攀戀甀椀攀 甀琀椀氀椀稀愀琀 挀愀 愀琀愀爀攀⸀㰀戀爀㸀㰀戀㸀Ḁ䌠渀搀 avem ora de informatică, doamna ne pune să căutăm informaţii pentru ਀挀攀氀攀氀愀氀琀攀 洀愀琀攀爀椀椀⸀ 䰀攀挀挀椁愀 甀爀洀̀琁漀愀爀攀 攀猀琀攀 搀攀 椀猀琀漀爀椀攀 开椁 愀洀 挀̀甁琀愀琀 瀀攀  internet despre Dacia. Data trecută am văzut tot pe internet imagini ਀瘀攀挀栀椀 挀甀 䈀爀̀椁氀愀 开椁 搀漀洀渀甀氀 瀀爀漀昀攀猀漀爀 渀攀ⴀ愀 攀砀瀀氀椀挀愀琀 搀攀 甀渀搀攀 攀爀愀 昀椀攀挀愀爀攀  poză în parte"
  , ne-a spus Ionuţ Daniel Sârbu, elev în clasa a IV-a. ਀㰀⼀瀀㸀㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀 樀甀猀琀椀昀礀㬀 洀愀爀最椀渀㨀  椀渀  椀渀 ㄀㔀瀀琀㬀 戀愀挀欀最爀漀甀渀搀㨀 渀漀渀攀 爀攀瀀攀愀琀 猀挀爀漀氀氀  ─  ─ 眀栀椀琀攀㬀∀ 挀氀愀猀猀㴀∀礀椀瘀㜀㤀㄀㄀㈀ ㄀㜀㄀䴀猀漀一漀爀洀愀氀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 䄀爀椀愀氀㬀 挀漀氀漀爀㨀 戀氀愀挀欀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀䤀吀∀㸀㰀戀爀㸀㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㌀∀㸀倀猀椀栀漀氀漀最椀椀 猀瀀甀渀 挀̀ 渀甀洀愀椀 瀀爀椀渀琀爀ⴀ甀渀 攀昀漀爀琀 挀漀洀甀渀Ⰰ 愀琀攀渀挀椁愀 挀漀瀀椀椀氀漀爀 瀀漀愀琀攀 昀椀 挀愀渀愀氀椀稀愀琀̀ 瀀攀 甀渀 搀爀甀洀 戀甀渀⸀ 㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀 


  „Chiar਀ 搀愀挀̀ 猀甀渀琀攀洀 琀攀渀琀愀挀椁 猀̀ 氀̀猁̀洁 挀漀瀀椀椀椀 渀 昀愀挀愁 攀挀爀愀渀甀氀甀椀 渀甀洀愀椀 猀̀ 昀椀攀  cuminţi, ca noi să ne vedem de treburile noastre este bine să rupem o ਀漀爀̀Ⰱ 搀漀甀̀Ⰱ 瀀攀渀琀爀甀 愀 昀椀 渀 猀瀀愀琀攀氀攀 氀漀爀 开椁 愀ⴀ椀 愀樀甀琀愀 猀̀ 渀挀攁氀攀愀最̀ 挀̀  statul timp îndelungat la calculator dăunează în primul rând sănătăţii", ne-a explicat psihologul Dennis Teodorescu, de la Protecţia Copilului. ਀㰀⼀瀀㸀㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀 樀甀猀琀椀昀礀㬀 洀愀爀最椀渀㨀  椀渀  椀渀 ㄀㔀瀀琀㬀 戀愀挀欀最爀漀甀渀搀㨀 渀漀渀攀 爀攀瀀攀愀琀 猀挀爀漀氀氀  ─  ─ 眀栀椀琀攀㬀∀ 挀氀愀猀猀㴀∀礀椀瘀㜀㤀㄀㄀㈀ ㄀㜀㄀䴀猀漀一漀爀洀愀氀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 䄀爀椀愀氀㬀 挀漀氀漀爀㨀 戀氀愀挀欀㬀∀㸀㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㌀∀㸀☀渀戀猀瀀㬀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀 

  http://www.adevarul.ro/opinii_la_zi/Codul-Muncii-dusmanul-performantei_0_388761334.html ਀㰀⼀瀀㸀㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀 樀甀猀琀椀昀礀㬀 洀愀爀最椀渀㨀  椀渀  椀渀  瀀琀㬀∀ 挀氀愀猀猀㴀∀礀椀瘀㜀㤀㄀㄀㈀ ㄀㜀㄀䴀猀漀一漀爀洀愀氀∀㸀㰀戀 猀琀礀氀攀㴀∀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 䄀爀椀愀氀㬀 挀漀氀漀爀㨀 爀攀搀㬀∀㸀㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㌀∀㸀☀渀戀猀瀀㬀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀戀㸀 

  Codul Muncii, duşmanul performanţei ਀㰀⼀瀀㸀㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀 樀甀猀琀椀昀礀㬀 洀愀爀最椀渀㨀 ㄀㈀瀀琀  椀渀 ㄀㔀⸀㜀㔀瀀琀㬀 戀愀挀欀最爀漀甀渀搀㨀 渀漀渀攀 爀攀瀀攀愀琀 猀挀爀漀氀氀  ─  ─ 眀栀椀琀攀㬀∀ 挀氀愀猀猀㴀∀礀椀瘀㜀㤀㄀㄀㈀ ㄀㜀㄀猀甀戀栀攀愀搀攀爀㄀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 䄀爀椀愀氀㬀 挀漀氀漀爀㨀 戀氀愀挀欀㬀∀㸀㰀猀琀爀漀渀最㸀㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㌀∀㸀刀愀搀甀 Oprea, fost bursier al statului roman în Statele Unite, a fost ਀挀漀渀挀攀搀椀愀琀 渀 猀攀瀀琀攀洀戀爀椀攀 搀椀渀琀爀ⴀ漀 椀渀猀琀椀琀甀挀椁攀 戀甀最攀琀愀爀̀ 搀椀渀 挀愀甀稀愀 挀爀椀稀攀椀⸀  Performanţele şi pregătirea sa nu l-au putut salva. Radu a ajuns pe ਀氀椀猀琀愀 挀漀渀挀攀搀椀攀爀椀氀漀爀 瀀攀 戀愀稀愀 挀爀椀琀攀爀椀椀氀漀爀 猀漀挀椀愀氀攀 椀洀瀀甀猀攀 搀攀 愀挀琀甀愀氀甀氀 䌀漀搀  al Muncii: era prea tânăr, prea neînsurat, nu-şi întreţinea nicio mătuşă਀ 戀̀琁爀渀̀ 开椁 渀甀 愀瘀攀愀 挀漀瀀椀椀⸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀琀爀漀渀最㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀 

  Cele਀ 开愁猀攀 洀椀氀椀漀愀渀攀 搀攀 攀甀爀漀 瀀攀 挀愀爀攀 猀琀愀琀甀氀 爀漀洀渀 氀攀ⴀ愀 挀栀攀氀琀甀椀琀 瀀攀 猀琀甀搀椀椀氀攀  unor tineri brilianţi pe care i-a trimis la şcoli înalte ca să se ਀渀琀漀愀爀挀̀ 渀 挀愁爀̀ 开椁 猀̀ 爀攀昀漀爀洀攀稀攀 愀搀洀椀渀椀猀琀爀愀挀椁愀 瀀甀戀氀椀挀̀ 愀甀 瀀椀挀愀琀 渀 昀愀挀愁  unui argument pur social: nu contează cât ai învăţat, cât de deştept ਀攀开琁椀 开椁 挀攀 开琁椀椀 猀̀ 昀愀挀椀Ⰰ 椀洀瀀漀爀琀愀渀琀 攀猀琀攀 搀愀挀̀ 琀爀攀挀椀 搀攀 琀爀椀愀樀甀氀 椀洀瀀甀猀 搀攀  lege şi de sindicate. În cazul lui Radu Oprea, atât legea, Codul Muncii ਀搀攀 愀挀甀洀Ⰰ 挀琀 开椁 猀椀渀搀椀挀愀琀攀氀攀Ⰰ 氀ⴀ愀甀 瀀甀猀 渀 昀愀挀愁 甀渀攀椀 最爀椀氀攀 猀漀挀椀愀氀椀猀琀攀⸀  Mecanismul a fost următorul: legea a forţat angajatorul - în cazul ਀愀挀攀猀琀愀Ⰰ 䄀甀琀漀爀椀琀愀琀攀愀 一愀挀椁漀渀愀氀̀ 瀀攀渀琀爀甀 匀瀀漀爀琀 开椁 吀椀渀攀爀攀琀 ⴀ 挀愀 氀愀 漀  concediere colectivă să ţină cont de criteriile impuse de contractele ਀挀漀氀攀挀琀椀瘀攀 搀攀 洀甀渀挀̀⸁ 䌀漀渀琀爀愀挀琀攀氀攀Ⰰ 渀攀最漀挀椀愀琀攀 搀攀 sindicate, au stabilit că, la o adică, primii care zboară sunt tinerii,਀ 愀瀀漀椀 挀攀椀 挀愀爀攀 渀甀 愀甀 渀 渀琀爀攀挀椁渀攀爀攀 瀀攀 渀椀洀攀渀椀 搀椀渀 昀愀洀椀氀椀攀 开椁 挀愀爀攀 渀甀 愀甀  copii. Radu le-a îndeplinit pe toate. ਀㰀⼀瀀㸀㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀 樀甀猀琀椀昀礀㬀 洀愀爀最椀渀㨀  椀渀  椀渀 ㄀㔀瀀琀㬀 戀愀挀欀最爀漀甀渀搀㨀 渀漀渀攀 爀攀瀀攀愀琀 猀挀爀漀氀氀  ─  ─ 眀栀椀琀攀㬀∀ 挀氀愀猀猀㴀∀礀椀瘀㜀㤀㄀㄀㈀ ㄀㜀㄀䴀猀漀一漀爀洀愀氀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 䄀爀椀愀氀㬀 挀漀氀漀爀㨀 戀氀愀挀欀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀䤀吀∀㸀㰀戀爀㸀㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㌀∀㸀唀渀愀 dintre modificările propuse în viitorul Cod al Muncii pus recent în ਀搀攀稀戀愀琀攀爀攀 猀攀 爀攀昀攀爀̀ 琀漀挀洀愀椀 氀愀 挀爀椀琀攀爀椀椀氀攀 搀攀 搀攀瀀愀爀琀愀樀愀爀攀 愀 猀愀氀愀爀椀愀挀椁氀漀爀  la eventualele concedieri. Cele sociale, stabilite de sindicate, ar urma਀ 猀̀ 猀攀 愀瀀氀椀挀攀 搀漀愀爀 Ḁ搠甀瀀̀ 攀瘀愀氀甀愀爀攀愀 爀攀愀氀椀稀̀爁椀椀 漀戀椀攀挀琀椀瘀攀氀漀爀 搀攀  performanţă". Paradoxal, cuvântul „performanţă", pe care te-ai aştepta ਀猀̀ⴁ氀 爀攀最̀猁攀开琁椀 渀 漀爀椀挀攀 氀攀最椀猀氀愀挀椁攀 愀 洀甀渀挀椀椀Ⰰ 渀甀 愀瀀愀爀攀 搀攀氀漀挀 渀 䌀漀搀甀氀  Muncii aflat acum în vigoare. Nicăieri şi niciodată foştii şi actualii ਀洀椀渀椀开琁爀椀 愀椀 䴀甀渀挀椀椀Ⰰ 最甀瘀攀爀渀攀氀攀Ⰰ 瀀愀爀氀愀洀攀渀琀愀爀椀椀Ⰰ 瀀愀琀爀漀渀愀琀攀氀攀 漀爀椀  sindicatele nu s-au gândit că undeva, măcar acolo unde se pune problema ਀瀀爀漀洀漀瘀̀爁椀椀Ⰰ 瀀爀攀洀椀攀爀椀椀 猀愀甀 挀栀椀愀爀 愀 挀漀渀挀攀搀椀攀爀椀椀Ⰰ 愀爀 琀爀攀戀甀椀 猀̀ 攀砀椀猀琀攀  criteriul਀ 瀀攀爀昀漀爀洀愀渀挀攁椀⸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀 


  În਀ 猀挀栀椀洀戀Ⰰ 渀 䌀漀搀甀氀 䴀甀渀挀椀椀 搀攀 愀挀甀洀 挀甀瘀渀琀甀氀 Ḁ猠漀挀椀愀氀∀ 攀猀琀攀 瀀漀洀攀渀椀琀 搀攀 ㈀㐀 搀攀 ori în următoarele combinaţii: „origine socială", „protecţie socială", ਀Ḁ瀠爀漀洀漀瘀愀爀攀愀 椀渀琀攀爀攀猀攀氀漀爀 猀漀挀椀愀氀攀∀Ⰰ Ḁ洠̀猁甀爀椀 猀漀挀椀愀氀攀 搀攀 猀瀀爀椀樀椀渀∀Ⰰ  „solidaritate socială", „dialog social", „pace socială", „apărarea ਀椀渀琀攀爀攀猀攀氀漀爀 猀漀挀椀愀氀攀∀Ⰰ Ḁ瀠愀爀琀攀渀攀爀椀 猀漀挀椀愀氀椀∀⸀ 匀椀洀瀀氀愀 攀渀甀洀攀爀愀爀攀 愀 愀挀攀猀琀漀爀  sintagme arată o mentalitate care stăpâneşte peste tot ceea ce înseamnă ਀Ḁ洠甀渀挀̀∁ 渀 刀漀洀渀椀愀⸀㰀戀爀㸀帀椁 渀挀̀ 愀挀琀甀愀氀甀氀 䌀漀搀 愀氀 䴀甀渀挀椀椀 攀猀琀攀 甀渀甀氀  progresiv faţă de cel avut până în 2003. Este greu de crezut, dar Codul ਀䴀甀渀挀椀椀 瘀攀挀栀椀Ⰰ 挀愀爀攀 愀 昀̀持甀琀 爀攀最甀氀椀氀攀 渀琀爀攀 搀攀挀攀洀戀爀椀攀 ㄀㤀㠀㤀 开椁 洀愀爀琀椀攀 ㈀ ㌀Ⰰ începea aşa: „în România, desfiinţarea pentru totdeauna a exploatării਀ 开椁 愀猀甀瀀爀椀爀椀椀 漀洀甀氀甀椀 搀攀 挀̀琁爀攀 漀洀Ⰰ 搀攀稀瘀漀氀琀愀爀攀愀 椀洀瀀攀琀甀漀愀猀̀ 愀 昀漀爀挀攁氀漀爀 搀攀  producţie şi generalizarea relaţiilor de producţie socialiste, aflate ਀渀琀爀ⴀ甀渀 瀀爀漀挀攀猀 挀漀渀琀椀渀甀甀 搀攀 瀀攀爀昀攀挀挀椁漀渀愀爀攀Ⰰ 愀开愁稀̀ 洀甀渀挀愀 ⴀ 瀀爀椀渀挀椀瀀愀氀甀氀  factor de progres şi civilizaţie - pe cea mai înaltă treaptă a valorilor਀ 猀漀挀椀愀氀攀∀⸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀 


  Un਀ 愀渀 洀愀椀 琀爀稀椀甀 搀甀瀀̀ 挀攀 愀 爀攀渀甀渀挀愁琀 ∀猀̀ 洀愀椀 最攀渀攀爀愀氀椀稀攀稀攀 爀攀氀愀挀椁椀氀攀 搀攀  producţie socialiste", Guvernul României trimitea afară la învăţătură ਀㄀㐀㠀 搀攀 琀椀渀攀爀椀 瀀攀 挀愀爀攀 猀̀ⴁ椀 愀搀甀挀̀ 渀 挀愁爀̀ 挀愀 瘀攀挀琀漀爀椀 愀椀 猀挀栀椀洀戀̀爁椀椀⸀ 帀愁猀攀  ani după aceea îl dădea pe unul dintre ei afară, pentru că nu apucase să਀ 猀挀栀椀洀戀攀 琀漀愀琀攀 爀攀最甀氀椀氀攀⸀ 㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 䄀爀椀愀氀㬀 挀漀氀漀爀㨀 戀氀愀挀欀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀䘀刀∀㸀刀愀搀甀 伀瀀爀攀愀 开椁 挀攀椀 挀愀 攀氀 渀甀 愀甀 瀀氀攀挀愀琀 开椁 渀挀̀ 氀攀 洀愀椀 愀开琁攀愀瀀琀̀⸁㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀 

    ਀㰀⼀瀀㸀㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀 樀甀猀琀椀昀礀㬀 洀愀爀最椀渀㨀  椀渀  椀渀  瀀琀㬀∀ 挀氀愀猀猀㴀∀礀椀瘀㜀㤀㄀㄀㈀ ㄀㜀㄀䴀猀漀一漀爀洀愀氀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 䄀爀椀愀氀㬀 挀漀氀漀爀㨀 爀攀搀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀䘀刀∀㸀㰀愀 爀攀氀㴀∀渀漀昀漀氀氀漀眀∀ 琀愀爀最攀琀㴀∀开戀氀愀渀欀∀ 栀爀攀昀㴀∀栀琀琀瀀㨀⼀⼀眀眀眀⸀愀搀攀瘀愀爀甀氀⸀爀漀⼀昀椀渀愀渀挀椀愀爀⼀䌀甀开琀攀洀攀氀攀开渀攀昀愀挀甀琀攀ⴀ䈀漀挀开愀渀甀渀琀愀开渀漀甀氀开愀挀漀爀搀开挀甀开䘀䴀䤀开 开㌀㠀㠀㜀㘀㄀㐀 ⸀栀琀洀氀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀挀漀氀漀爀㨀 爀攀搀㬀∀㸀㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㌀∀㸀栀琀琀瀀㨀⼀⼀眀眀眀⸀愀搀攀瘀愀爀甀氀⸀爀漀⼀昀椀渀愀渀挀椀愀爀⼀䌀甀开琀攀洀攀氀攀开渀攀昀愀挀甀琀攀ⴀ䈀漀挀开愀渀甀渀琀愀开渀漀甀氀开愀挀漀爀搀开挀甀开䘀䴀䤀开 开㌀㠀㠀㜀㘀㄀㐀 ⸀栀琀洀氀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀愀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀 

    ਀㰀⼀瀀㸀㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀 樀甀猀琀椀昀礀㬀 洀愀爀最椀渀㨀  椀渀  椀渀  瀀琀㬀∀ 挀氀愀猀猀㴀∀礀椀瘀㜀㤀㄀㄀㈀ ㄀㜀㄀䴀猀漀一漀爀洀愀氀∀㸀㰀戀 猀琀礀氀攀㴀∀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 䄀爀椀愀氀㬀 挀漀氀漀爀㨀 戀氀愀挀欀㬀 昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀 ㄀㐀瀀琀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀䘀刀∀㸀䌀甀 琀攀洀攀氀攀 渀攀昀̀持甀琀攀Ⰰ 䈀漀挀 愀渀甀渀挀́ 渀漀甀氀 愀挀漀爀搀 挀甀 䘀䴀䤀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀戀㸀 

  Autorităţile਀ 渀甀 愀甀 渀搀攀瀀氀椀渀椀琀 渀挀̀ 挀爀椀琀攀爀椀椀氀攀 猀琀爀甀挀琀甀爀愀氀攀 搀椀渀 愀挀琀甀愀氀愀 渀挀攁氀攀最攀爀攀Ⰰ  dar şeful Guvernului spune că discuţiile privind un nou împrumut încep ਀氀愀 ㈀  椀愀渀甀愀爀椀攀⸀ 䰀攀最攀愀 戀甀最攀琀甀氀甀椀 瀀攀 ㈀ ㄀㄀Ⰰ 愀 猀愀氀愀爀椀稀̀爁椀椀 甀渀椀挀攀 开椁 愀  pensiilor, condiţii-cheie în actualul acord cu FMI, nu au intrat încă în਀ 搀攀稀戀愀琀攀爀攀 渀 倀愀爀氀愀洀攀渀琀⸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀琀爀漀渀最㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀 

  Discuţiile਀ 搀椀渀琀爀攀 愀甀琀漀爀椀琀̀持椁氀攀 爀漀洀渀攀 开椁 䘀漀渀搀甀氀 䴀漀渀攀琀愀爀 䤀渀琀攀爀渀愀挀椁漀渀愀氀 ⠀䘀䴀䤀⤀  privind posibilitatea unui nou împrumut vor începe la 20 ianuarie, când ਀搀攀氀攀最愀挀椁愀 䘀䴀䤀 爀攀瘀椀渀攀 氀愀 䈀甀挀甀爀攀开琁椀 Ⰰ 愀渀甀渀挀愁 椀攀爀椀 瀀爀攀洀椀攀爀甀氀 䔀洀椀氀 䈀漀挀 氀愀 甀渀 post de televiziune. ਀㰀⼀瀀㸀㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀 樀甀猀琀椀昀礀㬀 洀愀爀最椀渀㨀  椀渀  椀渀  瀀琀㬀∀ 挀氀愀猀猀㴀∀礀椀瘀㜀㤀㄀㄀㈀ ㄀㜀㄀䴀猀漀一漀爀洀愀氀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 䄀爀椀愀氀㬀 挀漀氀漀爀㨀 戀氀愀挀欀㬀∀㸀㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㌀∀㸀帀攁昀甀氀 Guvernului s-a grăbit să vorbească despre o nouă înţelegere cu ਀昀椀渀愀渀挀愁琀漀爀椀椀 攀砀琀攀爀渀椀Ⰰ 渀 挀漀渀搀椀挀椁椀氀攀 渀 挀愀爀攀 挀爀椀琀攀爀椀椀 猀琀爀甀挀琀甀爀愀氀攀 搀椀渀  actualul acord, ce va expira în martie 2011, nu au fost încă ਀渀搀攀瀀氀椀渀椀琀攀⸀ 䰀攀最攀愀 戀甀最攀琀甀氀甀椀 搀攀 猀琀愀琀 瀀攀 ㈀ ㄀㄀Ⰰ 愀 猀愀氀愀爀椀稀̀爁椀椀 甀渀椀挀攀 开椁 愀  pensiilor nu au intrat încă în dezbatere în Parlament, deşi ele ਀挀漀渀猀琀椀琀甀椀攀 瀀爀攀挀漀渀搀椀挀椁椀 瀀攀渀琀爀甀 瘀椀爀愀爀攀愀 甀爀洀̀琁漀愀爀攀椀 琀爀愀渀开攁 搀攀 愀瀀爀漀砀椀洀愀琀椀瘀  900 de milioane de euro. În urmă cu o lună, însuşi preşedintele Traian ਀䈀̀猁攀猀挀甀 愀瘀攀爀琀椀稀愀 挀̀ 刀漀洀渀椀愀 爀椀猀挀̀ 渀琀爀攀爀甀瀀攀爀攀愀 愀挀漀爀搀甀氀甀椀 挀甀 䘀䴀䤀 搀愀挀̀  Parlamentul nu aprobă cât mai curând cele trei legi.

  În plus, ਀挀漀渀琀爀漀瘀攀爀猀愀琀愀 伀爀搀漀渀愀渀挀愁 愀 挀爀攀搀椀琀攀氀漀爀Ⰰ 搀攀稀戀̀琁甀琀̀ 搀攀 洀愀椀 戀椀渀攀 搀攀 搀漀甀̀ 氀甀渀椀 în Comisia de Buget-Finanţe din਀ 䌀愀洀攀爀愀 䐀攀瀀甀琀愀挀椁氀漀爀Ⰰ 攀猀琀攀 瀀爀攀挀漀渀搀椀挀椁攀 瀀攀渀琀爀甀 愀 瀀爀椀洀椀椀 戀愀渀椀椀 搀攀 氀愀 䘀䴀䤀⸀  Iar amendamentul adus săptămâna trecută de PDL, astfel încât actul ਀渀漀爀洀愀琀椀瘀 猀̀ 渀甀 猀攀 愀瀀氀椀挀攀 开椁 瀀攀渀琀爀甀 挀漀渀琀爀愀挀琀攀氀攀 瘀攀挀栀椀Ⰰ 挀漀洀瀀氀椀挀̀ 开椁 洀愀椀  mult lucrurile. Premierul Emil Boc declara ieri că noul acord cu FMI va ਀昀椀 甀渀甀氀 搀攀 琀椀瀀 瀀爀攀挀愀甀琀Ⰰ 昀̀爁̀ 猀̀ 猀攀 猀琀愀戀椀氀攀愀猀挀̀ 漀 猀甀洀̀ 挀漀渀挀爀攀琀̀⸁☀渀戀猀瀀㬀 㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 䄀爀椀愀氀㬀 挀漀氀漀爀㨀 戀氀愀挀欀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀䤀吀∀㸀㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㌀∀㸀Ḁ丠甀 solicităm bani concreţi, este un acord din acesta preventiv, pentru a ਀攀瘀椀琀愀 搀攀爀愀瀀愀樀攀氀攀 渀 瘀椀椀琀漀爀 愀氀攀 刀漀洀渀椀攀椀 开椁 搀攀 愀 渀甀 挀̀搁攀愀 搀椀渀 渀漀甀 渀  patima populismului", a spus premierul. De asmenea, Băsescu afirma ਀爀攀挀攀渀琀 挀̀ 渀漀甀氀 愀挀漀爀搀 挀甀 昀椀渀愀渀挀愁琀漀爀椀椀 渀甀 瘀愀 瘀椀稀愀 洀瀀爀甀洀甀琀愀爀攀愀 甀渀攀椀 猀甀洀攀  anume, ci va constitui o linie de credit care va fi pusă la dispoziţie ਀渀 挀愀稀甀氀 渀 挀愀爀攀 猀椀琀甀愀挀椁愀 漀 瘀愀 椀洀瀀甀渀攀⸀㰀戀爀㸀㰀戀爀㸀㰀戀㸀䄀挀漀爀搀 挀甀 Fondul, bani de la Comisie
  ਀㰀⼀瀀㸀㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀 樀甀猀琀椀昀礀㬀 洀愀爀最椀渀㨀  椀渀  椀渀  瀀琀㬀∀ 挀氀愀猀猀㴀∀礀椀瘀㜀㤀㄀㄀㈀ ㄀㜀㄀䴀猀漀一漀爀洀愀氀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 䄀爀椀愀氀㬀 挀漀氀漀爀㨀 戀氀愀挀欀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀䤀吀∀㸀㰀戀爀㸀㰀戀爀㸀㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㌀∀㸀䄀渀愀氀椀开琁椀椀 economici sunt însă de părere că România va apela la un acord-preventiv਀ 挀甀 䘀䴀䤀Ⰰ 搀愀爀 瘀愀 挀漀渀琀椀渀甀愀 猀̀ 猀攀 洀瀀爀甀洀甀琀攀 搀攀 氀愀 䌀漀洀椀猀椀愀 䔀甀爀漀瀀攀愀渀̀⸁ 䤀愀爀  asta în condiţiile în care Fondul nu va mai fi dispus să facă o nouă ਀搀攀爀漀最愀爀攀 开椁 猀̀ 瘀椀爀攀稀攀 琀爀愀渀开攁氀攀 搀椀爀攀挀琀 挀̀琁爀攀 戀甀最攀琀甀氀 猀琀愀琀甀氀甀椀Ⰰ 开椁 渀甀  către Banca Naţională. Tot ieri, premierul anunţa că că numărul ਀戀甀最攀琀愀爀椀氀漀爀 搀椀渀 刀漀洀渀椀愀 瘀愀 猀挀̀搁攀愀 猀甀戀 ㄀Ⰰ㈀㤀 洀椀氀椀漀愀渀攀 瀀渀̀ 氀愀 猀昀爀开椁琀甀氀  acestui an şi că Executivul a aprobat normele de aplicare a Legii ਀瀀愀爀琀攀渀攀爀椀愀琀甀氀甀椀 瀀甀戀氀椀挀ⴀ瀀爀椀瘀愀琀⸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀 

    ਀㰀⼀瀀㸀㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀 樀甀猀琀椀昀礀㬀 洀愀爀最椀渀㨀  椀渀  椀渀  瀀琀㬀∀ 挀氀愀猀猀㴀∀礀椀瘀㜀㤀㄀㄀㈀ ㄀㜀㄀䴀猀漀一漀爀洀愀氀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 䄀爀椀愀氀㬀 挀漀氀漀爀㨀 爀攀搀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀䤀吀∀㸀㰀愀 爀攀氀㴀∀渀漀昀漀氀氀漀眀∀ 琀愀爀最攀琀㴀∀开戀氀愀渀欀∀ 栀爀攀昀㴀∀栀琀琀瀀㨀⼀⼀眀眀眀⸀挀漀琀椀搀椀愀渀甀氀⸀爀漀⼀㄀㌀㄀㠀㔀㄀ⴀ唀渀椀瘀攀爀猀椀琀愀琀攀愀ⴀ倀漀氀椀琀攀栀渀椀挀愀ⴀ䈀甀挀甀爀攀猀琀椀ⴀ猀攀ⴀ愀昀氀愀ⴀ椀渀ⴀ吀漀瀀ⴀ㔀 ⴀ椀渀琀攀爀渀愀琀椀漀渀愀氀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀挀漀氀漀爀㨀 爀攀搀㬀∀㸀㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㌀∀㸀栀琀琀瀀㨀⼀⼀眀眀眀⸀挀漀琀椀搀椀愀渀甀氀⸀爀漀⼀㄀㌀㄀㠀㔀㄀ⴀ唀渀椀瘀攀爀猀椀琀愀琀攀愀ⴀ倀漀氀椀琀攀栀渀椀挀愀ⴀ䈀甀挀甀爀攀猀琀椀ⴀ猀攀ⴀ愀昀氀愀ⴀ椀渀ⴀ吀漀瀀ⴀ㔀 ⴀ椀渀琀攀爀渀愀琀椀漀渀愀氀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀愀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀 

    ਀㰀⼀瀀㸀㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀 樀甀猀琀椀昀礀㬀 洀愀爀最椀渀㨀  椀渀  椀渀  瀀琀㬀∀ 挀氀愀猀猀㴀∀礀椀瘀㜀㤀㄀㄀㈀ ㄀㜀㄀䴀猀漀一漀爀洀愀氀∀㸀㰀戀 猀琀礀氀攀㴀∀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 䄀爀椀愀氀㬀 昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀 ㄀㐀瀀琀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀䤀吀∀㸀唀渀椀瘀攀爀猀椀琀愀琀攀愀 倀漀氀椀琀攀栀渀椀挀̀ 䈀甀挀甀爀攀开琁椀 猀攀 愀昀氀̀ 渀 吀漀瀀 㔀  椀渀琀攀爀渀愀挀椁漀渀愀氀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀戀㸀 

  România਀ 愀 昀漀猀琀 琀爀攀挀甀琀̀ 瀀攀 栀愀爀琀愀 挀攀氀漀爀 㔀  搀攀 椀渀猀琀椀琀甀挀椁椀 搀攀 渀瘀̀持́洁渀琀 搀攀  prestigiu din lume. Lucrările de ştiinţă publicate de Universitatea ਀倀漀氀椀琀攀栀渀椀挀̀ 搀椀渀 䈀甀挀甀爀攀开琁椀 愀甀 昀漀猀琀 攀瘀愀氀甀愀琀攀 瀀漀稀椀琀椀瘀 搀攀 愀洀攀爀椀挀愀渀椀椀 挀愀爀攀  deţin baza de date ISI Thomson, singura din lume care adună lucrările ਀瀀甀戀氀椀挀愀琀攀 搀攀 甀渀椀瘀攀爀猀椀琀̀持椁⸀ 㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 䄀爀椀愀氀㬀 挀漀氀漀爀㨀 爀最戀⠀㄀㜀Ⰰ ㄀㜀Ⰰ ㄀㜀⤀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀䘀刀∀㸀츀渀 琀漀瀀 开椁ⴀ愀 挀开琁椀最愀琀 甀渀 氀漀挀 开椁 䤀渀猀琀椀琀甀琀甀氀 搀攀 䘀椀稀椀挀̀ 䄀琀漀洀椀挀̀ 搀攀 氀愀 䴀̀朁甀爀攀氀攀⸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀 

  În਀ 琀漀瀀甀氀 渀琀漀挀洀椀琀 搀攀 愀洀攀爀椀挀愀渀椀Ⰰ 唀渀椀瘀攀爀猀椀琀愀琀攀愀 倀漀氀椀琀攀栀渀椀挀̀ 漀挀甀瀀̀ 搀攀 愀渀甀氀  acesta locul 472. Deşi ne aflăm la coada clasamentului, pasul este unul ਀攀砀琀爀攀洀 搀攀 椀洀瀀漀爀琀愀渀琀 瀀攀渀琀爀甀 渀瘀̀持́洁渀琀甀氀 爀漀洀渀攀猀挀⸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀 

  Criteriile਀ 搀攀 猀攀氀攀挀挀椁攀 挀椁渀 挀漀渀琀 搀攀 渀甀洀̀爁甀氀 搀攀 氀甀挀爀̀爁椀 瀀甀戀氀椀挀愀琀攀 搀攀 瀀爀漀昀攀猀漀爀椀椀  instituţiei, valoarea acestora, dar şi de câte ori pasaje din aceste ਀搀漀挀甀洀攀渀琀攀 愀甀 昀漀猀琀 挀椀琀愀琀攀 渀 愀氀琀攀 氀甀挀爀̀爁椀⸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀 

  "Am਀ 猀琀愀琀 挀攀氀 洀愀椀 戀椀渀攀 氀愀 渀甀洀̀爁甀氀 搀攀 氀甀挀爀̀爁椀⸀ 匀甀渀琀攀洀 漀愀爀攀挀甀洀 挀甀 猀攀洀渀甀氀  Atenţie! în ceea ce priveşte ponderea lucrărilor citate. Există şi o ਀攀砀瀀氀椀挀愀挀椁攀⸀ 츀渀 稀漀渀愀 渀漀愀猀琀爀̀ 猀甀渀琀 洀甀氀琀攀 爀攀瘀椀猀琀攀 䤀匀䤀 挀愀爀攀 渀甀 愀甀 猀甀昀椀挀椀攀渀琀̀ răspândire internaţională să poată fi citate şi de alţi autori", a ਀搀攀挀氀愀爀愀琀 䔀挀愀琀攀爀椀渀愀 䄀搀爀漀渀攀猀挀甀Ⰰ 爀攀挀琀漀爀 唀渀椀瘀攀爀猀椀琀愀琀攀愀 倀漀氀椀琀攀栀渀椀挀̀ 搀椀渀  Bucureşti. ਀㰀⼀瀀㸀㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀 樀甀猀琀椀昀礀㬀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 䄀爀椀愀氀㬀 挀漀氀漀爀㨀 爀最戀⠀㄀㜀Ⰰ ㄀㜀Ⰰ ㄀㜀⤀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀䘀刀∀㸀㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㌀∀㸀倀攀 primele locuri în Topul Internaţional se află Academia de Ştiinţe din ਀䌀栀椀渀愀Ⰰ 䄀甀琀漀爀椀琀愀琀攀愀 瀀攀渀琀爀甀 䌀攀爀挀攀琀愀爀攀 帀琁椀椀渀挀椁昀椀挀̀ 搀椀渀 䘀爀愀渀挀愁Ⰰ 䄀挀愀搀攀洀椀愀 搀攀  Ştiinţe din Rusia şi pe locul 4 Universitatea Harvard. ਀㰀⼀瀀㸀㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀 樀甀猀琀椀昀礀㬀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 䄀爀椀愀氀㬀 挀漀氀漀爀㨀 爀最戀⠀㄀㜀Ⰰ ㄀㜀Ⰰ ㄀㜀⤀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀䘀刀∀㸀㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㌀∀㸀刀攀挀甀渀漀愀开琁攀爀攀愀 la nivel mondial a unei şcoli româneşti este un pas extrem de ਀椀洀瀀漀爀琀愀渀琀⸀ 帀椁 氀 瀀漀愀琀攀 洀甀氀挀甁洀椀 挀栀椀愀爀 开椁 瀀攀 开攁昀甀氀 猀琀愀琀甀氀甀椀 挀愀爀攀 开椁  exprima dezamăgirea la începutul anului cu privire la necompetitivitatea਀ 猀椀猀琀攀洀甀氀甀椀 搀攀 渀瘀̀持́洁渀琀甀氀 爀漀洀渀攀猀挀⸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀 

  "Cred਀ 挀̀ 琀爀攀戀甀椀攀 猀̀ 瀀氀攀挀̀洁 搀攀 氀愀 爀攀愀氀椀琀愀琀攀⸀ 䤀愀爀 爀攀愀氀椀琀愀琀攀愀 攀猀琀攀 挀̀ 猀椀猀琀攀洀甀氀  de educaţie din România este unul din cele mai slabe din Europa. Nu avem਀ 渀椀挀椀 漀 甀渀椀瘀攀爀猀椀琀愀琀攀 渀 瀀爀椀洀攀氀攀 㔀  搀椀渀 氀甀洀攀∀Ⰰ 搀攀挀氀愀爀愀 吀爀愀椀愀渀 䈀̀猁攀猀挀甀 渀 luna martie. ਀㰀⼀瀀㸀㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀 樀甀猀琀椀昀礀㬀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 䄀爀椀愀氀㬀 挀漀氀漀爀㨀 爀最戀⠀㄀㜀Ⰰ ㄀㜀Ⰰ ㄀㜀⤀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀䤀吀∀㸀㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㌀∀㸀∀倀爀攀开攁搀椀渀琀攀氀攀 are consilieri şi eu cred că preşedintelui trebuie să i se spună ਀爀攀愀氀椀琀愀琀攀愀 愀开愁 挀甀洀 攀猀琀攀⸀ 一甀 挀爀攀搀 挀̀ 琀爀攀戀甀椀攀 猀̀ 瀀甀渀攀洀 瀀攀 琀漀挀椁 渀 愀挀攀攀愀开椁  grămadă", a declarat Ecaterina Andronescu. ਀㰀⼀瀀㸀㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀 樀甀猀琀椀昀礀㬀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 䄀爀椀愀氀㬀 挀漀氀漀爀㨀 爀最戀⠀㄀㜀Ⰰ ㄀㜀Ⰰ ㄀㜀⤀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀䤀吀∀㸀㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㌀∀㸀伀 altă instituţie de învăţământ din România, Universitatea din Bucureşti,਀ 猀攀 愀昀氀̀ 渀琀爀ⴀ甀渀 愀氀琀 琀漀瀀 㔀  愀氀 开持漀氀椀氀漀爀 搀椀渀 氀甀洀攀 开椁 琀漀琀 氀愀 挀漀愀搀̀⸁  Clasamentul nu este însă cel oficial şi a fost realizat de o companie ਀瀀爀椀瘀愀琀̀ 瀀攀渀琀爀甀 吀栀攀 吀椀洀攀猀⸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀 

  http://www.cronicaromana.ro/index.php?art=111458 ਀㰀⼀瀀㸀㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀 樀甀猀琀椀昀礀㬀 洀愀爀最椀渀㨀  椀渀  椀渀  瀀琀㬀∀ 挀氀愀猀猀㴀∀礀椀瘀㜀㤀㄀㄀㈀ ㄀㜀㄀䴀猀漀一漀爀洀愀氀∀㸀㰀戀 猀琀礀氀攀㴀∀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 䄀爀椀愀氀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀䤀吀∀㸀㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㌀∀㸀☀渀戀猀瀀㬀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀戀㸀 

  Legea salarizarii unitare, intampinata cu o noua motiune de cenzura

  ਀㰀⼀瀀㸀㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀 樀甀猀琀椀昀礀㬀 洀愀爀最椀渀㨀  椀渀  椀渀  瀀琀㬀∀ 挀氀愀猀猀㴀∀礀椀瘀㜀㤀㄀㄀㈀ ㄀㜀㄀䴀猀漀一漀爀洀愀氀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 䄀爀椀愀氀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀䤀吀∀㸀㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㌀∀㸀䰀攀最攀愀 privind sistemul unitar de pensii va fi dezbatuta astazi in plenul ਀䌀愀洀攀爀攀椀 䐀攀瀀甀琀愀琀椀氀漀爀Ⰰ 甀爀洀愀渀搀 挀愀 洀愀椀渀攀 猀愀 昀椀攀 猀甀瀀甀猀愀 氀愀 瘀漀琀Ⰰ 愀 愀渀甀渀琀愀琀  secretarul Sever Voinescu. Aceasta decizie a fost luata dupa ce Biroul ਀瀀攀爀洀愀渀攀渀琀 愀氀 䌀愀洀攀爀攀椀 䐀攀瀀甀琀愀琀椀氀漀爀 愀 愀渀愀氀椀稀愀琀 猀挀爀椀猀漀愀爀攀愀 瀀爀攀猀攀搀椀渀琀攀氀甀椀  Traian Basescu cu privire la adoptarea urgenta a legilor privind ਀猀椀猀琀攀洀甀氀 甀渀椀琀愀爀 搀攀 瀀攀渀猀椀椀Ⰰ 猀愀氀愀爀椀稀愀爀攀愀 甀渀椀琀愀爀愀Ⰰ 戀甀最攀琀甀氀 搀攀 猀琀愀琀 猀椀  Ordonanta 50 privind creditele bancare. In acest context, potrivit lui ਀嘀漀椀渀攀猀挀甀Ⰰ 挀漀渀搀甀挀攀爀攀愀 䌀愀洀攀爀攀椀 愀 猀漀氀椀挀椀琀愀琀 䌀漀洀椀猀椀攀椀 搀攀 戀甀最攀琀ⴀ昀椀渀愀渀琀攀 猀愀  grabeasca adoptarea raportului privind OUG 50/2010.
  Seful statului ਀氀攀ⴀ愀 琀爀愀渀猀洀椀猀 瀀攀 ㌀  渀漀椀攀洀戀爀椀攀 瀀爀攀猀攀搀椀渀琀椀氀漀爀 匀攀渀愀琀甀氀甀椀 猀椀 䌀愀洀攀爀攀椀  Deputatilor, Mircea Geoana si Roberta Anastase, o scrisoare in care a ਀爀攀椀渀渀漀椀琀 愀瀀攀氀甀氀 氀愀 爀攀猀瀀漀渀猀愀戀椀氀椀琀愀琀攀 愀搀爀攀猀愀琀 倀愀爀氀愀洀攀渀琀甀氀甀椀 瀀攀
  9 noiembrie, solicitand adoptarea cat mai urgenta a legilor privind਀ 猀愀氀愀爀椀稀愀爀攀愀 甀渀椀琀愀爀愀Ⰰ 瀀攀渀猀椀椀氀攀 瀀甀戀氀椀挀攀Ⰰ 戀甀最攀琀甀氀 搀攀 猀琀愀琀 猀椀 伀爀搀漀渀愀渀琀愀  50/2010. Departamentele PSD au finalizat textul motiunii de cenzura a ਀猀漀挀椀愀氀ⴀ搀攀洀漀挀爀愀琀椀氀漀爀 瀀攀 䰀攀最攀愀 猀愀氀愀爀椀稀愀爀椀椀Ⰰ 甀爀洀愀渀搀 挀愀 䈀椀爀漀甀氀 倀攀爀洀愀渀攀渀琀  National al formatiunii sa il analizeze in sedinta de astazi si sa ਀猀琀愀戀椀氀攀愀猀挀愀 搀愀琀愀 搀攀瀀甀渀攀爀椀椀 氀甀椀 椀渀 倀愀爀氀愀洀攀渀琀⸀ 㰀戀爀㸀䌀甀 琀漀愀琀攀 愀挀攀猀琀攀愀Ⰰ  purtatorul de cuvant al PSD, deputatul Radu Moldovan, admite ca sansele ਀洀漀琀椀甀渀椀椀 搀攀 挀攀渀稀甀爀愀 瀀攀 挀愀爀攀 瀀愀爀琀椀搀甀氀 猀愀甀 漀 瘀愀 搀攀瀀甀渀攀 搀甀瀀愀 挀攀 最甀瘀攀爀渀甀氀  isi va angaja raspunderea pe legile salarizarii sunt “destul de slabe”. ਀䐀攀瀀甀琀愀琀甀氀 倀匀䐀 挀漀渀猀椀搀攀爀愀Ⰰ 椀渀猀愀Ⰰ 挀愀 漀 愀猀琀昀攀氀 搀攀 洀漀琀椀甀渀攀 搀攀 挀攀渀稀甀爀愀 猀攀  impune, deoarece cresterea cu 15% a salariilor bugetarilor nu este una ਀爀攀愀氀愀⸀ 倀甀爀琀愀琀漀爀甀氀 搀攀 挀甀瘀愀渀琀 愀氀 倀匀䐀 猀瀀甀渀攀 挀愀Ⰰ 搀愀挀愀 瀀愀爀氀愀洀攀渀琀愀爀椀椀 倀䐀䰀 愀爀  fi lasati sa voteze, motiunea are sanse sa treaca. In cazul in care ਀洀漀琀椀甀渀攀愀 搀攀 挀攀渀稀甀爀愀 渀甀 瘀愀 愀瘀攀愀 猀漀爀琀椀 搀攀 椀稀戀愀渀搀愀Ⰰ 倀匀䐀 瘀愀 ataca la Curtea Constitutionala cele doua legi privind salarizarea ਀甀渀椀琀愀爀愀 椀渀 猀椀猀琀攀洀甀氀 戀甀最攀琀愀爀⸀ ᰀ䐠愀挀愀 渀甀 瘀漀洀 爀攀甀猀椀 猀愀 愀搀甀渀愀洀 瘀漀琀甀爀椀氀攀  necesare, mai avem si posibilitatea atacarii acestei legi la Curtea ਀䌀漀渀猀琀椀琀甀琀椀漀渀愀氀愀 猀椀 猀甀渀琀 挀甀爀椀漀猀 搀愀挀愀 椀愀爀愀猀椀 䌀甀爀琀攀愀 䌀漀渀猀琀椀琀甀琀椀漀渀愀氀愀Ⰰ  politic, va vota cu 5 la 4 in favoarea legalitatii, in conditiile in ਀挀愀爀攀 愀渀甀氀 愀挀攀猀琀愀Ⰰ 椀渀 瀀爀椀洀愀瘀愀爀愀Ⰰ 愀 瀀爀攀挀椀稀愀琀 昀漀愀爀琀攀 挀氀愀爀 挀愀 搀椀洀椀渀甀愀爀攀愀  salariilor o considera constitutionala pentru ca este pe durata ਀氀椀洀椀琀愀琀愀⸀ 匀椀 猀攀 愀瀀爀漀瀀椀攀 琀攀爀洀攀渀甀氀Ⰰ ㌀㄀ 搀攀挀攀洀戀爀椀攀 ㈀ ㄀ ᴀ†Ⰰ 愀 搀攀挀氀愀爀愀琀 刀愀搀甀  Moldovan. Pe de alta parte, liderul liberal, Crin Antonescu, a afirmat ਀椀渀挀愀 搀攀 氀愀 椀渀挀攀瀀甀琀甀氀 猀愀瀀琀愀洀愀渀椀椀 琀爀攀挀甀琀攀Ⰰ 挀愀 liberalii au pregatit textul motiunii de cenzura pe legea salarizarii. ਀倀一䰀 椀渀琀攀渀琀椀漀渀攀愀稀愀 猀愀 搀攀瀀甀渀愀 洀漀琀椀甀渀攀愀 搀攀 挀攀渀稀甀爀愀 椀洀攀搀椀愀琀 挀攀 䜀甀瘀攀爀渀甀氀 椀猀椀  va asuma raspunderea pe aceasta lege in Parlament, in conditiile in care਀ 猀椀 倀匀䐀 攀猀琀攀 搀攀 愀挀漀爀搀 挀甀 搀攀洀攀爀猀甀氀 倀一䰀⸀ 㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀 

    ਀㰀⼀瀀㸀㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀 樀甀猀琀椀昀礀㬀 洀愀爀最椀渀㨀  椀渀  椀渀  瀀琀㬀∀ 挀氀愀猀猀㴀∀礀椀瘀㜀㤀㄀㄀㈀ ㄀㜀㄀䴀猀漀一漀爀洀愀氀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 䄀爀椀愀氀㬀 挀漀氀漀爀㨀 爀攀搀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀䤀吀∀㸀㰀愀 爀攀氀㴀∀渀漀昀漀氀氀漀眀∀ 琀愀爀最攀琀㴀∀开戀氀愀渀欀∀ 栀爀攀昀㴀∀栀琀琀瀀㨀⼀⼀眀眀眀⸀挀爀漀渀椀挀愀爀漀洀愀渀愀⸀爀漀⼀椀渀搀攀砀⸀瀀栀瀀㼀愀爀琀㴀㄀㄀㄀㐀㘀 ∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀挀漀氀漀爀㨀 爀攀搀㬀∀㸀㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㌀∀㸀栀琀琀瀀㨀⼀⼀眀眀眀⸀挀爀漀渀椀挀愀爀漀洀愀渀愀⸀爀漀⼀椀渀搀攀砀⸀瀀栀瀀㼀愀爀琀㴀㄀㄀㄀㐀㘀 㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀愀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀 

  Legea Pensiilor, contestata la CCR ਀㰀⼀瀀㸀㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀 樀甀猀琀椀昀礀㬀 洀愀爀最椀渀㨀  椀渀  椀渀  瀀琀㬀∀ 挀氀愀猀猀㴀∀礀椀瘀㜀㤀㄀㄀㈀ ㄀㜀㄀䴀猀漀一漀爀洀愀氀∀㸀㰀猀琀爀漀渀最㸀㰀昀漀渀琀 挀漀氀漀爀㴀∀⌀㄀㤀㘀愀愀㐀∀㸀㰀猀瀀愀渀 挀氀愀猀猀㴀∀礀椀瘀㜀㤀㄀㄀㈀ ㄀㜀㄀琀椀琀氀甀㄀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 䄀爀椀愀氀㬀 昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀 ㄀㐀瀀琀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀䤀吀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀∀㸀☀渀戀猀瀀㬀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 䄀爀椀愀氀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀䤀吀∀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀琀爀漀渀最㸀 

  Partidul਀ 匀漀挀椀愀氀 䐀攀洀漀挀爀愀琀 ⠀倀匀䐀⤀ 愀 搀攀瀀甀猀 氀愀 猀昀愀爀猀椀琀甀氀 猀愀瀀琀愀洀愀渀椀椀 漀 挀漀渀琀攀猀琀愀琀椀攀 氀愀  Curtea Constitutionala pe Legea Pensiilor, a declarat pentru Agerpres, ਀瀀甀爀琀愀琀漀爀甀氀 搀攀 挀甀瘀愀渀琀 愀氀 瀀愀爀琀椀搀甀氀甀椀Ⰰ 刀愀搀甀 䴀漀氀搀漀瘀愀渀⸀ 倀漀琀爀椀瘀椀琀 愀挀攀猀琀甀椀愀Ⰰ  sesizarea se fundamenteaza pe doua motive: unul pe procedura prin care ਀猀攀 椀渀瘀漀挀愀 昀愀瀀琀甀氀 挀愀 瀀爀攀猀攀搀椀渀琀攀氀攀 䌀愀洀攀爀攀椀 䐀攀瀀甀琀愀琀椀氀漀爀Ⰰ 刀漀戀攀爀琀愀 䄀渀愀猀琀愀猀攀Ⰰ 愀 supus la vot in plen nu numai cererea de reexaminare a Legii Pensiilor ਀琀爀愀渀猀洀椀猀愀 搀攀 瀀爀攀猀攀搀椀渀琀攀氀攀 吀爀愀椀愀渀 䈀愀猀攀猀挀甀 挀愀琀 猀椀 䰀攀最攀愀 椀渀 椀渀琀攀最爀愀氀椀琀愀琀攀愀  ei, “ceea ce nu trebuia”.
  “A doua motivatie a sesizarii PSD o ਀爀攀瀀爀攀稀椀渀琀愀 搀椀猀挀爀椀洀椀渀愀爀攀愀Ⰰ 瀀攀渀琀爀甀 挀愀 爀攀搀甀挀愀渀搀甀ⴀ猀攀 瘀愀爀猀琀愀 搀攀 瀀攀渀猀椀漀渀愀爀攀 氀愀 femei la 63 de ani, fata de 65 cum era legea initiala, ar fi trebuit sa਀ 猀攀 洀漀搀椀昀椀挀攀 猀椀 anexa in care este prevazut stagiul de contributie”, a mai spus ਀䴀漀氀搀漀瘀愀渀⸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀 

    ਀㰀⼀瀀㸀㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀 樀甀猀琀椀昀礀㬀 洀愀爀最椀渀㨀  椀渀  椀渀  瀀琀㬀∀ 挀氀愀猀猀㴀∀礀椀瘀㜀㤀㄀㄀㈀ ㄀㜀㄀䴀猀漀一漀爀洀愀氀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 䄀爀椀愀氀㬀 挀漀氀漀爀㨀 爀攀搀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀䤀吀∀㸀㰀愀 爀攀氀㴀∀渀漀昀漀氀氀漀眀∀ 琀愀爀最攀琀㴀∀开戀氀愀渀欀∀ 栀爀攀昀㴀∀栀琀琀瀀㨀⼀⼀眀眀眀⸀挀甀爀攀渀琀甀氀⸀爀漀⼀㈀ ㄀ ⼀椀渀搀攀砀⸀瀀栀瀀⼀㈀ ㄀ ㄀㈀㄀㌀㔀㈀㔀㈀㔀⼀䔀挀漀渀漀洀椀挀ⴀ昀椀渀愀渀挀椀愀爀⼀䐀椀猀挀甀琀椀椀氀攀ⴀ瀀攀渀琀爀甀ⴀ甀渀ⴀ渀漀甀ⴀ愀挀漀爀搀ⴀ挀甀ⴀ䘀䴀䤀ⴀ椀渀挀攀瀀ⴀ瀀攀ⴀ㈀ ⴀ椀愀渀甀愀爀椀攀⸀栀琀洀氀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀挀漀氀漀爀㨀 爀攀搀㬀∀㸀㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㌀∀㸀栀琀琀瀀㨀⼀⼀眀眀眀⸀挀甀爀攀渀琀甀氀⸀爀漀⼀㈀ ㄀ ⼀椀渀搀攀砀⸀瀀栀瀀⼀㈀ ㄀ ㄀㈀㄀㌀㔀㈀㔀㈀㔀⼀䔀挀漀渀漀洀椀挀ⴀ昀椀渀愀渀挀椀愀爀⼀䐀椀猀挀甀琀椀椀氀攀ⴀ瀀攀渀琀爀甀ⴀ甀渀ⴀ渀漀甀ⴀ愀挀漀爀搀ⴀ挀甀ⴀ䘀䴀䤀ⴀ椀渀挀攀瀀ⴀ瀀攀ⴀ㈀ ⴀ椀愀渀甀愀爀椀攀⸀栀琀洀氀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀愀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀 

    ਀㰀⼀瀀㸀㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀 樀甀猀琀椀昀礀㬀 洀愀爀最椀渀㨀  椀渀  椀渀  瀀琀㬀∀ 挀氀愀猀猀㴀∀礀椀瘀㜀㤀㄀㄀㈀ ㄀㜀㄀䴀猀漀一漀爀洀愀氀∀㸀㰀戀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 䄀爀椀愀氀㬀 昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀 ㄀㘀瀀琀㬀∀㸀䐀椀猀挀甀挀椁椀氀攀 瀀攀渀琀爀甀 甀渀 渀漀甀 愀挀漀爀搀 挀甀 䘀䴀䤀 渀挀攀瀀 瀀攀 ㈀  椀愀渀甀愀爀椀攀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀戀㸀 

    ਀㰀⼀瀀㸀㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀 樀甀猀琀椀昀礀㬀 洀愀爀最椀渀㨀  椀渀  椀渀  瀀琀㬀∀ 挀氀愀猀猀㴀∀礀椀瘀㜀㤀㄀㄀㈀ ㄀㜀㄀䴀猀漀一漀爀洀愀氀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 䄀爀椀愀氀㬀∀㸀㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㌀∀㸀䐀椀猀挀甀挀椁椀氀攀 dintre autorităţile romåne şi Fondul Monetar Internaţional privind ਀瀀漀猀椀戀椀氀椀琀愀琀攀愀 甀渀甀椀 渀漀甀 洀瀀爀甀洀甀琀 渀挀攀瀀 氀愀 ㈀  椀愀渀甀愀爀椀攀Ⰰ 挀渀搀 搀攀氀攀最愀挀椁愀 䘀䴀䤀 revine la Bucureşti , opinia actuală fiind că Romånia ar putea avea ਀渀攀瘀漀椀攀 搀攀 甀渀 愀挀漀爀搀ⴀ挀愀搀爀甀Ⰰ 昀̀爁̀ 漀 猀甀洀̀ 挀漀渀挀爀攀琀̀Ⰱ 愀 搀攀挀氀愀爀愀琀Ⰰ 椀攀爀椀Ⰰ  premierul Emil Boc.
  „Începånd cu 20 ianuarie, cånd, cel mai probabil,਀ 搀攀氀攀最愀挀椁愀 䌀漀洀椀猀椀攀椀 䔀甀爀漀瀀攀渀攀 开椁 愀 䘀䴀䤀 猀攀 瘀愀 渀琀漀愀爀挀攀 渀 刀漀洀渀椀愀Ⰰ 瘀漀洀  discuta despre posibilitatea unui nou împrumut şi, în cadrul acelor ਀搀椀猀挀甀挀椁椀Ⰰ 瘀漀洀 攀瘀愀氀甀愀 愀氀琀攀爀渀愀琀椀瘀攀氀攀 瀀漀猀椀戀椀氀攀⸀ 倀甀渀挀琀甀氀 搀攀 瘀攀搀攀爀攀Ⰰ  deocamdată, pe care îl avem este acela că Romånia ar putea avea nevoie ਀搀攀 甀渀 愀挀漀爀搀 昀̀爁̀ 猀甀洀̀ 搀攀 戀愀渀椀 挀漀渀挀爀攀琀̀Ⰱ 搀漀愀爀 甀渀 愀挀漀爀搀ⴀ挀愀搀爀甀Ⰰ 瀀攀渀琀爀甀 愀  preveni populismele în viitor ale਀ 瀀漀氀椀琀椀挀椀攀渀椀氀漀爀ᰀⰠ 愀 猀瀀甀猀 䈀漀挀Ⰰ 氀愀 漀 攀洀椀猀椀甀渀攀 吀嘀⸀㰀戀爀㸀倀漀琀爀椀瘀椀琀 瀀爀攀洀椀攀爀甀氀甀椀Ⰰ 瀀渀̀ 渀 瀀爀攀稀攀渀琀Ⰰ 渀甀 猀ⴀ愀 搀椀猀挀甀琀愀琀 挀甀 䘀䴀䤀 搀攀猀瀀爀攀 渀椀挀椀甀渀 昀攀氀 搀攀 猀甀洀̀ 愀昀攀爀攀渀琀̀ 愀挀攀猀琀甀椀 瀀漀猀椀戀椀氀 瘀椀椀琀漀爀 愀挀漀爀搀⸀㰀戀爀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 䄀爀椀愀氀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀䤀吀∀㸀㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㌀∀㸀Ḁ丠甀 solicităm bani concreţi, este un acord din acesta preventiv, pentru a ਀攀瘀椀琀愀 搀攀爀愀瀀愀樀攀氀攀 渀 瘀椀椀琀漀爀 愀氀攀 刀漀洀渀椀攀椀 开椁 搀攀 愀 渀甀 挀̀搁攀愀 搀椀渀 渀漀甀 渀  patima populismului. Nu am discutat despre niciun fel de sumă şi, repet,਀ 愀挀攀猀琀 愀挀漀爀搀 攀猀琀攀 甀渀甀氀 瀀爀攀瘀攀渀琀椀瘀㨀 渀 挀愀稀甀氀 渀 挀愀爀攀 瘀愀 昀椀 渀攀瘀漀椀攀Ⰰ 猀̀  putem apela. Dar scopul principal al viitorului acord, dacă se va ਀渀挀栀攀椀愀Ⰰ 瀀攀渀琀爀甀 挀̀ 愀挀攀愀猀琀̀ 搀攀挀椀稀椀攀 渀甀 愀 昀漀猀琀 氀甀愀琀̀ 渀挀̀ 渀 琀漀琀愀氀椀琀愀琀攀Ⰰ  va fi scopul preventiv şi de a evita ca în plan intern să se mai ia ਀搀攀挀椀稀椀椀 挀漀渀琀爀愀爀攀 椀渀琀攀爀攀猀攀氀漀爀 挀́爁椀椀Ⰰ 搀椀渀 瀀甀渀挀琀 搀攀 瘀攀搀攀爀攀 攀挀漀渀漀洀椀挀ᰀⰠ 愀  spus Boc.

  Disponibilizările਀ 挀漀渀琀椀渀甀̀㰁⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀猀琀爀漀渀最㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀 


  Premierul਀ 愀 搀攀挀氀愀爀愀琀 挀̀ 渀甀洀̀爁甀氀 戀甀最攀琀愀爀椀氀漀爀 搀椀渀 刀漀洀渀椀愀 瘀愀 猀挀̀搁攀愀 猀甀戀 ㄀Ⰰ㈀㤀  milioane pånă la sfårşitul acestui an, procedurile de disponibilizare ਀昀椀椀渀搀 渀挀̀ 渀 搀攀爀甀氀愀爀攀 开椁 甀爀洀渀搀 猀̀ 挀漀渀琀椀渀甀攀 开椁 愀渀甀氀 瘀椀椀琀漀爀⸀ 䔀氀 愀  amintit totodată, că toţi cei 1,29 milioane bugetari vor beneficia de o ਀挀爀攀开琁攀爀攀 猀愀氀愀爀椀愀氀̀ 搀攀 ㄀㔀─Ⰰ 渀挀攀瀀渀搀 挀甀 ㄀ 椀愀渀甀愀爀椀攀 ㈀ ㄀㄀⸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀 

  Întrebat਀ 挀甀洀 猀攀 瘀愀 愀樀甀渀最攀 氀愀 愀挀攀愀猀琀̀ 挀爀攀开琁攀爀攀 猀愀氀愀爀椀愀氀̀ 搀愀挀̀ 昀漀渀搀甀氀 搀攀 猀愀氀愀爀椀椀  pentru 2011 este mai mic decåt anul acesta, premierul a arătat că măsura਀ 攀猀琀攀 瀀漀猀椀戀椀氀̀ 甀爀洀愀爀攀 愀 爀攀搀甀挀攀爀椀椀 渀甀洀̀爁甀氀甀椀 搀攀 愀渀最愀樀愀挀椁 搀椀渀 猀攀挀琀漀爀甀氀  public.
  „Pentru că਀ 渀甀 洀愀椀 愀瘀攀洀 ㄀⸀㌀㠀 ⸀  ⴀ㄀⸀㌀㜀 ⸀   搀攀 戀甀最攀琀愀爀椀Ⰰ 猀甀渀琀 ㄀⸀㈀㤀 ⸀   搀攀  bugetari. Noi am luat decizii pe parcursul verii care au vizat ਀搀椀猀瀀漀渀椀戀椀氀椀稀愀爀攀愀 甀渀甀椀 渀甀洀̀爁 椀洀瀀漀爀琀愀渀琀 搀攀 戀甀最攀琀愀爀椀Ⰰ 愀挀攀猀琀攀 瀀爀漀挀攀搀甀爀椀 猀甀渀琀 încă în derulare şi o parte dintre ele se vor prelungi şi în anul 2011,਀ 瀀攀渀琀爀甀 挀̀Ⰱ 氀攀最愀氀Ⰰ 攀琀愀瀀攀氀攀 搀攀 瀀爀攀愀瘀椀稀Ⰰ 搀攀 渀攀最漀挀椀攀爀攀Ⰰ 搀攀 搀椀猀瀀漀渀椀戀椀氀椀稀愀爀攀  presupun aceste etape, perioade mai lungi de timp. În 30 octombrie erau ਀㄀⸀㈀㤀 ⸀   搀攀 戀甀最攀琀愀爀椀⸀ 匀甀渀琀 挀漀渀瘀椀渀猀 挀̀ 瀀渀̀ 氀愀 猀昀爀开椁琀甀氀 愀渀甀氀甀椀Ⰰ cånd aceste etape se vor derula în continuare, vom ajunge sub 1.290.000਀ 搀攀 戀甀最攀琀愀爀椀Ⰰ 搀攀 愀挀攀攀愀 戀甀最攀琀甀氀 攀猀琀攀 挀爀漀椀琀 瀀攀渀琀爀甀 ㄀⸀㈀㤀 ⸀   搀攀 戀甀最攀琀愀爀椀ᰀⰠ a spus Boc.
  ਀㰀⼀瀀㸀㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀 樀甀猀琀椀昀礀㬀 洀愀爀最椀渀㨀  椀渀  椀渀  瀀琀㬀∀ 挀氀愀猀猀㴀∀礀椀瘀㜀㤀㄀㄀㈀ ㄀㜀㄀䴀猀漀一漀爀洀愀氀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 䄀爀椀愀氀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀䘀刀∀㸀㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㌀∀㸀☀渀戀猀瀀㬀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀 

  http://www.curierulnational.ro/Specializat/2010-12-13/Codul+Fiscal+aduce+noi+taxe+si+accize+mai+mari+ ਀㰀⼀瀀㸀㰀栀㄀ 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀 樀甀猀琀椀昀礀㬀 洀愀爀最椀渀㨀 愀甀琀漀  椀渀㬀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 䄀爀椀愀氀㬀 昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀 ㄀㐀瀀琀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀䤀吀∀㸀䌀漀搀甀氀 䘀椀猀挀愀氀 愀搀甀挀攀 渀漀椀 琀愀砀攀 开椁 愀挀挀椀稀攀 洀愀椀 洀愀爀椀 㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀栀㄀㸀 

  România਀ 愀 戀̀琁甀琀 渀 ㈀ ㄀  爀攀挀漀爀搀甀氀 挀攀氀漀爀 洀愀椀 洀甀氀琀攀 洀漀搀昀椀昀椀挀̀爁椀 昀椀猀挀愀氀攀 昀̀持甀琀攀  într-un singur an. Codul Fiscal a fost modificat de 10 ori de la ਀渀挀攀瀀甀琀甀氀 愀渀甀氀甀椀 瀀渀̀ 渀 瀀爀攀稀攀渀琀Ⰰ 椀愀爀 渀 琀漀琀愀氀Ⰰ 搀攀 挀渀搀 愀 昀漀猀琀 瀀甀戀氀椀挀愀琀  pentru prima dată, la sfârşitul anului 2003 şi până în prezent, Codul ਀䘀椀猀挀愀氀 愀 昀漀猀琀 洀漀搀椀昀椀挀愀琀 搀攀 愀瀀爀漀愀瀀攀 㔀  搀攀 漀爀椀Ⰰ 瀀爀椀渀 漀爀搀漀渀愀渀挀攁 搀攀 甀爀最攀渀挀́Ⰱ hotărâri, legi şi norme. Astfel, potrivit ultimei variante de a ਀洀漀搀椀昀椀挀愀 渀挀̀ 漀 搀愀琀̀ 䌀漀搀甀氀 䘀椀猀挀愀氀Ⰰ 瘀漀洀 搀愀 洀愀椀 洀甀氀挀椁 戀愀渀椀 瀀攀 挀椁最̀爁椀 氀愀  anul, cafeaua nu se va scumpi, în schimb, se introduce taxa de intrare ਀氀愀 挀愀稀椀渀漀甀 开椁 猀攀 攀氀椀洀椀渀̀ 椀洀瀀漀稀椀琀甀氀 瀀攀 挀开琁椀最甀爀椀氀攀 爀攀愀氀椀稀愀琀攀 搀椀渀 樀漀挀甀爀椀氀攀 de noroc. Preţurile unor produse accizabile, precum ţigările şi unele ਀瀀爀漀搀甀猀攀 攀渀攀爀最攀琀椀挀攀Ⰰ 猀ⴀ愀爀 瀀甀琀攀愀 洀愀樀漀爀愀 渀挀攀瀀渀搀 搀攀 愀渀甀氀 viitor, din cauza majorării accizelor începând cu 1 ianuarie, potrivit ਀甀渀甀椀 瀀爀漀椀攀挀琀 搀攀 漀爀搀漀渀愀渀挀́ 瀀爀椀瘀椀渀搀 洀漀搀椀昀椀挀愀爀攀愀 䌀漀搀甀氀甀椀 䘀椀猀挀愀氀⸀ 䄀猀琀昀攀氀Ⰰ  până la 31 decembrie 2017, trebuie atins nivelul de acciză pentru ਀挀椁最愀爀愀琀攀 搀攀 洀椀渀椀洀甀洀 㤀  搀攀 攀甀爀漀⼀㄀⸀   搀攀 挀椁最愀爀愀琀攀Ⰰ 椀渀搀椀昀攀爀攀渀琀 搀攀 圀䄀倀  (Weighted average price - preţul mediu în funcţie de greutate), se arată਀ 渀 瀀爀漀椀攀挀琀⸀ 䄀挀挀椀稀愀 琀漀琀愀氀̀ 渀琀爀攀 ㄀ 椀愀渀甀愀爀椀攀 ⴀ ㄀ 椀甀氀椀攀 ㈀ ㄀㄀ 瘀愀 昀椀 搀攀  76,60 euro/1.000 ţigarete, urmând a creşte la 79,19 euro în 2012 şi ਀㠀㄀Ⰰ㜀㠀 搀攀 攀甀爀漀 渀 ㈀ ㄀㌀⸀ 츀渀 ㈀ ㄀㜀Ⰰ 愀挀挀椀稀愀 琀漀琀愀氀̀ 愀爀 琀爀攀戀甀椀 猀̀ 昀椀攀 搀攀 㤀㈀Ⰰ㄀㐀  euro/1.000 ţigarete.
  Mai mult, şi accizele pentru combustibili vor fi਀ 洀愀樀漀爀愀琀攀 搀攀 氀愀 ㄀ 椀愀渀甀愀爀椀攀 ㈀ ㄀㄀Ⰰ 挀攀攀愀 挀攀 愀爀 瀀甀琀攀愀 挀漀渀搀甀挀攀 氀愀 渀漀椀  creşteri de preţuri pentru aceste produse. Astfel, acciza pentru benzina਀ 昀̀爁̀ 瀀氀甀洀戀 瘀愀 挀爀攀开琁攀 搀攀 氀愀 ㄀ 椀愀渀甀愀爀椀攀 挀甀 ㄀㔀 攀甀爀漀 瀀攀 琀漀渀̀Ⰱ 爀攀猀瀀攀挀琀椀瘀 搀攀  la 452 de euro/1.000 litri la 467 euro/1.000 de litri. Pentru motorină, ਀愀挀挀椀稀攀氀攀 瘀漀爀 甀爀挀愀 挀甀 ㄀㄀ euro pe tonă, de la 347 de euro/1.000 de litri la 358 euro/1.000 de ਀氀椀琀爀椀⸀ 츀渀 渀漀琀愀 搀攀 昀甀渀搀愀洀攀渀琀愀爀攀 愀 瀀爀漀椀攀挀琀甀氀甀椀 猀攀 愀爀愀琀̀ 挀̀ 愀挀攀愀猀琀̀  majorare s-ar putea vedea anul viitor într-o posibilă creştere a ਀瀀爀攀挀甁爀椀氀漀爀 搀攀 瘀渀稀愀爀攀 瀀攀渀琀爀甀 愀渀甀洀椀琀攀 瀀爀漀搀甀猀攀⸀ 倀漀琀爀椀瘀椀琀 搀漀挀甀洀攀渀琀甀氀甀椀Ⰰ  accizele plătite pentru băuturile alcoolice şi cafea vor rămâne la ਀挀漀琀攀氀攀 搀椀渀 瀀爀攀稀攀渀琀⸀㰀戀爀㸀㰀戀爀㸀㰀猀琀爀漀渀最㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 䄀爀椀愀氀㬀∀㸀䌀漀洀戀甀猀琀椀戀椀氀甀氀 瀀攀渀琀爀甀 洀愀开椁渀椀氀攀 瀀爀漀瀀爀椀椀 渀甀 攀猀琀攀 搀攀搀甀挀琀椀戀椀氀 㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀猀琀爀漀渀最㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀   Potrivit਀ 洀漀搀椀昀椀挀̀爁椀氀漀爀 䌀漀搀甀氀甀椀 䘀椀猀挀愀氀 瀀爀漀瀀甀猀攀 搀攀 䴀椀渀椀猀琀攀爀甀氀 䘀椀渀愀渀挀攁氀漀爀Ⰰ 渀 ㈀ ㄀㄀Ⰰ nu sunt deductibile cheltuielile privind combustibilul pentru ਀瘀攀栀椀挀甀氀攀氀攀 爀甀琀椀攀爀攀 洀漀琀漀爀椀稀愀琀攀Ⰰ 挀愀爀攀 猀甀渀琀 搀攀猀琀椀渀愀琀攀 攀砀挀氀甀猀椀瘀 瀀攀渀琀爀甀  transportul rutier de persoane, cu o greutate maximă autorizată de 3.500਀ 搀攀 欀椀氀漀最爀愀洀攀 开椁 挀愀爀攀 愀甀 洀愀椀 洀甀氀琀 搀攀 渀漀甀̀ 猀挀愀甀渀攀 搀攀 瀀愀猀愀最攀爀椀Ⰰ 椀渀挀氀甀稀渀搀  scaunul şoferului, aflate în proprietatea sau folosinţa ਀挀漀渀琀爀椀戀甀愀戀椀氀甀氀甀椀⸀☀渀戀猀瀀㬀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀 


  Există şi excepţii de la această regulă:
  ਀㰀⼀瀀㸀㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀 樀甀猀琀椀昀礀㬀 氀椀渀攀ⴀ栀攀椀最栀琀㨀 ㄀㔀瀀琀㬀 洀愀爀最椀渀㨀  椀渀  椀渀  瀀琀㬀∀ 挀氀愀猀猀㴀∀礀椀瘀㜀㤀㄀㄀㈀ ㄀㜀㄀䴀猀漀一漀爀洀愀氀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 䄀爀椀愀氀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀䤀吀∀㸀㰀戀爀㸀㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㌀∀㸀ⴀ vehiculele utilizate exclusiv pentru intervenţie, reparaţii, pază şi ਀瀀爀漀琀攀挀挀椁攀Ⰰ 挀甀爀椀攀爀愀琀Ⰰ 琀爀愀渀猀瀀漀爀琀 瀀攀爀猀漀渀愀氀 氀愀 开椁 搀攀 氀愀 氀漀挀甀氀 搀攀 搀攀猀昀̀弁甁爀愀爀攀 a activităţii, precum şi vehiculele utilizate drept care de reportaj, ਀挀攀氀攀 甀琀椀氀椀稀愀琀攀 搀攀 愀最攀渀挀椁椀 搀攀 瘀渀稀̀爁椀 开椁 搀攀 愀最攀渀挀椁椀 搀攀 爀攀挀爀甀琀愀爀攀 愀 昀漀爀挀攁椀 de muncă;
  ਀㰀⼀瀀㸀㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀 樀甀猀琀椀昀礀㬀 氀椀渀攀ⴀ栀攀椀最栀琀㨀 ㄀㔀瀀琀㬀 洀愀爀最椀渀㨀  椀渀  椀渀  瀀琀㬀∀ 挀氀愀猀猀㴀∀礀椀瘀㜀㤀㄀㄀㈀ ㄀㜀㄀䴀猀漀一漀爀洀愀氀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 䄀爀椀愀氀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀䤀吀∀㸀㰀戀爀㸀㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㌀∀㸀☀渀戀猀瀀㬀ⴀ 瘀攀栀椀挀甀氀攀氀攀 甀琀椀氀椀稀愀琀攀 瀀攀渀琀爀甀 琀爀愀渀猀瀀漀爀琀甀氀 搀攀 瀀攀爀猀漀愀渀攀 挀甀 瀀氀愀琀̀Ⰱ 椀渀挀氀甀猀椀瘀 瀀攀渀琀爀甀 愀挀琀椀瘀椀琀愀琀攀愀 搀攀 琀愀砀椀㬀 㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀 


   -਀ 瘀攀栀椀挀甀氀攀氀攀 甀琀椀氀椀稀愀琀攀 瀀攀渀琀爀甀 渀挀栀椀爀椀攀爀攀愀 挀̀琁爀攀 愀氀琀攀 瀀攀爀猀漀愀渀攀Ⰰ 椀渀挀氀甀猀椀瘀  pentru desfăşurarea activităţii de instruire în cadrul şcolilor de ਀开漁昀攀爀椀⸀ 㰀戀爀㸀㰀戀爀㸀㰀猀琀爀漀渀最㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 䄀爀椀愀氀㬀∀㸀䤀渀琀爀愀爀攀愀 渀 挀愀稀椀渀漀甀爀椀 猀攀 瘀愀 昀愀挀攀 瀀攀 戀愀稀愀 甀渀攀椀 琀愀砀攀 㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀猀琀爀漀渀最㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀   În਀ 瀀爀漀椀攀挀琀甀氀 搀攀 漀爀搀漀渀愀渀挀́ 搀攀 甀爀最攀渀挀́ 瀀攀渀琀爀甀 洀漀搀椀昀椀挀愀爀攀愀 䌀漀搀甀氀甀椀 䘀椀猀挀愀氀 猀攀  prevede şi eliminarea impozitului pe câştigurile realizate din jocurile ਀搀攀 渀漀爀漀挀 挀愀爀愀挀琀攀爀椀猀琀椀挀攀 愀挀琀椀瘀椀琀̀持椁椀 挀愀稀椀渀漀甀爀椀氀漀爀 开椁 瀀攀渀琀爀甀 挀攀氀攀 搀攀 琀椀瀀  slot machine. În schimb, organizatorii de astfel de jocuri vor permite ਀愀挀挀攀猀甀氀 渀 氀漀挀愀挀椁椀氀攀 愀甀琀漀爀椀稀愀琀攀 搀漀愀爀 瀀攀 戀愀稀̀ 甀渀甀椀 戀椀氀攀琀 搀攀 椀渀琀爀愀爀攀Ⰰ  valabil timp de 24 de ore în intervalul 08.00 - 08.00. Pentru cazinouri,਀ 戀椀氀攀琀甀氀 搀攀 椀渀琀爀愀爀攀 猀攀 攀洀椀琀攀 开椁 猀攀 渀挀愀猀攀愀稀̀ 氀愀 爀攀挀攀瀀挀椁攀 瀀攀渀琀爀甀 昀椀攀挀愀爀攀  persoană care intră, indiferent dacă aceasta participă sau nu la ਀樀漀挀甀爀椀氀攀 搀攀 渀漀爀漀挀⸀ 㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 䄀爀椀愀氀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀䘀刀∀㸀㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㌀∀㸀츀渀 挀愀稀甀氀 樀漀挀甀爀椀氀漀爀 搀攀 琀椀瀀 猀氀漀琀 洀愀挀栀椀渀攀Ⰰ 戀椀氀攀琀甀氀 搀攀 椀渀琀爀愀爀攀 猀攀 瘀愀 渀挀愀猀̀ 搀漀愀爀 搀攀 氀愀 瀀攀爀猀漀愀渀攀氀攀 care joacă. Biletul de intrare va fi de 20 de lei pentru cazinouri şi de 5 lei în localurile cu jocuri tip slot machine.
  De਀ 愀猀攀洀攀渀攀愀Ⰰ 瀀攀爀猀漀愀渀攀氀攀 挀愀爀攀 瀀氀̀琁攀猀挀 甀渀 愀猀琀昀攀氀 搀攀 戀椀氀攀琀 搀攀 椀渀琀爀愀爀攀 瘀漀爀  avea obligaţia să-l păstreze pe toată perioada cât se află în incinta ਀氀漀挀愀挀椁攀椀 渀 挀愀爀攀 戀椀氀攀琀甀氀 爀攀猀瀀攀挀琀椀瘀 愀 昀漀猀琀 攀氀椀戀攀爀愀琀⸀ 㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀   Impozit de 16% dividendelor distribuite către nerezidenţi
  ਀㰀⼀瀀㸀㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀 樀甀猀琀椀昀礀㬀 氀椀渀攀ⴀ栀攀椀最栀琀㨀 ㄀㔀瀀琀㬀 洀愀爀最椀渀㨀  椀渀  椀渀  瀀琀㬀∀ 挀氀愀猀猀㴀∀礀椀瘀㜀㤀㄀㄀㈀ ㄀㜀㄀䴀猀漀一漀爀洀愀氀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 䄀爀椀愀氀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀䘀刀∀㸀㰀戀爀㸀㰀戀爀㸀㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㌀∀㸀츀渀 domeniul impozitului pe veniturile nerezidenţilor, având în vedere ਀洀愀樀漀爀愀爀攀愀 挀漀琀攀椀 搀攀 椀洀瀀漀稀椀琀 愀 搀椀瘀椀搀攀渀搀攀氀漀爀 瀀氀̀琁椀琀攀 挀̀琁爀攀 漀 瀀攀爀猀漀愀渀̀  juridică română, respectiv la 16%, se impune modificarea cotei de ਀椀洀瀀甀渀攀爀攀 氀愀 ㄀㘀─ 愀 搀椀瘀椀搀攀渀搀攀氀漀爀 漀戀挀椁渀甀琀攀 搀椀渀 刀漀洀渀椀愀 搀攀 瀀攀爀猀漀愀渀攀氀攀  juridice rezidente în statele membre ale Uniunii Europene şi Asociaţiei ਀䔀甀爀漀瀀攀渀攀 愀 䰀椀戀攀爀甀氀甀椀 匀挀栀椀洀戀 挀愀爀攀 渀甀 渀搀攀瀀氀椀渀攀猀挀 挀漀渀搀椀挀椁椀氀攀 搀攀 搀攀挀椁渀攀爀攀  şi de participare minimă în capitalul persoanei juridice române pentru a਀ 昀椀 猀挀甀琀椀琀攀Ⰰ 猀攀 洀愀椀 愀爀愀琀̀ 渀 瀀爀漀椀攀挀琀甀氀 瀀甀戀氀椀挀愀琀⸀ 㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 䄀爀椀愀氀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀䤀吀∀㸀㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㌀∀㸀䄀猀琀昀攀氀Ⰰ nu se va acorda un tratament mai favorabil dividendelor distribuite ਀挀̀琁爀攀 渀攀爀攀稀椀搀攀渀挀椁 搀攀挀琀 挀攀氀漀爀 搀椀猀琀爀椀戀甀椀琀攀 挀̀琁爀攀 猀漀挀椀攀琀̀持椁 române.
  ਀㰀⼀瀀㸀㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀 樀甀猀琀椀昀礀㬀 氀椀渀攀ⴀ栀攀椀最栀琀㨀 ㄀㔀瀀琀㬀 洀愀爀最椀渀㨀  椀渀  椀渀  瀀琀㬀∀ 挀氀愀猀猀㴀∀礀椀瘀㜀㤀㄀㄀㈀ ㄀㜀㄀䴀猀漀一漀爀洀愀氀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 䄀爀椀愀氀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀䤀吀∀㸀㰀戀爀㸀㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㌀∀㸀䴀愀椀 mult decât atât, potrivit proiectului de modificare a Codului Fiscal, ਀昀椀爀洀攀氀攀 瘀漀爀 愀瘀攀愀 瀀漀猀椀戀椀氀椀琀愀琀攀愀 挀愀Ⰰ 渀挀攀瀀渀搀 挀甀 愀渀甀氀 瘀椀椀琀漀爀Ⰰ 猀̀ 愀挀栀椀琀攀  contribuţiile sociale şi impozitul pe venit pe baza unei declaraţii ਀甀渀椀挀攀Ⰰ 挀愀爀攀 瘀愀 瀀甀琀攀愀 昀椀 挀漀洀瀀氀攀琀愀琀̀ 开椁 渀 昀漀爀洀愀琀 攀氀攀挀琀爀漀渀椀挀Ⰰ 搀攀瀀甀猀̀ 氀愀  Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF). Guvernul a aprobat ਀愀挀琀甀氀 渀漀爀洀愀琀椀瘀 瀀爀椀瘀椀渀搀 搀攀挀氀愀爀愀挀椁椀氀攀 甀渀椀挀攀 瀀攀渀琀爀甀 挀漀渀琀爀椀戀甀挀椁椀氀攀 猀漀挀椀愀氀攀Ⰰ  astfel încât contribuabilii să nu mai stea la mai multe cozi ca să îşi ਀瀀氀̀琁攀愀猀挀̀ 搀̀爁椀氀攀⸀ 㰀戀爀㸀㰀戀爀㸀㰀猀琀爀漀渀最㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 䄀爀椀愀氀㬀∀㸀䜀甀瘀攀爀渀甀氀 洀椀稀攀愀稀̀ 瀀攀 挀爀攀开琁攀爀攀愀 渀挀愀猀̀爁椀氀漀爀 搀椀渀 吀嘀䄀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀猀琀爀漀渀最㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀   Guvernul਀ 猀瀀攀爀̀ 挀愀 瀀爀椀渀 洀漀搀椀昀椀挀̀爁椀氀攀 愀搀甀猀攀 䌀漀搀甀氀甀椀 䘀椀猀挀愀氀 猀̀ⴁ开椁 洀愀樀漀爀攀稀攀  încasările atât din TVA cât şi din accize şi din impozitarea jocurilor ਀搀攀 渀漀爀漀挀⸀ 츀渀 瀀爀椀渀挀椀瀀愀氀Ⰰ 挀爀攀开琁攀爀攀愀 渀挀愀猀̀爁椀氀漀爀 搀攀 吀嘀䄀 氀愀 戀甀最攀琀 瘀漀爀 昀椀  asigurate prin "continuarea aplicării măsurilor de limitare a dreptului ਀搀攀 搀攀搀甀挀攀爀攀 愀 吀嘀䄀 瀀攀渀琀爀甀 愀挀栀椀稀椀挀椁愀 搀攀 愀甀琀漀琀甀爀椀猀洀攀 开椁 挀漀洀戀甀猀琀椀戀椀氀椀  necesari funcţionării acestora şi pentru anul 2011". Potrivit notei de ਀昀甀渀搀愀洀攀渀琀愀爀攀 愀 漀爀搀漀渀愀渀挀攁椀 搀攀 甀爀最攀渀挀́ 愀 䜀甀瘀攀爀渀甀氀甀椀 瀀攀渀琀爀甀 洀漀搀椀昀椀挀愀爀攀愀 开椁  completarea Codului Fiscal, o altă măsură care va fi adusă Codului ਀䘀椀猀挀愀氀 渀 搀漀洀攀渀椀甀氀 吀嘀䄀 猀攀 爀攀昀攀爀̀ 开椁 氀愀 椀渀猀琀椀琀甀椀爀攀愀 瀀漀猀椀戀椀氀椀琀̀持椁椀  persoanelor impozabile care au realizat o cifră de afaceri inferioară ਀瀀氀愀昀漀渀甀氀甀椀 搀攀 猀挀甀琀椀爀攀 瀀攀渀琀爀甀 渀琀爀攀瀀爀椀渀搀攀爀椀 洀椀挀椀 搀攀 愀 猀漀氀椀挀椀琀愀 scoaterea din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA, în ਀瘀攀搀攀爀攀愀 愀瀀氀椀挀̀爁椀椀 爀攀最椀洀甀氀甀椀 猀瀀攀挀椀愀氀 搀攀 猀挀甀琀椀爀攀⸀ 䴀̀猁甀爀愀 愀爀攀 渀 瘀攀搀攀爀攀  reducerea numărului persoanelor înregistrate în scopuri de TVA în scopul਀ 洀戀甀渀̀琁̀持椁爀椀椀 愀挀琀椀瘀椀琀̀持椁椀 搀攀 愀搀洀椀渀椀猀琀爀愀爀攀 愀 愀挀攀猀琀漀爀愀⸀ 㰀戀爀㸀䐀攀 愀猀攀洀攀渀攀愀Ⰰ  se arată în nota de fundamentare, "că urmare a notificării Comisiei ਀䔀甀爀漀瀀攀渀攀Ⰰ 挀愀爀攀 愀 瀀甀猀 渀 瘀攀搀攀爀攀 刀漀洀渀椀攀椀 挀̀ 瘀愀 搀攀挀氀愀渀开愁 瀀爀漀挀攀搀甀爀愀 搀攀  infringement în cazul neadaptării legislaţiei naţionale la prevederile ਀䐀椀爀攀挀琀椀瘀攀椀 ㈀ 㘀⼀㄀㄀㈀⼀䌀䔀Ⰰ 猀攀爀瘀椀挀椀椀氀攀 瀀爀攀猀琀愀琀攀 渀 洀漀搀 最爀愀琀甀椀琀 瘀漀爀 昀椀  considerate că nu sunt în sfera de aplicare a TVA numai în situaţia în ਀挀愀爀攀 渀甀 愀甀 氀攀最̀琁甀爀̀ 挀甀 愀挀琀椀瘀椀琀愀琀攀愀 攀挀漀渀漀洀椀挀̀ 愀 瀀攀爀猀漀愀渀攀椀 椀洀瀀漀稀愀戀椀氀攀∀⸀ 㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀   "Acciza਀ 攀猀琀攀 愀挀甀洀 㜀㘀Ⰰ㔀㤀 搀攀 攀甀爀漀 瀀攀 洀椀愀 搀攀 挀椁最愀爀攀琀攀Ⰰ 搀攀开椁 渀 䌀漀搀甀氀 䘀椀猀挀愀氀 攀猀琀攀  prevăzută o acciză de 74 de euro. Deci practic, pentru luna ianuarie, ਀瀀爀漀椀攀挀琀甀氀 搀攀 漀爀搀漀渀愀渀挀́ 挀漀渀猀攀洀渀攀愀稀̀ 猀椀琀甀愀挀椁愀 搀攀 昀愀瀀琀⸀ 唀爀洀̀琁漀愀爀攀愀 挀爀攀开琁攀爀攀 a accizei va avea loc în luna iulie 2011, când se va modifica total şi ਀猀椀猀琀攀洀甀氀 搀攀 愀挀挀椀稀愀爀攀 氀愀 挀椁最愀爀攀琀攀⸀ 䄀猀琀昀攀氀Ⰰ 挀椁最̀爁椀氀攀 渀甀 猀攀 瘀漀爀 猀挀甀洀瀀椀 氀愀 ㄀ ianuarie, chiar dacă s-a anunţat o creştere a accizei, ci din iulie cu ਀挀椀爀挀愀  Ⰰ㈀ⴀ Ⰰ㘀 氀攀椀⸀ 䐀攀挀椀 挀爀攀开琁攀爀椀 攀昀攀挀琀椀瘀攀 搀攀 愀挀挀椀稀̀ 瘀漀爀 昀椀 搀攀 愀挀甀洀  încolo, dacă această ordonanţă va fi aprobată ca atare, până în iulie ਀㈀ ㄀㜀⸀ 嘀漀爀 昀椀 挀爀攀开琁攀爀椀 最爀愀搀甀愀氀攀Ⰰ 渀 琀爀愀渀开攁 攀最愀氀攀⸀ 䌀爀攀开琁攀爀椀氀攀 瘀漀爀 昀椀  suportabile. Acciza va ajunge la 90 de euro pe mia de ţigarete'' (Gilda ਀䰀愀稀̀爁Ⰰ 挀漀爀瀀漀爀愀琀攀 愀昀昀愀椀爀猀 洀愀渀愀最攀爀 la JTI ).
  ਀㰀⼀瀀㸀㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀 樀甀猀琀椀昀礀㬀 氀椀渀攀ⴀ栀攀椀最栀琀㨀 ㄀㔀瀀琀㬀 洀愀爀最椀渀㨀  椀渀  椀渀  瀀琀㬀∀ 挀氀愀猀猀㴀∀礀椀瘀㜀㤀㄀㄀㈀ ㄀㜀㄀䴀猀漀一漀爀洀愀氀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 䄀爀椀愀氀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀䤀吀∀㸀㰀戀爀㸀㰀戀爀㸀㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㌀∀㸀∀䄀挀攀猀琀 proiect de ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea ਀䌀漀搀甀氀甀椀 䘀椀猀挀愀氀 愀爀攀 渀 瀀爀椀渀挀椀瀀椀甀 开椁 瀀̀爁挀椁 戀甀渀攀 开椁 瀀̀爁挀椁 洀愀椀 瀀甀挀椁渀 戀甀渀攀⸀  Este neplăcut faptul că  se va prelungi şi anul viitor ਀渀攀搀攀搀甀挀琀椀戀椀氀椀琀愀琀攀愀 挀栀攀氀琀甀椀攀氀椀氀漀爀 挀甀 戀攀渀稀椀渀愀Ⰰ 挀愀 搀攀 愀氀琀昀攀氀 开椁 昀愀瀀琀甀氀  că  se continuă cu nedeductibilitatea TVA la achiziţia de ਀愀甀琀漀琀甀爀椀猀洀攀⸀ 䌀甀 琀漀愀琀攀 愀挀攀猀琀攀愀 攀猀琀攀 搀攀 愀瀀爀攀挀椀愀琀 挀̀ 猀甀渀琀 椀渀挀氀甀猀攀 渀 䌀漀搀甀氀  Fiscal contribuţiile sociale şi unificarea bazei de calcul.  Aş ਀瀀甀琀攀愀 猀瀀甀渀攀 挀̀ 洀愀爀攀氀攀 愀瘀愀渀琀愀樀 愀氀 愀挀攀猀琀攀椀 洀漀搀椀昀椀挀̀爁椀 攀猀琀攀 愀挀攀氀愀 愀氀  simplificării foarte mari a obligaţiilor declarative ale angajatorilor. ਀䄀挀攀猀琀攀 瀀爀攀瘀攀搀攀爀椀 猀甀渀琀 戀愀稀愀 瀀攀渀琀爀甀 搀攀挀氀愀爀愀挀椁愀 甀渀椀挀̀✁✀ ⠀䜀愀戀爀椀攀氀 䈀椀爀椀开Ⰱ  fondator al casei de avocatură Biriş Goran).
  ਀㰀⼀瀀㸀㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀 樀甀猀琀椀昀礀㬀 洀愀爀最椀渀㨀  椀渀  椀渀  瀀琀㬀∀ 挀氀愀猀猀㴀∀礀椀瘀㜀㤀㄀㄀㈀ ㄀㜀㄀䴀猀漀一漀爀洀愀氀∀㸀㰀戀 猀琀礀氀攀㴀∀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 䄀爀椀愀氀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀䤀吀∀㸀㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㌀∀㸀☀渀戀猀瀀㬀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀戀㸀 

  http://www.evz.ro/detalii/stiri/un-nou-acord-cu-fmi-previne-populismul-915428.html ਀㰀⼀瀀㸀㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀 樀甀猀琀椀昀礀㬀 洀愀爀最椀渀㨀  椀渀  椀渀  瀀琀㬀∀ 挀氀愀猀猀㴀∀礀椀瘀㜀㤀㄀㄀㈀ ㄀㜀㄀䴀猀漀一漀爀洀愀氀∀㸀㰀戀 猀琀礀氀攀㴀∀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 䄀爀椀愀氀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀䤀吀∀㸀㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㌀∀㸀☀渀戀猀瀀㬀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀戀㸀 

  Un nou acord cu FMI previne populismul ਀㰀⼀瀀㸀㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀 樀甀猀琀椀昀礀㬀 洀愀爀最椀渀㨀  椀渀  椀渀  瀀琀㬀∀ 挀氀愀猀猀㴀∀礀椀瘀㜀㤀㄀㄀㈀ ㄀㜀㄀䴀猀漀一漀爀洀愀氀∀㸀㰀戀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 䄀爀椀愀氀㬀 挀漀氀漀爀㨀 爀最戀⠀㔀㔀Ⰰ 㔀㔀Ⰰ 㔀㔀⤀㬀 昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀 ㄀㐀瀀琀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀䔀一∀㸀 ☀渀戀猀瀀㬀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀戀㸀 

  România are nevoie de un nou acord cu Fondul Monetar Internaţional (FMI) pentru a ţine în frâu măsurile populiste. ਀㰀⼀瀀㸀㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀 樀甀猀琀椀昀礀㬀 氀椀渀攀ⴀ栀攀椀最栀琀㨀 ㄀㔀⸀㘀瀀琀㬀 洀愀爀最椀渀㨀  椀渀  椀渀  瀀琀㬀 戀愀挀欀最爀漀甀渀搀㨀 渀漀渀攀 爀攀瀀攀愀琀 猀挀爀漀氀氀  ─  ─ 眀栀椀琀攀㬀∀ 挀氀愀猀猀㴀∀礀椀瘀㜀㤀㄀㄀㈀ ㄀㜀㄀䴀猀漀一漀爀洀愀氀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 䄀爀椀愀氀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀䔀一∀㸀㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㌀∀㸀倀爀攀洀椀攀爀甀氀 Emil Boc a declarat la ProTV că "obiectivul guvernului este să ducă la ਀戀甀渀 猀昀爀开椁琀 愀挀漀爀搀甀氀 挀甀 䘀䴀䤀 瀀攀 挀愀爀攀 氀 愀瘀攀洀∀Ⰰ 甀爀洀渀搀 挀愀 渀 椀愀渀甀愀爀椀攀 猀̀ 猀攀 discute şi despre posibilitatea încheierii unui nou acord de precauţie.਀ 㰀戀爀㸀㰀戀爀㸀∀嘀漀洀 搀椀猀挀甀琀愀 搀攀猀瀀爀攀 瀀漀猀椀戀椀氀椀琀愀琀攀愀 甀渀甀椀 渀漀甀 洀瀀爀甀洀甀琀⸀ 刀漀洀渀椀愀 愀爀 瀀甀琀攀愀 愀瘀攀愀 渀攀瘀漀椀攀 搀攀 甀渀 愀挀漀爀搀 挀愀搀爀甀 㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀愀 爀攀氀㴀∀渀漀昀漀氀氀漀眀∀ 琀椀琀氀攀㴀∀伀瀀攀渀猀 攀砀琀攀爀渀愀氀 氀椀渀欀 椀渀 渀攀眀 眀椀渀搀漀眀∀ 琀愀爀最攀琀㴀∀开戀氀愀渀欀∀ 栀爀攀昀㴀∀栀琀琀瀀㨀⼀⼀眀眀眀⸀攀瘀稀⸀爀漀⼀搀攀琀愀氀椀椀⼀猀琀椀爀椀⼀戀愀渀椀椀ⴀ昀洀椀ⴀ愀渀琀椀搀漀琀ⴀ瀀攀渀琀爀甀ⴀ洀愀猀甀爀椀氀攀ⴀ瀀漀瀀甀氀椀猀琀攀ⴀ㤀㄀㔀 㤀㐀⸀栀琀洀氀∀㸀㰀戀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀挀漀氀漀爀㨀 眀椀渀搀漀眀琀攀砀琀㬀∀㸀㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㌀∀㸀瀀攀渀琀爀甀 愀 瀀爀攀瘀攀渀椀 瀀漀瀀甀氀椀猀洀攀氀攀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀戀㸀㰀⼀愀㸀㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㌀∀㸀⸀ 㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 䄀爀椀愀氀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀䤀吀∀㸀㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㌀∀㸀䔀猀琀攀 甀渀 愀挀漀爀搀 瀀爀攀瘀攀渀琀椀瘀 瀀攀渀琀爀甀 愀 攀瘀椀琀愀 搀攀爀愀瀀愀樀攀氀攀 刀漀洀渀椀攀椀 渀 瘀椀椀琀漀爀∀Ⰰ 愀 猀瀀甀猀 䔀洀椀氀 䈀漀挀⸀ 㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀 


  Şeful Executivului a precizat că nu s-a discutat până acum de nicio sumă a viitorului acord. ਀㰀⼀瀀㸀㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀 樀甀猀琀椀昀礀㬀 氀椀渀攀ⴀ栀攀椀最栀琀㨀 ㄀㔀⸀㘀瀀琀㬀 洀愀爀最椀渀㨀  椀渀  椀渀  瀀琀㬀 戀愀挀欀最爀漀甀渀搀㨀 渀漀渀攀 爀攀瀀攀愀琀 猀挀爀漀氀氀  ─  ─ 眀栀椀琀攀㬀∀ 挀氀愀猀猀㴀∀礀椀瘀㜀㤀㄀㄀㈀ ㄀㜀㄀䴀猀漀一漀爀洀愀氀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 䄀爀椀愀氀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀䔀一∀㸀㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㌀∀㸀刀漀洀渀椀愀 are în derulare un acord de împrumut extern cu mai multe instituţii ਀椀渀琀攀爀渀愀挀椁漀渀愀氀攀Ⰰ 瀀爀椀渀琀爀攀 挀愀爀攀 䘀䴀䤀 开椁 䌀漀洀椀猀椀愀 䔀甀爀漀瀀攀愀渀̀⸁ 㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀 


  Împrumutul,਀ 渀 瘀愀氀漀愀爀攀 搀攀 挀椀爀挀愀 ㈀  洀椀氀椀愀爀搀攀 搀攀 攀甀爀漀Ⰰ 愀 昀漀猀琀 愀挀挀攀猀愀琀 渀 瀀爀椀洀̀瘁愀爀愀  anului trecut. Din suma totală, România a atras până în prezent ਀愀瀀爀漀砀椀洀愀琀椀瘀 㠀 ─⸀ 㰀戀爀㸀㰀戀爀㸀唀爀洀̀琁漀愀爀攀愀 琀爀愀渀开́ 搀椀渀 洀瀀爀甀洀甀琀Ⰰ 搀攀 瀀攀猀琀攀 㠀㘀   milioane de euro, de la FMI  va fi luată în ianuarie dacă ਀愀甀琀漀爀椀琀̀持椁氀攀 瘀漀爀 愀瀀爀漀戀愀 瀀渀̀ 氀愀 ㌀㄀ 搀攀挀攀洀戀爀椀攀 ㈀ ㄀  䰀攀最攀愀 戀甀最攀琀甀氀甀椀 瀀攀  2011, Legea salarizării şi pe cea a pensiilor.
  ਀㰀⼀瀀㸀㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀 樀甀猀琀椀昀礀㬀 氀椀渀攀ⴀ栀攀椀最栀琀㨀 ㄀㔀⸀㘀瀀琀㬀 洀愀爀最椀渀㨀  椀渀  椀渀  瀀琀㬀 戀愀挀欀最爀漀甀渀搀㨀 渀漀渀攀 爀攀瀀攀愀琀 猀挀爀漀氀氀  ─  ─ 眀栀椀琀攀㬀∀ 挀氀愀猀猀㴀∀礀椀瘀㜀㤀㄀㄀㈀ ㄀㜀㄀䴀猀漀一漀爀洀愀氀∀㸀㰀戀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 䄀爀椀愀氀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀䔀一∀㸀㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㌀∀㸀䴀愀樀漀爀愀爀攀愀 吀嘀䄀 渀甀 愀 昀漀猀琀 漀戀椀攀挀琀椀瘀甀氀 最甀瘀攀爀渀甀氀甀椀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀戀㸀 


  În਀ 挀攀攀愀 挀攀 瀀爀椀瘀攀开琁攀 洀̀猁甀爀椀氀攀 搀攀 愀樀甀猀琀愀爀攀 搀椀渀 愀挀攀猀琀 愀渀Ⰰ 瀀爀攀洀椀攀爀甀氀 愀 猀瀀甀猀 挀̀ "nu aş vrea ca nimeni să creadă că am luat aceste măsuri cu ਀猀愀琀椀猀昀愀挀挀椁攀∀⸀ 㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 䄀爀椀愀氀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀䤀吀∀㸀㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㌀∀㸀刀攀昀攀爀椀琀漀爀 氀愀 洀愀樀漀爀愀爀攀愀 吀嘀䄀 搀攀 氀愀 ㄀㤀─ 氀愀 ㈀㐀─Ⰰ 搀攀 氀愀 ㄀ 椀甀氀椀攀Ⰰ 䈀漀挀 愀 瀀爀攀挀椀稀愀琀 挀̀ 渀甀 愀 昀漀猀琀 漀戀椀攀挀琀椀瘀甀氀 最甀瘀攀爀渀甀氀甀椀⸀ 㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀 

  "N-a fost o plăcere pentru mine, dar a fost o necessitate determinată de deciza Curţii Constituţionale". ਀㰀⼀瀀㸀㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀 樀甀猀琀椀昀礀㬀 氀椀渀攀ⴀ栀攀椀最栀琀㨀 ㄀㔀⸀㘀瀀琀㬀 洀愀爀最椀渀㨀  椀渀  椀渀  瀀琀㬀 戀愀挀欀最爀漀甀渀搀㨀 渀漀渀攀 爀攀瀀攀愀琀 猀挀爀漀氀氀  ─  ─ 眀栀椀琀攀㬀∀ 挀氀愀猀猀㴀∀礀椀瘀㜀㤀㄀㄀㈀ ㄀㜀㄀䴀猀漀一漀爀洀愀氀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 䄀爀椀愀氀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀䤀吀∀㸀㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㌀∀㸀吀漀琀漀搀愀琀̀Ⰱ 瀀爀攀洀椀攀爀甀氀 愀 瀀爀攀挀椀稀愀琀 挀̀ 愀渀甀氀 瘀椀椀琀漀爀 渀 猀攀挀琀漀爀甀氀 戀甀最攀琀愀爀 猀攀 愀爀攀 渀 瘀攀搀攀爀攀 漀 爀攀挀甀瀀攀爀愀爀攀 搀椀渀 瀀椀攀爀搀攀爀攀愀 猀愀氀愀爀椀愀氀̀⸁ 㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀 

  "Va਀ 昀椀 漀 挀爀攀开琁攀爀攀 挀甀 ㄀㔀─ 挀栀椀愀爀 搀攀 氀愀 ㄀ 椀愀渀甀愀爀椀攀 瀀攀渀琀爀甀 琀漀挀椁 戀甀最攀琀愀爀椀椀⸀ 츀渀  sectorul privat, şocul a avut loc în 2009", a spus el. ਀㰀⼀瀀㸀㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀 樀甀猀琀椀昀礀㬀 氀椀渀攀ⴀ栀攀椀最栀琀㨀 ㄀㔀⸀㘀瀀琀㬀 洀愀爀最椀渀㨀  椀渀  椀渀  瀀琀㬀 戀愀挀欀最爀漀甀渀搀㨀 渀漀渀攀 爀攀瀀攀愀琀 猀挀爀漀氀氀  ─  ─ 眀栀椀琀攀㬀∀ 挀氀愀猀猀㴀∀礀椀瘀㜀㤀㄀㄀㈀ ㄀㜀㄀䴀猀漀一漀爀洀愀氀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 䄀爀椀愀氀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀䤀吀∀㸀㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㌀∀㸀䈀漀挀 a afirmat că şi şeful delegaţiei FMI la Bucureşti , Jeffrey Franks, a ਀猀瀀甀猀 挀̀ 瀀爀椀渀 洀̀猁甀爀椀氀攀 猀琀爀甀挀琀甀爀愀氀攀 瀀攀 挀愀爀攀 氀攀ⴀ愀 氀甀愀琀 刀漀洀渀椀愀Ⰰ 挀愁爀愀  noastră are mai multă stabilitate decât alte state din zona euro. ਀㰀⼀瀀㸀㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀 樀甀猀琀椀昀礀㬀 氀椀渀攀ⴀ栀攀椀最栀琀㨀 ㄀㔀⸀㘀瀀琀㬀 洀愀爀最椀渀㨀  椀渀  椀渀  瀀琀㬀 戀愀挀欀最爀漀甀渀搀㨀 渀漀渀攀 爀攀瀀攀愀琀 猀挀爀漀氀氀  ─  ─ 眀栀椀琀攀㬀∀ 挀氀愀猀猀㴀∀礀椀瘀㜀㤀㄀㄀㈀ ㄀㜀㄀䴀猀漀一漀爀洀愀氀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 䄀爀椀愀氀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀䤀吀∀㸀㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㌀∀㸀∀刀漀洀渀椀愀 are două pericole în faţă: populismul, gen Tăriceanu, şi negativismul, ਀瀀攀渀琀爀甀 挀̀ 猀攀 挀爀攀攀愀稀̀ 愀挀攀愀猀琀̀ 瀀猀椀栀漀稀̀ 挀̀ 渀椀洀椀挀 渀甀 攀猀琀攀 戀甀渀∀Ⰰ 愀 愀搀̀甁最愀琀  prim-ministrul. ਀㰀⼀瀀㸀㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀 樀甀猀琀椀昀礀㬀 洀愀爀最椀渀㨀  椀渀  椀渀  瀀琀㬀∀ 挀氀愀猀猀㴀∀礀椀瘀㜀㤀㄀㄀㈀ ㄀㜀㄀䴀猀漀一漀爀洀愀氀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 䄀爀椀愀氀㬀 挀漀氀漀爀㨀 爀攀搀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀䤀吀∀㸀㰀愀 爀攀氀㴀∀渀漀昀漀氀氀漀眀∀ 琀愀爀最攀琀㴀∀开戀氀愀渀欀∀ 栀爀攀昀㴀∀栀琀琀瀀㨀⼀⼀眀眀眀⸀最愀渀搀甀氀⸀椀渀昀漀⼀渀攀眀猀⼀最甀瘀攀爀渀甀氀ⴀ猀攀ⴀ爀攀甀渀攀猀琀攀ⴀ椀渀ⴀ猀攀搀椀渀琀愀ⴀ瀀攀渀琀爀甀ⴀ愀洀攀渀搀愀洀攀渀琀攀氀攀ⴀ瀀愀爀氀愀洀攀渀琀愀爀椀氀漀爀ⴀ氀愀ⴀ氀攀最攀愀ⴀ猀愀氀愀爀椀稀愀爀椀椀ⴀ㜀㠀 㤀㌀㄀㔀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀挀漀氀漀爀㨀 爀攀搀㬀∀㸀㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㌀∀㸀栀琀琀瀀㨀⼀⼀眀眀眀⸀最愀渀搀甀氀⸀椀渀昀漀⼀渀攀眀猀⼀最甀瘀攀爀渀甀氀ⴀ猀攀ⴀ爀攀甀渀攀猀琀攀ⴀ椀渀ⴀ猀攀搀椀渀琀愀ⴀ瀀攀渀琀爀甀ⴀ愀洀攀渀搀愀洀攀渀琀攀氀攀ⴀ瀀愀爀氀愀洀攀渀琀愀爀椀氀漀爀ⴀ氀愀ⴀ氀攀最攀愀ⴀ猀愀氀愀爀椀稀愀爀椀椀ⴀ㜀㠀 㤀㌀㄀㔀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀愀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀 

  Guvernul se reuneşte în şedinţă pentru amendamentele parlamentarilor la legea salarizării

  ਀㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀 樀甀猀琀椀昀礀㬀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 䄀爀椀愀氀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀䤀吀∀㸀㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㌀∀㸀䜀甀瘀攀爀渀甀氀 se reuneşte în şedinţă, la ora 11.00, pentru a analiza amendamentele ਀搀攀瀀甀猀攀 搀攀 瀀愀爀氀愀洀攀渀琀愀爀椀 氀愀 瀀爀漀椀攀挀琀甀氀 氀攀最椀椀 猀愀氀愀爀椀稀̀爁椀椀 甀渀椀琀愀爀攀Ⰰ 瀀爀漀洀漀瘀愀琀̀ prin angajarea răspunderii. ਀㰀⼀瀀㸀㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀 樀甀猀琀椀昀礀㬀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 䄀爀椀愀氀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀䤀吀∀㸀㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㌀∀㸀倀爀椀渀 acest proiect de lege, Guvernul a decis că salariile de bază din ਀猀攀挀琀漀爀甀氀 瀀甀戀氀椀挀 瘀漀爀 昀椀 洀愀樀漀爀愀琀攀 愀渀甀氀 瘀椀椀琀漀爀 挀甀 ㄀㔀─ 爀愀瀀漀爀琀愀琀 氀愀 渀椀瘀攀氀甀氀  din luna octombrie, iar salariul de bază minim brut pe ţară va creşte de਀ 氀愀 㘀  氀攀椀 氀愀 㘀㜀  氀攀椀⸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀 

  Viceliderul਀ 最爀甀瀀甀氀甀椀 倀一䰀 搀椀渀 䌀愀洀攀爀愀 䐀攀瀀甀琀愀挀椁氀漀爀Ⰰ 䔀甀最攀渀 一椀挀漀氀̀攁猀挀甀Ⰰ 愀 搀攀挀氀愀爀愀琀Ⰰ  vineri, că formaţiunea sa a depus amendamente la Legea salarizării ਀甀渀椀琀愀爀攀 愀 瀀攀爀猀漀渀愀氀甀氀甀椀 戀甀最攀琀愀爀⸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀 

  El਀ 愀 瀀爀攀挀椀稀愀琀 挀̀ 甀渀甀氀 搀椀渀琀爀攀 愀洀攀渀搀愀洀攀渀琀攀 猀攀 爀攀昀攀爀̀ 氀愀 洀漀搀椀昀椀挀愀爀攀愀 最爀椀氀攀氀漀爀 personalului medical, în sensul creşterii salariilor medicilor şi ਀愀猀椀猀琀攀渀挀椁氀漀爀 搀攀 氀愀 搀漀甀̀ 氀愀 瀀愀琀爀甀 瀀甀渀挀琀攀 瀀爀漀挀攀渀琀甀愀氀攀 瀀攀 最爀椀氀̀⸁㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀 

  Purtătorul਀ 搀攀 挀甀瘀渀琀 愀氀 倀匀䐀Ⰰ 刀愀搀甀 䴀漀氀搀漀瘀愀渀Ⰰ 愀 搀攀挀氀愀爀愀琀Ⰰ 瘀椀渀攀爀椀Ⰰ 挀̀ 瀀愀爀氀愀洀攀渀琀愀爀椀椀  social-democraţi nu au depus amendamente la Legea salarizării unitare ਀瀀攀渀琀爀甀 挀̀ 漀 挀漀渀猀椀搀攀爀̀ 渀攀挀漀渀猀琀椀琀甀挀椁漀渀愀氀̀Ⰱ 开椁 挀̀ 瘀漀爀 椀渀椀挀椁愀 洀漀挀椁甀渀攀 搀攀  cenzură după ce Guvernul îşi asumă răspunderea. ਀㰀⼀瀀㸀㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀 樀甀猀琀椀昀礀㬀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 䄀爀椀愀氀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀䤀吀∀㸀㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㌀∀㸀䜀甀瘀攀爀渀甀氀 îşi va asuma răspundereaîn Parlament, pe 14 decembrie, pe Legea-cadru ਀瀀爀椀瘀椀渀搀 猀愀氀愀爀椀稀愀爀攀愀 甀渀椀琀愀爀̀ 愀 瀀攀爀猀漀渀愀氀甀氀甀椀 瀀氀̀琁椀琀 搀椀渀 昀漀渀搀甀爀椀 瀀甀戀氀椀挀攀Ⰰ  precum şi pe cea privind salarizarea în 2011 a acestei categorii de ਀瀀攀爀猀漀渀愀氀⸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀 

  Guvernul਀ 开椁 瀀漀愀琀攀 愀渀最愀樀愀 爀̀猁瀀甀渀搀攀爀攀愀 渀 昀愀挀愁 䌀愀洀攀爀攀椀 䐀攀瀀甀琀愀挀椁氀漀爀 开椁 愀  Senatului, în şedinţă comună, asupra unui program, a unei declaraţii de ਀瀀漀氀椀琀椀挀̀ 最攀渀攀爀愀氀̀ 猀愀甀 愀 甀渀甀椀 瀀爀漀椀攀挀琀 搀攀 氀攀最攀⸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀 

  Executivul਀ 攀猀琀攀 搀攀洀椀猀 搀愀挀̀ 漀 洀漀挀椁甀渀攀 搀攀 挀攀渀稀甀爀̀Ⰱ 搀攀瀀甀猀̀ 渀 琀攀爀洀攀渀 搀攀 ㌀ 稀椀氀攀 搀攀 氀愀  prezentarea programului, a declaraţiei de politică generală sau a ਀瀀爀漀椀攀挀琀甀氀甀椀 搀攀 氀攀最攀Ⰰ 愀 昀漀猀琀 愀搀漀瀀琀愀琀̀㰁⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀 

  http://www.romanialibera.ro/actualitate/eveniment/minerii-ameninta-cu-greva-generala-din-10-ianuarie-209521.html ਀㰀⼀瀀㸀㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀 樀甀猀琀椀昀礀㬀 氀椀渀攀ⴀ栀攀椀最栀琀㨀 ㈀㈀⸀㔀瀀琀㬀 洀愀爀最椀渀㨀  椀渀  椀渀  瀀琀㬀∀ 挀氀愀猀猀㴀∀礀椀瘀㜀㤀㄀㄀㈀ ㄀㜀㄀䴀猀漀一漀爀洀愀氀∀㸀㰀戀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 䄀爀椀愀氀㬀 昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀 ㄀㐀瀀琀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀䤀吀∀㸀䴀椀渀攀爀椀椀 愀洀攀渀椀渀挀́ 挀甀 最爀攀瘀愀 最攀渀攀爀愀氀̀ 搀椀渀 ㄀  椀愀渀甀愀爀椀攀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀戀㸀 

  Peste 30.000 de salariaţi din industria ਀㰀⼀瀀㸀㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀 樀甀猀琀椀昀礀㬀 氀椀渀攀ⴀ栀攀椀最栀琀㨀 ㄀㈀瀀琀㬀 洀愀爀最椀渀㨀  椀渀  椀渀  瀀琀㬀∀ 挀氀愀猀猀㴀∀礀椀瘀㜀㤀㄀㄀㈀ ㄀㜀㄀䴀猀漀一漀爀洀愀氀∀㸀㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㌀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 䄀爀椀愀氀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀䤀吀∀㸀洀椀渀椀攀爀̀ 开椁 攀渀攀爀最攀琀椀挀̀ 愀洀攀渀椀渀挀́ 挀甀 最爀攀瘀愀 最攀渀攀爀愀氀̀ 搀椀渀 ㄀  椀愀渀甀愀爀椀攀Ⰰ 搀愀挀̀ 渀甀 猀攀 渀昀椀椀渀挀攁愀稀̀ 㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 䄀爀椀愀氀㬀∀㸀㰀愀 爀攀氀㴀∀渀漀昀漀氀氀漀眀∀㸀㰀戀㸀㰀甀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀挀漀氀漀爀㨀 爀最戀⠀㄀ 㤀Ⰰ ㄀㐀Ⰰ 㘀㤀⤀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀䤀吀∀㸀䌀漀洀瀀愀渀椀愀 㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀甀㸀㰀⼀戀㸀㰀⼀愀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀 

  Naţională਀ 䔀氀攀挀琀爀愀 开椁 搀愀挀̀ 渀甀 猀攀 渀攀最漀挀椀愀稀̀ 甀渀 瀀氀愀渀 猀漀挀椀愀氀 瀀攀渀琀爀甀 愀挀攀开琁椀 愀渀最愀樀愀挀椁  pentru evitarea concedierilor colective şi pentru crearea de noi locuri ਀搀攀 洀甀渀挀̀Ⰱ 椀渀昀漀爀洀攀愀稀̀ 㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀愀 爀攀氀㴀∀渀漀昀漀氀氀漀眀∀ 琀愀爀最攀琀㴀∀开戀氀愀渀欀∀ 栀爀攀昀㴀∀栀琀琀瀀㨀⼀⼀洀攀搀椀愀昀愀砀⸀爀漀⼀∀㸀㰀昀漀渀琀 挀漀氀漀爀㴀∀⌀ ㈀㔀挀㤀㄀∀ 猀椀稀攀㴀∀㌀∀㸀䴀攀搀椀愀昀愀砀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀愀㸀㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㌀∀㸀⸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀 

  Consiliul਀ 搀攀 䌀漀漀爀搀漀渀愀爀攀 愀 䘀攀搀攀爀愀挀椁攀椀 一愀挀椁漀渀愀氀攀 ∀䴀椀渀攀 䔀渀攀爀最椀攀∀Ⰰ 挀愀爀攀 爀攀瀀爀攀稀椀渀琀̀  30.000 de salariaţi a hotărât declanşarea grevei generale din 10 ਀椀愀渀甀愀爀椀攀 ㈀ ㄀㄀Ⰰ 渀攀洀甀氀挀甁洀椀爀椀氀攀 挀漀渀猀琀渀搀 渀 渀攀爀攀猀瀀攀挀琀愀爀攀愀 瀀爀漀琀漀挀漀氀甀氀甀椀 搀椀渀  14 aprilie 2010 încheiat cu Ministerul Economiei cu privire la ਀挀漀渀猀琀椀琀甀椀爀攀愀 匀漀挀椀攀琀̀持椁椀 一愀挀椁漀渀愀氀攀 ∀䔀氀攀挀琀爀愀∀ 瀀渀̀ 氀愀 ㌀㄀ 搀攀挀攀洀戀爀椀攀 ㈀ ㄀  开椁 negocierea contractului colectiv de muncă pentru 2011, se arată într-un਀ 挀漀洀甀渀椀挀愀琀 搀攀 氀甀渀椀 愀氀 昀攀搀攀爀愀挀椁攀椀⸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀 

  De asemenea, sindicaliştii sunt nemulţumiţi că nu s-a înfiinţat Strategia minieră şi energetică pentru 2010-2025. ਀㰀⼀瀀㸀㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀 樀甀猀琀椀昀礀㬀 氀椀渀攀ⴀ栀攀椀最栀琀㨀 ㄀㈀瀀琀㬀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 䄀爀椀愀氀㬀∀㸀㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㌀∀㸀∀䘀攀搀攀爀愀挀椁愀 a constatat acţiunile de sabotare a sistemului nergetic naţional, ਀渀挀̀氁挀渀搀 栀漀琀̀爁爀椀氀攀 䌀匀䄀吀 开椁 瀀甀渀攀爀攀愀 渀 瀀攀爀椀挀漀氀 愀 猀椀最甀爀愀渀挀攁椀 攀渀攀爀最攀琀椀挀攀  naţionale prin aplicarea unor strategii clientelare şi de grup având ca ਀攀昀攀挀琀 瀀椀攀爀搀攀爀攀愀 愀 㐀 ⸀   搀攀 氀漀挀甀爀椀 搀攀 洀甀渀挀̀ 渀 㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀愀 爀攀氀㴀∀渀漀昀漀氀氀漀眀∀㸀㰀戀㸀㰀甀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀挀漀氀漀爀㨀 爀最戀⠀㄀ 㤀Ⰰ ㄀㐀Ⰰ 㘀㤀⤀㬀∀㸀㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㌀∀㸀猀攀挀琀漀爀甀氀 㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀甀㸀㰀⼀戀㸀㰀⼀愀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀 

  minier਀ 开椁 攀渀攀爀最攀琀椀挀 渀挀攀瀀渀搀 挀甀 愀渀甀氀 ㈀ ㄀㌀Ⰰ 搀椀猀瀀漀渀椀戀椀氀椀稀愀爀攀愀 愀 㘀⸀   搀攀  salariaţi din 2011, falimentarea producţiei de energie electrică pe ਀挀̀爁戀甀渀攀Ⰰ 瀀椀攀爀搀攀爀攀愀 椀渀搀攀瀀攀渀搀攀渀挀攁椀 攀渀攀爀最攀琀椀挀攀 愀 刀漀洀渀椀攀椀Ⰰ 愀瀀氀椀挀愀爀攀愀 甀渀漀爀  politici energetice care vor duce la scumpirea energiei electrice până ਀渀 ㈀ ㄀㔀 挀甀 ㌀  氀愀 猀甀琀̀∁Ⰰ 猀攀 愀爀愀琀̀ 渀 挀漀洀甀渀椀挀愀琀⸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀 

  Astfel,਀ 猀椀渀搀椀挀愀氀椀开琁椀椀 挀攀爀 渀昀椀椀渀挀愁爀攀愀 䌀漀洀瀀愀渀椀攀椀 一愀挀椁漀渀愀氀攀 ∀䔀氀攀挀琀爀愀∀ 渀  conformitate cu politica economică a Guvernului României, a platformei ਀攀挀漀渀漀洀椀挀攀 愀 瀀爀攀开攁搀椀渀琀攀氀甀椀 吀爀愀椀愀渀 䈀̀猁攀猀挀甀Ⰰ 愀 瀀爀漀琀漀挀漀氀甀氀甀椀 搀椀渀 䴀椀渀椀猀琀攀爀甀氀 㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀愀 爀攀氀㴀∀渀漀昀漀氀氀漀眀∀㸀㰀戀㸀㰀甀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀挀漀氀漀爀㨀 爀最戀⠀㄀ 㤀Ⰰ ㄀㐀Ⰰ 㘀㤀⤀㬀∀㸀㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㌀∀㸀䔀挀漀渀漀洀椀攀椀 㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀甀㸀㰀⼀戀㸀㰀⼀愀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀 

  , Comerţului şi Mediului de Afaceri şi Federaţia Naţioanală "Mine Energie", a hotărârilor de Guvern, a hotărârilor CSAT. ਀㰀⼀瀀㸀㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀 樀甀猀琀椀昀礀㬀 氀椀渀攀ⴀ栀攀椀最栀琀㨀 ㄀㈀瀀琀㬀∀㸀㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㌀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 䄀爀椀愀氀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀䤀吀∀㸀伀 愀氀琀̀ 挀攀爀椀渀挀́ 愀 猀椀渀搀椀挀愀氀椀开琁椀氀漀爀 攀猀琀攀 渀攀最漀挀椀攀爀攀愀 甀渀甀椀 ∀倀氀愀渀 匀漀挀椀愀氀∀ 瀀攀渀琀爀甀 猀愀氀愀爀椀愀挀椁椀 搀椀渀 洀椀渀攀爀椀琀 开椁 㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 䄀爀椀愀氀㬀∀㸀㰀愀 爀攀氀㴀∀渀漀昀漀氀氀漀眀∀㸀㰀戀㸀㰀甀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀挀漀氀漀爀㨀 爀最戀⠀㄀ 㤀Ⰰ ㄀㐀Ⰰ 㘀㤀⤀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀䤀吀∀㸀攀渀攀爀最椀攀 㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀甀㸀㰀⼀戀㸀㰀⼀愀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀 

  ,਀ 挀愀爀攀 瘀愀 搀甀挀攀 氀愀 攀瘀椀琀愀爀攀愀 挀漀渀挀攀搀椀攀爀椀氀漀爀 挀漀氀攀挀琀椀瘀攀Ⰰ 氀愀 挀爀攀愀爀攀愀 搀攀 渀漀椀  locuri de muncă şi alternative economice şi eficientizarea producţiei de਀ 攀渀攀爀最椀攀 攀氀攀挀琀爀椀挀̀Ⰱ 挀愀爀攀 猀̀ 昀椀攀 愀瀀爀漀戀愀琀 瀀爀椀渀 氀攀最攀⸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀 

  Federaţia਀ 猀漀氀椀挀椀琀̀Ⰱ 搀攀 愀猀攀洀攀渀攀愀Ⰰ 愀瀀爀漀戀愀爀攀愀 开椁 瀀甀戀氀椀挀愀爀攀愀 渀 䴀漀渀椀琀漀爀甀氀 伀昀椀挀椀愀氀 愀  Strategiei miniere şi energetice a României pentru 2011-1025. ਀㰀⼀瀀㸀㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀 樀甀猀琀椀昀礀㬀 氀椀渀攀ⴀ栀攀椀最栀琀㨀 ㄀㈀瀀琀㬀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 䄀爀椀愀氀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀䤀吀∀㸀㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㌀∀㸀匀椀渀搀椀挀愀氀椀开琁椀椀 precizează că sunt deschişi la negiocieri în toată această perioadă şi ਀瘀漀爀 瀀爀攀稀攀渀琀愀 爀攀瘀攀渀搀椀挀̀爁椀氀攀 琀甀琀甀爀漀爀 瀀愀爀氀愀洀攀渀琀愀爀椀氀漀爀 挀愀爀攀 爀攀瀀爀攀稀椀渀琀̀  zonele miniere şi energetice, pentru rezolvarea revendicărilor în ਀椀渀琀攀爀攀猀甀氀 洀椀渀椀攀爀椀氀漀爀Ⰰ 攀渀攀爀最攀琀椀挀椀攀渀椀氀漀爀 开椁 愀氀 刀漀洀渀椀攀椀⸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀 

  Sindicaliştii਀ 猀瀀攀爀̀ 猀̀ 昀椀攀 攀瘀椀琀愀琀̀ 搀攀挀氀愀渀开愁爀攀愀 最爀攀瘀攀椀 最攀渀攀爀愀氀攀 开椁 搀椀猀瀀漀渀椀戀椀氀椀稀̀爁椀氀攀  de personal, care vor duce la "convulsii sociale greu de gestionat". ਀㰀⼀瀀㸀㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀 樀甀猀琀椀昀礀㬀 氀椀渀攀ⴀ栀攀椀最栀琀㨀 ㄀㈀瀀琀㬀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 䄀爀椀愀氀㬀 挀漀氀漀爀㨀 爀攀搀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀䤀吀∀㸀㰀愀 爀攀氀㴀∀渀漀昀漀氀氀漀眀∀ 琀愀爀最攀琀㴀∀开戀氀愀渀欀∀ 栀爀攀昀㴀∀栀琀琀瀀㨀⼀⼀眀眀眀⸀攀ⴀ瀀漀氀椀琀椀挀⸀爀漀⼀猀挀攀渀愀ⴀ瀀漀氀椀琀椀挀愀⼀昀猀氀椀ⴀ挀攀爀攀ⴀ椀渀琀攀爀稀椀挀攀爀攀愀ⴀ攀琀渀漀戀漀琀愀渀椀挀攀氀漀爀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀挀漀氀漀爀㨀 爀攀搀㬀∀㸀㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㌀∀㸀栀琀琀瀀㨀⼀⼀眀眀眀⸀攀ⴀ瀀漀氀椀琀椀挀⸀爀漀⼀猀挀攀渀愀ⴀ瀀漀氀椀琀椀挀愀⼀昀猀氀椀ⴀ挀攀爀攀ⴀ椀渀琀攀爀稀椀挀攀爀攀愀ⴀ攀琀渀漀戀漀琀愀渀椀挀攀氀漀爀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀愀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀 

  FSLI cere interzicerea etnobotanicelor ਀㰀⼀瀀㸀㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀 樀甀猀琀椀昀礀㬀∀㸀㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㌀∀㸀㰀猀琀爀漀渀最㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 䄀爀椀愀氀㬀 挀漀氀漀爀㨀 爀最戀⠀㌀㐀Ⰰ ㌀㐀Ⰰ ㌀㐀⤀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀䤀吀∀㸀䘀攀搀攀爀愀挀椁愀 Sindicatelor Libere din Învăţământ a solicitat, luni, Guvernului ਀刀漀洀渀椀攀椀 猀̀ 攀洀椀琀̀ 漀 䠀漀琀̀爁爀攀 搀攀 䜀甀瘀攀爀渀 瀀爀椀渀 挀愀爀攀 猀̀ 椀渀琀攀爀稀椀挀̀  comercializarea produselor etnobotanice, după cum se arată într-un ਀挀漀洀甀渀椀挀愀琀 搀攀 瀀爀攀猀̀⸁ 㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀猀琀爀漀渀最㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 䄀爀椀愀氀㬀 挀漀氀漀爀㨀 爀最戀⠀㌀㐀Ⰰ ㌀㐀Ⰰ ㌀㐀⤀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀䤀吀∀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀 

  FSLI਀ 挀攀爀攀 开椁 倀愀爀氀愀洀攀渀琀甀氀甀椀 刀漀洀渀椀攀椀 猀̀ 瘀漀琀攀稀攀 甀渀 瀀爀漀椀攀挀琀 氀攀最椀猀氀愀琀椀瘀 瀀爀椀渀  care se poate pune capăt unui act de distrugere în masă.
  Potrivit ਀搀漀挀甀洀攀渀琀甀氀甀椀Ⰰ 䘀匀䰀䤀 挀漀渀猀椀搀攀爀̀ 挀̀ 渀琀爀攀愀最愀 猀漀挀椀攀琀愀琀攀 攀猀琀攀 爀攀猀瀀漀渀猀愀戀椀氀̀ 搀攀  efectele comercializării substanţelor etnobotanice, fenomen necontrolat ਀搀攀 愀甀琀漀爀椀琀̀持椁氀攀 猀琀愀琀甀氀甀椀 开椁 琀爀攀戀甀椀攀 猀̀ 猀攀 洀漀戀椀氀椀稀攀稀攀 瀀攀渀琀爀甀 愀 瀀爀攀瘀攀渀椀  aceste situaţii.
  “Îngrijorător este faptul că majoritatea ਀挀漀渀猀甀洀愀琀漀爀椀氀漀爀 猀甀渀琀 琀椀渀攀爀椀椀 搀攀 ㄀㐀ⴀ㄀㘀 愀渀椀 开椁 猀甀渀琀攀洀 爀攀瘀漀氀琀愀挀椁 挀̀ 洀甀氀琀攀  dintre aceste magazine care vând iluzii şi distrug vieţi sunt amplasate ਀渀 愀瀀爀漀瀀椀攀爀攀愀 甀渀椀琀̀持椁氀漀爀 搀攀 渀瘀̀持́洁渀琀⸀ 䐀椀渀 瀀̀持愀琀攀Ⰰ 搀漀愀爀 渀 挀琀攀瘀愀 漀爀愀开攁 autorităţile locale au luat măsura închiderii acestor centre de ਀挀漀洀攀爀挀椀愀氀椀稀愀爀攀Ⰰ 挀愀爀攀 瀀甀渀 渀 瀀攀爀椀挀漀氀 瘀椀愀挀愁 挀漀瀀椀椀氀漀爀ᴀⰠ 猀攀 愀爀愀琀̀ 渀  comunicat .
  FSLI਀ 挀漀渀猀椀搀攀爀̀ 挀̀ 猀甀戀猀琀愀渀挀攁氀攀 攀琀渀漀戀漀琀愀渀椀挀攀 爀攀瀀爀攀稀椀渀琀̀ 甀渀 愀琀攀渀琀愀琀 氀愀  sănătatea cetăţenilor şi contribuie la distrugerea unor vieţi. “Ne ਀渀琀爀攀戀̀洁 挀愀爀攀 攀猀琀攀 搀椀昀攀爀攀渀挀愁 渀琀爀攀 瘀渀稀愀爀攀愀 搀攀 搀爀漀最甀爀椀 开椁  comercializarea acestor produse, dacă şi unele şi altele au acelaşi ਀攀昀攀挀琀 搀攀瘀愀猀琀愀琀漀爀 愀猀甀瀀爀愀 瘀椀攀挀椁椀 甀洀愀渀攀㼀 一甀 渀挀攁氀攀最攀洀 氀椀瀀猀愀 搀攀 爀攀愀挀挀椁攀 愀  autorităţilor statului care permit un astfel de comerţ şi ne întrebăm ਀搀愀挀̀Ⰱ 瀀漀琀爀椀瘀椀琀 䌀漀渀猀琀椀琀甀挀椁攀椀 刀漀洀渀椀攀椀Ⰰ 漀 愀猀琀昀攀氀 搀攀 愀挀琀椀瘀椀琀愀琀攀 渀甀  constituie un atac la siguranţa naţională?”, se mai arată în comunicat.
  “În਀ 挀漀渀搀椀挀椁椀氀攀 搀攀 昀愀挀́ 渀甀 瀀甀琀攀洀 猀̀ 挀爀攀搀攀洀 搀攀挀琀 挀̀ 䜀甀瘀攀爀渀甀氀 刀漀洀渀椀攀椀 昀愀挀攀  un troc prin care bugetul statului câştigă bani din taxele şi impozitele਀ 愀瀀氀椀挀愀琀攀 愀挀攀猀琀甀椀 挀漀洀攀爀挀Ⰱ 渀 搀攀昀愀瘀漀愀爀攀愀 甀渀漀爀 琀椀渀攀爀椀 挀愀爀攀 开椁 瀀甀渀 瘀椀愀挀愁  în pericol”, mai afirmă sindicaliştii din învăţământ.
  “Facem apel la਀ 瀀̀爁椀渀挀椁 开椁 攀氀攀瘀椀 猀̀ 渀椀 猀攀 愀氀̀琁甀爀攀 渀 氀甀瀀琀愀 洀瀀漀琀爀椀瘀愀 挀漀洀攀爀挀椀愀氀椀稀̀爁椀椀 开椁 consumului de substanţe halucinogene, pentru a putea împreună să oprim ਀愀挀攀猀琀 昀氀愀最攀氀 开椁 猀̀ 漀昀攀爀椀洀 琀椀渀攀爀椀氀漀爀 搀爀攀瀀琀甀氀 氀愀 瘀椀愀挀́Ⰱ 瀀爀攀挀甀洀 开椁 搀爀攀瀀琀甀氀  la integritate fizică şi psihică, garantate prin Constituţie”, se mai ਀愀爀愀琀̀ 渀 挀漀洀甀渀椀挀愀琀⸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀㰀⼀琀搀㸀㰀⼀琀爀㸀㰀⼀琀戀漀搀礀㸀㰀⼀琀愀戀氀攀㸀 ਀㰀瀀㸀㄀㈀ 搀攀挀攀洀戀爀椀攀 ㈀ ㄀ 㰀⼀瀀㸀

  CONCLUZII DEPARTAMENT PENTRU TINERET

  ਀ ਀㰀瀀㸀 㜀 搀攀挀攀洀戀爀椀攀 ㈀ ㄀ 㰀⼀瀀㸀

  Internationala Educatiei

  http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/17/036/1703634.pdf)


  ਀㰀搀椀瘀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 琀椀洀攀猀 渀攀眀 爀漀洀愀渀Ⰰ渀攀眀 礀漀爀欀Ⰰ琀椀洀攀猀Ⰰ猀攀爀椀昀㬀 昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀 ㄀㈀瀀琀㬀∀㸀

  Dear friends,
  ਀㰀搀椀瘀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀眀椀搀漀眀猀㨀 ㈀㬀 琀攀砀琀ⴀ琀爀愀渀猀昀漀爀洀㨀 渀漀渀攀㬀 琀攀砀琀ⴀ椀渀搀攀渀琀㨀  瀀砀㬀 戀漀爀搀攀爀ⴀ挀漀氀氀愀瀀猀攀㨀 猀攀瀀愀爀愀琀攀㬀 昀漀渀琀㨀 洀攀搀椀甀洀 䄀爀椀愀氀㬀 眀栀椀琀攀ⴀ猀瀀愀挀攀㨀 渀漀爀洀愀氀㬀 漀爀瀀栀愀渀猀㨀 ㈀㬀 氀攀琀琀攀爀ⴀ猀瀀愀挀椀渀最㨀 渀漀爀洀愀氀㬀 挀漀氀漀爀㨀 爀最戀⠀ Ⰰ  Ⰰ  ⤀㬀 眀漀爀搀ⴀ猀瀀愀挀椀渀最㨀  瀀砀㬀∀ 挀氀愀猀猀㴀∀礀椀瘀㄀㐀㈀㘀㌀㄀㄀㌀㠀 䄀瀀瀀氀攀ⴀ猀琀礀氀攀ⴀ猀瀀愀渀∀㸀琀栀攀 German Government has published an official  answer to a detailed ਀攀渀焀甀椀爀礀 椀渀 琀栀攀 䜀攀爀洀愀渀 瀀愀爀氀椀愀洀攀渀琀 漀渀☀渀戀猀瀀㬀一漀瘀攀洀戀攀爀 㠀琀栀Ⰰ 洀愀搀攀 戀礀 琀栀攀  Socialdemocrats 
  ਀㰀搀椀瘀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀眀椀搀漀眀猀㨀 ㈀㬀 琀攀砀琀ⴀ琀爀愀渀猀昀漀爀洀㨀 渀漀渀攀㬀 琀攀砀琀ⴀ椀渀搀攀渀琀㨀  瀀砀㬀 戀漀爀搀攀爀ⴀ挀漀氀氀愀瀀猀攀㨀 猀攀瀀愀爀愀琀攀㬀 昀漀渀琀㨀 洀攀搀椀甀洀 䄀爀椀愀氀㬀 眀栀椀琀攀ⴀ猀瀀愀挀攀㨀 渀漀爀洀愀氀㬀 漀爀瀀栀愀渀猀㨀 ㈀㬀 氀攀琀琀攀爀ⴀ猀瀀愀挀椀渀最㨀 渀漀爀洀愀氀㬀 挀漀氀漀爀㨀 爀最戀⠀ Ⰰ  Ⰰ  ⤀㬀 眀漀爀搀ⴀ猀瀀愀挀椀渀最㨀  瀀砀㬀∀ 挀氀愀猀猀㴀∀礀椀瘀㄀㐀㈀㘀㌀㄀㄀㌀㠀 䄀瀀瀀氀攀ⴀ猀琀礀氀攀ⴀ猀瀀愀渀∀㸀⠀㰀⼀猀瀀愀渀㸀䄀渀琀眀漀爀琀 搀攀爀 䈀甀渀搀攀猀爀攀最椀攀爀甀渀最 愀甀昀 搀椀攀 䬀氀攀椀渀攀 䄀渀昀爀愀最攀 搀攀爀 䘀爀愀欀琀椀漀渀 搀攀爀 匀倀䐀㬀 䐀爀甀挀欀猀愀挀栀攀 ㄀㜀⼀㌀㘀㌀㐀㤀㰀⼀搀椀瘀㸀
  http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/17/036/1703634.pdf)

  ਀㰀搀椀瘀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀眀椀搀漀眀猀㨀 ㈀㬀 琀攀砀琀ⴀ琀爀愀渀猀昀漀爀洀㨀 渀漀渀攀㬀 琀攀砀琀ⴀ椀渀搀攀渀琀㨀  瀀砀㬀 戀漀爀搀攀爀ⴀ挀漀氀氀愀瀀猀攀㨀 猀攀瀀愀爀愀琀攀㬀 昀漀渀琀㨀 洀攀搀椀甀洀 䄀爀椀愀氀㬀 眀栀椀琀攀ⴀ猀瀀愀挀攀㨀 渀漀爀洀愀氀㬀 漀爀瀀栀愀渀猀㨀 ㈀㬀 氀攀琀琀攀爀ⴀ猀瀀愀挀椀渀最㨀 渀漀爀洀愀氀㬀 挀漀氀漀爀㨀 爀最戀⠀ Ⰰ  Ⰰ  ⤀㬀 眀漀爀搀ⴀ猀瀀愀挀椀渀最㨀  瀀砀㬀∀ 挀氀愀猀猀㴀∀礀椀瘀㄀㐀㈀㘀㌀㄀㄀㌀㠀 䄀瀀瀀氀攀ⴀ猀琀礀氀攀ⴀ猀瀀愀渀∀㸀䄀氀琀栀漀甀最栀 渀漀琀 愀氀氀 漀甀爀 栀漀瀀攀猀 挀漀洀攀 琀爀甀攀Ⰰ 琀栀攀 愀渀猀眀攀爀 椀猀 焀甀椀琀攀 攀渀挀漀甀爀愀最椀渀最⸀☀渀戀猀瀀㬀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀搀椀瘀㸀

  ਀㰀搀椀瘀㸀吀栀攀 洀愀椀渀 洀攀猀猀愀最攀猀 漀昀 琀栀攀 愀渀猀眀攀爀 漀昀 琀栀攀 最漀瘀攀爀渀洀攀渀琀 愀爀攀 琀栀攀 昀漀氀氀漀眀椀渀最 㨀㰀⼀搀椀瘀㸀

  ਀㰀搀椀瘀㸀㄀⸀ ∀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀氀椀渀攀ⴀ栀攀椀最栀琀㨀 渀漀爀洀愀氀㬀 眀椀搀漀眀猀㨀 ㈀㬀 琀攀砀琀ⴀ琀爀愀渀猀昀漀爀洀㨀 渀漀渀攀㬀 昀漀渀琀ⴀ瘀愀爀椀愀渀琀㨀 渀漀爀洀愀氀㬀 琀攀砀琀ⴀ椀渀搀攀渀琀㨀  瀀砀㬀 戀漀爀搀攀爀ⴀ挀漀氀氀愀瀀猀攀㨀 猀攀瀀愀爀愀琀攀㬀 眀栀椀琀攀ⴀ猀瀀愀挀攀㨀 渀漀爀洀愀氀㬀 漀爀瀀栀愀渀猀㨀 ㈀㬀 氀攀琀琀攀爀ⴀ猀瀀愀挀椀渀最㨀 渀漀爀洀愀氀㬀 挀漀氀漀爀㨀 爀最戀⠀ Ⰰ  Ⰰ  ⤀㬀 眀漀爀搀ⴀ猀瀀愀挀椀渀最㨀  瀀砀㬀∀ 挀氀愀猀猀㴀∀礀椀瘀㄀㐀㈀㘀㌀㄀㄀㌀㠀 䄀瀀瀀氀攀ⴀ猀琀礀氀攀ⴀ猀瀀愀渀∀㸀㰀椀㸀吀栀攀 Federal Government is of the opinion, that the financial sector should ਀挀漀渀琀爀椀戀甀琀攀 椀渀 愀渀 愀搀攀焀甀愀琀攀 洀愀渀渀攀爀 ☀渀戀猀瀀㬀琀漀 挀漀瘀攀爀 琀栀攀 挀漀猀琀猀 漀昀 琀栀攀  financial and economic crisis. For that purpose the Federal government is  striving for a a bank levy and for a Financial Transaction tax at least at European level.
  " (p.1.)਀㰀搀椀瘀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀眀椀搀漀眀猀㨀 ㈀㬀 琀攀砀琀ⴀ琀爀愀渀猀昀漀爀洀㨀 渀漀渀攀㬀 琀攀砀琀ⴀ椀渀搀攀渀琀㨀  瀀砀㬀 戀漀爀搀攀爀ⴀ挀漀氀氀愀瀀猀攀㨀 猀攀瀀愀爀愀琀攀㬀 昀漀渀琀㨀 洀攀搀椀甀洀 䄀爀椀愀氀㬀 眀栀椀琀攀ⴀ猀瀀愀挀攀㨀 渀漀爀洀愀氀㬀 漀爀瀀栀愀渀猀㨀 ㈀㬀 氀攀琀琀攀爀ⴀ猀瀀愀挀椀渀最㨀 渀漀爀洀愀氀㬀 挀漀氀漀爀㨀 爀最戀⠀ Ⰰ  Ⰰ  ⤀㬀 眀漀爀搀ⴀ猀瀀愀挀椀渀最㨀  瀀砀㬀∀ 挀氀愀猀猀㴀∀礀椀瘀㄀㐀㈀㘀㌀㄀㄀㌀㠀 䄀瀀瀀氀攀ⴀ猀琀礀氀攀ⴀ猀瀀愀渀∀㸀㰀戀爀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀搀椀瘀㸀
  2. With regard to the Financial Activities Tax (FAT): "The federal government considers the Financial Activities Tax less appropiate to limit the systemic risks of a bank. But ultimately the concrete design of the tax will be decisive." (p.3)
  ਀㰀搀椀瘀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀眀椀搀漀眀猀㨀 ㈀㬀 琀攀砀琀ⴀ琀爀愀渀猀昀漀爀洀㨀 渀漀渀攀㬀 琀攀砀琀ⴀ椀渀搀攀渀琀㨀  瀀砀㬀 戀漀爀搀攀爀ⴀ挀漀氀氀愀瀀猀攀㨀 猀攀瀀愀爀愀琀攀㬀 昀漀渀琀㨀 洀攀搀椀甀洀 䄀爀椀愀氀㬀 眀栀椀琀攀ⴀ猀瀀愀挀攀㨀 渀漀爀洀愀氀㬀 漀爀瀀栀愀渀猀㨀 ㈀㬀 氀攀琀琀攀爀ⴀ猀瀀愀挀椀渀最㨀 渀漀爀洀愀氀㬀 挀漀氀漀爀㨀 爀最戀⠀ Ⰰ  Ⰰ  ⤀㬀 眀漀爀搀ⴀ猀瀀愀挀椀渀最㨀  瀀砀㬀∀ 挀氀愀猀猀㴀∀礀椀瘀㄀㐀㈀㘀㌀㄀㄀㌀㠀 䄀瀀瀀氀攀ⴀ猀琀礀氀攀ⴀ猀瀀愀渀∀㸀㰀戀爀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀搀椀瘀㸀
  3. On the question of the regulatory potential, for instance to curb high frequency trade, the answer is: "The਀ 攀昀昀攀挀琀猀 漀昀 愀 䘀椀渀愀渀挀椀愀氀 吀爀愀渀猀愀挀琀椀漀渀 吀愀砀 搀攀瀀攀渀搀 漀渀 椀琀猀 搀攀猀椀最渀 ⠀琀愀砀 戀愀猀攀Ⰰ   tax rate). A general answer is therefore not possible."  (p.3)
  ਀㰀搀椀瘀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀眀椀搀漀眀猀㨀 ㈀㬀 琀攀砀琀ⴀ琀爀愀渀猀昀漀爀洀㨀 渀漀渀攀㬀 琀攀砀琀ⴀ椀渀搀攀渀琀㨀  瀀砀㬀 戀漀爀搀攀爀ⴀ挀漀氀氀愀瀀猀攀㨀 猀攀瀀愀爀愀琀攀㬀 昀漀渀琀㨀 洀攀搀椀甀洀 䄀爀椀愀氀㬀 眀栀椀琀攀ⴀ猀瀀愀挀攀㨀 渀漀爀洀愀氀㬀 漀爀瀀栀愀渀猀㨀 ㈀㬀 氀攀琀琀攀爀ⴀ猀瀀愀挀椀渀最㨀 渀漀爀洀愀氀㬀 挀漀氀漀爀㨀 爀最戀⠀ Ⰰ  Ⰰ  ⤀㬀 眀漀爀搀ⴀ猀瀀愀挀椀渀最㨀  瀀砀㬀∀ 挀氀愀猀猀㴀∀礀椀瘀㄀㐀㈀㘀㌀㄀㄀㌀㠀 䄀瀀瀀氀攀ⴀ猀琀礀氀攀ⴀ猀瀀愀渀∀㸀㰀戀爀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀搀椀瘀㸀
  4.਀ 吀栀攀 爀攀昀攀爀攀渀挀攀 琀漀 琀栀攀 挀漀渀挀爀攀琀攀 搀攀猀椀最渀 椀猀 洀愀搀攀 愀氀猀漀 眀椀琀栀 爀攀最愀爀搀 琀漀 漀琀栀攀爀  details such as tax rate or distribution. They also refer to a report ਀眀栀椀挀栀 栀愀猀 戀攀攀渀 挀漀洀洀椀猀猀椀漀渀攀搀 愀琀 琀栀攀 㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀挀甀爀猀漀爀㨀 瀀漀椀渀琀攀爀㬀 戀愀挀欀最爀漀甀渀搀㨀 渀漀渀攀 爀攀瀀攀愀琀 猀挀爀漀氀氀  ─  ─ 琀爀愀渀猀瀀愀爀攀渀琀㬀∀ 挀氀愀猀猀㴀∀礀猀栀漀爀琀挀甀琀猀∀ 椀搀㴀∀氀眀开㄀㈀㤀㄀㜀㐀㘀㜀㜀㐀开㔀∀㸀䔀甀爀漀瀀攀愀渀 䌀漀洀洀椀猀猀椀漀渀㰀⼀猀瀀愀渀㸀 愀渀搀 眀栀椀挀栀 眀椀氀氀 戀攀 搀甀攀 椀渀 琀栀攀 渀攀砀琀 洀漀渀琀栀猀⸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀搀椀瘀㸀

  ਀㰀搀椀瘀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀眀椀搀漀眀猀㨀 ㈀㬀 琀攀砀琀ⴀ琀爀愀渀猀昀漀爀洀㨀 渀漀渀攀㬀 琀攀砀琀ⴀ椀渀搀攀渀琀㨀  瀀砀㬀 戀漀爀搀攀爀ⴀ挀漀氀氀愀瀀猀攀㨀 猀攀瀀愀爀愀琀攀㬀 昀漀渀琀㨀 洀攀搀椀甀洀 䄀爀椀愀氀㬀 眀栀椀琀攀ⴀ猀瀀愀挀攀㨀 渀漀爀洀愀氀㬀 漀爀瀀栀愀渀猀㨀 ㈀㬀 氀攀琀琀攀爀ⴀ猀瀀愀挀椀渀最㨀 渀漀爀洀愀氀㬀 挀漀氀漀爀㨀 爀最戀⠀ Ⰰ  Ⰰ  ⤀㬀 眀漀爀搀ⴀ猀瀀愀挀椀渀最㨀  瀀砀㬀∀ 挀氀愀猀猀㴀∀礀椀瘀㄀㐀㈀㘀㌀㄀㄀㌀㠀 䄀瀀瀀氀攀ⴀ猀琀礀氀攀ⴀ猀瀀愀渀∀㸀㔀⸀ The question, what they they are thinking about the Currency ਀吀爀愀渀猀愀挀琀椀漀渀 琀愀砀Ⰰ 瀀爀漀瀀漀猀攀搀 戀礀 琀栀攀 氀攀愀搀椀渀最 最爀漀甀瀀Ⰰ 椀猀 愀渀猀眀攀爀攀搀 愀猀 昀漀氀氀漀眀猀⸀㨀
  "Germany਀ 椀猀 猀琀爀椀瘀椀渀最 昀漀爀 琀栀攀 椀洀瀀氀攀洀攀渀琀愀琀椀漀渀 漀昀 䘀椀渀愀渀挀椀愀氀 吀爀愀渀猀愀挀琀椀漀渀 吀愀砀 愀琀 愀渀  international level as large as possible; at least at European level the਀ 䘀椀渀愀渀挀椀愀氀 吀爀愀渀猀愀挀琀椀漀渀 吀愀砀 猀栀愀氀氀 戀攀 椀洀瀀氀攀洀攀渀琀攀搀⸀ 䄀 䘀椀渀愀渀挀椀愀氀 吀爀愀渀猀愀挀琀椀漀渀 Tax would be superior to a Currency Tax, because it requires thanks to ਀椀琀猀 戀爀漀愀搀攀爀 戀愀猀椀猀 愀 挀漀渀猀椀搀攀爀愀戀氀礀 氀漀眀攀爀 tax rate to generate the same revenues. The proposal mentioned in the ਀焀甀攀猀琀椀漀渀 椀猀 渀漀琀 猀甀瀀瀀漀爀琀攀搀 戀礀 琀栀攀 挀漀洀瀀攀琀攀渀琀 洀攀洀戀攀爀猀 漀昀 最漀瘀攀爀渀洀攀渀琀猀 漀昀 琀栀攀 respective countries." (p.6)    
  ਀㰀搀椀瘀㸀㰀戀爀㸀㰀⼀搀椀瘀㸀
  6. The answer to the question whether the FTT is technically feasible is: "Yes." (p.6)
  ਀㰀搀椀瘀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀眀椀搀漀眀猀㨀 ㈀㬀 琀攀砀琀ⴀ琀爀愀渀猀昀漀爀洀㨀 渀漀渀攀㬀 琀攀砀琀ⴀ椀渀搀攀渀琀㨀  瀀砀㬀 戀漀爀搀攀爀ⴀ挀漀氀氀愀瀀猀攀㨀 猀攀瀀愀爀愀琀攀㬀 昀漀渀琀㨀 洀攀搀椀甀洀 䄀爀椀愀氀㬀 眀栀椀琀攀ⴀ猀瀀愀挀攀㨀 渀漀爀洀愀氀㬀 漀爀瀀栀愀渀猀㨀 ㈀㬀 氀攀琀琀攀爀ⴀ猀瀀愀挀椀渀最㨀 渀漀爀洀愀氀㬀 挀漀氀漀爀㨀 爀最戀⠀ Ⰰ  Ⰰ  ⤀㬀 眀漀爀搀ⴀ猀瀀愀挀椀渀最㨀  瀀砀㬀∀ 挀氀愀猀猀㴀∀礀椀瘀㄀㐀㈀㘀㌀㄀㄀㌀㠀 䄀瀀瀀氀攀ⴀ猀琀礀氀攀ⴀ猀瀀愀渀∀㸀㰀戀爀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀搀椀瘀㸀
  7. The question, who else would be supportive for the FTT, is answered as follows: "Particularly France and Austria are, like Germany  in favor of of a Financial Transaction Tax. Finland and Greece਀ 椀渀搀椀挀愀琀攀搀 琀漀 戀攀 漀瀀攀渀 椀渀 瀀爀椀渀挀椀瀀氀攀⸀ 䤀爀攀氀愀渀搀 眀愀猀 漀瀀攀渀 昀漀爀 愀 搀椀猀挀甀猀猀椀漀渀 漀渀 琀栀攀 最攀渀攀爀愀氀 椀猀猀甀攀猀 漀昀 愀 䘀椀渀愀渀挀椀愀氀 吀爀愀渀猀愀挀琀椀漀渀 吀愀砀⸀㰀⼀椀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀氀椀渀攀ⴀ栀攀椀最栀琀㨀 渀漀爀洀愀氀㬀 眀椀搀漀眀猀㨀 ㈀㬀 琀攀砀琀ⴀ琀爀愀渀猀昀漀爀洀㨀 渀漀渀攀㬀 昀漀渀琀ⴀ瘀愀爀椀愀渀琀㨀 渀漀爀洀愀氀㬀 琀攀砀琀ⴀ椀渀搀攀渀琀㨀  瀀砀㬀 戀漀爀搀攀爀ⴀ挀漀氀氀愀瀀猀攀㨀 猀攀瀀愀爀愀琀攀㬀 眀栀椀琀攀ⴀ猀瀀愀挀攀㨀 渀漀爀洀愀氀㬀 漀爀瀀栀愀渀猀㨀 ㈀㬀 氀攀琀琀攀爀ⴀ猀瀀愀挀椀渀最㨀 渀漀爀洀愀氀㬀 挀漀氀漀爀㨀 爀最戀⠀ Ⰰ  Ⰰ  ⤀㬀 眀漀爀搀ⴀ猀瀀愀挀椀渀最㨀  瀀砀㬀∀ 挀氀愀猀猀㴀∀礀椀瘀㄀㐀㈀㘀㌀㄀㄀㌀㠀 䄀瀀瀀氀攀ⴀ猀琀礀氀攀ⴀ猀瀀愀渀∀㸀㰀椀㸀∀ ⠀瀀⸀㜀⤀㰀⼀椀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀搀椀瘀㸀

  ਀㰀搀椀瘀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀眀椀搀漀眀猀㨀 ㈀㬀 琀攀砀琀ⴀ琀爀愀渀猀昀漀爀洀㨀 渀漀渀攀㬀 琀攀砀琀ⴀ椀渀搀攀渀琀㨀  瀀砀㬀 戀漀爀搀攀爀ⴀ挀漀氀氀愀瀀猀攀㨀 猀攀瀀愀爀愀琀攀㬀 昀漀渀琀㨀 洀攀搀椀甀洀 䄀爀椀愀氀㬀 眀栀椀琀攀ⴀ猀瀀愀挀攀㨀 渀漀爀洀愀氀㬀 漀爀瀀栀愀渀猀㨀 ㈀㬀 氀攀琀琀攀爀ⴀ猀瀀愀挀椀渀最㨀 渀漀爀洀愀氀㬀 挀漀氀漀爀㨀 爀最戀⠀ Ⰰ  Ⰰ  ⤀㬀 眀漀爀搀ⴀ猀瀀愀挀椀渀最㨀  瀀砀㬀∀ 挀氀愀猀猀㴀∀礀椀瘀㄀㐀㈀㘀㌀㄀㄀㌀㠀 䄀瀀瀀氀攀ⴀ猀琀礀氀攀ⴀ猀瀀愀渀∀㸀㠀⸀ 圀栀愀琀 愀爀攀 琀栀攀 漀戀樀攀挀琀椀漀渀猀 漀昀 琀栀攀 唀䬀 愀渀搀 㰀猀瀀愀渀 挀氀愀猀猀㴀∀礀猀栀漀爀琀挀甀琀猀∀ 椀搀㴀∀氀眀开㄀㈀㤀㄀㜀㐀㘀㜀㜀㐀开㄀ ∀㸀匀眀攀搀攀渀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㼀㨀 㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀氀椀渀攀ⴀ栀攀椀最栀琀㨀 渀漀爀洀愀氀㬀 眀椀搀漀眀猀㨀 ㈀㬀 琀攀砀琀ⴀ琀爀愀渀猀昀漀爀洀㨀 渀漀渀攀㬀 昀漀渀琀ⴀ瘀愀爀椀愀渀琀㨀 渀漀爀洀愀氀㬀 琀攀砀琀ⴀ椀渀搀攀渀琀㨀  瀀砀㬀 戀漀爀搀攀爀ⴀ挀漀氀氀愀瀀猀攀㨀 猀攀瀀愀爀愀琀攀㬀 眀栀椀琀攀ⴀ猀瀀愀挀攀㨀 渀漀爀洀愀氀㬀 漀爀瀀栀愀渀猀㨀 ㈀㬀 氀攀琀琀攀爀ⴀ猀瀀愀挀椀渀最㨀 渀漀爀洀愀氀㬀 挀漀氀漀爀㨀 爀最戀⠀ Ⰰ  Ⰰ  ⤀㬀 眀漀爀搀ⴀ猀瀀愀挀椀渀最㨀  瀀砀㬀∀ 挀氀愀猀猀㴀∀礀椀瘀㄀㐀㈀㘀㌀㄀㄀㌀㠀 䄀瀀瀀氀攀ⴀ猀琀礀氀攀ⴀ猀瀀愀渀∀㸀㰀椀㸀∀吀栀攀 匀眀攀搀椀猀栀 漀戀樀攀挀琀椀漀渀猀 爀攀昀攀爀爀攀搀 琀漀 琀栀攀椀爀 漀眀渀 攀砀瀀攀爀椀攀渀挀攀 眀椀琀栀 琀栀攀 猀栀椀昀琀 漀昀 㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀戀漀爀搀攀爀ⴀ戀漀琀琀漀洀㨀 ㈀瀀砀 搀漀琀琀攀搀 爀最戀⠀㔀㐀Ⰰ 㤀㤀Ⰰ ㄀㌀㘀⤀㬀 挀甀爀猀漀爀㨀 瀀漀椀渀琀攀爀㬀∀ 挀氀愀猀猀㴀∀礀猀栀漀爀琀挀甀琀猀∀ 椀搀㴀∀氀眀开㄀㈀㤀㄀㜀㐀㘀㜀㜀㐀开㄀㄀∀㸀昀椀渀愀渀挀椀愀氀 琀爀愀渀猀愀挀琀椀漀渀猀㰀⼀猀瀀愀渀㸀 漀甀琀猀椀搀攀 匀眀攀搀攀渀⸀ 吀栀攀 唀䬀 椀猀 愀昀爀愀椀搀 漀昀 愀 眀攀愀欀攀渀椀渀最 漀昀 䰀漀渀搀漀渀 愀猀 愀 㰀猀瀀愀渀 挀氀愀猀猀㴀∀礀猀栀漀爀琀挀甀琀猀∀ 椀搀㴀∀氀眀开㄀㈀㤀㄀㜀㐀㘀㜀㜀㐀开㄀㈀∀㸀昀椀渀愀渀挀椀愀氀 洀愀爀欀攀琀 瀀氀愀挀攀㰀⼀猀瀀愀渀㸀 琀栀爀漀甀最栀 搀椀猀氀漀挀愀琀椀漀渀 琀漀 洀愀爀欀攀琀 瀀氀愀挀攀猀 漀甀琀猀椀搀攀 䔀甀爀漀瀀攀⸀㰀⼀椀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀眀椀搀漀眀猀㨀 ㈀㬀 琀攀砀琀ⴀ琀爀愀渀猀昀漀爀洀㨀 渀漀渀攀㬀 琀攀砀琀ⴀ椀渀搀攀渀琀㨀  瀀砀㬀 戀漀爀搀攀爀ⴀ挀漀氀氀愀瀀猀攀㨀 猀攀瀀愀爀愀琀攀㬀 昀漀渀琀㨀 洀攀搀椀甀洀 䄀爀椀愀氀㬀 眀栀椀琀攀ⴀ猀瀀愀挀攀㨀 渀漀爀洀愀氀㬀 漀爀瀀栀愀渀猀㨀 ㈀㬀 氀攀琀琀攀爀ⴀ猀瀀愀挀椀渀最㨀 渀漀爀洀愀氀㬀 挀漀氀漀爀㨀 爀最戀⠀ Ⰰ  Ⰰ  ⤀㬀 眀漀爀搀ⴀ猀瀀愀挀椀渀最㨀  瀀砀㬀∀ 挀氀愀猀猀㴀∀礀椀瘀㄀㐀㈀㘀㌀㄀㄀㌀㠀 䄀瀀瀀氀攀ⴀ猀琀礀氀攀ⴀ猀瀀愀渀∀㸀∀ ⠀瀀⸀㜀⸀⤀ ☀渀戀猀瀀㬀 ☀渀戀猀瀀㬀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀搀椀瘀㸀

  ਀㰀搀椀瘀㸀䄀猀 愀氀氀 琀栀椀猀 椀猀 愀渀 漀昀昀椀挀椀愀氀 瀀漀猀椀琀椀漀渀Ⰰ 椀琀 挀愀渀 戀攀 甀猀攀搀 昀漀爀 氀漀戀戀礀 眀漀爀欀 琀漀 攀渀挀漀甀爀愀最攀 漀琀栀攀爀 最漀瘀攀爀渀洀攀渀琀猀 愀琀 氀攀愀猀琀 椀渀 䔀甀爀漀瀀攀⸀☀渀戀猀瀀㬀㰀⼀搀椀瘀㸀

  ਀㰀搀椀瘀㸀䴀愀礀 戀攀 猀漀洀攀 漀昀 礀漀甀 琀爀愀渀猀氀愀琀攀 琀栀攀 爀攀猀瀀攀挀琀椀瘀攀 瀀愀爀琀猀 椀渀 礀漀甀爀 氀愀渀最甀愀最攀 愀渀搀 猀攀渀搀 椀琀 琀漀 䴀倀猀Ⰰ 洀椀渀椀猀琀攀爀猀 攀琀挀⸀㰀⼀搀椀瘀㸀

  ਀㰀搀椀瘀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀眀椀搀漀眀猀㨀 ㈀㬀 琀攀砀琀ⴀ琀爀愀渀猀昀漀爀洀㨀 渀漀渀攀㬀 琀攀砀琀ⴀ椀渀搀攀渀琀㨀  瀀砀㬀 戀漀爀搀攀爀ⴀ挀漀氀氀愀瀀猀攀㨀 猀攀瀀愀爀愀琀攀㬀 昀漀渀琀㨀 洀攀搀椀甀洀 䄀爀椀愀氀㬀 眀栀椀琀攀ⴀ猀瀀愀挀攀㨀 渀漀爀洀愀氀㬀 漀爀瀀栀愀渀猀㨀 ㈀㬀 氀攀琀琀攀爀ⴀ猀瀀愀挀椀渀最㨀 渀漀爀洀愀氀㬀 挀漀氀漀爀㨀 爀最戀⠀ Ⰰ  Ⰰ  ⤀㬀 眀漀爀搀ⴀ猀瀀愀挀椀渀最㨀  瀀砀㬀∀ 挀氀愀猀猀㴀∀礀椀瘀㄀㐀㈀㘀㌀㄀㄀㌀㠀 䄀瀀瀀氀攀ⴀ猀琀礀氀攀ⴀ猀瀀愀渀∀㸀㰀戀爀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀搀椀瘀㸀 ਀㰀琀愀戀氀攀 戀漀爀搀攀爀㴀∀ ∀ 挀攀氀氀瀀愀搀搀椀渀最㴀∀ ∀ 挀攀氀氀猀瀀愀挀椀渀最㴀∀ ∀㸀㰀琀戀漀搀礀㸀㰀琀爀㸀㰀琀搀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀㨀 椀渀栀攀爀椀琀㬀∀ 瘀愀氀椀最渀㴀∀琀漀瀀∀㸀㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀 樀甀猀琀椀昀礀㬀 洀愀爀最椀渀㨀  挀洀  挀洀  瀀琀㬀∀ 挀氀愀猀猀㴀∀礀椀瘀㄀㜀㠀㘀㜀㔀㜀㔀㐀㔀䴀猀漀一漀爀洀愀氀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 ✀猀愀渀猀ⴀ猀攀爀椀昀✀㬀 挀漀氀漀爀㨀 爀攀搀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀䤀吀∀㸀㰀愀 爀攀氀㴀∀渀漀昀漀氀氀漀眀∀ 琀愀爀最攀琀㴀∀开戀氀愀渀欀∀ 栀爀攀昀㴀∀栀琀琀瀀㨀⼀⼀眀眀眀⸀愀搀攀瘀愀爀甀氀⸀爀漀⼀愀挀琀甀愀氀椀琀愀琀攀⼀瀀漀氀椀琀椀挀愀⼀匀漀氀甀琀椀愀开瀀攀渀琀爀甀开洀愀洀攀ⴀ开挀漀渀挀攀搀椀甀开搀攀开甀渀开愀渀开搀椀渀开㈀ ㄀㄀开 开㌀㠀㔀㄀㘀㈀㄀ ㌀⸀栀琀洀氀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀挀漀氀漀爀㨀 爀攀搀㬀∀㸀㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㌀∀㸀栀琀琀瀀㨀⼀⼀眀眀眀⸀愀搀攀瘀愀爀甀氀⸀爀漀⼀愀挀琀甀愀氀椀琀愀琀攀⼀瀀漀氀椀琀椀挀愀⼀匀漀氀甀琀椀愀开瀀攀渀琀爀甀开洀愀洀攀ⴀ开挀漀渀挀攀搀椀甀开搀攀开甀渀开愀渀开搀椀渀开㈀ ㄀㄀开 开㌀㠀㔀㄀㘀㈀㄀ ㌀⸀栀琀洀氀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀愀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀 

    ਀㰀⼀瀀㸀㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀 樀甀猀琀椀昀礀㬀 洀愀爀最椀渀㨀  挀洀  挀洀  瀀琀㬀∀ 挀氀愀猀猀㴀∀礀椀瘀㄀㜀㠀㘀㜀㔀㜀㔀㐀㔀䴀猀漀一漀爀洀愀氀∀㸀㰀戀 猀琀礀氀攀㴀∀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 ✀猀愀渀猀ⴀ猀攀爀椀昀✀㬀 昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀 ㄀㐀瀀琀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀䔀一ⴀ唀匀∀㸀匀漀氀甀挀椁愀 瀀攀渀琀爀甀 洀愀洀攀㨀 挀漀渀挀攀搀椀甀 搀攀 甀渀 愀渀 搀椀渀 ㈀ ㄀㄀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀戀㸀 

    ਀㰀⼀瀀㸀㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀 樀甀猀琀椀昀礀㬀 洀愀爀最椀渀㨀 愀甀琀漀  挀洀㬀∀ 挀氀愀猀猀㴀∀礀椀瘀㄀㜀㠀㘀㜀㔀㜀㔀㐀㔀猀甀戀栀攀愀搀攀爀∀㸀㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㌀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 ✀猀愀渀猀ⴀ猀攀爀椀昀✀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀䔀一ⴀ唀匀∀㸀䜀甀瘀攀爀渀甀氀 a hotarât aseara sa reduca durata concediului maternal de la 24 de luni਀ 氀愀 ㄀㈀ 氀甀渀椀Ⰰ 渀挀攀瀀渀搀 挀甀 ㄀ 椀愀渀甀愀爀椀攀 ㈀ ㄀㄀⸀ 䴀愀猀甀爀愀 渀甀 猀攀 愀瀀氀椀挀愀 洀愀洀攀氀漀爀  care sunt deja în concediu. Decizia਀ 愀 瘀攀渀椀琀 搀甀瀀愀 挀攀Ⰰ 椀攀爀椀ⴀ搀椀洀椀渀攀愀琀愀Ⰰ 瀀爀攀猀攀搀椀渀琀攀氀攀 吀爀愀椀愀渀 䈀愀猀攀猀挀甀 愀  participat la sedinta Coalitiei si a cerut micsorarea perioadei de ਀挀漀渀挀攀搀椀甀 洀愀琀攀爀渀愀氀⸀ 㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀 

  Premierul਀ 䔀洀椀氀 䈀漀挀 愀 愀渀甀渀琀愀琀 愀猀攀愀爀愀 挀愀 椀渀搀攀洀渀椀稀愀琀椀愀 瘀愀 愀瘀攀愀 愀挀攀攀愀猀椀 瘀愀氀漀愀爀攀 挀愀 渀 prezent si va fi cuprinsa între 600 si 3.400 de lei. „Mamele care se ਀瘀漀爀 渀琀漀愀爀挀攀 洀愀椀 爀攀瀀攀搀攀 氀愀 猀攀爀瘀椀挀椀甀 瘀漀爀 瀀爀椀洀椀 漀 瀀爀椀洀愀 搀攀 㔀  搀攀 氀攀椀∀Ⰰ 愀  declarat Boc. Mamele care vor dori sa stea doi ani acasa vor avea ਀挀漀渀挀攀搀椀甀 昀愀爀愀 瀀氀愀琀愀 渀 愀氀 搀漀椀氀攀愀 愀渀⸀ 吀漀琀甀猀椀Ⰰ 愀挀攀猀琀攀愀 瘀漀爀 瀀爀椀洀椀 挀攀椀 㔀   de lei lunar în cazul în care se vor întoarce mai devreme de 24 de luni ਀氀愀 猀攀爀瘀椀挀椀甀⸀ 㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀 

  UDMR si UNPR, în opozitie cu Boc ਀㰀⼀瀀㸀㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀 樀甀猀琀椀昀礀㬀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 ✀猀愀渀猀ⴀ猀攀爀椀昀✀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀䤀吀∀㸀㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㌀∀㸀䐀攀挀椀稀椀愀 Guvernului nu le va afecta pe cele care se afla în prezent în concediu ਀洀愀琀攀爀渀愀氀⸀ Ḁ倠攀渀琀爀甀 洀愀洀攀氀攀 挀愀爀攀 猀攀 愀昀氀愀 渀 瀀爀攀稀攀渀琀 渀 挀漀渀挀攀搀椀甀 猀攀 愀瀀氀椀挀愀  doua reguli: durata concediului este de doi ani, iar indemnizatia va ਀爀愀洀渀攀 氀愀 愀挀攀攀愀猀椀 瘀愀氀漀愀爀攀⸀ 一椀挀椀甀渀 戀攀渀攀昀椀挀椀愀爀 愀挀琀甀愀氀 渀甀 瘀愀 昀椀 愀昀攀挀琀愀琀∀Ⰰ 愀 mai spus premierul. În prezent, Guvernul are în plata aproximativ ਀㄀㤀㠀⸀   搀攀 椀渀搀攀洀渀椀稀愀琀椀椀 瀀攀渀琀爀甀 洀愀洀攀⸀ 㰀戀爀㸀㰀戀爀㸀䴀愀猀甀爀椀氀攀 愀渀甀渀琀愀琀攀 搀攀 䔀洀椀氀  Boc vor fi incluse într-o ordonanta de urgenta. Varianta aprobata de ਀䜀甀瘀攀爀渀 攀猀琀攀 挀攀愀 瀀爀漀瀀甀猀愀 搀攀 洀椀渀椀猀琀爀甀氀 䴀甀渀挀椀椀Ⰰ 䤀漀愀渀 䈀漀琀椀猀Ⰰ 渀 甀爀洀愀 挀甀 漀  saptamâna. Propunerea a iscat critici si din partea formatiunilor ਀倀甀琀攀爀椀椀⸀ 㰀戀爀㸀㰀戀爀㸀刀攀瀀爀攀稀攀渀琀愀渀琀椀椀 唀䐀䴀刀 渀甀 猀甀猀琀椀渀 爀攀搀甀挀攀爀攀愀 挀漀渀挀攀搀椀甀氀甀椀Ⰰ  aceeasi pozitie având si UNPR si minoritatile. Deputatul UDMR Petru ਀䰀愀欀愀琀漀猀 愀 搀攀挀氀愀爀愀琀 椀攀爀椀ⴀ猀攀愀爀愀Ⰰ 瀀攀渀琀爀甀 Ḁ䄠搀攀瘀愀爀甀氀∀Ⰰ 挀愀 渀甀 瘀愀 vota în Parlament o ordonanta de urgenta care va promova aceste masuri.਀ Ḁ丠甀 猀琀椀甀 挀椀渀攀 瘀愀 瘀漀琀愀 愀挀攀猀琀攀 洀愀猀甀爀椀 渀 挀漀渀搀椀琀椀椀氀攀 渀 挀愀爀攀 瀀漀稀椀琀椀愀  noastra a fost clara", a spus Lakatos.

  „Daca reducerea ਀挀漀渀挀攀搀椀甀氀甀椀 渀甀 瘀愀 昀椀 渀猀漀琀椀琀愀 搀攀 甀渀 瀀爀漀最爀愀洀 挀漀攀爀攀渀琀 搀攀 挀漀渀猀琀爀甀挀琀椀攀 搀攀  crese, atunci este o decizie care nu rezolva problema mamelor", a ਀搀攀挀氀愀爀愀琀 瀀攀渀琀爀甀 Ḁ䄠搀攀瘀愀爀甀氀∀ 猀椀 搀攀瀀甀琀愀琀甀氀 倀䐀䰀 刀愀氀甀挀愀 吀甀爀挀愀渀⸀ 倀攀渀猀椀漀渀愀爀椀椀  cu venituri de peste 740 de lei ar putea plati contributie la Sanatate ਀渀挀攀瀀渀搀 搀攀 氀愀 ㄀ 椀愀渀甀愀爀椀攀⸀ Ḁ䔠砀椀猀琀愀 搀攀樀愀 甀渀 瀀爀漀椀攀挀琀 搀攀 漀爀搀漀渀愀渀琀愀 搀攀  urgenta elaborat de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate. Plata ਀挀漀渀琀爀椀戀甀琀椀攀椀 瘀愀 昀椀 漀戀氀椀最愀琀漀爀椀攀 猀椀 瀀攀渀琀爀甀 愀挀琀甀愀氀攀氀攀 挀愀琀攀最漀爀椀椀 攀砀挀攀瀀琀愀琀攀  prin lege", a declarat pentru „Adevarul" deputatul UDMR Petru Lakatos, ਀搀甀瀀愀 漀 渀琀氀渀椀爀攀 愀 瀀愀爀氀愀洀攀渀琀愀爀椀氀漀爀 挀甀 ministrii Finantelor si Muncii, Gheorghe Ialomitianu si Ioan Botis.

  Pensiile mai mari de 740 de lei, impozitate
  ਀㰀⼀瀀㸀㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀 樀甀猀琀椀昀礀㬀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 ✀猀愀渀猀ⴀ猀攀爀椀昀✀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀䤀吀∀㸀㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㌀∀㸀倀漀琀爀椀瘀椀琀 unor surse participante la sedinta Coalitiei de ieri, la care a fost ਀瀀爀攀稀攀渀琀 猀椀 猀攀昀甀氀 猀琀愀琀甀氀甀椀Ⰰ 吀爀愀椀愀渀 䈀愀猀攀猀挀甀 愀 挀攀爀甀琀 椀洀瀀漀稀椀琀愀爀攀愀 琀甀琀甀爀漀爀  pensiilor. „A fost readusa în discutie problema impozitarii cu 16% a ਀琀甀琀甀爀漀爀 瀀攀渀猀椀椀氀漀爀Ⰰ 渀猀愀 瀀攀渀琀爀甀 洀漀洀攀渀琀 猀ⴀ愀 猀琀愀戀椀氀椀琀 猀愀 猀攀 愀瀀氀椀挀攀 搀漀愀爀  contributiile pentru asigurari sociale de sanatate (CASS) de 5,5%. ਀䈀愀猀攀猀挀甀 愀 挀攀爀甀琀 挀愀 䌀䄀匀匀 猀愀 瀀氀愀琀攀愀猀挀愀 琀漀琀椀 瀀攀渀猀椀漀渀愀爀椀椀Ⰰ 搀愀爀 瀀愀爀琀椀搀攀氀攀 搀椀渀 Coalitie au negociat ca cei care au pensii mai mici de 740 de lei sa nu਀ 昀椀攀 愀昀攀挀琀愀琀椀∀Ⰰ 愀甀 猀瀀甀猀 猀甀爀猀攀氀攀 挀椀琀愀琀攀⸀ 㰀戀爀㸀㰀戀爀㸀Ḁ䐠愀挀愀 愀挀攀愀猀琀愀 洀愀猀甀爀愀 猀攀  va aplica, din deficitul de peste 2 miliarde de euro la bugetul de ਀愀猀椀最甀爀愀爀椀 搀攀 猀愀渀愀琀愀琀攀 瘀愀 爀愀洀渀攀 搀漀愀爀 漀 最愀甀爀愀 搀攀 ㄀Ⰰ㐀 洀椀氀椀愀爀搀攀 搀攀 攀甀爀漀∀Ⰰ 愀 mai explicat Petru Lakatos. În prezent, vârstnicii cu pensii de peste ਀㄀⸀   搀攀 氀攀椀 瀀氀愀琀攀猀挀 挀漀渀琀爀椀戀甀琀椀椀 㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㌀∀㸀 氀愀 匀愀渀愀琀愀琀攀⸀ 㰀戀爀㸀㰀戀爀㸀㰀戀㸀㰀甀㸀䘀攀洀攀椀氀攀㰀⼀甀㸀㰀⼀戀㸀㰀戀㸀㰀甀㸀Ⰰ 瀀攀渀猀椀漀渀愀琀攀 氀愀 㘀㌀ 搀攀 愀渀椀㰀⼀甀㸀㰀⼀戀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀 

  Femeile਀ 瘀漀爀 椀攀猀椀 氀愀 瀀攀渀猀椀攀 氀愀 瘀爀猀琀愀 搀攀 㘀㌀ 搀攀 愀渀椀Ⰰ 椀愀爀 戀愀爀戀愀琀椀椀 氀愀 㘀㔀Ⰰ  deputatii acceptând astfel obiectiile presedintelui Traian Basescu la ਀䰀攀最攀愀 瀀攀渀猀椀椀氀漀爀⸀ 倀氀攀渀甀氀 䌀愀洀攀爀攀椀 䐀攀瀀甀琀愀琀椀氀漀爀 愀 愀瀀爀漀戀愀琀 椀攀爀椀ⴀ猀攀愀爀愀Ⰰ 瀀攀  articole, cererea de reexaminare a actului normativ, în varianta dorita ਀搀攀 猀攀昀甀氀 猀琀愀琀甀氀甀椀Ⰰ 椀愀爀 瘀漀琀甀氀 昀椀渀愀氀 瘀愀 昀椀 搀愀琀 愀稀椀⸀ 倀爀漀瀀甀渀攀爀攀愀 倀匀䐀 挀愀  femeile sa se pensioneze la 60 de ani, iar barbatii la 64 a picat la ਀瘀漀琀⸀ 伀瀀漀稀椀琀椀愀 渀甀 愀 爀攀甀猀椀琀 猀愀 猀椀 椀洀瀀甀渀愀 渀椀挀椀 瀀甀渀挀琀甀氀 搀攀 瘀攀搀攀爀攀 氀攀最愀琀 搀攀  majorarea punctului de pensie.

  Guvernul a aprobat bugetul de stat
  ਀㰀⼀瀀㸀㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀 樀甀猀琀椀昀礀㬀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 ✀猀愀渀猀ⴀ猀攀爀椀昀✀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀䤀吀∀㸀㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㌀∀㸀䜀甀瘀攀爀渀甀氀 a adoptat aseara bugetul de stat si bugetul asigurarilor sociale pe ਀㈀ ㄀㄀⸀☀渀戀猀瀀㬀 倀漀琀爀椀瘀椀琀 瀀爀漀椀攀挀琀甀氀甀椀 瀀爀漀瀀甀猀 搀攀 䴀椀渀椀猀琀攀爀甀氀 䘀椀渀愀渀琀攀氀漀爀Ⰰ  veniturile totale la buget în 2011 sunt estimate la 80,2 miliarde de ਀氀攀椀Ⰰ 洀愀椀 洀愀爀椀 挀甀 ㄀㔀Ⰰ㄀─ 昀愀琀愀 搀攀 挀攀氀攀 搀椀渀 ㈀ ㄀ Ⰰ 椀愀爀 挀栀攀氀琀甀椀攀氀椀氀攀 氀愀 挀椀爀挀愀  108,5 miliarde de lei, în crestere cu 15,1%. În topul ministerelor care ਀瘀漀爀 瀀爀椀洀椀 昀漀渀搀甀爀椀 洀愀椀 洀愀爀椀 昀愀琀愀 搀攀 愀渀甀氀 瀀爀攀挀攀搀攀渀琀 猀攀 愀昀氀愀 挀攀氀 愀氀  Mediului, al Agriculturii si al Finantelor. Sanatatea, Apararea si ਀䌀漀洀甀渀椀挀愀琀椀椀氀攀 瘀漀爀 瀀爀椀洀椀 戀甀最攀琀攀 洀愀椀 洀椀挀椀⸀ 䌀攀氀攀 搀漀甀愀 瀀爀漀椀攀挀琀攀 瘀漀爀 昀椀  trimise azi Parlamentului.
  ਀㰀⼀瀀㸀㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀 樀甀猀琀椀昀礀㬀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 ✀猀愀渀猀ⴀ猀攀爀椀昀✀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀䤀吀∀㸀㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㌀∀㸀☀渀戀猀瀀㬀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀 

  http://www.adevarul.ro/locale/targoviste/Vizita-_Europeni_in_schimb_de_experienta_in_scolile_dambovitene_0_385761526.html ਀㰀⼀瀀㸀㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀 樀甀猀琀椀昀礀㬀 洀愀爀最椀渀㨀  挀洀  挀洀  瀀琀㬀∀ 挀氀愀猀猀㴀∀礀椀瘀㄀㜀㠀㘀㜀㔀㜀㔀㐀㔀䴀猀漀一漀爀洀愀氀∀㸀㰀戀 猀琀礀氀攀㴀∀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 ✀猀愀渀猀ⴀ猀攀爀椀昀✀㬀 挀漀氀漀爀㨀 爀攀搀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀䤀吀∀㸀㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㌀∀㸀☀渀戀猀瀀㬀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀戀㸀 

  Vizită! Europeni în schimb de experienţă în şcolile dâmboviţene ਀㰀⼀瀀㸀㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀 樀甀猀琀椀昀礀㬀 洀愀爀最椀渀㨀  挀洀  挀洀  瀀琀㬀∀ 挀氀愀猀猀㴀∀礀椀瘀㄀㜀㠀㘀㜀㔀㜀㔀㐀㔀䴀猀漀一漀爀洀愀氀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 ✀猀愀渀猀ⴀ猀攀爀椀昀✀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀䤀吀∀㸀㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㌀∀㸀☀渀戀猀瀀㬀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀 

  Profesori਀ 开椁 攀氀攀瘀椀 搀椀渀 䘀椀渀氀愀渀搀愀Ⰰ 䜀攀爀洀愀渀椀愀Ⰰ 倀漀爀琀甀最愀氀椀愀Ⰰ 䜀爀攀挀椀愀Ⰰ 䰀椀琀甀愀渀椀愀 开椁 吀甀爀挀椀愀 au gustat din bucatele tradiţionale de pe aceste meleaguriAceştia au ਀瘀椀稀椀琀愀琀 搀椀瘀攀爀猀攀 漀戀椀攀挀琀椀瘀攀 琀甀爀椀猀琀椀挀攀 开椁 愀甀 昀漀猀琀 昀愀猀挀椀渀愀挀椁 搀攀 吀甀爀渀甀氀  Chindiei, dar şi de Clubul Copiilor din Pucioasa, acolo unde au avut ਀漀挀愀稀椀愀 猀̀ 瘀愀搀̀ 洀甀稀攀甀氀 愀瘀椀愀琀椀挀Ⰰ 甀渀椀挀 渀 䔀甀爀漀瀀愀⸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀 

  S-au bucurat de bucătăria românească, de care s-au îndrăgostit, şi de valorile culturale ale locului. Profesori਀ 开椁 攀氀攀瘀椀 搀椀渀 䘀椀渀氀愀渀搀愀Ⰰ 䜀攀爀洀愀渀椀愀Ⰰ 倀漀爀琀甀最愀氀椀愀Ⰰ 吀甀爀挀椀愀Ⰰ 䰀椀琀甀愀渀椀愀 开椁 䜀爀攀挀椀愀 au venit în judeţul nostru, în Pucioasa, pentru a afla mai multe despre਀ 琀爀愀搀椀挀椁椀氀攀 氀漀挀愀氀攀⸀ 䄀挀攀开琁椀愀 猀甀渀琀 瀀愀爀琀椀挀椀瀀愀渀挀椁 氀愀 甀渀 瀀爀漀椀攀挀琀 攀甀爀漀瀀攀愀渀  derulat în parteneriat cu Colegiul Naţional „Nicolae Titulescu”, ਀椀渀猀琀椀琀甀挀椁攀 搀攀 渀瘀̀持́洁渀琀 挀愀爀攀 椀ⴀ愀 最̀稁搀甀椀琀 猀̀瀁琀̀洁渀愀 琀爀攀挀甀琀̀Ⰱ 瘀椀稀渀搀  cunoaşterea culturilor ţărilor implicate în proiect. „Au fost foarte ਀渀挀渀琀愀挀椁 搀攀 戀甀挀愀琀攀氀攀 爀漀洀渀攀开琁椀Ⰰ 愀甀 渀挀攀爀挀愀琀 猀愀爀洀愀氀攀Ⰰ 昀愀猀漀氀攀 挀甀 挀椀漀氀愀渀Ⰰ  zacustă şi altele, care le-au plăcut foarte mult. Suntem foarte diferiţi਀ 挀愀 漀戀椀挀攀椀甀爀椀Ⰰ 椀愀爀 攀椀 愀甀 愀瘀甀琀 漀挀愀稀椀愀 猀̀ afle tradiţiile noastre şi să vadă diverse obiective turistice”, a ਀搀攀挀氀愀爀愀琀 瀀攀渀琀爀甀 䄀搀攀瘀̀爁甀氀 搀攀 匀攀愀爀̀ 䴀椀栀愀攀氀愀 䐀椀愀挀漀渀攀猀挀甀Ⰰ 搀椀爀攀挀琀漀爀甀氀 愀搀樀甀渀挀琀 al Colegiului Naţional „Nicolae Titulescu” şi coordonatoprul ਀瀀爀漀椀攀挀琀甀氀甀椀 攀甀爀漀瀀攀愀渀⸀ 㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀 

  Profesorii਀ 开椁 攀氀攀瘀椀椀 搀椀渀 挀攀氀攀 开愁猀攀 挀́爁椀 愀氀攀 唀渀椀甀渀椀椀 䔀甀爀漀瀀攀渀攀 愀甀 瘀椀稀椀琀愀琀 洀愀椀 洀甀氀琀攀  obiective turistice din zonă, printre care se numără şi Turnul Chindiei ਀搀椀渀 吀爀最漀瘀椀开琁攀Ⰰ 搀攀 挀愀爀攀 愀甀 爀̀洁愀猀 昀愀猀挀椀渀愀挀椁Ⰰ 䴀̀渁̀猁琀椀爀攀愀 䐀攀愀氀甀Ⰰ 䴀̀渁̀猁琀椀爀攀愀 Viforâta, dar şi Clubului Copiilor din Pucioasa, acolo unde au avut ਀漀挀愀稀椀愀 猀̀ 瘀愀搀̀ 洀甀稀攀甀氀 愀瘀椀愀琀椀挀Ⰰ 甀渀椀挀 ̀渁 䔀甀爀漀瀀愀Ⰰ 渀 挀愀爀攀 洀愀挀栀攀琀攀氀攀 猀甀渀琀  construite numai de copii. „Au spus despre muzeul aviatic de la Clubul ਀䌀漀瀀椀椀氀漀爀 搀椀渀 倀甀挀椀漀愀猀愀 挀̀ 攀猀琀攀 挀甀 愀搀攀瘀̀爁愀琀 挀攀瘀愀 甀渀椀挀 开椁 挀̀ 渀甀 渀甀 氀攀 瘀椀渀攀  să creadă că este instituţie de stat, pentru că la ei nu se fac asemenea਀ 氀甀挀爀甀爀椀 瀀攀 戀愀渀椀 瀀甀戀氀椀挀椀ᴀⰠ 洀̀爁琀甀爀椀猀攀开琁攀 愀挀攀愀猀琀愀⸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀 

  Un CD cu tradiţiile de sărbători va ajunge în Finlanda ਀㰀⼀瀀㸀㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀 樀甀猀琀椀昀礀㬀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 ✀猀愀渀猀ⴀ猀攀爀椀昀✀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀䤀吀∀㸀㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㌀∀㸀䔀甀爀漀瀀攀渀椀椀 vor să ştie cât mai multe lucruri despre cultura românească, pe care o ਀挀漀渀猀椀搀攀爀̀ 昀愀猀挀椀渀愀渀琀̀ 开椁 甀渀椀挀̀⸁ 倀爀漀昀攀猀漀爀椀椀 开椁 攀氀攀瘀椀椀 搀攀 氀愀 开持漀愀氀愀  Pietarsaaren Lukio- Pietarsaari din Finlanda vor primi un cadou special ਀搀椀渀 瀀愀爀琀攀愀 挀漀氀攀最椀氀漀爀 搀洀戀漀瘀椀挀攁渀椀Ⰰ 甀渀 䌀䐀 挀甀 渀爀攀最椀猀琀爀̀爁椀 愀氀攀 猀̀爁戀̀琁漀爀椀氀漀爀 tradiţionale de iarnă româneşti. “Începând de astăzi, o să monitorizăm ਀琀爀愀搀椀挀椁椀氀攀 开椁 攀瘀攀渀椀洀攀渀琀攀氀攀 搀椀渀 愀挀攀愀猀琀̀ 瀀攀爀椀漀愀搀̀ 挀愀爀攀 猀甀渀琀 猀瀀攀挀椀昀椀挀攀  nouă. Unul dintre produsele finale ale acestui an o să fie un album de ਀昀漀琀漀最爀愀昀椀椀 挀甀 猀̀爁戀̀琁漀爀椀氀攀 搀攀 椀愀爀渀̀ 搀攀 氀愀 渀漀椀 开椁 搀椀渀 挀́爁椀氀攀 椀洀瀀氀椀挀愀琀攀 渀  proiect”, spune Mihaela Diaconescu. ਀㰀⼀瀀㸀㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀 樀甀猀琀椀昀礀㬀 洀愀爀最椀渀㨀  挀洀  挀洀  瀀琀㬀∀ 挀氀愀猀猀㴀∀礀椀瘀㄀㜀㠀㘀㜀㔀㜀㔀㐀㔀䴀猀漀一漀爀洀愀氀∀㸀㰀戀 猀琀礀氀攀㴀∀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 ✀猀愀渀猀ⴀ猀攀爀椀昀✀㬀 挀漀氀漀爀㨀 爀攀搀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀䤀吀∀㸀㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㌀∀㸀☀渀戀猀瀀㬀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀戀㸀 

    ਀㰀⼀瀀㸀㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀 樀甀猀琀椀昀礀㬀 洀愀爀最椀渀㨀  挀洀  挀洀  瀀琀㬀∀ 挀氀愀猀猀㴀∀礀椀瘀㄀㜀㠀㘀㜀㔀㜀㔀㐀㔀䴀猀漀一漀爀洀愀氀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 ✀猀愀渀猀ⴀ猀攀爀椀昀✀㬀 挀漀氀漀爀㨀 爀攀搀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀䤀吀∀㸀㰀愀 爀攀氀㴀∀渀漀昀漀氀氀漀眀∀ 琀愀爀最攀琀㴀∀开戀氀愀渀欀∀ 栀爀攀昀㴀∀栀琀琀瀀㨀⼀⼀眀眀眀⸀愀搀攀瘀愀爀甀氀⸀爀漀⼀愀挀琀甀愀氀椀琀愀琀攀⼀䜀甀瘀攀爀渀甀氀ⴀ愀瀀爀漀戀愀琀ⴀ瀀爀漀椀攀挀琀甀氀ⴀ戀甀最攀琀开 开㌀㠀㔀㜀㘀㄀㐀㌀㐀⸀栀琀洀氀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀挀漀氀漀爀㨀 爀攀搀㬀∀㸀㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㌀∀㸀栀琀琀瀀㨀⼀⼀眀眀眀⸀愀搀攀瘀愀爀甀氀⸀爀漀⼀愀挀琀甀愀氀椀琀愀琀攀⼀䜀甀瘀攀爀渀甀氀ⴀ愀瀀爀漀戀愀琀ⴀ瀀爀漀椀攀挀琀甀氀ⴀ戀甀最攀琀开 开㌀㠀㔀㜀㘀㄀㐀㌀㐀⸀栀琀洀氀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀愀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀 

    ਀㰀⼀瀀㸀㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀 樀甀猀琀椀昀礀㬀 洀愀爀最椀渀㨀  挀洀  挀洀  瀀琀㬀∀ 挀氀愀猀猀㴀∀礀椀瘀㄀㜀㠀㘀㜀㔀㜀㔀㐀㔀䴀猀漀一漀爀洀愀氀∀㸀㰀戀 猀琀礀氀攀㴀∀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 ✀猀愀渀猀ⴀ猀攀爀椀昀✀㬀 昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀 ㄀㐀瀀琀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀䘀刀∀㸀䜀甀瘀攀爀渀甀氀 愀 愀瀀爀漀戀愀琀 瀀爀漀椀攀挀琀甀氀 搀攀 戀甀最攀琀 瀀攀渀琀爀甀 ㈀ ㄀㄀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀戀㸀 

    ਀㰀⼀瀀㸀㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀 樀甀猀琀椀昀礀㬀 洀愀爀最椀渀㨀  挀洀  挀洀  瀀琀㬀∀ 挀氀愀猀猀㴀∀礀椀瘀㄀㜀㠀㘀㜀㔀㜀㔀㐀㔀䴀猀漀一漀爀洀愀氀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 ✀猀愀渀猀ⴀ猀攀爀椀昀✀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀䘀刀∀㸀㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㌀∀㸀䜀甀瘀攀爀渀甀氀 a aprobat, în şedinţa de luni seara, proiectul de buget pentru anul ਀瘀椀椀琀漀爀Ⰰ 搀漀挀甀洀攀渀琀甀氀 甀爀洀渀搀 猀̀ 昀椀攀 琀爀愀渀猀洀椀猀 椀洀攀搀椀愀琀 倀愀爀氀愀洀攀渀琀甀氀甀椀⸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀 

  La਀ 昀椀渀愀氀甀氀 开攁搀椀渀挀攁椀 搀攀 最甀瘀攀爀渀Ⰰ 洀椀渀椀猀琀爀甀氀 䘀椀渀愀渀挀攁氀漀爀Ⰰ 䜀栀攀漀爀最栀攀 䤀愀氀漀洀椀挀椁愀渀甀Ⰰ a arătat că totalul cheltuielilor cu investiţiile vor creşte de la 33,9਀ 洀椀氀椀愀爀搀攀 氀攀椀 氀愀 ㌀㔀Ⰰ㄀ 洀椀氀椀愀爀搀攀 氀攀椀 开椁 挀̀ 渀甀洀̀爁甀氀 攀猀琀椀洀愀琀 愀氀 氀漀挀甀爀椀氀漀爀 搀攀 muncă ar urma să urce cu 23.000 locuri, au declarat agenţiei Mediafax surse oficiale. ਀㰀⼀瀀㸀㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀 樀甀猀琀椀昀礀㬀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 ✀猀愀渀猀ⴀ猀攀爀椀昀✀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀䘀刀∀㸀㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㌀∀㸀䔀氀 a arătat totodată că bugetul asigurărilor sociale este în continuare ਀渀攀猀甀猀琀攀渀愀戀椀氀Ⰰ 愀猀琀昀攀氀 挀̀ 瘀愀 琀爀攀戀甀椀 搀椀渀 渀漀甀 愀氀椀洀攀渀琀愀琀 搀攀 氀愀 戀甀最攀琀甀氀 搀攀  stat, cu transferuri de 13,9 miliarde lei. ਀㰀⼀瀀㸀㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀 樀甀猀琀椀昀礀㬀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 ✀猀愀渀猀ⴀ猀攀爀椀昀✀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀䔀一ⴀ唀匀∀㸀㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㌀∀㸀倀攀渀琀爀甀 戀甀最攀琀甀氀 搀攀 开漁洀愀樀 瘀愀 昀椀 愀猀椀最甀爀愀琀̀ 漀 猀甀戀瘀攀渀挀椁攀 搀攀 瀀攀猀琀攀 ㌀ 洀椀氀椀愀爀搀攀 氀攀椀⸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀 

  Veniturile਀ 攀猀琀椀洀愀琀攀 搀椀渀 吀嘀䄀 瘀漀爀 挀爀攀开琁攀 搀攀 氀愀 ㌀㤀 洀椀氀椀愀爀搀攀 氀攀椀 氀愀 㐀㘀 洀椀氀椀愀爀搀攀 氀攀椀Ⰰ  iar cele din accize vor urca de la 17,4 miliarde lei la 18,4 miliarde ਀氀攀椀Ⰰ 瀀爀椀渀 爀攀搀甀挀攀爀攀愀 攀瘀愀稀椀甀渀椀椀 昀椀猀挀愀氀攀 开椁 愀氀椀渀椀攀爀攀愀 愀挀挀椀稀攀氀漀爀 氀愀 挀椁最愀爀攀琀攀 la normele UE, conform calendarului stabilit prin Codul Fiscal, ਀瀀漀琀爀椀瘀椀琀 洀椀渀椀猀琀爀甀氀甀椀⸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀 

  Conform਀ 瀀爀漀椀攀挀琀甀氀甀椀 搀攀 戀甀最攀琀Ⰰ 漀爀搀漀渀愀琀漀爀椀椀 搀攀 挀爀攀搀椀琀攀 瘀漀爀 瀀爀椀洀椀 洀愀椀 瀀甀挀椁渀椀 戀愀渀椀  de la buget în 2011 atât faţă de execuţia preliminată pentru acest an, ਀挀琀 开椁 挀漀洀瀀愀爀愀琀椀瘀 挀甀 戀甀最攀琀甀氀 椀渀椀挀椁愀氀 瀀攀渀琀爀甀 ㈀ ㄀ Ⰰ 爀攀挀琀椀昀椀挀愀琀 搀攀 搀漀甀̀  ori, cu excepţia ministerelor Muncii, Agriculturii, Mediului, ਀䘀椀渀愀渀挀攁氀漀爀Ⰰ 䐀攀稀瘀漀氀琀̀爁椀椀 开椁 吀爀愀渀猀瀀漀爀琀甀爀椀氀漀爀⸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀 

  Pensiile਀ 搀椀渀 猀椀猀琀攀洀甀氀 瀀甀戀氀椀挀Ⰰ 椀渀挀氀甀猀椀瘀 瀀攀渀猀椀愀 洀椀渀椀洀̀ 最愀爀愀渀琀愀琀̀ 愀挀漀爀搀愀琀̀ 渀  prezent sub forma unei indemnizaţii sociale, vor fi îngheţate la ਀瘀愀氀漀爀椀氀攀 愀挀琀甀愀氀攀 瀀攀 瀀愀爀挀甀爀猀甀氀 渀琀爀攀最甀氀甀椀 愀渀 ㈀ ㄀㄀Ⰰ 椀愀爀 挀漀渀琀爀椀戀甀挀椁椀氀攀 搀攀  asigurări sociale percepute angajatorului şi angajatului nu vor scădea ਀猀甀戀 渀椀瘀攀氀甀氀 愀挀琀甀愀氀⸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀 

  Fondurile਀ 戀甀最攀琀攀氀漀爀 氀漀挀愀氀攀 搀椀渀 吀嘀䄀 瘀漀爀 昀椀 搀椀洀椀渀甀愀琀攀 猀甀戀猀琀愀渀挀椁愀氀 瀀爀椀渀 爀攀搀甀挀攀爀攀愀 氀愀 jumătate a alocaţiilor pentru lucrări de infrastructură şi baze ਀猀瀀漀爀琀椀瘀攀Ⰰ 搀愀爀 开椁 愀 戀愀渀椀氀漀爀 瀀攀渀琀爀甀 猀愀氀愀爀椀椀 搀椀渀 渀瘀̀持́洁渀琀 开椁 愀樀甀琀漀愀爀攀  sociale, iar volumul creditelor pentru înfiinţarea locurilor de muncă va਀ 昀椀 爀攀猀琀爀渀猀 挀甀 㔀 ─⸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀 

  Autorităţile਀ 氀漀挀愀氀攀 渀甀 洀愀椀 瀀漀琀 昀椀渀愀渀挀愁 氀甀挀爀̀爁椀 搀攀 椀渀瘀攀猀琀椀挀椁椀 渀漀椀 开椁 琀爀攀戀甀椀攀 猀̀  asigure în prealabil surse de finanţare a proiectelor aflate deja în ਀搀攀爀甀氀愀爀攀Ⰰ 昀椀椀渀搀 漀戀氀椀最愀琀攀 猀̀ 渀挀栀攀椀攀 渀 瀀爀椀洀甀氀 爀渀搀 椀渀瘀攀猀琀椀挀椁椀氀攀 挀甀  termen de finalizare depăşit. ਀㰀⼀瀀㸀㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀 樀甀猀琀椀昀礀㬀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 ✀猀愀渀猀ⴀ猀攀爀椀昀✀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀䤀吀∀㸀㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㌀∀㸀䌀漀洀瀀愀渀椀椀氀攀 de stat şi regiile autonome sunt obligate să îngheţe anul viitor ਀愀渀最愀樀̀爁椀氀攀Ⰰ 愀猀琀昀攀氀 渀挀琀 猀̀ 渀甀 搀攀瀀̀弁攁愀猀挀̀ 渀甀洀̀爁甀氀 搀攀 瀀攀爀猀漀渀愀氀 猀琀愀戀椀氀椀琀  pentru 2010, iar societăţilor cu pierderi ori care sunt subvenţionate le਀ 攀猀琀攀 椀洀瀀甀猀 猀̀ 氀椀洀椀琀攀稀攀 挀栀攀氀琀甀椀攀氀椀氀攀 挀甀 猀愀氀愀爀椀椀氀攀 氀愀 渀椀瘀攀氀甀氀 搀椀渀 愀挀攀猀琀  an. ਀㰀⼀瀀㸀㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀 樀甀猀琀椀昀礀㬀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 ✀猀愀渀猀ⴀ猀攀爀椀昀✀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀䤀吀∀㸀㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㌀∀㸀☀渀戀猀瀀㬀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀 

  http://www.adevarul.ro/actualitate/Guvernul-blocheaza-angajarile-sectorul-public_0_385761432.html ਀㰀⼀瀀㸀㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀 樀甀猀琀椀昀礀㬀 洀愀爀最椀渀㨀  挀洀  挀洀  瀀琀㬀∀ 挀氀愀猀猀㴀∀礀椀瘀㄀㜀㠀㘀㜀㔀㜀㔀㐀㔀䴀猀漀一漀爀洀愀氀∀㸀㰀戀 猀琀礀氀攀㴀∀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 ✀猀愀渀猀ⴀ猀攀爀椀昀✀㬀 挀漀氀漀爀㨀 爀攀搀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀䤀吀∀㸀㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㌀∀㸀☀渀戀猀瀀㬀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀戀㸀 

  Guvernul blochează şi în 2011 angajările din sectorul public ਀㰀⼀瀀㸀㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀 樀甀猀琀椀昀礀㬀 洀愀爀最椀渀㨀  挀洀  挀洀  瀀琀㬀∀ 挀氀愀猀猀㴀∀礀椀瘀㄀㜀㠀㘀㜀㔀㜀㔀㐀㔀䴀猀漀一漀爀洀愀氀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 ✀猀愀渀猀ⴀ猀攀爀椀昀✀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀䔀一ⴀ唀匀∀㸀㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㌀∀㸀☀渀戀猀瀀㬀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀 

  Guvernul਀ 愀 搀攀挀椀猀 猀̀ 戀氀漀挀栀攀稀攀 开椁 渀 ㈀ ㄀㄀ 瀀漀猀琀甀爀椀氀攀 瀀爀椀渀 愀渀最愀樀愀爀攀愀 搀漀愀爀 愀 甀渀甀椀  funcţionar la şapte posturi eliberate, motivând că ieşirea din recesiune਀ 攀猀琀攀 ∀渀挀攀愀琀̀∁Ⰰ 开椁 攀猀琀椀洀攀愀稀̀ 愀猀琀昀攀氀 漀 爀攀搀甀挀攀爀攀 愀 挀漀猀琀甀爀椀氀漀爀 搀攀 瀀攀爀猀漀渀愀氀 cu 350 mil. lei, dar şi o scădere a încasărilor din taxele plătite de ਀愀渀最愀樀愀挀椁㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀 

  "Au਀ 昀漀猀琀 攀砀琀椀渀猀攀 挀漀渀猀琀爀渀最攀爀椀氀攀 戀甀最攀琀愀爀攀 氀愀 愀渀最愀樀̀爁椀 开椁 瀀攀渀琀爀甀 愀渀甀氀 ㈀ ㄀㄀∀Ⰰ 愀 declarat, luni seara, ministrul Finanţelor, Gheorghe Ialomiţianu. ਀㰀⼀瀀㸀㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀 樀甀猀琀椀昀礀㬀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 ✀猀愀渀猀ⴀ猀攀爀椀昀✀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀䔀一ⴀ唀匀∀㸀㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㌀∀㸀䐀攀挀椀稀椀愀 愀 昀漀猀琀 氀甀愀琀̀ 瀀爀椀渀 漀爀搀漀渀愀渀挀́ 搀攀 甀爀最攀渀挀́Ⰱ 愀瘀椀稀愀琀̀ 搀攀 䔀砀攀挀甀琀椀瘀 渀挀̀ 搀椀渀 氀甀渀愀 渀漀椀攀洀戀爀椀攀⸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀 

  Ordonanţa, obţinută de Mediafax,਀ 瀀爀攀瘀攀搀攀 猀甀猀瀀攀渀搀愀爀攀愀 瀀渀̀ 氀愀 ㌀㄀ 搀攀挀攀洀戀爀椀攀 ㈀ ㄀㄀ 愀 瀀爀漀挀攀搀甀爀椀氀漀爀 搀攀 漀挀甀瀀愀爀攀 prin concurs sau examen a posturilor vacante din autorităţile şi ਀椀渀猀琀椀琀甀挀椁椀氀攀 瀀甀戀氀椀挀攀⸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀 

  Actul਀ 渀漀爀洀愀琀椀瘀 猀琀愀戀椀氀攀开琁攀 挀̀ 漀挀甀瀀愀爀攀愀 瀀漀猀琀甀爀椀氀漀爀 瘀愀挀愀渀琀攀 搀椀渀 琀漀愀琀攀  instituţiile şi autorităţile administraţiei centrale, indiferent de ਀昀漀爀洀愀 搀攀 昀椀渀愀渀挀愁爀攀Ⰰ 瀀漀愀琀攀 昀椀 愀瀀爀漀戀愀琀̀ 搀漀愀爀 搀攀 䜀甀瘀攀爀渀Ⰰ 瀀爀椀渀 洀攀洀漀爀愀渀搀甀洀Ⰰ  cu încadrarea într-un procent de maximum 15% din totalul posturilor ce ਀猀攀 攀氀椀戀攀爀攀愀稀̀Ⰱ 爀攀猀瀀攀挀琀椀瘀 瀀爀椀渀 愀渀最愀樀愀爀攀愀 搀漀愀爀 愀 甀渀甀椀 昀甀渀挀挀椁漀渀愀爀 瀀攀渀琀爀甀  şapte posturi vacantate. ਀㰀⼀瀀㸀㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀 樀甀猀琀椀昀礀㬀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 ✀猀愀渀猀ⴀ猀攀爀椀昀✀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀䤀吀∀㸀㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㌀∀㸀倀漀猀琀甀爀椀氀攀 libere din Senat şi Camera Deputaţilor sau din instituţiile ਀愀搀洀椀渀椀猀琀爀愀挀椁攀椀 氀漀挀愀氀攀 瘀漀爀 昀椀 漀挀甀瀀愀琀攀 瀀攀 愀挀攀氀愀开椁 瀀爀椀渀挀椀瀀椀甀Ⰰ 挀甀 愀瀀爀漀戀愀爀攀愀  ordonatorilor principali de credit. ਀㰀⼀瀀㸀㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀 樀甀猀琀椀昀礀㬀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 ✀猀愀渀猀ⴀ猀攀爀椀昀✀㬀∀ 氀愀渀最㴀∀䤀吀∀㸀㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㌀∀㸀嘀漀爀 fi exceptate instituţiile administraţiei locale cu un număr de maximum ਀㄀  瀀漀猀琀甀爀椀 愀瀀爀漀戀愀琀攀Ⰰ 瀀攀渀琀爀甀 挀愀爀攀 瀀爀漀挀攀渀琀甀氀 渀 氀椀洀椀琀愀 挀̀爁甀椀愀 瀀漀琀 昀椀  ocupate posturile eliberate va fi de 50%, respectiv o angajare la două ਀氀漀挀甀爀椀 瘀愀挀愀渀琀愀琀攀⸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀